Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Θεμελιώδη δικαιώματα

Ιρλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιρλανδία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Εθνικοί φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διαμεσολαβητής

Φορείς ειδικευμένοι στα ανθρώπινα δικαιώματα

Εθνικοί φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Ιρλανδική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ισότητας

Διεύθυνση:

Irish Human Rights Commission
4th Floor, Jervis House
Jervis Street
Dublin 1
Τηλ: + 353 (0) 1 8589601
Φαξ: + 353 (0) 1 8589609
Ηλ. ταχυδρομείο: info@ihrec.ie

Η Ιρλανδική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Αρχή Ισότητας συγχωνεύτηκαν το 2013 με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η Ιρλανδική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ισότητας (IHREC). Η IHREC έχει συσταθεί ως ανεξάρτητος φορέας. Σκοπός της είναι να προστατεύει και να προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα, καθώς και να ενθαρρύνει την καλλιέργεια ενός πνεύματος σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα και τη διαπολιτισμική κατανόηση στην Ιρλανδία.

Τα καθήκοντα της IHREC είναι τα ακόλουθα:

 • να προστατεύει και να προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα
 • να ενθαρρύνει την καλλιέργεια ενός πνεύματος σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα και τη διαπολιτισμική κατανόηση στην Ιρλανδία,
 • να προωθεί την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας στην Ιρλανδία,
 • να ενθαρρύνει τις ορθές πρακτικές στις διαπολιτισμικές σχέσεις, να προάγει την ανεκτικότητα και την αποδοχή της διαφορετικότητας στην Ιρλανδία, καθώς και τον σεβασμό της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, και
 • να καταβάλλει προσπάθειες με στόχο να εξαλειφθούν οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι διακρίσεις και οι απαγορευμένες συμπεριφορές.

Επίσης, η επιτροπή μπορεί να εξετάζει την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας και των πρακτικών του κράτους σε σχέση με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ισότητα. Μπορεί να το πράττει με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος υπουργού για να εξετάσει οποιαδήποτε νομοθετική πρόταση και να διατυπώσει τις απόψεις της σχετικά με τυχόν συνέπειες για τα ανθρώπινα δικαιώματα ή την ισότητα. Επίσης, η επιτροπή, μπορεί, είτε με δική της πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης, να πραγματοποιεί συστάσεις, με τον τρόπο που αυτή κρίνει σκόπιμο, προς την κυβέρνηση σε σχέση με τα μέτρα που θεωρεί ότι θα πρέπει να ληφθούν για την ενίσχυση, την προστασία και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας στην Ιρλανδία.

Όσον αφορά τα νομικά ζητήματα, η αποστολή της επιτροπής είναι να καταβάλλει προσπάθειες με στόχο να εξαλειφθούν οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι διακρίσεις και οι απαγορευμένες συμπεριφορές. Η IHREC μπορεί επίσης να ζητήσει να παραστεί ενώπιον του High Court ή του Supreme Court (ανώτατα δικαστήρια), ανάλογα με την υπόθεση, ως amicus curiae σε δίκες που αφορούν ή συνδέονται με ανθρώπινα δικαιώματα ή δικαιώματα στην ισότητα οποιουδήποτε προσώπου, εφόσον της δοθεί η σχετική άδεια τα προαναφερθέντα δικαστήρια μπορούν να της χορηγήσουν την άδεια αυτή κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά τους.

Επιπλέον, η IHREC παρέχει πρακτική βοήθεια, μεταξύ άλλων νομική συνδρομή, σε φυσικά πρόσωπα για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους με τον τρόπο που αυτή κρίνει κατάλληλο βάσει του άρθρου 40. Σύμφωνα με το άρθρο 41 ή το άρθρο 19 της Πράξης του 2003, η IHREC, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να κινήσει νομική διαδικασία ανάλογα με τις ανάγκες της υπόθεσης. Η IHREC έχει την εξουσία να διενεργεί έρευνες δυνάμει του άρθρου 35 και σύμφωνα μ’ αυτό. Η επιτροπή μπορεί επίσης να καταρτίζει και να δημοσιεύει εκθέσεις, κατά τον τρόπο που το κρίνει σκόπιμο, μεταξύ άλλων σχετικά με οποιαδήποτε έρευνα πραγματοποίησε, χρηματοδότησε, ανέθεσε ή συνέδραμε.

