Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2022.
Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Θεμελιώδη δικαιώματα

Σκωτία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σκωτία

Εθνικοί οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διαμεσολαβητής

Εξειδικευμένοι φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Άλλοι φορείς

Εθνικοί οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Οι ακόλουθοι οργανισμοί μπορούν να προσφέρουν συμβουλές σε συγκεκριμένες περιστάσεις.

1. Επιτροπή Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Equality and Human Rights Commission)

Η Επιτροπή Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Σκωτίας (EHRC) είναι ο Εθνικός Φορέας Ισότητας για τη Σκωτία, την Αγγλία και την Ουαλία και εργάζεται για την εξάλειψη των διακρίσεων και την προαγωγή της ισότητας όσον αφορά τους εννέα «προστατευόμενους» λόγους που αναφέρονται στον νόμο για την ισότητα του 2010: ηλικία, αναπηρία, φύλο, φυλή, θρησκεία και πεποιθήσεις, εγκυμοσύνη και μητρότητα, γάμος και ελεύθερη συμβίωση, γενετήσιος προσανατολισμός και επαναπροσδιορισμός φύλου.  Πρόκειται για εθνικό φορέα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων «κατηγορίας Α», ο οποίος είναι ανεξάρτητος από την κυβέρνηση και από κοινού με την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Σκωτίας προάγει και προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ως εθνικός φορέας προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η EHRC:

 • προάγει την ευαισθητοποίηση, την κατανόηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 • ενθαρρύνει τις δημόσιες αρχές να συμμορφώνονται με τον νόμο για τα ανθρώπινα δικαιώματα
 • παρέχει ενημέρωση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο ευρύ κοινό, στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και στις δημόσιες αρχές
 • παρακολουθεί την κατάσταση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Μεγάλη Βρετανία και υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με τα συμπεράσματα και τις συστάσεις της στον ΟΗΕ, στην κυβέρνηση και στο Κοινοβούλιο
 • παρέχει συμβουλές στην κυβέρνηση και στο Κοινοβούλιο του ΗΒ, καθώς και στις αποκεντρωμένες διοικήσεις της Σκωτίας και της Ουαλίας σχετικά με τις επιπτώσεις των πολιτικών και των νομοθετικών προτάσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα
 • χρησιμοποιεί τη νομική εξουσία της με σκοπό την καλύτερη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Η EHRC διαθέτει νομική εξουσία, μεταξύ άλλων, και για τα ακόλουθα:

 • κινεί διαδικασίες δικαστικού ελέγχου - είδος δικαστικής διαδικασίας στο πλαίσιο της οποίας ένας δικαστής επανεξετάζει τη νομιμότητα απόφασης ή πράξης δημόσιου φορέα
 • απειλεί με διαδικασία δικαστικού ελέγχου πριν από την έγκριση νομοθεσίας, αν κρίνει ότι η προτεινόμενη αλλαγή της νομοθεσίας θα παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα μιας ομάδας
 • παρεμβαίνει σε υποθέσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που χειρίζονται άλλοι (γνωστή ως παρέμβαση «τρίτου μέρους») - ωστόσο η EHRC δεν μπορεί να υποστηρίξει ατομικές περιπτώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι οποίες δεν εγείρουν θέμα ισότητας
 • διενεργεί έρευνες σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα όταν η επιτροπή διατυπώνει συστάσεις για αλλαγή και βελτίωση στην πολιτική, στην πρακτική ή στη νομοθεσία προς οποιοδήποτε οργανισμό, οι συστάσεις της πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
 • εκδίδει προειδοποίηση συμμόρφωσης, αν θεωρεί ότι μια δημόσια αρχή δεν έχει συμμορφωθεί με τη νομοθεσία περί ισότητας, η οποία μπορεί να απαιτεί τη συμμόρφωση ή να περιγράφει λεπτομερώς τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση

http://www.equalityhumanrights.com/

Στοιχεία επικοινωνίας:

Equality and Human Rights Commission - Scotland Office

Τηλ.: 0141 288 5910

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: scotland@equalityhumanrights.com

οι χρήστες της βρετανικής νοηματικής γλώσσας μπορούν να επικοινωνήσουν με την επιτροπή σε ισότιμη βάση με τους ακούοντες.  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επιτροπή Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μέσω του ιστότοπου http://www.equalityhumanrights.com/

Equality Advisory Support Service

Τηλ.: 0808 800 0082
Τηλέφωνο για γραπτά μηνύματα: 0808 800 0084

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: eass@mailgb.custhelp.com

Ταχυδρομική διεύθυνση: FREEPOST EASS Helpline FPN6521

Στον ιστότοπο http://www.equalityadvisoryservice.com/ διατίθενται επίσης διερμηνεία στη βρετανική νοηματική γλώσσα, διαδικτυακή συνομιλία και έντυπο επικοινωνίας.

Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 έως 19:00
Σάββατο 10:00 έως 14:00
Κλειστά τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες

2. Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Σκωτίας (Scottish Human Rights Commission - SHRC)

Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Σκωτίας είναι ο εθνικός οργανισμός για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σκωτία, σύμφωνα με τις αρχές του Παρισιού των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το καθεστώς των εθνικών φορέων και φέρει το ανώτατο επίπεδο διαπίστευσης («κατηγορία Α»).  Η SHRC είναι ανεξάρτητος φορέας η σύσταση του οποίου έγινε από το Κοινοβούλιο της Σκωτίας το 2008 με τη γενική αποστολή να προωθεί την ευαισθητοποίηση σχετικά με όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα - οικονομικά, κοινωνικά, πολιτισμικά, πολιτειακά και πολιτικά - την κατανόηση και τον σεβασμό τους από όλους παντού στη Σκωτία, και να ενθαρρύνει τις βέλτιστες πρακτικές σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα.  Μπορεί επίσης να υποβάλλει εκθέσεις απευθείας στα ΗΕ σχετικά με ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της SHRC περιγράφονται αναλυτικά στον νόμο για την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Σκωτίας του 2006.

Η SHRC έχει την αρμοδιότητα:

 • να υποβάλλει συστάσεις για αλλαγές στη νομοθεσία, στην πολιτική και στην πρακτική
 • να προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της δημοσίευσης ερευνών
 • να διενεργεί ανακρίσεις σχετικά με την πολιτική και την πρακτική που ακολουθούν οι δημόσιες αρχές της Σκωτίας

Η SHRC δεν εξετάζει καταγγελίες ούτε παρέχει υπηρεσίες βοήθειας σε άτομα.  Ωστόσο, στο φυλλάδιό της Help with Human Rights (Βοήθεια σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα) περιλαμβάνονται λεπτομερή στοιχεία οργανισμών και υπηρεσιών οι οποίοι μπορεί να είναι σε θέση να παρέχουν συμβουλές και βοήθεια.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Scottish Human Rights Commission
Governor's House
Regent Road
Edinburgh
EH1 3DE
Τηλ.: 0131 244 3550
Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: hello@scottishhumanrights.com
Σύνδεσμος στο διαδίκτυο: Scottish Human Rights Commission

Διαμεσολαβητές

1. Διαμεσολαβητής Δημόσιων Υπηρεσιών Σκωτίας (Scottish Public Services Ombudsman - SPSO)

Ο Διαμεσολαβητής Δημόσιων Υπηρεσιών Σκωτίας (SPSO) παρέχει δωρεάν, ανεξάρτητες και αμερόληπτες υπηρεσίες σε διαφορές μεταξύ πολιτών και της τοπικής ή της κεντρικής κυβέρνησης, με στόχο την παροχή συνδρομής στην επίλυση διαφορών ή την επανόρθωση αδικιών.  Αποτελεί το τελικό στάδιο για τον χειρισμό καταγγελιών που αφορούν δημόσιους φορείς στη Σκωτία (τα συμβούλια, την Εθνική Υπηρεσία Υγείας, τους στεγαστικούς οργανισμούς, τα κολέγια και τα πανεπιστήμια, τις φυλακές, τους περισσότερους παρόχους ύδρευσης, την κυβέρνηση της Σκωτίας και τους οργανισμούς και τα υπουργεία της και τις περισσότερες δημόσιες αρχές της Σκωτίας).

