Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2022.

Θεμελιώδη δικαιώματα

Βόρεια Ιρλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βόρεια Ιρλανδία

Εθνικά δικαστήρια

Εθνικοί οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διαμεσολαβητής

Εξειδικευμένοι φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Άλλοι φορείς

Εθνικά δικαστήρια

1. Δικαστική Υπηρεσία Ηνωμένου Βασιλείου

Η Δικαστική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου (Her Majesty's Courts & Tribunals Service) είναι υπεύθυνη για τη διοίκηση των ποινικών, των αστικών και των οικογενειακών δικαστηρίων και δικαιοδοτικών οργάνων στην Αγγλία και Ουαλία και των δικαιοδοτικών οργάνων που δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο αποκέντρωσης στη Σκοτία και στη Βόρεια Ιρλανδία. Παρέχει ένα αντικειμενικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό δικαστικό σύστημα, το οποίο εφαρμόζεται από ανεξάρτητη δικαστική αρχή.

Στόχος της Δικαστικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου είναι να διασφαλίζει ότι όλοι οι πολίτες έχουν έγκαιρη πρόσβαση στη δικαιοσύνη ανάλογα με τις διαφορετικές ανάγκες τους, ως θύματα ή ως μάρτυρες εγκληματικής πράξης, ως κατηγορούμενοι για εγκληματική πράξη, ως χρεωμένοι καταναλωτές, ως παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο βλάβης, ως επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε εμπορικές διαφορές ή ως πρόσωπα που διεκδικούν τα δικαιώματα απασχόλησής τους ή αμφισβητούν τις αποφάσεις κρατικών οργάνων.

Για πληροφορίες σχετικά με την επικοινωνία με τα δικαστήρια, βλ.: http://www.justice.gov.uk/global/contacts/hmcts/courts/index.htm

Για πληροφορίες σχετικά με την επικοινωνία με τα δικαιοδοτικά όργανα, βλ.: http://www.justice.gov.uk/global/contacts/hmcts/tribunals/index.htm

2. Υπηρεσία Δικαστηρίων της Βόρειας Ιρλανδίας

Η Δικαστική Υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας (Northern Ireland Courts and Tribunals Service, NICTS) είναι υπηρεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης της Βόρειας Ιρλανδίας. Παρέχει διοικητική στήριξη στα δικαστήρια της Βόρειας Ιρλανδίας, δηλαδή στο Εφετείο (Court of Appeal), το Ανώτατο Δικαστήριο (High Court), το Δικαστήριο του Στέμματος (crown court), τα κομητειακά δικαστήρια (county courts), τα ειρηνοδικεία (magistrates’ courts) και τα ιατροδικαστικά δικαστήρια (coroner’s courts). Παρέχει επίσης διοικητική στήριξη σε δικαιοδοτικά όργανα και εκτελεί τις αποφάσεις των αστικών δικαστηρίων μέσω του Γραφείου Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων.

Ιστότοπος: https://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals

Στοιχεία επικοινωνίας: http://www.courtsni.gov.uk/en-GB/ContactDetails/

Πρόσθετες πληροφορίες

Αστικές διαδικασίες

Οι διαδικασίες στη Βόρεια Ιρλανδία είναι παρόμοιες με εκείνες στην Αγγλία και την Ουαλία. Οι διαδικασίες στο Ανώτατο Δικαστήριο ξεκινούν με κλήση του δικαστηρίου, ενώ οι διαδικασίες στα κομητειακά δικαστήρια ξεκινούν με αγωγή ή με αγωγή μικροδιαφοράς. Αυτές επιδίδονται στον εναγόμενο, ο οποίος έχει το δικαίωμα να αμυνθεί έναντι της αγωγής. Οι αποφάσεις των αστικών δικαστηρίων είναι εκτελεστές μέσω κεντρικής διαδικασίας, την οποία διαχειρίζεται το Γραφείο Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων.

