Εθνικά δικαστήρια και λοιποί μη δικαστικοί φορείς

Λουξεµβούργο

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λουξεµβούργο

Εθνικά δικαστήρια

Τα θεμελιώδη δικαιώματα κατοχυρώνονται με διεθνείς πράξεις όπως η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και με τις Συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών αλλά και με το σύνταγμα του Λουξεμβούργου και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Μπορεί να γίνει επίκληση των θεμελιωδών δικαιώματα που κατοχυρώνονται με τα εν λόγω νομικά κείμενα ενώπιον κάθε εθνικού δικαστηρίου, ποινικού, πολιτικού, εμπορικού ή διοικητικού.

Πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε προσβολή θεμελιώδους δικαιώματος μπορεί να επισύρει κυρώσεις με απόφαση του αρμόδιου ποινικού, πολιτικού, εμπορικού ή διοικητικού εθνικού δικαστηρίου.

https://justice.public.lu/fr.html

https://justice.public.lu/fr/annuaire.html

Θεσμικός διαμεσολαβητής

Διαμεσολαβητής (Ombudsman)

Ο Διαμεσολαβητής υπάγεται στο Κοινοβούλιο και, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, δεν δέχεται εντολές από καμία άλλη αρχή.

Η αποστολή του Διαμεσολαβητή είναι να εξετάζει τις καταγγελίες φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου για υποθέσεις τους που σχετίζονται με τη λειτουργία των διοικήσεων του κράτους των κοινοτήτων, καθώς και των δημόσιων οργανισμών που υπάγονται στο κράτος και στις κοινότητες, με εξαίρεση τις βιομηχανικές, χρηματοπιστωτικές και εμπορικές τους δραστηριότητες. Στο πλαίσιο αυτό, ο Διαμεσολαβητής εξετάζει καταγγελίες που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τα δικαιώματα του ανθρώπου.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που εκτιμά ότι, για μια υπόθεση που το αφορά, μια διοικητική αρχή απ’ αυτές που αναφέρονται στην προηγούμενη ενότητα δεν λειτούργησε σύμφωνα με την αποστολή που της έχει ανατεθεί ή παραβαίνει τις εν ισχύ διεθνείς συμβάσεις, τους νόμους και τους κανονισμούς, μπορεί, με γραπτή ατομική του δήλωση ή με προφορική δήλωση που διατυπώνει στη γραμματεία του διαμεσολαβητή, να ζητήσει την εξέταση της υπόθεσής του από τον διαμεσολαβητή.

Πριν να υποβάλουν καταγγελία, τα εν λόγω πρόσωπα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τα δέοντα διοικητικά διαβήματα στους φορείς οι οποίοι αποτελούν αντικείμενο της καταγγελίας, με σκοπό την ικανοποίηση των αξιώσεών τους.

Η καταγγελία που υποβάλλεται στον διαμεσολαβητή δεν διακόπτει την προθεσμία προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.

Ο Διαμεσολαβητής δεν μπορεί να παρέμβει σε διαδικασία που εκκρεμεί ενώπιον δικαστικής αρχής, ούτε να αμφισβητήσει το βάσιμο μιας δικαστικής απόφασης. Ωστόσο, στην περίπτωση μη εκτέλεσης μιας τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, μπορεί να διατάξει τον οικείο οργανισμό να συμμορφωθεί με την απόφαση εντός προθεσμίας που θα του καθορίσει ο ίδιος.

Η καταγγελία πρέπει να αφορά συγκεκριμένη υπόθεση αυτού που την υποβάλλει. Δεν μπορεί να αφορά τη γενικότερη λειτουργία των διοικητικών οργάνων.

Όταν κρίνει ότι μια καταγγελία είναι δικαιολογημένη, ο Διαμεσολαβητής συμβουλεύει τον καταγγέλλοντα και την οικεία διοικητική υπηρεσία με συστάσεις που να επιτρέπουν τον φιλικό διακανονισμό της καταγγελίας. Οι συστάσεις αυτές μπορούν ιδίως να περιλαμβάνουν προτάσεις για βελτίωση της λειτουργίας της οικείας διοικητικής υπηρεσίας.