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δωρεάν αριθμός κλήσης: 0800 377 7330
Τηλ.: 0131 225 5330

Ταχυδρομική διεύθυνση: Freepost SPSO (δεν χρειάζεται γραμματόσημο)

Προσωπική επαφή: 4 Melville Street, Edinburgh, EH3 7NS (ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή 9:00-17:00, Τρίτη 10:00-17:00)

Σύνδεσμος στο διαδίκτυο: SPSO

2. Κοινοβουλευτικός Διαμεσολαβητής και Διαμεσολαβητής της Υπηρεσίας Υγείας (Parliamentary and Health Service Ombudsman)

Ο Κοινοβουλευτικός Διαμεσολαβητής και Διαμεσολαβητής της Υπηρεσίας Υγείας αποτελεί το τελικό στάδιο για τις καταγγελίες που αφορούν το ΕΣΥ στην Αγγλία και τις δημόσιες υπηρεσίες που παρέχονται από την κυβέρνηση του ΗΒ.  Οι υπηρεσίες του Διαμεσολαβητή παρέχονται δωρεάν και οι καταγγελίες που εξετάζει αφορούν περιπτώσεις στις οποίες κάποιος πολίτης θεωρεί ότι υπήρξε θύμα αδικίας ή προκατάλειψης, επειδή κάποιος οργανισμός δεν ενήργησε δεόντως ή αντικειμενικά ή οι υπηρεσίες που παρείχε ήταν χαμηλής ποιότητας και δεν ακολούθησε σωστή διαδικασία.

Ο Διαμεσολαβητής δεν ανήκει στην κυβέρνηση.  Συστάθηκε από το Κοινοβούλιο για να παρέχει ανεξάρτητη υπηρεσία χειρισμού των καταγγελιών.  Κοινοποιεί τα πορίσματά του από τις εκάστοτε υποθέσεις στο Κοινοβούλιο με σκοπό να συμβάλει στην προσπάθειά του για έλεγχο των παρόχων δημόσιων υπηρεσιών, αλλά και ευρύτερα για να συμβάλει στη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών.  Ο Διαμεσολαβητής λογοδοτεί στο Κοινοβούλιο του ΗΒ και το έργο του ελέγχεται από την Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης και Συνταγματικών Υποθέσεων (Public Administration and Constitutional Affairs Committee).

Πριν καταθέσετε μια καταγγελία στον Διαμεσολαβητή, πρέπει να την υποβάλετε στον οργανισμό στον οποίο αντιμετωπίσατε πρόβλημα.  Αν η καταγγελία σας αφορά κάποιο υπουργείο του ΗΒ ή δημόσιο οργανισμό του ΗΒ, πρέπει να επικοινωνήσετε με ένα μέλος του Κοινοβουλίου το οποίο θα διαβιβάσει το θέμα στον Διαμεσολαβητή.

Σύνδεσμος στο διαδίκτυο: Ombudsman

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλ.: 0345 015 4033 (Δευτέρα έως Παρασκευή 8:30 έως 17:30)

Υπηρεσία επανάκλησης με γραπτό μήνυμα: 07624 813 005

Αν είστε χρήστης της βρετανικής νοηματικής γλώσσας (BSL) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία SignVideo: SignVideo

Εξειδικευμένοι φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων

1. Επίτροπος Παιδιών και Νέων Σκωτίας (Children and Young People's Commissioner Scotland)

