Εθνικά δικαστήρια και λοιποί μη δικαστικοί φορείς

Εσθονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Εσθονία

Εθνικά δικαστήρια

Περιφερειακά δικαστήρια (maakohus), διοικητικά δικαστήρια (halduskohus), εφετεία (ringkonnakohus) και το Ανώτατο Δικαστήριο (riigikohus)

Τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων και περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο των δικαστηρίων.

Τα περιφερειακά δικαστήρια εκδικάζουν όλες τις αστικές υποθέσεις, ποινικές υποθέσεις και υποθέσεις πταισμάτων σε πρώτο βαθμό. Οι αποφάσεις των περιφερειακών δικαστηρίων μπορούν να προσβληθούν με έφεση ενώπιον του εφετείου. Στην Εσθονία λειτουργούν τέσσερα περιφερειακά δικαστήρια: στο Harju, το Viru, το Tartu και το Pärnu.

Τα διοικητικά δικαστήρια εκδικάζουν τις διοικητικές υποθέσεις σε πρώτο βαθμό. Η δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων, η διαδικασία άσκησης προσφυγής σε διοικητικό δικαστήριο και οι κανόνες που διέπουν τις διοικητικές δίκες καθορίζονται στον κώδικα διοικητικής δικονομίας. Στην Εσθονία λειτουργούν δύο διοικητικά δικαστήρια: ένα στο Τάλιν και ένα στο Tartu.

Τα εφετεία, ως δευτεροβάθμια δικαστήρια, εκδικάζουν τις εφέσεις κατά των αποφάσεων των περιφερειακών δικαστηρίων και των διοικητικών δικαστηρίων. Στα εφετεία οι υποθέσεις εκδικάζονται με συλλογικό τρόπο, δηλαδή οι εφέσεις εκδικάζονται από δικαστικό τμήμα αποτελούμενο από τρεις δικαστές. Στην Εσθονία λειτουργούν δύο εφετεία: ένα στο Τάλιν και ένα στο Tartu.

Ανώτατο δικαστήριο της Εσθονίας είναι το Ανώτατο Δικαστήριο. Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Εσθονίας, το Ανώτατο Δικαστήριο ασκεί καθήκοντα ακυρωτικού δικαστηρίου και συνταγματικού δικαστηρίου. Οι αρμοδιότητες του Ανώτατου Δικαστηρίου ορίζονται στον νόμο περί δικαστηρίων. Το Ανώτατο Δικαστήριο είναι αρμόδιο για:

 • την άσκηση του συνταγματικού ελέγχου·
 • τον κατ’ αναίρεση έλεγχο των δικαστικών αποφάσεων·
 • την εκδίκαση των αιτήσεων αναθεώρησης·
 • την εκτέλεση των άλλων καθηκόντων που ορίζονται στον νόμο.

Αναίρεση μπορεί να ασκηθεί ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου από διάδικο που δεν είναι ικανοποιημένος με την απόφαση κατώτερου δικαστηρίου. Το Ανώτατο Δικαστήριο κάνει δεκτή την αίτηση αναίρεσης όταν από τους λόγους που εκτίθενται σ’ αυτήν προκύπτει ότι το κατώτερο δικαστήριο εφάρμοσε εσφαλμένα κανόνα ουσιαστικού δικαίου ή υπέπεσε σε σοβαρή παράβαση δικονομικού κανόνα, γεγονός που θα μπορούσε δυνητικά να οδηγήσει στην έκδοση εσφαλμένης απόφασης.

Εάν ένας πολίτης εκτιμά ότι κάποιο πρόσωπο δημοσίου δικαίου (όπως το Δημόσιο ή κάποιος οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης) παραβίασε τα δικαιώματά του ή περιόρισε τις ελευθερίες του με διοικητική πράξη ή διαδικασία, μπορεί να προσφύγει ενώπιον διοικητικού δικαστηρίου. Οι διαφορές που σχετίζονται με τη μεταρρύθμιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και του καθεστώτος εγγείου ιδιοκτησίας, με τις δημόσιες υπηρεσίες, τη φορολογική διοίκηση, με ζητήματα ιθαγένειας και μετανάστευσης, καθώς και με τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, τη δημόσια περιουσία, τον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό και την κρατική ευθύνη εκδικάζονται από τα εφετεία.

