Εθνικά δικαστήρια και λοιποί μη δικαστικοί φορείς

Κροατία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κροατία

Εθνικά δικαστήρια

Τα δικαστήρια που έχουν συσταθεί με νόμο διαδραματίζουν ειδικό ρόλο στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η αυτονομία και η ανεξαρτησία τους κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα. Υπάρχει ειδικός μηχανισμός για τη διασφάλιση της άσκησης των συνταγματικών δικαιωμάτων και ελευθεριών: η συνταγματική προσφυγή, που ασκείται από πολίτες που θεωρούν ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα ή οι θεμελιώδεις ελευθερίες τους, όπως αυτά κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα, παραβιάστηκαν από εθνικές αρχές, όργανα της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου κατά την έκδοση απόφασης για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πολιτών ή στο πλαίσιο υπόνοιας ή απαγγελίας κατηγορίας για την τέλεση αξιόποινης πράξης. Συνταγματική προσφυγή μπορεί να ασκηθεί μόνον αφού εξαντληθούν όλα τα άλλα διαθέσιμα μέσα έννομης προστασίας.

Συνταγματικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας (Ustavni sud Republike Hrvatske)
Trg svetog Marka 4
10000 Ζάγκρεμπ
Τηλ.: +385 1 6400 251
Φαξ: +385 1 4551 055
https://www.usud.hr/

Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας (Vrhovni sud Republike Hrvatske)
Trg Nikole Šubića Zrinskog 3
10 000 Ζάγκρεμπ
Τηλ.: +385 1 486 22 22, +385 1 481 00 36
Φαξ: +385 1 481 00 35
Ηλ. ταχυδρομείο: vsrh@vsrh.hr
http://www.vsrh.hr/

Περιφερειακά δικαστήρια (Županijski sudovi)
Δημοτικά δικαστήρια (Općinski sudovi)

Ανώτατο Εμποροδικείο της Δημοκρατίας της Κροατίας (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske)
Berislavićeva 11, 10 000 Ζάγκρεμπ
Τηλ.: +385 1 489 68 88
Φαξ: +385 1 487 23 29
http://www.vtsrh.hr/
Εμποροδικεία (Trgovački sudovi) στη Δημοκρατία της Κροατίας (192 Kb)

Εμποροδικεία

Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας (Visoki upravni sud Republike Hrvatske)
Frankopanska 16, 10 000, Ζάγκρεμπ
Τηλ.: +385 1 480 78 00
Φαξ: +385 1 480 79 28
http://www.upravnisudrh.hr/

Διοικητικά δικαστήρια (Upravni sudovi)

Ανώτατο Πλημμελειοδικείο της Δημοκρατίας της Κροατίας (Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske)
Ulica Augusta Šenoe 30, 10 000 Ζάγκρεμπ
Τηλ.: +385 1 480 75 10
Φαξ: +385 1 461 12 91
Ηλ. ταχυδρομείο: predsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
https://sudovi.hr/VPSRH/

Συνήγορος του Πολίτη (Pučki pravobranitelj)

Trg hrvatskih velikana 6
10 000 Ζάγκρεμπ
Κροατία
Τηλ.: +385 1 4851 855, +385 1 4851 853
Ηλ. ταχυδρομείο: info@ombudsman.hr
Φαξ: +385 1 6431 628

Σύμφωνα με το άρθρο 93 του κροατικού Συντάγματος, ο Συνήγορος του Πολίτη εκπροσωπεί το κροατικό Κοινοβούλιο όσον αφορά την προαγωγή και την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και ελευθεριών, όπως ορίζονται στο Σύνταγμα, στη νομοθεσία και στις διεθνείς πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες που έχουν υπογραφεί από τη Δημοκρατία της Κροατίας.

Ο Συνήγορος του Πολίτη και οι αναπληρωτές του εκλέγονται από το κροατικό Κοινοβούλιο για περίοδο οκτώ ετών. Ο Συνήγορος του Πολίτη προστατεύει τους πολίτες από προσβολές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι οποίες προκαλούνται από ενέργειες κρατικών οργάνων ή νομικών προσώπων που ασκούν δημόσια εξουσία. Το γραφείο του Συνηγόρου του Πολίτη είναι το κύριο αρμόδιο όργανο για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την άσκηση των καθηκόντων του εθνικού μηχανισμού πρόληψης των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας. Κατά την άσκηση των εν λόγω καθηκόντων, ο Συνήγορος του Πολίτη ενεργεί ανεξάρτητα και αυτόνομα.

