Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σλοβακικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: τσεχικά
Swipe to change

Εθνικά δικαστήρια και λοιποί μη δικαστικοί φορείς

Σλοβακία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβακία

Εθνικά δικαστήρια

Zoznam súdov

Το νομικό πλαίσιο για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στη Σλοβακία είναι το Σύνταγμα της Σλοβακικής Δημοκρατίας (νόμος 460/1992, όπως ισχύει). Το σλοβακικό Σύνταγμα είναι ο βασικός νόμος της Σλοβακίας και υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης νομοθετικής πράξης. Το δεύτερο κεφάλαιο του σλοβακικού Συντάγματος (άρθρα 11 έως 54) παρέχει γενική προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, και ειδικότερα των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών (γνωστών και ως ατομικά δικαιώματα σε διεθνή έγγραφα), των πολιτικών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των εθνικών μειονοτήτων και εθνοτικών ομάδων, των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων, του δικαιώματος στην προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς και του δικαιώματος σε δικαστική και άλλες μορφές προστασίας. Τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες εξασφαλίζονται για όλους στη Σλοβακία, ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, χρώματος, γλώσσας, πίστης ή θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, ένταξης σε εθνική ή εθνοτική ομάδα, ιδιοκτησίας, οικογενειακής ή άλλης κατάστασης. Κανείς δεν μπορεί να παραβλαφθεί, να ευνοηθεί ή να τεθεί σε μειονεκτική θέση γι' αυτούς τους λόγους. Τα δικαιώματά του δεν μπορούν να παραβιαστούν επειδή αποφάσισε να ασκήσει τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες του (άρθρο 12 παράγραφοι 2 και 4 του σλοβακικού Συντάγματος). Οι αλλοδαποί στη Σλοβακία χαίρουν των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών τα οποία εγγυάται το σλοβακικό Σύνταγμα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ασύλου (άρθρο 52 παράγραφος 2 και άρθρο 53 του σλοβακικού Συντάγματος), εκτός αν προβλέπεται ρητώς ότι χορηγούνται αποκλειστικά στους πολίτες της Σλοβακικής Δημοκρατίας. Οι προϋποθέσεις και τα όρια των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και η έκταση των καθηκόντων σε περιόδους πολέμου, εχθροπραξιών, έκτακτων περιστάσεων ή κατάστασης ανάγκης προβλέπονται από τον συνταγματικό νόμο για την κρατική ασφάλεια σε περιόδους πολέμου, εχθροπραξιών, εκτάκτων περιστάσεων ή κατάστασης ανάγκης (νόμος αριθ. 227/2002).

Σύμφωνα με το άρθρο 46 του σλοβακικού Συντάγματος, κάθε πρόσωπο μπορεί να επιβάλλει τα δικαιώματά του, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος, ενώπιον ανεξάρτητου και αμερόληπτου δικαστηρίου και, στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος, ενώπιον διαφορετικής αρχής της Σλοβακικής Δημοκρατίας. Στην πράξη, είναι δυνατόν να υπάρχει ένα ολόκληρο φάσμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δηλ. ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες που μπορούν να προσδιοριστούν νομοθετικά και ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες που δεν μπορούν να προσδιοριστούν νομοθετικά. Το περιεχόμενο των εν λόγω δικαιωμάτων και ελευθεριών είναι δυνατόν να περιλαμβάνει τα ατομικά, τα πολιτικά, τα οικονομικά, τα κοινωνικά, τα πολιτιστικά και άλλα δικαιώματα τα οποία εγγυάται το σλοβακικό Σύνταγμα, άλλες συνταγματικές πράξεις, νόμοι και λοιπή νομοθεσία και διεθνείς συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες (διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων) από τις οποίες δεσμεύεται η Σλοβακία. Η εξουσία των δικαστηρίων να ελέγχουν τις αποφάσεις που αφορούν θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Όποιος ισχυρίζεται ότι τα δικαιώματά του παραβιάστηκαν από απόφαση δημόσιας αρχής μπορεί να ζητήσει από δικαστήριο να επανεξετάσει την απόφαση, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Το σλοβακικό σύνταγμα και άλλοι σχετικοί νόμοι εγγυώνται το δικαίωμα όλων για αποκατάσταση της ζημίας που προκαλείται από παράνομη απόφαση δικαστηρίου, άλλου κρατικού οργάνου ή δημόσιας αρχής ή από παράτυπη επίσημη διαδικασία. Οι σχετικές λεπτομέρειες περιέχονται στον νόμο 514/2003 σχετικά με την ευθύνη για ζημία που προκαλείται κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας και την τροποποίηση ορισμένων άλλων νόμων. Ο εν λόγω νόμος διέπει την ευθύνη του Δημοσίου για ζημία που προκαλούν δημόσια όργανα κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας, την ευθύνη των δήμων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ανώτερων βαθμίδων για ζημία που προκαλείται από τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά την άσκηση των εξουσιών τους, την προκαταρκτική εξέταση των αξιώσεων αποζημίωσης και το δικαίωμα αναδρομικής αποζημίωσης.

Σύμφωνα με το προαναφερθέν άρθρο 46 του σλοβακικού συντάγματος, το άρθρο 3 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εγγυάται το δικαίωμα επιβολής από τα δικαστήρια της προστασίας δικαιώματος που απειλείται ή παραβιάζεται. Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας προβλέπει τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθεί το δικαστήριο και οι διάδικοι σε αστικές δίκες, προκειμένου να εξασφαλίζεται η δίκαιη προστασία των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων των διαδίκων και η νομότυπη συμπεριφορά, η έντιμη άσκηση των καθηκόντων και ο σεβασμός των δικαιωμάτων των άλλων. Στις αστικές δίκες, τα δικαστήρια εκδικάζουν και κρίνουν διαφορές και άλλες υποθέσεις, επιβάλλουν την εκτέλεση αποφάσεων που δεν εφαρμόζονται εθελούσια και εξασφαλίζουν ότι δεν παραβιάζονται τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα των φυσικών και των νομικών προσώπων, καθώς και ότι δεν γίνεται κατάχρηση των δικαιωμάτων αυτών εις βάρος των εν λόγω προσώπων.

Σύμφωνα με τα άρθρα 7 παράγραφοι 1 και 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, στις αστικές δίκες, τα δικαστήρια εκδικάζουν και κρίνουν διαφορές και άλλες υποθέσεις που άπτονται του αστικού δικαίου, του εργατικού δικαίου, του οικογενειακού δικαίου, του εμπορικού δικαίου και του οικονομικού δικαίου, εκτός αν, σύμφωνα με τον νόμο, αρμόδια είναι άλλα όργανα. Στις αστικές δίκες, τα δικαστήρια εξετάζουν επίσης τη νομιμότητα αποφάσεων των δημόσιων αρχών και τη νομιμότητα αποφάσεων, μέτρων και άλλων παρεμβάσεων των δημόσιων αρχών, και κρίνουν τη συμβατότητα με τον νόμο των νομικών μέτρων που λαμβάνουν οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα αρμοδιότητάς τους, καθώς και, όσον αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων της κρατικής αρχής, τη συμβατότητα με τους κυβερνητικούς κανονισμούς και τα υπουργικά διατάγματα και διατάγματα άλλων κεντρικών κρατικών αρχών, εκτός αν ο νόμος ορίζει ότι αρμόδια να εκδικάζουν και να κρίνουν τις υποθέσεις αυτές είναι άλλα όργανα. Τα αστικά δικαστήρια εκδικάζουν και κρίνουν άλλες υποθέσεις μόνον εφόσον αυτό προβλέπεται από τον νόμο.

