Εθνικά δικαστήρια και λοιποί μη δικαστικοί φορείς

Κάτω Χώρες

Στο κεφάλαιο 1 του Συντάγματος ορίζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα. Πρόκειται για τα δικαιώματα που παρέχουν στους πολίτες την ελευθερία να ζουν χωρίς την παρέμβαση του κράτους. Το Σύνταγμα προβλέπει επίσης το δικαίωμα συμμετοχής του πολίτη στην κοινωνία και την πολιτική. Παραδείγματα θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι: η ελευθερία της έκφρασης, το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το δικαίωμα του εκλέγειν και το δικαίωμα στην ίση μεταχείριση.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κάτω Χώρες

Υπάρχουν 2 τύποι θεμελιωδών δικαιωμάτων:

  • Τα «κλασικά» θεμελιώδη δικαιώματα: τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα του εκλέγειν, την ελευθερία της έκφρασης, το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, τη θρησκευτική ελευθερία και της απαγόρευσης των διακρίσεων.
  • Τα «κοινωνικά» θεμελιώδη δικαιώματα: τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα στη στέγαση, την κοινωνική ασφάλιση, την προστασία της υγείας και την εκπαίδευση.

Τα κοινωνικά θεμελιώδη δικαιώματα είναι μη εκτελεστά από τα δικαστήρια, σε αντίθεση με τα κλασικά θεμελιώδη δικαιώματα. Επομένως, ένας πολίτης μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο σε περίπτωση που ένας δήμος επιδιώξει να απαγορεύσει, χωρίς σοβαρό λόγο, μια εκδήλωση.

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.