Όταν, στο πλαίσιο μιας καταγγελίας, ο διαμεσολαβητής θεωρεί ότι η εφαρμογή μιας απόφασης έχει ως αποτέλεσμα μια αδικία, μπορεί να προτείνει —τηρώντας τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις— στην υπηρεσία κατά της οποίας υποβάλλεται η καταγγελία κάθε λύση που θα μπορούσε να επιλύσει την υπόθεση του καταγγέλλοντα με τρόπο δίκαιο, προτείνοντας τις τροποποιήσεις που κρίνει κατάλληλες όσον αφορά τα νομοθετικά ή κανονιστικά κείμενα που στηρίζουν την εν λόγω απόφαση.

Η απόφαση του διαμεσολαβητή να μην δώσει συνέχεια σε καταγγελία δεν επιδέχεται προσφυγή ενώπιον των δικαστηρίων.

Διαμεσολαβητής (Ombudsman)

36, rue du Marché-aux-Herbes
L-1728 Λουξεμβούργο

Τηλέφωνο: (+352) 26 27 01 01
Φαξ: (+352) 26 27 01 02

Ιστότοπος: http://www.ombudsman.lu/
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@ombudsman.lu

Εξειδικευμένοι φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Συμβουλευτική επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Η Συμβουλευτική επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Commission consultative des droits de l’Homme – CCDH) είναι συμβουλευτικό όργανο της κυβέρνησης, με αποστολή την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Λουξεμβούργο. Για τον σκοπό αυτόν, η Συμβουλευτική επιτροπή απευθύνει στην κυβέρνηση γνωμοδοτήσεις, μελέτες, τοποθετήσεις και συστάσεις, τις οποίες εκπονεί με πλήρη ανεξαρτησία, σχετικά με όλα τα ζητήματα γενικού χαρακτήρα που συνδέονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Λουξεμβούργο. Στις γνωμοδοτήσεις της, επισημαίνει στην κυβέρνηση τα μέτρα που κρίνει κατάλληλα ώστε να διευκολυνθεί η προστασία και η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Πρωθυπουργός διαβιβάζει τις γνωμοδοτήσεις, τις μελέτες, τις τοποθετήσεις και τις συστάσεις της Συμβουλευτικής επιτροπής στο λουξεμβουργιανό Κοινοβούλιο.

Η CCDH αποτελεί όργανο καθαρά συμβουλευτικό, που δεν διαθέτει εξουσία λήψης αποφάσεων.

Η CCDH δεν είναι αρμόδια για την εξέταση ατομικών υποθέσεων.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της, η CCDH:

 • εξετάζει ελεύθερα κάθε ζήτημα που εμπίπτει στις αρμοδιότητές της, είτε αυτό υποβάλλεται από την κυβέρνηση είτε αυτεπάγγελτα, βάσει πρότασης των μελών της ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή οργάνωσης
 • κατά περίπτωση, ακούει κάθε πρόσωπο ή δέχεται κάθε πληροφορία και κάθε έγγραφο που απαιτείται για να εκτιμήσει μια υπόθεση που εμπίπτει στις αρμοδιότητές της
 • απευθύνεται στην κοινή γνώμη απευθείας ή μέσω του Τύπου, ιδίως για να δημοσιοποιήσει τις γνωμοδοτήσεις και τις συστάσεις της
 • συνεργάζεται με άλλα όργανα, δικαστικά ή μη, που έχουν ως στόχο την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Συμβουλευτική επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων

71-73, rue Adolphe Fischer
L-1520 Λουξεμβούργο

Τηλέφωνο: (+352) 26 20 28 52
Φαξ : (+352) 26 20 28 55
Φαξ : (+352) 26 20 28 55

Ιστότοπος: https://ccdh.public.lu/
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@ccdh.public.lu

Συνήγορος των παιδιών και των νέων (Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher – OKaju)

Η αποστολή του OKaJu

Ο νόμος της 1ης Απριλίου 2020 για τη σύσταση του OKaJu καθορίζει την αποστολή του:

