Εθνικά δικαστήρια και λοιποί μη δικαστικοί φορείς

Τσεχία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Τσεχία

Εθνικά δικαστήρια

Γενικά, σε υποθέσεις διακριτικής μεταχείρισης, αρμόδιο σε πρώτο βαθμό είναι το ειρηνοδικείο της περιφέρειας του εναγόμενου (δηλαδή του προσώπου που κατηγορείται για διακριτική μεταχείριση). Αφότου εξαντληθούν όλα τα τακτικά ένδικα μέσα, μπορεί να επιληφθεί το Συνταγματικό Δικαστήριο με υποβολή ξεχωριστής συνταγματικής προσφυγής.

Συνταγματικό Δικαστήριο (Ústavní soud)

Joštova 8, 660 83 Brno 2

Τηλ. (+420) 542162111
Φαξ: (+420) 542161309, (+420) 542161169

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: podani@usoud.cz

Το Συνταγματικό Δικαστήριο είναι το δικαιοδοτικό όργανο που μεριμνά για την προστασία της συνταγματικότητας. Το καθεστώς και οι αρμοδιότητές του κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα της Τσεχικής Δημοκρατίας. Το Συνταγματικό Δικαστήριο δεν εντάσσεται στο γενικό δικαστικό σύστημα. Κύριο καθήκον του είναι η προστασία της συνταγματικότητας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών που κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα, τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ελευθεριών και σε λοιπούς συνταγματικούς νόμους της Τσεχικής Δημοκρατίας, και η διασφάλιση ότι η κρατική εξουσία ασκείται με συνταγματικό τρόπο.

Σύμφωνα με το άρθρο 87 του Συντάγματος, το Συνταγματικό Δικαστήριο αποφαίνεται, μεταξύ άλλων, επί συνταγματικών προσφυγών που ασκούνται από νομικά ή φυσικά πρόσωπα κατά τελεσίδικων και εκτελεστών αποφάσεων και λοιπών παρεμβάσεων δημόσιων αρχών που πλήττουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες που κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα. Οι αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου είναι αμετάκλητες και δεν υπόκεινται σε ένδικα μέσα.

Στον ιστότοπο του Δικαστηρίου διατίθεται οδηγός για τη διαδικασία συνταγματικής προσφυγής, ο οποίος περιέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία (βλ. http://www.usoud.cz/pruvodce-rizenim-o-ustavni-stiznosti).

Εθνικοί φορείς για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Κύριος εθνικός φορέας ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ασχολείται με προσβολές θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ο Συνήγορος του Πολίτη (Veřejný ochránce práv) (βλ. παρακάτω).

Σε κυβερνητικό επίπεδο, τα ανθρώπινα δικαιώματα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του υπουργού Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ίσων Ευκαιριών και Νομοθεσίας (Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu)· άλλοι φορείς που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι το Κυβερνητικό Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Κυβερνητικό Συμβούλιο για την Ισότητα των Φύλων, το Κυβερνητικό Συμβούλιο για τις Εθνικές Μειονότητες και το Κυβερνητικό Συμβούλιο για τα Άτομα με Αναπηρία ως συμβουλευτικά όργανα της κυβέρνησης.

Συνήγορος του Πολίτη (Veřejný ochránce práv)

Συνήγορος του Πολίτη

Údolní 39
Brno, 602 00

Τηλέφωνο: +420 542 542 111
Φαξ: +420 542 542 112

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: podatelna@ochrance.cz

Ο Συνήγορος του Πολίτη αποτελεί αυτόνομο, ανεξάρτητο και αμερόληπτο κρατικό φορέα εκτός της δημόσιας διοίκησης. Επομένως, δεν πρόκειται για δημόσια αρχή. Παρέχει προστασία έναντι της συμπεριφοράς των δημόσιων αρχών και λοιπών οργανισμών που ασκούν κρατική διοίκηση, οποτεδήποτε η εν λόγω συμπεριφορά είναι:

 • παράνομη
 • νόμιμη, αλλά χαρακτηριζόμενη από ελάττωμα ή μη ορθή, και συνεπώς δεν συνάδει με τις αρχές του δημοκρατικού κράτους δικαίου και της χρηστής διοίκησης
 • σε περίπτωση αδράνειας των εν λόγω οργάνων.

Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι αρμόδιος για καταγγελίες που αφορούν πράξεις τις οποίες τελούν:

 • υπουργεία και λοιπές διοικητικές αρχές με αρμοδιότητα επί της συνολικής επικράτειας της Τσεχικής Δημοκρατίας, καθώς και οι διοικητικές αρχές που υπάγονται σε αυτά
 • οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (δηλαδή δήμοι και περιφέρειες), μόνον όμως για τις πράξεις που συνιστούν άσκηση κρατικής διοικητικής εξουσίας, και όχι για πράξεις που συνιστούν άσκηση των εξουσιών τους (αυτοδιοίκηση)
 • η Εθνική Τράπεζα της Τσεχικής Δημοκρατίας, όταν ενεργεί ως διοικητική αρχή
 • το Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
 • η αστυνομία της Τσεχικής Δημοκρατίας, με εξαίρεση τις έρευνες που αφορούν ποινική διαδικασία
 • ο στρατός της Τσεχικής Δημοκρατίας και η Προεδρική Φρουρά
 • οι σωφρονιστικές υπηρεσίες της Τσεχικής Δημοκρατίας
 • οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την κράτηση προσώπων και την έκτιση στερητικών της ελευθερίας ποινών, τη φροντίδα που διατάσσεται από το δικαστήριο ή την ιδρυματική φροντίδα και την ιατρική περίθαλψη που διατάσσεται από το δικαστήριο·
 • οι εταιρίες ασφάλισης υγείας
 • τα όργανα του δικαστηρίου και η γενική εισαγγελία κατά την άσκηση κρατικής διοίκησης (ειδικά ως προς τις καθυστερήσεις στις διαδικασίες, την αδράνεια των δικαστηρίων και την αντιδεοντολογική συμπεριφορά δικαστών) και όχι καταγγελίες που αφορούν δικαστικές και εισαγγελικές αποφάσεις.

Από το 2006 ο Συνήγορος του Πολίτη εποπτεύει επίσης την προστασία των δικαιωμάτων των κρατουμένων.

Ο Συνήγορος του Πολίτη δεν δικαιούται να παρεμβαίνει σε σχέσεις ή διαφορές ιδιωτικού δικαίου (συμπεριλαμβανομένων των διαφορών μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, ακόμη και όταν ο εργοδότης είναι κρατική αρχή). Η μόνη εξαίρεση αφορά καταγγελίες για μεροληπτική συμπεριφορά — στις περιπτώσεις αυτές, ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί επίσης να παρέμβει στον τομέα του ιδιωτικού δικαίου.

Ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί να διεξάγει ανεξάρτητες έρευνες, όχι όμως να υποκαθιστά τις κρατικές διοικητικές αρχές και δεν μπορεί να ακυρώνει ή να μεταρρυθμίζει τις αποφάσεις τους. Ωστόσο, εφόσον εντοπίσει παρατυπίες, μπορεί να ζητήσει από τις αρχές ή τους οργανισμούς τη θεραπεία τους.

Εάν μια κρατική διοικητική αρχή ή μια εγκατάσταση κράτησης κρατουμένων δεν εκπληρώνει την υποχρέωσή της να συνεργαστεί με τον Συνήγορο του Πολίτη ή δεν λάβει κατάλληλα διορθωτικά μέτρα μετά τη διαπίστωση παρατυπίας, ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί να ενημερώσει πλήρως το κοινό σχετικά με το ζήτημα.

Η δημόσια γνωστοποίηση αποτελεί κύρωση την οποία ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί να επιβάλει σύμφωνα με τον νόμο. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί επίσης να γνωστοποιήσει στο κοινό τα πλήρη ονόματα συγκεκριμένων προσώπων που ενήργησαν για λογαριασμό της αρχής που διέπραξε το σφάλμα.