Νομική συνδρομή

 1. Και στα τρία δικαιοδοτικά καθεστώτα του Ηνωμένου Βασιλείου προβλέπεται ένα ενιαίο σύστημα, βάσει του οποίου ένα πρόσωπο που χρειάζεται νομικές συμβουλές ή εκπροσώπηση στο δικαστήριο μπορεί να λάβει οικονομική συνδρομή από δημόσια κονδύλια. Τα σχετικά προγράμματα ονομάζονται «νομική συνδρομή» και είναι θεμελιώδους σημασίας για την υλοποίηση των έννομων δικαιωμάτων κάθε φυσικού προσώπου. Η νομική συνδρομή απευθύνεται σε άτομα με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα και μπορεί να χορηγείται δωρεάν ή να υπόκειται σε οικονομική συμμετοχή του φυσικού προσώπου. Εάν χορηγηθεί νομική συνδρομή, η υπόθεση διεξάγεται με τον συνήθη τρόπο, με εξαίρεση το γεγονός ότι δεν μεταβιβάζονται χρήματα από το φυσικό πρόσωπο στον νομικό του σύμβουλο (solicitor): όλες οι πληρωμές πραγματοποιούνται μέσω του ταμείου νομικής συνδρομής.
 2. Στη Βόρεια Ιρλανδία, η παροχή νομικής συνδρομής αποτελεί ευθύνη της Επιτροπής Νομικών Υπηρεσιών Βόρειας Ιρλανδίας. Η επιλεξιμότητα για νομική συνδρομή στις περισσότερες κατηγορίες αστικών ή ποινικών υποθέσεων καθορίζεται ύστερα από έλεγχο πόρων και βασίμου της αίτησης.
 3. Εάν ένα πρόσωπο πιστεύει ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά του που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και προτίθεται να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπάρχουν διάφορα προγράμματα παροχής νομικών συμβουλών και συνδρομής. Βάσει του προγράμματος νομικής συνδρομής, ένα πρόσωπο μπορεί λάβει τη συνδρομή έμπειρου solicitor ή νομικού συμβούλου στα προκαταρκτικά στάδια της αίτησής του. Εάν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο χαρακτηρίσει μια αίτηση παραδεκτή, ο αιτών μπορεί να λάβει οικονομική βοήθεια απευθείας από το Στρασβούργο. Η επιλεξιμότητα καθορίζεται βάσει του κατά πόσον ο αιτών θα ήταν επιλέξιμος για νομική συνδρομή στη χώρα του.
 4. Σε ορισμένες αστικές περιοχές, νομικά κέντρα παρέχουν νομικές συμβουλές και εκπροσώπηση δωρεάν, ανάλογα με τις δυνατότητες του αιτούντος. Τα νομικά κέντρα, τα οποία χρηματοδοτούνται από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων συχνά αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης, απασχολούν συνήθως δικηγόρους με καθεστώς πλήρους απασχόλησης υπάρχουν όμως και πολλά που χρησιμοποιούν εργαζόμενους από την κοινότητα. Μεγάλο μέρος του χρόνου τους αφιερώνεται σε προβλήματα στέγασης, απασχόλησης, κοινωνικής ασφάλισης και μετανάστευσης. Δωρεάν συμβουλές παρέχονται επίσης από τα Γραφεία Συμβουλών στους Πολίτες, από τα συμβουλευτικά κέντρα σε θέματα κατανάλωσης και στέγασης, καθώς και από τα εξειδικευμένα συμβουλευτικά κέντρα τα οποία τελούν υπό τη διαχείριση διάφορων εθελοντικών οργανώσεων. Το Νομικό Κέντρο Προσφύγων και η Συμβουλευτική Υπηρεσία Μετανάστευσης, τα οποία χρηματοδοτούνται αμφότερα από το κράτος, παρέχουν δωρεάν συμβουλές και συνδρομή σε αιτούντες άσυλο, η δε Συμβουλευτική Υπηρεσία Μετανάστευσης παρέχει επίσης δωρεάν συμβουλές και συνδρομή σε πρόσωπα με δικαιώματα προσφυγής σε μεταναστευτικά θέματα.