Η IHREC καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να καταστεί δυνατή η αλλαγή και μπορεί να χρηματοδοτήσει, να αναλάβει, να αναθέσει ή να παράσχει οικονομική ή άλλου είδους αρωγή για ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Η IHREC μπορεί να διεξάγει προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης σχετικά με θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ισότητας ή να βοηθά κατά τη διεξαγωγή τους. Η IHREC, είτε κατόπιν δικής της πρωτοβουλίας είτε κατόπιν αιτήματος του υπουργού, μπορεί να αναλάβει, να χρηματοδοτήσει, να αναθέσει ή να παράσχει οικονομική ή άλλου είδους αρωγή για δραστηριότητες και προγράμματα που έχουν ως στόχο την προώθηση της ενσωμάτωσης των μεταναστών και άλλων μειονοτήτων, της ισότητας (συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων) και του σεβασμού της διαφορετικότητας και των πολιτιστικών διαφορών. Η IHREC μπορεί να συντάσσει ανασκοπήσεις σε θέματα ισότητας και να καταρτίζει σχέδια δράσης ή να ζητά από άλλους φορείς να το πράξουν ανάλογα με την περίπτωση.

Διαμεσολαβητής για τα δικαιώματα του παιδιού

Διεύθυνση:

Ombudsman for Children’s Office
Millennium House
52-56 Great Strand Street
Dublin 1
Ireland
https://www.oco.ie
Ηλ. ταχ.: ococomplaint@oco.ie

Καθήκοντα: Το Γραφείο του Διαμεσολαβητή για τα παιδιά (Ombudsman for Children’s Office, OCO) είναι ανεξάρτητος φορέας, ο οποίος συστάθηκε με νόμο το 2004 για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων και της ευημερίας των παιδιών και των εφήβων μέχρι 18 ετών στην Ιρλανδία. Πρόκειται για έναν εθνικό φορέα ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την έννοια των Αρχών του Παρισιού των Ηνωμένων Εθνών για τους εθνικούς φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το OCO καθοδηγείται στο έργο του από τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ιρλανδίας σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ιδίως εκείνες που καθορίζονται στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού.

Ο Διαμεσολαβητής για τα παιδιά ασκεί τα καθήκοντά του ανεξάρτητα και λογοδοτεί απευθείας στο Oireachtas (Κοινοβούλιο).

Τα καθήκοντα του Γραφείου του Διαμεσολαβητή για τα παιδιά περιγράφονται στον Νόμο σχετικά με τον Διαμεσολαβητή για τα παιδιά του 2002. Τα κύρια καθήκοντα είναι τα ακόλουθα:

 • παροχή ενός ανεξάρτητου, αμερόληπτου και δωρεάν μηχανισμού χειρισμού καταγγελιών για την εξέταση καταγγελιών που υποβάλλονται από παιδιά και νέους, ή από ενηλίκους για λογαριασμό τους, σχετικά με δημόσιους φορείς, σχολεία ή νοσοκομεία
 • παροχή συμβουλών σε υπουργούς της κυβέρνησης σχετικά με τη νομοθεσία και τις πολιτικές όσον αφορά τα παιδιά
 • ενθάρρυνση δημόσιων φορέων ώστε να βελτιώσουν τις πρακτικές και τις διαδικασίες τους για το συμφέρον των παιδιών
 • ανάδειξη θεμάτων τα οποία ενδιαφέρουν τα παιδιά και τους νέους και
 • προαγωγή της ευαισθητοποίησης σε θέματα που αφορούν τα δικαιώματα και την ευημερία των παιδιών και τον τρόπο εφαρμογής των εν λόγω δικαιωμάτων.