 1. Διερευνά καταγγελίες για μη συμμόρφωση με τα δικαιώματα του παιδιού. Διατυπώνει συστάσεις για την αποκατάσταση της αναφερθείσας κατάστασης.
 2. Αναλύει τις ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί, με σκοπό να συστήσει, όπου είναι αναγκαίο, στα αρμόδια όργανα να προβούν σε προσαρμογές για να διασφαλίσουν την καλύτερη προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού με βιώσιμο τρόπο.
 3. Αναφέρει στις αρμόδιες αρχές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τα δικαιώματα του παιδιού.
 4. Συμβουλεύει φυσικά ή νομικά πρόσωπα σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών.
 5. Ευαισθητοποιεί τα παιδιά σχετικά με τα δικαιώματά τους και το κοινό σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού.
 6. Καταρτίζει γνωμοδοτήσεις για όλα τα νομοσχέδια, τις προτάσεις νόμων και τα σχέδια κανονισμών του Μεγάλου Δούκα που έχουν αντίκτυπο στον σεβασμό των δικαιωμάτων του παιδιού.
 7. Εκδίδει γνωμοδοτήσεις κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης ή του κοινοβουλίου για κάθε θέμα που αφορά τα δικαιώματα του παιδιού.

Τα μέλη του OKaJU ασκούν τα καθήκοντά τους χωρίς να παρεμβαίνουν σε υπό εξέλιξη δικαστικές διαδικασίες.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει, γραπτώς ή προφορικώς, στον OKaJU αίτημα για συμβουλές σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των δικαιωμάτων του παιδιού.

Η απάντηση του OKaJU μπορεί να είναι γραπτή ή προφορική, ανάλογα με τον τρόπο που διατυπώθηκε το σχετικό αίτημα.

Συνήγορος των παιδιών και των νέων (Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher – OKaju)

2, rue Fort Wallis
L-2714 Λουξεμβούργο

Τηλ.: (+352) 26 123 124
Φαξ: (+352) 26 123 125

Ιστότοπος: http://ork.lu/index.php/en/

Κέντρο ίσης μεταχείρισης (Centre pour l'égalité de traitement)

Σκοπός του Κέντρου ίσης μεταχείρισης, το οποίο επιτελεί το έργο του με πλήρη ανεξαρτησία, είναι να προωθεί, να αναλύει και να εποπτεύει την ίση μεταχείριση όλων των προσώπων χωρίς διακρίσεις λόγω φυλής, εθνοτικής καταγωγής, φύλου, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή ηλικίας.

Στο πλαίσιο της αποστολής του, το Κέντρο μπορεί:

 • να δημοσιεύει εκθέσεις, να διατυπώνει γνώμες και συστάσεις και να διενεργεί μελέτες σχετικά με όλα τα θέματα που αφορούν τις προαναφερόμενες διακρίσεις
 • να παράγει και να παρέχει κάθε είδους πληροφορία και τεκμηρίωση που είναι χρήσιμες για την επιτέλεση του έργου του
 • να συνδράμει τα πρόσωπα που πιστεύουν ότι είναι θύματα διακρίσεων, σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου περί ίσης μεταχείρισης, της 28ης Νοεμβρίου 2006, παρέχοντάς τους συμβουλευτικές και κατατοπιστικές υπηρεσίες σχετικά με τα ατομικά τους δικαιώματα, τη νομοθεσία, τη νομολογία και τους τρόπους διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους.

Οι πληροφορίες που αφορούν καταστάσεις ή ατομικές υποθέσεις, όταν γνωστοποιούνται στα μέλη του Κέντρου στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, υπόκεινται στο επαγγελματικό απόρρητο. Αυτό το επαγγελματικό απόρρητο δεν εμποδίζει την κοινοποίηση στις αρμόδιες δικαστικές αρχές κάθε πληροφορίας που ενδέχεται να συνιστά διάκριση για το θύμα, σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου περί ίσης μεταχείρισης, της 28ης Νοεμβρίου 2006.