Αρμοδιότητες:

Προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στον Συνήγορο του Πολίτη όταν θεωρούν ότι τα δικαιώματά τους έχουν προσβληθεί από δημόσιες αρχές. Ο Συνήγορος του Πολίτη διεξάγει έρευνα στο πλαίσιο της καταγγελίας, βάσει των εγγράφων που έχει λάβει. Όλα τα κρατικά όργανα, τα όργανα που ασκούν δημόσια εξουσία και τα όργανα της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης —δηλαδή όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου— υποχρεούνται να παρέχουν όλες τις πληροφορίες που τους ζητούνται.

Βασιζόμενος στα διαπιστωμένα πραγματικά περιστατικά, ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί να εκδίδει γνώμες, συστάσεις και γνωστοποιήσεις προς τις οικείες αρχές ή τα ανώτατα όργανα, και, εφόσον απαιτείται, να ενημερώνει το κροατικό Κοινοβούλιο.

Επιπλέον, ο Συνήγορος του Πολίτη ελέγχει τη συμβατότητα των κανονισμών με το κροατικό Σύνταγμα και τις διεθνείς συμβάσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και μπορεί να ζητεί από την κροατική κυβέρνηση την τροποποίηση ή τη θέσπιση κανονισμών που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί επίσης να ζητήσει από το κροατικό Κοινοβούλιο την εναρμόνιση κανονισμών με το Σύνταγμα και τη νομοθεσία, και έχει το δικαίωμα να κινήσει διαδικασία ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Κροατίας για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των νόμων και άλλων κανονισμών με το κροατικό Σύνταγμα.

Προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων περιλαμβάνει την έρευνα και την ανάλυση, την ανάπτυξη και τη διατήρηση βάσεων δεδομένων και εγγράφων τεκμηρίωσης, την έγκαιρη ενημέρωση του κοινού και των ενδιαφερομένων σε τακτική βάση, την ενεργό ενθάρρυνση και συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, τους διεθνείς οργανισμούς και τα ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα, την ανάληψη πρωτοβουλιών για την εναρμόνιση της νομοθεσίας με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα, καθώς και την εφαρμογή της νομοθεσίας.

Κύριο όργανο για την καταπολέμηση των διακρίσεων

Ο Συνήγορος του Πολίτη λαμβάνει καταγγελίες από φυσικά και νομικά πρόσωπα, χορηγεί τις απαιτούμενες πληροφορίες για τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις δυνατότητες δικαστικής και άλλης προστασίας, διερευνά μεμονωμένες αιτήσεις και αναλαμβάνει δράση στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του για την εξάλειψη των διακρίσεων και την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων που έχουν υποστεί διακριτική μεταχείριση (με εξαίρεση τις εκκρεμείς δίκες), διεξάγει διαδικασίες διαμεσολάβησης με δυνατότητα κατάρτισης εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη συναίνεση αμφότερων των μερών και υποβάλλει στην αρμόδια εισαγγελία μηνυτήριες αναφορές με αντικείμενο τη διακριτική μεταχείριση.

Εθνικός μηχανισμός πρόληψης

Ο Συνήγορος του Πολίτη εκτελεί καθήκοντα που υπάγονται στη λειτουργία του εθνικού μηχανισμού πρόληψης των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, σε όλες τις περιπτώσεις όπου ορισμένο πρόσωπο έχει στερηθεί την ελευθερία του ή τελεί υπό κράτηση ή φυλάκιση ή διαμένει σε εγκαταστάσεις που τελούν υπό δημόσια επιτήρηση από τις οποίες δεν είναι δυνατή η αποχώρηση κατά βούληση.

Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπρόσωποι του γραφείου του Συνηγόρου του Πολίτη, ενεργώντας υπό την ιδιότητά τους αυτή, μεταβαίνουν σε φυλακές, σωφρονιστικά καταστήματα, κέντρα κράτησης και διάφορα ιδρύματα στα οποία φιλοξενούνται πρόσωπα με ψυχικές διαταραχές, ως προληπτικό μέτρο για την προστασία προσώπων που έχουν στερηθεί ή υφίστανται περιορισμούς στην ελευθερία τους.