Όσον αφορά το καθήκον χειρισμού καταγγελιών του Γραφείου, ο νόμος του 2002 προβλέπει τυποποιημένους λόγους κακής διοίκησης για την εξέταση καταγγελιών και τη διεξαγωγή ερευνών. Προκαταρκτικές εξετάσεις ή έρευνες μπορούν να διενεργηθούν είτε βάσει καταγγελίας υποβληθείσας στο Γραφείο είτε με πρωτοβουλία του Διαμεσολαβητή για τα παιδιά.

Δεδομένου ότι οι συνέπειες μιας δράσης σε ένα παιδί πρέπει να αποτελούν το αντικείμενο κάθε έρευνας η οποία διεξάγεται από τον Διαμεσολαβητή για τα παιδιά και ότι τα ίδια τα παιδιά μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες στο Γραφείο, ο νόμος προβλέπει συγκεκριμένες νομοθετικές διατάξεις οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τον ιδιαίτερα ευάλωτο χαρακτήρα των παιδιών:

 • υποχρέωση να λαμβάνονται υπόψη τα βέλτιστα συμφέροντα του παιδιού
 • υποχρέωση να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι επιθυμίες του παιδιού.

Διαδικασίες: Η καταγγελία που υποβάλλεται στο Γραφείο του Διαμεσολαβητή για τα παιδιά εξετάζεται ώστε να αξιολογηθεί κατά πόσον είναι παραδεκτή και κατά πόσον η φύση της απαιτεί τον χειρισμό της στο πλαίσιο ταχείας διαδικασίας.

Το OCO επιδιώκει πάντοτε την επιτόπια επίλυση των καταγγελιών σε όσο το δυνατόν πιο πρώιμο στάδιο και υποχρεούται να παράσχει στον δημόσιο φορέα κατά του οποίου υποβάλλεται καταγγελία την ευκαιρία να απαντήσει στην καταγγελία σε πρώτο βαθμό.

Εάν η καταγγελία κριθεί παραδεκτή, διενεργείται προκαταρκτική εξέτασή της. Εάν, με την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης, το OCO φρονεί ότι επιβάλλεται η διεξαγωγή έρευνας, μπορεί να προβεί σε πληρέστερη έρευνα της καταγγελίας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής καταγγελιών στο OCO είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη διεύθυνση: https://www.oco.ie/complaints/make-a-complaint

Έκβαση: Με την ολοκλήρωση της έρευνας, το Γραφείο του Διαμεσολαβητή για τα παιδιά μπορεί να διατυπώσει συστάσεις στον δημόσιο φορέα, στο σχολείο ή στο νοσοκομείο βάσει των πορισμάτων του. Οι συστάσεις μπορεί να αφορούν τη βελτίωση της κατάστασης συγκεκριμένου παιδιού (ή παιδιών) και/ή την πραγματοποίηση ευρύτερων συστημικών αλλαγών για το συμφέρον των παιδιών.

Οι συστάσεις δεν είναι νομικά δεσμευτικές. Ωστόσο, μία από τις εξουσίες που παρέχει ο νόμος στο OCO είναι η υποβολή ειδικής έκθεσης στο Oireachtas (Κοινοβούλιο) στην περίπτωση που ένας δημόσιος φορέας δεν αποδεχθεί τις συστάσεις του OCO.