Τακτικά δικαστήρια της Σλοβακίας

Στη Σλοβακία, οι δίκες διεξάγονται από ανεξάρτητα και αμερόληπτα δικαστήρια. Σε όλα τα επίπεδα, οι δικαστικές υποθέσεις διαχωρίζονται από τις υποθέσεις των κρατικών οργάνων.

Η διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων βασίζεται στην αρχή των δύο βαθμών δικαιοδοσίας, στο πλαίσιο της οποίας είναι δυνατόν να ασκηθεί έφεση κατά πρωτόδικων αποφάσεων των δικαστηρίων (αποφάσεων των τοπικών δικαστηρίων). Οι εφέσεις, οι οποίες αποτελούν τακτικό ένδικο μέσο, εκδικάζονται από τα δευτεροβάθμια δικαστήρια (περιφερειακά δικαστήρια).

Το σύστημα των τακτικών δικαστηρίων απαρτίζεται από το Ανώτατο Δικαστήριο της Σλοβακικής Δημοκρατίας, το Ειδικό Ποινικό Δικαστήριο, 8 περιφερειακά δικαστήρια και 45 τοπικά δικαστήρια που εκδικάζουν όλες τις υποθέσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Σλοβακικής Δημοκρατίας, δηλ. κρίνουν πολιτικές και ποινικές υποθέσεις και εξετάζουν τη νομιμότητα των αποφάσεων που εκδίδουν και των διαδικασιών που ακολουθούν τα κρατικά όργανα (διοικητική δικαιοσύνη), εφόσον προβλέπεται από τον νόμο. Η ισχύουσα σλοβακική νομοθεσία δεν προβλέπει στρατοδικεία.

Διοικητική δικαιοσύνη

Η εξέταση της νομιμότητας των αποφάσεων που λαμβάνουν και των διαδικασιών που ακολουθούν οι δημόσιες αρχές διέπεται από τις διατάξεις του πέμπτου μέρους του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (νόμος 99/1963, όπως ισχύει).

Στη διοικητική δικαιοσύνη, τα δικαστήρια επιλαμβάνονται μετά από προσφυγή ή έφεση η οποία αφορά τη νομιμότητα των αποφάσεων που λαμβάνουν και των διαδικασιών που ακολουθούν οι δημόσιες αρχές. Στη διοικητική δικαιοσύνη, τα δικαστήρια κρίνουν τη νομιμότητα των αποφάσεων και των διαδικασιών των δημόσιων αρχών, των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και αρχών συναφών τοπικών οργανισμών και άλλων νομικών προσώπων, καθώς και φυσικών προσώπων, υπό την προϋπόθεση να είναι αρμόδια σύμφωνα με τον νόμο να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις ευθύνες των φυσικών και των νομικών προσώπων στον τομέα της δημόσιας διοίκησης («αποφάσεις και διαδικασίες των διοικητικών οργάνων»). Ως «αποφάσεις διοικητικών αρχών» νοούνται οι αποφάσεις που εκδίδονται από τις εν λόγω αρχές σε διοικητικές διαδικασίες και άλλες αποφάσεις που δημιουργούν, μεταβάλλουν ή ακυρώνουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φυσικών και νομικών προσώπων ή οι οποίες είναι δυνατόν να επηρεάσουν άμεσα τα δικαιώματα, τα έννομα συμφέροντα ή τις υποχρεώσεις των φυσικών ή νομικών προσώπων. Η «διαδικασία διοικητικής αρχής» περιλαμβάνει και την παράλειψη. Τα δικαστήρια που ασχολούνται με τη διοικητική δικαιοσύνη κρίνουν προτάσεις με τις οποίες επιβάλλεται σε δημόσιες αρχές η υποχρέωση να ενεργούν σχετικά με τα δικαιώματα και τις ευθύνες των φυσικών και νομικών προσώπων στον τομέα της δημόσιας διοίκησης και μέτρα για την επιβολή της εφαρμογής αποφάσεων μέσω των διαδικασιών τις οποίες προβλέπουν τα άρθρα 250b και 250u. Τα δικαστήρια που απονέμουν διοικητική δικαιοσύνη παρέχουν προστασία από τις παράνομες παρεμβάσεις των δημόσιων αρχών και από την εκτελεστότητα αποφάσεων αλλοδαπών διοικητικών οργάνων. Σε εκλογικά θέματα και υποθέσεις που αφορούν την καταχώρηση των πολιτικών κομμάτων και κινημάτων, τα δικαστήρια ενεργούν και εκδίδουν αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του μέρους και στην έκταση που προβλέπεται από ειδικούς κανόνες. Εφόσον απαιτείται, και σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του μέρους, τα δικαστήρια ενεργούν και εκδίδουν αποφάσεις επίσης αν αυτό προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή εφόσον η εξέταση των αποφάσεων των δημόσιων αρχών απαιτείται από διεθνείς συμβάσεις που δεσμεύουν τη Σλοβακία.

Οι ειδικές αυτές περιπτώσεις είναι δυνατόν να αφορούν:

 • πράξεις ή αποφάσεις σχετικές με προσφυγές κατά αποφάσεων που λαμβάνουν ή κατά διαδικασιών που ακολουθούν τα διοικητικά όργανα·
 • πράξεις ή αποφάσεις σχετικές με εφέσεις κατά μη τελεσίδικων αποφάσεων των διοικητικών οργάνων·
 • αγωγές κατά παραλείψεων των δημόσιων αρχών·
 • αγωγές για την προστασία από παράνομες παρεμβάσεις των δημόσιων αρχών·
 • ειδικές μορφές αγωγών (όπως οι αγωγές σε εκλογικά θέματα).

Οι λεπτομέρειες προβλέπονται από τα άρθρα 244 έως 250zg του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Τα δικαστήρια δεν έχουν την εξουσία να τροποποιούν τη νομοθεσία που θεσπίζει η εκτελεστική εξουσία (παράγωγο δίκαιο). Εντούτοις, σύμφωνα με το άρθρο 144 παράγραφος 2 του σλοβακικού Συντάγματος, αν το δικαστήριο κρίνει ότι οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία ή τμήμα νομοθεσίας ή μεμονωμένη διάταξη που αφορά την κρινόμενη υπόθεση παραβιάζει το Σύνταγμα, συνταγματική πράξη, διεθνή συνθήκη υπέρτερης ισχύος (σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 5 του Συντάγματος) ή νόμο, αναστέλλει τη δίκη και παραπέμπει το θέμα στο Συνταγματικό Δικαστήριο (σύμφωνα με το άρθρο 125 παράγραφος 1). Η νομική γνωμοδότηση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, όπως εκτίθεται στην απόφασή του, είναι δεσμευτική για το δικαστήριο. Εντούτοις, η παραπομπή υπόθεσης στο Συνταγματικό Δικαστήριο δεν απαλλάσσει το δικαστήριο από το καθήκον του να εκδώσει απόφαση για την υπόθεση όπως προβλέπει ο νόμος.

