Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση εσθονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Θεμελιώδη δικαιώματα

Εσθονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Εσθονία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Εθνικά δικαστήρια

Εθνικοί οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διαμεσολαβητής

Διαμεσολαβητής για τα δικαιώματα του παιδιού

Άλλα

Εθνικά δικαστήρια

Επαρχιακά δικαστήρια, διοικητικά δικαστήρια, πρωτοδικεία και το Ανώτατο Δικαστήριο

Διευθύνσεις:

Επαρχιακό δικαστήριο του Harju, Liivalaia 24, 15034 Ταλίν, Εσθονία
Επαρχιακό δικαστήριο του Viru, Kooli 2a, 41598 Jõhvi, Εσθονία
Επαρχιακό δικαστήριο του Tartu, Kalevi 1, 51010 Tartu, Εσθονία
Επαρχιακό δικαστήριο του Pärnu, Kuninga 22, 80099 Pärnu, Εσθονία
Διοικητικό δικαστήριο του Ταλίν, Pärnu mnt 7, 15082 Ταλίν, Εσθονία
Διοικητικό δικαστήριο του Tartu, Kalevi 1, 51010 Tartu, Εσθονία
Πρωτοδικείο του Ταλίν, Pärnu mnt 7, 15084 Ταλίν, Εσθονία
Πρωτοδικείο του Tartu, Kalevi 1, 50050 Tartu, Εσθονία
Ανώτατο Δικαστήριο, Lossi 17, 50093 Tartu, Εσθονία

Τα δικαστήρια αυτά επιλύουν νομικές διαφορές. Λειτουργούν τέσσερα επαρχιακά δικαστήρια: στο Harju, το Viru, το Tartu και το Pärnu. Λειτουργούν δύο διοικητικά δικαστήρια: ένα στο Ταλίν και ένα στο Tartu. Τις αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων εξετάζουν σε δεύτερο βαθμό (έφεση) τα διοικητικά τμήματα των πρωτοδικείων του Ταλίν και του Tartu. Οι δικαστικές αποφάσεις εξετάζονται σε τρίτο βαθμό από το διοικητικό τμήμα του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Εάν ένας πολίτης εκτιμά ότι κάποιο πρόσωπο δημοσίου δικαίου (όπως η Πολιτεία ή κάποιος οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης) παραβίασε τα δικαιώματά του ή περιόρισε τις ελευθερίες του με μια διοικητική πράξη ή διαδικασία, μπορεί να προσφύγει ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου. Τα πρωτοδικεία εκδικάζουν διαφορές που σχετίζονται με τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος εγγείου ιδιοκτησίας ή με τις αγροτικές μεταρρυθμίσεις, με τις δημόσιες υπηρεσίες, τις φορολογικές υπηρεσίες, με ζητήματα ιθαγένειας και μετανάστευσης, καθώς και με τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, τη δημόσια περιουσία, τον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό και την κρατική ευθύνη.

Το πρωτοδικείο στο οποίο κατατίθεται η καταγγελία ή η ένσταση ελέγχει εάν οι τελευταίες πληρούν τις επιταγές της νομοθεσίας, εάν επισυνάπτονται όλα τα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτές, εάν εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του πρωτοδικείου και εάν έχει καταβληθεί το σχετικό τέλος. Εάν δεν πληρούται κάποια από τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις, το δικαστήριο δίδει στον καταγγέλλοντα ή στον υποβάλλοντα την ένσταση προθεσμία 15 ημερών για να επανορθώσει τις διαπιστωθείσες παραλείψεις. Εάν ο καταγγέλλων ή ο υποβάλλων την ένσταση δεν επανορθώσει τις διαπιστωθείσες παραλείψεις εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, το πρωτοδικείο του επιστρέφει την καταγγελία ή την ένσταση μαζί με σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα. Εάν η καταγγελία ή η ένσταση πληροί τις απαιτήσεις, το δικαστήριο κάνει δεκτή την υπόθεση και ξεκινά προκαταρκτική διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας προετοιμάζει την υπόθεση έτσι ώστε να μπορεί να εκδικασθεί σε μία μόνο συνεδρίαση χωρίς διακοπή. Όταν ολοκληρωθεί η προκαταρκτική διαδικασία, το δικαστήριο αποστέλλει κλήτευση στους διαδίκους ενημερώνοντάς τους για την ημερομηνία και τον τόπο εκδίκασης της υπόθεσης.