Θύματα εγκληματικών πράξεων

 1. Τα δικαστήρια μπορούν να διατάξουν τον καταδικασθέντα δράστη να καταβάλει αποζημίωση στο θύμα για την προσωπική βλάβη, την απώλεια ή τη ζημία που προκάλεσε το αδίκημα. Στην Αγγλία και Ουαλία τα δικαστήρια υποχρεούνται να εξετάζουν το θέμα της αποζημίωσης σε κάθε κατάλληλη περίπτωση και να αιτιολογούν τις περιπτώσεις στις οποίες δεν επιδικάζεται αποζημίωση. Η αποζημίωση του θύματος πρέπει να προηγείται του προστίμου, εάν το δικαστήριο εξετάζει αμφότερα τα ενδεχόμενα, και η ανάκτηση των ποσών που επιδικάσθηκαν ως αποζημίωση πρέπει να προηγείται της ανάκτησης των προστίμων.
 2. Εάν η Εισαγγελία (Crown Prosecution Service) αρνηθεί να ασκήσει δίωξη, τα θύματα μπορούν να ζητήσουν τα ίδια την άσκηση δίωξης στην Αγγλία και Ουαλία, αλλά στην πράξη αυτό συμβαίνει σπάνια. Τα θύματα μπορούν επίσης να ασκήσουν αγωγή αποζημίωσης στα πολιτικά δικαστήρια. Η δικαστική διαδικασία έχει απλουστευθεί ώστε τα πρόσωπα που δεν έχουν νομικές γνώσεις να μπορούν να ασκήσουν αγωγές σε μικροδιαφορές για απώλεια ή ζημία.
 3. Τα θύματα οποιασδήποτε ιθαγένειας τα οποία υφίστανται βλάβη ως αποτέλεσμα βίαιου εγκλήματος στην Αγγλία, στην Ουαλία ή στη Σκοτία μπορούν να ζητήσουν αποζημίωση από δημόσια κονδύλια βάσει του προγράμματος αποζημίωσης βλαβών από ποινικά αδικήματα. Η αποζημίωση βασίζεται σε κατάλογο επιδικαζόμενων ποσών και οι πληρωμές κυμαίνονται από 1.000 λίρες στερλίνες έως 500.000 λίρες στερλίνες για τα θύματα που υπέστησαν σοβαρότατες βλάβες.
 4. Στη Βόρεια Ιρλανδία ισχύουν χωριστές ρυθμίσεις: η αποζημίωση μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να καταβληθεί από δημόσια κονδύλια για βλάβες από ποινικά αδικήματα και για κακόβουλη πρόκληση ζημίας σε περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων κερδών.
 5. Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν τρεις οργανώσεις, οι οποίες παρέχουν γενική στήριξη στα θύματα εγκληματικών πράξεων: η Victim Support (η οποία καλύπτει την Αγγλία και Ουαλία), η Victim Support Scotland (Σκοτίας) και η Victim Support Norhtern Ireland (Βόρειας Ιρλανδίας). Οι οργανώσεις αυτές χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση.
 6. Τον Ιούνιο του 1996 η κυβέρνηση δημοσίευσε έναν νέο Χάρτη για τα Θύματα, ο οποίος, τον Απρίλιο του 2006, έγινε νομικά δεσμευτικός μέσω του Κώδικα πρακτικής για τα θύματα. Τα θύματα δικαιούνται πλέον υψηλής ποιότητας υπηρεσίες από τα όργανα ποινικής δικαιοσύνης. Ο κώδικας εξηγεί επίσης στα θύματα πώς μπορούν να υποβάλουν καταγγελία εάν δεν τους προσφερθούν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Η θέσπιση του Χάρτη για τους Μάρτυρες καθιέρωσε για τους μάρτυρες ένα παρόμοιο, αν και μη νομικά δεσμευτικό, σύνολο προτύπων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Στη Βόρεια Ιρλανδία δημοσιεύθηκε ξεχωριστός Κώδικας Πρακτικής για τα θύματα εγκληματικών πράξεων, στον οποίο περιγράφονται τα πρότυπα των υπηρεσιών που πρέπει να παρέχονται στα θύματα όταν αυτά έρχονται σε επαφή με το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης της Βόρειας Ιρλανδίας, καθώς και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας. Όλα τα θύματα εγκληματικών πράξεων που έχουν υποβάλει σχετική καταγγελία λαμβάνουν ένα φυλλάδιο με τίτλο «Θύματα εγκληματικής πράξης», το οποίο περιέχει πρακτικές συμβουλές για το τι πρέπει να κάνει ένα θύμα εγκληματικής πράξης. Το φυλλάδιο εξηγεί με απλό τρόπο τις αστυνομικές και δικαστικές διαδικασίες, πώς μπορεί κανείς να υποβάλει αίτηση αποζημίωσης και ποιες είναι οι δυνατότητες περαιτέρω βοήθειας.

