Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση τσεχικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Θεμελιώδη δικαιώματα

Τσεχική ∆ηµοκρατία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Τσεχική ∆ηµοκρατία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Εθνικά δικαστήρια

Γενικά, σε υποθέσεις διακριτικής μεταχείρισης, αρμόδιο σε πρώτο βαθμό είναι το δικαστήριο της περιφέρειας του εναγόμενου (δηλαδή του προσώπου που κατηγορείται για διακριτική μεταχείριση). Αφότου εξαντληθούν όλα τα τακτικά ένδικα μέσα, μπορεί να επιληφθεί το Συνταγματικό Δικαστήριο με υποβολή ξεχωριστής συνταγματικής προσφυγής (http://www.usoud.cz/).

Ústavní soud (Συνταγματικό Δικαστήριο)

Joštova 8, 660 83 Brno 2

Τηλ.( +420 ) 542162111
Φαξ: (+420 ) 542161309, (+420 ) 542161169

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: podani@usoud.cz

Το Συνταγματικό Δικαστήριο είναι το δικαστικό όργανο που είναι επιφορτισμένο με την προστασία της συνταγματικότητας το καθεστώς και οι αρμοδιότητές του κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα της Τσεχικής Δημοκρατίας. Το Συνταγματικό Δικαστήριο δεν περιλαμβάνεται στο σύστημα των τακτικών δικαστηρίων. Κύριο καθήκον του είναι η προστασία της συνταγματικότητας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών που κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα, τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ελευθεριών και σε λοιπούς συνταγματικούς νόμους της Τσεχικής Δημοκρατίας, και η διασφάλιση ότι η κρατική εξουσία ασκείται με συνταγματικό τρόπο.

Σύμφωνα με το άρθρο 87 του Συντάγματος, το Συνταγματικό Δικαστήριο αποφασίζει, μεταξύ άλλων, επί συνταγματικών προσφυγών που ασκούνται από νομικά ή φυσικά πρόσωπα κατά τελεσίδικων και εκτελεστών αποφάσεων και επί λοιπών παρεμβάσεων από δημόσιους φορείς που επηρεάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες που κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα. Οι αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου είναι αμετάκλητες και δεν υπόκεινται σε ένδικα μέσα.

Στην ιστοσελίδα του, το Συνταγματικό Δικαστήριο παραθέτει οδηγό για τη διαδικασία υποβολής συνταγματικών προσφυγών, στον οποίο περιέχονται οι βασικές πληροφορίες της διαδικασίας (βλ. http://www.usoud.cz/pruvodce-rizenim-o-ustavni-stiznosti).

Εθνικοί φορείς για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Κύριος εθνικός φορέας ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ασχολείται με παραβιάσεις των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ο Διαμεσολαβητής (βλ. παρακάτω).

Σε κυβερνητικό κρατικό επίπεδο, το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργού Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ίσων Ευκαιριών και Νομοθεσίας το Κυβερνητικό Συμβούλιο για την Ισότητα των Φύλων, το Κυβερνητικό Συμβούλιο για τις Εθνικές Μειονότητες και το Κυβερνητικό Συμβούλιο για τα Άτομα με Αναπηρίες συγκαταλέγονται μεταξύ των λοιπών οργάνων που ασχολούνται με το εν λόγω ζήτημα, ως συμβουλευτικά όργανα της Κυβέρνησης.

Διαμεσολαβητής

Veřejný ochránce práv (Διαμεσολαβητής)http://www.ochrance.cz/

Údolní 39
Brno, 602 00

Τηλέφωνο: +420 542 542 111
Φαξ: +420 542 542 112

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: podatelna@ochrance.cz

Ο Διαμεσολαβητής είναι αυτόνομο, ανεξάρτητο και αμερόληπτο κρατικό όργανο που δεν εμπίπτει στη δημόσια διοίκηση και ως εκ τούτου δεν είναι δημόσια αρχή. Παρέχει προστασία έναντι της συμπεριφοράς των δημόσιων αρχών και λοιπών οργανισμών που ασκούν κρατική διοίκηση, οποτεδήποτε η εν λόγω συμπεριφορά είναι:

 • παράνομη
 • νόμιμη, αλλά χαρακτηριζόμενη από ελάττωμα ή μη ορθή, και συνεπώς δεν συνάδει με τις αρχές του δημοκρατικού κράτους δικαίου και τις αρχές της χρηστής διοίκησης
 • σε περίπτωση αδράνειας των εν λόγω οργάνων.

