Εθνικά δικαστήρια και λοιποί μη δικαστικοί φορείς

Πολωνία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πολωνία

ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Σύμφωνα με το πολωνικό Σύνταγμα («Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej»), όλοι έχουν δικαίωμα σε δίκαιη και δημόσια δίκη, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ενώπιον αρμόδιου, αμερόληπτου και ανεξάρτητου δικαστηρίου. Αυτό σημαίνει ότι τυχόν διαφορές που αφορούν την άσκηση των δικαιωμάτων και ελευθεριών που διασφαλίζονται από την εθνική νομοθεσία μπορούν να παραπεμφθούν στα εθνικά δικαστήρια. Οι υποθέσεις αστικού και οικογενειακού δικαίου, δικαίου ανηλίκων, εργατικού δικαίου και δικαίου κοινωνικής ασφάλισης, εμπορικού και πτωχευτικού δικαίου, καθώς και οι υποθέσεις ποινικού και σωφρονιστικού δικαίου εξετάζονται από τα τακτικά δικαστήρια. Τα διοικητικά δικαστήρια ελέγχουν τη νομιμότητα των ενεργειών των αρχών. Τα στρατοδικεία απονέμουν δικαιοσύνη στις πολωνικές ένοπλες δυνάμεις, εντός του πλαισίου που προβλέπεται στους νόμους του κοινοβουλίου, καθώς και στις υποθέσεις που προβλέπονται δυνάμει των νόμων του κοινοβουλίου όσον αφορά πρόσωπα που δεν είναι μέλη των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων.

Τα τακτικά και τα διοικητικά δικαστήρια και τα στρατοδικεία λειτουργούν σύμφωνα με την αρχή των δύο βαθμών δικαιοδοσίας, που προβλέπει ότι αν ένα μέρος δεν μείνει ικανοποιημένο με τον τρόπο με τον οποίο επιλύθηκε η υπόθεση από το δικαστήριο, μπορεί να προσφύγει κατά της απόφασης σε ανώτερο δικαστήριο.

Επιπλέον, το πολωνικό Σύνταγμα δίνει σε κάθε πρόσωπο του οποίου τα συνταγματικά δικαιώματα και ελευθερίες έχουν παραβιαστεί το δικαίωμα συνταγματικής προσφυγής ενώπιον του συνταγματικού δικαστηρίου (Trybunał Konstytucyjny). Η εν λόγω προσφυγή πρέπει να καταρτιστεί από δικηγόρο («adwokat») ή νομικό σύμβουλο («radca prawny») [εξαιρουμένων των δικαστών («sędziowie»), των εισαγγελέων («prokuratorzy»), των δικηγόρων («adwokaci»), των νομικών συμβούλων («radcowie prawni»), των συμβολαιογράφων («notariusze»), ή των καθηγητών ή διδακτόρων νομικής που εκπροσωπούν τον εαυτό τους], ενώ η διαδικασία διεξάγεται ατελώς. Η προσφυγή μπορεί να αφορά κανονιστική πράξη σύμφωνα με την οποία δικαστήριο ή δημόσια αρχή έχει εκδώσει τελική απόφαση σε σχέση με τα δικαιώματα, τις ελευθερίες ή τις υποχρεώσεις που προβλέπει το Σύνταγμα.

ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ο Συνήγορος του Πολίτη («Rzecznik Praw Obywatelskich»)

Διεύθυνση: Aleja Solidarności 77, 00-090 Βαρσοβία

Καθήκον του Συνήγορου του Πολίτη είναι η προστασία των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων και ελευθεριών που προβλέπονται στο Σύνταγμα και σε άλλες κανονιστικές πράξεις.

Κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωμα να καταθέσει αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη για υποθέσεις που αφορούν την προστασία δικαιωμάτων ή ελευθεριών του που έχουν παραβιαστεί από τις αρχές.

Οι αιτήσεις στον Συνήγορο του Πολίτη είναι δωρεάν.

Μετά την εξέταση της αναφοράς, ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί:

 • να αναλάβει την υπόθεση
 • να υποδείξει τα μέσα έννομης προστασίας που έχει στη διάθεσή του ο αιτών
 • να προωθήσει την υπόθεση στο αρμόδιο όργανο
 • να αρνηθεί να αναλάβει την υπόθεση.

