Εθνικά δικαστήρια και λοιποί μη δικαστικοί φορείς

Ρουμανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ρουμανία

Εθνικά δικαστήρια

Συνήγορος του Πολίτη

Ειδικευμένοι οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Άλλοι ειδικευμένοι οργανισμοί

Εθνικά δικαστήρια

Ανάλογα με το είδος του δικαίου που διέπει γενικά την πράξη η οποία προκάλεσε την παραβίαση των δικαιωμάτων προσώπου (δηλ. αστικό δίκαιο, ποινικό δίκαιο, διοικητικές διαφορές κ.λπ.), ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει είτε απευθείας στο δικαστήριο, συνήθως καταθέτοντας αγωγή στο πλαίσιο του αστικού δικαίου, είτε σε άλλα δημόσια όργανα, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος.

Στο πλαίσιο του ποινικού δικαίου, το πρόσωπο του οποίου παραβιάστηκαν τα δικαιώματα από πράξη που διέπεται από τον Ποινικό Κώδικα μπορεί να προσφύγει στην αστυνομία ή στην εισαγγελία. Η ποινική δίκη θα διεξαχθεί σύμφωνα με την ποινική δικονομία.

Στο πλαίσιο των διοικητικών διαφορών, σύμφωνα με τον νόμο 554/2004, κάθε πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι παραβιάστηκε δικαίωμα ή έννομο συμφέρον του από δημόσια αρχή μέσω διοικητικής πράξης ή μέσω παράλειψης να δοθεί απάντηση σε αίτηση εντός της νόμιμης προθεσμίας, μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο την ανάκληση της πράξης, την αναγνώριση του προβαλλόμενου δικαιώματος ή έννομου συμφέροντος και την αποκατάσταση της ζημίας που προκλήθηκε. Στο διοικητικό δικαστήριο μπορεί να προσφύγει επίσης πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι παραβιάστηκε δικαίωμα ή έννομο συμφέρον του με ατομική διοικητική πράξη που απευθυνόταν σε άλλο πρόσωπο. Κατά κανόνα, πριν προσφύγει στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ακολουθήσει προκαταρκτική διαδικασία (εκτίθεται λεπτομερώς στο άρθρο 7 του νόμου 554/2004), η οποία συνίσταται στην υποβολή αίτησης για την πλήρη ή μερική ανάκληση της πράξης προς τη δημόσια αρχή που την εξέδωσε ή προς την ιεραρχικά προϊσταμένη της αρχή (αν υπάρχει).

Η αρμοδιότητα των δικαστηρίων και των λοιπών προαναφερόμενων οργάνων προβλέπεται από τις ισχύουσες νομοθετικές πράξεις (για παράδειγμα, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, νόμος 554/2004).

Όσον αφορά τη διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων, κατά κανόνα οι υποθέσεις αυτές εκδικάζονται με την τακτική διαδικασία, με ορισμένες ιδιαιτερότητες ανάλογα με την κατηγορία του δικαίου (περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση https://portal.just.ro/SitePages/ghid.aspx, μόνο στα ρουμανικά).

Τα στοιχεία επικοινωνίας με τα δικαστήρια και άλλες πληροφορίες δημοσιεύονται στη Portalul instanțelor de judecată [διαδικτυακή πύλη των δικαστηρίων] (μόνο στα ρουμανικά).

Συνήγορος του Πολίτη

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Διεύθυνση κεντρικών γραφείων:

strada Eugeniu Carada nr. 3
Sector 3
București

Χάρτης: https://avp.ro/index.php/en/contact-2/

Στοιχεία επικοινωνίας με τα κεντρικά γραφεία:

Αριθμός τηλεφώνου της υπηρεσίας υποδοχής: +4 (021) 312.71.34;
Τηλεφωνικό κέντρο: +4(021) 312.94.62
Ηλ. ταχυδρομείο: avp@avp.ro
Ιστότοπος: https://avp.ro

Ακροάσεις:

Δευτέρα - Πέμπτη, 09:00 – 16:00 και Παρασκευή 09:00 – 14:00 για επικοινωνία με ειδικευμένο προσωπικό που περιλαμβάνει συμβούλους και εμπειρογνώμονες (όσοι πολίτες επιθυμούν, μπορούν να γίνουν δεκτοί από την ηγεσία του οργάνου –τον Συνήγορο του Πολίτη και τους αναπληρωτές του).

Διευθύνσεις των περιφερειακών γραφείων:

Περιφερειακά γραφεία του Συνήγορου του Πολίτη της Ρουμανίας

Επισκόπηση του οργάνου (νομική βάση, παρουσίαση, οργάνωση, αρμοδιότητες, αιτήσεις, διαδικασίες):

https://avp.ro/index.php/en/presentation/scurt-istoric/

Έντυπο υπόδειγμα αίτησης:

https://avp.ro/index.php/cum-sesizez-avocatul-poporului/formularul-unei-petitii/

Οι κυριότερες ισχύουσες ρυθμίσεις σχετικά με τον Συνήγορο του Πολίτη περιέχονται:

 • στα άρθρα 58 έως 60, στο άρθρο 65 παράγραφος 2 και στο άρθρο 146 στοιχεία α) και δ) του Συντάγματος της Ρουμανίας·
 • στον νόμο 35/1997 για την οργάνωση και τη λειτουργία του θεσμικού οργάνου του Συνήγορου του Πολίτη, όπως αναδημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ρουμανίας, μέρος Ι αριθ. 844 της 15ης Σεπτεμβρίου 2004, και όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα·
 • στον κανονισμό για την οργάνωση και τη λειτουργία του θεσμικού οργάνου του Συνήγορου του Πολίτη, όπως αναδημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ρουμανίας, μέρος Ι αριθ. 922 της 11ης Οκτωβρίου 2004, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 6/2007 των Μόνιμων Γραφείων της Βουλής και της Γερουσίας, όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ρουμανίας αριθ. 445 της 29ης Ιουνίου 2007·
 • στον νόμο 554/2004 για τις διοικητικές προσφυγές, όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ρουμανίας, μέρος Ι αριθ. 1154 της 7ης Δεκεμβρίου 2004, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα·
 • στον νόμο 202/2010 για ορισμένα μέτρα σχετικά με την επιτάχυνση της επίλυσης διαφορών, όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ρουμανίας, μέρος Ι αριθ. 714 της 26ης Οκτωβρίου 2010.

Σκοπός και χαρακτηριστικά του οργάνου:

 1. προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των ατόμων στις σχέσεις τους με τις δημόσιες αρχές·
 2. ο Συνήγορος του Πολίτη είναι αυτόνομη δημόσια αρχή ανεξάρτητη από κάθε άλλη δημόσια αρχή·
 3. διαθέτει τον δικό του προϋπολογισμό που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του κρατικού προϋπολογισμού·
 4. δεν υποκαθιστά τις δημόσιες αρχές κατά την άσκηση των καθηκόντων του·
 5. ο Συνήγορος του Πολίτη δεν μπορεί να αποτελέσει αποδέκτη επιτακτικής ή αντιπροσωπευτικής εντολής και ουδείς μπορεί να εξαναγκάσει τον Συνήγορο του Πολίτη να ακολουθήσει οδηγίες ή εντολές·
 6. η δραστηριότητα του Συνηγόρου του Πολίτη είναι δημόσια, αλλά μπορεί να αποφασίσει, μετά από αίτημα των προσώπων των οποίων έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματα και οι ελευθερίες ή για αιτιολογημένους λόγους, να τηρήσει τη δραστηριότητά του εμπιστευτική·
 7. εκπληρώνει τα καθήκοντά του κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας ή μετά από αίτηση ατόμων, εταιρειών, ενώσεων ή άλλων νομικών προσώπων. Αναφορές μπορούν να υποβληθούν ανεξαρτήτως εθνικότητας, ηλικίας, φύλου, πολιτικών πεποιθήσεων ή θρησκευτικών δοξασιών.

Οι αναπληρωτές του Συνήγορου του Πολίτη

Ο Συνήγορος του Πολίτη επικουρείται από αναπληρωτές ειδικευμένους στους ακόλουθους κλάδους δραστηριότητας:

α. ανθρώπινα δικαιώματα, ίσες ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες, θρησκευτικές και εθνικές μειονότητες·

β. δικαιώματα του παιδιού, της οικογένειας, των νέων, των συνταξιούχων, των αναπήρων·

γ. στρατός, δικαιοσύνη, αστυνομία, σωφρονιστικά ιδρύματα·

δ. ιδιοκτησία, εργασία, κοινωνική προστασία, φόροι και τέλη.