Η καταγγελία ενώπιον του Συνηγόρου του Πολίτη πρέπει να υποβάλλεται από το πρόσωπο που ζητά την προστασία των δικαιωμάτων του ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του. Καταγγελία που υποβάλλεται για λογαριασμό τρίτου πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφο πληρεξούσιο ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η φύση των εξουσιών.

Στην καταγγελία πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνονται:

 • το ονοματεπώνυμο, η πλήρης διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου του καταγγέλλοντος· σε περίπτωση νομικής οντότητας, η επωνυμία, η καταστατική έδρα και το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο να ενεργεί για λογαριασμό της·
 • η περιγραφή των περιστάσεων που αφορούν την υπόθεση, καθώς και ένδειξη του κατά πόσον η υπόθεση έχει παραπεμφθεί και σε άλλο όργανο και το αποτέλεσμα της εν λόγω παραπομπής
 • η αρχή ή οι αρχές κατά των οποίων στρέφεται η καταγγελία
 • απόδειξη ότι ο καταγγέλλων απευθύνθηκε χωρίς αποτέλεσμα στην αρχή την οποία αφορά η καταγγελία για τη θεραπεία της καταγγελλόμενης κατάστασης·
 • ο καταγγέλλων οφείλει να προσκομίζει αντίγραφο κάθε απόφασης που έχει τυχόν εκδοθεί επί της υπόθεσης
 • και αντίγραφα των εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση και περιέχουν σημαντικές πληροφορίες.

Η διάρκεια των ερευνών και της διεκπεραίωσης των καταγγελιών ποικίλλει και πάντως εξαρτάται από τις περιστάσεις και την περιπλοκότητα της υπόθεσης. Ο νόμος δεν ορίζει προθεσμίες για τον Συνήγορο του Πολίτη· Ο Συνήγορος του Πολίτη επιχειρεί να διεκπεραιώνει όλες τις καταγγελίες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, το συντομότερο δυνατό.

Δεν επιτρέπονται ένδικα μέσα (εφέσεις) κατά του τρόπου χειρισμού από τον Συνήγορο του Πολίτη καταγγελίας και της απόφασής του επ’ αυτής.

Καταγγελία υποβάλλεται:

 • Εγγράφως ─ κατά προτίμηση σε εκτυπωμένο έντυπο καταγγελίας το οποίο αποστέλλεται στην ταχυδρομική διεύθυνση: Veřejný ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno. Επίσης, επιτρέπεται η αποστολή επιστολής.
 • Με ηλεκτρονικό μήνυμα ─ (ακόμη και χωρίς ηλεκτρονική υπογραφή) που αποστέλλεται στη διεύθυνση podatelna@ochrance.cz και περιέχει περιγραφή της ουσίας της υπόθεσης ή, ακόμη καλύτερα, με συμπλήρωση του εντύπου καταγγελίας και αποστολή του με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
 • Μέσω ηλεκτρονικής θυρίδας δεδομένων ─ το μοναδικό αναγνωριστικό (ID) του Γραφείου του Συνηγόρου του Πολίτη είναι jz5adky. Το μήνυμα δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνει συμπληρωμένο έντυπο καταγγελίας ή επιστολή με σημαντικές πληροφορίες για το ζήτημα.
 • Μέσω του διαδραστικού ηλεκτρονικού εντύπου που παρέχεται από ηλεκτρονική υπηρεσία καταχωρίσεων και διασφαλίζει ότι η καταγγελία περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία.
 • Με προσωπική παράδοση στο γραφείο καταχωρίσεων του Γραφείου του Συνηγόρου του Πολίτη (Údolní 39, Brno), τις εργάσιμες ημέρες από τις 8.00 π.μ. έως τις 4.00 μ.μ. Είναι δυνατή η υποβολή καταγγελίας με συνημμένα έγγραφα όχι μόνο εγγράφως (σε έντυπη μορφή), αλλά και σε φορέα δεδομένων.
 • Με υποβολή αυτοπρόσωπης καταγγελίας που καταχωρίζεται στα πρακτικά ─ τις εργάσιμες ημέρες από τις 8.00 π.μ. έως τις 4.00 μ.μ. Επιτρέπεται η αυτοπρόσωπη μετάβαση στο Τμήμα Παραλαβής Καταγγελιών, στο κτίριο του Γραφείου του Συνηγόρου του Πολίτη, όπου η καταγγελία θα συζητηθεί με δικηγόρο του Γραφείου και θα καταγραφεί από αυτόν.

