Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά
Swipe to change

Εθνικά δικαστήρια και λοιποί μη δικαστικοί φορείς

Γαλλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γαλλία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τα δικαστήρια

Εθνικός φορέας ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Θεσμικός διαμεσολαβητής: ο Συνήγορος του Πολίτη

Εξειδικευμένοι φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Άλλοι εξειδικευμένοι φορείς

Τα δικαστήρια

Οι ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα των προσώπων είναι εγγυημένα καταρχήν από τους δικαστές των διοικητικών και πολιτικών δικαστηρίων, στα οποία μπορούν να προσφύγουν οι διάδικοι στο πλαίσιο μιας διαφοράς.

Επιπλέον, το Συνταγματικό Συμβούλιο (Conseil constitutionnel), το οποίο αποφαίνεται σχετικά με τη συνταγματικότητα των νόμων, ασκεί δύο τύπους ελέγχου:

 • Έλεγχο των μη θεσπισμένων νόμων: πρέπει να ζητείται υποχρεωτικά η γνώμη του Συνταγματικού Συμβουλίου σχετικά με τους οργανικούς νόμους και τους κανονισμούς των κοινοβουλευτικών συνελεύσεων, πριν από τη δημοσίευση των πρώτων και την έναρξη ισχύος των δεύτερων. Η γνώμη μπορεί να ζητηθεί για διεθνή δέσμευση πριν από την κύρωση ή την έγκρισή της. Για τους κοινούς νόμους, μπορεί να ζητηθεί η γνώμη του Συμβουλίου για κάποιο νόμο πριν από τη θέσπισή του.
 • Έλεγχο των θεσπισμένων νόμων: με τη συνταγματική αναθεώρηση της 23ης Ιουλίου 2008, προστέθηκε στο Σύνταγμα το άρθρο 61-1 με το οποίο εισήχθη η κατά προτεραιότητα εξέταση των ερωτημάτων περί συνταγματικότητας (question prioritaire de constitutionnalité). Η αναθεώρηση αυτή δίνει στους πολίτες το δικαίωμα να αμφισβητήσουν ενώπιον του δικαστηρίου τη συνταγματικότητα ενός θεσπισμένου νόμου που ενδέχεται να επηρεάζει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα. Ο δικαστής διαβιβάζει το κατά προτεραιότητα ερώτημα περί συνταγματικότητας στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο ή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Το Συμβούλιο Επικρατείας ή το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο μπορεί να παραπέμψει το ερώτημα στο Συνταγματικό Συμβούλιο. Το Συμβούλιο πρέπει να αποφανθεί μέσα σε τρεις μήνες. Έτσι, από την 1η Μαρτίου 2010, το Συνταγματικό Συμβούλιο, κατόπιν παραπομπής από το Συμβούλιο Επικρατείας ή από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, ελέγχει αν μια ήδη ισχύουσα νομοθετική διάταξη θίγει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα. Το Συνταγματικό Συμβούλιο μπορεί, ανάλογα με την περίπτωση, να ακυρώσει την εν λόγω διάταξη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατά προτεραιότητα εξέταση ερωτημάτων περί συνταγματικότητας:

Η οργάνωση των δικαστηρίων και οι αρμοδιότητές τους περιγράφονται λεπτομερώς στον ιστότοπο του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου και του Συνταγματικού Συμβουλίου:

Εθνικός φορέας ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Η Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Commission nationale consultative des droits de l’homme – CNCDH) είναι ο γαλλικός εθνικός φορέας ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ιδρύθηκε το 1947. Θεωρείται ανεξάρτητη διοικητική αρχή και αποτελεί κρατική δομή που ασκεί τα καθήκοντά της με πλήρη ανεξαρτησία (κατ’ εφαρμογή του νόμου 2007-292 της 5ης Μαρτίου 2007). Η CNCDH αποτελείται από 64 προσωπικότητες και εκπροσώπους οργανώσεων από την κοινωνία των πολιτών.

Αποστολή

Η CNCDH ενθαρρύνει τον διάλογο μεταξύ της κυβέρνησης, του κοινοβουλίου, των θεσμών και της κοινωνίας των πολιτών στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του δικαίου και της ανθρωπιστικής δράσης καθώς και της καταπολέμησης του ρατσισμού.