Όταν ο Συνήγορος του Πολίτη αναλαμβάνει υπόθεση, μπορεί:

 • να διεξαγάγει ο ίδιος την έρευνα
 • να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές να εξετάσουν την υπόθεση ή μέρος αυτής
 • να ζητήσει από το Sejm (την κάτω βουλή του πολωνικού κοινοβουλίου) να αναθέσει στην ανώτατη ελεγκτική υπηρεσία («Najwyższa Izba Kontroli») τη διεξαγωγή ελέγχου προκειμένου να εξετάσει την υπόθεση ή μέρος αυτής.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει το δικαίωμα:

 • να πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους για οποιαδήποτε υπόθεση (και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση)
 • να ζητά διευκρινίσεις και την υποβολή φακέλων για οποιαδήποτε υπόθεση διεκπεραιώνεται από τις εμπλεκόμενες αρχές
 • να ζητά πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη υπόθεσης που εξετάζεται από τα δικαστήρια, το γραφείο του εισαγγελέα και άλλες αρχές επιβολής του νόμου, και να ζητά την υποβολή φακέλων με σκοπό την εξέτασή τους από το γραφείο του Συνηγόρου του Πολίτη μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την έκδοση απόφασης
 • να ζητά γνωμοδοτήσεις εμπειρογνωμόνων και άλλες γνωμοδοτήσεις.

Μετά την εξέταση μιας υπόθεσης, ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί:

 • να εξηγήσει στον αιτούντα ότι δεν υφίσταται παραβίαση δικαιωμάτων ή ελευθεριών
 • να ζητήσει από την αρχή, τον οργανισμό ή το θεσμικό όργανο η πράξη του οποίου διαπιστώθηκε ότι συνιστά παραβίαση δικαιωμάτων και ελευθεριών την επανόρθωση της παραβίασης, και να παρακολουθήσει στη συνέχεια την εφαρμογή των συστάσεων
 • να ζητήσει από την αρχή που εποπτεύει τον εμπλεκόμενο φορέα να εφαρμόσει τα μέτρα που προβλέπει ο νόμος
 • να ζητήσει την κίνηση διαδικασίας και να συμμετάσχει σε τυχόν εκκρεμή αστική διαδικασία
 • να ζητήσει από τον αρμόδιο εισαγγελέα την κίνηση προκαταρκτικής διαδικασίας σε περιπτώσεις που αφορούν αυτεπαγγέλτως διωκόμενες αξιόποινες πράξεις
 • να ζητήσει την κίνηση διοικητικής διαδικασίας, να ασκήσει προσφυγή στο διοικητικό δικαστήριο και να συμμετάσχει στην εν λόγω διαδικασία
 • να ζητήσει την επιβολή ποινής και να ζητήσει την ακύρωση της οριστικής απόφασης σε υποθέσεις που αφορούν πταίσματα
 • να ασκήσει έφεση ή αναίρεση κατά οριστικής απόφασης.

Αν ο Συνήγορος του Πολίτη κρίνει απαραίτητη την τροποποίηση ή θέσπιση κανονιστικής πράξης σχετικά με δικαιώματα και ελευθερίες, μπορεί να υποβάλει αίτημα για τον σκοπό αυτό στις αρμόδιες αρχές.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Διαμεσολαβητής για τα παιδιά («Rzecznik Praw Dziecka»)

Διεύθυνση: ul. Przemysłowa 30/32, 00-450 Βαρσοβία

Ο Διαμεσολαβητής για τα παιδιά εργάζεται για την προστασία των δικαιωμάτων των ανηλίκων, συμπεριλαμβανομένων:

 • του δικαιώματος στη ζωή και την υγειονομική περίθαλψη
 • του δικαιώματος σε οικογενειακή ανατροφή
 • του δικαιώματος σε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης
 • του δικαιώματος εκπαίδευσης
 • των δικαιωμάτων των παιδιών με αναπηρία
 • της προστασίας των παιδιών από κάθε μορφή βίας, σκληρής μεταχείρισης, εκμετάλλευσης, διαφθοράς, παραμέλησης και άλλης κακοποίησης.

Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να καταθέσει αναφορά στον Διαμεσολαβητή για τα παιδιά σε υποθέσεις που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων ή των συμφερόντων ανηλίκου.

Οι αναφορές στον Διαμεσολαβητή για τα παιδιά είναι δωρεάν.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Διαμεσολαβητής για τα παιδιά μπορεί:

 • να πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους για οποιαδήποτε υπόθεση (και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση)
 • να ζητά από τα εμπλεκόμενα όργανα διευκρινίσεις ή πληροφορίες ή τη διάθεση φακέλων
 • να ζητά γνωμοδοτήσεις εμπειρογνωμόνων και άλλες γνωμοδοτήσεις.