Συνταγματικό Δικαστήριο της Σλοβακικής Δημοκρατίας

Συνταγματικό Δικαστήριο της Σλοβακικής Δημοκρατίας
Hlavná 110
042 65 Košice 1
SLOVAKIA
Τηλ.: +421 55 7207211
Φαξ: +421 55 6227639 (πρόεδρος)
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: podatelna@ustavnysud.sk
Δικτυακός τόπος: https://www.ustavnysud.sk

Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Σλοβακικής Δημοκρατίας («Συνταγματικό Δικαστήριο») συστήθηκε με το Σύνταγμα της Σλοβακικής Δημοκρατίας, νόμο 460/1992, ως ανεξάρτητο δικαστικό όργανο για την προστασία της συνταγματικότητας. Οι εξουσίες και οι αρμοδιότητές του διέπονται από τα άρθρα 124 έως 140 του Συντάγματος της Σλοβακικής Δημοκρατίας, όπως ισχύει. Οι οργανωτικές λεπτομέρειες του Συνταγματικού Δικαστηρίου, η διαδικασία που ακολουθείται ενώπιόν του και το καθεστώς των δικαστών του διέπονται από τον νόμο 38/1993, όπως ισχύει.

Η ολομέλεια του Συνταγματικού Δικαστηρίου ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 79 του νόμου 38/1993, τον κανονισμό διαδικασίας του Συνταγματικού Δικαστηρίου, νόμος 114/1993, όπως ισχύει, ο οποίος διέπει λεπτομερέστερα: την εσωτερική λειτουργία του Συνταγματικού Δικαστηρίου όσον αφορά την προετοιμασία των συνεδριάσεων και τη λήψη αποφάσεων θέματα που αφορούν το καθεστώς της ολομέλειας, των τμημάτων, των εισηγητών δικαστών, των εκτιμητών και άλλων προσώπων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Συνταγματικού Δικαστηρίου την πειθαρχική διαδικασία κατά δικαστών.

Οι διαδικασίες ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου κινούνται με την υποβολή αίτησης από:

α) το ένα πέμπτο τουλάχιστον των μελών του Εθνικού Συμβουλίου της Σλοβακικής Δημοκρατίας·

β) τον Πρόεδρο της Σλοβακικής Δημοκρατίας·

γ) την κυβέρνηση της Σλοβακικής Δημοκρατίας·

δ) δικαστήριο, σε σχέση με την έκδοση των αποφάσεών του·

ε) τον Γενικό Εισαγγελέα της Σλοβακικής Δημοκρατίας·

στ) τον Συνήγορο του Πολίτη (Διαμεσολαβητή) για θέματα συμβατότητας νόμων με τη νομοθεσία που αναφέρεται στο άρθρο 125 παράγραφος 1, εφόσον η συνέχιση της εφαρμογής τους μπορεί να θέσει σε κίνδυνο θεμελιώδη δικαιώματα ή ελευθερίες ή ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες που απορρέουν από διεθνή σύμβαση την οποία έχει κυρώσει η Σλοβακική Δημοκρατία και η οποία έχει θεσπιστεί όπως προβλέπει ο νόμος·

ζ) κάθε πρόσωπο του οποίου κρίνονται τα δικαιώματα, όπως προβλέπει το άρθρο 127 και το άρθρο 127α του Συντάγματος.

Η διαδικασία αρχίζει την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στο Συνταγματικό Δικαστήριο.

Το άρθρο 127α του Συντάγματος της Σλοβακικής Δημοκρατίας διέπει την άσκηση της «συνταγματικής προσφυγής», την οποία μπορεί να ασκήσει φυσικό ή νομικό πρόσωπο («προσφεύγων») που ισχυρίζεται ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα ή ελευθερίες του παραβιάστηκαν από τελεσίδικη απόφαση, μέτρο ή άλλη παρέμβαση, εκτός αν άλλο δικαστήριο είναι αρμόδιο να αποφασίσει σχετικά με την προστασία των εν λόγω θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών.

Εκτός από τα γενικά στοιχεία, η προσφυγή πρέπει να αναφέρει:

α) ποια θεμελιώδη δικαιώματα ή ελευθερίες παραβιάστηκαν, κατά την άποψη του προσφεύγοντος·

β) την τελεσίδικη απόφαση, μέτρο ή άλλη παρέμβαση που παραβίασε τα θεμελιώδη δικαιώματα ή ελευθερίες·

γ) κατά ποίου στρέφεται η προσφυγή.

Στην προσφυγή επισυνάπτεται αντίγραφο της τελεσίδικης απόφασης ή του εγγράφου που περιγράφει το μέτρο, ή αποδείξεις σχετικά με την παρέμβαση. Αν ο προσφεύγων ζητεί εύλογη χρηματική ικανοποίηση, υποχρεούται να αναφέρει το ποσό που ζητεί και τους λόγους για τους οποίους το ζητεί. Διάδικοι στη διαδικασία είναι ο προσφεύγων και εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η προσφυγή. Η άσκηση προσφυγής δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Μετά από αίτημα του προσφεύγοντος, το Συνταγματικό Δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει τη λήψη προσωρινών μέτρων και να αναστείλει την εκτελεστότητα της προσβαλλόμενης τελεσίδικης απόφασης, μέτρου ή άλλης παρέμβασης, αν δεν θίγεται κατ' αυτόν τον τρόπο σημαντικό δημόσιο συμφέρον και αν η εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης, μέτρου ή άλλης παρέμβασης δεν συνεπάγεται μεγαλύτερο κίνδυνο για τον προσφεύγοντα από ό,τι θα συνεπαγόταν για άλλα πρόσωπα η αναστολή της εκτελεστότητας. Ειδικότερα, το Συνταγματικό Δικαστήριο διατάσσει το όργανο το οποίο, όπως ισχυρίζεται ο προσφεύγων, παραβίασε τα θεμελιώδη δικαιώματα ή ελευθερίες του, να μην εκτελέσει προσωρινά την τελεσίδικη απόφαση, μέτρο ή άλλη παρέμβαση. Επίσης, διατάσσει τους τρίτους να μην κάνουν χρήση προσωρινά της έγκρισης που τους παρέχει η τελεσίδικη απόφαση, μέτρο ή άλλη παρέμβαση. Το προσωρινό μέτρο λήγει το αργότερο κατά την έναρξη ισχύος της απόφασης επί της κύριας δίκης, εκτός αν το Συνταγματικό Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να λήξει νωρίτερα. Το Συνταγματικό Δικαστήριο μπορεί επίσης να διατάξεις αυτεπαγγέλτως τη λήξη του μέτρου, αν οι λόγοι που επέβαλαν τη λήψη του δεν υφίστανται πλέον.

Η προσφυγή είναι απαράδεκτη εφόσον ο προσφεύγων δεν έχει εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα ή άλλα ένδικα βοηθήματα που προβλέπει ο νόμος για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων ή ελευθεριών του και τα οποία ο προσφεύγων δικαιούται να χρησιμοποιήσει σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία. Το Συνταγματικό Δικαστήριο δεν απορρίπτει προσφυγή, ακόμα και αν δεν πληρούται αυτός ο όρος, υπό την προϋπόθεση ο προσφεύγων να αποδείξει ότι οι λόγοι για τους οποίους δεν πληρούται είναι βάσιμοι. Προσφυγή μπορεί να ασκηθεί εντός δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης ή από την ημερομηνία κοινοποίησης του μέτρου ή άλλης παρέμβασης. Σε περίπτωση μέτρου ή άλλες παρέμβασης, η προθεσμία αρχίζει να τρέχει από την ημερομηνία κατά την οποία ο προσφεύγων ήταν σε θέση να λάβει γνώση του μέτρου ή άλλης παρέμβασης.

