Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2022.

Θεμελιώδη δικαιώματα

Αγγλία και Ουαλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αγγλία και Ουαλία

Εθνικά δικαστήρια

Εθνικοί οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διαμεσολαβητής

Εξειδικευμένοι φορείς για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Άλλες υπηρεσίες

Εθνικά δικαστήρια

Δικαστική Υπηρεσία Ηνωμένου Βασιλείου

Η Δικαστική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου (Her Majesty's Courts & Tribunals Service) είναι υπεύθυνη για τη διοίκηση των ποινικών, των αστικών και των οικογενειακών δικαστηρίων και δικαιοδοτικών οργάνων στην Αγγλία και Ουαλία καθώς και των δικαιοδοτικών οργάνων που δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο αποκέντρωσης στη Σκωτία και στη Βόρεια Ιρλανδία. Παρέχει ένα αντικειμενικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό δικαστικό σύστημα, το οποίο εφαρμόζεται από ανεξάρτητο δικαστικό σώμα.

Στόχος της Δικαστικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου είναι να διασφαλίζει ότι όλοι οι πολίτες έχουν έγκαιρη πρόσβαση στη δικαιοσύνη ανάλογα με τις διαφορετικές ανάγκες τους, ως θύματα ή ως μάρτυρες εγκληματικής πράξης, ως κατηγορούμενοι για εγκληματική πράξη, ως χρεωμένοι καταναλωτές, ως παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο βλάβης, ως επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε εμπορικές διαφορές ή ως πρόσωπα που διεκδικούν τα εργασιακά τους δικαιώματα ή αμφισβητούν τις αποφάσεις κρατικών φορέων.

Για πληροφορίες σχετικά με την επικοινωνία με τα δικαστήρια, βλ.: Στοιχεία επικοινωνίας με δικαστήρια (court)

Για πληροφορίες σχετικά με την επικοινωνία με τα δικαιοδοτικά όργανα, βλ.: Στοιχεία επικοινωνίας με δικαιοδοτικά όργανα (tribunal)

Πρόσθετες πληροφορίες

Αστικές διαδικασίες

 1. Στην Αγγλία και την Ουαλία αστική διαδικασία μπορεί να κινήσει το άτομο που έχει υποστεί ζημία (ο «αιτών»). Δεν διενεργείται προκαταρκτική εξέταση του βάσιμου της καταγγελίας. Συνήθως, η αστική διαδικασία, τόσο ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου (High Court) όσο και ενώπιον του Περιφερειακού Δικαστηρίου (County Court), ξεκινά με την υποβολή ενός εγγράφου γνωστού ως «claim form» (έντυπο αίτησης). Στα πρώτα στάδια των αστικών διαδικασιών ανταλλάσσονται κατά κύριο λόγο επίσημα υπομνήματα μεταξύ των διαδίκων.
 2. Οι αστικές διαδικασίες μπορούν να εγκαταλειφθούν ή να τερματιστούν με συμβιβασμό οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Για τις διαδικασίες που παραπέμπονται τελικά στο δικαστήριο εκδίδεται συνήθως απόφαση από δικαστή χωρίς τη συμμετοχή σώματος ενόρκων. Εντούτοις, εφόσον συμφωνήσει το δικαστήριο, παρέχεται το δικαίωμα εκδίκασης της υπόθεσης με τη συμμετοχή σώματος ενόρκων, εφόσον η υπόθεση αφορά απάτη, δυσφήμηση, συκοφαντία, συκοφαντική δυσφήμηση και αυθαίρετη κράτηση. Το σώμα των ενόρκων αποφασίζει επί των πραγματικών περιστατικών και επί της αποζημίωσης που επιδικάζεται στον ζημιωθέντα διάδικο. Η ετυμηγορία πρέπει κανονικά να είναι ομόφωνη, όμως, εάν το σώμα των ενόρκων δεν μπορεί να καταλήξει σε ομόφωνη απόφαση, τότε δύναται να γίνει δεκτή η κατά πλειοψηφία ετυμηγορία.
 3. Σε περίπτωση που κάποιος διάδικος αρνείται να συμμορφωθεί προς τη δικαστική απόφαση, δύνανται να εφαρμοστούν διάφορες διαδικασίες εκτέλεσης. Όταν η δικαστική απόφαση αφορά χρηματικό ποσό, η συνηθέστερη μέθοδος εκτέλεσής της είναι η κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ή η κατάσχεση των αποδοχών του. Εάν η απόφαση έχει τη μορφή δικαστικής εντολής, ενδεχόμενη άρνηση συμμόρφωσης προς αυτήν δύναται να επισύρει φυλάκιση για απείθεια προς το δικαστήριο. Συνήθως, το δικαστήριο διατάσσει τον ηττηθέντα διάδικο να καταβάλει τα έξοδα της δίκης. Σε μικροδιαφορές, όμως, είθισται οι διάδικοι να καλύπτουν ο καθένας τα έξοδά του. Μπορούν, πάντως, συνήθως να διεκδικήσουν τα δικαστικά έξοδα από τον ηττηθέντα διάδικο. Οι διαδικασίες εκδίκασης μικροδιαφορών είναι σχεδιασμένες κατά τέτοιον τρόπον ώστε οι διάδικοι να μην αναγκάζονται να προσφεύγουν στις υπηρεσίες δικηγόρου.