Ο Διαμεσολαβητής είναι αρμόδιος για καταγγελίες που στρέφονται κατά πράξεων τις οποίες τελούν:

 • υπουργεία και λοιπές διοικητικές αρχές με αρμοδιότητα για τη συνολική επικράτεια της Τσεχικής Δημοκρατίας, καθώς και οι διοικητικές αρχές που υπάγονται σε αυτά
 • όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης (δηλαδή δήμοι και περιφέρειες), μόνον όμως για τις πράξεις που συνιστούν άσκηση κρατικής διοικητικής εξουσίας, και όχι για πράξεις που συνιστούν άσκηση των εξουσιών τους (αυτοδιοίκηση)
 • η Εθνική Τράπεζα της Τσεχικής Δημοκρατίας, όταν ενεργεί ως διοικητική αρχή
 • το Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
 • η αστυνομία της Τσεχικής Δημοκρατίας, με εξαίρεση τις έρευνες που αφορούν ποινική διαδικασία
 • ο στρατός της Τσεχικής Δημοκρατίας και η Προεδρική Φρουρά
 • οι σωφρονιστικές υπηρεσίες της Τσεχικής Δημοκρατίας
 • οι εγκαταστάσεις στις οποίες πρόσωπα τελούν υπό κράτηση, φυλάκιση, ή λαμβάνουν προστατευτική ή σωφρονιστική εκπαίδευση και προστατευτική μεταχείριση
 • οι εταιρίες ασφάλισης υγείας
 • τα όργανα του δικαστηρίου και η γενική εισαγγελία κατά την άσκηση κρατικής διοίκησης (ειδικά ως προς τις καθυστερήσεις στις διαδικασίες, την αδράνεια των δικαστηρίων και την αντιδεοντολογική συμπεριφορά δικαστών) και όχι κατά των δικαστικών και εισαγγελικών αποφάσεων.

Από το 2006, ο Διαμεσολαβητής εποπτεύει επίσης την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων που έχουν υποστεί περιορισμό στην ελευθερία τους.

Ο Διαμεσολαβητής δεν έχει δικαίωμα παρέμβασης σε ιδιωτικού δικαίου σχέσεις ή διαφορές (όπως σε διαφορές εργοδοτών και εργαζόμενων, ακόμη κι αν ο εργοδότης αποτελεί κρατική αρχή), με μόνη εξαίρεση τις καταγγελίες για διακριτική μεταχείριση – στις εν λόγω υποθέσεις, ο Διαμεσολαβητής μπορεί να παρέμβει και σε υποθέσεις ιδιωτικού δικαίου.

Ο Διαμεσολαβητής μπορεί να διεξάγει ανεξάρτητες έρευνες, όχι όμως να υποκαθιστά τις κρατικές διοικητικές αρχές και δεν μπορεί να ακυρώνει ή να μεταρρυθμίζει τις αποφάσεις τους. Ωστόσο, εφόσον εντοπίσει παρατυπίες, μπορεί να ζητήσει από τις αρχές ή τους οργανισμούς τη θεραπεία τους.

Αν κρατική διοικητική αρχή ή εγκατάσταση όπου κρατούνται πρόσωπα που έχουν υποστεί περιορισμό της ελευθερίας τους δεν εκπληρώνει την υποχρέωσή της να συνεργαστεί με τον Διαμεσολαβητή ή δεν λάβει επαρκή μέτρα θεραπείας μετά τον εντοπισμό παρατυπίας, ο Διαμεσολαβητής μπορεί να ενημερώνει σχετικά το κοινό.