Εθνικοί οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βόρειας Ιρλανδίας (Northern Ireland Human Rights Commission)

Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βόρειας Ιρλανδίας (NIHRC) είναι εθνικός οργανισμός για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με επίπεδο διαπίστευσης «κατηγορία Α» από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). Η NIHRC χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά αποτελεί ανεξάρτητο δημόσιο φορέα που λειτουργεί σε πλήρη συμφωνία με τις αρχές του Παρισιού των Ηνωμένων Εθνών.

Η αποστολή της είναι να διασφαλίζει ότι η κυβέρνηση και άλλοι δημόσιοι φορείς προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των ατόμων στην Βόρεια Ιρλανδία. Βοηθά επίσης τους πολίτες να κατανοούν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους και να γνωρίζουν τι μπορούν να κάνουν εάν τα δικαιώματά τους δεν γίνονται σεβαστά ή παραβιάζονται.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Temple Court
39 North Street
Belfast
Northern Ireland
BT1 1NA
Τηλ: +44 (0)28 9024 3987
Ηλ. ταχυδρομείο: information@nihrc.org
Ιστότοπος: http://www.nihrc.org/

Διαμεσολαβητής

Κοινοβουλευτικός διαμεσολαβητής και διαμεσολαβητής της Υπηρεσίας Υγείας (Parliamentary and Health Service Ombudsman)

Ο διαμεσολαβητής αυτός ορίστηκε από το Κοινοβούλιο για να παρέχει βοήθεια τόσο στους επιμέρους ιδιώτες που απευθύνονται σε αυτόν όσο και γενικά στο κοινό.

Ο ρόλος του είναι να διερευνά καταγγελίες ιδιωτών που αφορούν άδικη μεταχείριση ή κακή εξυπηρέτηση από κυβερνητικές υπηρεσίες ή άλλους δημόσιους φορείς και από το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) στην Αγγλία. Οι αρμοδιότητές του έχουν θεσπιστεί με νομοθετική πράξη και οι υπηρεσίες του είναι δωρεάν για όλους.

Στοιχεία επικοινωνίας

The Parliamentary and Health Service Ombudsman
Millbank Tower
Millbank
London
SW1P 4QP
Ιστότοπος: https://www.ombudsman.org.uk/

Εξειδικευμένοι φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διαμεσολαβητής για τα δικαιώματα του παιδιού

Επίτροπος παιδιών και νέων Βόρειας Ιρλανδίας (Northern Ireland Commissioner for Children and Young People)

Ο Επίτροπος παιδιών και νέων είναι δημόσιος μη κυβερνητικός φορέας (Non-Departmental Public Body, NDPB) που συστάθηκε τον Οκτώβριο του 2003.

Σημερινός Επίτροπος είναι η κ. Koulla Yiasouma και ρόλος της είναι η διασφάλιση και η προώθηση των δικαιωμάτων και του υπέρτερου συμφέροντος των παιδιών και των νέων στη Βόρεια Ιρλανδία. Η Επίτροπος λαμβάνει επίσης υπόψη κάθε συναφή διάταξη της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού.

Ο φορέας αυτός χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Κοινοτήτων (Department for Communities).

Στοιχεία επικοινωνίας:

NICCY
Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
Northern Ireland BT2 7DP
Τηλ: 028 9031 1616
Ηλ. ταχυδρομείο: info@niccy.org
Ιστότοπος: http://www.niccy.org/

Επίτροπος ατόμων τρίτης ηλικίας (Commissioner for Older People)

Ο Επίτροπος ατόμων τρίτης ηλικίας είναι δημόσιος μη κυβερνητικός φορέας (NDPB) που συστάθηκε τον Νοέμβριο του 2011. Σημερινός Επίπτροπος είναι η κ. Eddie Lynch και ρόλος της είναι η διασφάλιση και η προώθηση των συμφερόντων των ατόμων τρίτης ηλικίας στη Βόρεια Ιρλανδία.