Εθνικός φορέας για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Από το 2009 ο Συνήγορος του Πολίτη είναι ο μόνος εθνικός φορέας για την προστασία και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Δημοκρατία της Κροατίας με διαπίστευση «Α΄ τάξης» σύμφωνα με τις αρχές του Παρισιού του ΟΗΕ που καθορίζουν τις παραμέτρους ανεξαρτησίας των εθνικών φορέων για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Πρόκειται για τον υψηλότερο βαθμό θεσμικής ανεξαρτησίας και αποδόθηκε εκ νέου στο γραφείο του Συνηγόρου του Πολίτη τον Ιούλιο του 2013, αφού ο ΟΗΕ έλεγξε την εφαρμογή των συστάσεών του ως προς τη διαφύλαξη και την προαγωγή του καθεστώτος ανεξαρτησίας.

Εξειδικευμένοι φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Συνήγορος του Παιδιού (Pravobranitelj za djecu)

Teslina 10
10 000 Ζάγκρεμπ
Κροατία
Ηλ. ταχυδρομείο: info@dijete.hr
Τηλ.: 01/4929 669
Φαξ: 01/4921 277
http://www.dijete.hr

Δραστηριότητες

Ο Συνήγορος του Παιδιού παρακολουθεί τη συμμόρφωση της νομοθεσίας και των λοιπών κανονισμών της Δημοκρατίας της Κροατίας που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των παιδιών με το Σύνταγμα της Κροατίας, τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και λοιπά διεθνή έγγραφα που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των παιδιών. Το γραφείο του Συνηγόρου του Παιδιού παρακολουθεί τις προσβολές δικαιωμάτων των παιδιών και μελετά τη συχνότητα των περιστατικών και τα είδη προσβολών των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των παιδιών. Υποστηρίζει την προστασία και την προαγωγή των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Προτείνει μέτρα για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος για την προστασία και την προαγωγή των δικαιωμάτων των παιδιών, καθώς και για την αποτροπή επιβλαβών πράξεων που θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντά τους. Παρέχει πληροφόρηση και συμβουλές στα παιδιά για τον τρόπο άσκησης και προστασίας των δικαιωμάτων και συμφερόντων τους, συνεργάζεται με τα παιδιά, τα ενθαρρύνει να εκφράζουν τη γνώμη τους και αφουγκράζεται τις απόψεις τους, εγκαινιάζει και συμμετέχει σε δημόσιες δραστηριότητες που αποσκοπούν στη βελτίωση της κατάστασης των παιδιών και προτείνει μέτρα για την ενίσχυση του ρόλου τους στην κοινωνία. Έχει πρόσβαση καθώς και το δικαίωμα να ανατρέχει σε στοιχεία, πληροφορίες και έγγραφα που αφορούν τα δικαιώματα και την προστασία των παιδιών ανεξάρτητα από τον βαθμό εμπιστευτικότητας αυτών. Είναι εξουσιοδοτημένος να επιθεωρεί κάθε φορέα, κρατικό όργανο, νομικό και φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η νόμιμη επιτροπεία παιδιών, καθώς και θρησκευτικές κοινότητες στις οποίες διαμένουν παιδιά ή στις οποίες φιλοξενούνται προσωρινά ή μόνιμα.

Αν διαπιστώσει ότι κάποιο παιδί έχει εκτεθεί σε σωματική ή ψυχική βία, σεξουαλική παρενόχληση, κακοποίηση ή εκμετάλλευση, παραμέληση ή αμελή μεταχείριση, πρέπει να αναφέρει αμελλητί το περιστατικό στην αρμόδια εισαγγελία και να ενημερώσει το αρμόδιο κέντρο κοινωνικής πρόνοιας, προτείνοντας μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του παιδιού. Μπορεί να ζητεί επαγγελματική βοήθεια από εμπειρογνώμονες και επαγγελματικούς φορείς που ασχολούνται με την προστασία, τη μέριμνα, την ανάπτυξη και τα δικαιώματα των παιδιών, και λαμβάνει την εν λόγω συνδρομή σε εύθετο χρόνο.

