Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Põhiõigused

Iirimaa

Sisu koostaja:
Iirimaa
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Inimõigustega tegelevad riiklikud asutused

Ombudsman

Spetsiaalsed inimõigustega tegelevad asutused

Inimõigustega tegelevad riiklikud asutused

Iirimaa inimõiguste ja võrdõiguslikkuse komisjon

Aadress:

Irish Human Rights Commission
4th Floor, Jervis House
Jervis Street
Dublin 1
Tel: + 353 (0) 1 8589601
Faks: + 353 (0) 1 8589609
E-post: info@ihrec.ie

Iirimaa inimõiguste komisjon ja võrdõiguslikkuse edendamise asutus ühinesid 2013. aastal ja moodustasid Iirimaa inimõiguste ja võrdõiguslikkuse komisjoni (IHREC). Iirimaa inimõiguste ja võrdõiguslikkuse komisjon loodi seaduse alusel moodustatud sõltumatu organina. Selle eesmärk on kaitsta ja edendada inimõigusi ja võrdõiguslikkust ning soodustada inimõiguste, võrdõiguslikkuse ja kultuuridevahelise mõistmise austamise kultuuri Iirimaal.

Komisjoni ülesanded on järgmised:

 • kaitsta ja edendada inimõigusi ja võrdõiguslikkust,
 • soodustada inimõiguste, võrdõiguslikkuse ja kultuuridevahelise mõistmise austamise kultuuri riigis,
 • edendada mõistmist ja teadlikkust inimõiguste ja võrdõiguslikkuse tähtsusest riigis,
 • soodustada häid tavasid kultuuridevahelistes suhetes, edendada sallivust ja mitmekesisuse aktsepteerimist riigis ning iga inimese vabaduse ja väärikuse austamist; ja
 • teha tööd inimõiguste rikkumiste, diskrimineerimise ja keelatud käitumise kaotamiseks.

Komisjon võib ka kontrollida inimõiguste ja võrdõiguslikkuse kaitsega seotud seaduste ja tavade nõuetekohasust ja tõhusust riigis. Komisjon võib teha seda omal tahtel või valitsuse ministri taotluse alusel, et uurida mis tahes seadusandlikku ettepanekut ja esitada oma seisukohad selle mõju kohta inimõigustele või võrdõiguslikkusele. Komisjon võib omal tahtel või valitsuse taotlusel esitada ka valitsusele soovitusi, mida peab asjakohaseks seoses meetmetega, mida komisjoni arvates tuleks võtta inimõiguste ja võrdõiguslikkuse tugevdamiseks, kaitsmiseks ja toetamiseks Iirimaal.

Õigusasjades on komisjoni ülesanne teha tööd inimõiguste rikkumiste, diskrimineerimise ja keelatud käitumise kaotamiseks. Iirimaa inimõiguste komisjon võib ka taotleda õigust ilmuda ülemkohtusse või kõrgeimasse kohtusse olenevalt olukorrast menetlustes, mis hõlmavad või on seotud mis tahes isiku inimõiguste või võrdsete õigustega, ning tulla antud õiguse alusel kohale amicus curiae’na (seda õigust on nimetatud kohtud volitatud andma absoluutse kaalutlusõiguse alusel.)

Iirimaa inimõiguste komisjon annab ka praktilist abi, sealhulgas õigusabi isikutele nende õiguste kaitsmisel, nagu ta peab asjakohaseks vastavalt paragrahvile 40. Iirimaa inimõiguste komisjon võib 2003. aasta seaduse paragrahvi 41 või paragrahvi 19 alusel algatada vajaduse korral menetlusi. Iirimaa inimõiguste komisjonil on õigus viia läbi uurimist vastavalt paragrahvile 35 ja sellega kooskõlas. Komisjon võib ka koostada ja avaldada endale sobival viisil aruandeid, sealhulgas aruandeid enda teostatud, toetatud, tellitud uuringu kohta või uuringu kohta, millele ta on kaasa aidanud.