Νομική συνδρομή

 1. Και στα τρία δικαιοδοτικά καθεστώτα του Ηνωμένου Βασιλείου προβλέπεται ένα ενιαίο σύστημα βάσει του οποίου ένα πρόσωπο το οποίο χρειάζεται νομικές συμβουλές ή εκπροσώπηση στο δικαστήριο μπορεί να λάβει οικονομική συνδρομή από δημόσια κονδύλια. Τα σχετικά προγράμματα ονομάζονται «νομική συνδρομή» και είναι θεμελιώδους σημασίας για την άσκηση των έννομων δικαιωμάτων κάθε φυσικού προσώπου. Η νομική συνδρομή απευθύνεται σε άτομα με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα και μπορεί να είναι πλήρης ή να προβλέπεται συμμετοχή του φυσικού προσώπου. Εάν χορηγηθεί νομική συνδρομή, η υπόθεση διεξάγεται με τον συνήθη τρόπο, με εξαίρεση το γεγονός ότι δεν μεταβιβάζονται χρήματα από το φυσικό πρόσωπο στον δικηγόρο του: όλες οι πληρωμές πραγματοποιούνται μέσω του ταμείου νομικής συνδρομής. Αρμόδιος υπουργός για τη νομική συνδρομή στην Αγγλία και την Ουαλία είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης (Lord Chancellor).
 2. Στην Αγγλία και την Ουαλία, τη διαχείριση της νομικής συνδρομής, για ποινικές και αστικές υποθέσεις, ασκεί η Υπηρεσία Νομικής Συνδρομής (Legal Aid Agency).
 3. Νομικές υπηρεσίες σε αστικές υποθέσεις παρέχονται μέσω δικτύου συμβεβλημένων οργανώσεων. Οι κανόνες περί παροχής νομικής συνδρομής σε αστικές υποθέσεις περιέχονται κατά κύριο λόγο στον Νόμο περί νομικής συνδρομής, ποινών και τιμωρίας των δραστών του 2012 (Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act 2012), καθώς και στο παράγωγο δίκαιο και τις κατευθυντήριες γραμμές που θεσπίστηκαν δυνάμει του προαναφερθέντος νόμου. Οικονομική συνδρομή παρέχεται στον εκάστοτε ενδιαφερόμενο μόνο εφόσον η προσφυγή του εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος, πληροί τα καθορισθέντα εισοδηματικά κριτήρια και είναι βάσιμη. Εκτός από την κατ’ ιδίαν παροχή νομικής συνδρομής, η Υπηρεσία Νομικής Συνδρομής διαθέτει και τηλεφωνική γραμμή βοήθειας μέσω της οποίας παρέχει δωρεάν εμπιστευτικές και ανεξάρτητες νομικές συμβουλές. Από τον Απρίλιο του 2013, με περιορισμένες εξαιρέσεις, οι πελάτες που ζητούν συνδρομή για προβλήματα χρέους, ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και διακρίσεων πρέπει να ζητούν νομική συνδρομή μέσω κεντρικής τηλεφωνικής γραμμής συμβουλών. Η συνδρομή παρέχεται μόνον μέσω τηλεφώνου, εκτός εάν αυτό κριθεί ακατάλληλο στη συγκεκριμένη περίπτωση.