Ο Επίτροπος Παιδιών και Νέων Σκωτίας ενεργεί για την ευαισθητοποίηση και την κατανόηση του κοινού σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών και βοηθά τα παιδιά να ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Ο Επίτροπος έχει την εξουσία να διενεργεί έρευνες σχετικά με το κατά πόσον οι πάροχοι υπηρεσιών σέβονται τα δικαιώματα, τα συμφέροντα και τις απόψεις ομάδων παιδιών και νέων όταν λαμβάνουν αποφάσεις ή προβαίνουν σε ενέργειες που τους αφορούν.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Children and Young People's Commissioner Scotland 
Roseberry House
9 Haymarket Terrace
Edinburgh
EH12 5EZ
Τηλ.: 0131 346 5350
Δωρεάν αριθμός κλήσης για νέους: 0800 019 1179
Τηλέφωνο για γραπτά μηνύματα: 0770 233 5720

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: inbox@cypcs.org.uk
Σύνδεσμος στο διαδίκτυο: CYPCS

2. Επίτροπος Πληροφοριών Σκωτίας (Scottish Information Commissioner)

Το γραφείο του Επιτρόπου Πληροφοριών Σκωτίας προάγει και μεριμνά ώστε αφενός να γίνεται σεβαστό το δικαίωμα του κοινού να ζητά πληροφορίες που κατέχουν οι δημόσιες αρχές της Σκωτίας και αφετέρου οι αρχές αυτές να εφαρμόζουν ορθή πρακτική.  Μέσω του έργου του, ο Επίτροπος υποστηρίζει το ανοικτό πνεύμα, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των δημόσιων οργανισμών.

Ο Επίτροπος είναι αρμόδιος για την επιβολή και την προώθηση των νόμων της Σκωτίας περί ελευθερίας της πληροφόρησης, δηλαδή:

 • του νόμου περί ελευθερίας της πληροφόρησης του 2002
 • των κανονισμών για την πληροφόρηση σχετικά με το περιβάλλον του 2004 (Σκωτία)
 • των κανονισμών INSPIRE του 2009 (Σκωτία)

Ο Επίτροπος και η ομάδα του Επιτρόπου:

 • εξετάζουν αιτήσεις και εκδίδουν νομικά εκτελεστές αποφάσεις
 • προάγουν την ορθή πρακτική στις δημόσιες αρχές
 • παρέχουν στο κοινό πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά του

Στοιχεία επικοινωνίας:

Scottish Information Commissioner
Kinburn Castle
Doubledykes Road
St Andrews
Fife
KY16 9DS
Τηλ.: 01334 464610
Φαξ: 01334 464611
Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: enquiries@itspublicknowledge.info
Σύνδεσμος στο διαδίκτυο: Scottish Information Commissioner

3. Γραφείο του Επιτρόπου Πληροφοριών (Information Commissioner's Office)

Το Γραφείο του Επιτρόπου Πληροφοριών είναι η ανεξάρτητη αρχή του ΗΒ, η οποία συστάθηκε για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων ενημέρωσης για λόγους δημόσιου συμφέροντος, προάγοντας τη διαφάνεια στους δημόσιους φορείς και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων για τα φυσικά πρόσωπα.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Information Commissioner's Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

Τηλ.: 0303 123 1113 (ή 01625 545745, αν προτιμάτε να μην καλέσετε αριθμό από «03»)
Φαξ: 01625 524 510

The Information Commissioner's Office Scotland
45 Melville Street
Edinburgh
EH3 7HL

Τηλ.: 0131 244 9001

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: Scotland@ico.org.uk
Σύνδεσμος στο διαδίκτυο: Information Commissioner's Office

Άλλοι οργανισμοί

1. Συμβουλευτική Υπηρεσία για τους Πολίτες (Citizens Advice Service)

Η Συμβουλευτική Υπηρεσία για τους Πολίτες παρέχει δωρεάν ανεξάρτητες και εμπιστευτικές συμβουλές στους πολίτες σχετικά με την επίλυση νομικών, οικονομικών και άλλων προβλημάτων και ασκεί επιρροή στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Αριθμός τηλεφώνου της Συμβουλευτικής υπηρεσίας για τους πολίτες: 0808 800 9060 (Δευτέρα - Παρασκευή 9:00-18:00)