Εξειδικευμένοι φορείς για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Συνήγορος του Πολίτη και καταγγελίες που υποβάλλονται από παιδιά

Στην Τσεχική Δημοκρατία δεν υφίσταται Συνήγορος του Παιδιού· ωστόσο, τις καταγγελίες παιδιών που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων τους χειρίζεται επί του παρόντος ο Συνήγορος του Πολίτη.

Συνήγορος του Πολίτη

Údolní 39
Brno, 602 00

Τηλέφωνο: +420 542 542 888
Φαξ: +420 542 542 112

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: deti@ochrance.cz

Τα παιδιά μπορούν να απευθύνονται στον Συνήγορο του Πολίτη με διάφορους τρόπους, και ειδικότερα με απλή επιστολή που ταχυδρομείται ή παραδίδεται αυτοπροσώπως στον Συνήγορο του Πολίτη (Veřejná ochránkyně práv, Údolní 39, 602 00 Brno), ή με χρήση του διαδραστικού εντύπου συμπληρωμένου σύμφωνα με τις οδηγίες, με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου deti@ochrance.cz ή αυτοπροσώπως στη διεύθυνση του Συνηγόρου του Πολίτη, όπου το παιδί μπορεί να συζητήσει το πρόβλημα με δικηγόρο του Γραφείου του Συνηγόρου του Πολίτη ο οποίος και θα το καταγράψει.

Στην καταγγελία πρέπει να προσδιορίζονται ιδίως:

 • ποιον ή τι καταγγέλλει το παιδί (συμπεριλαμβανομένου του ονόματος τουλάχιστον της αρχής ή άλλου φορέα ή του προσώπου στο οποίο απευθύνθηκε το παιδί)
 • το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία γέννησης και η διεύθυνση του παιδιού
 • περιγραφή του προβλήματος
 • τα στοιχεία επικοινωνίας, δηλαδή ο αριθμός τηλεφώνου, η ηλεκτρονική και η ταχυδρομική διεύθυνση.

Ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί να βοηθήσει το παιδί π.χ. στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • αθέμιτη πρακτική κοινωνικού λειτουργού
 • καθυστέρηση της δικαστικής διαδικασίας
 • ανάρμοστη συμπεριφορά δικαστή
 • σχολικός εκφοβισμός του παιδιού
 • μη εγγραφή του παιδιού σε σχολείο
 • ασυνήθιστα αυστηρό πλαίσιο, εκφοβισμός κ.ο.κ., σε ίδρυμα στέγασης παιδιών
 • αν οι γονείς του παιδιού δεν έχουν λάβει τις κοινωνικές παροχές τους
 • αν η σύνταξη των παππούδων του παιδιού έχει υπολογιστεί εσφαλμένα από τις αρχές
 • αν η αρμόδια κτιριακή αρχή δεν χειρίζεται την κακή κατάσταση (δομική και τεχνική) κτιρίου ή αν ανεγείρεται κατασκευή από γείτονα χωρίς άδεια
 • αν οι αρχές δεν χειρίζονται ορθά το ζήτημα της υγειονομικής ταφής απορριμμάτων σε απαγορευμένο χώρο
 • αν δεν έχει ληφθεί υπόψη καταγγελία για προϊόν που δεν λειτουργεί.

Αντιθέτως, ο Συνήγορος του Πολίτη δεν μπορεί π.χ.:

 • να μεταρρυθμίζει δικαστικές αποφάσεις
 • να παρεμβαίνει σε έρευνα της αστυνομίας της Τσεχικής Δημοκρατίας (ο εισαγγελέας που επιβλέπει το αστυνομικό έργο έχει συγκεκριμένες εξουσίες ως προς τούτο)
 • να παρεμβαίνει σε ιδιωτικές διαφορές (π.χ. εμπράγματες διαφορές μεταξύ γειτόνων, διαφορές μεταξύ γονέων ή λοιπών μελών της οικογένειας κ.λπ.) ─ οι εν λόγω υποθέσεις πρέπει να παραπέμπονται σε δικαστήριο.