Στοιχεία επικοινωνίας:

COPNI
Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
Northern Ireland BT2 7DP
Τηλ: 028 9089 0892
Ηλ. ταχυδρομείο: info@copni.org
Ιστότοπος: http://www.copni.org/

Φορέας Ισότητας

Επιτροπή Ισότητας Βόρειας Ιρλανδίας (Equality Commission for Northern Ireland)

Στοιχεία επικοινωνίας:

Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
Northern Ireland BT 2 7DP
Τηλ: 028 90 500 600
Ηλ. ταχυδρομείο: information@equalityni.org
Ιστότοπος:http://www.equalityni.org/

Η Επιτροπή Ισότητας Βόρειας Ιρλανδίας είναι μη κυβερνητικός δημόσιος φορέας, ο οποίος συστάθηκε βάσει του νόμου του 1998 για τη Βόρεια Ιρλανδία. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντά της ορίζονται από σειρά νομοθετικών πράξεων που θεσπίστηκαν τις τελευταίες δεκαετίες και παρέχουν προστασία κατά των διακρίσεων για λόγους ηλικίας, αναπηρίας, φυλής, θρησκείας και πολιτικών φρονημάτων, φύλου και γενετήσιου προσανατολισμού. Η Επιτροπή έχει επίσης αρμοδιότητες που απορρέουν από τον νόμο του 1998 για τη Βόρεια Ιρλανδία, όσον αφορά τις υποχρεώσεις των δημόσιων αρχών για ίση μεταχείριση βάσει του νόμου και για καλές σχέσεις με τους πολίτες.

Η Επιτροπή Ισότητας Βόρειας Ιρλανδίας χρηματοδοτείται από το Εκτελεστικό Γραφείο (Executive Office) της κυβέρνησης της Βόρειας Ιρλανδίας.

Φορέας προστασίας δεδομένων

1. Επίτροπος Πληροφοριών (The Information Commissioner)

Το Γραφείο του Επιτρόπου Πληροφοριών είναι η ανεξάρτητη αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου που συστάθηκε για να διασφαλίσει τα δικαιώματα ενημέρωσης για λόγους δημόσιου συμφέροντος, προάγοντας τη διαφάνεια στους δημόσιους φορείς και την προστασία των δεδομένων για τα φυσικά πρόσωπα.

Στοιχεία επικοινωνίας

Information Commissioner's Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire SK9 5AF
Τηλ: 0303 123 1113 (ή 01625 545745 εάν προτιμάτε να μην καλέσετε έναν αριθμό «03» ή +44 1625 545745 εάν καλείτε από το εξωτερικό)
Ιστότοπος: https://ico.org.uk/

2. Επίτροπος Πληροφοριών - περιφερειακό γραφείο

Βόρεια Ιρλανδία

Information Commissioner's Office – Northern Ireland
3rd floor, 14 Cromac Place
Belfast,
Northern Ireland BT7 2JB
Τηλ: 028 9026 9380
Ηλ. ταχυδρομείο: ni@ico.org.uk

Άλλοι φορείς

1. ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ - Directgov

Ο επίσημος ιστότοπος της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ιστότοπος: http://www.gov.uk/

2. Υπηρεσία Συμβουλών προς τους πολίτες

Η Υπηρεσία Συμβουλών προς τους πολίτες βοηθά τους πολίτες στην επίλυση των νομικών, οικονομικών και άλλων προβλημάτων τους, παρέχοντας δωρεάν ανεξάρτητες και εμπιστευτικές συμβουλές και επηρεάζοντας τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής.