Διαμεσολαβητής

Διεύθυνση:

Office of the Ombudsman
18 Lower Leeson Street,
Dublin 2
https://www.ombudsman.ie
Ηλ. ταχυδ.: ombudsman@ombudsman.gov.ie
Τηλ: +353 (0) 1 639 5600

Τύποι εξεταζόμενων αιτημάτων

Ένα πρόσωπο μπορεί να υποβάλει καταγγελία στον Διαμεσολαβητή σχετικά με

 • υπηρεσίες της κυβέρνησης
 • τοπικές αρχές
 • την Υπηρεσία Υγείας (Health Service Executive, HSE)
 • οργανισμούς, όπως φιλανθρωπικά ιδρύματα και εθελοντικούς φορείς, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες για λογαριασμό της HSE
 • την ταχυδρομική υπηρεσία (An Post), και
 • κάθε δημόσιο φορέα που καλύπτεται από τον νόμο για την αναπηρία του 2005 για τους σκοπούς του εν λόγω νόμου.

Διαδικασία μετά την υποβολή αίτησης
Ο ενδιαφερόμενος δημόσιος φορέας μπορεί να κληθεί να υποβάλει έκθεση. Εάν χρειαστεί, μπορεί να εξεταστούν αρχεία και υπάλληλοι. Στη συνέχεια, το Γραφείο του Διαμεσολαβητή αποφασίζει κατά πόσον:

 • η καταγγελία είναι βάσιμη, και
 • ο καταγγέλλων υπέστη ζημία λόγω της ενέργειας ή της απόφασης του δημόσιου φορέα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις ο χειρισμός των καταγγελιών έχει άτυπο χαρακτήρα. Το Γραφείο του Διαμεσολαβητή μπορεί να συζητήσει το πρόβλημα απευθείας με τον δημόσιο φορέα ή να εξετάσει τα συναφή αρχεία. Σε πιο πολύπλοκες υποθέσεις, μπορεί να απαιτείται η διεξαγωγή λεπτομερούς έρευνας. Επίσης, για τους καταγγέλλοντες οι οποίοι δεν είναι ικανοποιημένοι από την έκβαση της καταγγελίας τους προβλέπεται εσωτερική διαδικασία προσφυγής.

Πιθανές εκβάσεις της διαδικασίας

Εάν το Γραφείο του Διαμεσολαβητή κρίνει ότι ο καταγγέλλων υπέστη ζημία ως αποτέλεσμα άδικης ή ανάρμοστης ενέργειας του δημόσιου φορέα, και ο δημόσιος φορέας δεν λάβει μέτρα για την επανόρθωση της ενέργειας αυτής, το Γραφείο του Διαμεσολαβητή μπορεί να συστήσει στον δημόσιο φορέα να λάβει τέτοια μέτρα. Εφόσον κρίνει ότι κάτι τέτοιο ενδείκνυται, το Γραφείο του Διαμεσολαβητή μπορεί να ζητήσει από τον φορέα:

 • να επανεξετάσει τις πράξεις του
 • να αλλάξει την απόφασή του και/ή,
 • να παράσχει στον καταγγέλλοντα:
  - εξήγηση,
  - συγγνώμη και/ή
  - οικονομική αποζημίωση.

Εάν το Γραφείο του Διαμεσολαβητή κρίνει ότι η καταγγελία είναι αβάσιμη, θα εξηγήσει στον καταγγέλλοντα τους λόγους που το οδήγησαν στο συγκεκριμένο συμπέρασμα.

Φορείς ειδικευμένοι στα ανθρώπινα δικαιώματα

Διαμεσολαβητής για τα δικαιώματα του παιδιού

Βλ. εθνικοί φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Φορείς για θέματα ισότητας

Αρχή Ισότητας

Birchgrove House,
Roscrea,
Co. Tipperary
Ireland
Τηλ: +353 505 24126
Φαξ: +353 505 22388
Ηλ. ταχυδρομείο: info@equality.ie

Η Αρχή Ισότητας είναι ημικρατικός φορέας ο οποίος συστάθηκε για την εξάλειψη των παράνομων διακρίσεων, την προαγωγή των ίσων ευκαιριών και την παροχή πληροφοριών στο κοινό σχετικά με τη νομοθεσία για την ισότητα και ορισμένους άλλους νόμους.