Διαμεσολαβητής για την ισότητα των φύλων (Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova)

Preobraženska 4/1
10 000 Ζάγκρεμπ
Τηλ.: +385 1 48 48 100
Φαξ: +385 1 48 44 600
Ηλ. ταχυδρομείο: ravnopravnost@prs.hr
http://www.prs.hr

Δραστηριότητες

Ο Διαμεσολαβητής για την ισότητα των φύλων χειρίζεται καταγγελίες για διακριτική μεταχείριση λόγω φύλου, προσωπικής ή οικογενειακής κατάστασης και γενετήσιου προσανατολισμού. Διερευνά παραβιάσεις της αρχής της ισότητας των φύλων και υποθέσεις διακριτικής μεταχείρισης σε βάρος προσώπων ή ομάδων προσώπων από εθνικές αρχές, μονάδες της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης και λοιπά όργανα που ασκούν δημόσια εξουσία, υπαλλήλους των εν λόγω οργάνων και λοιπά νομικά και φυσικά πρόσωπα.

Στο πλαίσιο του έργου του, ο Διαμεσολαβητής είναι εξουσιοδοτημένος να απευθύνει γνωστοποιήσεις, εισηγήσεις και συστάσεις.

Αν ο Διαμεσολαβητής διαπιστώσει παραβίαση της αρχής της ισότητας των φύλων, έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για τον έλεγχο της συνταγματικότητας της νομοθεσίας ή για τον έλεγχο της συνταγματικότητας και της νομιμότητας άλλων κανονισμών.

Διαμεσολαβητής για τα άτομα με αναπηρία (Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom)

Savska cesta 41/3
10 000 Ζάγκρεμπ
Τηλ.: +385 1 6102 170
Φαξ: +385 1 6177 901
Ηλ. ταχυδρομείο: ured@posi.hr

Δραστηριότητες

Το γραφείο του Διαμεσολαβητή για τα άτομα με αναπηρία είναι αυτόνομος εθνικός θεσμικός φορέας, με κύριο ρόλο την παρακολούθηση και την προαγωγή των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία βάσει του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Κροατίας, των διεθνών συνθηκών και της νομοθεσίας. Σε περίπτωση προσβολής των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, ο Διαμεσολαβητής έχει το δικαίωμα να απευθύνει προειδοποιήσεις, να προτείνει μέτρα, να διατυπώνει συστάσεις, να ενημερώνει και να ζητεί την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί.

Εάν ο Διαμεσολαβητής διαπιστώσει ότι κάποια νομική λύση είναι επιβλαβής για τα άτομα με αναπηρία ή τα παιδιά με αναπτυξιακές δυσκολίες, ή με κάποιον τρόπο τα αποκλείει ή τα θέτει σε λιγότερο ευνοϊκή θέση σε σχέση με τα άτομα χωρίς αναπηρία, εισηγείται την τροποποίηση της νομικής αυτής λύσης.

Το γραφείο του Διαμεσολαβητή για τα άτομα με αναπηρία λαμβάνει μεμονωμένες καταγγελίες από άτομα με αναπηρία και πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό τους, διερευνά καταγγελίες για την προσβολή των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και, σε συνεργασία με τους φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την επίλυση των εν λόγω ζητημάτων, αναζητεί την ευνοϊκότερη δυνατή λύση. Ο Διαμεσολαβητής για τα άτομα με αναπηρία παρέχει συμβουλευτική συνδρομή σε άτομα με αναπηρία για τον τρόπο άσκησης και προστασίας των δικαιωμάτων και των συμφερόντων τους.

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Agencija za zaštitu osobnih podataka)

Martićeva 14
10 000 Ζάγκρεμπ

Τηλ.: +385 460 90 00
Φαξ: +385 4609-099
Ηλ. ταχυδρομείο: azop@azop.hr
http://www.azop.hr

Η Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι νομικό πρόσωπο που ασκεί δημόσια εξουσία και διεξάγει τις δραστηριότητές της κατά τρόπο ανεξάρτητο και αυτόνομο στο πλαίσιο των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων της. Η υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση διοικητικών και επαγγελματικών καθηκόντων που άπτονται της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η υπηρεσία, στο πλαίσιο της άσκησης δημόσιας εξουσίας, παρακολουθεί την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, επισημαίνει περιστατικά κατάχρησης στο πλαίσιο της συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καταρτίζει κατάλογο των χωρών και των διεθνών οργανισμών που έχουν ρυθμίσει κατάλληλα την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, χειρίζεται τις αιτήσεις για τη διερεύνηση προσβολών των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στον νόμο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τηρεί το κεντρικό μητρώο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Δωρεάν νομική συνδρομή (ευεργέτημα πενίας)

Με τη θέσπιση του νόμου για τη δωρεάν νομική συνδρομή, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέλαβε το γενικό και απαιτητικό έργο της καθιέρωσης συστήματος δωρεάν νομικής συνδρομής.