Ιστότοπος: http://www.citizensadvice.org.uk/

3. Επιτροπή Νομικών Υπηρεσιών Βόρειας Ιρλανδίας (Northern Ireland Legal Services Commission)

Η Επιτροπή Νομικών Υπηρεσιών της Βόρειας Ιρλανδίας («η επιτροπή») είναι μη κυβερνητικός δημόσιος φορέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο οποίος συστάθηκε με το διάταγμα του 2003 περί πρόσβασης στη δικαιοσύνη (Βόρεια Ιρλανδία). Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κ. David Ford, είχε δηλώσει την πρόθεσή του να μεταφέρει, το φθινόπωρο του 2014, τις αρμοδιότητες της επιτροπής σε έναν εκτελεστικό οργανισμό εντός του Υπουργείου. Ο νέος οργανισμός θα ονομάζεται Οργανισμός Νομικών Υπηρεσιών Βόρειας Ιρλανδίας (Legal Services Agency Northern Ireland). Η μεταφορά αυτή δεν θα αλλάξει ουσιαστικά τη γενικότερη παροχή υπηρεσιών, αλλά θα βελτιώσει σημαντικά τη διακυβέρνηση και την αποτελεσματικότητα του φορέα.

Ο ρόλος της επιτροπής είναι να διαχειρίζεται την παροχή νομικών υπηρεσιών χρηματοδοτούμενων από δημόσια κονδύλια, σύμφωνα με τα νόμιμα συστήματα νομικής συνδρομής. Η επιτροπή προβαίνει σε ελέγχους για να προσδιορίσει αν ένα άτομο δικαιούται νομική συνδρομή για αστικές υποθέσεις και, εάν το άτομο αυτό είναι όντως επιλέξιμο, η επιτροπή πληρώνει τους νομικούς συμβούλους και τους δικηγόρους για τις νομικές υπηρεσίες που του παρέχουν. Ενώ το δικαστικό σύστημα είναι αρμόδιο για την παροχή νομικής συνδρομής για ποινικά θέματα, η επιτροπή καταβάλλει επίσης τα έξοδα για τις αντίστοιχες παρεχόμενες νομικές υπηρεσίες. Η επιτροπή, εκτός από τη διαχείριση του συστήματος νομικής συνδρομής, τροφοδοτεί επίσης με πληροφορίες το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο των εργασιών για τη μεταρρύθμιση της νομικής συνδρομής.

Στοιχεία επικοινωνίας:

The Northern Ireland Legal Services Commission
2nd Floor,
Waterfront Plaza,
8 Laganbank Road,
Mays Meadow,
Belfast,
Northern Ireland BT1 3BN
Τηλ: +44 (0)28 9040 8888
Ιστότοπος:http://www.nilsc.org.uk/

Αποστολή της είναι να προωθήσει τη δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση στη δικαιοσύνη στη Βόρεια Ιρλανδία, με την παροχή νομικών υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από δημόσια κονδύλια.

Στόχος της είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, επικεντρωμένων στον πελάτη που τις έχει μεγαλύτερη ανάγκη, με την καλύτερη δυνατή οικονομική αποδοτικότητα.

Χρηματοδοτεί δικηγόρους και άλλους παρόχους υπηρεσιών:

 • για να βοηθήσουν πρόσωπα τα οποία είναι επιλέξιμα για νομική συνδρομή, ώστε να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους σε αστικές υποθέσεις
 • για να βοηθήσουν πρόσωπα τα οποία τελούν υπό διερεύνηση ή στα οποία έχουν απαγγελθεί ποινικές κατηγορίες.

4. Ο Επίτροπος Θυμάτων (Victims’ Commissioner)

Baroness Newlove of Warrington,
Victims' Commissioner for England & Wales
The Tower, 9th Floor,
102 Petty France,
London, SW1H 9AJ
Ηλ. ταχυδρομείο: victims.commissioner@victimscommissioner.gsi.gov.uk
Ιστότοπος: http://victimscommissioner.org.uk/

Ρόλος του Επιτρόπου Θυμάτων είναι να προάγει τα συμφέροντα των θυμάτων και των μαρτύρων, να παροτρύνει την εφαρμογή ορθών πρακτικών κατά τη μεταχείρισή τους και να επανεξετάζει τακτικά τον Κώδικα Πρακτικής για τα Θύματα, στον οποίο περιγράφονται οι υπηρεσίες τις οποίες μπορούν να προσδοκούν ότι θα λάβουν τα θύματα.