Ποιος μπορεί να προσφύγει στον Συνήγορο του Πολίτη και για ποια θέματα;

1. Πράξεις και ενέργειες που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αναφοράς

Διοικητικές πράξεις ή ενέργειες των δημόσιων αρχών που παραβιάζουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ατόμων μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αναφοράς.

Βάσει του νόμου, στην κατηγορία των διοικητικών πράξεων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Συνήγορου του Πολίτη περιλαμβάνονται οι πράξεις των αυτόνομων δημόσιων επιχειρήσεων.

Οι παραλείψεις της δημόσιας διοίκησης και των οργάνων της, καθώς και η εκπρόθεσμη έκδοση πράξεων ισοδυναμούν με διοικητικές πράξεις.

Δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Συνήγορου του Πολίτη και απορρίπτονται χωρίς αιτιολογία αν αποτελούν αντικείμενο αναφοράς:

 • πράξεις που εκδίδονται από τη Βουλή, τη Γερουσία ή το Κοινοβούλιο·
 • πράξεις και ενέργειες των βουλευτών και των γερουσιαστών·
 • πράξεις και ενέργειες του προέδρου της Ρουμανίας·
 • πράξεις και ενέργειες της κυβέρνησης, εξαιρουμένων των νόμων και των διαταγμάτων·
 • πράξεις και ενέργειες του Συνταγματικού Δικαστηρίου·
 • πράξεις και ενέργειες του προέδρου του Νομοθετικού Συμβουλίου·
 • πράξεις και ενέργειες της δικαστικής εξουσίας.

2. Ποιος μπορεί να προσφύγει στον Συνήγορο του Πολίτη;

Κάθε άτομο ανεξαρτήτως εθνικότητας, ηλικίας, φύλου, πολιτικών πεποιθήσεων ή θρησκευτικών δοξασιών μπορεί να προσφύγει στον Συνήγορο του Πολίτη.

3. Ο Συνήγορος του Πολίτη εκπληρώνει το καθήκον του να προστατεύει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών στις σχέσεις τους με τις δημόσιες αρχές:

 • μετά από αίτημα του ζημιωθέντος·
 • κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας.

4. Προϋποθέσεις για την αποδοχή και την εξέταση της αναφοράς

 • πρέπει να είναι έγγραφη και μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικά, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή φαξ. Μπορεί επίσης να κατατεθεί αυτοπροσώπως ή από πληρεξούσιο (από τον οποίο θα ζητηθεί να δώσει τα στοιχεία ταυτότητάς του) στα κεντρικά γραφεία του οργάνου ή σε κάποιο από τα περιφερειακά γραφεία του, είτε με την ευκαιρία ακρόασης είτε στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του γραφείου)·
 • μετά από αίτημα του αναφέροντα και για αιτιολογημένους λόγους, μπορεί να του επιτραπεί να υποβάλει την αίτησή του προφορικά ή μέσω της υπηρεσίας υποδοχής· η αίτηση καταχωρίζεται σε έντυπο από το προσωπικό που είναι επιφορτισμένο μ’ αυτό το καθήκον·
 • πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον αναφέροντα·
 • πρέπει να περιλαμβάνει:
  • πλήρεις πληροφορίες όσον αφορά τα στοιχεία ταυτότητας του προσώπου του οποίου έχουν θιγεί τα δικαιώματα και οι ελευθερίες ως πολίτη (επώνυμο, όνομα, κατοικία)·
  • λεπτομέρειες σχετικά με τη ζημία που προκλήθηκε (τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που παραβιάστηκαν, τις ενέργειες των οποίων γίνεται επίκληση και περιγραφή τους)·
  • τη διοικητική αρχή ή τον δημόσιο υπάλληλο που αφορά·
  • αποδείξεις για την καθυστέρηση ή την άρνηση του οργάνου της δημόσιας διοίκησης να απαντήσει στην αίτηση σύμφωνα με τον νόμο, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας·
  • υποχρεωτική αναφορά για το κατά πόσον η αίτηση αποτελεί ή έχει αποτελέσει αντικείμενο υπόθεσης που εκκρεμεί ενώπιον δικαστηρίου·
  • επισήμανση των δημόσιων αρχών στις οποίες είχε γνωστοποιηθεί προηγουμένως·
  • τυχόν έγγραφα που είναι δυνατόν να τεκμηριώσουν την αναφορά πρέπει να επισυνάπτονται ως παραρτήματα·
 • η αίτηση που υποβάλλεται στον Συνήγορο του Πολίτη απαλλάσσεται από το τέλος χαρτοσήμου.

5. Περιπτώσεις στις οποίες οι αναφορές δεν μπορούν να εξεταστούν:

 • αναφορές που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Συνήγορου του Πολίτη·
 • ανώνυμες αναφορές (δεν καταχωρίζονται) ή αναφορές που κατατίθενται για λογαριασμό τρίτου χωρίς τη συναίνεσή του·
 • αναφορές που υποβάλλονται μετά την πάροδο έτους από την παραβίαση ή από τη στιγμή που έλαβε γνώση της παραβίασης ο ενδιαφερόμενος·
 • αναφορές που είναι προδήλως αβάσιμες μπορούν να απορριφθούν για αιτιολογημένους λόγους.

6. Μέθοδοι εργασίας για τη διεκπεραίωση των αναφορών:

 • Έρευνες – ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί να πραγματοποιεί δικές του έρευνες, να ζητεί από τις αρχές δημόσιας διοίκησης όλες τις πληροφορίες ή έγγραφα που είναι απαραίτητα για την έρευνα, να καλεί σε ακρόαση και να λαμβάνει καταθέσεις από την ηγεσία των αρχών δημόσιας διοίκησης και από κάθε δημόσιο υπάλληλο που είναι αρμόδιος να παράσχει τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση της αναφοράς.
 • Συστάσεις – στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων του, ο Συνήγορος του Πολίτη εκδίδει συστάσεις. Μέσω των συστάσεων που εκδίδει, ο Συνήγορος του Πολίτη γνωστοποιεί στις αρχές δημόσιας διοίκησης τον παράνομο χαρακτήρα των διοικητικών πράξεων ή ενεργειών.
 • Ειδικές εκθέσεις – σε πρίπτωση που ο Συνήγορος του Πολίτη επισημάνει κενά της νομοθεσίας ή σοβαρές περιπτώσεις διαφθοράς ή μη συμμόρφωσης με την εθνική νομοθεσία κατά τις έρευνες που διεξάγει, υποβάλλει έκθεση που περιέχει τα πορίσματά του στους προέδρους των δύο κοινοβουλευτικών σωμάτων ή, εφόσον απαιτείται, στον πρωθυπουργό.
 • Γραφείο υποδοχής – τα κεντρικά γραφεία του Συνήγορου του Πολίτη και τα 14 περιφερειακά γραφεία διαθέτουν υπηρεσία υποδοχής (αριθ. τηλεφώνου: 021.312.71.34, κεντρικό γραφείο, https://avp.ro/index.php/contact/birouri-teritoriale/). Οι πολίτες μπορούν να καλούν Δευτέρα έως Πέμπτη μεταξύ 09:00 και 16:00 και την Παρασκευή από 09:00 έως 14:00.
 • Στις ακροάσεις παρευρίσκεται το ειδικευμένο προσωπικό του οργάνου. Επίσης, οι πολίτες μπορούν να γίνουν δεκτοί από τον Συνήγορο του Πολίτη και τους αναπληρωτές του, σύμφωνα με τον κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας του οργάνου του Συνήγορου του Πολίτη, ή από τους αντιπροσώπους των περιφερειακών γραφείων.