 4. Η νομική συνδρομή επί ποινικών θεμάτων διατίθεται για φυσικά πρόσωπα που αποτελούν αντικείμενο έρευνας ή ποινικής δίωξης. Η επιλεξιμότητα για παροχή νομικής συνδρομής επί ποινικών θεμάτων προσδιορίζεται από την Υπηρεσία Νομικής Συνδρομής. Στα πλημελειοδικεία (magistrates’ court), ο εναγόμενος δικαιούται νομική συνδρομή μόνο εφόσον πληροί τα καθορισθέντα εισοδηματικά κριτήρια και το κριτήριο περί «εξυπηρέτησης του συμφέροντος της δικαιοσύνης» (interests of justice test). Οι κατηγορούμενοι που αναμένουν την εκδίκαση της υπόθεσής τους ενώπιον του Δικαστηρίου του Στέμματος (Crown Court) θεωρείται δεδομένο ότι πληρούν το κριτήριο περί «εξυπηρέτησης του συμφέροντος της δικαιοσύνης». Οφείλουν, εντούτοις, να πληρούν και ορισμένα εισοδηματικά κριτήρια. Είναι, επομένως, πιθανόν να κληθούν να συνεισφέρουν στα έξοδα της δίκης τους διαθέτοντας μέρος των εισοδημάτων και/ή των περιουσιακών στοιχείων τους. Οι κατηγορούμενοι οι οποίοι συνεισφέρουν στα έξοδα της δίκης τους και αθωώνονται στο τέλος της διαδικασίας λαμβάνουν πίσω εντόκως το δαπανηθέν χρηματικό ποσό.
 5. Εάν ένα πρόσωπο πιστεύει ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά του που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και προτίθεται να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπάρχουν διάφορα προγράμματα παροχής νομικών συμβουλών και συνδρομής. Βάσει του προγράμματος νομικής συνδρομής, ένα πρόσωπο μπορεί να τύχει της βοήθειας έμπειρου δικηγόρου ή νομικού συμβούλου στα προκαταρκτικά στάδια της αίτησής του. Εάν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο χαρακτηρίσει μια αίτηση παραδεκτή, ο αιτών μπορεί να λάβει οικονομική βοήθεια απευθείας από το Στρασβούργο. Η επιλεξιμότητα καθορίζεται βάσει του κατά πόσον ο αιτών θα ήταν επιλέξιμος για νομική συνδρομή στη χώρα του.
 6. Σε ορισμένες αστικές περιοχές, νομικά κέντρα παρέχουν νομικές συμβουλές και εκπροσώπηση ενδεχομένως δωρεάν, ανάλογα με τις δυνατότητες του αιτούντος. Τα νομικά κέντρα, τα οποία χρηματοδοτούνται από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων συχνά αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης, απασχολούν συνήθως δικηγόρους με καθεστώς πλήρους απασχόλησης· υπάρχουν όμως και πολλά που χρησιμοποιούν εργαζόμενους από την κοινότητα. Μεγάλο μέρος του χρόνου τους αφιερώνεται σε προβλήματα στέγασης, απασχόλησης, κοινωνικής ασφάλισης και μετανάστευσης. Δωρεάν συμβουλές παρέχονται επίσης από τα Γραφεία Συμβουλών στους Πολίτες, από τα συμβουλευτικά κέντρα σε θέματα κατανάλωσης και στέγασης και από εξειδικευμένα συμβουλευτικά κέντρα τα οποία τελούν υπό τη διαχείριση διάφορων εθελοντικών οργανώσεων. Το Νομικό Κέντρο Προσφύγων και η Συμβουλευτική Υπηρεσία Μετανάστευσης, τα οποία αμφότερα λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση, παρέχουν δωρεάν συμβουλές και συνδρομή σε αιτούντες άσυλο, η δε Συμβουλευτική Υπηρεσία Μετανάστευσης παρέχει επίσης δωρεάν συμβουλές και συνδρομή σε πρόσωπα με δικαιώματα προσφυγής σε μεταναστευτικά θέματα.

