Εθνικά δικαστήρια και λοιποί μη δικαστικοί φορείς

Σλοβενία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβενία

Εθνικά δικαστήρια

http://www.sodisce.si/sodisca/sodni_sistem/seznam_sodisc/

Συνταγματικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (Ustavno sodišče Republike Slovenije)
Beethovnova ulica 10
1001 Ljubljana
p. p. 1713
Τηλ.: + 386 (01) 477 64 00 + 386 (01) 477 64 15
Ηλ. διεύθυνση: info@us-rs.si,
Διοικητικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (Upravno sodišče Republike Slovenije)
Fajfarjeva 33
1000 Ljubljana
Τηλ.: + 386 (01) 47 00 100
Φαξ: + 386 (01) 47 00 150
Ηλ. διεύθυνση: urad.uprlj@sodisce.si
Εξωτερικό τμήμα του δικαστηρίου στο Maribor
Τηλ.: + 386 (02) 230 20 30
Φαξ: + 386 (02) 230 20 48
Ηλ. διεύθυνση: oddelek.uprmb@sodisce.si
Εξωτερικό τμήμα του δικαστηρίου στο Nova Gorica
Τηλ.: + 386 (05) 33 55 200
Φαξ: + 386 (05) 33 55 221
Ηλ. διεύθυνση: oddelek.uprng@sodisce.si
Εξωτερικό τμήμα του δικαστηρίου στο Celje
Τηλ.: + 386 (03) 42 75 380
Φαξ: + 386 (03) 42 75 388
Ηλ. διεύθυνση: oddelek.uprce@sodisce.si

Εθνικοί οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Βλ. Διαμεσολαβητή

Διαμεσολαβητής

Η θέση του/της διαμεσολαβητή/-τριας δημιουργήθηκε στη Δημοκρατία της Σλοβενίας προκειμένου να διασφαλιστεί η γενική προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Ο/Η διαμεσολαβητής/-τρια, οι τέσσερις αναπληρωτές ή οι βοηθοί του/της λαμβάνουν αιτήσεις από άτομα που θεωρούν ότι έχουν παραβιαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα ή οι θεμελιώδεις ελευθερίες τους από απόφαση δημόσιας αρχής, φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης ή νομικού προσώπου που διέπεται από το δημόσιο δίκαιο. Ο/Η διαμεσολαβητής/-τρια λειτουργεί με βάση τον νόμο για τον/την διαμεσολαβητή/-τρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα του 1994 (Zakon o Varuhu človekovih pravic).

Ο/Η διαμεσολαβητής/-τρια μπορεί:

  • να ζητήσει από τον προσβολέα να αποκαταστήσει την παραβίαση ή να διορθώσει την παρατυπία·
  • να προτείνει αποζημίωση για τη ζημία·
  • για λογαριασμό σας και με την άδειά σας, να υποβάλει αίτημα στο Συνταγματικό Δικαστήριο για έλεγχο της συνταγματικότητας και της νομιμότητας ορισμένων διατάξεων ή νόμων·
  • να υποβάλει συνταγματική καταγγελία με την αιτιολογία της προσβολής δικαιώματος·
  • να ζητήσει από την κυβέρνηση ή το κοινοβούλιο να τροποποιήσει νόμους και άλλες διατάξεις·
  • να συμβουλεύει όλους τους φορείς της δικαιοδοσίας του με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας τους και των σχέσεων με τους πελάτες τους·
  • να δίνει ελεύθερα τη γνώμη του/της σχετικά με συγκεκριμένη υπόθεση που σχετίζεται με παραβίαση δικαιωμάτων και ελευθεριών, ασχέτως του είδους της διαδικασίας ή του σταδίου στο οποίο έχει φθάσει η εξέταση της υπόθεσης ενώπιον του εν λόγω οργάνου.

Ο/Η διαμεσολαβητής/-τρια δεν μπορεί να ενεργεί για λογαριασμό ούτε να αποκαθιστά παραβιάσεις ή να διορθώνει παρατυπίες αντί του σχετικού κρατικού φορέα, του φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης ή του νομικού προσώπου που διέπεται από το δημόσιο δίκαιο.