 • Συμβάλλει επίσης στην κατάρτιση των εκθέσεων τις οποίες υποβάλλει η Γαλλία σε διεθνείς οργανισμούς, κατ’ εφαρμογή των συμβατικών υποχρεώσεων της χώρας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 • Συμβάλλει στην εκπαίδευση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα.
 • Είναι επιφορτισμένη με τη σύνταξη της δημόσιας, ετήσιας έκθεσης για την καταπολέμηση του ρατσισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2 του νόμου της 13ης Ιουλίου 1990.
 • Η CNCDH μπορεί, με δική της πρωτοβουλία, να επιστήσει την προσοχή των δημόσιων αρχών στα μέτρα που θεωρεί ότι ευνοούν την προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μπορεί να υποβάλει ερωτήματα σχετικά με επείγουσες ανθρωπιστικές καταστάσεις και να επιδιώξει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης των καταστάσεων αυτών.
 • Η CNCDH δημοσιεύει τις γνωμοδοτήσεις και τις εκθέσεις που εκδίδει.

Οι εργασίες που διεξάγονται στην CNCDH χωρίζονται σε πέντε υποεπιτροπές: κοινωνικών και ηθικών θεμάτων ζητημάτων ρατσισμού, αντισημιτισμού, ξενοφοβίας, διακρίσεων και ευάλωτων ομάδων θεσμών, δικαιοσύνης, αστυνομίας, μεταναστευτικών θεμάτων ευρωπαϊκών και διεθνών θεμάτων διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και ανθρωπιστικής δράσης.

Διεύθυνση:

Commission nationale consultative des droits de l’homme
35 Rue Saint-Dominique, 75007
Paris

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.cncdh.fr

Θεσμικός διαμεσολαβητής: ο Συνήγορος του Πολίτη

Ο Γάλλος Συνήγορος του Πολίτη (Défenseur des droits) είναι ένας ανεξάρτητος θεσμός που κατοχυρώθηκε από το Σύνταγμα στις 23 Ιουλίου 2008 και ιδρύθηκε με τον οργανικό νόμο αριθ. 2011-33 και τον κοινό νόμο αριθ. 2011-334 της 29ης Μαρτίου 2011.

Αποστολή

Αποστολή του Συνηγόρου του Πολίτη είναι:

 • η υπεράσπιση των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών στο πλαίσιο των σχέσεων με τις διοικήσεις,
 • η υπεράσπιση και η προώθηση του βέλτιστου συμφέροντος και των δικαιωμάτων του παιδιού,
 • η καταπολέμηση των διακρίσεων που απαγορεύονται από το νόμο και η προώθηση της ισότητας,
 • η διασφάλιση του σεβασμού της δεοντολογίας από πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητες ασφάλειας.

Ο Συνήγορος του Πολίτη προήλθε από τη συγχώνευση τεσσάρων προηγούμενων θεσμών: του Γάλλου Διαμεσολαβητή (Médiateur de la République), του Συνηγόρου του Παιδιού (Défenseur des enfants), της Ανωτάτης αρχής καταπολέμησης των διακρίσεων και προάσπισης της ισότητας (HALDE) και της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας της Ασφάλειας (CNDS).

Αρμοδιότητες

Ο Γάλλος Συνήγορος του Πολίτη είναι αρμόδιος να δέχεται καταγγελίες από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένου ανηλίκου, επιθυμεί να ζητήσει την προστασία των δικαιωμάτων του. Μπορεί επίσης να εξετάσει αυτεπαγγέλτως, σε κάθε περίσταση, μια υπόθεση που εμπίπτει στην αρμοδιότητά του.

