Εθνικά δικαστήρια και λοιποί μη δικαστικοί φορείς

Ισπανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ισπανία

Εθνικά δικαστήρια

Εθνικοί φορείς για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Συνήγορος του πολίτη

Εξειδικευμένοι φορείς για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Λοιπά

Εθνικά δικαστήρια

Συνταγματικό Δικαστήριο (Tribunal Constitucional)

Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών εξασφαλίζεται κατά κύριο λόγο από τους δικαστές και τα δικαστήρια, παρά το γεγονός ότι το Σύνταγμα θεσπίζει ένα ειδικό και έσχατο σύστημα προστασίας αυτών των δικαιωμάτων, τη συνταγματική προσφυγή (amparo constitucional), η οποία υπάγεται στην αρμοδιότητα του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Το Συνταγματικό Δικαστήριο είναι ο υπέρτατος ερμηνευτής του Συντάγματος. Ως εκ τούτου, αποτελεί το ανώτατο δικαστήριο στον τομέα των συνταγματικών εγγυήσεων και τον τελικό εγγυητή των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στο Σύνταγμα.

Για κάθε σχετικό ερώτημα, υπάρχουν τέσσερις τρόποι επικοινωνίας με το Συνταγματικό Δικαστήριο:

 • ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:
  Tribunal Constitucional
  Calle Domenico Scarlatti, 6
  28003 Madrid
  Spain.
 • τηλεφωνικά: +34 915508000.
 • με φαξ: +34 915444088.
 • με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: buzon@tribunalconstitucional.es.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε τις ακόλουθες διευθύνσεις: https://www.tribunalconstitucional.es/en και https://www.poderjudicial.es

Εθνικοί φορείς για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Βλ. το τμήμα σχετικά με τον Συνήγορο του πολίτη.

Συνήγορος του πολίτη (Defensor del Pueblo)

Ο Συνήγορος του πολίτη είναι το όργανο που είναι επιφορτισμένο με την προστασία και την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των πολιτικών ελευθεριών των πολιτών, γεγονός που σημαίνει ότι είναι εξουσιοδοτημένος να ελέγχει τη δραστηριότητα των αρχών και των οργανισμών που διαχειρίζονται τις δημόσιες υπηρεσίες, για το σύνολο της εθνικής επικράτειας, καθώς και των ισπανικών διοικητικών αντιπροσωπειών που επικουρούν τους Ισπανούς πολίτες στο εξωτερικό.

Τα καθήκοντα του Συνηγόρου του πολίτη ασκεί επί του παρόντος η κ. Francisco Fernandez Marugan.

Όταν ο Συνήγορος του πολίτη λαμβάνει καταγγελίες που αφορούν παρατυπίες στη λειτουργία της διοίκησης της δικαιοσύνης, τις διαβιβάζει στην Εισαγγελία (Ministerio Fiscal), προκειμένου αυτή να ερευνήσει τη βασιμότητα των καταγγελιών αυτών και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τη νομοθεσία, ή τις διαβιβάζει στο Γενικό Δικαστικό Συμβούλιο (Consejo General del Poder Judicial). Επιπλέον, μπορεί να υποβάλλει συστάσεις προς την κυβέρνηση, αν χρειάζονται νομοθετικές αλλαγές.

Ο Συνήγορος του πολίτη έχει την εξουσία να ασκεί προσφυγές λόγω αντισυνταγματικότητας και λόγω προσβολής δικαιωμάτων και ελευθεριών (amparo), καθώς και να κινεί τη διαδικασία habeas corpus (διασφάλιση και προστασία της ελευθερίας των πολιτών).

Ο Συνήγορος του πολίτη ΔΕΝ μπορεί να παρεμβαίνει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • όταν δεν υπάρχει παρέμβαση δημόσιας αρχής,
 • όταν πρόκειται για διαφορές μεταξύ ιδιωτών,
 • όταν έχει παρέλθει περισσότερο από ένα έτος από τη στιγμή κατά την οποία ο πολίτης έλαβε γνώση των γεγονότων που αποτελούν το αντικείμενο της καταγγελίας του,
 • όταν πρόκειται για ανώνυμες καταγγελίες, χωρίς συγκεκριμένες απαιτήσεις, στις οποίες φαίνεται να υπάρχει κακή πίστη ή η επεξεργασία των οποίων μπορεί να προκαλέσει ζημία στα έννομα δικαιώματα τρίτων,
 • όταν υπάρχει διαφορά με το περιεχόμενο δικαστικής απόφασης.

Οι πολίτες που επιθυμούν να απευθυνθούν στον Συνήγορο του πολίτη δεν υποχρεούνται να χρησιμοποιήσουν δικηγόρο ή νομικό εκπρόσωπο. Η προσφυγή στη διαδικασία αυτή είναι δωρεάν.