Φορείς που παρέχουν συνδρομή σε θύματα διακριτικής μεταχείρισης

Συνήγορος του Πολίτη

Údolní 39
Brno, 602 00

Τηλέφωνο: +420 542 542 111
Φαξ: +420 542 542 112

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: podatelna@ochrance.cz

Σύμφωνα με τον νόμο περί Συνηγόρου του Πολίτη (zákon o veřejném ochránci práv), ο Συνήγορος του Πολίτη παρέχει στα θύματα διακριτικής μεταχείρισης μεθοδολογική συνδρομή:

 • ο Συνήγορος του Πολίτη αξιολογεί αν η εν λόγω συμπεριφορά μπορεί πράγματι να συνιστά διακριτική μεταχείριση σύμφωνα με τον νόμο κατά των διακρίσεων (antidiskriminační zákon)
 • παρέχει συμβουλές στα θύματα διακριτικής μεταχείρισης ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να προχωρήσουν, το πού πρέπει να απευθυνθούν και τον τρόπο υποβολής αίτησης για την κίνηση διαδικασίας σε περίπτωση διακριτικής μεταχείρισης.

Κατά την υποβολή αιτήματος στον Συνήγορο του Πολίτη για τη διερεύνηση διακριτικής μεταχείρισης, ο αιτών πρέπει να προσδιορίζει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια την επικαλούμενη συμπεριφορά που εισάγει διακρίσεις και να συνοδεύει την αίτηση με κάθε πιθανό αποδεικτικό στοιχείο που μπορεί να αποδεικνύει τη διακριτική μεταχείριση.

Το Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Úřad pro ochranu osobních údajů)

Το Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Pplk. Sochora 27
170 00 Prague 7

Τηλέφωνο: +420 234 665 111

Φαξ: +420 234 665 444

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: posta@uoou.cz

Το Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αποτελεί ανεξάρτητο όργανο το οποίο:

 • παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τις εκ του νόμου υποχρεώσεις κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • τηρεί αρχείο με τις εγκεκριμένες περιπτώσεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • λαμβάνει καταγγελίες πολιτών για παραβάσεις της νομοθεσίας
 • παρέχει συμβουλευτικό έργο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Οι δραστηριότητες του Γραφείου καθορίζονται στον νόμο αρ. 101/2000 περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την τροποποίηση συγκεκριμένων νόμων, και σε ορισμένους άλλους νόμους.

Σκοπός του νόμου περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η διαφύλαξη του δικαιώματος του ατόμου, όπως αυτό κατοχυρώνεται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ελευθεριών, στην προστασία από κάθε παράνομη εισβολή στην ιδιωτική και προσωπική του ζωή και από κάθε παράνομη συλλογή, δημοσίευση ή άλλη κατάχρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Όποιος ανακαλύπτει ή έχει εύλογη υπόνοια ότι τα προσωπικά του δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά παράβαση του δικαιώματος προστασίας της ιδιωτικής και προσωπικής του ζωής, και κατά παράβαση του νόμου περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ─π.χ. αν τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι ανακριβή ή εκτείνονται πέραν του σκοπού για τον οποίο ζητήθηκαν─ δικαιούται να υποβάλει καταγγελία στο Γραφείο.

Η καταγγελία που εφιστά την προσοχή σε εικαζόμενη παράβαση του νόμου περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 • προσδιορισμό της οντότητας που θεωρείται ύποπτη παράβασης του νόμου περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • περιγραφή της δραστηριότητας στην οποία εντάσσεται η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνιστά παράβαση του νόμου περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ή τουλάχιστον τις κατηγορίες αυτών) που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία κατά παράβαση του νόμου περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • τα έγγραφα ή λοιπά υλικά (ή αντίγραφα αυτών) που τεκμηριώνουν τη σχέση μεταξύ του γνωστοποιούντος (καταγγέλλοντος) και της οντότητας που εσφαλμένα υπέβαλε τα προσωπικά του δεδομένα σε επεξεργασία
 • τα έγγραφα ή λοιπά υλικά (ή αντίγραφα αυτών) από τα οποία μπορεί να συναχθεί η παράβαση του νόμου περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • τυχόν παραπομπές σε διαθέσιμες πηγές που μπορούν να επιβεβαιώσουν τα γεγονότα που περιγράφονται
 • τα στοιχεία επικοινωνίας του γνωστοποιούντος (καταγγέλλοντος).