Komisjoni eesmärk on võimaldada muutusi ja ta võib toetada, teostada, tellida või osutada rahalist või muud abi uuringuteks ja haridustegevuseks. Komisjon võib pakkuda haridust ja koolitust inimõiguste ja võrdõiguslikkuse küsimustes või osaleda sellises tegevuses. Komisjon võib omal tahtel või ministri taotlusel teostada, toetada või tellida tegevusprogramme ja projekte rändajate ja muude vähemuste lõimimise, võrdõiguslikkuse (sealhulgas soolise võrdõiguslikkuse) ning mitmekesisuse ja kultuuriliste erinevuste austamise edendamiseks või osutada selleks rahalist või muud abi. Komisjon võib teha võrdõiguslikkuse hindamisi ja koostada tegevuskavasid või paluda seda vajaduse korral teha teistel.

Laste õiguste ombudsman

Aadress:

Ombudsman for Children’s Office
Millennium House
52-56 Great Strand Street
Dublin 1
Ireland
https://www.oco.ie
E-post: ococomplaint@oco.ie

Ülesanded: lasteombudsmani büroo on sõltumatu, seaduse alusel moodustatud organ. See loodi 2004. aastal eesmärgiga edendada ja kaitsta laste ja kuni 18aastaste noorte õigusi ja heaolu Iirimaal. See on inimõigustega tegelev riiklik asutus selliseid asutusi käsitlevate ÜRO Pariisi põhimõtete tähenduses. Lasteombudsmani büroo juhindub oma töös Iirimaa rahvusvahelistest inimõiguste alastest kohustustest, eelkõige nendest, mis on sätestatud ÜRO lapse õiguste konventsioonis.

Lasteombudsman on sõltumatu oma ülesannete täitmisel ning annab aru otse parlamendile (Oireachtas).

Lasteombudsmani büroo ülesanded on sätestatud 2002. aastal vastu võetud lasteombudsmani seaduses. Põhiülesanded on järgmised:

 • tagada sõltumatu, erapooletu ja tasuta kaebuste käsitlemise mehhanism, mille abil uurida riigiasutuste, koolide või haiglatega seotud kaebusi, mille on esitanud lapsed ja noored või täiskasvanud nende nimel;
 • anda valitsuse ministritele nõu lastega seotud õigusnormide ja poliitika kohta;
 • kutsuda riigiasutusi üles parandama oma tegevust ja menetlusi laste huvidest lähtuvalt;
 • juhtida tähelepanu küsimustele, mis lastele ja noortele muret valmistavad; ning
 • edendada teadlikkust laste õiguste ja heaoluga seotud küsimuste kohta ning selle kohta, kuidas neid õigusi jõustada.

Seoses büroo kaebuste lahendamise pädevusega on 2002. aasta seaduses sätestatud standardsed haldusliku omavoliga seotud alused kaebuste läbivaatamiseks ja uurimiste teostamiseks. Esialgset läbivaatamist või uurimist võib alustada kas büroosse saadetud kaebuse alusel või lasteombudsmani omal algatusel.

Võttes arvesse asjaolu, et iga uurimise käigus, mille võtab ette lasteombudsman, tuleb analüüsida meetme mõju lapsele ning et lastel endil on õigus pöörduda kaebusega büroo poole, sisaldab seadus konkreetseid seadusandlikke sätteid, mille puhul võetakse arvesse laste eriti suurt haavatavust:

 • kohustus võtta arvesse lapse parimaid huve;
 • kohustus võtta nõuetekohaselt arvesse lapse soove.

Menetlus: kui lasteombudsmani büroo saab kaebuse, vaadatakse see läbi, et hinnata kaebuse vastuvõetavust ning seda, kas kaebuse laad tingib selle läbivaatamise kiirkorras.

Lasteombudsmani büroo püüab alati lahendada kaebused poolte vahel ja võimalikult varases etapis ning on kohustatud võimaldama riigiasutusel, kelle peale kaebus esitati, tegeleda kaebuse esitaja murega esmalt ise.

Kui kaebus tunnistatakse vastuvõetavaks, toimub kaebuse esialgne läbivaatamine. Kui esialgse läbivaatamise tulemusel jõuab lasteombudsmani büroo järeldusele, et uurimine on põhjendatud, võib ta alustada kaebuse põhjalikumat uurimist.