Τα περιφερειακά δικαστήρια εκδικάζουν υποθέσεις που αφορούν παραβιάσεις δικαιωμάτων αστικής φύσης, όπως συμβατικές διαφορές, οικογενειακές υποθέσεις, διαφορές κληρονομικού και εμπράγματου δικαίου, διαφορές σχετικές με τις δραστηριότητες και τη διαχείριση επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, διαφορές που αφορούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, υποθέσεις πτώχευσης και υποθέσεις εργατικού δικαίου.

Εθνικοί φορείς για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Από την 1η Ιανουαρίου 2019 ο Επίτροπος Δικαιοσύνης (Õiguskantsler) έχει αναλάβει το καθήκον της προστασίας και της προαγωγής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με το ψήφισμα 48/134 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 20ής Δεκεμβρίου 1993, με τίτλο «Εθνικοί θεσμοί για την προαγωγή και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Οι εθνικοί φορείς για τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επίσημη διεθνή διαπίστευση. Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης έχει ζητήσει επισήμως να ξεκινήσει η διαδικασία διαπίστευσης, αλλά μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 η διαδικασία δεν είχε ολοκληρωθεί.

Διαμεσολαβητής

Τα καθήκοντα του Διαμεσολαβητή («ombudsman») ασκεί ο Επίτροπος Δικαιοσύνης.

Γραφείο του Επιτρόπου Δικαιοσύνης: Kohtu 8, 15193 Τάλιν, Εσθονία

Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης ασκεί τα καθήκοντα του Διαμεσολαβητή, θεματοφύλακα της συνταγματικότητας και της νομιμότητας των κανονιστικών πράξεων, καθώς και του Διαμεσολαβητή για τα Παιδιά.

Με την ιδιότητα του Διαμεσολαβητή, ο Επίτροπος Δικαιοσύνης παρακολουθεί τις δραστηριότητες των αρχών που επιτελούν δημόσια καθήκοντα και ελέγχει εάν οι αρχές του κράτους σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών και την ορθή διοικητική πρακτική. Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης ελέγχει:

 • τις δραστηριότητες των κρατικών οργάνων και αρχών·
 • τις δραστηριότητες των οργανισμών και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης·
 • τις δραστηριότητες των οργανισμών ή των αρχών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικών οντοτήτων που επιτελούν δημόσια καθήκοντα.

Όλοι οι πολίτες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση στον Επίτροπο Δικαιοσύνης προκειμένου να ελέγξει τις δραστηριότητες αρχών που επιτελούν δημόσια καθήκοντα.

Αν ο Επίτροπος Δικαιοσύνης διαπιστώσει ότι οι δραστηριότητες κάποιας αρχής που επιτελεί δημόσια καθήκοντα είναι παράνομες, αποστέλλει γνωμοδότηση στην εν λόγω αρχή, στην οποία γνωμοδότηση αναφέρει τους τρόπους με τους οποίους παραβιάστηκε η νομοθεσία και, εφόσον είναι αναγκαίο, συνιστά τρόπους σύννομης και ορθής διοικητικής πρακτικής ή διατυπώνει προτάσεις για τη διευθέτηση της διαπιστωθείσας παράβασης. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, προτού εκδώσει γνωμοδότηση, ελέγχει κατά πόσον η αρχή συμμορφώθηκε προς τη νομοθεσία και κατά πόσον η επικοινωνία με τον πολίτη συνάδει με την ορθή διοικητική πρακτική. Στη γνωμοδότησή του, ο Επίτροπος Δικαιοσύνης μπορεί να ασκεί κριτική, να εκφέρει απόψεις ή να διατυπώνει στοχευμένες συστάσεις για την επανόρθωση της παράβασης.

Επίτροπος Δικαιοσύνης

Γραφείο του Επιτρόπου Δικαιοσύνης: Kohtu 8, 15193 Τάλιν, Εσθονία

Όλοι οι πολίτες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση στον Επίτροπο Δικαιοσύνης προκειμένου να ελέγξει αν κάποιος νόμος ή άλλη κανονιστική πράξη συνάδει με το Σύνταγμα της χώρας και τη λοιπή νομοθεσία. Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης ελέγχει τη συμμόρφωση των κανονιστικών πράξεων —που εκδίδονται από τη νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία και την τοπική αυτοδιοίκηση— προς το Σύνταγμα και τη λοιπή νομοθεσία.

Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης ελέγχει:

 • αν οι νόμοι συνάδουν με το Σύνταγμα·
 • αν οι κανονιστικές πράξεις της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Εσθονίας συνάδουν με το Σύνταγμα και τη λοιπή νομοθεσία·
 • αν οι υπουργικές αποφάσεις συνάδουν με το Σύνταγμα και τη λοιπή νομοθεσία·
 • αν οι κανονιστικές πράξεις των συμβουλίων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των δημοτικών αρχών συνάδουν με το Σύνταγμα και τη λοιπή νομοθεσία·
 • τη νομιμότητα των κανονιστικών πράξεων που εκδίδουν τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Αν ο Επίτροπος Δικαιοσύνης διαπιστώσει ότι κάποια κανονιστική πράξη είναι αντισυνταγματική ή ότι δεν συνάδει με άλλους νόμους:

 • διατυπώνει πρόταση προς την αρχή που εξέδωσε την πράξη προκειμένου η εν λόγω αρχή να ευθυγραμμίσει την πράξη προς το Σύνταγμα ή τον οικείο νόμο εντός 20 ημερών.
  Αν η αρχή αγνοήσει την πρόταση, ο Επίτροπος Δικαιοσύνης υποβάλλει αίτημα στο Ανώτατο Δικαστήριο με το οποίο ζητά να κηρυχθεί η κανονιστική πράξη άκυρη·
 • μπορεί να υποβάλει έκθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο εφιστώντας την προσοχή του στα διαπιστωθέντα προβλήματα σε επίπεδο νομοθεσίας.

Εξειδικευμένοι φορείς για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Ο Διαμεσολαβητής για τα Παιδιά (τα σχετικά καθήκοντα επιτελεί ο Επίτροπος Δικαιοσύνης)

Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης ασκεί τα καθήκοντα της προστασίας και της προαγωγής των δικαιωμάτων των παιδιών σύμφωνα με το άρθρο 4 της σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού.

Γραφείο του Επιτρόπου Δικαιοσύνης: Kohtu 8, 15193 Τάλιν, Εσθονία

Τα καθήκοντα των συμβούλων του Τμήματος για τα Δικαιώματα των Παιδιών και των Νέων είναι ως επί το πλείστον τα ακόλουθα:

 • εξέταση αιτήσεων σχετικών με τα δικαιώματα παιδιών σε υποθέσεις που αφορούν συνταγματικό έλεγχο και τον Διαμεσολαβητή·
 • προετοιμασία και διενέργεια επιθεωρήσεων σε εγκαταστάσεις παιδικής μέριμνας·
 • προετοιμασία αιτήσεων και γνωμοδοτήσεων σε υποθέσεις συνταγματικού ελέγχου·
 • εκπαιδευτικές δράσεις με θέμα τα δικαιώματα των παιδιών και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, ευαισθητοποίηση σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών και παροχή συναφούς κατάρτισης·
 • διεξαγωγή ερευνών και μελετών για θέματα που άπτονται της προαγωγής και της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών·
 • οργάνωση της συνεργασίας μεταξύ οργανώσεων παιδιών και νέων, ενώσεων πολιτών, ΜΚΟ, επαγγελματικών οργανώσεων και επιστημονικών και κρατικών αρχών.

Πέραν των ανωτέρω, ο Επίτροπος Δικαιοσύνης:

 • επιλύει διαφορές με αντικείμενο διακριτική μεταχείριση μεταξύ ιδιωτών βάσει του Συντάγματος και της λοιπής νομοθεσίας·
 • είναι ο εθνικός φορέας πρόληψης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του προαιρετικού πρωτοκόλλου της σύμβασης κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας·
 • εποπτεύει τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών στο πλαίσιο της οργάνωσης της μυστικής συλλογής, επεξεργασίας, χρήσης και παρακολούθησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συναφών πληροφοριών από τις αρχές της εκτελεστικής εξουσίας·
 • ασκεί τα καθήκοντα της προαγωγής και της παρακολούθησης της εφαρμογής της σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 της εν λόγω σύμβασης.

Φορέας για την ισότητα

Επίτροπος Ισότητας των Φύλων και Ίσης ΜεταχείρισηςRoosikrantsi 8b, 10119 Τάλιν, Εσθονία

Ο Επίτροπος Ισότητας των Φύλων και Ίσης Μεταχείρισης είναι ανεξάρτητος και αμερόληπτος εμπειρογνώμονας που ενεργεί βάσει του νόμου περί ισότητας των φύλων και του νόμου περί ίσης μεταχείρισης. Καθήκον του Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων και Ίσης Μεταχείρισης είναι να παρακολουθεί τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις αμφότερων των προαναφερθέντων νόμων. Ο Επίτροπος Ισότητας των Φύλων και Ίσης Μεταχείρισης παρέχει καθοδήγηση και στήριξη σε πολίτες για διαφορές που άπτονται διακρίσεων και εκδίδει γνωματεύσεις για κρούσματα διακρίσεων.