Καταγγελία μπορεί να υποβληθεί επίσης ανώνυμα στο Γραφείο ή να αποσταλεί ηλεκτρονικά.

Το πρόσωπο που υποβάλλει την καταγγελία δεν είναι διάδικος σε επακόλουθη διοικητική διαδικασία, αλλά μπορεί να κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας.

Άλλες εξειδικευμένες αρχές

Το κύριο όργανο στο οποίο μπορούν να απευθύνονται τα φυσικά πρόσωπα σε περίπτωση προσβολής των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους είναι ο Συνήγορος του Πολίτη. Άλλοι αρμόδιοι φορείς είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής:

Υπηρεσία Διοίκησης της Διευκόλυνσης για τους Πρόσφυγες του Υπουργείου Εσωτερικών (Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra)

http://www.suz.cz/

Lhotecká 7
143 01 Prague 12

Τηλέφωνο: +420 974 827 118

Φαξ: +420 974 827 280

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: podatelna@suz.cz

Η Υπηρεσία Διοίκησης της Διευκόλυνσης για τους Πρόσφυγες αποτελεί κρατική υπηρεσία που υπάγεται στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών για τη Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια (náměstek ministra vnitra pro veřejný pořádek a bezpečnost). Συνεργάζεται με κυβερνητικούς και διεθνείς οργανισμούς, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Διοικεί επίσης τις εγκαταστάσεις κράτησης αλλοδαπών και, από το 2009, διαχειρίζεται δίκτυο κέντρων υποστήριξης της ένταξης αλλοδαπών σε πρωτεύουσες περιφερειών.
Η Τσεχική Δημοκρατία χρησιμοποιεί την Υπηρεσία Διοίκησης της Διευκόλυνσης για τους Πρόσφυγες για την παροχή φιλοξενίας και άλλων υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες και κρατούμενους αλλοδαπούς σύμφωνα με τον νόμο αρ. 326/1999 για την παραμονή αλλοδαπών στην Τσεχική Δημοκρατία και τον νόμο αρ. 325/1999 περί ασύλου. Στόχος της είναι να εξασφαλίσει στα άτομα αυτά κατάλληλες και αξιοπρεπείς συνθήκες.

Εθνικό Συμβούλιο της Τσεχικής Δημοκρατίας για την Αναπηρία (Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s.)

Partyzánská 7
170 00 Prague 7 - Holešovice
Τηλέφωνο: 266 753 421
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: nrzpcr@nrzp.cz

Το Εθνικό Συμβούλιο της Τσεχικής Δημοκρατίας για την Αναπηρία έχει καταχωριστεί από τις 11 Δεκεμβρίου 2014 ως εθνική ένωση που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των ατόμων με αναπηρία στις σχέσεις τους με το κράτος και τους δημόσιους φορείς. Ο ρόλος του Συμβουλίου είναι να συμβάλλει στην ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία και να υπερασπίζεται με συνέπεια τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Πρόκειται για το κύριο συμβουλευτικό όργανο του κρατικού συμβουλίου για τα άτομα με αναπηρία.

Στις προτεραιότητές του περιλαμβάνονται επίσης:

 • ο συντονισμός των οργανώσεων ατόμων με αναπηρία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος
 • η ενημέρωση του κοινού σχετικά με ζητήματα που σχετίζονται με την αναπηρία·
 • η παρακολούθηση υποθέσεων διακρίσεων σε βάρος ατόμων με αναπηρία·
 • η εφαρμογή σχεδίων για τη βελτίωση της ζωής των ατόμων με αναπηρία·
 • ο σχεδιασμός σε σχέση με τις ίσες ευκαιρίες για τα άτομα με αναπηρία σε περιφερειακό επίπεδο·
 • η λειτουργία εθνικού δικτύου επαγγελματικών κέντρων κοινωνικής συμβουλευτικής
 • η δημοσίευση άρθρων, περιοδικών και πληροφοριακού υλικού.