Η γνωστοποίηση αποτελεί κύρωση την οποία ο Διαμεσολαβητής μπορεί να επιβάλει σύμφωνα με τον νόμο. Στην περίπτωση αυτή, ο Διαμεσολαβητής μπορεί επίσης να γνωστοποιεί στο κοινό το ονοματεπώνυμο συγκεκριμένων προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό της αρχής που έχει κάνει την παρατυπία.

Καταγγελία ενώπιον του Διαμεσολαβητή πρέπει να υποβάλλεται από το πρόσωπο που ζητά την προστασία των δικαιωμάτων του ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του. Καταγγελία που υποβάλλεται για λογαριασμό τρίτου πρέπει να συνοδεύεται από γραπτό πληρεξούσιο ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η έκταση των εξουσιών.

Στην καταγγελία πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνονται:

 • το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και ο τηλεφωνικός αριθμός του καταγγέλλοντος σε περίπτωση νομικού προσώπου, η επωνυμία, η καταστατική έδρα και το πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί για λογαριασμό του
 • η περιγραφή των περιστάσεων που αφορούν την υπόθεση, καθώς και ένδειξη του κατά πόσο η υπόθεση έχει παραπεμφθεί και σε άλλο όργανο και με τι αποτέλεσμα
 • η υπόδειξη της αρχής ή των αρχών κατά των οποίων στρέφεται η καταγγελία
 • απόδειξη ότι ο καταγγέλλων απευθύνθηκε χωρίς αποτέλεσμα στην αρχή την οποία αφορά η καταγγελία για τη θεραπεία της καταγγελλόμενης κατάστασης.
 • Ο καταγγέλλων οφείλει να προσκομίζει αντίγραφο κάθε απόφασης που έχει εκδοθεί επί της υπόθεσης
 • και αντίγραφα των εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση και περιέχουν σημαντικές πληροφορίες.

Η διάρκεια των ερευνών και η διευθέτηση των καταγγελιών ποικίλλουν και πάντως εξαρτώνται από τις περιστάσεις και την περιπλοκότητα της υπόθεσης. Ο νόμος δεν θεσπίζει προθεσμίες για τον Διαμεσολαβητή ο Διαμεσολαβητής καταβάλλει προσπάθεια να χειριστεί όλες τις καταγγελίες, στο μέτρο του εφικτού και το συντομότερο δυνατόν.

Δεν προβλέπεται η άσκηση ενδίκων μέσων (έφεσης) για τον τρόπο χειρισμού καταγγελίας από τον Διαμεσολαβητή ή για το αποτέλεσμα αυτής.

Καταγγελία υποβάλλεται:

Γραπτώς– κατά προτίμηση σε εκτυπωμένο έντυπο καταγγελίας το οποίο αποστέλλεται στην ταχυδρομική διεύθυνση: Veřejný ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno. Επίσης, επιτρέπεται η αποστολή προσωπικής επιστολής.

Με ηλεκτρονικό μήνυμα (ακόμη και χωρίς ηλεκτρονική υπογραφή) που αποστέλλεται στη διεύθυνση podatelna@ochrance.cz και περιγραφή της ουσίας της υπόθεσης ή, ακόμη καλύτερα, με συμπλήρωση του εντύπου καταγγελίας και αποστολή αυτού με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Μέσω ηλεκτρονικής θυρίδας δεδομένων – Το μοναδικό αναγνωριστικό (ID) του Γραφείου του Διαμεσολαβητή είναι jz5adky. Το μήνυμα δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνει συμπληρωμένο έντυπο καταγγελίας ή προσωπική επιστολή με σημαντικές πληροφορίες για το πρόβλημα.

Με χρήση διαδραστικού ηλεκτρονικού εντύπου που παρέχεται από ηλεκτρονική υπηρεσία καταχωρίσεων που διασφαλίζει ότι η καταχώριση περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία.

Μέσω προσωπικής υποβολής στο γραφείο καταθέσεων του Γραφείου του Διαμεσολαβητή (Údolní 39, Μπρνο), σε εργάσιμες ημέρες από τις 8.00 π.μ. έως τις 4.00 μ.μ. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η υποβολή καταγγελίας με συνημμένα έγγραφα όχι μόνον γραπτώς (έντυπα), αλλά και με φορέα δεδομένων.

