Εθνικά δικαστήρια και λοιποί μη δικαστικοί φορείς

Φινλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Φινλανδία

Εθνικά δικαστήρια

Εθνικοί οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διαμεσολαβητής/Συνήγορος του πολίτη

Εξειδικευμένοι φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Άλλες υπηρεσίες

Εθνικά δικαστήρια

Τα κατά τόπους πρωτοδικεία εκδικάζουν ποινικές και αστικές υποθέσεις, καθώς και αιτήσεις διαπλαστικού χαρακτήρα. Οι αποφάσεις των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων μπορούν συνήθως να υποβληθούν στην κρίση ανώτερων δικαστηρίων. Οι αποφάσεις των κατά τόπους πρωτοδικείων μπορούν να εφεσιβληθούν ενώπιον του Εφετείου. Οι αποφάσεις του Εφετείου μπορούν, με τη σειρά τους, να αναιρεθούν ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου, εφόσον το τελευταίο παρέχει δικαίωμα άσκησης αναίρεσης.

Τα διοικητικά δικαστήρια εκδικάζουν προσφυγές κατά αποφάσεων τις οποίες λαμβάνουν οι αρχές. Οι αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων μπορούν να προσβληθούν ενώπιον του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου.

Στα ειδικά δικαστήρια συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, το αρμόδιο για θέματα αγοράς δικαστήριο, το Εργατοδικείο, το αρμόδιο για υποθέσεις κοινωνικής ασφάλισης δικαστήριο και το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο.

Πληροφορίες επικοινωνίας με τα δικαστήρια διατίθενται στους ακόλουθους δικτυακούς τόπους:

Στοιχεία επικοινωνίας στα φινλανδικά
Στοιχεία επικοινωνίας στα αγγλικά

Εθνικοί οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Το 2012 συστάθηκε ένα λειτουργικά αυτόνομο και ανεξάρτητο κέντρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπό την αιγίδα της υπηρεσίας του Κοινοβουλευτικού Διαμεσολαβητή. Το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα είναι επιφορτισμένο με το έργο της διάδοσης πληροφοριών και της προαγωγής της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της έρευνας και της συνεργασίας στον τομέα των θεμελιωδών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Κέντρο θα συντάσσει εκθέσεις για την εφαρμογή των θεμελιωδών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα λαμβάνει πρωτοβουλίες και θα εκδίδει ανακοινώσεις με γνώμονα την προαγωγή των εν λόγω δικαιωμάτων. Το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα συμμετέχει επίσης σε διεθνείς προσπάθειες για την προαγωγή των θεμελιωδών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν ασχολείται με καταγγελίες ή άλλες μεμονωμένες υποθέσεις που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας του ανώτατου δικαιοδοτικού εποπτικού οργάνου.

Διαμεσολαβητής/Συνήγορος του πολίτη

Ο Κοινοβουλευτικός Διαμεσολαβητής

Υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στον Κοινοβουλευτικό Διαμεσολαβητή όταν υπάρχουν υπόνοιες ότι κάποιες αρχές ή κάποιοι υπάλληλοι δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία ή δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Για παράδειγμα, η παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων συνιστά παρανομία. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στον Διαμεσολαβητή έχουν όλοι οι πολίτες. Η καταγγελία μπορεί να αφορά τον ίδιο τον καταγγέλλοντα, μπορεί όμως να υποβληθεί και εξ ονόματος άλλου ατόμου ή από κοινού με άλλους. Ο Διαμεσολαβητής διερευνά την καταγγελία εφόσον έχει λόγους να πιστεύει ότι κάποια αρχή ενήργησε κατά παράβαση του νόμου. Η διερεύνηση των καταγγελιών γίνεται δωρεάν. Στο πλαίσιο της διερεύνησης της εκάστοτε υπόθεσης, ο Διαμεσολαβητής δέχεται σε ακρόαση το άτομο ή την αρχή κατά της οποίας στρέφεται η καταγγελία. Επιπλέον, ζητά από διάφορες αρχές να του υποβάλουν εκθέσεις και δηλώσεις και, εφόσον χρειαστεί, μπορεί να δώσει εντολή σε επιθεωρητές της υπηρεσίας του να προβούν στη διεξαγωγή ερευνών. Η διερεύνηση των καταγγελιών γίνεται δωρεάν.