Τα μέλη του Κέντρου ασκούν τα καθήκοντά τους χωρίς να παρεμβαίνουν σε υπό εξέλιξη δικαστικές διαδικασίες.

Τα μέλη του Κέντρου έχουν το δικαίωμα να ζητούν κάθε πληροφορία, αντικείμενο ή έγγραφο, με εξαίρεση αυτά που καλύπτονται από το ιατρικό απόρρητο ή από άλλο επαγγελματικό απόρρητο, που είναι απαραίτητα στην εκπλήρωση της αποστολής τους.

Κέντρο ίσης μεταχείρισης (Centre pour l'égalité de traitement)

B.P. 2026
L-1020 Λουξεμβούργο

Τηλ.: (+352) 26 48 30 33
Φαξ: (+352) 26 48 38 73

Ιστότοπος: http://cet.lu/fr/
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@cet.lu

Εθνική επιτροπή προστασίας των προσωπικών δεδομένων (Commission nationale pour la protection des données)

Η Εθνική επιτροπή προστασίας των προσωπικών δεδομένων είναι δημόσια αρχή που έχει το καθεστώς δημόσιου ιδρύματος. Επιτελεί το έργο της με πλήρη ανεξαρτησία.

Υποβάλλει ετήσια έκθεση στο συμβούλιο υπουργών της κυβέρνησης σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων της.

Η Εθνική επιτροπή προστασίας των προσωπικών δεδομένων έχει ως αποστολή:

 • να ελέγχει και να επαληθεύει τη νομιμότητα της συλλογής και της χρήσης των προσωπικών δεδομένων που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και να ενημερώνει τους υπεύθυνους επεξεργασίας σχετικά με τις υποχρεώσεις τους
 • να διαφυλάσσει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των προσώπων, ιδίως τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής, και να ενημερώνει το κοινό σχετικά με τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων
 • να δέχεται και να εξετάζει τις καταγγελίες και τα αιτήματα για επαλήθευση της νομιμότητας της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
 • να συμβουλεύει την κυβέρνηση, είτε κατόπιν αιτήματος της τελευταίας είτε με δική της πρωτοβουλία, σχετικά με τις συνέπειες που έχει η εξέλιξη των τεχνολογιών επεξεργασίας πληροφοριών όσον αφορά τον σεβασμό των ελευθεριών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των προσώπων Για τον σκοπό αυτόν, μπορεί να αναθέσει τη διεξαγωγή μελετών, ερευνών ή εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης.

Η Εθνική επιτροπή προστασίας των προσωπικών δεδομένων έχει επίσης αναλάβει να διασφαλίζει την εφαρμογή των διατάξεων του τροποποιητικού νόμου της 30 Μαΐου 2005 σχετικά με την προστασία του ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και την εφαρμογή των εκτελεστικών κανονισμών του εν λόγω νόμου.

Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να απευθύνει αίτημα στην Εθνική επιτροπή, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω του δικηγόρου του ή οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου νομίμως εξουσιοδοτημένου, σχετικά με τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του στο πλαίσιο επεξεργασίας. Το πρόσωπο αυτό (υποκείμενο των δεδομένων) ενημερώνονται σχετικά με τη συνέχεια που δίνεται στο αίτημά του.

Ειδικότερα, η Εθνική επιτροπή μπορεί να αναλάβει, ύστερα από σχετικό αίτημα ενδιαφερόμενου προσώπου, να επαληθεύσει τη νομιμότητα μιας επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, σε περίπτωση που το υποκείμενο των δεδομένων αντιμετωπίζει άρνηση ή περιορισμό της άσκησης του δικαιώματός του για πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα.

Η επιτροπή γνωστοποιεί στις δικαστικές αρχές τις παραβιάσεις του νόμου που υπέπεσαν στην αντίληψή της.