Ειδικευμένοι οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Συνήγορος για τα δικαιώματα του παιδιού

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΣΙΑ

Διεύθυνση:

Bulevardul G-ral Gheorghe Magheru nr. 7
Sector 1
București
Τ.Κ. 010322

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλέφωνα: +4 021-315.36.33, 021-315.36.30, 021-310.07.89, 021-310.07.90
Φαξ: +4 021-312.74.74
Ηλ. ταχυδρομείο: office@anpfdc.ro
Ιστότοπος: http://www.copii.ro

Ώρες λειτουργίας για το κοινό:

Δευτέρα – Πέμπτη: 8:30 – 16:30

Παρασκευή: 8:30 – 14:00

Τμήμα υιοθεσιών: Τρίτη και Πέμπτη: 9.00-12.00

Επισκόπηση του οργάνου (νομική βάση, παρουσίαση, οργάνωση, αρμοδιότητες, είδη υπηρεσιών):

http://www.copii.ro/about-us/mission/?lang=en,
http://www.copii.ro/activity/child-protection-system/overview/?lang=en.

Η Γενική Διεύθυνση προστασίας του παιδιού είναι μια ειδικευμένη υπηρεσία στο πλαίσιο της Εθνικής Αρχής για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού και την Υιοθεσία.

Καθήκοντα:

 • εκπόνηση και αιτιολόγηση προγραμμάτων στον τομέα της προστασίας της οικογένειας και της πρόληψης και καταπολέμησης της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και για την προστασία και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού·
 • παρακολούθηση του σεβασμού των δικαιωμάτων του παιδιού και υποβολή συστάσεων προς τις κεντρικές ή περιφερειακές αρχές για την ανάληψη της απαιτούμενης δράσης·
 • καταχώριση και συνοπτική παρουσίαση πληροφοριών σχετικά με τη συμμόρφωση προς τις αρχές και τους κανόνες που προβλέπει η Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, που κυρώθηκε με τον νόμο 18/1990, όπως ναδημοσιεύθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, καθώς και προώθηση και ανάληψη της απαιτούμενης δράσης για την εφαρμογή των συστάσεων της επιτροπής για τα δικαιώματα του παιδιού·
 • συντονισμός και καθοδήγηση, από μεθοδολογική άποψη, των δραστηριοτήτων των υπηρεσιών που έχουν ως αντικείμενο την πρόληψη της απομάκρυνσης παιδιού από τους γονείς του, των υπηρεσιών ειδικής προστασίας των παιδιών και των δραστηριοτήτων των επιτροπών προστασίας του παιδιού·
 • εκπόνηση προτύπων, λεπτομερών κανόνων και διαδικασιών εργασίας για τις υπηρεσίες που έχουν ως αντικείμενο την πρόληψη της απομάκρυνσης παιδιού από τους γονείς του, την ειδική προστασία των παιδιών και των νέων και την προστασία της οικογένειας, των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και των υπηρεσιών που ασχολούνται με τους δράστες αδικημάτων ενδοοικογενειακής βίας·
 • εκπόνηση της μεθοδολογίας αδειοδότησης και των κριτηρίων αξιολόγησης των υπηρεσιών που έχουν ως αντικείμενο την πρόληψη της απομάκρυνσης παιδιού από τους γονείς του, την ειδική προστασία των παιδιών και των νέων και τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας και την αδειοδότηση των υπηρεσιών αυτών·
 • συντονισμός και καθοδήγηση, από μεθοδολογική άποψη, των δραστηριοτήτων που αφορούν τη στήριξη της οικογένειας και των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και τις υπηρεσίες που τους παρέχονται.

Φορέας για την προώθηση της ισότητας

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ (CNCD)

Διεύθυνση κεντρικών γραφείων:

Piata Valter Maracineanu nr 1-3, sector 1, 010155 București

Αριθμός τηλεφώνου: +4 021 312.65.78 +4 021 312.65.79
Φαξ: +4 021 312.65.85
Ηλ. ταχυδρομείο: support@cncd.org.ro
Ιστότοπος: https://www.cncd.ro/

Ώρες λειτουργίας για το κοινό:

Δευτέρα έως Πέμπτη 08:00 – 16:30, Παρασκευή: 08:00 – 14:00

Διευθύνσεις των περιφερειακών γραφείων και του Κέντρου Έρευνας:

https://www.cncd.ro/contact/

Επισκόπηση του οργάνου (νομική βάση, παρουσίαση, οργάνωση, αρμοδιότητες, αναφορές, διαδικασίες):

https://www.cncd.ro/ ,
https://www.cncd.ro/proiecte,
https://www.cncd.ro/despre-cncd-prezentare-generala/

Νομική βάση:

Το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης των Διακρίσεων λειτουργεί με βάση το κυβερνητικό διάταγμα 137/2000 για την πρόληψη και την επιβολή κυρώσεων σχετικά με όλες τις μορφές διακρίσεων, όπως αναδημοσιεύτηκε .

Παρουσίαση του οργάνου:

Το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης των Διακρίσεων (CNCD) είναι αυτόνομη κρατική αρχή που ελέγχεται από το Κοινοβούλιο και ασκεί τις δραστηριότητές της στον τομέα των διακρίσεων. Το Συμβούλιο είναι ο εγγυητής της τήρησης και της εφαρμογής της αρχής της απαγόρευσης των διακρίσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα εσωτερική νομοθεσία και με τις διεθνείς πράξεις στις οποίες μετέχει η Ρουμανία. Το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης των Διακρίσεων λειτουργεί βάσει του κυβερνητικού διατάγματος 137/2000 για την πρόληψη και την επιβολή κυρώσεων σχετικά με όλες τις μορφές διακρίσεων, όπως αναδημοσιεύθηκε.

1. Τι πρέπει να περιέχει η αναφορά;

Η αναφορά πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία:

 • το επώνυμο και το όνομα του προσώπου που την καταθέτει·
 • τη διεύθυνση στην οποία ο αναφέρων επιθυμεί να λάβει την απάντηση, τη διεύθυνση στην οποία το Συμβούλιο μπορεί να επικοινωνήσει με τον αναφέροντα για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης·
 • αριθμό τηλεφώνου για την επικοινωνία με τον αναφέροντα σχετικά με τυχόν περαιτέρω πληροφορίες·
 • το κείμενο της αναφοράς, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή των πράξεων που φέρεται ότι προκάλεσαν διακρίσεις·
 • τα στοιχεία ταυτότητας του προσώπου που κατηγορείται για τη διάκριση (διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, εφόσον υπάρχει, κ.λπ.), τα οποία είναι απαραίτητα για την επικοινωνία με το πρόσωπο αυτό προκειμένου κληθεί σε συνέντευξη από την εκτελεστική επιτροπή του Συμβουλίου ή για περαιτέρω έρευνα.

2. Τι συμβαίνει μετά την κατάθεση της αναφοράς;

Η αναφορά καταχωρίζεται και διαβιβάζεται στην εκτελεστική επιτροπή. Η αναφορά μπορεί να υποβληθεί εντός έτους από την τέλεση της πράξης που προκάλεσε διακρίσεις ή από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της ο ενδιαφερόμενος. Το θύμα των διακρίσεων μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο την ακύρωση των συνεπειών των πράξεων που προκάλεσαν διακρίσεις και την αποκατάσταση της κατάστασης που υφίστατο πριν από την πράξη που προκάλεσε διακρίσεις. Η προθεσμία διεκπεραίωσης της αναφοράς είναι 90 ημέρες.

Η εκτελεστική επιτροπή ερευνά την ύπαρξη της πράξης που προκάλεσε διακρίσεις μέσω της υποχρεωτικής κλήτευσης των μερών με οποιοδήποτε τρόπο εξασφαλίζει την απόδειξη παραλαβής της κλήτευσης. Η μη εμφάνιση των μερών αυτοπροσώπως δεν εμποδίζει τη διεκπεραίωση της αναφοράς. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η λήψη ορθής απόφασης, μπορούν να διεξαχθούν περαιτέρω έρευνες, συμπεριλαμβανομένης της κλήσης των μερών σε συνέντευξη.

Ο αναφέρων πρέπει να αποδείξει την ύπαρξη των πράξεων που δημιουργούν διακρίσεις, ενώ το πρόσωπο που κατηγορείται για διακρίσεις πρέπει να αποδείξει ότι οι εικαζόμενες πράξεις δεν συνιστούν διακρίσεις.