Μετά την εξέταση μιας υπόθεσης, ο Διαμεσολαβητής για τα παιδιά μπορεί:

 • να ζητήσει από τα αρμόδια όργανα την ανάληψη δράσης προς όφελος του παιδιού
 • να ζητήσει τη λήψη πειθαρχικών μέτρων ή την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι το εμπλεκόμενο όργανο έχει παραβιάσει τα δικαιώματα ή συμφέροντα παιδιού
 • να συμμετάσχει στη διαδικασία ενώπιον του συνταγματικού δικαστηρίου που έχει κινηθεί κατόπιν αιτήματος του Διαμεσολαβητή ή σε υποθέσεις συνταγματικής προσφυγής που έχουν επιπτώσεις στα δικαιώματα των παιδιών
 • να ζητήσει από το ανώτατο δικαστήριο («Sąd Najwyższy») τη διευθέτηση περιπτώσεων αποκλίνουσας ερμηνείας της νομοθεσίας που αφορά τα δικαιώματα των ανηλίκων
 • να ασκήσει έφεση ή αναίρεση
 • να ζητήσει την κίνηση διαδικασίας και να συμμετάσχει σε τυχόν εκκρεμή αστική διαδικασία
 • να συμμετάσχει σε διαδικασία που αφορά ανηλίκους
 • να ζητήσει από τον αρμόδιο εισαγγελέα την κίνηση προκαταρκτικής διαδικασίας σε υποθέσεις που αφορούν αξιόποινες πράξεις
 • να ζητήσει την κίνηση διοικητικής διαδικασίας, να ασκήσει προσφυγή στο διοικητικό δικαστήριο και να συμμετάσχει στην εν λόγω διαδικασία
 • να ζητήσει την επιβολή ποινής σε υποθέσεις που αφορούν πταίσματα.

Αν ο Διαμεσολαβητής για τα παιδιά κρίνει απαραίτητη την τροποποίηση ή θέσπιση κανονιστικής πράξης σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών, μπορεί να υποβάλει αίτημα για τον σκοπό αυτό στις αρμόδιες αρχές.

Διαμεσολαβητής για τους ασθενείς («Rzecznik Praw Pacjenta»)

Διεύθυνση: ul. Młynarska 46, 01-171 Βαρσοβία

Ο Διαμεσολαβητής για τους ασθενείς είναι το αρμόδιο όργανο για την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών.

Κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωμα να καταθέσει αναφορά στον Διαμεσολαβητή για τους ασθενείς σε υποθέσεις που αφορούν παραβιάσεις δικαιωμάτων ασθενών.

Οι αναφορές στον Διαμεσολαβητή για τους ασθενείς είναι δωρεάν.

Μετά την εξέταση της αναφοράς, ο Διαμεσολαβητής για τους ασθενείς μπορεί:

 • να αναλάβει την υπόθεση
 • να υποδείξει τα μέσα έννομης προστασίας που έχει στη διάθεσή του ο αιτών
 • να προωθήσει την υπόθεση στο αρμόδιο όργανο
 • να αρνηθεί να αναλάβει την υπόθεση.

Όταν ο Διαμεσολαβητής για τους ασθενείς αναλαμβάνει υπόθεση, μπορεί:

 • να διεξαγάγει ο ίδιος την έρευνα
 • να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές να εξετάσουν την υπόθεση ή μέρος αυτής.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Διαμεσολαβητής για τους ασθενείς έχει το δικαίωμα:

 • να πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους για οποιαδήποτε υπόθεση (και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση)
 • να ζητά διευκρινίσεις και την υποβολή φακέλων για οποιαδήποτε υπόθεση διεκπεραιώνεται από τις εμπλεκόμενες αρχές
 • να ζητά πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη ορισμένης υπόθεσης που εξετάζεται από τα δικαστήρια, το γραφείο του εισαγγελέα και άλλες αρχές επιβολής του νόμου, και να ζητά την υποβολή φακέλων με σκοπό την εξέτασή τους από το γραφείο του Διαμεσολαβητή για τους ασθενείς μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την έκδοση απόφασης
 • να ζητά γνωμοδοτήσεις εμπειρογνωμόνων και άλλες γνωμοδοτήσεις.

Μετά την εξέταση μιας υπόθεσης, ο Διαμεσολαβητής για τους ασθενείς μπορεί:

 • να εξηγήσει στον αιτούντα ότι δεν υφίσταται παραβίαση δικαιωμάτων ασθενή
 • να ζητήσει από την αρχή, τον οργανισμό ή το θεσμικό όργανο η πράξη του οποίου διαπιστώθηκε ότι συνιστά παραβίαση δικαιωμάτων ασθενή την επανόρθωση της παραβίασης
 • να ζητήσει από την αρχή που εποπτεύει τον εμπλεκόμενο φορέα να εφαρμόσει τα μέτρα που προβλέπει ο νόμος
 • να ζητήσει την κίνηση διαδικασίας και να συμμετάσχει σε τυχόν εκκρεμή αστική διαδικασία.