Αν ο προσφεύγων παραιτηθεί της προσφυγής, το Συνταγματικό Δικαστήριο παύει τη σχετική διαδικασία, εκτός αν κρίνει ότι η παραίτηση είναι απαράδεκτη, και ιδίως αν η προσφυγή στρέφεται κατά τελεσίδικης απόφασης, μέτρου ή άλλης παρέμβασης που συνιστά εξαιρετικά σοβαρή παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων ή ελευθεριών του προσφεύγοντος.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο ενεργεί βάσει των πραγματικών περιστατικών που έχουν διαπιστωθεί στο πλαίσιο προηγούμενων διαδικασιών, εκτός αν κρίνει διαφορετικά.

Αν το Συνταγματικό Δικαστήριο δεχθεί την προσφυγή, αναφέρει στην απόφασή του: το θεμελιώδες δικαίωμα ή ελευθερία και τις διατάξεις του Συντάγματος ή συνταγματικού νόμου ή διεθνούς σύμβασης που παραβιάστηκαν, καθώς και την τελεσίδικη απόφαση, μέτρο ή άλλη παρέμβαση που παραβίασε το θεμελιώδες δικαίωμα ή ελευθερία. Αν το θεμελιώδες δικαίωμα ή ελευθερία παραβιάστηκε από απόφαση ή μέτρο, το Συνταγματικό Δικαστήριο το κηρύσσει άκυρο. Το Συνταγματικό Δικαστήριο κηρύσσει επίσης άκυρη οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση με την οποία παραβιάστηκε θεμελιώδες δικαίωμα ή ελευθερία, αν η φύση της παρέμβασης το επιτρέπει.

Αν το Συνταγματικό Δικαστήριο δεχθεί την προσφυγή, μπορεί

α) να διατάξει τον διάδικο ο οποίος, λόγω της παράλειψής του, παραβίασε θεμελιώδες δικαίωμα ή ελευθερία να ενεργήσει σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία·

β) να παραπέμψει την υπόθεση για επανεξέταση·

γ) να απαγορεύσει τη συνέχιση της παραβιάσεως του θεμελιώδους δικαιώματος ή ελευθερίας ή

δ) να διατάξει τον διάδικο που παραβίασε το θεμελιώδες δικαίωμα ή ελευθερία να αποκαταστήσει την κατάσταση που υπήρχε πριν την παραβίαση του θεμελιώδους δικαιώματος ή ελευθερίας.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει εύλογη χρηματική αποζημίωση στον διάδικο του οποίου παραβιάστηκε θεμελιώδες δικαίωμα ή ελευθερία. Αν το Συνταγματικό Δικαστήριο αποφασίσει να επιδικάσει εύλογη χρηματική αποζημίωση, το όργανο που παραβίασε το θεμελιώδες δικαίωμα ή ελευθερία υποχρεούται να καταβάλει την αποζημίωση στον προσφεύγοντα εντός δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Αν το Συνταγματικό Δικαστήριο ανατρέψει τελεσίδικη απόφαση, μέτρο ή άλλη παρέμβαση και παραπέμψει την υπόθεση για επανεξέταση, ο διάδικος που εξέδωσε την απόφαση ή αποφάσισε το μέτρο ή προέβη στην παρέμβαση υποχρεούται να εξετάσει και πάλι το θέμα και να εκδώσει απόφαση. Ση διαδικασία αυτή ή κατά τη διάρκεια της δίκης, ο διάδικος δεσμεύεται από τη νομική γνώμη του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Ο διάδικος που εξέδωσε τη σχετική απόφαση ή αποφάσισε το μέτρο ή προέβη στην παρέμβαση δεσμεύεται από την απόφαση, η οποία καθίσταται εκτελεστή με την έκδοσή της.

Εθνικοί οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Σλοβακικό Εθνικό Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Kýčerského 5
811 05 Bratislava
SLOVAKIA
Τηλ.: + 421 2 20850111
+ 421 2 20850114
Φαξ: + 421 2 20850135
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@snslp.sk
Δικτυακός τόπος: https://www.snslp.sk

Το Σλοβακικό Εθνικό Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συστήθηκε με τον νόμο 308/1993 του Εθνικού Συμβουλίου της Σλοβακικής Δημοκρατίας για την ίδρυση του Σλοβακικού Εθνικού Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως ισχύει, και άρχισε να λειτουργεί στη Σλοβακία την 1η Ιανουαρίου 1994. Το νομοσχέδιο υποβλήθηκε από την κυβέρνηση της Σλοβακικής Δημοκρατίας δυνάμει του ψηφίσματος της σλοβακικής κυβέρνησης αριθ. 430 της 15ης Ιουνίου 1993, με το οποίο η κυβέρνηση συναίνεσε στην εφαρμογή «σχεδίου για την ίδρυση Σλοβακικού Εθνικού Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» με έδρα τη Μπρατισλάβα, μετά από πρωτοβουλία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Με την έγκριση του νόμου 136/2003, με τον οποίο τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε ο νόμος 308/1993 του Εθνικού Συμβουλίου της Σλοβακικής Δημοκρατίας για την ίδρυση του Σλοβακικού Εθνικού Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του νόμου 365/2004 για την ίση μεταχείριση σε ορισμένους τομείς, την προστασία κατά των διακρίσεων και την τροποποίηση και συμπλήρωση ορισμένων νόμων (νόμος κατά των διακρίσεων), οι αρμοδιότητες του Κέντρου διευρύνθηκαν. Είναι ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο αρμόδιο για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των παιδιών.

Το Κέντρο, ως ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο, διαδραματίζει αναντικατάστατο ρόλο στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των παιδιών και της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Το Κέντρο είναι ο μόνος σλοβακικός οργανισμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα (ο εντεταλμένος «εθνικός οργανισμός ισότητας»), δηλ. για την αξιολόγηση της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης σύμφωνα με τον νόμο κατά των διακρίσεων.

Αρμοδιότητες

Το νομικό καθεστώς και οι αρμοδιότητες του Κέντρου διέπονται από τον νόμο 308/1993 του Εθνικού Συμβουλίου της Σλοβακικής Δημοκρατίας για την ίδρυση του Σλοβακικού Εθνικού Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (στο εξής «Κέντρο»), όπως ισχύει. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του νόμου, το Κέντρο:

 • παρακολουθεί και αξιολογεί τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη συμμόρφωση με την αρχή της ίσης μεταχείρισης σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία·
 • συγκεντρώνει και παρέχει, μετά από αίτηση, πληροφορίες για τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και τον αντισημιτισμό στη Σλοβακική Δημοκρατία·
 • διενεργεί έρευνες και μελέτες για την παροχή πληροφοριών στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ επίσης συγκεντρώνει και διαδίδει σχετικές πληροφορίες·
 • προετοιμάζει εκπαιδευτικές δραστηριότητες και συμμετέχει σε ενημερωτικές εκστρατείες για την αύξηση της ανεκτικότητας στην κοινωνία·
 • παρέχει νομική βοήθεια στα θύματα διακρίσεων και εκδηλώσεων μισαλλοδοξίας·
 • μετά από αίτημα φυσικών ή νομικών προσώπων, ή κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας, εκδίδει γνωμοδοτήσεις για θέματα σεβασμού της αρχής της ίσης μεταχείρισης σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία·
 • διενεργεί ανεξάρτητες έρευνες σχετικά με τις διακρίσεις·
 • εκπονεί και δημοσιεύει εκθέσεις και συστάσεις για θέματα σχετικά με τις διακρίσεις·
 • προσφέρει υπηρεσίες βιβλιοθήκης·
 • προσφέρει υπηρεσίες στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το Κέντρο έχει αναλάβει την παροχή νομικών υπηρεσιών για θέματα διακρίσεων, εκδηλώσεις μισαλλοδοξίας και παραβιάσεις της αρχής της ίσης μεταχείρισης για όλους τους κατοίκους της Σλοβακικής Δημοκρατίας. Έχει επίσης την εξουσία να εκπροσωπεί, μετά από σχετικό αίτημα, τους διαδίκους σε δίκες που αφορούν παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Κάθε χρόνο, το Κέντρο δημοσιεύει έκθεση για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σλοβακική Δημοκρατία.