Η κρίση (η απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής) ανακοινώνεται εγγράφως εντός 15 ημερών από τη λήψη της απόφασης κατά τη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής. Τα μέρη μπορούν να προσφύγουν στο δικαστήριο κατά της απόφασης της εκτελεστικής επιτροπής εντός 15 ημερών από τη λήψη της. Τα μέρη απαλλάσσονται από την καταβολή του νόμιμου τέλους χαρτοσήμου.

3. Ποιες είναι οι κυρώσεις που επιβάλλονται για πράξεις που προκαλούν διακρίσεις;

Κυρώσεις για πράξεις που προκαλούν διακρίσεις επιβάλλονται βάσει της διοικητικής διαδικασίας:

 • με προειδοποίηση
 • με πρόστιμο από 1.000 έως 30.000 000 RON, αν η διάκριση αφορά φυσικό πρόσωπο
 • με πρόστιμο από 2.000 έως 100.000 000 RON, αν η διάκριση αφορά ομάδα προσώπων ή κοινότητα.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑ (ANR)

Στοιχεία επικοινωνίας:

Str. Splaiul Independentei, nr. 202, et. 8, camera 23, București, Sector 6

Αριθμός τηλεφώνου: +4 021 311.30.48
Φαξ: +4 021 311.30.47
Ηλ. ταχυδρομείο: info@anr.gov.ro.
Ιστότοπος: http://www.anr.gov.ro

Στοιχεία επικοινωνίας με τα περιφερειακά και τοπικά γραφεία:

http://www.anr.gov.ro/index.php/contact

Επισκόπηση του οργάνου (αποστολή, δομή, αποτελέσματα):

http://www.anr.gov.ro

Νομική βάση:

Κυβερνητικό διάταγμα 78/2004 για την ίδρυση της Εθνικής Υπηρεσίας για τους Ρομά, που εγκρίθηκε όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 7/2005.

Κατά την άσκηση των λειτουργιών που προβλέπονται από το άρθρο 3 της απόφασης 1703/2004 για την οργάνωση και λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας για τους Ρομά, το όργανο ασκεί τις ακόλουθες κύριες αρμοδιότητες:

 • εξασφαλίζει τη χάραξη της κυβερνητικής πολιτικής και στρατηγικής στον τομέα της προστασίας της μειονότητας των Ρομά, καθώς και άλλες αρμοδιότητες τις οποίες προβλέπουν νομοθετικές πράξεις στον τομέα δραστηριότητάς της·
 • εγκαινιάζει και υλοποιεί δράσεις κατάρτισης για την καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος των Ρομά στο πλαίσιο της κεντρικής και της τοπικής δημόσιας διοίκησης·
 • προσυπογράφει σχέδια νόμων και άλλων νομοθετικών πράξεων που άπτονται των δικαιωμάτων και των καθηκόντων των μελών της μειονότητας Ρομά·
 • παρακολουθεί την εφαρμογή των εγχώριων και διεθνών νομοθετικών πράξεων που αφορούν την προστασία της μειονότητας Ρομά·
 • λαμβάνει και εξετάζει αιτήσεις και αναφορές από θεσμικά όργανα, οργανώσεις ή φυσικά πρόσωπα και ανακοινώνει την ειδικευμένη γνώμη της Υπηρεσίας·
 • αναπτύσσει σύστημα ενημέρωσης, κατάρτισης και συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη μειονότητα Ρομά·
 • αναλύει και αξιολογεί τις δυνητικές διακρίσεις που απορρέουν από τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις και ενεργεί για τη βελτίωση του ισχύοντος νομικού πλαισίου.

Κατά την άσκηση των λειτουργιών της, η Εθνική Υπηρεσία για τους Ρομά:

 • συνεργάζεται με τα υπουργεία και τις αρχές της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, τις αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης, με άλλα δημόσια θεσμικά όργανα και με φυσικά και νομικά πρόσωπα·
 • συνεργάζεται με διακυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις στη Ρουμανία και στο εξωτερικό·
 • το όργανο λαμβάνει συμβουλές και βοήθεια στη Ρουμανία και στο εξωτερικό, καθώς και προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης για το προσωπικό του, εντός των πλαισίων των διαθέσιμων πόρων του προϋπολογισμού ή άλλων νόμιμων πηγών χρηματοδότησης από τη Ρουμανία ή το εξωτερικό·
 • εγκαινιάζει, συμμετέχει και προωθεί δράσεις, σχέδια και τομεακά προγράμματα σε συνεργασία με τα ειδικευμένα μη κυβερνητικά όργανα και οργανώσεις, με σκοπό τη βελτίωση της κατάστασης των Ρομά.

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διεύθυνση κεντρικών γραφείων:

Calea Victoriei nr. 194
București

Στοιχεία επικοινωνίας:

Αριθμός τηλεφώνου: +4021-2125438 +4021-2125439 +4021-3220976 +4021- 3226303; +4021- 3226304; +4021-3207155
Φαξ: +4021- 2125443;
Ηλ. ταχυδρομείο: registratura@anph.ro

Ώρες λειτουργίας για το κοινό:

Δευτέρα-Παρασκευή 9.00 - 16.00 (τηλεφωνικώς)

Επισκόπηση του οργάνου (δομή, αρμοδιότητες, κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας):

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/en/about-us

Νομική βάση:

Η Εθνική Αρχή για τα Άτομα με Αναπηρίες είναι εξειδικευμένος φορέας της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, με νομική προσωπικότητα, που υπάγεται στο Υπουργείο Απασχόλησης, Οικογένειας, Κοινωνικής Προστασίας και Ηλικιωμένων Ατόμων.

Εξασφαλίζει τον κεντρικό συντονισμό των δραστηριοτήτων που αφορούν την ειδική προστασία και την προαγωγή των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες με την εκπόνηση πολιτικών, στρατηγικών και προτύπων για την προαγωγή των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, καθώς και εξασφαλίζει την παρακολούθηση της εφαρμογής των σχετικών κανόνων και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της ειδικής προστασίας των ατόμων με αναπηρίες.

Οι νομοθετικές πράξεις που διέπουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες:

Τα άτομα με αναπηρίες καλύπτονται από τις διατάξεις:

 • του έκτακτου κυβερνητικού διατάγματος 86/2014 για τον καθορισμό μέτρων αναδιοργάνωσης της κεντρικής δημόσιας διοίκησης και την τροποποίηση και συμπλήρωση ορισμένων κανονιστικών πράξεων
 • της κυβερνητικής απόφασης αρ. 50/2015 σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Εθνικής Αρχής για τα Άτομα με Αναπηρίες.

Οργανισμός προστασίας δεδομένων

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ANSPDCP)

Διεύθυνση κεντρικών γραφείων:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1
Τ.Κ. 010336
București, Romania

Στοιχεία επικοινωνίας:

Αριθμός τηλεφώνου: +40.318.059.211 +40.318.059.212
Φαξ: +40.318.059.602
Ηλ. ταχυδρομείο: anspdcp@dataprotection.ro
Ιστότοπος: https://www.dataprotection.ro

Ώρες λειτουργίας για το κοινό:

 • Το πρωτόκολλο της Εθνικής Εποπτικής Αρχής είναι ανοικτό για το κοινό από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00 έως 13:00·
 • Ωράριο ακροάσεων: Δευτέρα-Παρασκευή από 11:00 έως 13:00.

Επισκόπηση του οργάνου:

Η Εθνική Εποπτική Αρχή Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ασκεί τις δραστηριότητές της υπό συνθήκες πλήρους ανεξαρτησίας και αμεροληψίας. Η αρχή παρακολουθεί και ελέγχει τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εμπίπτει στον νόμο 677/2001 για την προστασία των ατόμων έναντι της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Σκοπός:

Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των ατόμων, και ιδίως του δικαιώματος στην ιδιωτικότητα, την οικογενειακή και την ιδιωτική ζωή, σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω δεδομένων.