Η διαδικασία κινείται με την υποβολή καταγγελίας. Αυτή πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση επικοινωνίας του καταγγέλλοντος, καθώς και περιγραφή των γεγονότων τα οποία αφορά η καταγγελία, με προσδιορισμό της αρχής ή των αρχών που εμπλέκονται.

Είναι καλό η καταγγελία να συνοδεύεται από αντίγραφο των πλέον σημαντικών εγγράφων που αφορούν το καταγγελλόμενο πρόβλημα. Αφού εξεταστεί η καταγγελία, διαβιβάζεται στον ενδιαφερόμενο έγγραφο στο οποίο αναφέρεται ο αριθμός φακέλου που χορηγήθηκε στην καταγγελία, για την περίπτωση που θα επιθυμούσε να λάβει πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση.

Καταγγελία μπορεί να υποβληθεί με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:

 • επιγραμμικά: μεταβαίνοντας στο ηλεκτρονικό μητρώο που δημοσιεύεται στο τμήμα «Presenta tu queja» (υποβολή καταγγελίας) του δικτυακού τόπου,
 • προσωπικά: μεταβαίνοντας στα κεντρικά γραφεία του Συνήγορου του πολίτη στη διεύθυνση: Calle Zurbano 42, Μαδρίτη. Οι ώρες υποδοχής του κοινού είναι: από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 14:00 και από Δευτέρα έως Πέμπτη από τις 16:00 έως τις 18:00 (εκτός από τα απογεύματα του Αυγούστου),
 • ταχυδρομικά: αποστέλλοντας υπογεγραμμένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:
  Defensor del Pueblo
  Calle Zurbano, 42
  28010 Madrid
  Spain
 • με φαξ: αποστέλλοντας υπογεγραμμένη καταγγελία στον αριθμό +34 913081158.

Αν χρειάζεστε πληροφορίες για την υπηρεσία του Συνήγορου του πολίτη ή εάν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε την πορεία της καταγγελίας σας, μπορείτε:

 • να μεταβείτε απευθείας στα κεντρικά γραφεία του Συνήγορου του πολίτη στην ακόλουθη διεύθυνση: Calle Zurbano 42, Μαδρίτη,
 • να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: registro@defensordelpueblo.es.
 • να χρησιμοποιήσετε τους ακόλουθους αριθμούς τηλεφώνου:
  - 900101025 (μόνο από την Ισπανία): δωρεάν τηλεφωνική γραμμή που σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον θεσμό του Συνήγορου του πολίτη, τον ρόλο του και τα καθήκοντά του, και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία,
  - +34 914327900: για πληροφορίες σχετικά με την πορεία καταγγελίας.
  Το σύνηθες ωράριο λειτουργίας αυτής της τηλεφωνικής υπηρεσίας είναι:
  από τις 9:00 έως τις 14:00 και από τις 15:00 έως τις 18:00, από Δευτέρα έως Πέμπτη,
  από τις 9:00 έως τις 14:00 και από τις 16:00 έως τις 18:00, την Παρασκευή (εκτός από τα απογεύματα του Αυγούστου).

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε τη διεύθυνση: https://www.defensordelpueblo.es.

Εξειδικευμένοι φορείς για τα ανθρώπινα δικαιώματα

 • Συνήγορος του πολίτη για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού

Ο Συνήγορος του πολίτη εξασφαλίζει την υπεράσπιση των δικαιωμάτων όλων των πολιτών, ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Επιπλέον, ορισμένες Αυτόνομες Κοινότητες της Ισπανίας έχουν δημιουργήσει θεσμούς για την υπεράσπιση των ανηλίκων.

Η ισπανική νομοθεσία αναγνωρίζει το δικαίωμα των ανηλίκων να υποβάλλουν καταγγελίες στον Συνήγορο του πολίτη ή σε αντίστοιχο φορέα Αυτόνομης Κοινότητας.

 • Φορείς επιφορτισμένοι με την προώθηση της ισότητας

Συμβούλιο για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης και την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής (Consejo para la promoción de la igualdad de trato y no discriminación de las personas por el origen racial y étnico)

Αυτό το Συμβούλιο αποτελείται από εκπροσώπους διαφόρων δημόσιων υπηρεσιών, εθνικού, περιφερειακού και τοπικού χαρακτήρα, οργανισμών που εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις και τα συνδικάτα, και μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που δρουν στον τομέα της προώθησης της ίσης μεταχείρισης και της καταπολέμησης των διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής.

Έχει ως στόχο να προωθήσει την αρχή της ίσης μεταχείρισης και την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγεία, η πρόσβαση στις κοινωνικές παροχές, στις κοινωνικές υπηρεσίες, στη στέγαση, στην απασχόληση, στην κατάρτιση κλπ. και, γενικά, σε κάθε είδους αγαθό ή υπηρεσία.

Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο έχει τέσσερα κύρια καθήκοντα:

 1. παροχή ανεξάρτητων συμβουλών στα θύματα διακρίσεων κατά την εξέταση των καταγγελιών τους,
 2. δημοσίευση μελετών, ερευνών και εκθέσεων με αυτονομία και ανεξαρτησία,
 3. προώθηση μέτρων που συμβάλλουν στην ίση μεταχείριση και στην εξάλειψη των διακρίσεων, με την υποβολή κατάλληλων συστάσεων και προτάσεων,
 4. κατάρτιση και έγκριση της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων του Συμβουλίου και υποβολή της στο Υπουργείο Ισότητας (Ministerio de Igualdad).

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε τις ακόλουθες διευθύνσεις: https://igualdadynodiscriminacion.igualdad.gob.es και https://igualdadynodiscriminacion.igualdad.gob.es/contactar/home.htm.

 • Φορέας για την προστασία των δεδομένων

Ισπανικός Οργανισμός Προστασίας των Δεδομένων (Agencia Española de Protección de Datos)

Ο Ισπανικός Οργανισμός Προστασίας των Δεδομένων είναι η ανεξάρτητη εποπτική αρχή που μεριμνά για την τήρηση της νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων και που εγγυάται και προστατεύει το θεμελιώδες δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ο Οργανισμός εξετάζει τις αιτήσεις και καταγγελίες των πολιτών και χορηγεί πληροφορίες για τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στον οργανικό νόμο για την προστασία των δεδομένων (Ley Orgánica de Protección de Datos). Επίσης, επικουρεί και ενημερώνει τους φορείς που είναι αρμόδιοι για φακέλους που περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (επιχειρήσεις, όργανα και αρχές) ούτως ώστε να μπορούν να συμμορφώνονται με τις επιταγές του νόμου.

Σε σχέση με τους θιγέντες

 • Εξετάζει τις αιτήσεις και τις καταγγελίες τους.
 • Παρέχει πληροφορίες για τα δικαιώματα που προβλέπονται από τον νόμο.
 • Προωθεί ενημερωτικές εκστρατείες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Σε σχέση με τα πρόσωπα που επεξεργάζονται δεδομένα

 • Εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τον νόμο.
 • Διατάζει διορθωτικά μέτρα.
 • Σε περίπτωση παράβασης του νόμου, ζητεί την παύση της επεξεργασίας των δεδομένων και τη διαγραφή τους.
 • Ασκεί εξουσίες επιβολής κυρώσεων.
 • Ζητεί βοήθεια και ενημέρωση, όπου αυτό είναι απαραίτητο.
 • Επιτρέπει τις διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων.

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις, διευκρινίσεις, υποδείξεις ή καταγγελίες, οι τρόποι επικοινωνίας με τον Ισπανικό Οργανισμό Προστασίας των Δεδομένων είναι οι ακόλουθοι:

 • ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:
  Agencia Española de Protección de Datos
  Calle Jorge Juan, 6
  28001 Madrid
  Spain
 • τηλεφωνικά: +34 912663517.
 • με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: ciudadano@agpd.es.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε τη διεύθυνση: https://www.agpd.es/.

 • Άλλοι εξειδικευμένοι φορείς

Ισπανική Επιτροπή Εκπροσώπων των Ατόμων με Αναπηρία (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad)

Η Ισπανική Επιτροπή Εκπροσώπων των Ατόμων με Αναπηρία, ευρύτερα γνωστή με το ακρωνύμιο CERMI, είναι η πλατφόρμα εκπροσώπησης, υπεράσπισης και δράσης των Ισπανών πολιτών που πάσχουν από αναπηρία. Έχοντας επίγνωση της κατάστασής τους ως μειονεκτούσα κοινωνική ομάδα, η οποία συγκεντρώνει πάνω από τριάμισι εκατομμύρια άτομα, συν τις οικογένειές τους, τα εν λόγω άτομα αποφάσισαν να συγκεντρωθούν, μέσω των οργανώσεων στις οποίες συμμετέχουν, για να προωθήσουν την αναγνώριση των δικαιωμάτων τους και να αναγνωριστούν πλήρως ως πολίτες με ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες σε σχέση με τις άλλες κοινωνικές ομάδες.

Για κάθε πληροφορία, οι τρόποι επικοινωνίας με τη CERMI είναι οι ακόλουθοι:

 • ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:
  Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
  Secretaría General

  Calle Recoletos, 1 Bajo
  28001 Madrid
  Spain
 • τηλεφωνικά: +34 913601678
 • με φαξ: +34 914290317
 • με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: cermi@cermi.es.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε τη διεύθυνση: http://www.cermi.es/.