Με προσωπική καταγγελία σε αναφορά – σε εργάσιμες ημέρες από τις 8.00 π.μ. έως τις 4.00 μ.μ. επιτρέπεται η αυτοπρόσωπη μετάβαση στο Τμήμα Παραλαβών Καταγγελιών, στο κτίριο του Γραφείου του Διαμεσολαβητή, όπου η καταγγελία θα συζητηθεί και θα καταγραφεί από δικηγόρο του Γραφείου.

Εξειδικευμένες αρχές προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διαμεσολαβητής και καταγγελίες που υποβάλλονται από παιδιά

Στην Τσεχική Δημοκρατία δεν υφίσταται συνήγορος του παιδιού ωστόσο, τις καταγγελίες παιδιών που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων τους χειρίζεται επί του παρόντος ο Διαμεσολαβητής.

Διαμεσολαβητήςhttp://deti.ochrance.cz/

Údolní 39
Brno, 602 00

Τηλέφωνο: +420 542 542 888
Φαξ: +420 542 542 112

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: deti@ochrance.cz

Τα παιδιά μπορούν να απευθύνονται στον Διαμεσολαβητή με διάφορους τρόπους, και ειδικότεραμε απλή επιστολή που ταχυδρομείται ή παραδίδεται αυτοπροσώπως στη διεύθυνση Veřejná ochránkyně práv, Údolní 39, 602 00 Brno ή με χρήση του διαδραστικού εντύπου συμπληρωμένου σύμφωνα με τις οδηγίες, με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου deti@ochrance.cz, ή αυτοπροσώπως στη διεύθυνση του Διαμεσολαβητή, όπου το παιδί μπορεί να συζητήσει και να καταγράψει το πρόβλημα με δικηγόρο του Γραφείου του Διαμεσολαβητή.

Στην καταγγελία πρέπει να προσδιορίζονται ιδίως:

 • ποιον ή τι καταγγέλλει το παιδί (συμπεριλαμβανομένου του ονόματος τουλάχιστον της αρχής ή άλλου φορέα ή του προσώπου στο οποίο απευθύνθηκε το παιδί)
 • το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης και τον τόπο κατοικίας του παιδιού
 • την περιγραφή του προβλήματος
 • τα στοιχεία επικοινωνίας, δηλαδή τηλεφωνικό αριθμό, ηλεκτρονική και ταχυδρομική διεύθυνση.

Ο Διαμεσολαβητής μπορεί να βοηθήσει το παιδί π.χ. στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • αθέμιτη πρακτική κοινωνικού λειτουργού
 • καθυστέρηση της δικαστικής διαδικασίας
 • ανάρμοστη συμπεριφορά δικαστή
 • σχολικός εκφοβισμός του παιδιού
 • μη εγγραφή του παιδιού σε σχολείο
 • ασυνήθιστα αυστηρό πλαίσιο, εκφοβισμός κ.ο.κ., σε ίδρυμα στέγασης παιδιών
 • αν οι γονείς του παιδιού δεν έχουν λάβει κοινωνικές παροχές
 • αν η σύνταξη των παππούδων του παιδιού έχει υπολογιστεί εσφαλμένα από τις αρχές
 • αν η αρμόδια κτιριακή αρχή δεν χειρίζεται την κακή κατάσταση (κατασκευαστική και τεχνική) κτιρίου ή αν ανεγείρεται κατασκευή από γείτονα χωρίς άδεια
 • αν οι αρχές δεν χειρίζονται ορθά το ζήτημα της υγειονομικής ταφής απορριμμάτων σε απαγορευμένο χώρο
 • αν δεν έχει ληφθεί υπόψη καταγγελία για προϊόν που δεν λειτουργεί.

