Εθνικά δικαστήρια και λοιποί μη δικαστικοί φορείς

Γερµανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γερµανία

Εθνικά δικαστήρια

Όλες οι δημόσιες αρχές υποχρεούνται να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα. Εάν τα άτομα θεωρούν ότι έχουν προσβληθεί θεμελιώδη δικαιώματά τους, έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν στη δικαιοσύνη.

Ειδικότερα, μπορούν να υποστηρίξουν ότι ορισμένη νομοθετική διάταξη που έχει σημασία για την υπόθεσή τους είναι αντίθετη προς το Σύνταγμα (Grundgesetz). Εάν το ειδικευμένο δικαστήριο συμφωνήσει με την εκτίμησή τους, υποβάλλει τη νομοθετική διάταξη στο Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο (Bundesverfassungsgericht) για την έκδοση απόφασης στο πλαίσιο του συγκεκριμένου ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων. Εάν το ειδικευμένο δικαστήριο δεν πράξει κατά τα ανωτέρω και αφού εξαντληθούν τα ένδικα μέσα, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο μέσω συνταγματικής προσφυγής.

Οι πολίτες μπορούν επίσης να επικαλούνται παραβιάσεις του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ενώπιον των ειδικευμένων δικαστηρίων, εφόσον το επίμαχο μέτρο εφαρμόζει ενωσιακό δίκαιο. Το ειδικευμένο δικαστήριο οφείλει να υποβάλει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τυχόν ερωτήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο αυτό (άρθρο 267 ΣΛΕΕ). Εάν το ειδικευμένο δικαστήριο δεν υποβάλει, ως όφειλε, σχετικό ερώτημα, κατά της παράλειψής του αυτής μπορεί επίσης να ασκηθεί συνταγματική προσφυγή (Verfassungsbeschwerde) ενώπιον του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου, ως προσβολής του δικαιώματος στον νόμιμο δικαστή βάσει του άρθρου 101 παράγραφος 1 εδάφιο 2 του Συντάγματος. Επιπλέον, κατά την εξέταση των συνταγματικών προσφυγών σε ζητήματα που διέπονται από το ενωσιακό δίκαιο, το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο χρησιμοποιεί και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ως άμεσο κριτήριο ελέγχου.

Οι αποφάσεις του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου δεν υπόκεινται σε έφεση. Όλοι οι υπόλοιποι κρατικοί φορείς δεσμεύονται από τις αποφάσεις αυτές.

Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο (Bundesverfassungsgericht)

Το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο αποτελεί τον «θεματοφύλακα του Συντάγματος». Στα καθήκοντά του περιλαμβάνεται η δεσμευτική ερμηνεία του Συντάγματος και η μέριμνα για την επιβολή των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αποτελεί, σε σχέση με όλα τα άλλα συνταγματικά όργανα, αυτόνομο και ανεξάρτητο ομοσπονδιακό δικαστήριο και αυτοτελές συνταγματικό όργανο.

Δυνάμει, μεταξύ άλλων, του άρθρου 93 παράγραφος 1 σημείο 4a του Συντάγματος, το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο αποφαίνεται επί συνταγματικών προσφυγών που μπορούν να ασκηθούν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ισχυριζόμενο ότι οι γερμανικές δημόσιες αρχές προσέβαλαν θεμελιώδη δικαιώματά του (βλ. άρθρα 1 έως 19 του Συντάγματος) ή ορισμένα δικαιώματα που εξομοιώνονται με θεμελιώδη δικαιώματα (άρθρο 20 παράγραφος 4, άρθρα 33, 38, 101, 103 και 104 του Συντάγματος).

Η συνταγματική προσφυγή δεν αποτελεί επιπλέον βαθμό δικαιοδοσίας των ειδικευμένων δικαστηρίων, αλλά έκτακτο ένδικο μέσο στο πλαίσιο του οποίου εξετάζεται μόνο η παραβίαση συγκεκριμένου κανόνα του συνταγματικού δικαίου. Οι λεπτομέρειες ορίζονται στο άρθρο 93 παράγραφος 1 σημεία 4a και 4b του Συντάγματος και στα άρθρα  90 επ. του Νόμου περί του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου (Bundesverfassungsgerichtsgesetz).