Τα επαρχιακά δικαστήρια μπορούν να εκδικάσουν υποθέσεις που αφορούν παραβιάσεις δικαιωμάτων αστικής φύσης, όπως συμβατικές διαφορές, οικογενειακές υποθέσεις, διαφορές που άπτονται του κληρονομικού δικαίου και της νομοθεσίας περί ιδιοκτησίας, ζητήματα σχετικά με τις δραστηριότητες και τη διαχείριση επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, διαφορές σε επίπεδο δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, υποθέσεις πτώχευσης και ζητήματα που άπτονται του εργατικού δικαίου. Αυτά είναι μερικά μόνο από τα θέματα που μπορούν να εκδικαστούν ενώπιον των επαρχιακών δικαστηρίων βάσει του κώδικα πολιτικής δικονομίας.

Τα άτομα που επιθυμούν να προσφύγουν ενώπιον αστικού δικαστηρίου για να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους (ή τα δικαιώματα άλλων) πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο δικαστήριο. Η αίτηση συνιστά αστική αξίωση ενώπιον του αστικού δικαστηρίου. Στην αίτηση που υποβάλλεται στο δικαστήριο πρέπει να αναφέρονται το ονοματεπώνυμο του ατόμου κατά του οποίου υποβάλλεται η αξίωση, το αντικείμενο της αξίωσης, οι λόγοι (ήτοι η νομική βάση) και τα στοιχεία που προσκομίζονται προς στήριξη της αξίωσης.

Αφού λάβει την αίτηση, το δικαστήριο ελέγχει εάν πληρούνται οι απαιτήσεις και εάν έχει καταβληθεί το σχετικό τέλος. Εάν η αίτηση είναι ελλιπής, το δικαστήριο ορίζει προθεσμία μέχρι την οποία πρέπει να επανορθωθούν οι διαπιστωθείσες παραλείψεις. Εάν οι παραλείψεις δεν επανορθωθούν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, το δικαστήριο τερματίζει τη διαδικασία. Εάν η αίτηση πληροί τις απαιτήσεις, το δικαστήριο την αποστέλλει στον αντίδικο προκειμένου να απαντήσει. Το δικαστήριο εκδίδει την απόφασή του εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Παράλληλα, εκδίδει υπηρεσιακό σημείωμα σχετικά με την αποδοχή ή την απόρριψη της υπόθεσης.

Μπορείτε να καταγγείλετε την εγκληματική πράξη της οποίας είστε θύμα προφορικά ή γραπτά σε φορέα αρμόδιο για τη διερεύνηση της υπόθεσης, συνήθως στην αστυνομία ή στην Εισαγγελία.

Στην καταγγελία της εγκληματικής πράξης πρέπει να συμπεριλάβετε τα προσωπικά σας στοιχεία καθώς και στοιχεία επικοινωνίας, περιγραφή της εγκληματικής πράξης, ημερομηνία και υπογραφή. Δεν απαιτείται ειδικό έντυπο, παρόλα αυτά η αστυνομία μπορεί να σας δώσει κάποιο. Το έντυπο που αποστέλλεται στην Εισαγγελία διατίθεται επίσης στον δικτυακό τόπο της Εισαγγελίας.

Η καταγγελία της εγκληματικής πράξης την οποία υποβάλλετε προφορικά ή τηλεφωνικά καταχωρίζεται. Οι καταγγελίες που υποβάλλονται τηλεφωνικά είναι δυνατό να ηχογραφηθούν.

Το αργότερο δέκα ημέρες μετά την υποβολή της καταγγελίας σας, η αστυνομία ή η Εισαγγελία οφείλουν να σας ενημερώσουν σε περίπτωση που αρνούνται να κινήσουν ποινικές διαδικασίες. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά δέκα ημέρες εάν απαιτούνται συμπληρωματικές πληροφορίες από το άτομο που υποβάλλει την καταγγελία της εγκληματικής πράξης, προκειμένου να αποφασιστεί εάν θα κινηθούν ή όχι ποινικές διαδικασίες. Το άτομο που υποβάλλει την καταγγελία της εγκληματικής πράξης ενημερώνεται για την παράταση της προθεσμίας απάντησης και για τους λόγους της συγκεκριμένης παράτασης.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, η αστυνομία καταρτίζει φάκελο τον οποίον αποστέλλει στην Εισαγγελία η οποία, με τη σειρά της:

 • αποστέλλει τον φάκελο στον φερόμενο ως παραβάτη και στο θύμα (κατόπιν αιτήματος, βλέπε άρθρο 224 παράγραφος 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας) εάν θεωρεί ότι η έρευνα έχει περατωθεί και στη συνέχεια καταρτίζει το κατηγορητήριο και το διαβιβάζει στο δικαστήριο
 • ζητά από την αστυνομία να προβεί σε περαιτέρω έρευνες ή
 • τερματίζει τη διαδικασία.

Εθνικοί οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Η Εσθονία δεν διαθέτει επί του παρόντος εθνική αρχή ή άλλον οργανισμό που να έχει υποβάλει αίτηση προκειμένου να διαπιστευτεί ως εθνικός οργανισμός προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Διαμεσολαβητής

Καθήκοντα διαμεσολαβητή επιτελεί ο Συνήγορος του Πολίτη

Συνήγορος του Πολίτη: Kohtu 8, 15193 Ταλίν, Εσθονία

Με την ιδιότητα του διαμεσολαβητή, ο Συνήγορος του Πολίτη παρακολουθεί τις δραστηριότητες των αρχών που επιτελούν δημόσια καθήκοντα και ελέγχει εάν οι αρχές του κράτους σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών και την ορθή διοικητική πρακτική. Ο Συνήγορος του Πολίτη παρακολουθεί:

 • τις δραστηριότητες των κρατικών οργάνων και αρχών
 • τις δραστηριότητες των οργανισμών και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης
 • τις δραστηριότητες των οργανισμών ή των αρχών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικών οντοτήτων που επιτελούν δημόσια καθήκοντα.

Όλοι οι πολίτες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση στον Συνήγορο του Πολίτη προκειμένου να ελέγξει τις δραστηριότητες αρχών που επιτελούν δημόσια καθήκοντα.

Εάν ο Συνήγορος του Πολίτη διαπιστώσει ότι οι δραστηριότητες κάποιας αρχής που επιτελεί δημόσια καθήκοντα είναι παράνομες, αποστέλλει γνωμοδότηση στην εν λόγω αρχή στην οποία αναφέρει τους τρόπους με τους οποίους παραβιάστηκε η νομοθεσία και, εφόσον είναι αναγκαίο, συνιστά τρόπους σύννομης και ορθής διοικητικής πρακτικής ή διατυπώνει προτάσεις για τη διευθέτηση της διαπιστωθείσας παράβασης. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, προτού εκδώσει γνωμοδότηση, ελέγχει κατά πόσον η αρχή συμμορφώθηκε ή όχι προς τη νομοθεσία και κατά πόσον η επικοινωνία με τον πολίτη συνάδει ή όχι με την ορθή διοικητική πρακτική. Στη γνωμοδότησή του, ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί να ασκεί κριτική, να εκφέρει απόψεις ή να διατυπώνει στοχευμένες συστάσεις για την επανόρθωση της παράβασης.

Συνήγορος του Πολίτη

Συνήγορος του Πολίτη: Kohtu 8, 15193 Ταλίν, Εσθονία

Όλοι οι πολίτες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση στον Συνήγορο του Πολίτη προκειμένου να ελέγξει εάν κάποιος νόμος ή άλλη νομοθετική πράξη συνάδει με το σύνταγμα της χώρας και τη λοιπή νομοθεσία. Ο Συνήγορος του Πολίτη παρακολουθεί τη συμμόρφωση των νομοθετικών πράξεων -που εκδίδουν η νομοθετική και εκτελεστική εξουσία και η τοπική αυτοδιοίκηση- προς το Σύνταγμα και τη λοιπή νομοθεσία.