Αντιθέτως, ο Διαμεσολαβητής δεν μπορεί π.χ.:

 • να μεταρρυθμίζει δικαστικές αποφάσεις
 • να παρεμβαίνει σε έρευνα της αστυνομίας της Τσεχικής Δημοκρατίας (ο εισαγγελέας που επιβλέπει τις δραστηριότητες της αστυνομίας έχει συγκεκριμένες εξουσίες ως προς τούτο)
 • να παρεμβαίνει σε ιδιωτικές διαφορές (π.χ. διαφορές μεταξύ γειτόνων για τη γη, διαφορές μεταξύ γονέων ή λοιπών μελών της οικογένειας, κ.λπ.)– οι εν λόγω υποθέσεις πρέπει να παραπέμπονται σε δικαστήριο

Φορείς που παρέχουν συνδρομή σε θύματα διακριτικής μεταχείρισης

Διαμεσολαβητής

Údolní 39
Brno, 602 00

Τηλέφωνο: +420 542 542 111
Φαξ: +420 542 542 112

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: podatelna@ochrance.cz

Σύμφωνα με τον νόμο περί Διαμεσολαβητή, ο Διαμεσολαβητής παρέχει στα θύματα διακριτικής μεταχείρισης μεθοδολογική συνδρομή:

 • ο Διαμεσολαβητής αξιολογεί αν η εν λόγω συμπεριφορά μπορεί πράγματι να συνιστά διακριτική μεταχείριση σύμφωνα με τον νόμο κατά των διακρίσεων
 • παρέχει συμβουλές στα θύματα διακριτικής μεταχείρισης ως προς τον τρόπο που θα πρέπει να προχωρήσουν, το πού πρέπει να απευθυνθούν και τον τρόπο υποβολής αίτησης για την κίνηση διαδικασίας σε περίπτωση διακριτικής μεταχείρισης.

Κατά την υποβολή του αιτήματος στον Διαμεσολαβητή για τη διερεύνηση διακριτικής μεταχείρισης, ο αιτών πρέπει να προσδιορίζει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια την επικαλούμενη συμπεριφορά που εισάγει διακρίσεις και να συνοδεύει την αίτηση με κάθε πιθανό αποδεικτικό στοιχείο που μπορεί να αποδεικνύει τη διακριτική μεταχείριση.

Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήραhttps://www.uoou.cz/

Pplk. Sochora 27
170 00 Prague 7

Τηλέφωνο: +420 234 665 111
Φαξ: +420 234 665 444

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: posta@uoou.cz

Το Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΠΔΠΧ) είναι ανεξάρτητο όργανο που:

 • παρακολουθεί την συμμόρφωση με τις εκ του νόμου υποχρεώσεις κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • τηρεί αρχείο με τις εγκεκριμένες περιπτώσεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • λαμβάνει αναφορές πολιτών για παραβάσεις της νομοθεσίας
 • παρέχει συμβουλευτικό έργο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Οι δραστηριότητες του Γραφείου καθορίζονται στον νόμο αρ. 101/2000 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την τροποποίηση συγκεκριμένων νόμων, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί.

Σκοπός του νόμου για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η διαφύλαξη του δικαιώματος των πολιτών, όπως αυτό κατοχυρώνεται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ελευθεριών, στην προστασία από κάθε παράνομη εισβολή στην ιδιωτική και προσωπική τους ζωή και από κάθε παράνομη συλλογή, δημοσίευση ή άλλη κατάχρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Όποιος ανακαλύπτει ή έχει εύλογη υπόνοια ότι τα προσωπικά του δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά παράβαση του δικαιώματος προστασίας της ιδιωτικής και προσωπικής του ζωής και κατά παράβαση του νόμου περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – π.χ. αν τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι ανακριβή ή εκτείνονται πέρα από τον σκοπό για τον οποίο ζητήθηκαν – δικαιούται να υποβάλει αναφορά στο Γραφείο.