Αν ο Διαμεσολαβητής για τους ασθενείς κρίνει απαραίτητη την τροποποίηση ή θέσπιση κανονιστικής πράξης σχετικά με τα δικαιώματα των ασθενών, μπορεί να υποβάλει αίτημα για τον σκοπό αυτό στις αρμόδιες αρχές.

Ο Γενικός Επιθεωρητής για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych»)

Διεύθυνση: ul. Stawki 2, 00-193 Βαρσοβία

Ο Γενικός Επιθεωρητής είναι το αρμόδιο όργανο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σε περιπτώσεις παραβίασης του νόμου περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων («ustawa o ochronie danych osobowych»), το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να υποβάλει καταγγελία στον Γενικό Επιθεωρητή.

Η διοικητική διαδικασία που διεξάγει ο Γενικός Επιθεωρητής περιλαμβάνει την εξέταση της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του αιτούντα.

Κατά τη διεξαγωγή διαδικασίας, ο Γενικός Επιθεωρητής, ο Αναπληρωτής Γενικός Επιθεωρητής και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό μπορούν:

 • να εισέρχονται στις εγκαταστάσεις όπου βρίσκεται το σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων και στις εγκαταστάσεις όπου πραγματοποιείται η επεξεργασία των δεδομένων και να διενεργούν τους απαραίτητους ελέγχους
 • να ζητούν διευκρινίσεις και να καλούν και ανακρίνουν πρόσωπα προκειμένου να εξακριβώσουν τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης
 • να εξετάζουν όλα τα έγγραφα και τα δεδομένα που αφορούν άμεσα το αντικείμενο του ελέγχου και να παράγουν αντίγραφα αυτών
 • να εξετάζουν τον εξοπλισμό, τα μέσα και τα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των δεδομένων
 • να ζητούν γνωμοδοτήσεις εμπειρογνωμόνων και άλλες γνωμοδοτήσεις.

Μετά τη διεξαγωγή της διαδικασίας, ο Γενικός Επιθεωρητής –στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται η παραβίαση κανονισμών– εκδίδει απόφαση που διατάσσει αποκατάσταση της συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης:

 • της παύσης των παραβιάσεων
 • της συμπλήρωσης, της ενημέρωσης ή της διόρθωσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της διάθεσης ή μη διάθεσής τους
 • της λήψης επιπλέον μέτρων για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • της παύσης διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτο κράτος
 • της διασφάλισης δεδομένων ή της διαβίβασής τους σε άλλα όργανα
 • της διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ανεξαρτήτως των παραπάνω, βάσει των πληροφοριών που συλλέγει κατά τη διάρκεια της εξέτασης της υπόθεσης, ο Γενικός Επιθεωρητής αποφασίζει αυτεπαγγέλτως κατά πόσο θα ασκήσει τις παρακάτω εξουσίες:

 • αποστολή επιστολής στον φορέα τον οποίο αφορά η καταγγελία
 • υποβολή αιτήματος λήψης πειθαρχικών ή άλλων νόμιμων μέτρων κατά των υπαιτίων
 • ενημέρωση αρχής επιβολής του νόμου σχετικά με το αδίκημα του οποίου πιθανολογείται η διάπραξη.

Αν ο Γενικός Επιθεωρητής κρίνει απαραίτητη την τροποποίηση ή θέσπιση κανονιστικής πράξης σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορεί να υποβάλει αίτημα για τον σκοπό αυτό στις αρμόδιες αρχές.

Ο Κυβερνητικός Πληρεξούσιος για την ίση μεταχείριση («Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania»)

Διεύθυνση: Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Βαρσοβία

Ο Κυβερνητικός Πληρεξούσιος είναι το αρμόδιο όργανο για την εφαρμογή των κυβερνητικών πολιτικών σχετικά με την ίση μεταχείριση και την καταπολέμηση των διακρίσεων.

Κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία, αίτηση ή προσφυγή στον Κυβερνητικό Πληρεξούσιο.

Στην υποβολή καταγγελίας, αίτησης ή προσφυγής δεν επιβάλλεται τέλος.

Αν η απάντηση στα ανωτέρω απαιτεί προηγούμενη εξέταση και διευκρίνιση των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης, ο Κυβερνητικός Πληρεξούσιος συλλέγει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Προς τον σκοπό αυτό, μπορεί να ζητήσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και διευκρινίσεις από άλλες αρχές.