Από τα διάφορα μέτρα που έχει στη διάθεσή του ο Διαμεσολαβητής, το κυριότερο είναι η ποινική δίωξη για απιστία. Εναλλακτικά, ο Διαμεσολαβητής μπορεί να εκδώσει επίσημη έγγραφη επίπληξη προς τον εκάστοτε υπάλληλο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, διατυπώνει τους λόγους για τους οποίους θεωρεί, κατά την άποψή του, παράνομη ή αμελή τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και υπενθυμίζει την ορθή διαδικασία. Ο Διαμεσολαβητής μπορεί επίσης να διατυπώσει πρόταση για διόρθωση του σφάλματος και να επιστήσει την προσοχή του Συμβουλίου της Επικρατείας στα κενά τα οποία εντοπίζει σε νομικές διατάξεις ή κανονισμούς.

Γραφείο του Κοινοβουλευτικού Διαμεσολαβητή

Διεύθυνση: Arkadiankatu 3, Helsinki
Ταχυδρομική διεύθυνση: 00102 Parliament
Δικτυακός τόπος: https://www.oikeusasiamies.fi/en/web/guest
Ηλ. ταχυδρομείο: oikeusasiamies@eduskunta.fi
Τηλ.: +358 9 4321
Φαξ: +358 9,432 2268

Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης

Προσφυγή στον Επίτροπο Δικαιοσύνης ασκείται για θέματα που αφορούν άμεσα τον καταγγέλλοντα ή για οποιοδήποτε άλλο θέμα όταν ο καταγγέλλων πιστεύει ότι κάποια αρχή, κάποιος υπάλληλος ή άλλο άτομο ή φορέας που επιτελεί δημόσια καθήκοντα δεν ενήργησε ορθά ή αμέλησε τις υποχρεώσεις του, ή ότι κάποιο μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου αμέλησε τις υποχρεώσεις του. Ακόμη, στον Επίτροπο Δικαιοσύνης μπορεί να απευθυνθεί οποιοσδήποτε πιστεύει ότι παραβιάστηκε κάποιο θεμελιώδες ή ανθρώπινο δικαίωμα κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα της χώρας. Υπάλληλοι με ειδίκευση σε νομικά θέματα εξετάζουν τις καταγγελίες και υποβάλλουν αιτήματα για τη λήψη τυχόν αναγκαίων πρόσθετων εγγράφων. Στον καταγγέλλοντα παρέχεται συνήθως η δυνατότητα να απαντήσει στον καθ’ ου η καταγγελία. Ο καταγγέλλων λαμβάνει στη συνέχεια γραπτή απόφαση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι υπηρεσίες του γραφείου του Επιτρόπου Δικαιοσύνης παρέχονται στον καταγγέλλοντα δωρεάν.

Εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποια διαδικασία ήταν παράνομη ή εσφαλμένη, ο Επίτροπος Δικαιοσύνης μπορεί να εκδώσει έγγραφη επίπληξη προς τον υπάλληλο ή οδηγίες για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας στο μέλλον. Σε σοβαρότερες περιπτώσεις, μπορεί να δώσει εντολή για την απαγγελία κατηγοριών κατά του εκάστοτε υπαλλήλου. Εφόσον το κρίνει αναγκαίο, ο Επίτροπος Δικαιοσύνης έχει την εξουσία να προτείνει την τροποποίηση διατάξεων ή οδηγιών, την ακύρωση δικαστικής απόφασης ή την άσκηση άλλου έκτακτου ένδικου μέσου. Η έρευνα που διεξάγει ο Επίτροπος Δικαιοσύνης δύναται από μόνη της να οδηγήσει σε διόρθωση του σφάλματος από την ίδια την αρχή ή τον υπάλληλο.