Επίσης: Εθνικό παρατηρητήριο για τα άτομα με αναπηρία https://www.observatoriodeladiscapacidad.info.

Υπηρεσία Ασύλου και Προσφύγων (Oficina de Asilo y Refugio)

Η Υπηρεσία Ασύλου και Προσφύγων υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και είναι επιφορτισμένη με την επεξεργασία προτάσεων για τη χορήγηση εγκρίσεων ή αδειών παραμονής στην Ισπανία σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει το δικαίωμα ασύλου.

Εκτός των προαναφερομένων, η υπηρεσία αυτή ασκεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

 • Εξέταση και διεκπεραίωση φακέλων για να καθοριστούν τα κράτη που είναι υπεύθυνα για την εξέταση των αιτήσεων ασύλου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς συμφωνίες.
 • Εξέταση και επεξεργασία όλων των αιτήσεων ασύλου που υποβάλλονται στους συνοριακούς σταθμούς στην εθνική επικράτεια και στις διπλωματικές αποστολές της Ισπανίας στο εξωτερικό.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν με τους ακόλουθους τρόπους:

 • ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:
  Oficina de Asilo y Refugio
  Calle Pradillo, 40
  28002 Madrid
  Spain
 • τηλεφωνικά: +34 915372170

Για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Γενική Γραμματεία Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias)

Το σωφρονιστικό σύστημα αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της πολιτικής ασφάλειας και της κοινωνικής πολιτικής μιας χώρας. Ο σκοπός που αναγνωρίζεται συνταγματικά στον συγκεκριμένο θεσμό και ο κύριος στόχος του συνίστανται στην παρακολούθηση και στη διαχείριση όλων των δραστηριοτήτων που αφορούν την παροχή δημόσιας υπηρεσίας που έχει σχέση με την εκτέλεση των ποινικών αποφάσεων και μέτρων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να χορηγηθούν με τους ακόλουθους τρόπους:

 • ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:
  Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
  Calle Alcalá, 38-40
  28014 Madrid
  Spain
 • τηλεφωνικά: +34 913354700
 • με φαξ: +34 913354052

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.institucionpenitenciaria.es/.

Λοιπά

Γενικό Συμβούλιο των Ισπανών Δικηγόρων (Consejo General de la Abogacía Española – CGAE)

Το Γενικό Συμβούλιο των Ισπανών Δικηγόρων (CGAE) είναι το αντιπροσωπευτικό, συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο των ισπανικών δικηγορικών συλλόγων και έχει, για κάθε σκοπό, το καθεστώς οργανισμού δημοσίου δικαίου με νομική προσωπικότητα και πλήρη ικανότητα για την επιδίωξη των στόχων του.

Το CGAE είναι το όργανο που ρυθμίζει την άσκηση του επαγγέλματος του δικηγόρου και προστατεύει τη φήμη του επαγγέλματος. Υπάρχουν 83 δικηγορικοί σύλλογοι στην Ισπανία, οι οποίοι συγκεντρώνουν επί του παρόντος 137 447 δικηγόρους εν ενεργεία (στοιχεία του Δεκεμβρίου του 2016), καθώς και 10 Αυτόνομα Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων (Consejos Autonómicos de Colegios de Abogados).

Το δικαίωμα σε δωρεάν νομική συνδρομή στην Ισπανία είναι πολύ ευρύ, με τους δικηγορικούς συλλόγους να διασφαλίζουν αποτελεσματική δικαστική προστασία όλων των πολιτών μέσω του συστήματος διορισμού συνηγόρου εκ του νόμου, της παρεχόμενης στους φυλακισμένους βοήθειας και υπηρεσιών νομικής συμβουλής, της παρεχόμενης στους μετανάστες νομικής βοήθειας και νομικής συμβουλής, των συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονται κατά τη διάρκεια της φυλάκισης, της νομικής βοήθειας και συμβουλευτικής υποστήριξης που παρέχονται στις γυναίκες, της βοήθειας για θύματα οικογενειακής βίας και της νομικής βοήθειας και συμβουλευτικής υποστήριξης που παρέχονται στους ηλικιωμένους.

Για κάθε πληροφορία, οι τρόποι επικοινωνίας με το CGAE είναι οι ακόλουθοι:

 • ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:
  Consejo General de la Abogacía Española
  Paseo Recoletos,13
  28004 Madrid
  Spain
 • τηλεφωνικά: +34 915232593
 • με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: informacion@cgae.es.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε τις διευθύνσεις: http://www.cgae.es/ και https://www.abogacia.es/servicios/ciudadanos/servicios-de-orientacion-juridica-gratuita.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/01/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.