Εθνική επιτροπή προστασίας των προσωπικών δεδομένων (Commission nationale pour la protection des données)

15, Boulevard du Jazz
L-4370 Belvaux

Τηλ.: (+352) 26 10 60 -1
Φαξ: (+352) 26 10 60 - 29

Ιστότοπος: https://cnpd.public.lu/fr.html

Εθνική Υπηρεσία Υποδοχής (ONA)

Η Εθνική Υπηρεσία Υποδοχής (ONA) συστάθηκε με τον νόμο της 4ης Δεκεμβρίου 2019. Οι διατάξεις του νέου νόμου για την υποδοχή τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2020.

Η Εθνική Υπηρεσία Υποδοχής αντικαθιστά την Υπηρεσία Υποδοχής και Ένταξης του Λουξεμβούργου (OLAI), η οποία συστάθηκε με τον τροποποιημένο νόμο της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την υποδοχή και την ένταξη αλλοδαπών στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου.

Η αποστολή της Εθνικής Υπηρεσίας Υποδοχής είναι η ακόλουθη:

 1. Η οργάνωση της υποδοχής των αιτούντων διεθνή προστασία, όπως αυτοί ορίζονται στον νόμο της 18ης Δεκεμβρίου 2015 για τη διεθνή προστασία και την προσωρινή προστασία·
 2. Η διαχείριση των εγκαταστάσεων στέγασης που προορίζονται για την προσωρινή στέγαση των αιτούντων διεθνή προστασία, των προσφύγων και των ατόμων που δικαιούνται επικουρική προστασία, όπως ορίζονται στον προαναφερθέντα νόμο της 18ης Δεκεμβρίου 2015·
 3. Η συνεργασία με άλλους φορείς για τη δημιουργία και διαχείριση δομών στέγασης που προορίζονται για την προσωρινή στέγαση των αιτούντων διεθνή προστασία, των προσφύγων και των ατόμων που δικαιούνται επικουρική προστασία·
 4. Η προώθηση, σε συνεργασία με άλλους φορείς, της ανοικοδόμησης και της διαμόρφωσης δομών στέγασης που προορίζονται για την προσωρινή στέγαση των αιτούντων διεθνή προστασία, των προσφύγων και των ατόμων που δικαιούνται επικουρική προστασία.

Κατά την εκτέλεση αυτού του καθήκοντος, η Εθνική Υπηρεσία Υποδοχής συνεργάζεται με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες για οικογενειακούς, ανθρωπιστικούς ή υγειονομικούς λόγους, η Εθνική Υπηρεσία Υποδοχής μπορεί να παρέχει ad hoc στήριξη σε υπηκόους τρίτων χωρών, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 στοιχείο c) του τροποποιημένου νόμου της 29ης Αυγούστου 2008 για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και τη μετανάστευση που δεν δικαιούνται υφιστάμενα επιδόματα και ενίσχυση.

Εθνική Υπηρεσία Υποδοχής (ONA)

5, rue Carlo Hemmer
L-1734 Λουξεμβούργο

Τηλ.: (+352) 247-85700
Φαξ:(+352) 247-85720

Ιστότοπος: https://ona.gouvernement.lu/en/service.html
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@olai.public.lu

Πρόσβαση στη δικαιοσύνη

Υπηρεσία υποδοχής και νομικών πληροφοριών (Service d’accueil et d’information juridique)

Αυτή η υπηρεσία λειτουργεί στους κόλπους των δικαστηρίων και υπάγεται στην αρμοδιότητα του γενικού εισαγγελέα. Αποστολή της είναι να υποδέχεται τους ιδιώτες και να τους παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και με τους τρόπους και τα μέσα με τα οποία μπορούν να τα διαφυλάξουν.

Η υπηρεσία υποδοχής και νομικών πληροφοριών εκτελεί τα εξής καθήκοντα:

 • υποδέχεται τους ιδιώτες και τους κατευθύνει προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, παρέχοντάς τους τις απαραίτητες πληροφορίες και τα τεχνικά μέσα
 • ενημερώνει τους ιδιώτες γενικά για τα δικαιώματά τους σε σχέση με τα προβλήματα που τους απασχολούν και για τους τρόπους και τα μέσα με τα οποία μπορούν να κάνουν σεβαστά τα δικαιώματα αυτά·
 • ακούει τα παράπονά τους σχετικά με τις δυσκολίες που συνάντησαν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους και προτείνει μέσα αντιμετώπισης των δυσκολιών αυτών.