Εξουσίες

 • παροχή νομικής βοήθειας σε θύματα διακρίσεων και μισαλλοδοξίας·
 • εκπροσώπηση βάσει πληρεξουσιότητας σε δίκες σχετικές με την παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης·
 • δικαίωμα να ζητεί από τα δικαστήρια, από την Εισαγγελία ή από άλλες κρατικές αρχές, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, ειδικούς οργανισμούς και άλλα όργανα να παρέχουν στο Κέντρο πληροφορίες σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

Χορηγούμενη συνδρομή

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θεωρεί ότι είναι θύμα διάκρισης λόγω των πράξεων ή παραλείψεων οποιουδήποτε από τους προαναφερθέντες οργανισμούς μπορεί να προσφύγει στο Κέντρο. Με την κατάθεση της καταγγελίας, ο καταγγέλλων πρέπει να παράσχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και να υποβάλει όλα τα σχετικά έγγραφα.

Συνεργασία

Το Κέντρο μπορεί επίσης να ζητεί πληροφορίες για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των παιδιών, και μπορεί να συνάπτει μαζί τους συμφωνίες σχετικά με τη μέθοδο και την έκταση της παροχής των εν λόγω πληροφοριών.


Διαδικασία υποβολής καταγγελίας

Οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες:

 • εγγράφως (σε έντυπο και αποστέλλοντας τα έγγραφα ταχυδρομικά, με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο),
 • αυτοπροσώπως

Διαμεσολαβητής

Διαμεσολαβητής

Nevädzova 5
821 01 Bratislava
SLOVAKIA
Τηλ.: +421 2 48287401
+421 2 43634906
Φαξ: +421 2 48287203
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: sekretariat@vop.gov.sk
Δικτυακός τόπος: https://vop.gov.sk

Σύμφωνα με το άρθρο 151α παράγραφος 1 του Συντάγματος της Σλοβακικής Δημοκρατίας, «ο Συνήγορος του Πολίτη είναι ανεξάρτητο όργανο της Σλοβακικής Δημοκρατίας το οποίο, εντός των ορίων και με τον τρόπο που προβλέπει ο νόμος, προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες των φυσικών και νομικών προσώπων σε διαδικασίες ενώπιον δημόσιων διοικητικών οργάνων και άλλων δημόσιων αρχών, αν οι πράξεις, οι αποφάσεις ή οι παραλείψεις τους είναι αντίθετες με τον νόμο. Στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος, ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί να διαδραματίσει ρόλο για τη λογοδοσία των προσώπων που εργάζονται σε δημόσιους διοικητικούς φορείς, αν τα πρόσωπα αυτά έχουν παραβιάσει τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα ή ελευθερίες φυσικών ή νομικών προσώπων. Όλες οι δημόσιες αρχές παρέχουν στον Συνήγορο του Πολίτη κάθε απαραίτητη συνδρομή».

Κάθε πρόσωπο που θεωρεί ότι παραβιάστηκαν τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες του ως αποτέλεσμα πράξης, απόφασης ή παράλειψης δημόσιας αρχής, κατά τρόπο αντίθετο προς τον νόμο ή προς τις αρχές ενός δημοκρατικού κράτους δικαίου, μπορεί να έλθει σε επαφή με τον Συνήγορο του Πολίτη. Τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες στην προστασία των οποίων συμμετέχει ο Συνήγορος του Πολίτη προβλέπονται στον Τίτλο 2 του Συντάγματος της Σλοβακικής Δημοκρατίας (δηλ. θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες στα άρθρα 14 έως 25, πολιτικά δικαιώματα στα άρθρα 26 έως 32, δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων και των εθνοτικών ομάδων στα άρθρα 33 έως 34, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα στα άρθρα 35 έως 43, το δικαίωμα στην προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς στα άρθρα 44 έως 45, το δικαίωμα δικαστικής και άλλης νομικής προστασίας στα άρθρα 46 έως 50, το δικαίωμα ασύλου των αλλοδαπών που διώκονται λόγω της άσκησης πολιτικών δικαιωμάτων και ελευθεριών), καθώς και σε διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες.

Ο Συνήγορος του Πολίτη ενεργεί κατόπιν καταγγελίας φυσικού ή νομικού προσώπου ή κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας. Ο Συνήγορος του Πολίτη δεν μπορεί να παρέμβει στην έκδοση αποφάσεων από τα δικαστήρια, δεν συμμετέχει σε δίκες, δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση για την έναρξη δικαστικής διαδικασίας· δεν του κοινοποιούνται αποφάσεις δικαστηρίων και δεν έχει το δικαίωμα να ασκήσει ένδικα μέσα. Ο Συνήγορος του Πολίτη δεν έχει την εξουσία να επιλύει διαφορές μεταξύ ιδιωτών.

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί στον Συνήγορο του Πολίτη:

 • εγγράφως (με επιστολή, φαξ, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό έντυπο) προς το γραφείο του Συνηγόρου του Πολίτη
 • αυτοπροσώπως υποβάλλοντας προφορική καταγγελία για την οποία συντάσσεται έκθεση
 • στα κεντρικά γραφεία του Συνηγόρου του Πολίτη οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα μεταξύ 8 π.μ. και 4 μ.μ., χωρίς να χρειάζεται ραντεβού·
 • τις εργάσιμες ημέρες στις περιφέρειες της Σλοβακίας. Για τα περιφερειακά γραφεία ο ενδιαφερόμενος πρέπει να κλείσει προηγουμένως ραντεβού, χρησιμοποιώντας έναν από τους τηλεφωνικούς αριθμούς επαφής.

Η καταγγελία πρέπει να αναφέρει σαφώς το επίδικο ζήτημα, τη δημόσια αρχή κατά της οποίας στρέφεται και το αίτημα του καταγγέλλοντα.

Για να επιταχυνθεί η εξέταση της καταγγελίας, συνιστάται να επισυνάπτονται αντίγραφα όλων των εγγράφων που διαθέτει ο καταγγέλλων ως απόδειξη των ισχυρισμών του. Αν η καταγγελία δεν αφορά το πρόσωπο που την υποβάλλει, πρέπει να υποβάλλεται και έγγραφη συναίνεση για την υποβολή καταγγελίας από το πρόσωπο που έχει θιγεί ή σχετικό έγγραφο πληρεξούσιο.