Για την εκπλήρωση αυτών των καθηκόντων, ο Συνήγορος του Πολίτη διαθέτει, καταρχήν, αρμοδιότητες έρευνας για το χειρισμό μεμονωμένων καταγγελιών, οι οποίες του επιτρέπουν να ζητά να λάβει κάθε σχετικό έγγραφο, να παίρνει συνέντευξη από πρόσωπα ή να διεξάγει επιτόπιες επιθεωρήσεις. Ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί εξίσου να διατυπώνει προτάσεις νομοθετικών ή ρυθμιστικών τροποποιήσεων και συστάσεις τόσο στις δημόσιες όσο και στις ιδιωτικές αρχές.

Μπορεί επίσης να διατυπώσει συστάσεις για την επίλυση δυσκολιών ή για τη θεραπεία παραβιάσεων των δικαιωμάτων για τις οποίες του υποβλήθηκε καταγγελία. Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ή οι αρχές θα πρέπει να τον ενημερώνουν για τη συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις του. Σε αντίθετη περίπτωση, ή αν κρίνει ότι δεν δόθηκε η απαιτούμενη συνέχεια στις συστάσεις του, μπορεί να διατάξει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή την αρχή να λάβει τα αναγκαία μέτρα εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Αν δεν σημειωθεί συμμόρφωση με την εν λόγω διαταγή, μπορεί να συντάξει ειδική έκθεση που να απευθύνεται στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή αρχή. Η εν λόγω έκθεση δημοσιεύεται.

Μπορεί επίσης να συμβάλει στη διαμεσολάβηση ή να διατυπώσει συμβιβαστική λύση, καθώς μπορεί επίσης να βοηθήσει τα θύματα να ετοιμάσουν τον φάκελό τους και να εντοπίσουν τις κατάλληλες διαδικασίες για την υπόθεσή τους.

Ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί να παραπέμψει στην αρχή που είναι αρμόδια να κινήσει πειθαρχική διαδικασία υποθέσεις που περιέρχονται σε γνώση του και οι οποίες, κατά την άποψή του, επισύρουν κυρώσεις. Μπορεί επίσης να παρέμβει στη δικαστική διαδικασία προς στήριξη του καταγγέλλοντος, μέσω της διατύπωσης γραπτών ή προφορικών παρατηρήσεων.

Οργάνωση

Σχεδόν 250 άνθρωποι εργάζονται στην έδρα του Συνηγόρου του Πολίτη, στο Παρίσι. Στη μητροπολιτική Γαλλία και στα υπερπόντια διαμερίσματά της, περίπου 400 εθελοντές εκπρόσωποι δέχονται τους πολίτες για να τους βοηθήσουν στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους, να παραλάβουν τις καταγγελίες τους και να ανταποκριθούν στα αιτήματά τους. Είναι παρόντες σε διάφορες τοπικές δομές όπως: νομαρχίες, υπονομαρχίες, κέντρα δικαιοσύνης και δικαίου, σημεία πρόσβασης στη δικαιοσύνη, δημοτικοί χώροι. Οι εκπρόσωποι έχουν επίσης παρουσία στα σωφρονιστικά καταστήματα και συνεργάζονται με τα διαμερισματικά κέντρα εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία (maisons départementales des personnes handicapées).

Ο Συνήγορος του Πολίτη προεδρεύει στους φορείς που τον βοηθούν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του για «την υπεράσπιση και προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών», «την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας» καθώς και για «τη δεοντολογία στον τομέα της ασφάλειας».

Με πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη, ο Πρωθυπουργός ορίζει βοηθούς του Συνηγόρου, μεταξύ των οποίων:

 • Έναν Συνήγορο του παιδιού, αντιπρόεδρο του φορέα ο οποίος είναι αρμόδιος για την υπεράσπιση και την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού
 • Έναν βοηθό, αντιπρόεδρο του φορέα ο οποίος είναι αρμόδιος για τη δεοντολογία στον τομέα της ασφάλειας
 • Έναν βοηθό, αντιπρόεδρο του φορέα ο οποίος είναι αρμόδιος για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας.