Θύματα εγκληματικής πράξης

 1. Ο κώδικας ορθής πρακτικής για τα θύματα εγκληματικών πράξεων («ο κώδικας για τα θύματα») ορίζει τις πληροφορίες, την υποστήριξη και τις υπηρεσίες που μπορούν να προσδοκούν ότι θα λάβουν τα θύματα από φορείς ποινικής δικαιοσύνης στην Αγγλία και Ουαλία σε οιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. Ο κώδικας για τα θύματα είναι γραμμένος σε κατανοητή γλώσσα και απευθύνεται στα θύματα αξιόποινων πράξεων. Ο κώδικας εξηγεί επίσης στα θύματα τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να υποβάλουν καταγγελία εάν δεν τους παρασχεθούν οι υπηρεσίες που δικαιούνται βάσει του κώδικα. Η θέσπιση του Χάρτη για τους μάρτυρες αναγνώρισε για τους μάρτυρες ένα παρόμοιο, αν και μη νομικά δεσμευτικό, σύνολο προτύπων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Στη Βόρεια Ιρλανδία δημοσιεύθηκε ένας χωριστός Κώδικας Πρακτικής για τα θύματα εγκληματικών πράξεων, ο οποίος περιγράφει τα πρότυπα των υπηρεσιών προς τα θύματα κατά την επικοινωνία τους με το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης της Βόρειας Ιρλανδίας καθώς και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας. Ο εν λόγω κώδικας θα αντικατασταθεί από νέο δεσμευτικό Χάρτη Θυμάτων. Όλα τα θύματα εγκληματικών πράξεων που έχουν υποβάλει σχετική καταγγελία έχουν πρόσβαση σε ένα φυλλάδιο με τίτλο «Θύματα εγκληματικής πράξης», το οποίο περιέχει πρακτικές συμβουλές για το τι πρέπει να κάνει ένα θύμα εγκληματικής πράξης. Το φυλλάδιο εξηγεί με απλό τρόπο τις αστυνομικές και δικαστικές διαδικασίες, πώς μπορεί κανείς να υποβάλει αίτηση αποζημίωσης και ποιες είναι οι δυνατότητες περαιτέρω βοήθειας.
 2. Στην Αγγλία και Ουαλία, τα θύματα δικαιούνται επίσης να λάβουν υποστήριξη, στο μέτρο του δυνατού, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της εγκληματικής πράξης και να συνέλθουν από αυτές. Τα θύματα είτε παραπέμπονται στις υπηρεσίες αυτές από την αστυνομία είτε αναζητούν τα ίδια τη βοήθεια των εν λόγω υπηρεσιών. Η πλειονότητα των υπηρεσιών υποστήριξης θυμάτων λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο από τους επιτρόπους αστυνομικών και εγκληματολογικών υπηρεσιών (Police and Crime Commissioners) και χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση.