Ο Συνήγορος του Πολίτη παρακολουθεί:

 • εάν οι νόμοι συνάδουν με το Σύνταγμα
 • εάν οι κανονιστικές διατάξεις της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Εσθονίας συνάδουν με το Σύνταγμα και τη λοιπή νομοθεσία
 • εάν οι υπουργικές αποφάσεις συνάδουν με το Σύνταγμα και τη λοιπή νομοθεσία
 • εάν οι κανονιστικές διατάξεις των συμβουλίων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των δημοτικών αρχών συνάδουν με το Σύνταγμα και τη λοιπή νομοθεσία
 • τη νομιμότητα των νομοθετικών πράξεων που εκδίδουν τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Εάν ο Συνήγορος του Πολίτη διαπιστώσει ότι κάποια νομοθετική πράξη είναι αντισυνταγματική ή ότι δεν συνάδει με άλλους νόμους:

 • μπορεί να διατυπώσει πρόταση προς την αρχή που εξέδωσε τη νομοθετική πράξη περί συμμόρφωσής της προς το Σύνταγμα και τη λοιπή νομοθεσία. Η αρχή που εξέδωσε τη νομοθετική πράξη υποχρεούται να υποβάλει τη γνωμοδότησή της στον Συνήγορο του Πολίτη εντός 20 ημερών. Εάν η εκδούσα αρχή αγνοήσει την πρόταση, ο Συνήγορος του Πολίτη υποβάλλει αίτημα στο Ανώτατο Δικαστήριο με το οποίο ζητά να κηρυχθεί η νομοθετική πράξη αντισυνταγματική ή άκυρη.
 • μπορεί να υποβάλλει υπόμνημα στην αρχή που εξέδωσε τη νομοθετική πράξη ζητώντας της να μεριμνήσει για τη συμμόρφωση της πράξης προς το Σύνταγμα και τη λοιπή νομοθεσία, ορίζοντας προθεσμία για την εξάλειψη του ασυμβίβαστου. Εάν οι συστάσεις που διατυπώνονται στο υπόμνημα δεν ληφθούν υπόψη, ο Συνήγορος του Πολίτη δύναται να υποβάλει πρόταση στην αρχή που εξέδωσε τη νομοθετική πράξη. Εάν η εκδούσα αρχή αγνοήσει την πρόταση, ο Συνήγορος του Πολίτη υποβάλλει αίτημα στο Ανώτατο Δικαστήριο με το οποίο ζητά να κηρυχθεί η νομοθετική πράξη αντισυνταγματική ή άκυρη.
 • μπορεί να υποβάλει έκθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο εφιστώντας την προσοχή του στα διαπιστωθέντα προβλήματα σε επίπεδο νομοθεσίας.

Φορείς ειδικευμένοι στα ανθρώπινα δικαιώματα

 • Διαμεσολαβητής για τα δικαιώματα του παιδιού

Συνήγορος του Πολίτη: Kohtu 8, 15193 Ταλίν, Εσθονία

Καθήκοντα Συνηγόρου του Παιδιού επιτελεί ο Συνήγορος του Πολίτη. Τα καθήκοντα των συμβούλων της Υπηρεσίας για τα Δικαιώματα των Παιδιών είναι ως επί το πλείστον τα ακόλουθα:

 • εξέταση αιτήσεων σχετικά με δικαιώματα παιδιών σε υποθέσεις που αφορούν συνταγματική αναθεώρηση και τον Διαμεσολαβητή
 • προετοιμασία και διενέργεια επιθεωρήσεων σε αρχές αρμόδιες για παιδιά
 • προετοιμασία αιτήσεων και γνωμοδοτήσεων σε υποθέσεις συνταγματικής αναθεώρησης
 • εκπαιδευτικές δράσεις με θέμα τα δικαιώματα των παιδιών και την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών και παροχή συναφούς κατάρτισης
 • διεξαγωγή ερευνών και μελετών για θέματα που άπτονται της προαγωγής και της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών
 • οργάνωση της συνεργασίας μεταξύ οργανώσεων παιδιών και νέων, ενώσεων πολιτών, ΜΚΟ, επαγγελματικών οργανώσεων και επιστημονικών και κρατικών αρχών.

Ως προς τα υπόλοιπα, ισχύουν όσα αναφέρονται για τον Συνήγορο του Πολίτη.