Οι πληροφορίες σχετικά με τη συνταγματική προσφυγή, ιδίως το τι πρέπει απαραιτήτως να ληφθεί υπόψη κατά την υποβολή της, συνοψίζονται σε ενημερωτικό δελτίο του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο ως εξής:

Postfach 1771
76006 Karlsruhe

Τηλέφωνο: 0721 9101 - 0
Φαξ: 0721 9101 - 382

Ιστοσελίδα: https://www.bundesverfassungsgericht.de/DE/Homepage/homepage_node.html

Εθνικοί φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Γερμανικό Ινστιτούτο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Deutsches Institut für Menschenrechte)

Το Γερμανικό Ινστιτούτο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα αποτελεί τον ανεξάρτητο εθνικό φορέα ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Γερμανίας (άρθρο 1 του νόμου DIMR). Δεσμεύεται να διασφαλίζει ότι η Γερμανία σέβεται και προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα τόσο στο εσωτερικό της όσο και στο εξωτερικό. Το Ινστιτούτο, επίσης, παρακολουθεί και εποπτεύει την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ενώ έχει συγκροτήσει κατάλληλους φορείς παρακολούθησης προς τον σκοπό αυτόν.

Το Ινστιτούτο μεριμνά μόνο για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είναι πολιτικά ανεξάρτητο. Από το 2015, ο Νόμος για το νομικό καθεστώς και τα καθήκοντα του Γερμανικού Ινστιτούτου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Gesetz über die Rechtsstellung und Aufgaben des Deutschen Instituts für Menschenrechte) ρυθμίζει το νομικό καθεστώς, τα καθήκοντα και τη χρηματοδότηση του Ινστιτούτου. Είναι οργανωμένο ως κοινωφελής οργάνωση και χρηματοδοτείται από το γερμανικό ομοσπονδιακό κοινοβούλιο (Bundestag) καθώς και —για μεμονωμένα έργα— από κεφάλαια τρίτων.

Ωστόσο, δεν αποτελεί καθήκον του Ινστιτούτου να διεκπεραιώνει αιτήματα ατόμων των οποίων τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν θιγεί. Εντούτοις, το Ινστιτούτο παρέχει κατά το δυνατόν πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα συμβουλευτικά κέντρα.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γερμανικό Ινστιτούτο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ως εξής:

Zimmerstraße 26/27
10969 Berlin

Τηλέφωνο: 030 259 359 - 0
Φαξ: 030 259 359 - 59


Ηλ. ταχυδρομείο: Info@institut-fuer-menschenrechte.de
Ιστοσελίδα: https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/

Εξειδικευμένοι φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Ομοσπονδιακός Οργανισμός για την Καταπολέμηση των Διακρίσεων (Antidiskriminierungsstelle des Bundes)

Ο Ομοσπονδιακός Οργανισμός για την Καταπολέμηση των Διακρίσεων, ο οποίος εδρεύει στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας, αποτελεί ανεξάρτητο σημείο επαφής για τα άτομα που υφίστανται διακρίσεις. Τα καθήκοντά του καθορίζονται στον γενικό νόμο περί ίσης μεταχείρισης (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz — AGG). Ο Οργανισμός για την Καταπολέμηση των Διακρίσεων αποτελεί σημείο επαφής για όλα τα άτομα που αισθάνονται ότι βρίσκονται σε μειονεκτική θέση λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, φύλου, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικής ταυτότητας.

Τα νόμιμα καθήκοντα του Οργανισμού για την Καταπολέμηση των Διακρίσεων είναι τα εξής:

 • παροχή πληροφοριών, συμβουλών και, κατόπιν αιτήματος, συνδρομής στα ενδιαφερόμενα μέρη για την επίτευξη φιλικού διακανονισμού και, κατά περίπτωση, παραπομπή σε τοπικές υπηρεσίες υποστήριξης·
 • δημόσιες σχέσεις
 • μέτρα για την πρόληψη των διακρίσεων·
 • διενέργεια επιστημονικών μελετών·
 • υποβολή τακτικών εκθέσεων στο γερμανικό ομοσπονδιακό κοινοβούλιο, συνοδευόμενων από συστάσεις για την εξάλειψη και την πρόληψη των διακρίσεων.