Σύνδεσμος στο διαδίκτυο: Citizens Advice

Για να επικοινωνήσετε με τη Συμβουλευτική υπηρεσία για τους πολίτες, κάντε κλικ στη διεύθυνση: http://citizensadvice.org.uk/index/contact_us.htm

2. Υποστήριξη Θυμάτων - Σκωτία (Victim Support Scotland)

Η Victim Support Scotland είναι εθελοντική οργάνωση στη Σκωτία η οποία βοηθά πρόσωπα που θίγονται από οποιοδήποτε είδος εγκληματικής πράξης.  Παρέχει συναισθηματική στήριξη, πρακτική βοήθεια και βασικές πληροφορίες σε θύματα, μάρτυρες και άλλα πρόσωπα τα οποία θίγονται από την εγκληματική πράξη.  Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν, είναι εμπιστευτική και παρέχεται από εθελοντές μέσω δικτύου υπηρεσιών για τα θύματα και υπηρεσιών δικαιοσύνης για τους νέους σε επίπεδο κοινότητας και μέσω υπηρεσιών μαρτύρων στο πλαίσιο των δικαστηρίων.

Στον δικτυακό τόπο της οργάνωσης Victim Support Scotland υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας:

Victim Support Scotland

Τηλεφωνική γραμμή βοήθειας: 0345 603 9213 (Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00 έως 20:00)

Κώδικας Θυμάτων για τη Σκωτία (Victims' Code for Scotland)

Στον Κώδικα Θυμάτων για τη Σκωτία συγκεντρώνονται με σαφήνεια όλα τα δικαιώματα και οι δυνατότητες υποστήριξης που διατίθενται για τα θύματα εγκληματικών ενεργειών στη Σκωτία.

3. Γραφείο του Επιτρόπου Μεταναστευτικών Υπηρεσιών (Office of the Immigration Services Commissioner)

Το Γραφείο του Επιτρόπου Μεταναστευτικών Υπηρεσιών (OISC) είναι ανεξάρτητος, μη κυβερνητικός δημόσιος φορέας ο οποίος συστάθηκε στο πλαίσιο του νόμου για τη μετανάστευση και το άσυλο του 1999.

Βασικές αρμοδιότητες του OISC είναι οι ακόλουθες:

 • καθορισμός των κανόνων που εφαρμόζονται στους συμβούλους σε θέματα μετανάστευσης
 • προώθηση ορθών πρακτικών μέσω της θέσπισης προτύπων
 • παραλαβή και υποβολή καταγγελιών που αφορούν οποιονδήποτε παρέχει συμβουλές σε θέματα μετανάστευσης
 • άσκηση δίωξης κατά προσώπων που λειτουργούν παράνομα
 • εποπτεία των κανόνων που εφαρμόζονται σε εκείνους οι οποίοι παρέχουν συμβουλές σε θέματα μετανάστευσης και οι οποίοι υπόκεινται σε κανόνες που καθορίζονται από ειδικό επαγγελματικό φορέα

Το OISC δεν παρέχει συμβουλές σε θέματα μετανάστευσης, δεν συνιστά ούτε υποστηρίζει συγκεκριμένους συμβούλους.

Το OISC συνεργάζεται με ευρύ φάσμα οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων επαγγελματικών ενώσεων, δικαιοδοτικών οργάνων, της Συνοριακής Υπηρεσίας Ηνωμένου Βασιλείου (UK Border Agency) και εθελοντικών φορέων.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε: Office of the Immigration Services Commissioner

Στοιχεία επικοινωνίας:

Office of the Immigration Services Commissioner
5th Floor
21 Bloomsbury Street
London
WC1B 3HF

Τηλ.: 0845 000 0046

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: info@oisc.gov.uk

4. Συμβούλιο Νομικής Συνδρομής της Σκωτίας (Scottish Legal Aid Board)

Σκοπός της νομικής συνδρομής στη Σκωτία είναι να προσφέρει πρόσβαση στη δικαιοσύνη στα άτομα εκείνα τα οποία δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα για να αντιμετωπίσουν τα νομικά έξοδα.  Το Συμβούλιο Νομικής Συνδρομής της Σκωτίας διαχειρίζεται το σύστημα νομικής συνδρομής στη Σκωτία στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής της νομοθεσίας.