Νομική βάση:

Νόμος 102/2005 για την ίδρυση, την οργάνωση και τη λειτουργία της Εθνικής Εποπτικής Αρχής Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Αρμοδιότητες (ενδεικτικά):

 • λαμβάνει και αναλύει αιτήσεις γνωμοδότησης σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·
 • εγκρίνει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος·
 • δικαιούται να αποφασίσει, αν κρίνει ότι παραβιάστηκαν οι διατάξεις του νόμου, την προσωρινή αναστολή ή την παύση της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τη μερική ή πλήρη διαγραφή των επεξεργασμένων δεδομένων και να ενημερώσει σχετικά τα όργανα ποινικής δίωξης ή να παραπέμψει την υπόθεση στο δικαστήριο·
 • ενημερώνει τα φυσικά και/ή νομικά πρόσωπα σχετικά με την ανάγκη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων και εκτέλεσης των διαδικασιών τις οποίες προβλέπει ο νόμος 677/2001·
 • τηρεί και δημοσιοποιεί στο κοινό το μητρώο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·
 • λαμβάνει και κρίνει καταγγελίες, αιτήσεις γνωμοδότησης ή αιτήσεις φυσικών προσώπων και ανακοινώνει τη λύση που έδωσε ή, κατά περίπτωση, τη δράση που ανέλαβε σχετικά·
 • διενεργεί προληπτικό έλεγχο σε περίπτωση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι ενδεχόμενο να προκαλέσει ιδιαίτερους κινδύνους για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των προσώπων·
 • διενεργεί έρευνες κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας ή κατόπιν της λήψης καταγγελιών ή αιτήσεων γνωμοδότησης·
 • εκδίδει συστάσεις και εγκρίσεις για κάθε ζήτημα σχετικό με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μετά από αίτηση οποιουδήποτε ατόμου, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων αρχών και των οργάνων δημόσιας διοίκησης.

Η διαδικασία λήψης και διεκπεραίωσης καταγγελιών, αιτήσεων γνωμοδότησης, αιτήσεων:

Τα πρόσωπα των οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας μπορούν να έλθουν σε επαφή με την εποπτική αρχή εγγράφως, αν θεωρούν ότι παραβιάζονται τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζει ο νόμος 677/2001, υπό την προϋπόθεση να μην έχουν ήδη προσφύγει για ανάλογο ζήτημα στο δικαστήριο και να έχουν έλθει σε επαφή προηγουμένως με τον υπεύθυνο επεξεργασίας κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία τους.

Για να δείτε τα υποδείγματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όσους σκοπεύουν να καταθέσουν καταγγελία στην ANSPDCP, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Αρχής.

Άλλοι ειδικευμένοι οργανισμοί

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΙΝΩΝ

Νομική βάση:

Νόμος αρ. 254 της 2ας Ιουνίου 2013 για την εκτέλεση των αποφάσεων και των μέτρων που διατάσσουν δικαστικά όργανα στο πλαίσιο της ποινικής δίκης και απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου του Δικαστικού Σώματος 89/2006 για την έγκριση του κανονισμού οργάνωσης των δραστηριοτήτων του δικαστή που εποπτεύει την επιβολή ποινών στερητικών της ελευθερίας.

Παρουσίαση και ρόλος:

Οι δικαστές εκτέλεσης ποινών είναι δικαστικοί του ρουμανικού δικαστικού συστήματος. Οι δικαστές ορίζονται σε ετήσια βάση από τον πρόεδρο του Εφετείου για κάθε σωφρονιστικό κατάστημα που βρίσκεται στην περιφέρεια δικαιοδοσίας του. Ο ρόλος του δικαστή που εποπτεύει την έκτιση των ποινών είναι να επιβλέπει και να ελέγχει την εξασφάλιση της νομιμότητας κατά την εκτέλεση των σχετικών δικαστικών αποφάσεων. Ο δικαστής που είναι αρμόδιος για σωφρονιστικό κατάστημα στη δικαιοδοσία του οποίου υπόκειται κέντρο κράτησης και προσωρινής κράτησης ή κέντρο προσωρινής κράτησης επιβλέπει και ελέγχει επίσης την εξασφάλιση της νομιμότητας κατά την εκτέλεση των ασφαλιστικών μέτρων που συνεπάγονται στέρηση της ελευθερίας. Παράλληλα, ο δικαστής εξασφαλίζει τον σεβασμό των δικαιωμάτων που προβλέπει ο νόμος υπέρ των προσώπων που εκτίουν ποινές στερητικές της ελευθερίας.

Καταγγελίες:

α. Ο καταδικασθείς μπορεί να υποβάλει καταγγελία σχετικά με τους όρους έκτισης της ποινής ενώπιον του δικαστή που εποπτεύει την έκτιση των στερητικών της ελευθερίας ποινών εντός τριών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση της στερητικής της ελευθερίας του απόφασης (άρθρο 39, παράγραφος 3 του νόμου 254/2013).

β. Ο καταδικασθείς μπορεί να υποβάλει καταγγελία σχετικά με την απόφαση της επιτροπής περί αλλαγής των όρων έκτισης της στερητικής της ελευθερίας ποινής ενώπιον του δικαστή που εποπτεύει την έκτιση των στερητικών της ελευθερίας ποινών εντός τριών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση της στερητικής της ελευθερίας του απόφασης.

γ. Ο καταδικασθείς μπορεί να υποβάλει καταγγελία για μέτρα σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπει ο νόμος, τα οποία λαμβάνει η διοίκηση του σωφρονιστικού ιδρύματος, ενώπιον του δικαστή που εποπτεύει την έκτιση των στερητικών της ελευθερίας ποινών εντός 10 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία λαμβάνει γνώση του σχετικού μέτρου (άρθρο 56 παράγραφος 2 του νόμου 254/2013).

δ. Ο καταδικασθείς μπορεί να υποβάλει καταγγελία σχετικά με την απόφαση της πειθαρχικής επιτροπής να επιβάλει πειθαρχική ποινή ενώπιον του δικαστή που εποπτεύει τη στέρηση της ελευθερίας εντός τριών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης (άρθρο 104 παράγραφος 1 του νόμου 254/2013).

Ο καταδικασθείς μπορεί να υποβάλει καταγγελία σχετικά με την απόφαση της επιτροπής περί αλλαγής των όρων έκτισης της ποινής ενώπιον του δικαστή που εποπτεύει την έκτιση των στερητικών της ελευθερίας ποινών εντός τριών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση της απόφασης (άρθρο 153 παράγραφος 8 του νόμου 254/2013).

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Διεύθυνση κεντρικών γραφείων:

Strada Lt. col. Marinescu C-tin nr.15A, Sector 5, București

Αριθμός τηλεφώνου: 021- 410.99.40

Φαξ: 021- 410.75.01

Ηλ. ταχυδρομείο: igi@mai.gov.ro και document.igi@mai.gov.ro - σ’ αυτήν τη διεύθυνση αποστέλλονται μόνο αντίγραφα ταυτοτήτων

Στοιχεία επικοινωνίας με διευθύνσεις της Γενικής Επιθεώρησης Μετανάστευσης

https://igi.mai.gov.ro/contact/

Περιφερειακές μονάδες της Γενικής Επιθεώρησης Μετανάστευσης

https://igi.mai.gov.ro/en/contact-en/

Παρουσίαση του οργάνου:

Η Γενική Επιθεώρηση Μετανάστευσης είναι νομικό πρόσωπο που έχει την οργάνωση και τη λειτουργία εξειδικευμένου φορέα της κεντρικής δημόσιας διοίκησης και υπάγεται στο Υπουργείο Διοίκησης και Εσωτερικών.

Σκοπός:

Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της ρουμανικής υπηρεσίας μετανάστευσης, η Γενική Επιθεώρηση Μετανάστευσης ασκεί τα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί από τον νόμο για την υλοποίηση εθνικών πολιτικών στον τομέα της μετανάστευσης, του ασύλου και της ενσωμάτωσης αλλοδαπών, όπως και καθήκοντα σχετικά με την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας στους τομείς αυτούς.

Η δραστηριότητα της Γενικής Επιθεώρησης Μετανάστευσης συνιστά δημόσια υπηρεσία και διεξάγεται προς το συμφέρον φυσικών προσώπων και κοινοτήτων, στηρίζοντας τους κρατικούς θεσμούς, αποκλειστικά με βάση τον νόμο.

Νομική βάση:

Η οργανωτική δομή και οι αρμοδιότητες της Γενικής Επιθεώρησης Μετανάστευσης προβλέπονται από την κυβερνητική απόφαση αρ. 639 της 20ής Ιουνίου 2007, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

Από οργανωτική άποψη, η Επιθεώρηση αποτελείται, σε κεντρικό επίπεδο, από διευθύνσεις, υπηρεσίες και άλλες λειτουργικές δομές, περιφερειακά κέντρα στέγασης και διατυπώσεων για τους αιτούντες άσυλο, κέντρα στέγασης για τους αλλοδαπούς υπό κράτηση και μονάδες στις κομητείες.

Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η Γενική Επιθεώρηση Μετανάστευσης συνεργάζεται με τις δομές του Υπουργείου Διοίκησης και Εσωτερικών και άλλα κρατικά όργανα, με μη κυβερνητικές οργανώσεις και αλλοδαπούς πολίτες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μετανάστευσης και της ανθρωπιστικής δράσης, συνάπτει συμφωνίες με αντίστοιχα θεσμικά όργανα στο εξωτερικό, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς, σύμφωνα με τον νόμο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες πολιτών με ιθαγένεια της ΕΕ και χωρίς ιθαγένεια της ΕΕ, με το άσυλο και τη μετανάστευση, τη νομοθεσία, τα προγράμματα ή τις στρατηγικές της Γενικής Επιθεώρησης Μετανάστευσης μπορείτε να συμβουλευτείτε στην ιστοσελίδα του φορέα στο Διαδίκτυο.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διεύθυνση:

Str. Matei Voievod nr.14, Sector 2, București

Τηλ.: +4 021302.70.30

Φαξ: 021.30270.64 021.252.00.97

Ηλ. ταχυδρομείο: comunicare@inspectiamuncii.ro

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη διαβίβαση αντιγράφων ταυτότητας: copiedoc@inspectiamuncii.ro

Ιστότοπος: https://www.inspectiamuncii.ro/

Ώρες λειτουργίας της Επιθεώρησης Εργασίας

Δευτέρα – Πέμπτη: 8:00 – 16:30

Παρασκευή: 8:00 – 14.00

Παρουσίαση του φορέα:

Η Επιθεώρηση Εργασίας είναι εξειδικευμένο όργανο της κεντρικής δημόσιας διοίκησης που υπάγεται στο Υπουργείο Απασχόλησης, Οικογένειας, Κοινωνικής Προστασίας και Ηλικιωμένων Ατόμων και έχει την έδρα του στον Δήμο Βουκουρεστίου.

Ο φορέας αυτός είναι νομικό πρόσωπο και εκτελεί χρέη κρατικής αρχής που ασκεί έλεγχο στους τομείς των εργασιακών σχέσεων, της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία και της εποπτείας της αγοράς.

Αντικείμενο του φορέα:

Η Επιθεώρηση Εργασίας δραστηριοποιείται για την εξασφάλιση της κοινωνικής προστασίας στον χώρο εργασίας, με βάσει τις διατάξεις του άρθρου 41 του Συντάγματος της Ρουμανίας, όπως αναδημοσιεύτηκε, τις διατάξεις της Σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) αριθ. 81/1947 «περί επιθεωρήσεως εργασίας εις την βιομηχανίαν και το εμπόριον», που κυρώθηκε με το διάταγμα του Κρατικού Συμβουλίου αριθ. 284/1973, και της σύμβασης της ΔΟΕ αριθ. 129/1969 για την επιθεώρηση εργασίας στη γεωργία, όπως κυρώθηκε με το διάταγμα του Κρατικού Συμβουλίου αριθ. 83/1975.

Νομική βάση:

Ο φορέας ιδρύθηκε και οργανώθηκε με βάση:

 • τον νόμο 108/1999, όπως αναδημοσιεύτηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα
 • την κυβερνητική απόφαση 1377/2009, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

Στην Επιθεώρηση Εργασίας υπάγονται:

Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες αναφορές που μπορεί να έχουν διαβιβαστεί στην Επιθεώρηση Εργασίας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του φορέα.

Στοιχεία που αφορούν τις πληροφορίες δημόσιου συμφέροντος είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του φορέα.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ANOFM)

Διεύθυνση κεντρικών γραφείων:

Strada Avalanșei, nr.20-22, sector 4, București 040305

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα έως Πέμπτη: 8:00-16:30, Παρασκευή: 8:00-14:00

Ακροάσεις:

Ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Απασχόλησης δέχεται σε ακρόαση την πρώτη και την τρίτη Τρίτη του μήνα, μεταξύ 11.00 - 12.00. Για ραντεβού τηλεφωνικώς στο: 021.30398.31

Ιστότοπος: https://www.anofm.ro/index.html?agentie=ANOFM&page=0

Ηλεκτρονική διεύθυνση επαφής: anofm@anofm.ro

Πληροφορίες σχετικά τις ιστοσελίδες των επαρχιακών γραφείων του Εθνικού Οργανισμού Απασχόλησης είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του οργανισμού.

Παρουσίαση του φορέα:

Ο Οργανισμός προσφέρει μεγάλο εύρος υπηρεσιών, όπως: παροχή συμβουλών για εύρεση εργασίας, μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης, υπηρεσίες πριν από την απόλυση, πρόσβαση στην απασχόληση, καθοδήγηση για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, επιδότηση για την πρόσληψη ατόμων από μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες, χορήγηση προνομιακών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και πολλά άλλα.

Παρέχει τις υπηρεσίες του στους ανέργους και τους οικονομικούς φορείς.

Κύριος στόχος του είναι η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης και, συνεπώς, η μείωση του ποσοστού ανεργίας.

Νομική βάση:

- Νόμος 202 για την οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Απασχόλησης

- Κυβερνητική απόφαση 1610 για το καθεστώς του ANOFM

Κυριότεροι στόχοι του Εθνικού Οργανισμού Απασχόλησης είναι:

 • η θεσμοθέτηση του κοινωνικού διαλόγου στον τομέα της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης
 • η εφαρμογή στρατηγικών στον τομέα της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης
 • η εφαρμογή μέτρων για την κοινωνική προστασία των προσώπων που δεν είναι ενταγμένα στην εργασία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού στο διαδίκτυο.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διεύθυνση κεντρικών γραφείων:

Splaiul Independenței, nr.294, Corp B, Sector 6, București, Cod 060031

Αριθμός τηλεφώνου: 021-207.11.01 021-207.11.02

Φαξ: 021-207.11.03

Ηλ. ταχυδρομείο: office@anpm.ro

Ιστότοπος: http://www.anpm.ro/

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα - Πέμπτη 8:00 – 16:30 Παρασκευή 8:00 - 14:00

Παρουσίαση του οργάνου:

Ο Εθνικός Οργανισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος είναι εξειδικευμένος φορέας της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, υπάγεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και έχει αρμοδιότητες στον τομέα της εφαρμογής των πολιτικών και της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος, οι οποίες του έχουν ανατεθεί με βάση την κυβερνητική απόφαση 1000 της 17ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με την αναδιοργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Προστασίας Περιβάλλοντος και των δημόσιων οργάνων που υπάγονται στη δικαιοδοσία του.

Σκοπός:

Ο Εθνικός Οργανισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος εντάσσεται στο ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο συνεργασίας για την προάσπιση των αρχών και την εφαρμογή της νομοθεσίας στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος.

Τα καθήκοντα του Εθνικού Οργανισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος είναι:

 • ο στρατηγικός σχεδιασμός του περιβάλλοντος
 • η παρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραγόντων
 • η αδειοδότηση δραστηριοτήτων που έχουν επιπτώσεις για το περιβάλλον
 • η εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των περιβαλλοντικών πολιτικών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο
 • η υποβολή εκθέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος στους ακόλουθους τομείς: ποιότητα του αέρα, κλιματική αλλαγή, προστατευόμενες περιοχές, ρύπανση του εδάφους, ύδατα.

Οι καταγγελίες καταχωρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κυβερνητικού διατάγματος 27/2002 για την κανονιστική ρύθμιση δραστηριοτήτων επίλυσης των αναφορών, που εγκρίθηκε σύμφωνα με τον νόμο 233/2002, και μπορούν να υποβάλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση office@anpm.ro.

Ανώνυμες αναφορές καθώς και αναφορές χωρίς στοιχεία ταυτοποίησης δεν λαμβάνονται υπόψη και αρχειοθετούνται.

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ANPC)

Διεύθυνση:

Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, cod poștal 011865, București

Ηλ. ταχυδρομείο: cabinet@anpc.ro

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα - Πέμπτη: 08:00 – 16:30, Παρασκευή: 08:00 – 14:00

Νομική βάση:

 • Απόφαση 700/2012 σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της Εθνικής Αρχής για την Προστασία των Καταναλωτών.