Ο νόμος για την ισότητα στην απασχόληση του 1998 και ο νόμος για την ισότητα καθεστώτος του 2000 απαγορεύουν τις διακρίσεις στην απασχόληση, στην επαγγελματική κατάρτιση, στη διαφήμιση, στις συλλογικές συμβάσεις, στην παροχή αγαθών και υπηρεσιών και σ’ άλλες ευκαιρίες στις οποίες το κοινό έχει γενικά πρόσβαση για εννέα διαφορετικούς λόγους. Οι λόγοι αυτοί είναι οι εξής:

 • φύλο
 • προσωπική κατάσταση
 • οικογενειακή κατάσταση
 • ηλικία
 • αναπηρία
 • φυλή
 • γενετήσιος προσανατολισμός
 • θρησκευτικές πεποιθήσεις και
 • ιδιότητα μέλους της κοινότητας των νομάδων (Travellers).

Η Αρχή Ισότητας διαθέτει εσωτερική νομική υπηρεσία η οποία μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, εάν η υπόθεση έχει στρατηγική σημασία, να παρέχει δωρεάν νομική συνδρομή σε όσους καταγγέλλουν περιπτώσεις διακρίσεων βάσει του νόμου για την ισότητα στην απασχόληση του 1998 και βάσει του νόμου για την ισότητα καθεστώτος του 2000. Παρέχει τέτοιου είδους συνδρομή σε μικρό μόνο ποσοστό περιπτώσεων, σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει θεσπίσει το Συμβούλιο της Αρχής Ισότητας.

Δικαστήριο για θέματα ισότητας

3 Clonmel Street
Dublin 2
Ireland
Τηλ: +353 1 4774100
Φαξ: +353 1 4774141
Ηλ. ταχυδρομείο: info@equalitytribunal.ie
Ιστότοπος: https://www.workplacerelations.ie

Το δικαστήριο για θέματα ισότητας συστάθηκε βάσει του νόμου για την ισότητα στην απασχόληση του 1998. Παρέχει ένα κανονιστικό πλαίσιο βάσει του οποίου το δικαστήριο για θέματα ισότητας διαμεσολαβεί σε και/ή ερευνά ισχυρισμούς για παράνομες διακρίσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.  Μετά τη σύσταση του δικαστηρίου επήλθαν διάφορες νομοθετικές αλλαγές και η μοναδική ευθύνη που έχει πλέον το δικαστήριο είναι η διαμεσολάβηση και η διερεύνηση καταγγελιών για παράνομες διακρίσεις βάσει της ακόλουθης νομοθεσίας:

 • Νόμοι για την ισότητα στην απασχόληση 1998-2008
 • Νόμοι για την ισότητα καθεστώτος 2000-2008
 • Νόμοι για τις συντάξεις 1990-2008.

Η έρευνα είναι οιονεί δικαστική διαδικασία, η οποία διενεργείται από υπάλληλο του δικαστηρίου για την ισότητα, ο οποίος εξετάζει τα υπομνήματα αμφότερων των μερών προτού ορίσει μία ή περισσότερες κοινές ακροάσεις της υπόθεσης ώστε να μπορέσει να εκδώσει απόφαση σχετικά μ’ αυτήν. Οι έρευνες διεξάγονται από καταρτισμένους υπαλλήλους σε θέματα ισότητας, οι οποίοι διαθέτουν εκτενείς εξουσίες πρόσβασης σε εγκαταστάσεις και λήψης πληροφοριών προκειμένου να διεξάγουν την έρευνα. Οι αποφάσεις είναι δεσμευτικές και δημοσιεύονται.

Η διαμεσολάβηση διενεργείται από υπάλληλο του δικαστηρίου καταρτισμένο στη διαμεσολάβηση σε θέματα ισότητας, ο οποίος βοηθά τα μέρη να καταλήξουν σε μια αμοιβαίως αποδεκτή συμφωνία. Οι συμφωνίες που προκύπτουν από τη διαμεσολάβηση είναι δεσμευτικές και εμπιστευτικές.