Η υπηρεσία υποδοχής και νομικών πληροφοριών παρέχει αποκλειστικά προφορικές πληροφορίες και όχι γραπτές γνωμοδοτήσεις/συμβουλές.

Υπηρεσία υποδοχής και νομικών πληροφοριών Λουξεμβούργου (Service d’accueil et d’information juridique - Luxembourg)

Cité judiciaire
Bâtiment BC
L-2080 - Λουξεμβούργο

Τηλ.:(+352)475981-345/325/600

pgsin@justice.etat.lu

Υπηρεσία υποδοχής και νομικών πληροφοριών Ντίκιρς (Service d’accueil et d’information juridique - Diekirch)

Ειρηνοδικείο

Place Joseph Bech
L-9211 - Diekirch

Τηλ.: (+352) 80 23 15

Νομική συνδρομή (Assistance judiciaire)

Η νομική συνδρομή μπορεί να χορηγηθεί για εξώδικες και δικαστικές πράξεις, για υποθέσεις της εκουσίας ή της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας, στο πρόσωπο που κινεί τη διαδικασία ή το πρόσωπο εναντίον του οποίου αυτή κινείται. Η παροχή νομικής συνδρομής εξαρτάται από τους πόρους του προσώπου που τη ζητά, οι οποίοι πρέπει να είναι ανεπαρκείς, δηλ. να αντιστοιχούν στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα (REVIS). Η ανεπάρκεια των πόρων υπολογίζεται με βάση το εισόδημα και την περιουσία του αιτούντος την αρωγή και των προσώπων που συμβιώνουν μ’ αυτόν κάτω από την ίδια στέγη.

Δεν δικαιούται νομική συνδρομή το πρόσωπο που καταθέτει αγωγή η οποία φαίνεται προδήλως απαράδεκτη, αβάσιμη, καταχρηστική ή το αντικείμενο της οποίας κρίνεται δυσανάλογο σε σύγκριση με τις σχετικές δαπάνες.

Η αίτηση νομικής συνδρομής απορρίπτεται αν ο αιτών δικαιούται να λάβει από τρίτο, για οποιαδήποτε αιτία, τις δαπάνες που καλύπτει η νομική συνδρομή.

Ο δικαιούχος νομικής συνδρομής δικαιούται συνδρομή δικηγόρου και κάθε δημόσιας αρχής η συνδρομή της οποίας απαιτείται για την υπόθεση, τη δίκη ή την εκτέλεση.

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου ή το ειδικά εξουσιοδοτημένο προς τούτο μέλος του Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου, αρμόδιο για την περιφέρεια του τόπου κατοικίας του αιτούντα, αποφασίζει τη χορήγηση της νομικής συνδρομής. Αν δεν υπάρχει κατοικία στο Λουξεμβούργο, αρμόδιος είναι ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου του Λουξεμβούργου ή το μέλος του Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου το οποίο εξουσιοδοτεί προς το σκοπό αυτό.

Τα πρόσωπα που δεν διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα απευθύνονται στον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, είτε κατά τις ώρες υποδοχής του κοινού είτε εγγράφως.

Αν πρόσωπο που κρατείται από την αστυνομία ισχυρίζεται ότι δικαιούται νομικής συνδρομής και υποβάλλει σχετικό αίτημα, ο δικηγόρος που τον συνδράμει κατά την κράτησή του διαβιβάζει την αίτηση στον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου.

Ιστότοποςhttps://www.barreau.lu/recourir-a-un-avocat/assistance-judiciaire/

Για τη δικαστική περιφέρεια της πόλης του Λουξεμβούργου

Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Luxembourg
Service de l'Assistance Judiciaire
45, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
L-2013 Luxembourg

Τηλέφωνο: (+352) 467272-1

Για τη δικαστική περιφέρεια της πόλης Diekirch

Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Diekirch
B.P. 68
L-9201 Diekirch

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/04/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.