 3. Εάν η Εισαγγελία (Crown Prosecution Service) αρνηθεί να ασκήσει δίωξη, τα θύματα μπορούν να ζητήσουν τα ίδια την άσκηση δίωξης στην Αγγλία και Ουαλία, αλλά στην πράξη αυτό συμβαίνει σπάνια. Τα θύματα μπορούν επίσης να ασκήσουν αγωγή αποζημίωσης στα αστικά δικαστήρια. Η δικαστική διαδικασία έχει απλουστευθεί ώστε τα πρόσωπα που δεν έχουν νομικές γνώσεις να μπορούν να ασκήσουν αγωγές σε μικροδιαφορές για απώλεια ή ζημία.
 4. Τα δικαστήρια μπορούν να διατάξουν τον καταδικασθέντα δράστη να καταβάλει αποζημίωση στο θύμα για την προσωπική βλάβη, την απώλεια ή τη ζημία που προκάλεσε το αδίκημα. Στην Αγγλία και Ουαλία τα δικαστήρια υποχρεούνται να εξετάζουν το θέμα της αποζημίωσης σε κάθε κατάλληλη περίπτωση και να αιτιολογούν τις περιπτώσεις στις οποίες δεν επιδικάζεται αποζημίωση. Εάν το δικαστήριο κρίνει σκόπιμο να επιδικάσει πρόστιμο και αποζημίωση, αλλά ο καταδικασθείς δεν έχει επαρκή μέσα να πληρώσει και τα δύο, πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στην αποζημίωση. Προτεραιότητα επίσης δίνεται στην αποζημίωση έναντι του συμπληρωματικού πάγιου προστίμου υπέρ των θυμάτων που επιβάλλεται στον καταδικασθέντα (victim surcharge), όταν δεν διαθέτει επαρκή μέσα.
 5. Τα θύματα τα οποία υφίστανται βλάβη ως αποτέλεσμα βίαιου εγκλήματος στην Αγγλία, στην Ουαλία ή στη Σκωτία και τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις διαμονής, υπηκοότητας ή άλλες απαιτήσεις μπορούν να ζητήσουν αποζημίωση από δημόσια κονδύλια βάσει του προγράμματος αποζημίωσης βλαβών από ποινικά αδικήματα. Η αποζημίωση βασίζεται σε κατάλογο επιδικαζόμενων ποσών και οι πληρωμές κυμαίνονται από 1.000 λίρες στερλίνες έως 500.000 λίρες στερλίνες για τα θύματα που υπέστησαν σοβαρότερη βλάβη.
 6. Στη Βόρεια Ιρλανδία ισχύουν χωριστές ρυθμίσεις: η αποζημίωση μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να καταβληθεί από δημόσια κονδύλια για βλάβες από ποινικά αδικήματα και για κακόβουλη πρόκληση ζημίας σε περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων κερδών.