Προσφυγή στον Συνήγορο του Πολίτη

Κάθε φυσικό πρόσωπο (ιδιώτης) ή νομικό πρόσωπο (εταιρεία, ένωση προσώπων...) μπορεί να προσφύγει στον Συνήγορο του Πολίτη απευθείας και δωρεάν, όταν:

 • θεωρεί ότι γίνεται διάκριση σε βάρος του
 • διαπιστώνει ότι εκπρόσωπος δημόσιου (αστυνομικός υπάλληλος, υπάλληλος της χωροφυλακής, τελωνειακός υπάλληλος...) ή ιδιωτικού σώματος ασφαλείας (φύλακας...) δεν σεβάστηκε τους κανόνες ορθής συμπεριφοράς
 • αντιμετωπίζει δυσκολίες στις σχέσεις του με δημόσια υπηρεσία (Ταμείο οικογενειακών επιδομάτων [Caisse d'Allocations Familiales], εθνικός οργανισμός απασχόλησης [Pôle Emploi], συνταξιοδοτικοί φορείς...)
 • θεωρεί ότι παραβιάζονται τα δικαιώματα κάποιου παιδιού.

Στον Συνήγορο του Πολίτη μπορεί να προσφύγει παιδί ή ανήλικος κάτω των 18 ετών, τα μέλη της οικογένειας του παιδιού ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, οι ιατρικές ή κοινωνικές υπηρεσίες, ένωση για τα δικαιώματα του παιδιού, μέλος του γαλλικού κοινοβουλίου ή Γάλλος Ευρωβουλευτής, καθώς και φορέας της αλλοδαπής που έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με τον Συνήγορο του Πολίτη. Μπορεί να παρέμβει για παιδιά γαλλικής και αλλοδαπής ιθαγένειας που ζουν στη Γαλλία καθώς και για παιδιά γαλλικής ιθαγένειας που ζουν στην αλλοδαπή, σε πολλούς τομείς για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, ιδίως όσον αφορά την προστασία του παιδιού, την υγεία και την αναπηρία, την ποινική δικαιοσύνη, την υιοθεσία, την εκπαίδευση για όλους και τους ανήλικους αλλοδαπούς.

Οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν καταγγελία απευθείας στον Συνήγορο του Πολίτη:

Διεύθυνση:

Défenseur des droits
Libre réponse 71120
75342 Paris Cedex 07

Περισσότερες πληροφορίες:  https://www.defenseurdesdroits.fr/

Εξειδικευμένοι φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Υπάρχουν και άλλοι φορείς εξειδικευμένοι στον τομέα των δικαιωμάτων και των ελευθεριών:

Εποπτική αρχή προστασίας των δεδομένων:

Η Εθνική Επιτροπή Πληροφορικής και Ατομικών Ελευθεριών (CNIL)

Η CNIL είναι η γαλλική εποπτική αρχή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ασκεί τα καθήκοντά της σύμφωνα με τον νόμο 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978, όπως έχει τροποποιηθεί.

Αποστολή

Η Εθνική Επιτροπή Πληροφορικής και Ατομικών Ελευθεριών (CNIL) αποτελεί ανεξάρτητη διοικητική αρχή. Ασκεί κυρίως τα ακόλουθα καθήκοντα:

 • Ενημερώνει όλα τα υποκείμενα των δεδομένων και όλους τους υπεύθυνους της επεξεργασίας για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους
 • Διασφαλίζει ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου της 6ης Ιανουαρίου 1978, όπως τροποποιείται. Έτσι, ανάλογα με τα οικεία δεδομένα, επιτρέπει την επεξεργασία, συμβουλεύει και λαμβάνει τις δηλώσεις επεξεργασίας των δεδομένων.
 • Παραλαμβάνει τις σχετικές προσφυγές, αιτήσεις και καταγγελίες σχετικά με τη διενέργεια της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενημερώνει τους προσφεύγοντες, τους αιτούντες και τους καταγγέλλοντες για την έκβαση των αιτημάτων τους.
 • Ανταποκρίνεται στα αιτήματα έκδοσης γνωμοδότησης τα οποία της απευθύνουν οι δημόσιες αρχές ή τα δικαστήρια, και συμβουλεύει τα πρόσωπα και τις οργανώσεις που προβαίνουν ή σκοπεύουν να προβούν σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • Ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τον εισαγγελέα, σύμφωνα με τοάρθρο 40 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, για τις παραβάσεις που περιέρχονται σε γνώση της, και μπορεί να διατυπώσει παρατηρήσεις στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών
 • Μπορεί, μέσω συγκεκριμένης απόφασης, να αναθέσει σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη της ή στον γενικό γραμματέα, να προβεί ή να αναθέσει σε υπαλλήλους των υπηρεσιών της να προβούν σε ελέγχους που αφορούν κάθε επεξεργασία δεδομένων και, ανάλογα με την περίπτωση, να λάβει αντίγραφα κάθε εγγράφου ή πληροφορίας χρήσιμης για την αποστολή της
 • Ζητείται η γνώμη της για κάθε νομοσχέδιο ή διάταγμα ή για κάθε διάταξη νομοσχεδίου ή διατάγματος που άπτεται της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών.