Γραφείο του Επιτρόπου Δικαιοσύνης

Διεύθυνση: Snellmaninkatu 1, Helsinki
Ταχυδρομική διεύθυνση: PO Box 20, FIN-00023 Government
Δικτυακός τόπος: https://www.okv.fi/en/
Ηλ. ταχυδρομείο:kirjaamo@okv.fi
Τηλ.: +358 295 162 902
Φαξ: +358 9 1602 3975
Επικοινωνία: tiedotus@okv.fi

Εξειδικευμένοι φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Ο Συνήγορος του Παιδιού

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο Συνήγορος του Παιδιού οφείλει:

 • να παρακολουθεί την ευημερία των παιδιών και των νέων και την εφαρμογή των δικαιωμάτων τους
 • να ασκεί επιρροή στους φορείς λήψης αποφάσεων υπέρ των παιδιών
 • να βρίσκεται σε επικοινωνία με τα παιδιά και τους νέους και να μεταφέρει τις πληροφορίες που λαμβάνει από αυτούς στους φορείς λήψης αποφάσεων
 • να μεταφέρει πληροφορίες σχετικά με τα παιδιά στους επαγγελματίες του χώρου της παιδικής μέριμνας, στις αρχές και στην κοινή γνώμη
 • να αναπτύσσει τη συνεργασία μεταξύ όλων των αρμόδιων φορέων για την υλοποίηση δράσεων πολιτικής που αφορούν τα παιδιά
 • να προάγει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Γραφείο του Συνηγόρου του Παιδιού

Διεύθυνση: Vapaudenkatu 58 A, 40100 Jyväskylä
Δικτυακός τόπος: http://www.lapsiasia.fi/en/
Ηλ. ταχυδρομείο:lapsiasiavaltuutettu@oikeus.fi
Τηλ.: +358 295 666 850
Φαξ: +358 14 337 4248

Αρχή για θέματα Ισότητας

Ο Διαμεσολαβητής για θέματα Ισότητας

Ο Διαμεσολαβητής για θέματα Ισότητας είναι αρμόδιος για τα ακόλουθα: για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τον νόμο περί ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και, ειδικότερα, για την απαγόρευση των διακρίσεων και της δημοσίευσης αγγελιών πρόσληψης που εισάγουν διακρίσεις για την προώθηση του στόχου του προαναφερθέντος νόμου μέσω πρωτοβουλιών, συμβουλών και κατευθυντήριων γραμμών για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τον νόμο περί ισότητας και την εφαρμογή του τέλος, για την παρακολούθηση της εφαρμογής της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε διάφορους τομείς της κοινωνίας. Επιπλέον, ο Διαμεσολαβητής για θέματα ισότητας παρακολουθεί την εφαρμογή της προστασίας των μειονοτήτων λόγω φύλου από τις διακρίσεις.

Γραφείο του Διαμεσολαβητή για θέματα Ισότητας

Ταχυδρομική διεύθυνση: P O Box 22, FIN-00023 Government
Διεύθυνση: Hämeentie 3, Helsinki
Δικτυακός τόπος: https://www.tasa-arvo.fi/web/EN/
Ηλ. ταχυδρομείο:tasa-arvo@oikeus.fi
Τηλ.: +358 295 666 840
Τηλεφωνική γραμμή βοήθειας: +358 295 666 842 (Δευτέρα - Πέμπτη 9 - 11 και 13 - 15, Παρασκευή 9 - 11)
Φαξ: +358 9 1607 4582

Διαμεσολαβητής για την Αντιμετώπιση των Διακρίσεων (Yhdenvertaisuusvaltuutettu)

Ο Διαμεσολαβητής για την Αντιμετώπιση των Διακρίσεων προάγει την ισότητα και αντιμετωπίζει τις διακρίσεις. Είναι ανεξάρτητη αρχή.