Τα καθήκοντα της ANPC είναι, μεταξύ άλλων:

α. να συμμετέχει, μαζί με άλλους φορείς της κεντρικής δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης που έχουν αρμοδιότητες στον τομέα και με μη κυβερνητικές οργανώσεις καταναλωτών, στη χάραξη στρατηγικής στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών, εξασφαλίζοντας τη σύνδεση αυτής με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης

β. να διασφαλίζει την εναρμόνιση του εθνικού νομοθετικού πλαισίου με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών

γ. να προτείνει στην κυβέρνηση τη θέσπιση και επικύρωση σχεδίων κανονιστικών πράξεων στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών που αφορούν την κατασκευή, τη συσκευασία, την επισήμανση, τη διατήρηση, την αποθήκευση, τη μεταφορά, την εισαγωγή και την εμπορία προϊόντων, την παροχή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, όπως και την απαγόρευση δυσανάλογων κυρώσεων, λόγω μη εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων, μεταξύ πελάτη και παρόχου δημόσιων υπηρεσιών και άλλων υπηρεσιών γενικού συμφέροντος, έτσι ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η ζωή, η υγεία ή η ασφάλεια των καταναλωτών και να μη θίγονται τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των καταναλωτών

δ. να επεξεργάζεται, μαζί με άλλα εξειδικευμένα όργανα της δημόσιας διοίκησης, διαδικασίες για τους στόχους, τους όρους και τον τρόπο συνεργασίας όσον αφορά τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων για την προστασία των καταναλωτών.

Ολόκληρο τον κατάλογο με τα καθήκοντα της ANPC μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του οργανισμού στο διαδίκτυο

Αιτήματα και καταγγελίες:

Οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλουν αιτήματα και καταγγελίες είτε στην έδρα της περιφερειακής/επαρχιακής επιτροπής για την προστασία των καταναλωτών είτε στην επιτροπή για την προστασία των καταναλωτών του Δήμου Βουκουρεστίου, ανάλογα με την εδαφική οντότητα στην οποία εξελίσσεται η δραστηριότητα του οικονομικού φορέα την οποία καταγγέλλουν.

Για την υποβολή ενός αιτήματος / καταγγελίας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον σύνδεσμο INFO Reclamații (πληροφορίες για καταγγελίες) όπου μπορείτε να βρείτε τη διαδικασία υποβολής καταγγελιών και τα στοιχεία επικοινωνίας με τους αρμόδιους στην περιφερειακή / επαρχιακή επιτροπή προστασίας των καταναλωτών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου οι καταγγελίες και τα αιτήματα υποβάλλονται εγγράφως είτε ηλεκτρονικά είτε ιδιοχείρως.

Οι καταγγελίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο.

Οι καταγγελίες ή τα αιτήματα υποβάλλονται σε προσωπική βάση.

Οι καταγγελίες ή τα αιτήματα διεκπεραιώνονται εντός της νόμιμης προθεσμίας (σύμφωνα με τις διατάξεις του κυβερνητικού διατάγματος 27/2002), υπό τον όρο να συνοδεύονται από όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, δηλαδή τιμολόγιο για φορολογικούς σκοπούς, απόδειξη ταμειακής μηχανής ή άλλη απόδειξη εξόφλησης, συμβόλαιο, πιστοποιητικό εγγύησης ή άλλα έγγραφα, ανάλογα με την περίπτωση.

Για να γίνει δεκτή η καταγγελία σας από την επαρχιακή επιτροπή προστασίας των καταναλωτών πρέπει να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται προηγουμένως. Σε αντίθετη περίπτωση, αρχειοθετείται λόγω έλλειψης πληροφοριών.

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διεύθυνση:

Calea Călărașilor 248, Bl. S19, Sector 3, 030634, București

Ιστότοπος: http://www.cnas.ro/

Ηλ. ταχυδρομείο: relpubl1@casan.ro

Τηλέφωνα: 0372309236

Φαξ: 0372309165

Παρουσίαση του οργάνου:

Το Εθνικό Ταμείο Ασφάλισης Υγείας (CNAS) είναι αυτόνομος δημόσιος οργανισμός εθνικού συμφέροντος. με νομική προσωπικότητα, κύριο αντικείμενο της δραστηριότητας του οποίου είναι η διασφάλιση της ενιαίας και συντονισμένης λειτουργίας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης της υγείας στη Ρουμανία.

Νομική βάση:

 • Έκτακτο κυβερνητικό διάταγμα 150/20.11.2002
 • Έκτακτο κυβερνητικό διάταγμα 180/2000
 • Νόμος 145/1997

Στόχοι:

Η δημιουργία και η διατήρηση ενός συστήματος κοινωνικής ασφάλισης της υγείας στο οποίο θα γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα και οι ανάγκες των ασφαλισμένων.

Γενικοί στόχοι:

 • να προστατευτούν οι ασφαλισμένοι από το κόστος των ιατρικών υπηρεσιών σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος
 • να εξασφαλιστεί η προστασία των ασφαλισμένων κατά τρόπο καθολικό, ισότιμο και χωρίς διακρίσεις, σε συνθήκες αποδοτικής λειτουργίας του ενιαίου εθνικού ταμείου κοινωνικής ασφάλισης της υγείας

Ειδικοί στόχοι:

 • να διασφαλιστεί η πρόσβαση στις ιατρικές υπηρεσίες, τα φάρμακα και τα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα
 • να εξασφαλιστεί η προστασία των ασφαλισμένων κατά τρόπο ισότιμο και χωρίς διακρίσεις, σε συνθήκες αποδοτικής λειτουργίας του ενιαίου εθνικού ταμείου κοινωνικής ασφάλισης της υγείας.
 • να αυξηθεί ο βαθμός ικανοποίησης των ασφαλισμένων από την ποιότητα των υπηρεσιών
 • να βελτιωθεί η ενημέρωση των ασφαλισμένων.

ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διεύθυνση κεντρικών γραφείων:

Str. Stavropoleos, Nr. 6, București, Sector 3, 030084

Τηλέφωνα: 021.31008.24

Ιστότοπος: https://www.roaep.ro/prezentare/en/

Ηλ. ταχυδρομείο: comunicare@roaep.ro

Παρουσίαση του φορέα:

Η Μόνιμη Εκλογική Αρχή είναι αυτόνομος διοικητικός φορέας, με νομική προσωπικότητα και γενική αρμοδιότητα σε θέματα εκλογών, η οποία έχει ως αποστολή να εξασφαλίζει τη διοργάνωση και διεξαγωγή των εκλογών και δημοψηφισμάτων, όπως και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των εκλογικών εκστρατειών, σεβόμενη το Σύνταγμα, τους νόμους και τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα στον τομέα των εκλογών.

Νομική βάση:

 • απόφαση 4, της 22ας Ιουνίου 2016, σχετικά με την έγκριση του κανονισμού για τη σύσταση και τη λειτουργία Μόνιμης Εκλογικής Αρχής και Κέντρου «Εκλογικής Εμπειρογνωμοσύνης»
 • νόμος 334/2006 για τη χρηματοδότηση της δραστηριότητας των πολιτικών κομμάτων και των προεκλογικών εκστρατειών, όπως αυτός αναδημοσιεύτηκε
 • νόμος 208/2015 για την εκλογή της Γερουσίας και της Βουλής, καθώς και για τη σύσταση και τη λειτουργία της Μόνιμης Εκλογικής Αρχής, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

Στόχοι:

 • περιοδική διεξαγωγή ελεύθερων και έντιμων εκλογών, με αποδοτική και διαφανή χρήση των ανθρωπίνων, χρηματοδοτικών και οικονομικών πόρων
 • σωστή και διαφανής χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των προεκλογικών εκστρατειών
 • ολοκληρωμένη διαχείριση των εκλογών.