Η αναφορά που εφιστά την προσοχή σε εικαζόμενη παράβαση του νόμου περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 • προσδιορισμό του προσώπου που θεωρείται ύποπτο για παράβαση του νόμου για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • περιγραφή της δραστηριότητας στην οποία εντάσσεται η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνιστά παράβαση του νόμου για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • υπόδειξη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ή τουλάχιστον των κατηγοριών αυτών) που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία κατά παράβαση του νόμου για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • τα έγγραφα ή λοιπά υλικά (ή αντίγραφα αυτών) που τεκμηριώνουν τη σχέση μεταξύ του γνωστοποιούντος (καταγγέλλοντος) και του προσώπου που εσφαλμένα υπέβαλε τα προσωπικά του δεδομένα σε επεξεργασία
 • τα έγγραφα ή λοιπά υλικά (ή αντίγραφα αυτών) από τα οποία μπορεί να συναχθεί η παράβαση του νόμου περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • τυχόν παραπομπές σε διαθέσιμες πηγές που μπορούν να καταθέσουν ως προς τα γεγονότα που περιγράφονται
 • τα στοιχεία επικοινωνίας του γνωστοποιούντος (καταγγέλλοντος).

Καταγγελία μπορεί να υποβάλλεται επίσης ανώνυμα στο Γραφείο ή με ηλεκτρονικά μέσα.

Το πρόσωπο που υποβάλλει την καταγγελία δεν είναι διάδικος σε πιθανή διοικητική διαδικασία, αλλά μπορεί να καταθέτει ως μάρτυρας.

Άλλες εξειδικευμένες αρχές

Το κύριο όργανο στο οποίο μπορούν να απευθύνονται τα φυσικά πρόσωπα σε περίπτωση παραβίασης των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους είναι ο Διαμεσολαβητής. Άλλοι αρμόδιοι φορείς είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής:

Η Υπηρεσία Διοίκησης των Εγκαταστάσεων για τους Πρόσφυγες του Υπουργείου Εσωτερικών:

http://www.suz.cz/

Lhotecká 7
143 01 Prague 12

Τηλέφωνο: +420 974 827 118
Φαξ: +420 974 827 280

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: podatelna@suz.cz

Η Υπηρεσία Διοίκησης των Εγκαταστάσεων για τους ρόσφυγες (ΥΔΕΠ) αποτελεί οργανωτικό στοιχείο του κράτους και υπάγεται στον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Τάξης και Ασφάλειας συνεργάζεται με κρατικούς και διεθνής οργανισμούς, όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Διοικεί επίσης τις εγκαταστάσεις κράτησης αλλοδαπών από το 2009 διαχειρίζεται ένα δίκτυο κέντρων υποστήριξης της ενσωμάτωσης αλλοδαπών σε πρωτεύουσες περιφερειών.
Η Τσεχική Δημοκρατία χρησιμοποιεί την ΥΔΕΠ για να παρέχει φιλοξενία και άλλες υπηρεσίες σε αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες και κρατούμενους αλλοδαπούς σύμφωνα με τον νόμο αρ. 326/1999 για την παραμονή αλλοδαπών στην Τσεχική Δημοκρατία και τον νόμο αρ. 325/1999 περί ασύλου. Σκοπός της ΥΔΕΠ είναι η παροχή στα εν λόγω πρόσωπα κατάλληλων και αξιοπρεπών συνθηκών.

Εθνικό Συμβούλιο των Ατόμων με Αναπηρία της Τσεχικής Δημοκρατίας.

Partyzánská 7
170 00 Prague 7 – Holešovice
Τηλέφωνο: 266 753 421
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: nrzpcr@nrzp.cz

Από την 11η Δεκεμβρίου 2014, το Εθνικό Συμβούλιο των Ατόμων με Αναπηρία αποτελεί επίσημα καταχωρισμένη εθνική ένωση που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των ατόμων με αναπηρία στις σχέσεις τους με το κράτος και τους δημόσιους φορείς. Ρόλος του Εθνικού Συμβουλίου είναι η συμβολή στην κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία και η συνεπής προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων τους. Πρόκειται για το κύριο συμβουλευτικό όργανο του κρατικού συμβουλίου για τα άτομα με αναπηρίες.