Προσφυγή στον Διαμεσολαβητή για την Αντιμετώπιση των Διακρίσεων μπορεί να ασκηθεί από πρόσωπο το οποίο έχει υποστεί ή έχει διαπιστώσει την εφαρμογή διακρίσεων λόγω ηλικίας, καταγωγής, ιθαγένειας, γλώσσας, θρησκείας, πεποιθήσεων, απόψεων, πολιτικών δραστηριοτήτων, συνδικαλιστικών δραστηριοτήτων, οικογενειακών σχέσεων, υγείας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή για άλλους λόγους που σχετίζονται με το πρόσωπο. Τα καθήκοντα του Διαμεσολαβητή περιλαμβάνουν επίσης τη διευκόλυνση των συνθηκών και την προαγωγή των δικαιωμάτων και του καθεστώτος των ομάδων που διατρέχουν κίνδυνο να υποστούν διακρίσεις, όπως είναι οι αλλοδαποί. Επιπλέον, ο Διαμεσολαβητής εποπτεύει την απέλαση αλλοδαπών και ενεργεί ως εθνικός εισηγητής σε θέματα εμπορίας ανθρώπων.

Στην πράξη, το έργο του Διαμεσολαβητή για την Αντιμετώπιση των Διακρίσεων περιλαμβάνει, παραδείγματος χάριν, την παροχή συμβουλών, τη διερεύνηση μεμονωμένων υποθέσεων, την προώθηση της συμφιλίωσης, την επιμόρφωση, τη συλλογή δεδομένων, την άσκηση επιρροής στη διαδικασία θέσπισης νομοθεσίας και στις εφαρμοζόμενες πρακτικές από τις αρχές, τέλος, την παροχή νομικής συνδρομής. Τα καθήκοντα και τα δικαιώματα του Διαμεσολαβητή κατοχυρώνονται στον νόμο περί της αντιμετώπισης των διακρίσεων και στον νόμο περί του Διαμεσολαβητή για την Αντιμετώπιση των Διακρίσεων.

Οι διακρίσεις λόγω φύλου ή έμφυλης ταυτότητας είναι θέμα με το οποίο ασχολείται ο Διαμεσολαβητής για την Αντιμετώπιση των Διακρίσεων.

Γραφείο Διαμεσολαβητή για την Αντιμετώπιση των Διακρίσεων

Ταχυδρομική διεύθυνση: P O Box 24, FIN-00023 Government
Διεύθυνση: Ratapihantie 9, Helsinki
Δικτυακός τόπος: https://www.syrjinta.fi/web/EN/
Ηλ. ταχυδρομείο:yvv@oikeus.fi
Τηλ.: +358 295 666 800.
Εξυπηρέτηση πολιτών: +358 295 666 817 (εργάσιμες ημέρες 10-12, με εξαίρεση τους θερινούς μήνες)
Φαξ: +358 295 666 829
Επικοινωνία: +358 295 666 813 ή +358 295 666 806

Φορέας Προστασίας Δεδομένων

Ο Διαμεσολαβητής για θέματα Προστασίας Δεδομένων

 • παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων και με άλλη νομοθεσία για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • επιδιώκει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους, τους κανόνες, τις εγγυήσεις, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που συνεπάγεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • διεξάγει έρευνες και επιθεωρήσεις
 • επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις για παραβίαση του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ)
 • εκδίδει γνώμες σχετικά με νομοθετικές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις που αφορούν την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • εκδίδει γνώμες σχετικά με αδικήματα που συνδέονται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • εποπτεύει την επεξεργασία πιστωτικών δεδομένων και πιστωτικών δεδομένων εταιρειών
 • χειρίζεται αιτήματα για την έκδοση διατάξεων σχετικά με τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων και κοινοποιήσεις άλλων προβληματικών θεμάτων σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
 • λαμβάνει κοινοποιήσεις από τους υπευθύνους προστασίας δεδομένων
 • λαμβάνει κοινοποιήσεις για παραβιάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • καταρτίζει κατάλογο περιπτώσεων στις οποίες απαιτείται εκτίμηση επιπτώσεων στην προστασία των δεδομένων
 • αξιολογεί διαβουλεύσεις εκ των προτέρων σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων υψηλού κινδύνου
 • εκδίδει κώδικες συμπεριφοράς και τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες
 • ενθαρρύνει την εισαγωγή πιστοποίησης, τη διαπίστευση φορέα πιστοποίησης και ασχολείται με την απόσυρση πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί
 • συνεργάζεται με άλλες ευρωπαϊκές αρχές για την προστασία των δεδομένων σε μονοαπευθυντική βάση
 • συμμετέχει στις δραστηριότητες και στη λήψη αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων και, κατά περίπτωση, παραπέμπει θέματα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων

Γραφείο Διαμεσολαβητή για θέματα Προστασίας Δεδομένων

Ταχυδρομική διεύθυνση: PO Box 800, 00531 Helsinki
Διεύθυνση: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Δικτυακός τόπος: https://tietosuoja.fi/en/home
Ηλ. ταχυδρομείο: tietosuoja@om.fi
Τηλ.: +358 2956 66700
Τηλεφωνική γραμμή βοήθειας: +358 2956 66777 (Δευτέρα έως Τετάρτη 9–11, με εξαίρεση τους θερινούς μήνες)

Άλλες υπηρεσίες

Ευεργέτημα πενίας

Σκοπός του ευεργετήματος πενίας είναι η παροχή της δυνατότητας στους πολίτες να λαμβάνουν νομική συνδρομή από επαγγελματίες της οποίας το κόστος καλύπτεται πλήρως ή μερικώς από το κράτος. Το ευεργέτημα πενίας καλύπτει όλα τα νομικά θέματα. Ωστόσο, το ευεργέτημα πενίας δεν χορηγείται συνήθως εάν ο αιτών έχει ασφάλιση νομικής προστασίας η οποία καλύπτει τα έξοδα της υπόθεσής του. Στις ποινικές διαδικασίες, ο εναγόμενος, ανεξάρτητα από την οικονομική του κατάσταση, δικαιούται, υπό ορισμένες περιστάσεις, συνήγορο διορισμένο και αμειβόμενο από το κράτος. Τα θύματα ιδιαίτερα βίαιων εγκληματικών πράξεων ή εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, ανεξάρτητα από τα εισοδήματά τους, δικαιούνται συνήγορο για τη δίκη διορισμένο και αμειβόμενο από το κράτος. Δεν παρέχεται ευεργέτημα πενίας σε επιχειρήσεις. Σε διασυνοριακές υποθέσεις, το ευεργέτημα πενίας καλύπτει τα έξοδα παροχής νομικών συμβουλών.

Στις διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίου το ευεργέτημα πενίας παρέχεται είτε από δικηγόρους ή συνηγόρους που εργάζονται σε κρατικές υπηρεσίες παροχής ευεργετήματος πενίας (Public Legal Aid Attorneys), είτε από άλλους συνηγόρους και δικηγόρους. Σε άλλες περιπτώσεις, το ευεργέτημα πενίας παρέχεται από δικηγόρους ή συνηγόρους που εργάζονται σε κρατικές υπηρεσίες παροχής ευεργετήματος πενίας (Public Legal Aid Attorneys). Οι υπηρεσίες αυτές βρίσκονται συνήθως στους δήμους όπου εδρεύουν τα κατά τόπους πρωτοδικεία. Τα στοιχεία επικοινωνίας με τις κρατικές υπηρεσίες παροχής ευεργετήματος πενίας διατίθενται στον δικτυακό τόπο https://oikeus.fi/en/index/yhteystiedot.html.

Συμβουλευτικό Κέντρο Προσφύγων

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Προσφύγων είναι μια ΜΚΟ η οποία παρέχει νομική αρωγή και καθοδήγηση σε αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες και λοιπούς αλλοδαπούς στη Φινλανδία. Το Κέντρο εργάζεται επίσης για την προώθηση της θέσης των αιτούντων άσυλο, των προσφύγων και των λοιπών μεταναστών στη Φινλανδία, και παρακολουθεί την πολιτική που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα ασύλου και προσφύγων.

Διεύθυνση: Pasilanraitio 9 B, 00240 Helsinki
Δικτυακός τόπος: https://www.pakolaisneuvonta.fi/en/legal-services/
Ηλ. ταχυδρομείο: pan@pakolaisneuvonta.fi
Τηλ.: +358 9 2313 9300
Φαξ:+358 9 2313 9310
Τελευταία επικαιροποίηση: 19/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.