Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση λεττονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εθνικά δικαστήρια και λοιποί μη δικαστικοί φορείς

Λεττονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λεττονία

Εθνικά δικαστήρια

Οι αστικές, οι ποινικές και οι διοικητικές υποθέσεις στη Λετονία εκδικάζονται από δικαστήρια τριών επιπέδων — επαρχιακά ή δημοτικά δικαστήρια [rajonu (pilsētu) tiesas], περιφερειακά δικαστήρια (apgabaltiesas) και το Ανώτατο Δικαστήριο (Augstākā tiesa). Για κατάλογο των δικαστηρίων, κάντε κλικ εδώ.

Επιπλέον, υπάρχει το Συνταγματικό Δικαστήριο (Satversmes tiesa), το οποίο, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον νόμο για το Συνταγματικό Δικαστήριο (Satversmes tiesas likums), εκδικάζει υποθέσεις που σχετίζονται με τη συνταγματικότητα νόμων και κανονισμών, καθώς και άλλες υποθέσεις που ο νόμος υπάγει στην αρμοδιότητα του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Σύμφωνα με τον νόμο για τη δικαστική εξουσία (Likums „Par tiesu varu”), οι αρχές και οι διαδικασίες της εκδίκασης υποθέσεων καθορίζονται από τον νόμο για το Συνταγματικό Δικαστήριο, τον νόμο για την πολιτική δικονομία (Civilprocesa likums), τον νόμο για την ποινική δικονομία (Kriminālprocesa likums) και τον νόμο για τη διοικητική δικονομία (Administratīvā procesa likums), οι οποίοι ρυθμίζουν τον τρόπο εξέλιξης των υποθέσεων, τις αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια και κατά την περάτωση των δικών, και τις διαδικασίες για την εκτέλεση των αποφάσεων.

Εξειδικευμένοι φορείς για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Το Γραφείο του Διαμεσολαβητή (Tiesībsarga birojs) λειτουργεί βάσει του νόμου για τον Διαμεσολαβητή (Tiesībsarga likums).

Κάθε πρόσωπο που θεωρεί ότι ενδέχεται να έχουν παραβιαστεί ανθρώπινα δικαιώματα, είτε του ιδίου είτε άλλου προσώπου, ή οι αρχές της χρηστής διοίκησης, δικαιούται να υποβάλει έγγραφη καταγγελία ή αναφορά στο Γραφείο του Διαμεσολαβητή. Η διαδικασία για την παραλαβή και την εξέταση των καταγγελιών διέπεται από τον νόμο για τον Διαμεσολαβητή και τους κανονισμούς για τον χειρισμό των καταγγελιών (sūdzību izskatīšanas reglaments). Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, αφότου παραλάβει έγγραφη καταγγελία, ο Διαμεσολαβητής πρέπει να αποφασίσει αν θα αποδεχθεί ή θα απορρίψει την υπόθεση (η καταγγελία απορρίπτεται αν δεν περιέχει επαρκή στοιχεία σχετικά με την παραβίαση ή δεν εμπίπτει στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του Διαμεσολαβητή) και να ενημερώσει σχετικά τον καταγγέλλοντα. Η υπόθεση πρέπει να εξεταστεί εντός τριών μηνών. Η υπόθεση περατώνεται είτε με συμφωνία μεταξύ των μερών είτε με σύσταση του Διαμεσολαβητή. Η σύσταση του Διαμεσολαβητή δεν είναι νομικά δεσμευτική.

Το άρθρο 13 παράγραφος 6 του νόμου για τον Διαμεσολαβητή ορίζει ότι ο Διαμεσολαβητής μπορεί επίσης να κινεί υποθέσεις αυτεπαγγέλτως.

Διαμεσολαβητής της Δημοκρατίας της Λετονίας — στοιχεία επικοινωνίας:

Baznīcas ielā 25
Riga
LV-1010

Τηλ.: +371 67686768
Φαξ: 67244074

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Ανοικτά για το κοινό καθημερινά από τις 9.00 μέχρι τις 16.00.

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται με ραντεβού. Ο Διαμεσολαβητής παρέχει τις υπηρεσίες του δωρεάν.