Το σύστημα της δωρεάν νομικής συνδρομής επιτρέπει σε κοινωνικά μειονεκτούντες πολίτες να εκπροσωπούνται από δικηγόρους και να λαμβάνουν νομική συνδρομή για συγκεκριμένες νομικές πράξεις, καθώς και να έχουν ίση πρόσβαση στις δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες.

Δικαιούχοι δωρεάν νομικής συνδρομής

Σύμφωνα με τον νόμο για τη δωρεάν νομική συνδρομή, στους δικαιούχους νομικής συνδρομής περιλαμβάνονται:

 • οι Κροάτες πολίτες
 • παιδιά που δεν είναι Κροάτες υπήκοοι, αλλά βρίσκονται στην Κροατία χωρίς να συνοδεύονται από ενήλικα που είναι υπεύθυνος γι’ αυτά σύμφωνα με τον νόμο
 • αλλοδαποί που έχουν δικαίωμα προσωρινής διαμονής υπό τον όρο της αμοιβαιότητας και αλλοδαποί που έχουν δικαίωμα μόνιμης διαμονής
 • αλλοδαποί υπό καθεστώς προσωρινής προστασίας
 • αλλοδαποί που διαμένουν παράνομα και αλλοδαποί που έχουν δικαίωμα διαμονής βραχείας διάρκειας, στο πλαίσιο της διαδικασίας για την έκδοση απόφασης διοικητικής απέλασης ή επιστροφής
 • οι αιτούντες άσυλο, τα πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί καθεστώς ασύλου και οι αλλοδαποί στους οποίους έχει χορηγηθεί καθεστώς επικουρικής προστασίας και τα μέλη της οικογένειάς τους που διαμένουν νόμιμα στην Κροατία, στο πλαίσιο διαδικασίας στην οποία δεν τους παρέχεται νομική συνδρομή βάσει ειδικού νόμου.

Πάροχοι δωρεάν νομικής συνδρομής

Οι ακόλουθοι πάροχοι δωρεάν νομικής συνδρομής διέπονται από τον νόμο για τη δωρεάν νομική συνδρομή:

 • Δικηγόροι
 • Εγκεκριμένες ενώσεις
 • Νομικές κλινικές
 • Γραφεία κρατικής διοίκησης στις περιφέρειες

Είδη δωρεάν νομικής συνδρομής

Τα είδη δωρεάν νομικής συνδρομής είναι η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια νομική συνδρομή.

Πρωτοβάθμια νομική συνδρομή

Οι μορφές πρωτοβάθμιας νομικής συνδρομής είναι οι εξής:

 • Παροχή γενικών νομικών πληροφοριών
 • Παροχή νομικών συμβουλών
 • Σύνταξη υπομνημάτων προς υποβολή σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και σε διεθνείς οργανισμούς βάσει διεθνών συνθηκών και βάσει των εσωτερικών κανονισμών των οργανισμών αυτών
 • Εκπροσώπηση σε διαδικασίες ενώπιον οργανισμών δημοσίου δικαίου
 • Νομική συνδρομή για τη φιλική εξωδικαστική επίλυση διαφορών

Η πρωτοβάθμια νομική συνδρομή παρέχεται από τα γραφεία κρατικής διοίκησης στις περιφέρειες, εγκεκριμένες ενώσεις και νομικές κλινικές.
Στο πλαίσιο της παροχής πρωτοβάθμιας νομικής συνδρομής, τα γραφεία είναι εξουσιοδοτημένα να παρέχουν γενικές νομικές πληροφορίες και νομικές συμβουλές, και να συντάσσουν υπομνήματα.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν πρωτοβάθμια νομική συνδρομή θα πρέπει να επικοινωνήσουν απευθείας με πάροχο πρωτοβάθμιας νομικής συνδρομής.