Η CNIL υποβάλλει ετησίως στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον Πρωθυπουργό δημόσια έκθεση πεπραγμένων.

Προσφυγή στην CNIL

Κάθε πρόσωπο μπορεί να απευθυνθεί στην CNIL σε περίπτωση που αντιμετωπίσει δυσκολίες στην άσκηση των δικαιωμάτων του. Για να διασφαλίσει τα δικαιώματά του σχετικά με τα δεδομένα και τις ελευθερίες του, ο πολίτης πρέπει καταρχάς να απευθυνθεί απευθείας στις οργανώσεις στων οποίων την κατοχή βρίσκονται τα δεδομένα του. Σε περίπτωση δυσκολιών, ανεπαρκούς ανταπόκρισης ή έλλειψης ανταπόκρισης, μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά καταγγελία στην CNIL για διάφορα θέματα: διαδίκτυο, εμπόριο, εργασία, τηλέφωνο, τραπεζικές και πιστωτικές δραστηριότητες.

Σύνδεσμος: https://www.cnil.fr/fr/plaintes

Διεύθυνση:

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés
3 Place de Fontenoy - TSA 80715
75334 PARIS CEDEX 07

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.cnil.fr/

Ο Γενικός Ελεγκτής χώρων κράτησης

Μετά την κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας που ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 18 Δεκεμβρίου 2002, ο Γάλλος νομοθέτης θέσπισε με τον νόμο αριθ. 2007-1545 της 30ής Οκτωβρίου 2007 έναν Γενικό Ελεγκτή χώρων κράτησης. Πρόκειται για μια ανεξάρτητη διοικητική αρχή.

Αποστολή

Ο Γενικός Ελεγκτής μεριμνά ώστε οι κρατούμενοι να τυγχάνουν ανθρώπινης μεταχείρισης και σεβασμού της εγγενούς αξιοπρέπειας του ανθρώπου και διασφαλίζει τη δίκαιη ισορροπία μεταξύ του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων των κρατουμένων και των ζητημάτων δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Είναι αρμόδιος για την πρόληψη κάθε παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων των κρατουμένων.

Στο πλαίσιο της αποστολής του, ο Γενικός Ελεγκτής εστιάζει στις συνθήκες φυλάκισης, κράτησης ή νοσηλείας, αλλά και τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού και των διαφόρων εμπλεκόμενων μερών, στο βαθμό που αυτές αναγκαστικά επηρεάζουν τη λειτουργία του καταστήματος κράτησης και τη φύση των σχέσεων με τους κρατουμένους. Ο Γενικός Ελεγκτής επιλέγει ελεύθερα τα καταστήματα που προτίθεται να επισκεφθεί και οι επισκέψεις του μπορούν είτε να προγραμματιστούν (σε αυτή την περίπτωση, ο διευθυντής του καταστήματος ενημερώνεται για την επίσκεψη λίγες ημέρες πριν) είτε να γίνουν χωρίς προειδοποίηση.