Ο Επίτροπος ακούει τις απόψεις των θυμάτων και των μαρτύρων, κατανοεί το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης από τη δική τους οπτική γωνία και προσπαθεί να βοηθήσει στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και της υποστήριξης.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τον νόμο, δεν επιτρέπεται η παρέμβαση του Επιτρόπου σε συγκεκριμένες υποθέσεις. Ωστόσο, παρέχει συμβουλές στους ενδιαφερομένους σχετικά με το πού θα λάβουν τις καλύτερες συμβουλές και υποστήριξη.

5. Victim Support Northern Ireland (Υποστήριξη θυμάτων Βόρειας Ιρλανδίας)

Στοιχεία επικοινωνίας:

Central Office
Victim Support NI
Annsgate House
3rd Floor
70/74 Ann Street
Belfast
Northern Ireland BT 1 4EH
Τηλ: 028 9024 3133
Ηλ. ταχυδρομείο: belfast@victimsupportni.org.uk

Η Victim Support Βόρειας Ιρλανδίας είναι φιλανθρωπική οργάνωση που βοηθά τα πρόσωπα τα οποία θίγονται από οποιοδήποτε είδος εγκληματικής πράξης. Παρέχει συναισθηματική στήριξη, πληροφορίες και πρακτική βοήθεια σε θύματα, μάρτυρες και άλλα πρόσωπα που θίγονται από την εγκληματική πράξη.

Η Victim Support Βόρειας Ιρλανδίας είναι η κορυφαία φιλανθρωπική οργάνωση στήριξης προσώπων που θίγονται από οποιοδήποτε είδος εγκληματικής πράξης. Παρέχει δωρεάν και εμπιστευτικές υπηρεσίες, ανεξάρτητα από το αν η εγκληματική πράξη έχει καταγγελθεί ή όχι. Είναι ανεξάρτητη οργάνωση –δεν υπάγεται στην αστυνομία, στα δικαστήρια ή σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία της ποινικής δικαιοσύνης.

Κάθε χρόνο η Victim Support Βόρειας Ιρλανδίας προσφέρει βοήθεια σε σχεδόν 30.000 άτομα τα οποία θίγονται από εγκληματικές πράξεις.

6. Διαμεσολαβητής κρατουμένων Βόρειας Ιρλανδίας (The Prisoner Ombudsman for Northern Ireland)

Unit 2
Walled Garden
Stormont Estate
Belfast
Northern Ireland BT4 3SH
Τηλ: 028 90 44 3982
Δωρεάν αριθμός κλήσης: 0800 7836317
Ηλ. ταχυδρομείο: pa@prisonerombudsman.x.gsi.gov.uk
Ιστότοπος: http://www.niprisonerombudsman.gov.uk/

Ο Διαμεσολαβητής Κρατουμένων διορίζεται από τον υπουργό Δικαιοσύνης της Βόρειας Ιρλανδίας και είναι πλήρως ανεξάρτητος από τη Σωφρονιστική Υπηρεσία Βόρειας Ιρλανδίας.

Ο Διαμεσολαβητής κρατουμένων διερευνά:

 • καταγγελίες κρατουμένων στη Βόρεια Ιρλανδία
 • τους επισκέπτες των κρατουμένων στη Βόρεια Ιρλανδία
 • θανάτους κρατουμένων κατά τη διάρκεια της κράτησής τους στη Βόρεια Ιρλανδία

Σημερινός Διαμεσολαβητής είναι ο κ. Tom McGonigle και υποστηρίζεται από ομάδα ερευνητών και λοιπού προσωπικού.

7. Γραφείο του Επιτρόπου Μεταναστευτικών Υπηρεσιών (The Office of the Immigration Services Commissioner)

Στοιχεία επικοινωνίας:

5th Floor
21 Bloomsbury Street
London
WC1B 3HF
Τηλ: 020 7211 1500

Το Γραφείο του Επιτρόπου Μεταναστευτικών Υπηρεσιών (OISC) είναι ανεξάρτητος, μη κυβερνητικός δημόσιος φορέας ο οποίος συστάθηκε στο πλαίσιο του νόμου για τη μετανάστευση και το άσυλο του 1999.