Εθνικοί οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Επιτροπή Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Ο οργανισμός αυτός, ο οποίος διαθέτει γραφεία στο Λονδίνο, στο Μάντσεστερ, στη Γλασκόβη και στο Κάρντιφ, είναι αρμόδιος εκ του νόμου για την προαγωγή και την παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· αλλά και για την προστασία, την επιβολή και την προαγωγή της ισότητας όσον αφορά τους εννέα «προστατευόμενους» λόγους – ηλικία, αναπηρία, φύλο, φυλή, θρησκεία και πεποιθήσεις, εγκυμοσύνη και μητρότητα, γάμος και ελεύθερη συμβίωση, γενετήσιος προσανατολισμός και επαναπροσδιορισμός φύλου.

Ο εν λόγω οργανισμός δεν χειρίζεται συνήθως ατομικές νομικές υποθέσεις, εκτός εάν πρόκειται για υποθέσεις στρατηγικής σημασίας, π.χ. αποσαφήνισης νομοθεσίας, αλλά μπορεί να είναι σε θέση να παράσχει καθοδήγηση σχετικά με τον καταλληλότερο φορέα ο οποίος μπορεί να βοηθήσει σε μια συγκεκριμένη περίπτωση.

Η Επιτροπή Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (EHRC) ιδρύθηκε την 1η Οκτωβρίου 2007. Αρμοδιότητά της είναι η προαγωγή της ισότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους, καταβάλλοντας προσπάθειες για την εξάλειψη των διακρίσεων, τη μείωση των ανισοτήτων, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την οικοδόμηση καλών σχέσεων μεταξύ κοινοτήτων, διασφαλίζοντας ότι όλοι έχουν αντικειμενικά την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην κοινωνία. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στην Αγγλία, στην Ουαλία και στη Σκωτία· ωστόσο, όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, η Σκωτία διαθέτει την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Σκωτίας. Στην EHRC συνενώθηκε το έργο τριών προηγούμενων επιτροπών για την ισότητα στη Μεγάλη Βρετανία (για τη φυλετική ισότητα, την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των αναπήρων). Η επιτροπή είναι επίσης υπεύθυνη για νέους κλάδους της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων (ηλικία, γενετήσιος προσανατολισμός και θρησκεία ή πεποιθήσεις) καθώς και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχει την εξουσία να επιβάλλει τη νομοθεσία για την ισότητα και διαθέτει εντολή προκειμένου να παροτρύνει τη συμμόρφωση προς τον νόμο για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ισότητα και ανθρώπινα δικαιώματα

Βοήθεια και συμβουλές

Equality Advisory and Support Service (EASS)

Τηλεφωνική γραμμή χωρίς χρέωση +44 808 800 0082

Τηλεφωνική γραμμή για γραπτά μηνύματα +44 808 800 0084

Ταχυδρομική διεύθυνση (ατελώς): FREEPOST EASS HELPLINE FPN6521

Διαμεσολαβητής

Κοινοβουλευτικός διαμεσολαβητής και διαμεσολαβητής της Υπηρεσίας Υγείας

Ο συγκεκριμένος διαμεσολαβητής παρέχει υπηρεσίες στους πολίτες διεξάγοντας ανεξάρτητες έρευνες σχετικά με καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες κρατικές υπηρεσίες, διάφοροι άλλοι δημόσιοι φορείς στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) στην Αγγλία δεν ενήργησαν δεόντως ή αντικειμενικά ή παρείχαν χαμηλής ποιότητας υπηρεσίες.

Κοινοβουλευτικός διαμεσολαβητής και διαμεσολαβητής της Υπηρεσίας Υγείας

Τηλεφωνική γραμμή βοήθειας για το κοινό +44 345 015 4033 από τις 8.30 π.μ. (GMT) έως τις 17.30 μ.μ. (GMT) Δευτέρα έως Παρασκευή

Εξειδικευμένοι φορείς για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Διαμεσολαβητής για τα δικαιώματα του παιδιού

1. Επίτροπος παιδιών για την Αγγλία

Επίτροπος παιδιών για την Αγγλία είναι η Anne Longfield. Η ίδια και η ομάδα της μεριμνούν ώστε οι αρμόδιοι ενήλικες να κατανοούν τα παιδιά και τους νέους.

Το εν λόγω όργανο θεσπίστηκε δυνάμει του νόμου για τα παιδιά (Children Act 2004) και στόχος του είναι η προώθηση των απόψεων των παιδιών και των νέων από τη γέννησή τους έως την ηλικία των 18 ετών (και έως την ηλικία των 21 ετών για νέους σε ιδρύματα πρόνοιας ή με μαθησιακές δυσκολίες).

Επίτροπος παιδιών για την Αγγλία

Στοιχεία επικοινωνίας:

Children's Commissioner for England
Sanctuary Buildings
20 Great Smith Street
London
SW1P 3BT

Τηλέφωνο +44 20 7783 8330

2. Επίτροπος παιδιών για την Ουαλία

Επίτροπος παιδιών για την Ουαλία είναι η Sally Holland. Καθήκον της είναι να υπερασπίζεται τα παιδιά και τους νέους και να προωθεί τις απόψεις τους. Μεριμνά ώστε τα παιδιά και οι νέοι να είναι ασφαλείς, να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και να μπορούν να τα ασκούν. Στο πλαίσιο όλων των δραστηριοτήτων της, λαμβάνει πάντοτε υπόψη τα δικαιώματα των παιδιών και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Επίτροπος παιδιών για την Ουαλία