Η δικαιοδοσία του δικαστηρίου για θέματα ισότητας είναι ευρεία και περιλαμβάνει καταγγελίες σχετικές με την απασχόληση, τις επαγγελματικές παροχές (π.χ. τις συντάξεις) και την ισότητα καθεστώτος, δηλαδή την πρόσβαση σε αγαθά και στην παροχή υπηρεσιών, με δύο εξαιρέσεις:

 • οι ισχυρισμοί που αφορούν καταχωρισμένες λέσχες και εγκαταστάσεις που διαθέτουν άδεια πώλησης οινοπνευματωδών ποτών εξετάζονται από το District Court στο πλαίσιο του νόμου του 2003 για τα οινοπνευματώδη ποτά που προκαλούν κατάσταση μέθης
 • οι καταγγέλλοντες διακρίσεις στην απασχόληση λόγω φύλου μπορούν να προσφύγουν στο Circuit Court για παράνομη διάκριση.

Φορέας προστασίας δεδομένων

Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων

Canal House
Station Road
Portarlington
Co. Laois
Ireland
https://www.dataprotection.ie

Το Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων είναι υπεύθυνο για τον σεβασμό των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων, τα οποία περιγράφονται στους Νόμους για την προστασία των δεδομένων του 1988 και του 2003, και για την επιβολή των υποχρεώσεων προστασίας των δεδομένων στους υπευθύνους της επεξεργασίας δεδομένων.

Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία πιστεύουν ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά τους μπορούν να υποβάλουν καταγγελία στον Επίτροπο, ο οποίος θα ερευνήσει το θέμα και θα λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για την επίλυσή του. Οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται εγγράφως στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων παρέχοντας λεπτομέρειες σχετικά με το συμβάν που οδήγησε στην καταγγελία. Πρέπει να προσδιορίζουν σαφώς τον φορέα ή το φυσικό πρόσωπο κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία. Πρέπει να περιγράφουν επίσης τα μέτρα που λήφθηκαν από τον φορέα για την αντιμετώπιση των ανησυχιών τους καθώς και τον τρόπο της απόκρισης του φορέα. Πρέπει να παρέχουν επίσης αντίγραφα της αλληλογραφίας με τον φορέα και αποδεικτικά στοιχεία.  Ακολούθως, το Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων απευθύνεται στον φορέα σχετικά με το θέμα.

Ανάλογα με τη φύση της καταγγελίας, ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων μπορεί να επιχειρήσει πρώτα να βρει λύση αποδεκτή από όλους τους εμπλεκομένους. Στην περίπτωση που δεν μπορεί να βρεθεί φιλική λύση, ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων προβαίνει σε διεξοδική έρευνα όλων των πραγματικών περιστατικών προτού λάβει επίσημη απόφαση. Μετά το πέρας της έρευνας, ο Επίτροπος απευθύνεται εγγράφως στους ενδιαφερομένους ενημερώνοντάς τους για την απόφασή του. Σε περίπτωση καταγγελιών που αφορούν παραβιάσεις των κανονισμών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (κανονισμός SI 535 του 2003, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό SI 526 του 2008), ο Επίτροπος μπορεί να αποφασίσει να ασκήσει δίωξη κατά του εμπλεκόμενου φορέα.

Άλλοι εξειδικευμένοι φορείς

i)         Μονάδα για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων

Department of Justice & Equality.
51 St. Stephen’s Green.
Dublin 2.
Τηλ:       +353 1 6028202
Ηλ. ταχυδρομείο:   AHTU@justice.ie

 • εφόσον συντρέχει περίπτωση, μονάδα/όργανο παραλαβής αιτημάτων εντός του φορέα
  Η Μονάδα για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων δέχεται αιτήματα παροχής πληροφοριών, κατά περίπτωση μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου AHTU@justice.ie.
  Πληροφορίες διατίθενται επίσης στη διεύθυνση https://www.blueblindfold.ie
 • σύντομη επεξήγηση του είδους των αιτημάτων που χειρίζεται ο φορέας
  Αιτήματα πληροφοριών για θέματα εμπορίας ανθρώπων στην Ιρλανδία.

ii)        Δικαστήριο προσφυγών για τους πρόσφυγες

Refugee Appeals Tribunal,
6-7 Hanover Street East,
Dublin 2.