Ο νόμος για τη μετανάστευση και το άσυλο του 1999 καθώς και ο νόμος για την ιθαγένεια, τη μετανάστευση και το άσυλο του Act 2002 αναθέτουν στον Επίτροπο Μεταναστευτικών Υπηρεσιών διάφορες εξουσίες, που του επιτρέπουν μεταξύ άλλων:

 • να αρνηθεί την ένταξη κάποιου συμβούλου στο ρυθμιστικό σύστημα
 • να αποκλείσει έναν διαπιστευμένο σύμβουλο από το ρυθμιστικό σύστημα
 • να περιορίσει ή να αλλάξει το επίπεδο των δραστηριοτήτων που μπορεί να αναλάβει ένας σύμβουλος
 • να επιβάλει πειθαρχική ποινή κατά των διαπιστευμένων συμβούλων
 • να υποβάλλει αίτηση για περιοριστικά ή ασφαλιστικά μέτρα
 • να ασκήσει δίωξη για παράνομη παροχή συμβουλών και/ή υπηρεσιών σε θέματα μετανάστευσης
 • να ασκήσει δίωξη για παράνομη διαφήμιση συμβουλών και/ή υπηρεσιών σε θέματα μετανάστευσης
 • να εισέλθει στον χώρο όπου ένας σύμβουλος ασκεί τις δραστηριότητές του
 • να κατασχέσει τα αρχεία ενός συμβούλου

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.oisc.gov.uk/

8. Επιτροπή θυμάτων και επιζώντων (Commission for Victims and Survivors)

Στοιχεία επικοινωνίας:

Commission for Victims and Survivors
Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
BT2 7DP
Τηλ: 028 9031 1000
Φαξ: 028 9060 7424

Η Επιτροπή θυμάτων και επιζώντων της Βόρειας Ιρλανδίας είναι αφοσιωμένη στο έργο της και στα δικαιώματα όλων των θυμάτων και των επιζώντων, δηλαδή να ακούγεται ο λόγος τους, να τους μεταχειρίζονται με σεβασμό και να έχουν πρόσβαση στις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες. Η Επιτροπή θυμάτων και επιζώντων αποσκοπεί να βελτιώσει τη ζωή των θυμάτων και των επιζώντων συρράξεων.

Προσπαθεί να αντεπεξέλθει στις ανάγκες όλων των θυμάτων και των επιζώντων, με την παροχή άριστων υπηρεσιών, την αναγνώριση της παρακαταθήκης του παρελθόντος και την οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος. Το έργο της Επιτροπής στηρίζεται σε ορισμένες βασικές αξίες που εφαρμόζει στην καθημερινή της εργασία. Τα αποτελέσματα που προσπαθεί να επιτύχει επιδιώκουν την εκπλήρωση των αξιών αυτών. Οι αξίες αυτές είναι οι ακόλουθες:

 • Εστίαση στα θύματα - τα θύματα και οι επιζώντες βρίσκονται στο κέντρο όλων των ενεργειών της Επιτροπής και η συμμετοχή τους ενθαρρύνεται και εκτιμάται δεόντως.
 • Άνοιγμα και διαφάνεια - τα μέλη της Επιτροπής είναι προσιτά, έντιμα, αξιόπιστα και ανοικτά στον διάλογο σε όλες τις δραστηριότητές τους.
 • Ισότητα και πολυμορφία - η Επιτροπή επιφυλάσσει ίση μεταχείριση σε κάθε άτομο και καταπολεμά τις ανισότητες με αμεροληψία, ανεξαρτησία και ακεραιότητα.
 • Σεβασμός - τα μέλη της Επιτροπή αντιμετωπίζουν κάθε άτομο που έρχεται σε επαφή μαζί τους με ευγένεια και επαγγελματισμό.
 • Αμεροληψία - η Επιτροπή προασπίζει την ανεξαρτησία της και κρατά τις απαραίτητες αποστάσεις, ώστε να μπορεί να ελέγχει την κυβέρνηση και τις αρμόδιες αρχές.
 • Ποιοτικό έργο - η Επιτροπή προσπαθεί να επιτελέσει το έργο της ακολουθώντας υψηλά ποιοτικά κριτήρια.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.cvsni.org/

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/04/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.