Αν ο καταγγέλλων δεν αναφέρει το πλήρες ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνσή του (σε περίπτωση νομικών προσώπων, την επωνυμία και τη διεύθυνση της έδρας) στην καταγγελία που αποστέλλει στον Συνήγορο του Πολίτη, η καταγγελία θα θεωρηθεί ανώνυμη και ο Συνήγορος του Πολίτη δεν θα υποχρεούται να την εξετάσει. Ο καταγγέλλων μπορεί να ζητήσει από τον Συνήγορο του Πολίτη να μην αποκαλύψει την ταυτότητά του. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Συνήγορος του Πολίτη ενεργεί μόνο βάσει αντιγράφου της καταγγελίας το οποίο δεν περιέχει προσωπικά στοιχεία. Αν ο καταγγέλλων ζητήσει να παραμείνει η ταυτότητά του εμπιστευτική, αλλά η φύση της καταγγελίας είναι τέτοια ώστε να μπορεί να διεκπεραιωθεί μόνον αν δοθούν ορισμένα προσωπικά στοιχεία, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ενημερωθεί γι' αυτό χωρίς καθυστέρηση.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει επίσης να έχει υπόψη του ότι η εξέταση της καταγγελίας θα συνεχιστεί μόνον αν συναινέσει εγγράφως, εντός ορισμένης προθεσμίας, στη γνωστοποίηση ορισμένων απαραίτητων πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα.

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξετάζει την καταγγελία.

Αν ο Συνήγορος του Πολίτη κρίνει ότι η καταγγελία, ενόψει του περιεχομένου της, είναι ένδικο βοήθημα σύμφωνα με τη νομοθεσία για τη διαδικασία στις διοικητικές ή δικαστικές υποθέσεις, ή αίτηση ή ένδικο βοήθημα σύμφωνα με τη διοικητική δικονομία, ή συνταγματική προσφυγή, γνωστοποιεί αμέσως το γεγονός αυτό στον καταγγέλλοντα και δίδει οδηγίες για την ορθή διαδικασία.

Αν ο Συνήγορος του Πολίτη πληροφορηθεί περιστατικά από τα οποία προκύπτει ότι κάποιο άτομο υφίσταται παράνομα κράτηση, φυλάκιση, πειθαρχική ποινή για στρατιώτες, προληπτική μεταχείριση, προληπτική εκπαίδευση, θεραπεία ή εκπαίδευση σε ίδρυμα ή κρατείται παράνομα σε αστυνομικό κρατητήριο, γνωστοποιεί αμέσως το γεγονός στον αρμόδιο Εισαγγελέα ζητώντας να αναλάβει δράση σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία και έρχεται σε επαφή με τη διοίκηση του οικείου φορέα και με τον ενδιαφερόμενο.

Αν η καταγγελία αφορά διερεύνηση τελεσίδικης απόφασης δημόσιας αρχής ή αν ο Συνήγορος του Πολίτη καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η απόφαση δημόσιας αρχής είναι αντίθετη προς τον νόμο ή προς κάποια άλλη γενικά δεσμευτική νομική ρύθμιση, μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στον αρμόδιο Εισαγγελέα, προκειμένου να αναλάβει δράση, ή μπορεί να λάβει άλλο μέτρο, ενημερώνοντας σχετικά τον καταγγέλλοντα. Το ίδιο μπορεί να κάνει σε περίπτωση καταγγελίας που περιέχει προτάσεις για μέτρα τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Εισαγγελίας. Ο Εισαγγελέας υποχρεούται να κοινοποιήσει στον Συνήγορο του Πολίτη, εντός της προθεσμίας που προβλέπει ο νόμος, τα μέτρα που έλαβε για την άρση της παρανομίας.

Ο Συνήγορος του Πολίτη θέτει την καταγγελία στο αρχείο, αν

α) το θέμα που αφορά η καταγγελία δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητά του·

β) το θέμα που αφορά η καταγγελία έχει παραπεμφθεί σε δικαστήριο και η δίκη δεν μπορεί να ανασταλεί ή το δικαστήριο έχει εκδώσει ήδη απόφαση για το θέμα·

γ) το θέμα που αφορά η καταγγελία εξετάζεται ή έχει ήδη εξεταστεί από την Εισαγγελία·

δ) το θέμα που αφορά η καταγγελία αποτελεί το αντικείμενο ενεργειών ή απόφασης αρμόδιας δημόσιας αρχής η οποία δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ή, για το θέμα που αφορά η καταγγελία έχει ήδη εκδοθεί απόφαση δημόσιας αρχής η οποία δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη·

ε) ο καταγγέλλων αποσύρει την καταγγελία του ή δηλώσει ότι δεν επιθυμεί περαιτέρω έρευνα ή

τα στοιχεία τα οποία προβλέπει το άρθρο 13 παράγραφος 4 δεν παρασχέθηκαν ή δεν διευκρινίστηκαν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί να θέσει την καταγγελία στο αρχείο, εφόσον διαπιστώσει ότι

α) η καταγγελία δεν αφορά το πρόσωπο που την υπέβαλε, εκτός αν το πρόσωπο αυτό υπέβαλε έγγραφη συναίνεση του ενδιαφερομένου για την υποβολή καταγγελίας ή έγγραφο πληρεξούσιο για τον σκοπό αυτό·

β) κατά τον χρόνο λήψης της καταγγελίας, έχουν παρέλθει περισσότερα από τρία έτη από το μέτρο ή το γεγονός το οποίο αφορά η καταγγελία·

γ) η καταγγελία είναι προδήλως αβάσιμη·

δ) η καταγγελία είναι ανώνυμη·

ε) η καταγγελία αφορά ζήτημα με το οποίο έχει ήδη ασχοληθεί ο Συνήγορος του Πολίτη και η νέα καταγγελία δεν περιέχει νέα πραγματικά περιστατικά.

Ο Συνήγορος του Πολίτη ενημερώνει τον καταγγέλλοντα ότι η καταγγελία τέθηκε στο αρχείο και του γνωστοποιεί τους λόγους για τους οποίους έγινε αυτό. Αυτό δεν ισχύει για τις ανώνυμες καταγγελίες.

Αν από τη διερεύνηση της καταγγελίας δεν αποδεικνύεται παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, ο Συνήγορος του Πολίτη αποστέλλει σχετική έκθεση στον καταγγέλλοντα και στη δημόσια αρχή της οποίας πράξη, απόφαση ή παράλειψη αφορά η καταγγελία.

Αν από τη διερεύνηση της καταγγελίας αποδεικνύεται παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, ο Συνήγορος του Πολίτη αποστέλλει έκθεση σχετικά με τα πορίσματα της έρευνας και το προτεινόμενο μέτρο στη δημόσια αρχή της οποίας πράξη, απόφαση ή παράλειψη αφορά η καταγγελία.

Η δημόσια αρχή υποχρεούται, εντός 20 ημερών από τη λήψη της έκθεσης, να γνωστοποιήσει στον Συνήγορο του Πολίτη τη γνώμη της σχετικά με τα πορίσματα της έρευνας και τα μέτρα που έλαβε.

Αν ο Συνήγορος του Πολίτη δεν συμφωνεί με τη γνώμη της δημόσιας αρχής ή αν κρίνει ότι τα μέτρα που λήφθηκαν δεν είναι πρόσφορα, γνωστοποιεί το γεγονός αυτό στον οργανισμό που εποπτεύει τη δημόσια αρχή κατά της οποίας στρέφεται η καταγγελία ή, αν δεν υπάρχει εποπτεύων οργανισμός, στην κυβέρνηση της Σλοβακικής Δημοκρατίας.

Ο οργανισμός που εποπτεύει τη δημόσια αρχή κατά της οποίας στρέφεται η καταγγελία ή, αν δεν υπάρχει εποπτεύων οργανισμός, η κυβέρνηση της Σλοβακικής Δημοκρατίας υποχρεούται, δυνάμει της παραγράφου 3, να ενημερώσει τον Συνήγορο του Πολίτη εντός 20 ημερών από τη γνωστοποίηση τα μέτρα που έλαβε σχετικά.