 • Φορέας Ισότητας

Συνήγορος του Πολίτη, Επίτροπος Ισότητας των Φύλων και Ίσης Μεταχείρισης

Διευθύνσεις:

Συνήγορος του Πολίτη: Kohtu 8, 15193 Ταλίν, Εσθονία
Επίτροπος Ισότητας των Φύλων και Ίσης Μεταχείρισης, Gonsiori 29, 15027 Ταλίν, Εσθονία

Ο Συνήγορος του Πολίτη παρακολουθεί την εφαρμογή του θεμελιώδους δικαιώματος στην ίση μεταχείριση στο πλαίσιο των συνήθων διαδικασιών. Ο Επίτροπος Ισότητας των Φύλων και Ίσης Μεταχείρισης είναι ανεξάρτητος αξιωματούχος που ενεργεί βάσει του Νόμου περί ισότητας των φύλων και του Νόμου περί ίσης μεταχείρισης. Καθήκον του Επιτρόπου είναι να παρακολουθεί τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις αμφότερων των προαναφερθέντων νόμων. Ο Επίτροπος παρέχει καθοδήγηση και στήριξη σε πολίτες για διαφορές που άπτονται διακρίσεων και εκδίδει γνωματεύσεις για κρούσματα διακρίσεων.

Ο Επίτροπος Ισότητας των Φύλων και Ίσης Μεταχείρισης:

 • λαμβάνει αιτήσεις από πολίτες και εκδίδει γνωμοδοτήσεις για υποθέσεις διακρίσεων
 • εξετάζει αναλυτικά τον αντίκτυπο που έχει η νομοθεσία στη θέση των γυναικών, των ανδρών και των ατόμων από μειονοτικές ομάδες στην κοινωνία
 • υποβάλλει προτάσεις στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Εσθονίας, σε κυβερνητικούς φορείς και σε οργανισμούς και αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης για νομοθετικές πράξεις που χρήζουν τροποποίησης
 • παρέχει συμβουλές και πληροφορίες στην κυβέρνηση της χώρας, σε κυβερνητικούς φορείς και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για θέματα που άπτονται της εφαρμογής του Νόμου περί ισότητας των φύλων και του Νόμου περί ίσης μεταχείρισης
 • θεσπίζει μέτρα για την προαγωγή της ισότητας των φύλων και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών.

Ο Επίτροπος εκδίδει γνωμοδοτήσεις προς θύματα διακρίσεων και προς άτομα που έχουν νόμιμο συμφέρον να παρακολουθούν τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις περί ίσης μεταχείρισης. Σκοπός των εν λόγω γνωμοδοτήσεων είναι η αξιολόγηση η οποία, σε συνδυασμό με τον Νόμο περί ισότητας των φύλων, τον Νόμο περί ίσης μεταχείρισης, διεθνείς συμφωνίες δεσμευτικές για τη Δημοκρατία της Εσθονίας και τη λοιπή νομοθεσία, θα επιτρέψει τη στοιχειοθέτηση ή όχι της παραβίασης της αρχής της ίσης μεταχείρισης στο πλαίσιο της υπό εξέταση έννομης σχέσης.

Για να λάβει κάποιος γνωμοδότηση πρέπει πρώτα να υποβάλει αίτηση στον Επίτροπο. Στην αίτηση θα πρέπει να περιγράφονται τα γεγονότα από τα οποία να προκύπτει ότι συντρέχει όντως διάκριση. Στο πλαίσιο της έκδοσης γνωμοδότησης, ο Επίτροπος μπορεί να ζητά πληροφορίες από όλα τα άτομα που διαθέτουν ενδεχομένως αυτές που χρειάζεται προκειμένου να εξακριβώσει τα γεγονότα τα οποία σχετίζονται με την εκάστοτε υπόθεση διακρίσεων. Επίσης, μπορεί να ζητά γραπτές εξηγήσεις για τα γεγονότα που σχετίζονται με την εκάστοτε εικαζόμενη διάκριση, καθώς και την υποβολή εγγράφων ή αντιγράφων αυτών εντός της ορισθείσας από τον ίδιο προθεσμίας.

 • Φορέας Προστασίας Δεδομένων

Επιθεώρηση Προστασίας Δεδομένων, Väike-Ameerika 19, 10129 Ταλίν, Εσθονία

Η Επιθεώρηση Προστασίας Δεδομένων προασπίζεται τα ακόλουθα συνταγματικά δικαιώματα:

 • το δικαίωμα της ενημέρωσης σχετικά με τις δραστηριότητες των δημόσιων αρχών
 • το δικαίωμα του σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής κατά τη χρησιμοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • το δικαίωμα πρόσβασης των ατόμων στα δεδομένα τους.

Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία για πράξεις ή παραλείψεις κάποιου προσώπου, εάν το πρόσωπο (π.χ. ο εκτελών την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή ο κάτοχος πληροφοριών) που παραβίασε τα δικαιώματά σας δεν ανταποκρίθηκε στην ή στις προσπάθειες να επικοινωνήσετε μαζί του. Η Επιθεώρηση εξετάζει την καταγγελία εντός 30 ημερών από την υποβολή της. Η προθεσμία για την εξέταση καταγγελίας μπορεί να παραταθεί έως 60 ημέρες το πολύ. Ο καταγγέλλων πρέπει να ενημερωθεί γραπτώς για την εν λόγω παράταση.

 • Άλλοι ειδικευμένοι φορείς

Δεν υπάρχουν άλλοι εξειδικευμένοι φορείς.

Άλλα

Δικηγορικός Σύλλογος Εσθονίας

Δικηγορικός Σύλλογος Εσθονίας, Rävala pst 3, 10143 Ταλίν, Εσθονία

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Εσθονίας είναι ένωση εσθονών δικηγόρων με βασική δραστηριότητα την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών νομικής φύσης σε πολίτες. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Εσθονίας είναι μια επαγγελματική ένωση δικηγόρων η οποία ιδρύθηκε στις 14 Ιουνίου 1919, λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της αυτορρύθμισης και οργανώνει την παροχή νομικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του δημόσιου και ιδιωτικού συμφέροντος. Στις δραστηριότητες του Δικηγορικού Συλλόγου της Εσθονίας συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, η οργάνωση της επαγγελματικής εξέλιξης των συνηγόρων, η ανάπτυξη σχέσεων με δικηγόρους, κρατικές αρχές και διάφορες τοπικές και ξένες οργανώσεις, καθώς και η ενεργός συμμετοχή στη νομοθετική διαδικασία. Ο Δικηγορικός Σύλλογος επιτελεί επίσης αποστολή δημόσιας υπηρεσίας, παρέχοντας υπεράσπιση και εκπροσώπηση σε αστικές και διοικητικές υποθέσεις έναντι τέλους πληρωτέου από το κράτος.

Για την παροχή νομικής συνδρομής από το κράτος απαιτείται συνήθως η υποβολή αίτησης. Οι αιτήσεις για την παροχή νομικής συνδρομής από το κράτος υποβάλλονται κατά κανόνα στο δικαστήριο. Η αίτηση διαβιβάζεται στην αρμόδια για τις έρευνες αρχή ή, εάν το άτομο είναι ο ύποπτος σε ποινική υπόθεση στην οποία η συμμετοχή νομικού συμβούλου δεν είναι υποχρεωτική, στην Εισαγγελία.

Η αίτηση για παροχή κρατικής νομικής συνδρομής υποβάλλεται στα εσθονικά. Η αίτηση μπορεί επίσης να υποβληθεί στα αγγλικά εάν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο που διαμένει σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτης άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή νομικό πρόσωπο με έδρα σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.

Κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας για τις έρευνες αρχής, της Εισαγγελίας ή του δικαστηρίου, ο Δικηγορικός Σύλλογος της Εσθονίας διορίζει συνήγορο για την παροχή κρατικής νομικής συνδρομής. Ο πολίτης δεν έχει γενικώς το δικαίωμα να επιλέγει τον συνήγορο που θα του παράσχει την κρατική νομική συνδρομή. Έχει ωστόσο το δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση για την παροχή κρατικής νομικής συνδρομής από συγκεκριμένο συνήγορο, εφόσον ο τελευταίος έχει συμφωνήσει να το πράξει. Σε αυτήν την περίπτωση, το όνομα του συνηγόρου που έχει συμφωνήσει να προσφέρει κρατική νομική συνδρομή πρέπει να αναφέρεται εξαρχής στη σχετική αίτηση.

Σε διαδικασίες στις οποίες απαιτείται εκ του νόμου η συμμετοχή νομικού συμβούλου, ο πολίτης δεν χρειάζεται να προβεί σε καμία ενέργεια για να λάβει κρατική νομική συνδρομή (εκτός εάν έχει προσλάβει ο ίδιος συνήγορο). Ο αρμόδιος για τις διαδικασίες υπάλληλος οφείλει να μεριμνήσει για τον διορισμό συνηγόρου χωρίς να απαιτείται από τον πολίτη η υποβολή αίτησης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/08/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.