Το μέρος που διέπραξε την παραβίαση ή την παρατυπία είναι επίσης υπεύθυνο για την αποκατάστασή της. Ο/Η διαμεσολαβητής/-τρια δεν μπορεί να εξετάσει υποθέσεις που κρίνονται στα δικαστήρια, παρά μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Ο νόμος δεν παρέχει στον/στη διαμεσολαβητή/-τρια καμία εξουσία στον ιδιωτικό τομέα· ως εκ τούτου, ο/η διαμεσολαβητής/-τρια δεν μπορεί να παρέμβει σε περίπτωση προσβολής δικαιωμάτων από ιδιωτική εταιρεία, για παράδειγμα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο/η διαμεσολαβητής/-τρια μπορεί να ασκήσει πίεση σε κρατικούς οργανισμούς, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε νομικά πρόσωπα που διέπονται από το δημόσιο δίκαιο, τα οποία εποπτεύουν το έργο της οικείας ιδιωτικής εταιρείας ή του οικείου ατόμου.

Ο/Η διαμεσολαβητής/-τρια παρακολουθεί, επίσης, τους τόπους κράτησης και τη μεταχείριση σε άτομα που κρατούνται ή των οποίων η ελευθερία έχει περιοριστεί, σε συνεργασία με μη κυβερνητικές και ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Ο/Η διαμεσολαβητής/-τρια έχει την εξουσία να παρακολουθεί και να παρέχει προειδοποιήσεις και συμβουλές, αλλά όχι να παίρνει επίσημες αποφάσεις.

Ο/Η διαμεσολαβητής/-τρια συντονίζει και μεριμνά για τους συνήγορους των παιδιών, οι οποίοι είναι μέλη ενός εθελοντικού δικτύου που εξασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υπεράσπισης για όλα τα παιδιά.

Σκοπός της υπεράσπισης των παιδιών είναι να βοηθά τα παιδιά να εκφράζουν τη γνώμη τους σε όλες τις νομικές διαδικασίες και υποθέσεις στις οποίες μπορεί να είναι διάδικοι, και να διαβιβάζει την εν λόγω γνώμη στους αρμόδιους φορείς και οργανισμούς ώστε να μπορούν να αποφασίζουν σχετικά με τα δικαιώματα και τις παροχές του παιδιού. Ο συνήγορος του παιδιού δεν είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του παιδιού. Ως βοήθεια νοείται η παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης στα παιδιά, η συζήτηση μαζί τους σχετικά με τις επιθυμίες, τα συναισθήματα και τις απόψεις τους, σχετικά με τις διαδικασίες και τα μέτρα που λαμβάνονται (κατά τρόπο κατάλληλο για αυτά), η συνεργασία μαζί τους για την εξεύρεση της κατάλληλης λύσης και η συμπαράσταση μαζί τους ενώπιον των φορέων και των θεσμικών οργάνων που αποφασίζουν για τα δικαιώματα και τις παροχές τους.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διαμεσολαβητής/-τρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας

Dunajska cesta 56 (4ος όροφος)
1109 Ljubljana
Τηλέφωνο: 01 475 00 50
Δωρεάν τηλεφωνική γραμμή βοήθειας: 080 15 30
Φαξ: 01 475 00 40
Ηλ. ταχυδρομείο: info@varuh-rs.si
https://www.varuh-rs.si/

Εξειδικευμένοι φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διαμεσολαβητής/-τρια για τα παιδιά (Varuh otrokovih pravic)

Τμήμα του θεσμού του/της διαμεσολαβητή/-τριας, ειδικευμένος/-η αναπληρωτής/-τρια του διαμεσολαβητή/-τριας.

Συνήγορος της αρχής της ισότητας (Zagovornik načela enakosti)

Ο/Η συνήγορος της αρχής της ισότητας αποσκοπεί στην αποτροπή και εξάλειψη των διακρίσεων στη Σλοβενία.