Αν ο Συνήγορος του Πολίτη κρίνει ότι τα μέτρα που λήφθηκαν δεν είναι πρόσφορα, γνωστοποιεί το γεγονός αυτό στο Εθνικό Συμβούλιο της Σλοβακικής Δημοκρατίας ή σε οργανισμό εξουσιοδοτημένο από το Εθνικό Συμβούλιο.

Ο Συνήγορος του Πολίτη ανακοινώνει εγγράφως τα πορίσματα της έρευνας και τα μέτρα που λήφθηκαν στον καταγγέλλοντα και στο πρόσωπο του οποίου τα θεμελιώδη δικαιώματα ελευθερίες παραβιάστηκαν λόγω της πράξης, της απόφασης ή της παράλειψης των δημόσιων αρχών.

Φορείς ειδικευμένοι στα ανθρώπινα δικαιώματα

 • Φορέας Ισότητας

Σλοβακικό Εθνικό Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Kýčerského 5
811 05 Bratislava
SLOVAKIA
Τηλ.: + 421 2 20850111
+ 421 2 20850114
Φαξ: + 421 2 20850135
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@snslp.sk
Δικτυακός τόπος: https://www.snslp.sk
 • Φορέας Προστασίας Δεδομένων

Η Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Σλοβακικής Δημοκρατίας («Υπηρεσία»), ως κρατικός οργανισμός, συμμετέχει στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των ιδιωτών κατά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους. Εκτελεί τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά της ανεξάρτητα και σύμφωνα με τον νόμο. Οι κύριες αρμοδιότητές της είναι οι ακόλουθες:

 • παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την καταχώρηση πληροφοριακών συστημάτων και την τήρηση μητρώων σχετικά με πληροφοριακά συστήματα·
 • προβαίνει σε συστάσεις προς τους υπεύθυνους λειτουργίας σχετικά με μέτρα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε πληροφοριακά συστήματα· για τον σκοπό αυτό, και εντός των πλαισίων των αρμοδιοτήτων της, εκδίδει συστάσεις προς τους υπεύθυνους λειτουργίας·
 • εκδίδει δεσμευτικές γνωμοδοτήσεις σε περιπτώσεις αμφιβολιών σχετικά με το αν ο σκοπός, το περιεχόμενο και οι μέθοδοι επεξεργασίας και χρησιμοποίησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο διενεργείται η επεξεργασίας, είναι συμβατά με τον σκοπό αυτό ή είναι συναφή, από χρονολογική και ουσιαστική άποψη, με τον σκοπό της επεξεργασίας·
 • εκδίδει δεσμευτικές γνωμοδοτήσεις σε περιπτώσεις αμφιβολιών σχετικά με διασυνοριακές ροές δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·
 • εκδίδει δεσμευτικές γνωμοδοτήσεις σε περιπτώσεις αμφιβολιών σχετικά με την καταχώρηση πληροφοριακού συστήματος·
 • ερευνά γνωστοποιήσεις που υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 45 ή ενεργεί εφόσον ζητηθεί ή κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας δυνάμει του άρθρου 44a και διατάσσει διορθωτικά μέτρα για τη διόρθωση των σφαλμάτων·
 • σε περίπτωση εικαζόμενης παραβίασης των υποχρεώσεων τις οποίες προβλέπει ο νόμος, μπορεί να ζητήσει εξηγήσεις από τον υπεύθυνο λειτουργίας ή από τον υπεύθυνο επεξεργασίας·
 • ελέγχει την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα πληροφοριακά συστήματα·
 • επιβάλλει ποινές όταν αποκαλύπτεται παραβίαση των υποχρεώσεων που προβλέπει ο νόμος·
 • ενημερώνει τις ποινικές αρχές, όταν υπάρχει υποψία ότι έχει διαπραχθεί ποινικό αδίκημα·
 • καταχωρεί τα πληροφοριακά συστήματα και ανακοινώνει το καθεστώς καταχώρησης·
 • συμμετέχει στην εκπόνηση νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·
 • εκδίδει νομοθεσία, εντός των πλαισίων των αρμοδιοτήτων της·
 • εκφέρει γνώμη για τα σχέδια νόμων και άλλων γενικά δεσμευτικών νομοθετικών πράξεων σχετικών με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·
 • το αργότερο κάθε δύο έτη, υποβάλλει στο Εθνικό Συμβούλιο της Σλοβακικής Δημοκρατίας έκθεση για την κατάσταση της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άλλα

Κέντρο Νομικής Συνδρομής

Námestie slobody 12
P.O. BOX 18
810 05 Bratislava 15
Τηλ: +421 2 49683521
+421 2 49683522
Φαξ: +421 2 49683520
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@centrumpravnejpomoci.sk
Δικτυακός τόπος: https://www.centrumpravnejpomoci.sk

Το Κέντρο Νομικής Συνδρομής λειτουργεί στη Σλοβακική Δημοκρατία από την 1η Ιανουαρίου 2006. Ιδρύθηκε, ως οργανισμός χρηματοδοτούμενος από τον κρατικό προϋπολογισμό με έδρα την Μπρατισλάβα, με τον νόμο αριθ. 327/2005 για την παροχή νομικής συνδρομής σε πρόσωπα που δεν μπορούν να καλύψουν τις βιοτικές τους ανάγκες. Το Κέντρο διαθέτει γραφεία ή υποκαταστήματα σε όλες σχεδόν τις περιφερειακές πόλεις της Σλοβακικής Δημοκρατία, με εξαίρεση τη Nitra και την Trnava (δηλ. στις πόλεις Μπρατισλάβα, Banská Bystrica, Žilina, Košice and Prešov) και σε άλλους σλοβακικούς δήμους (Liptovský Mikuláš, Tvrdošín, Humenné, Hlohovec, Rimavská Sobota, Nové Zámky και Svidník).

Το Κέντρο εξασφαλίζει την παροχή νομικής συνδρομής σε άτομα τα οποία, λόγω του ότι δεν μπορούν να καλύψουν τις βιοτικές τους ανάγκες, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν νομικές υπηρεσίες για την πρόσφορη προβολή και προστασία των δικαιωμάτων τους. Εξασφαλίζει την παροχή νομικής συνδρομής σε αστικές, εργατικές και οικογενειακές υποθέσεις για κάθε φυσικό πρόσωπο που πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις (διαφορές στο εσωτερικό της Σλοβακίας). Σε διασυνοριακές διαφορές, παρέχει νομική συνδρομή σε αστικές, εργατικές και οικογενειακές υποθέσεις, καθώς και σε εμπορικές υποθέσεις, σύμφωνα με τον νόμο, σε κάθε άτομο που πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις και έχει την κατοικία του ή τη μόνιμη διαμονή του στο έδαφος οποιουδήποτε κράτους μέλους της ΕΕ.

Για όσους ζητούν νομική συνδρομή σε περιπτώσεις που παρουσιάζουν στοιχεία διακρίσεων, ο ρόλος του Κέντρου Νομικής Συνδρομής («Κέντρο») αλληλεπικαλύπτεται με τον ρόλο του Σλοβακικού Εθνικού Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με το οποίο συνεργάζεται για θέματα που αφορούν τα εν λόγω άτομα. Οι νομικοί του Κέντρου αντιμετωπίζουν το ζήτημα των διακρίσεων κατά κύριο λόγο στο πλαίσιο των διακρίσεων στην απασχόληση λόγω εθνοτικής καταγωγής.