Καθήκοντα: Το δικαστήριο προσφυγών για τους πρόσφυγες είναι ανεξάρτητο όργανο το οποίο κρίνει τις προσφυγές αιτούντων άσυλο κατά αρνητικών εισηγήσεων του Γραφείου του Επιτρόπου Αιτήσεων Προσφύγων για τη χορήγηση καθεστώτος πρόσφυγα. Το δικαστήριο προσφυγών για τους πρόσφυγες κρίνει επίσης προσφυγές κατά αποφάσεων του Γραφείου του Επιτρόπου Αιτήσεων Προσφύγων βάσει του κανονισμού «Δουβλίνο II».

Διαδικασίες: Εάν θέλετε να ασκήσετε προσφυγή στην υπόθεσή σας, πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο κοινοποίησης άσκησης προσφυγής. Το εν λόγω έντυπο επισυνάπτεται στην επιστολή του Επιτρόπου Αιτήσεων Προσφύγων, η οποία σας ενημερώνει ότι η αίτησή σας περί χορήγησης καθεστώτος πρόσφυγα απορρίφθηκε. Το έντυπο είναι επίσης διαθέσιμο για μεταφόρτωση στον δικτυακό τόπο του δικαστηρίου, στη διεύθυνση https://www.protectionappeals.ie.

Από την ημερομηνία έκδοσης της αρνητικής εισήγησης του Επιτρόπου Αιτήσεων Προσφύγων, αρχίζει να τρέχει η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής στην υπόθεσή σας. Ωστόσο, η προθεσμία διαφέρει ανάλογα με το πόρισμα του Επιτρόπου Αιτήσεων Προσφύγων στην υπόθεσή σας. Η προθεσμία άσκησης προσφυγής μπορεί να είναι 15, 10 ή 4 εργάσιμες ημέρες. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής αναφέρεται στην επιστολή του Επιτρόπου Αιτήσεων Προσφύγων με την οποία ενημερώνεστε για την αρνητική εισήγηση όσον αφορά τη χορήγηση καθεστώτος πρόσφυγα.

Το συμπληρωμένο έντυπο της κοινοποίησης άσκησης προσφυγής αποστέλλεται στην ακόλουθη διεύθυνση:

The Chairperson
Refugee Appeals Tribunal
6/7 Hanover Street East
Dublin 2
Φαξ: 00353 1 4748410

Φροντίστε να κρατήσετε την απόδειξη της αποστολής (με ταχυδρομείο ή φαξ) του εντύπου.

Έκβαση: Εάν η προσφυγή σας γίνει δεκτή, αυτό σημαίνει ότι το μέλος του δικαστηρίου εισηγήθηκε να σας χορηγηθεί καθεστώς πρόσφυγα. Θα ενημερωθείτε εγγράφως για την απόφαση αυτή. Ακολούθως, ο φάκελος θα διαβιβασθεί στη Μονάδα Υπουργικών Αποφάσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Ισότητας.

Εάν η προσφυγή σας απορριφθεί, αυτό σημαίνει ότι το μέλος του δικαστηρίου εισηγήθηκε να μην σας χορηγηθεί καθεστώς πρόσφυγα. Θα ενημερωθείτε εγγράφως για την απόφαση αυτή. Ακολούθως, ο φάκελος θα διαβιβασθεί στη Μονάδα Επαναπατρισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Ισότητας.

iii)       Διαμεσολαβητής της Garda (Αστυνομίας)

The Garda Síochána Ombudsman Commission

150 Abbey Street Upper,
Dublin 1,
Ireland.
https://www.gardaombudsman.ie

Σύντομη επεξήγηση του είδους των αιτημάτων που χειρίζεται ο φορέας:

Ο φορέας χειρίζεται καταγγελίες και παραπομπές οι οποίες αφορούν τη συμπεριφορά μελών της Garda Síochána. Οι συνηθέστεροι ισχυρισμοί στις καταγγελίες αφορούν κατάχρηση εξουσίας, αγενή συμπεριφορά, επίθεση, παραμέληση καθήκοντος.
Οι παραπομπές αφορούν θάνατο ή σοβαρή βλάβη.