Στοιχεία επικοινωνίας:

Children's Commissioner for Wales
Oystermouth House
Phoenix Way
Llansamlet
Swansea
SA7 9FS
Τηλ.: +44 1792 765600
Φαξ: +44 1792 765601

Στόχοι των φορέων:

 • Προαγωγή της καλύτερης κατανόησης των δικαιωμάτων των παιδιών
 • Εξέταση της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας, της πρακτικής και των υπηρεσιών που αφορούν τα παιδιά και τους νέους.
 • Παροχή συμβουλών στην κυβέρνηση και στις οικείες αρχές σχετικά με τα δικαιώματα και τα βέλτιστα συμφέροντα των παιδιών και των νέων.
 • Γνωστοποίηση των καθηκόντων του επιτρόπου στα παιδιά, στους γονείς τους ή στα πρόσωπα που τα φροντίζουν και στους ενδιαφερομένους.
 • Διαπίστωση των απόψεων των παιδιών και των νέων σε ζητήματα που επηρεάζουν τη ζωή τους.
 • Διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη αποτελεσματικών ρυθμίσεων διακυβέρνησης σύμφωνα με τη βέλτιστη πρακτική για τη μεγιστοποίηση της αποδοτικής, αποτελεσματικής και οικονομικής χρήσης των πόρων του φορέα.

Φορέας προστασίας δεδομένων

1. Επίτροπος Πληροφοριών

Το Γραφείο του Επιτρόπου Πληροφοριών είναι η ανεξάρτητη αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία συστάθηκε για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων ενημέρωσης για λόγους δημόσιου συμφέροντος, προάγοντας τη διαφάνεια στους δημόσιους φορείς και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων για τα φυσικά πρόσωπα.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Information Commissioner's Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire SK9 5AF

Τηλ.: 0303 123 1113 (ή 01625 545745 εάν προτιμάτε να μην καλέσετε έναν αριθμό «03» ή +44 1625 545745 εάν καλείτε από το εξωτερικό)

Γραφείο του Επιτρόπου Πληροφοριών

2. Επίτροπος Πληροφοριών - περιφερειακό γραφείο

Ουαλία

Information Commissioner's Office – Wales
Cambrian Buildings
Mount Stuart Square
Cardiff CF10 5FL
Τηλ.: 029 2044 8044
Φαξ: 029 2044 8045
Διεύθυνση ηλ.ταχυδρομείου: wales@ico.gsi.gov.uk

Άλλες υπηρεσίες

1. ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ - GOV.UK

Ο επίσημος δικτυακός τόπος της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου.

Web: GOV.UK

2. Υπηρεσία Συμβουλών προς τους πολίτες

Η Υπηρεσία Συμβουλών προς τους πολίτες βοηθά τους πολίτες στην επίλυση των νομικών, οικονομικών και άλλων προβλημάτων τους, παρέχοντας δωρεάν ανεξάρτητες και εμπιστευτικές συμβουλές και επηρεάζοντας τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής.

Υπηρεσία Συμβουλών προς τους πολίτες

Υπηρεσία Συμβουλών προς τους πολίτες - στοιχεία επικοινωνίας

3. Υπηρεσία νομικών συμβουλών για αστικά θέματα

Η Υπηρεσία νομικών συμβουλών για αστικά θέματα είναι μία υπηρεσία δωρεάν παροχής εμπιστευτικών συμβουλών στην Αγγλία και στην Ουαλία, για όσους είναι επιλέξιμοι για νομική συνδρομή. Παρέχει συμβουλές στους εξής τομείς:

 • προσφυγές για επιδόματα
 • χρέη, εάν κινδυνεύετε να χάσετε το σπίτι σας
 • ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • κατοικία
 • διακρίσεις
 • βοήθεια και συμβουλές για θύματα ενδοοικογενειακής βίας
 • θέματα που αφορούν παιδιά που τα φροντίζει ίδρυμα πρόνοιας

Εάν επικοινωνήσετε θα σας τεθούν γενικής φύσεως ερωτήσεις για το νομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζετε και για την οικονομική σας κατάσταση προκειμένου να κριθεί εάν δικαιούστε ή όχι νομική συνδρομή. Από τον Απρίλιο του 2013, με περιορισμένες εξαιρέσεις, οι πελάτες που ζητούν συνδρομή για προβλήματα χρέους, ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και διακρίσεων πρέπει να ζητούν νομική συνδρομή μέσω κεντρικής τηλεφωνικής γραμμής συμβουλών. Η συνδρομή παρέχεται μόνον μέσω τηλεφώνου, εκτός εάν αυτό κριθεί ακατάλληλο στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλέφωνο: 0845 345 4345
Minicom: 0845 609 6677
Δευτέρα έως Παρασκευή, 9.00 π.μ. - 8.00 μ.μ.
Σάββατο, 9.00 π.μ. - 12.30 μ.μ.
Υπηρεσία νομικών συμβουλών για αστικά θέματα

4. Επίτροπος Θυμάτων

Επίτροπος Θυμάτων

Ρόλος του Επιτρόπου Θυμάτων είναι η προαγωγή των συμφερόντων των θυμάτων και των μαρτύρων, η παρότρυνση της εφαρμογής ορθών πρακτικών στη μεταχείρισή τους και η τακτική εξέταση του Κώδικα Πρακτικής Θυμάτων, στον οποίο περιγράφονται οι υπηρεσίες τις οποίες μπορούν να προσδοκούν ότι θα λάβουν τα θύματα.

Βάσει του νόμου, ο επίτροπος δεν δικαιούται να παρεμβαίνει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αλλά μπορεί να παρέχει καθοδήγηση όσον αφορά τους φορείς παροχής βέλτιστων συμβουλών και στήριξης.

5. Γραφείο του Επιτρόπου Μεταναστευτικών Υπηρεσιών

Στοιχεία επικοινωνίας:

5th Floor
Counting House
53 Tooley Street
London
SE1 2QN
Τηλέφωνο: 0845 000 0046

Το Γραφείο του Επιτρόπου Μεταναστευτικών Υπηρεσιών (OISC) είναι ανεξάρτητος, μη υπηρεσιακός δημόσιος φορέας ο οποίος συστάθηκε στο πλαίσιο του νόμου για τη μετανάστευση και το άσυλο του 1999.

Βασικές αρμοδιότητες του OISC είναι οι ακόλουθες:

 • καθορισμός των κανόνων που εφαρμόζονται στους συμβούλους σε θέματα μετανάστευσης
 • προώθηση ορθών πρακτικών μέσω της θέσπισης προτύπων
 • παραλαβή και υποβολή καταγγελιών που αφορούν οποιονδήποτε παρέχει συμβουλές σε θέματα μετανάστευσης
 • άσκηση δίωξης κατά προσώπων που ενεργούν παράνομα
 • εποπτεία της ρύθμισης εκείνων οι οποίοι παρέχουν συμβουλές σε θέματα μετανάστευσης και οι οποίοι υπόκεινται σε κανόνες που καθορίζονται από ειδικό επαγγελματικό φορέα.

Το OISC δεν παρέχει συμβουλές σε θέματα μετανάστευσης ούτε συνιστά ούτε υποστηρίζει συγκεκριμένους συμβούλους.

Το OISC συνεργάζεται με ευρύ φάσμα οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων επαγγελματικών ενώσεων, δικαιοδοτικών οργάνων, της Συνοριακής Υπηρεσίας Ηνωμένου Βασιλείου και εθελοντικών φορέων.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Γραφείο του Επιτρόπου Μεταναστευτικών Υπηρεσιών

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/06/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.