Διαμεσολαβητής για τα δικαιώματα του παιδιού

Η λειτουργία του Διαμεσολαβητή διέπεται από τον νόμο για τον Διαμεσολαβητή. Πέραν αυτού, σύμφωνα με το 652 παράγραφος 2 του νόμου για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού (Bērnu tiesību aizsardzības likums), το Γραφείο του Διαμεσολαβητή χειρίζεται επίσης καταγγελίες για παραβιάσεις των δικαιωμάτων του παιδιού, αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στις παραβιάσεις που διαπράττονται από αρχές της κεντρικής δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης ή υπαλλήλους τους.

Διαμεσολαβητής της Δημοκρατίας της Λετονίας — στοιχεία επικοινωνίας:

Baznīcas ielā 25
Riga
LV-1010

Τηλ.: +371 67686768
Φαξ: 67244074

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Ανοικτά για το κοινό καθημερινά από τις 9.00 μέχρι τις 16.00.

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται με ραντεβού. Ο Διαμεσολαβητής παρέχει τις υπηρεσίες του δωρεάν.

Η Κρατική Επιθεώρηση Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija) παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή των νόμων και των κανονισμών στον τομέα της προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού, σύμφωνα με το άρθρο 651 του νόμου για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τους επιθεωρητές που είναι επιφορτισμένοι με την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού στα εξής στοιχεία επικοινωνίας:

53 Ventspils iela
Riga
LV–1002

Τηλ.: +371 67359128, +371 67359133

Ανοικτά για το κοινό κάθε Δευτέρα από τις 13.00 μέχρι τις 18.00 και κάθε Πέμπτη από τις 8.30 μέχρι τις 14:00.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις και τις καταγγελίες για ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα του παιδιού, κάντε κλικ εδώ.

Φορέας για την ισότητα

Η λειτουργία του Διαμεσολαβητή διέπεται από τον νόμο για τον Διαμεσολαβητή.

Διαμεσολαβητής της Δημοκρατίας της Λετονίας — στοιχεία επικοινωνίας:

25 Baznīcas ielā
Riga
LV-1010

Τηλ.: +371 67686768
Φαξ: 67244074

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Ανοικτά για το κοινό καθημερινά από τις 9.00 μέχρι τις 16.00.

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται με ραντεβού. Ο Διαμεσολαβητής παρέχει τις υπηρεσίες του δωρεάν.

Φορέας για την προστασία των δεδομένων

Η Κρατική Επιθεώρηση Δεδομένων (Datu valsts inspekcija — «DVI») εποπτεύει την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ελέγχει και παρακολουθεί τη συμμόρφωση των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη χώρα προς τις απαιτήσεις του νόμου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Fizisko personu datu aizsardzības likums).

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 του νόμου για τις επίσημες αιτήσεις (Iesniegumu likums, τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2008) και το άρθρο 64 του νόμου για τη διοικητική δικονομία (τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2004), η Επιθεώρηση πρέπει να εξετάσει αίτηση ή καταγγελία που της έχει υποβληθεί και να απαντήσει σ’ αυτήν εντός ενός μήνα από την παραλαβή της. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί αν για την εξέταση της αίτησης ή της καταγγελίας απαιτούνται περαιτέρω πληροφορίες.

Η Επιθεώρηση έχει την εξουσία να επιβάλλει κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι αποφάσεις της μπορούν να προσβληθούν ενώπιον των δικαστηρίων.

Κρατική Επιθεώρηση Δεδομένων — στοιχεία επικοινωνίας:

Blaumaņa iela 11/13-15.
Riga
LV-1011

Τηλ.: +371 67223131
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@dvi.gov.lv

Είσοδος με ραντεβού.

Παρέχεται η δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας με στελέχη της Επιθεώρησης καθημερινά από τις 14.00 μέχρι τις 16.00.

Άλλοι ειδικευμένοι φορείς

Το Λετονικό Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Latvijas cilvēktiesību centrs — «LCC») αποτελεί ανεξάρτητη, μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς της εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της έρευνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και των ζητημάτων των εθνικών σχέσεων. Στις δραστηριότητές της περιλαμβάνονται δράσεις για την κοινωνική ένταξη, την ανεκτικότητα και την καταπολέμηση των διακρίσεων, τα κλειστά ιδρύματα, την παροχή νομικών συμβουλών, την προστασία των συμφερόντων των ψυχικά ασθενών και την καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος τους, τα εγκλήματα μίσους και τους αιτούντες άσυλο.