Στις προτεραιότητές του περιλαμβάνονται:

 • ο συντονισμός των οργανώσεων προσώπων με αναπηρία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος
 • η ενημέρωση του κοινού για την αναπηρία
 • η παρακολούθηση υποθέσεων διακριτικής μεταχείρισης ατόμων με αναπηρία
 • η υλοποίηση έργων για τη βελτίωση της ζωής με αναπηρία
 • ο σχεδιασμός σε περιφερειακό επίπεδο ως προς την παροχή ίσων ευκαιριών για τα πρόσωπα με αναπηρία
 • η λειτουργία εθνικού δικτύου επαγγελματικών κέντρων κοινωνικής συμβουλευτικής
 • η δημοσίευση άρθρων, περιοδικών και πληροφοριακού υλικού.

Άλλες αρχές

Στην Τσεχική Δημοκρατία υπάρχουν αρκετοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που ασχολούνται με ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παρέχουν βοήθεια στους ανθρώπους των οποίων τα δικαιώματα αυτά παραβιάζονται.

Κέντρο Ενσωμάτωσης Αλλοδαπών

http://www.cicpraha.org/

Pernerova 32/10, 186 00, Praha 8
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@cicpraha.org

Το Κέντρο Ενσωμάτωσης Αλλοδαπών (ΚΕΑ) είναι αστική ένωση που συστάθηκε το 2003 για να συμβάλει στην ενσωμάτωση των αλλοδαπών στην τσεχική κοινωνία.

Εστιάζει στην παροχή εξωτερικών και εκτός δομών υπηρεσιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε αλλοδαπούς με μόνιμη ή μακροχρόνια διαμονή στην Τσεχική Δημοκρατία. Το ΚΕΑ έχει παραρτήματα σε όλες τις περιφέρειες της Τσεχίας, με το επίκεντρό του στην Πράγα και την Κεντρική Βοημία. Η οργάνωση είναι καταχωρισμένη ως πάροχος κοινωνικών υπηρεσιών σύμφωνα με τον νόμο περί κοινωνικών υπηρεσιών και είναι διαπιστευμένη σύμφωνα με τον νόμο περί εθελοντικών υπηρεσιών.

Στις κύριες δραστηριότητες της οργάνωσης περιλαμβάνονται:

 • η παροχή κοινωνικού συμβουλευτικού έργου σε μετανάστες, οι οποίοι είναι αλλοδαποί με μόνιμη ή μακροχρόνια διαμονή και δικαιούχοι διεθνούς/επικουρικής προστασίας
 • η παροχή επαγγελματικού προσανατολισμού και η ανάπτυξη προγραμμάτων και δραστηριοτήτων για μετανάστες που στοχεύουν στην εισαγωγή τους στην αγορά εργασίας
 • η διοργάνωση μαθημάτων χαμηλών απαιτήσεων (ανοικτών) τσεχικής γλώσσας και άλλων εξειδικευμένων μαθημάτων τσεχικής γλώσσας για αλλοδαπούς, καθώς και η ανάπτυξη νέων και προοδευτικών μεθόδων διδασκαλίας
 • η διοργάνωση άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (επιμόρφωση δασκάλων των τσεχικών και άλλων γλωσσών, διδασκαλία ξένων γλωσσών, περαιτέρω κατάρτιση παιδαγωγών, υποστηρικτική διδασκαλία, μαθήματα εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών, κ.ο.κ.)
 • εθελοντικά προγράμματα – παροχή καθοδήγησης με τη μορφή αποκλειστικής συνεργασίας του αποδέκτη και του εθελοντή, καθώς και διοργάνωση κοινωνικών δραστηριοτήτων, δραστηριοτήτων αναψυχής, συναντήσεων, συζητήσεων, θεματικών βραδιών, κ.ο.κ)
 • πληροφοριακές δράσεις - σεμινάρια, πληροφοριακό υλικό.

Σκοπός όλων των προγραμμάτων είναι η παροχή στους μετανάστες της δυνατότητας ανεξάρτητης και αξιοπρεπούς διαβίωσης στην Τσεχική Δημοκρατία, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι θα σέβονται και θα έχουν γνώση της τοπικής νομοθεσίας και των αμιγώς διαπροσωπικών προτύπων συμπεριφοράς και διαγωγής, και προάγοντας την κατανόηση, τη διάθεση προσφοράς και τον σεβασμό της ατομικότητας κάθε μετανάστη από την κοινωνία που τον υποδέχεται.

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/09/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.