Ο Επίτροπος Ισότητας των Φύλων και Ίσης Μεταχείρισης:

 • λαμβάνει αιτήσεις από πολίτες και εκδίδει γνωμοδοτήσεις για υποθέσεις διακρίσεων·
 • εξετάζει αναλυτικά τον αντίκτυπο που έχει η νομοθεσία στη θέση των γυναικών και των ανδρών, καθώς και των ατόμων από μειονοτικές ομάδες στην κοινωνία·
 • υποβάλλει προτάσεις στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Εσθονίας, σε κυβερνητικούς φορείς και σε οργανισμούς και αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης για κανονιστικές πράξεις που χρήζουν τροποποίησης·
 • παρέχει συμβουλές και πληροφορίες στην κυβέρνηση της χώρας, σε κυβερνητικούς φορείς και σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για θέματα που άπτονται της εφαρμογής του νόμου περί ισότητας των φύλων και του νόμου περί ίσης μεταχείρισης·
 • θεσπίζει μέτρα για την προαγωγή της ισότητας των φύλων και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών.

Ο Επίτροπος Ισότητας των Φύλων και Ίσης Μεταχείρισης εκδίδει γνωμοδοτήσεις προς θύματα διακρίσεων και προς άτομα που έχουν έννομο συμφέρον να παρακολουθούν τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις περί ίσης μεταχείρισης. Σκοπός των εν λόγω γνωμοδοτήσεων είναι να αξιολογηθεί, σε συνδυασμό με τον νόμο περί ισότητας των φύλων, τον νόμο περί ίσης μεταχείρισης, τις δεσμευτικές για τη Δημοκρατία της Εσθονίας διεθνείς συμφωνίες και τη λοιπή νομοθεσία, αν συντρέχει περίπτωση παραβίασης της αρχής της ίσης μεταχείρισης στο πλαίσιο της υπό εξέταση έννομης σχέσης.

Για να λάβει κάποιος γνωμοδότηση πρέπει πρώτα να υποβάλει αίτηση στον Επίτροπο Ισότητας των Φύλων και Ίσης Μεταχείρισης. Στην αίτηση θα πρέπει να περιγράφονται τα γεγονότα από τα οποία προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση διακριτικής μεταχείρισης. Στο πλαίσιο της έκδοσης γνωμοδότησης, ο Επίτροπος Ισότητας των Φύλων και Ίσης Μεταχείρισης μπορεί να ζητά πληροφορίες από όλα τα άτομα που διαθέτουν ενδεχομένως τις πληροφορίες που χρειάζεται προκειμένου να εξακριβώσει τα γεγονότα τα οποία σχετίζονται με την εκάστοτε υπόθεση διακρίσεων. Επίσης, μπορεί να ζητά γραπτές εξηγήσεις για τα γεγονότα που σχετίζονται με την εκάστοτε εικαζόμενη διάκριση, καθώς και την υποβολή εγγράφων ή αντιγράφων αυτών εντός οριζόμενης από τον ίδιο προθεσμίας.

Φορέας για την προστασία των δεδομένων

Επιθεώρηση Προστασίας Δεδομένων, Tatari 39, 10134 Τάλιν, Εσθονία

Η Επιθεώρηση Προστασίας Δεδομένων προασπίζεται τα ακόλουθα συνταγματικά δικαιώματα:

 • το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την εκτέλεση δημόσιων καθηκόντων·
 • τα δικαιώματα στην ιδιωτική ζωή και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·
 • το δικαίωμα πρόσβασης των ατόμων στα δεδομένα τους.

Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων ενός προσώπου κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή με τη χορήγηση πρόσβασης σε δημόσιες πληροφορίες, το οικείο πρόσωπο μπορεί να απευθυνθεί στην Επιθεώρηση Προστασίας Δεδομένων.