Για να υποβάλετε αίτηση για νομική συνδρομή θα πρέπει να απευθυνθείτε σε δικηγόρο (solicitor) ο οποίος ασχολείται με το θέμα αυτό.  Θα πρέπει να αποδείξετε ότι δεν είστε σε θέση να αναλάβετε τα νομικά έξοδα και ότι το πρόβλημά σας είναι σοβαρό.  Ίσως χρειαστεί να πληρώσετε κάποιο χρηματικό ποσό για τα νομικά έξοδα της υπόθεσής σας ή να επιστρέψετε κάποια έξοδα στο τέλος.

Ίσως δεν χρειαστεί να πληρώσετε απολύτως τίποτα, ανάλογα με την οικονομική σας κατάσταση και το είδος της νομικής βοήθειας που χρειάζεστε.

Το είδος της νομικής συνδρομής για το οποίο υποβάλλετε την αίτηση εξαρτάται από το είδος της βοήθειας που χρειάζεστε.  Θα σας εξηγήσει ο δικηγόρος σας.

 • Η νομική συνδρομή μπορεί να συμβάλει στην κάλυψη των εξόδων του δικηγόρου, αν χρειάζεστε συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, τις δυνατότητες προσφυγής ή διαπραγμάτευσης και τη γραφειοκρατία.  Δεν καλύπτει τα δικαστικά έξοδα.

Ωστόσο, αν χρειαστεί, ο δικηγόρος σας μπορεί να σας εκπροσωπήσει στο δικαστήριο σε:

 • αστικές υποθέσεις, π.χ. για θέματα στέγασης, διαζυγίου, διαφορών σχετικά με τα παιδιά ή ενυπόθηκου χρέους
 • ακροάσεις παιδιών π.χ. είστε νέος/-α (ή γονιός/κηδεμόνας) και σας έχει ζητηθεί ακρόαση για την επίλυση κάποιου προβλήματος
 • ποινικές υποθέσεις π.χ. κατηγορείστε για εγκληματική ενέργεια ή αντιμετωπίζετε ποινή φυλάκισης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συμβούλιο νομικής συνδρομής της Σκωτίας (SLAB) και για στοιχεία επικοινωνίας βλέπε πιο κάτω.

The Scottish Legal Aid Board
Thistle House
91 Haymarket Terrace
Edinburgh,
EH12 5HE
Τηλ.: 0131 226 7061 (Δευτέρα έως Παρασκευή 8:30 έως 17:00)
Βρετανική νοηματική γλώσσα: contact Scotland-BSL, υπηρεσία διερμηνείας της Σκωτίας μέσω διαδικτύου.
Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: general@slab.org.uk
Δικτυακός τόπος: Scottish Legal Aid Board

5. Επιθεώρηση Μέριμνας (Care Inspectorate)

Η επιθεώρηση μέριμνας ρυθμίζει τους κανόνες και επιθεωρεί τις υπηρεσίες μέριμνας στη Σκωτία με σκοπό να τηρούνται τα σωστά πρότυπα.  Ελέγχει μαζί με άλλους αρμόδιους φορείς τον τρόπο λειτουργίας των διαφόρων τοπικών οργανισμών για την υποστήριξη ενηλίκων και παιδιών.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλ.: 0345 600 9527
Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: enquiries@careinspectorate.com
Σύνδεσμος στο διαδίκτυο: Care Inspectorate

6. Επιτροπή Ψυχικής Υγείας Σκωτίας (Mental Welfare Commission Scotland)

Η επιτροπή προστατεύει και προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με ψυχικές ασθένειες, μαθησιακές δυσκολίες, άνοια και συναφείς καταστάσεις.  Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται με την ενδυνάμωση των ατόμων και των φροντιστών τους, την παρακολούθηση της νομοθεσίας περί ψυχικής υγείας και αναπηρίας, καθώς και με την άσκηση επιρροής προς τους παρόχους υπηρεσιών και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, αλλά και θέτοντάς τους συγκεκριμένα ζητήματα.