Τα άτομα που αισθάνονται ότι υφίστανται διακρίσεις ή έχουν ερωτήσεις σχετικά με τον AGG μπορούν να επικοινωνούν με τον Οργανισμό για την Καταπολέμηση των Διακρίσεων μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού εντύπου επικοινωνίας. Οι επιχειρηματίες μπορούν επίσης να βρουν έναν οδηγό στη διεύθυνση http://www.antidiskriminierungsstelle.de/, ο οποίος απαντά σε βασικές ερωτήσεις σχετικά με την εφαρμογή του AGG σε επιχειρήσεις.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Οργανισμό για την Καταπολέμηση των Διακρίσεων ως εξής:

Glinkastraße 24
10117 Berlin

Τηλέφωνο: 030 18 555 - 1855

Ηλ. ταχυδρομείο αίτησης παροχής συμβουλών: beratung@ads.bund.de
ηλ. ταχυδρομείο για γενικές ερωτήσεις: poststelle@ads.bund.de
Ιστοσελίδα: http://www.antidiskriminierungsstelle.de/

Ο/Η oμοσπονδιακός/-ή επίτροπος για την προστασία των δεδομένων και την ελευθερία της πληροφόρησης

Ο/Η ομοσπονδιακός/-ή επίτροπος για την προστασία των δεδομένων και την ελευθερία της πληροφόρησης (Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, στο εξής: BfDI) αποτελεί αυτόνομη και ανεξάρτητη εποπτική αρχή για την προστασία των δεδομένων σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Τα καθήκοντα του/της BfDI διέπονται από το άρθρο 57 του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (στο εξής: ΓΚΠΔ) και το άρθρο 14 του ομοσπονδιακού νόμου για την προστασία των δεδομένων (Bundesdatenschutzgesetz — BDSG). Τα κυριότερα καθήκοντα είναι τα εξής:

 • παρακολούθηση και επιβολή του ΓΚΠΔ και του BDSG, καθώς και άλλων κανόνων προστασίας δεδομένων·
 • ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού σχετικά με τους κινδύνους, τους κανόνες, τις εγγυήσεις και τα δικαιώματα που σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·
 • παροχή συμβουλών στο γερμανικό ομοσπονδιακό κοινοβούλιο (Bundestag) και στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο (Bundesrat), στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση και σε άλλα θεσμικά όργανα και οργανισμούς σχετικά με νομοθετικά και διοικητικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων·
 • ευαισθητοποίηση και παροχή συμβουλών στους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων στον τομέα αρμοδιότητάς τους, σχετικά με τις υποχρεώσεις τους βάσει του ΓΚΠΔ, του BDSG και άλλων κανόνων προστασίας δεδομένων·
 • διεκπεραίωση καταγγελιών προσώπων που θίγονται από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν ή καταγγελιών ενώσεων προστασίας δεδομένων·
 • συνεργασία με άλλες εποπτικές αρχές στη Γερμανία και την Ευρώπη, ανταλλαγή πληροφοριών και παροχή αμοιβαίας συνδρομής·
 • διενέργεια ερευνών και ελέγχων για την προστασία των δεδομένων·
 • συμβολή στο έργο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων.

Ο/Η BfDI μπορεί επίσης να απευθύνει γνώμες στο γερμανικό ομοσπονδιακό κοινοβούλιο ή σε μία από τις επιτροπές του, στο ομοσπονδιακό συμβούλιο, στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, σε άλλα θεσμικά όργανα και οργανισμούς, καθώς και στο κοινό. Κατόπιν αιτήματος του γερμανικού ομοσπονδιακού κοινοβουλίου, μίας από τις επιτροπές του ή της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με θέματα προστασίας δεδομένων στις ομοσπονδιακές δημόσιες αρχές.

Κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωμα να προσφεύγει στον/-ην BfDI βάσει του άρθρου 77 του ΓΚΠΔ ή —εντός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας σχετικά με την προστασία δεδομένων για τις αστυνομικές αρχές και τη δικαιοσύνη— βάσει του άρθρου 60 του BDSG εάν θεωρεί ότι οντότητα που υπόκειται στην εποπτεία του/της BfDI έχει προσβάλει τα δικαιώματά του.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον/την ομοσπονδιακό/-ή επίτροπο για την προστασία των δεδομένων και την ελευθερία της πληροφόρησης ως εξής:

Graurheindorfer Str. 153
53117 Bonn

Τηλέφωνο: 0228 997799 - 0
Φαξ: 0228 997799 - 5550

Ηλ. ταχυδρομείο: poststelle@bfdi.bund.de
Ιστοσελίδα: http://www.bfdi.bund.de

Για την επικοινωνία με τον/την BfDI, την υποβολή καταγγελιών και την καταγγελία παραβιάσεων δεδομένων μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικά έντυπα.

Επιπλέον, τα στοιχεία επικοινωνίας των υπευθύνων προστασίας δεδομένων των ομόσπονδων κρατών (Länder) για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, των ραδιοτηλεοπτικών φορέων, των εκκλησιών, των υπευθύνων προστασίας δεδομένων στην Ευρώπη και αλλού είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του/της BfDI.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/12/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.