Η Επιθεώρηση Προστασίας Δεδομένων πρέπει να ενημερώνεται σε περίπτωση παραβίασης των απαιτήσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός της εταιρείας ή του φορέα. Ωστόσο, αυτό δεν είναι αναγκαίο αν η παραβίαση δεν είναι πιθανό να συνιστά απειλή για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες φυσικών προσώπων. Στην Επιθεώρηση Προστασίας Δεδομένων πρέπει επίσης να κοινοποιούνται τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων της οικείας εταιρείας ή του οικείου φορέα.

Ο ευκολότερος τρόπος επικοινωνίας με την Επιθεώρηση Προστασίας Δεδομένων είναι μέσω του ιστότοπου https://www.aki.ee/en/contacts.

Άλλοι εξειδικευμένοι φορείς

Δεν υπάρχουν άλλοι εξειδικευμένοι φορείς.

Άλλα

Εσθονικός Δικηγορικός Σύλλογος

Εσθονικός Δικηγορικός ΣύλλογοςRävala pst 3, 10143 Τάλιν, Εσθονία

Ο Εσθονικός Δικηγορικός Σύλλογος είναι ένωση των Εσθονών δικηγόρων με βασική δραστηριότητα την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών νομικής φύσης σε πολίτες. Ο Εσθονικός Δικηγορικός Σύλλογος είναι μια επαγγελματική ένωση δικηγόρων η οποία ιδρύθηκε στις 14 Ιουνίου 1919, λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της αυτορρύθμισης και οργανώνει την παροχή νομικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του δημόσιου και ιδιωτικού συμφέροντος. Στις δραστηριότητες του Εσθονικού Δικηγορικού Συλλόγου συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, η οργάνωση της επαγγελματικής ανάπτυξης των δικηγόρων, η ανάπτυξη σχέσεων με δικηγόρους, κρατικές αρχές και διάφορες τοπικές και ξένες οργανώσεις, καθώς και η ενεργός συμμετοχή στη νομοθετική διαδικασία. Ο Δικηγορικός Σύλλογος επιτελεί επίσης αποστολή δημόσιας υπηρεσίας, παρέχοντας υπεράσπιση και εκπροσώπηση σε αστικές και διοικητικές υποθέσεις έναντι αμοιβής πληρωτέας από το κράτος.

Για την παροχή νομικής συνδρομής από το κράτος απαιτείται συνήθως η υποβολή αίτησης. Οι αιτήσεις για την παροχή νομικής συνδρομής από το κράτος υποβάλλονται κατά κανόνα στο δικαστήριο. Η αίτηση διαβιβάζεται στην αρμόδια ανακριτική αρχή ή, εάν το άτομο είναι ο ύποπτος σε ποινική υπόθεση στην οποία η συμμετοχή δικηγόρου δεν είναι υποχρεωτική, στην Εισαγγελία.

Η αίτηση για παροχή κρατικής νομικής συνδρομής υποβάλλεται στα εσθονικά. Η αίτηση μπορεί επίσης να υποβληθεί στα αγγλικά αν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο που διαμένει σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτης άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή νομικό πρόσωπο με έδρα σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.

Κατόπιν αιτήματος της ανακριτικής αρχής, της Εισαγγελίας ή του δικαστηρίου, ο Εσθονικός Δικηγορικός Σύλλογος διορίζει συνήγορο για την παροχή της κρατικής νομικής συνδρομής. Ο πολίτης δεν έχει γενικώς το δικαίωμα να επιλέξει τον συνήγορο που θα του παράσχει την κρατική νομική συνδρομή. Έχει ωστόσο το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για την παροχή κρατικής νομικής συνδρομής από συγκεκριμένο συνήγορο, εφόσον ο τελευταίος έχει συμφωνήσει να το πράξει. Στην περίπτωση αυτή, το όνομα του δικηγόρου που έχει συμφωνήσει να προσφέρει κρατική νομική συνδρομή πρέπει να αναφέρεται εξαρχής στη σχετική αίτηση.

Στις διαδικασίες στις οποίες απαιτείται εκ του νόμου η συμμετοχή συνηγόρου, ο πολίτης δεν χρειάζεται να προβεί σε καμία ενέργεια για να λάβει κρατική νομική συνδρομή (εκτός αν έχει προσλάβει ο ίδιος συνήγορο). Ο αρμόδιος για τη διαδικασία υπάλληλος οφείλει να μεριμνήσει για τον διορισμό συνηγόρου χωρίς να απαιτείται από τον πολίτη η υποβολή αίτησης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/12/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.