Η καταγγελία, αίτηση ή προσφυγή θα πρέπει να εξετάζεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση:

 • εντός ενός μηνός σε περίπτωση καταγγελίας ή αίτησης
 • εντός τριών μηνών σε περίπτωση προσφυγής.

Ο Κυβερνητικός Πληρεξούσιος ενημερώνει τον αιτούντα σχετικά με τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης.

Αν διαπιστωθεί παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, ο Κυβερνητικός Πληρεξούσιος λαμβάνει μέτρα για την εξάλειψη ή τον μετριασμό των επιπτώσεων της εν λόγω παραβίασης.

Αν ο Κυβερνητικός Πληρεξούσιος κρίνει απαραίτητη την τροποποίηση ή θέσπιση κανονιστικής πράξης σχετικά με την ίση μεταχείριση και την καταπολέμηση των διακρίσεων, μπορεί να υποβάλει αίτημα για τον σκοπό αυτό στις αρμόδιες αρχές.

Ο Κυβερνητικός Πληρεξούσιος για τα άτομα με αναπηρία («Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych)

Ο Κυβερνητικός Πληρεξούσιος ασκεί ουσιαστική εποπτεία επί της άσκησης των καθηκόντων που προβλέπονται στον νόμο περί επαγγελματικής και κοινωνικής αποκατάστασης και απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία (ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Ο Κυβερνητικός Πληρεξούσιος εποπτεύει την έκδοση πιστοποιητικών αναπηρίας και τον προσδιορισμό του βαθμού αναπηρίας.

Κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία, αίτηση ή προσφυγή στον Κυβερνητικό Πληρεξούσιο.

Αν η απάντηση στα ανωτέρω απαιτεί προηγούμενη εξέταση και διευκρίνιση των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης, ο Κυβερνητικός Πληρεξούσιος συλλέγει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Προς τον σκοπό αυτό, μπορεί να ζητήσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και διευκρινίσεις από άλλες αρχές.

Η καταγγελία, αίτηση ή προσφυγή θα πρέπει να εξετάζεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση:

 • εντός ενός μηνός σε περίπτωση καταγγελίας ή αίτησης
 • εντός τριών μηνών σε περίπτωση προσφυγής.

Ο Κυβερνητικός Πληρεξούσιος ενημερώνει τον αιτούντα σχετικά με τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης.

Αν στο πλαίσιο της εποπτείας του, ο Κυβερνητικός Πληρεξούσιος διαπιστώσει ότι υπάρχουν εύλογες αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσο ορισμένη απόφαση αποτυπώνει τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης ή ότι απόφαση ενδέχεται να εκδόθηκε κατά παράβαση του νόμου, μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια αρχή:

 • την ακύρωση της απόφασης
 • τη συνέχιση της διαδικασίας.

ΑΛΛΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης («Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji»)

Διεύθυνση: Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Βαρσοβία

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης διασφαλίζει την ελευθερία λόγου στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση, προστατεύει την αυτονομία των παρόχων υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και το δημόσιο συμφέρον, και διασφαλίζει τον ανοιχτό και πλουραλιστικό χαρακτήρα του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης.

Κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία, αίτηση ή προσφυγή στο Συμβούλιο.

Στην υποβολή καταγγελίας, αίτησης ή προσφυγής δεν επιβάλλεται τέλος.

Όταν καταγγελία αφορά συγκεκριμένη εκπομπή, ο καταγγέλλων πρέπει να διευκρινίσει τον χρόνο και την ημερομηνία της εκπομπής, το όνομα του καναλιού και τον τίτλο της εκπομπής (ή να παράσχει άλλες πληροφορίες που καθιστούν δυνατό τον προσδιορισμό της εκπομπής που αφορά η καταγγελία).

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου μπορεί να ζητήσει από τον πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, έγγραφα και διευκρινίσεις για τον προσδιορισμό του κατά πόσο ο πάροχος ενήργησε σύμφωνα με τον νόμο.

Η καταγγελία, η αίτηση ή η προσφυγή θα πρέπει να εξετάζονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση: εντός ενός μηνός σε περίπτωση καταγγελίας ή αίτησης και εντός τριών μηνών σε περίπτωση προσφυγής.

Το Συμβούλιο ενημερώνει τον αιτούντα σχετικά με τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης.

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου μπορεί να ζητήσει από τον πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων την παύση της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών εφόσον αυτές παραβιάζουν τον νόμο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ο πρόεδρος του Συμβουλίου μπορεί να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις στον πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 23/01/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.