Ο φορέας δέχεται καταγγελίες από τους πολίτες (εκτός υπηρετούντων μελών της Garda Síochána) μέσω δημόσιου γραφείου αυτοπροσώπως, ηλεκτρονικά, τηλεφωνικώς, ταχυδρομικώς, μέσω οποιουδήποτε τμήματος της Garda ή αυτοπροσώπως σε μέλος της επιτροπής. Ο φορέας δέχεται επίσης παραπομπές από τον επίτροπο της Garda Síochána για οποιοδήποτε θέμα το οποίο κατά την κρίση του επιτρόπου της Garda υποδεικνύει ότι η συμπεριφορά μέλους της Garda Síochána μπορεί να επέφερε τον θάνατο προσώπου ή σοβαρή βλάβη σε ένα πρόσωπο. Η επιτροπή μπορεί να κινήσει έρευνα αυτεπαγγέλτως, χωρίς να έχει υποβληθεί καταγγελία, εάν φρονεί ότι κάτι τέτοιο εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.

Σύντομη επεξήγηση της διαδικασίας μετά την κατάθεση αιτήματος:

Μόλις παραληφθεί, η καταγγελία χαρακτηρίζεται παραδεκτή ή απαράδεκτη σύμφωνα με τη νομοθεσία. Εάν χαρακτηρισθεί απαράδεκτη, δεν διενεργείται έρευνα.
Εάν χαρακτηρισθεί παραδεκτή, και εφόσον συντρέχει περίπτωση, μπορεί να επιχειρηθεί, με τη συγκατάθεση του καταγγέλλοντος και του μέλους της Garda Síochána κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία, η επίτευξη άτυπης λύσης. Διαφορετικά, η καταγγελία μπορεί να ερευνηθεί ως δυνητική παράβαση των (πειθαρχικών) κανονισμών της Garda Síochána του 2007 ή ως δυνητική παράβαση του ποινικού δικαίου. Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο και τα αποτελέσματα της έρευνας.

Σύντομη επεξήγηση των πιθανών εκβάσεων της διαδικασίας:

Η καταγγελία μπορεί να χαρακτηρισθεί απαράδεκτη.

Η έρευνα μπορεί να περατωθεί οποτεδήποτε εάν, ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που αποκτήθηκαν μετά τον χαρακτηρισμό της καταγγελίας ως παραδεκτής, η επιτροπή κρίνει ότι η καταγγελία στερείται σοβαρότητας ή είναι κακόβουλη, η επιτροπή θεωρεί ότι ο καταγγέλλων γνώριζε ότι η καταγγελία ήταν ψευδής ή παραπλανητική ή, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις, η επιτροπή φρονεί ότι δεν απαιτείται ή δεν είναι εύλογα εφικτή περαιτέρω έρευνα.

Αποτέλεσμα της έρευνας μπορεί να είναι η επιβολή κυρώσεων σε μέλος της Garda.

Αποτέλεσμα της έρευνας μπορεί να είναι η κίνηση πειθαρχικής διαδικασίας και η επιβολή κυρώσεων σε μέλος της Garda.

Ο φάκελος μπορεί να διαβιβασθεί στον Εισαγγελέα (Διευθυντή Δημόσιας Δίωξης) και μπορεί να εκδοθεί εντολή δίωξης. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ακολουθήσει δίκη σε δικαστήριο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/02/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.