Δευτεροβάθμια νομική συνδρομή

Οι μορφές δευτεροβάθμιας νομικής συνδρομής είναι οι εξής:

 • Παροχή νομικών συμβουλών
 • Σύνταξη υπομνημάτων στο πλαίσιο διαδικασίας για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων έναντι του εργοδότη
 • Σύνταξη υπομνημάτων στο πλαίσιο ένδικων διαφορών
 • Δικαστική εκπροσώπηση
 • Νομική συνδρομή για τον φιλικό διακανονισμό διαφορών
 • Απαλλαγή από δικαστικά έξοδα
 • Απαλλαγή από δικαστικά τέλη

Η δευτεροβάθμια νομική συνδρομή παρέχεται από δικηγόρους.

Όσον αφορά το είδος της διαδικασίας, η δευτεροβάθμια νομική συνδρομή μπορεί να χορηγηθεί στις ακόλουθες διαδικασίες:

 • Διαδικασίες που αφορούν εμπράγματα δικαιώματα, με εξαίρεση τις διαδικασίες κτηματολογίου
 • Διαδικασίες που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις
 • Διαδικασίες που αφορούν οικογενειακές σχέσεις, με εξαίρεση τη διαδικασία που αφορά το συναινετικό διαζύγιο, εφόσον οι σύζυγοι δεν έχουν αποκτήσει ή υιοθετήσει ανήλικα τέκνα αλλά ούτε ενήλικα τέκνα των οποίων ασκούν τη γονική μέριμνα
 • Διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων αναφορικά με αναγκαστική είσπραξη ή εξασφάλιση απαιτήσεων οι οποίες προκύπτουν από διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας μπορεί να χορηγηθεί νομική συνδρομή σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για τη δωρεάν νομική συνδρομή
 • Φιλικός διακανονισμός διαφορών
 • Εξαιρετικά, σε όλες τις άλλες δικαστικές διαδικασίες διοικητικής και αστικής φύσης, όταν η εν λόγω ανάγκη προκύπτει από συγκεκριμένες προσωπικές περιστάσεις του αιτούντος και των μελών του νοικοκυριού του, σύμφωνα με τον βασικό σκοπό του νόμου για τη δωρεάν νομική συνδρομή

Η διαδικασία για τη χορήγηση δευτεροβάθμιας νομικής συνδρομής κινείται με την υποβολή αίτησης στον αρμόδιο διοικητικό φορέα της περιφέρειας ή του δήμου του Ζάγκρεμπ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για τη δωρεάν νομική συνδρομή, όσοι επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους σε δωρεάν νομική συνδρομή πρέπει να υποβάλουν συμπληρωμένο τυποποιημένο έντυπο αίτησης νομικής συνδρομής στο γραφείο κρατικής διοίκησης της περιφέρειας του τόπου κατοικίας τους. Το αίτημα πρέπει να συνοδεύεται από τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του αιτούντος και των ενήλικων μελών του νοικοκυριού του για τη γνωστοποίηση όλων των πληροφοριών που αφορούν περιουσιακά στοιχεία και την αποδοχή κάθε ευθύνης προς αποζημίωση και ποινικής ευθύνης ως προς την ακρίβεια των δηλώσεων στην αίτηση.

Το έντυπο της αίτησης διατίθεται προς τηλεφόρτωση από τον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή λαμβάνεται από τα γραφεία κρατικής διοίκησης των περιφερειών, τα δημοτικά δικαστήρια ή τα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας σε εργάσιμες ώρες.

Δεν προβλέπονται διοικητικά τέλη για την υποβολή της αίτησης, η οποία υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή.

Η παροχή νομικής συνδρομής συνεπάγεται την πλήρη ή μερική κάλυψη των εξόδων νομικής συνδρομής ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του αιτούντος. Προβλέπεται ο επιμερισμός των εξόδων της διαδικασίας σε ορισμένο ποσοστό ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του δικαιούχου.