Τηλεφωνική συμβουλευτική γραμμή: 0800 389 6809 (μόνο για χρήστες της υπηρεσίας και φροντιστές) ή 0131 313 8777 (για επαγγελματίες) (Δευτέρα-Πέμπτη 9:00-17:00, Παρασκευή 9:00-16:30)
Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: enquiries@mwcscot.org.uk
Σύνδεσμος στο διαδίκτυο: Mental Welfare Commission Scotland

Για περισσότερες πληροφορίες ή βοήθεια

Οι ακόλουθοι οργανισμοί και φορείς μπορούν να προσφέρουν πληροφορίες ή βοήθεια ανάλογα με τον τομέα ειδικότητάς τους.

Δικτυακός τόπος της κυβέρνησης του ΗΒ για τους πολίτες του ΗΒ: Gov.UK

Ο οργανισμός Shelter παρέχει συμβουλές σε θέματα στέγασης: Shelter Scotland

Ο οργανισμός ACAS παρέχει συμβουλές σε θέματα απασχόλησης: ACAS

Ο οργανισμός National Debtline παρέχει συμβουλές σε θέματα χρέους: National Debt Line

Ο οργανισμός StepChange Debt Charity παρέχει συμβουλές σε θέματα χρέους: Step Change

Ο οργανισμός Money Advice Service παρέχει συμβουλές σχετικά με τη διαχείριση χρημάτων και χρηματοοικονομικά θέματα: Money Advice Service

Ο δικηγορικός σύλλογος της Σκωτίας (Law Society of Scotland) μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε δικηγόρο, μεταξύ άλλων και για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων: Law Society

Το Κέντρο Νομικών Συμβουλών για Παιδιά της Σκωτίας (Scottish Child Law Centre) παρέχει δωρεάν νομικές συμβουλές για παιδιά και για θέματα που αφορούν παιδιά. SCLC

Ο σύνδεσμος «Επικοινωνία» παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες, υποστήριξη και συμβουλές για οικογένειες με παιδιά με αναπηρία: Επικοινωνία

Η Υπηρεσία Συμβουλών και Υποστήριξης Ασθενών (Patient Advice and Support Service - PASS) του Γραφείου Συμβουλών για τους Πολίτες (Citizens Advice Bureau) είναι ανεξάρτητη υπηρεσία που παρέχει πληροφορίες, συμβουλές και υποστήριξη σε ασθενείς και φροντιστές: PASS

Ένωση για την Ψυχική Υγεία Σκωτίας (Scottish Association for Mental Health): SAMH

Ο οργανισμός Πληροφορίες Μέριμνας Σκωτίας (Care Information Scotland) είναι υπηρεσία η οποία λειτουργεί μέσω τηλεφωνικής γραμμής και δικτυακού τόπου και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη μέριμνα για ηλικιωμένα άτομα που ζουν στη Σκωτία: CIS

Ο οργανισμός SurvivorScotland επιβλέπει την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για τους επιζώντες της παιδικής κακοποίησης (National Strategy for survivors of childhood abuse): SurvivorScotland

Τηλεφωνική γραμμή βοήθειας Σκωτίας για ηλικιωμένους: Age UK Scotland

Οργανισμός Παροχής Βοήθειας σε Γυναίκες (Scottish Women’s Aid): SWA

Συμβούλιο Προσφύγων Σκωτίας (Scottish Refugee Council): SRC

Νομικό Κέντρο Εθνοτικών Μειονοτήτων (Ethnic Minorities Law Centre): EMLC

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/05/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.