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ): Διαχειρίζεται τις προσφυγές ή τις καταγγελίες σας σε περιπτώσεις εικαζόμενων διακρίσεων. Εκδίδει μη νομικά δεσμευτικές γνώμες σχετικά με το αν έχετε υποστεί διακρίσεις σε ορισμένη περίπτωση, δηλαδή αν έχετε υποστεί άνιση μεταχείριση λόγω προσωπικών περιστάσεων. Εκδίδει συστάσεις προς τους προσβολείς σχετικά με τον τρόπο επανόρθωσης του σφάλματος, εξάλειψης των αιτίων και αντιμετώπισης των συνεπειών του. Μέσω αυτού του είδους της άτυπης διαμεσολάβησης, ο/η συνήγορος επιδιώκει να επανορθώσει το σφάλμα και να βελτιώσει τη μελλοντική πρακτική. Ωστόσο, εάν ένα πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί με τον τρόπο αυτόν, ο/η συνήγορος μπορεί να προτείνει επίσημη δίωξη. Οι διαδικασίες ενώπιον του/της συνηγόρου της αρχής της ισότητας είναι δωρεάν και εμπιστευτικές.

ΒΟΗΘΕΙΑ: Ο/Η συνήγορος παρέχει βοήθεια με τη μορφή νομικής προστασίας κατά των διακρίσεων σε άλλες διαδικασίες, π.χ. με την παροχή συμβουλών σχετικά με τα διαθέσιμα μέσα έννομης προστασίας και τον τρόπο άσκησής τους ενώπιον άλλων κρατικών οργάνων.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ: Μπορείτε να ζητήσετε τη γνώμη του/της συνηγόρου για το αν οι πράξεις σας εισάγουν, ή θα μπορούσαν να εισάγουν διακρίσεις, καθώς και τη συμβουλή του σχετικά με το πώς να ενεργήσετε ώστε να αποφύγετε τις διακρίσεις και να προασπίσετε το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: Ο/Η συνήγορος παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με το ζήτημα των διακρίσεων και την κατάσταση στον εν λόγω τομέα στη Σλοβενία.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Συνήγορος της αρχής της ισότητας (Zagovornik načela enakosti)
Železna cesta 16, 1000 Ljubljana
Τηλέφωνο: +386 (0)1 / 473 55 31
Ηλ. ταχυδρομείο: gp@zagovornik-rs.si
http://www.zagovornik.si/

Όλες οι βασικές πληροφορίες σχετικά με τον προαναφερόμενο ιστότοπο διατίθενται επίσης σε πλήρες κείμενο στα αγγλικά, στα γαλλικά, στα γερμανικά, στα ιταλικά, στα ουγγρικά, στα σερβικά, στα βοσνιακά, στα αλβανικά και στα ρουμανικά.

http://www.zagovornik.gov.si/si/o-zagovorniku/kdo-je-zagovornik/index.html

http://www.zagovornik.gov.si/si/o-zagovorniku/osebna-izkaznica/index.html

Επίτροπος Πληροφοριών

Ο/Η επίτροπος πληροφοριών χειρίζεται αναφορές σχετικά με παραβιάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον γενικό νόμο του 2004 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Zakon o varstvu osebnih podatkov) και την τομεακή νομοθεσία που διέπει συγκεκριμένα ζητήματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ο νόμος για τις ταυτότητες (Zakon o osebni izkaznici). Ο/Η επίτροπος ενεργεί επίσης αυτεπαγγέλτως, εάν πληροφορηθεί πιθανή παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και διενεργεί στοχευμένες επιθεωρήσεις ακόμη και χωρίς να έχει λάβει αναφορά. Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται από εθνικούς επιθεωρητές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υπάγονται στον/στην επίτροπο πληροφοριών: Ο/Η επίτροπος πληροφοριών μπορεί να διατάσσει τη διόρθωση ορισμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να ταυτοποιεί παραβιάσεις που αφορούν την παράνομη απόκτηση ή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να επιβάλλει ποινές (πρόστιμα) κατά των ελεγκτών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Κατά των αποφάσεων του/της επιτρόπου μπορεί να ασκηθεί διοικητική ένσταση ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Σλοβενίας.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Επίτροπος πληροφοριών
Zaloška 59
1000 Ljubljana
Τηλέφωνο: 01 230 97 30
Φαξ: 01 230 97 78
Ηλ. ταχυδρομείο: gp.ip@ip-rs.si
https://www.ip-rs.si/
Τελευταία επικαιροποίηση: 16/12/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.