Λετονικό Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα — στοιχεία επικοινωνίας:

13 Alberta iela
7.stāvs
Riga
LV-1010
Λετονία

Τηλ.: +371 67039290
Φαξ: +371 67039291

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: office@humanrights.org.lv

Λοιποί

Η Υπηρεσία Νομικής Συνδρομής (Juridiskās palīdzības administrācija — «JPA») δραστηριοποιείται βάσει του νόμου για την κρατική νομική συνδρομή (Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums), του νόμου για την κρατική αποζημίωση των θυμάτων (Likums par valsts kompensāciju cietušajiem) και του κανονισμού του Υπουργικού Συμβουλίου αριθ. 869, της 15ης Νοεμβρίου 2005, για τη θέσπιση του Χάρτη της Υπηρεσίας Νομικής Συνδρομής (Juridiskās palīdzības administrācijas nolikums). Εξετάζει αιτήσεις παροχής κρατικής νομικής συνδρομής και αποφασίζει την έγκριση ή την απόρριψή τους εξετάζει αιτήσεις χορήγησης κρατικής αποζημίωσης και αποφασίζει την έγκριση ή την απόρριψη της καταβολής εξετάζει υποψηφιότητες που υποβάλλουν ιδιώτες για να γίνουν δεκτοί ως πάροχοι υπηρεσιών κρατικής νομικής συνδρομής και συνάπτει συμβάσεις με παρόχους υπηρεσιών κρατικής νομικής συνδρομής και εκτελεί περαιτέρω καθήκοντα σύμφωνα με τους προαναφερόμενους νόμους και κανονισμούς.

Το έντυπο αίτησης για την απόκτηση της ιδιότητας του παρόχου υπηρεσιών κρατικής νομικής συνδρομής διατίθεται στον δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας, στη διεύθυνση https://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng, στο τμήμα «Juridiskās palīdzības sniedzējiem» (παρόχοι υπηρεσιών νομικής συνδρομής).

Υπηρεσία Νομικής Συνδρομής — στοιχεία επικοινωνίας:

Brīvības gatve 214
Riga
LV-1039

Τηλέφωνο χωρίς χρέωση: + 371 680001801, τηλ.: +371 67514208
Φαξ: +37167514209

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: jpa@jpa.gov.lv

Σύλλογος «Καταφύγιο “Ασφαλής Κατοικία”»

Ο σύλλογος «Καταφύγιο “Ασφαλής Κατοικία”» (NVO "Patvērums „Drošā māja”") ιδρύθηκε με σκοπό την ανάπτυξη υπηρεσιών υποστήριξης για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων και σωματεμπορίας και τους νόμιμους μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων άσυλο, των προσφύγων και των προσώπων στα οποία έχει χορηγηθεί άλλο καθεστώς, ώστε να διασφαλιστεί το δικαίωμα του ατόμου σε επαρκή βοήθεια και προστασία να προωθηθεί η αποκατάσταση και η επανένταξη των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και σωματεμπορίας και να παρασχεθούν υπηρεσίες υποστήριξης για τους νόμιμους μετανάστες, με την ανάπτυξη διαδραστικών μορφών κατάρτισης, καθώς και με τη συνεργασία με οργανισμούς της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωνικούς φορείς και χριστιανικές οργανώσεις στη Λετονία και σε άλλα μέρη του κόσμου. Τον Σεπτέμβριο του 2010 ο σύλλογος αναγνωρίστηκε ως κοινωφελής οργάνωση. Από το 2007 δικαιούται να παρέχει χρηματοδοτούμενες από το κράτος υπηρεσίες κοινωνικής επανένταξης σε θύματα εμπορίας ανθρώπων και σωματεμπορίας.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Lāčplēša iela 75 - 9/10
Riga
LV-1011

Τηλ.: +371 67898343, +371 28612120

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: drosa.maja@gmail.com

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/12/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.