Όταν παρέχεται μερική νομική συνδρομή, η διαφορά μεταξύ του συνολικού ποσού που χορηγείται και της δικηγορικής αμοιβής καταβάλλεται από τον δικαιούχο, σύμφωνα με την αξία της υπηρεσίας που παρασχέθηκε, όπως αυτή ορίζεται στον πίνακα αμοιβών δικηγόρων και απόδοσης δαπανών.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποφαίνεται επί των προσφυγών των αιτούντων νομική συνδρομή σε δεύτερο βαθμό, αποφαίνεται σε πρώτο βαθμό σχετικά με την καταχώριση ενώσεων και νομικών κλινικών στο μητρώο των παρόχων πρωτοβάθμιας νομικής συνδρομής, τηρεί το εν λόγω μητρώο και ασκεί τη διοικητική και επαγγελματική εποπτεία επί του έργου των παρόχων πρωτοβάθμιας νομικής συνδρομής.

Πληροφορίες σχετικά με τη δωρεάν νομική συνδρομή διατίθενται στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Κροατίας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση besplatna.pravna.pomoc@pravosudje.hr, και η απάντηση αποστέλλεται το συντομότερο δυνατό.

Τυχόν απορίες μπορούν να υποβληθούν απευθείας στα γραφεία κρατικής διοίκησης στις περιφέρειες.

Διασυνοριακές διαφορές

Μια διαφορά νοείται ως διασυνοριακή όταν ο διάδικος που αιτείται νομική συνδρομή έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ από εκείνο στο οποίο εδρεύει το δικαστήριο ή από εκείνο στο οποίο θα εκτελεστεί η απόφαση.

Η νομική συνδρομή σε διασυνοριακές διαφορές χορηγείται σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, στις διαδικασίες διαμεσολάβησης, στη διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, για την εκτέλεση δημόσιων εγγράφων και για την παροχή νομικών συμβουλών σε τέτοιες διαδικασίες. Οι διατάξεις για τις διασυνοριακές διαφορές δεν εφαρμόζονται σε φορολογικές, τελωνειακές και άλλες διοικητικές διαδικασίες.

Αιτών ο οποίος έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία της Κροατίας και επιζητεί νομική συνδρομή σε διασυνοριακή διαφορά ενώπιον του δικαστηρίου άλλου κράτους μέλους πρέπει να υποβάλει αίτηση στο γραφείο του τόπου κατοικίας ή διαμονής του. Το αρμόδιο γραφείο πρέπει να διαβιβάσει την αίτηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης εντός οκτώ ημερών από την παραλαβή της αίτησης. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης μεταφράζει την αίτηση και τα δικαιολογητικά έγγραφα στην επίσημη γλώσσα ή σε μια από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους και της αρμόδιας παραλήπτριας αρχής και τα διαβιβάζει, εντός 15 ημερών από την παραλαβή, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο εδρεύει το δικαστήριο ή στο οποίο θα εκτελεστεί η απόφαση (η παραλήπτρια αρχή). Εάν δεν χορηγηθεί νομική συνδρομή, ο αιτών οφείλει να καλύψει τα έξοδα της μετάφρασης.

Ο αιτών μπορεί επίσης να υποβάλει την αίτηση απευθείας στην παραλήπτρια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο εδρεύει το δικαστήριο ή στο οποίο θα εκτελεστεί η απόφαση.

Αιτών που έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του σε άλλο κράτος μέλος και αιτείται νομική συνδρομή σε διασυνοριακή διαφορά που εισάγεται ενώπιον των δικαστηρίων της Δημοκρατίας της Κροατίας δικαιούται να λάβει νομική συνδρομή σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για τη δωρεάν νομική συνδρομή. Στη Δημοκρατία της Κροατίας ο αιτών ή η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο ο αιτών έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του (διαβιβάζουσα αρχή) πρέπει να υποβάλει την αίτηση νομικής συνδρομής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (παραλήπτρια αρχή). Τα έντυπα και τα δικαιολογητικά έγγραφα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην κροατική γλώσσα, άλλως η αίτηση απορρίπτεται.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται με συμπλήρωση του τυποποιημένου εντύπου που προβλέπει η απόφαση 2004/844/ΕΚ της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2004, για θέσπιση εντύπου για τη διαβίβαση των αιτήσεων ευεργετήματος πενίας κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2003/8/ΕΚ του Συμβουλίου για βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη επί διασυνοριακών διαφορών μέσω της θέσπισης στοιχειωδών κοινών κανόνων σχετικά με το ευεργέτημα πενίας στις διαφορές αυτές.

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/12/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.