Κάθε άτομο δικαιούται νομική συνδρομή αν δεν μπορεί να καλύψει τις βιοτικές του ανάγκες, εφόσον η διαφορά δεν είναι προδήλως αβάσιμη και το ποσό της αξίωσης υπερβαίνει τον κατώτατο μισθό, εκτός από διαφορές των οποίων η αξία δεν μπορεί να υπολογιστεί σε χρήμα. Το φυσικό πρόσωπο πρέπει να πληροί τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις παροχής νομικής συνδρομής καθόλη της διάρκεια παροχής της. Αν το εισόδημα του αιτούντος υπερβαίνει το όριο που προβλέπεται από τον νόμο για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών, το Κέντρο μπορεί να χορηγήσει νομική συνδρομή, αν αυτό υπαγορεύεται από τις περιστάσεις.

Η διαδικασία παροχής νομικής συνδρομής («διαδικασία«) αρχίζει με την υποβολή έγγραφης αίτησης στην οποία επισυνάπτονται τα έγγραφα που αποδεικνύουν τα πραγματικά περιστατικά που αναφέρονται στην αίτηση. Η αίτηση υποβάλλεται με τη συμπλήρωση εντύπου. Τα έγγραφα που αποδεικνύουν την αδυναμία κάλυψης των βιοτικών αναγκών δεν πρέπει να έχουν εκδοθεί πριν περισσότερους από τρεις μήνες. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του αιτούντος, τη διεύθυνση μόνιμης ή προσωρινής κατοικίας του και τον αριθμό ληξιαρχικής καταχώρησής του. Όταν του ζητηθεί από το Κέντρο, ο αιτών πρέπει, μέσα σε εύλογη προθεσμία που ορίζεται από το Κέντρο, να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες και έγγραφα σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά που έχουν ζωτική σημασία για την αξιολόγηση της αίτησής του· η προθεσμία που του χορηγείται γι' αυτό δεν πρέπει να είναι μικρότερη από δέκα ημέρες. Ο αιτών συμμετέχει στη διαδικασία. Η αίτηση υποβάλλεται στο αρμόδιο γραφείο του Κέντρου, ανάλογα με τον τόπο μόνιμης ή προσωρινής κατοικίας του αιτούντος. Ο αιτών υποχρεούται να δώσει πλήρεις και ορθές πληροφορίες στην αίτηση και κατά την προκαταρκτική διαβούλευση. Εντός 30 ημερών από την κατάθεση αίτησης που περιέχει τα στοιχεία τα οποία απαιτεί ο νόμος, το Κέντρο εκδίδει τη σχετική απόφαση· η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να παραταθεί. Κατά της απόφασης δεν χωρεί προσφυγή. Με την απόφαση με την οποία δέχεται την αίτηση παροχής νομικής συνδρομής, το Κέντρο διορίζει δικηγόρο για τη δικαστική εκπροσώπηση του δικαιούχου, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία των συμφερόντων του. Η απόφαση με την οποία απορρίπτεται η αίτηση παροχής νομικής συνδρομής πρέπει, εκτός από τα στοιχεία που απαιτεί η ειδική νομοθεσία, να διευκρινίζει ότι, αν οι λόγοι για τους οποίους δεν χορηγήθηκε νομική συνδρομή παύσουν να ισχύουν, ο αιτών μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση για το ίδιο θέμα. Αν η αίτηση παροχής νομικής συνδρομής απορρίφθηκε με απόφαση του Κέντρου λόγω του ότι ο δικαιούχος δεν συνεργάστηκε με το Κέντρο ή αν ο δικαιούχος αδικαιολόγητα έθεσε τέλος στη διαδικασία, το Κέντρο μπορεί, με απόφασή του, να αρνηθεί να επανεξετάσει αίτηση παροχής νομικής συνδρομής γι' αυτούς τους λόγους.

Τα άρθρα 17 έως 21 του νόμου 327/2005 διέπουν την παροχή νομικής συνδρομής σε διασυνοριακές διαφορές, εφόσον είναι αρμόδιο δικαστήριο της Σλοβακικής Δημοκρατίας, ενώ τα άρθρα 22 έως 24γ του νόμου 327/2005 διέπουν την παροχή νομικής συνδρομής σε διασυνοριακές διαφορές, εφόσον είναι αρμόδιο δικαστήριο κράτους μέλους εκτός της Σλοβακικής Δημοκρατίας.

Κέντρο Διεθνούς Νομικής Προστασίας Παιδιών και Νέων

Špitálska 8
P.O. Box 57
814 99 Bratislava
Τηλ.: + 421 2 20463208
+421 2 20463248
Φαξ: + 421 2 20463258
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@cipc.gov.sk
Δικτυακός τόπος: https://www.cipc.gov.sk

Το Κέντρο Διεθνούς Νομικής Προστασίας Παιδιών και Νέων («Κέντρο») είναι δημόσια αρχή η αρμοδιότητα της οποίας καλύπτει το έδαφος της Σλοβακικής Δημοκρατίας. Το Κέντρο ιδρύθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικογένειας της Σλοβακικής Δημοκρατίας και λειτουργεί από την 1η Φεβρουαρίου 1993, ως οργανισμός του οποίου τον προϋπολογισμό διαχειρίζεται απευθείας το Υπουργείο, για την προστασία και την παροχή νομικής συνδρομής σε παιδιά και νέους σε σχέση με τρίτες χώρες.

Οι αρμοδιότητες του Κέντρου καθορίζονται με τον νόμο αριθ. 305/2005 για την κοινωνική προστασία των παιδιών και την κοινωνική κηδεμονία, την τροποποίηση και τη συμπλήρωση ορισμένων νόμων. Το Κέντρο ασκεί καθήκοντα οργάνου στο οποίο έχει ανατεθεί η εφαρμογή των διεθνών συμφωνιών και νομικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλ.:

 • ασκεί καθήκοντα οργανισμού που λαμβάνει και αποστέλλει καταγγελίες για θέματα διατροφής σύμφωνα με διεθνείς συμβάσεις·
 • ασκεί καθήκοντα κεντρικού οργανισμού όσον αφορά τις διεθνείς απαγωγές παιδιών σύμφωνα με διεθνείς συμβάσεις και νομικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
 • διαδραματίζει ρόλο κεντρικού οργανισμού όσον αφορά τις διεθνείς υιοθεσίες σύμφωνα με τη σχετική διεθνή σύμβαση·
 • εκδίδει πιστοποιητικά σύμφωνα με τη σχετική διεθνή σύμβαση·
 • εκτελεί άλλα καθήκοντα στον τομέα της κοινωνικής προστασίας των παιδιών, εφόσον εμπλέκεται τρίτη χώρα, σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία­·
 • παρέχει δωρεάν νομικές συμβουλές στον τομέα του οικογενειακού δικαίου, εφόσον υπάρχει στοιχείο αλλοδαπότητας, ιδίως σε σχέση με τη διατροφή και την επιμέλεια ανηλίκων, και στον τομέα της υιοθεσίας·
 • συνεργάζεται με τους οργανισμούς λήψης και τους οργανισμούς αποστολής άλλων συμβαλλόμενων κρατών, με τις κεντρικές αρχές άλλων συμβαλλόμενων κρατών και με τις αντιπροσωπίες, κεντρικές υπηρεσίες της κρατικής διοίκησης, τράπεζες, υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών, όργανα της τοπικής κυβέρνησης, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και πιστοποιημένους οργανισμούς.
Τελευταία επικαιροποίηση: 27/02/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.