Λειτουργίες (ενδεικτική αναφορά):

 • στρατηγικού χαρακτήρα, με τις οποίες καθορίζονται οι επιμέρους στόχοι ανά τομέα ή δραστηριότητα
 • κανονιστικού χαρακτήρα, με τις εξασφαλίζεται η εκπόνηση και υποβολή προς έγκριση του αναγκαίου κανονιστικού πλαισίου για την εκτέλεση των στρατηγικών καθηκόντων σε θέματα εκλογών, όπως και η εκπόνηση και έγκριση των τεχνικών κανονισμών και προδιαγραφών που πρέπει να τηρούνται από κάθε οργανισμό και αρχή με εκλογικές αρμοδιότητες
 • διαχειριστικού χαρακτήρα, με τις οποίες εξασφαλίζεται η διοργάνωση και ο συντονισμός των δραστηριοτήτων και των πόρων που απαιτούνται για τη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών
 • κρατικής αρχής, για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής σε ολόκληρη τη χώρα των ειδικών κανονισμών του εκλογικού συστήματος, όπως και των κανόνων για τον εκσυγχρονισμό και τη σύνδεση του εκλογικού συστήματος με αυτά των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • ελεγκτικού χαρακτήρα, για την επαλήθευση της τήρησης των νόμων και της επιβολής των κυρώσεων που προβλέπονται από τον νόμο, ανάλογα με την περίπτωση.

Τις υπόλοιπες λειτουργίες μπορείτε να συμβουλευτείτε εδώ.

Λειτουργίες (ενδεικτική αναφορά):

 • επεξεργάζεται προτάσεις για την υλικοτεχνική υποδομή που είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή των εκλογών, τις οποίες διαβιβάζει προς έγκριση στην κυβέρνηση και την τοπική αυτοδιοίκηση και παρακολουθεί τον τρόπο εφαρμογής των προτάσεων
 • παρακολουθεί τον τρόπο οριοθέτησης των εκλογικών περιφερειών, του καθορισμού των εκλογικών τμημάτων και της έδρας των εκλογικών γραφείων
 • παρακολουθεί την έγκαιρη προμήθεια ειδικού εξοπλισμού στα εκλογικά τμήματα, όπως: ψηφοδόχων και θαλάμων ψηφοφορίας, σφραγίδων, ταμπόν, κιβωτίων για τη μεταφορά των ψηφοδελτίων και άλλων παρόμοιων ειδών ελέγχει τον τρόπο συντήρησης του εξοπλισμού αυτού στο διάστημα μεταξύ εκλογικών περιόδων
 • παρακολουθεί τον τρόπο εξασφάλισης των αναγκαίων πόρων για την έγκαιρη προμήθεια της υλικοτεχνικής υποδομής που είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας
 • παρακολουθεί την ασφάλεια των εκλογικών τμημάτων, των ψηφοδελτίων και των άλλων εγγράφων και υλικών που αφορούν ειδικά τις εκλογικές περιόδους
 • παρακολουθεί τη σύνταξη και την εκτύπωση των μόνιμων εκλογικών καταλόγων
 • παρακολουθεί και ελέγχει την επικαιροποίηση του εκλογικού μητρώου.

Τις υπόλοιπες αρμοδιότητες μπορείτε να συμβουλευτείτε εδώ.

ΡΟΥΜΑΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Διεύθυνση:

B-dul Nicolae Bălcescu nr. 21, Sector 1, București

Tηλ.: (021) 311-4921

Ιστότοπος: https://irdo.ro/english/index.php

Ηλ. ταχυδρομείο office@irdo.ro

Παρουσίαση του οργάνου:

Το Ρουμανικό Ίδρυμα για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (IRDO) είναι εθνικός, ανεξάρτητος φορέας στον οποίο έχουν ανατεθεί με νόμο από τη σύστασή του καθήκοντα έρευνας, επιμόρφωσης, ενημέρωσης και παροχής συμβουλών. Ο νόμος καθορίζει, επίσης, τις εγγυήσεις ανεξαρτησίας και ισονομίας, σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί γι’αυτού του είδους τα ιδρύματα από τον ΟΗΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης -οργανισμούς οι οποίοι συνιστούν τη σύσταση τέτοιων φορέων σε όλα τα δημοκρατικά κράτη.

Το Ρουμανικό Ίδρυμα για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, κατά τις δραστηριότητες που αναπτύσσει στο πλαίσιο των ειδικευμένων αρμοδιοτήτων του για την έρευνα, την επιμόρφωση, την ενημέρωση και την παροχή συμβουλών, λαμβάνει συνεχώς υπόψη τους κανόνες και τα πρότυπα που έχουν εγγραφεί στις διεθνείς συνθήκες σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου, όπως και τη νομολογία των διεθνών δικαστηρίων για τα θέματα αυτά.

Επιπλέον, το IRDO έχει εκλεγεί σε διάφορες δομές των διεθνών οργανισμών που εργάζονται για την προαγωγή και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι υπηρεσίες του ιδρύματος είναι προσβάσιμες για όλους τους χρήστες. Τα κείμενα των βασικών εγγράφων και οι βιβλιογραφικές αναφορές είτε διανέμονται δωρεάν είτε με αντίτιμο που αντιστοιχεί στο κόστος των φωτοτυπιών.

Το ίδρυμα μπορεί να πραγματοποιεί έρευνες, βάσει σύμβασης με επιστημονικά ιδρύματα ή οργανισμούς, και να επεξεργάζεται γνώμες, αν του ζητηθεί από εθνικά ή εξειδικευμένα διεθνή φόρα. Η αμοιβή γι’ αυτού του είδους τις υπηρεσίες καθορίζεται από τη διοίκηση του ιδρύματος.

Νομική βάση:

Νόμος 9 / 1991 για τη σύσταση του Ρουμανικού Ιδρύματος για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Στόχος:

Σκοπός του ιδρύματος είναι να εξασφαλίζει στους δημόσιους ογανισμούς, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τις ενώσεις Ρουμάνων πολιτών καλύτερη γνώση της προβληματικής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του τρόπου με τον οποίο εξασφαλίζεται η εγγύηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε άλλες χώρες, ιδίως στις χώρες που συμμετέχουν στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.

Παράλληλα, σκοπός του ιδρύματος είναι να ενημερώνει την κοινή γνώμη στο εξωτερικό και τους διεθνείς οργανισμούς για τις πρακτικές διευθετήσεις με τις οποίες εξασφαλίζεται ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρουμανία.

Δραστηριότητες του IRDO:

α. η δημιουργία, η συντήρηση και η λειτουργία, για όλους τους χρήστες, ενός κέντρου τεκμηρίωσης που θα περιέχει τα κείμενα των διεθνών συμβάσεων, νόμους, έγγραφα, μελέτες και δημοσιεύσεις που αναφέρονται στα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως και βιβλιογραφικές αναφορές

β. η ενημέρωση των δημόσιων οργανισμών, των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των πολιτών, ειδικότερα με τη γνωστοποίηση εγγράφων και διεθνών πρακτικών στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μαζί με τη μετάφρασή τους, όπου αυτό είναι αναγκαίο

γ. η διοργάνωση προγραμμάτων επιμόρφωσης που προορίζονται είτε για τις κατηγορίες προσώπων που έχουν ειδικές ευθύνες στον τομέα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είτε για την προβολή της προβληματικής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μεγαλύτερες κατηγορίες του πληθυσμού

δ. η παροχή πληροφοριών, είτε κατόπιν αιτήματος είτε σε τακτά διαστήματα, σχετικά με κυβερνητικές και μη κυβερνητικές προσπάθειες στη Ρουμανία για την προαγωγή και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και για παρόμοιες προσπάθειες σε άλλες χώρες, όπως και για τις διεθνείς δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ρουμανία και τον τρόπο με τον οποίο αυτές εκπληρώνονται

ε. η παροχή εγγράφων, κατόπιν αιτήματος επιτροπών του Κοινοβουλίου, σχετικά με πτυχές νομοσχεδίων που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλα ζητήματα που εξετάζονται στο Κοινοβούλιο

στ. η πραγματοποίηση ερευνών για διάφορες πτυχές της προαγωγής και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρουμανία και σε διεθνές επίπεδο

ζ. η δημοσίευση δελτίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και η διασφάλιση της ευρείας διάδοσής του, όπως και η μετάφρασή του σε ξένες γλώσσες

η. η διοργάνωση έρευνας της κοινής γνώμης για διάφορες πτυχές που αφορούν την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρουμανία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος στο διαδίκτυο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/08/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.