Άλλες αρχές

Στην Τσεχική Δημοκρατία υπάρχουν αρκετοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που ασχολούνται με ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παρέχουν βοήθεια στα άτομα των οποίων τα δικαιώματα αυτά προσβάλλονται.

Το Κέντρο Ένταξης Αλλοδαπών (Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.)

https://www.cicops.cz/en/

Pernerova 32/10, 186 00, Prague 8
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@cicpraha.org

Το Κέντρο Ένταξης Αλλοδαπών αποτελεί αστική ένωση που συστάθηκε το 2003 για να συμβάλει στην ένταξη των αλλοδαπών στην τσεχική κοινωνία.

Εστιάζει στην παροχή εξωτερικών και εκτός δομών κοινωνικών υπηρεσιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε αλλοδαπούς με μόνιμη ή μακροχρόνια διαμονή στην Τσεχική Δημοκρατία. Το Κέντρο διαθέτει παραρτήματα σε όλες τις περιφέρειες της Τσεχίας, με το επίκεντρό του στην Πράγα και την Κεντρική Βοημία. Ο οργανισμός είναι καταχωρισμένος πάροχος κοινωνικών υπηρεσιών βάσει του νόμου περί κοινωνικών υπηρεσιών (zákon o sociálních službách) και είναι διαπιστευμένος βάσει του νόμου περί εθελοντικών υπηρεσιών (zákon o dobrovolnické službě).

Στις κύριες δραστηριότητες του οργανισμού περιλαμβάνονται:

 • η παροχή κοινωνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε μετανάστες, οι οποίοι είναι αλλοδαποί με μόνιμη ή μακροχρόνια διαμονή και δικαιούχοι διεθνούς/επικουρικής προστασίας
 • η παροχή συμβουλών για την απασχόληση και ανάπτυξη προγραμμάτων και δραστηριοτήτων για μετανάστες, προς διευκόλυνση της εισόδου τους στην αγορά εργασίας·
 • η διοργάνωση μαθημάτων χαμηλών απαιτήσεων (ανοικτών) τσεχικής γλώσσας και άλλων εξειδικευμένων μαθημάτων τσεχικής γλώσσας για αλλοδαπούς, καθώς και η ανάπτυξη νέων και προοδευτικών μεθόδων διδασκαλίας
 • η διοργάνωση άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (κατάρτιση δασκάλων τσεχικών και άλλων γλωσσών, διδασκαλία ξένων γλωσσών, περαιτέρω κατάρτιση δασκάλων, υποστηρικτική διδασκαλία, μαθήματα εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.ο.κ.)
 • εθελοντικά προγράμματα – παροχή καθοδήγησης με τη μορφή αποκλειστικής συνεργασίας μεταξύ αποδεκτών και εθελοντών, καθώς και διοργάνωση κοινωνικών δραστηριοτήτων, δραστηριοτήτων αναψυχής, συναντήσεων, συζητήσεων, θεματικών βραδιών κ.ο.κ)
 • πληροφοριακές δράσεις - σεμινάρια, πληροφοριακό υλικό.

Όλα τα προγράμματα έχουν ως στόχο να δώσουν τη δυνατότητα στους μετανάστες στην Τσεχική Δημοκρατία να διάγουν ανεξάρτητη και αξιοπρεπή ζωή στη χώρα αυτή, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι σέβονται και γνωρίζουν τους εγχώριους νόμους και τα αμιγώς διαπροσωπικά πρότυπα διαγωγής και συμπεριφοράς. Προωθούν την κατανόηση και τον σεβασμό κάθε μετανάστη ως ατόμου από την πλευρά της κοινωνίας υποδοχής, καθώς και την ετοιμότητα παροχής βοήθειας προς τους μετανάστες αυτούς.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/12/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.