Αρμοδιότητες

Ο Γενικός Ελεγκτής μπορεί να επισκεφθεί, ανά πάσα στιγμή, σε όλη τη γαλλική επικράτεια, κάθε χώρο κράτησης: σωφρονιστικά καταστήματα, ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης, ιδρύματα που έχουν τεθεί υπό την κοινή αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, χώρους κράτησης της αστυνομίας και της χωροφυλακής, χώρων κράτησης των τελωνείων, κέντρα και χώρους διοικητικής κράτησης αλλοδαπών, χώρους παραμονής αλλοδαπών σε λιμάνια και αεροδρόμια, κ.λπ. Ο Γενικός Ελεγκτής εποπτεύει την υλοποίηση των διαδικασιών απομάκρυνσης των αλλοδαπών μέχρι την παράδοσή τους στις αρχές του κράτους προορισμού.

Οι ενδιαφερόμενες αρχές δεν μπορούν να προβάλουν αντιρρήσεις σε επίσκεψη, παρά μόνο για σπουδαίους και σοβαρούς λόγους εθνικής άμυνας, δημόσιας ασφάλειας, φυσικών καταστροφών ή σοβαρών ταραχών στον τόπο της επίσκεψης.

Ο Γενικός Ελεγκτής απευθύνει στον αρμόδιο Υπουργό ή στους αρμόδιους Υπουργούς έκθεση σχετικά με την επίσκεψη και στη συνέχεια συστάσεις που μπορούν να δημοσιοποιηθούν. Επιπλέον, διαβιβάζει ετησίως στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στο Κοινοβούλιο έκθεση πεπραγμένων, η οποία δημοσιεύεται.

Προσφυγή στον Γενικό Ελεγκτή χώρων κράτησης

Οι πολίτες μπορούν να προσφύγουν στον Γενικό Ελεγκτή χώρων κράτησης για να τον ενημερώσουν για κατάσταση η οποία κατά τη γνώμη τους αποτελεί παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων κρατουμένου (ή που έχει υπάρξει πρόσφατα κρατούμενος) και η οποία συνδέεται με τις συνθήκες φυλάκισης, προσωρινής κράτησης, κράτησης ή νοσηλείας, ή με την οργάνωση ή με τη λειτουργία μιας υπηρεσίας. Καταγγελίες προς τον Γενικό Ελεγκτή χώρων κράτησης γίνονται μόνο ταχυδρομικώς στην ακόλουθη διεύθυνση:

Madame la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté
BP 10301
75921 Paris cedex 19

Οι κρατούμενοι, οι συγγενείς τους, πρόσωπα από το κατάστημα κράτησης και το προσωπικό μπορούν επίσης να ζητήσουν απευθείας συνάντηση με τον Γενικό Ελεγκτή ή με έναν από τους ελεγκτές που απαρτίζουν την ομάδα του με την ευκαιρία των επισκέψεων που πραγματοποιούνται στα ιδρύματα.

Διεύθυνση:

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté16/18 quai de la Loire
BP 10301
75921 Paris Cedex 19

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.cglpl.fr

Άλλοι ειδικευμένοι φορείς

 • Πρόσβαση στη δικαιοσύνη: σημεία πρόσβασης στη δικαιοσύνη, κέντρα δικαιοσύνης και δικαίου και παραρτήματα δικαιοσύνης

Για να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ενδιαφερομένων σε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και σχετικά με τις διαδικασίες και το δικαστικό σύστημα, και να τους παρασχεθεί υποστήριξη σε οποιαδήποτε προσπάθεια με σκοπό την άσκηση δικαιώματος, η Γαλλία έχει δημιουργήσει σημεία πρόσβασης στη δικαιοσύνη (points d’accès au droit), κέντρα δικαιοσύνης και δικαίου (maisons de justice et du droit), καθώς και παραρτήματα δικαιοσύνης (antennes de justice), τα οποία αποτελούν τοπικά ιδρύματα νομικών υπηρεσιών τα οποία ενημερώνουν τους πολίτες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τους προτείνουν ιδίως φιλικούς τρόπους επίλυσης διαφορών.

Κατάλογος κέντρων δικαιοσύνης και δικαίου, σημείων πρόσβασης στη δικαιοσύνη και παραρτημάτων δικαιοσύνης:

http://www.annuaires.justice.gouv.fr/annuaires-12162

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/justice/fonctionnement/modes-alternatifs/que-sont-maisons-justice-du-droit.html

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/10/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.