Lisateavet lasteombudsmani büroole esitatud kaebuste menetlemise kohta võib leida järgmiselt veebisaidilt: https://www.oco.ie/complaints/make-a-complaint

Tulemus: pärast uurimise lõpuleviimist võib lasteombudsmani büroo anda uurimise tulemuste põhjal vastavale riigiasutusele, koolile või haiglale soovitusi. Need soovitused võivad käsitleda olukorra leevendamist asjaomase lapse või asjaomaste laste jaoks ja/või üldisemate süsteemsete muudatuste tegemist laste huvidest lähtuvalt.

Soovitused ei ole õiguslikult siduvad. Kuid üks lasteombudsmani büroole seadusega antud õigus on esitada parlamendile (Oireachtas) eriaruanne juhul, kui riigiasutus ei järgi lasteombudsmani büroo soovitusi.

Ombudsman

Aadress:

Office of the Ombudsman
18 Lower Leeson Street,
Dublin 2
https://www.ombudsman.ie />
E-post: ombudsman@ombudsman.gov.ie
Tel: +353 (0) 1 639 5600

Menetletavad kaebused

Isik võib esitada ombudsmanile kaebuse järgmiste asutuste kohta:

 • ministeeriumid;
 • kohalikud omavalitsused;
 • tervishoiuamet (Health Service Executive – HSE);
 • asutused, näiteks heategevusorganisatsioonid ja vabaühendused, mis osutavad tervise- ja sotsiaalteenuseid HSE nimel;
 • Iirimaa postiamet; ning
 • kõik avalik-õiguslikud asutused, mis on hõlmatud 2005. aasta puudega isikute seadusega nimetatud seaduse rakendamise eesmärgil.

Kaebuse esitamisele järgnev menetlus

Asjaomasel avalik-õiguslikul asutusel võidakse paluda esitada aruanne. Vajaduse korral võib tutvuda toimikute ja dokumentidega ning küsitleda ametnikke. Seejärel otsustab ombudsmani büroo, kas:

 • teie kaebusel on alust ning
 • kas te olete avalik-õigusliku asutuse tegevuse või otsuse tagajärjel kahju kannatanud.

Enamikul juhtudel menetletakse kaebuseid mitteametlikult. Ombudsmani büroo võib teie probleemi arutada vahetult asjaomase avalik-õigusliku asutusega või tutvuda asjakohaste dokumentidega. Keerukamate juhtumite korral võidakse pidada vajalikuks teostada üksikasjalik uurimine. Kaebuse esitajad, kes ei ole rahul oma kaebust käsitleva menetluse tulemusega, saavad kasutada ka sisemist edasikaebamist.

Menetluse võimalikud tulemused

Kui ombudsmani büroo leiab, et te olete kannatanud kahju avalik-õigusliku asutuse ebaõiglase või sobimatu tegevuse tagajärjel, ning kui asjaomane avalik-õiguslik asutus ei ole astunud samme olukorra heastamiseks, võib ombudsmani büroo soovitada tal seda teha. Kui ombudsmani büroo peab seda asjakohaseks, võib ta paluda, et asutus teeks järgmist:

 • vaataks läbi oma tegevuse;
 • muudaks oma otsust ja/või;
 • pakuks kaebuse esitajale:
  – selgitust;
  – vabandust ja/või
  – rahalist hüvitist.

Kui ombudsmani büroo otsustab, et teie kaebusel ei ole alust, selgitatakse teile, kuidas sellisele järeldusele jõuti.

Spetsiaalsed inimõigustega tegelevad asutused

Laste õiguste ombudsman

Vt inimõigustega tegelevaid riiklikke asutusi käsitlevat osa.

Võrdõiguslikkusega tegelevad asutused

Võrdõiguslikkuse edendamise asutus

Birchgrove House
Roscrea
Co. Tipperary
Ireland
Tel: +353 505 24126
Faks: +353 505 22388
E-post: info@equality.ie

Võrdõiguslikkuse edendamise asutus on poolriiklik organ, mis on loodud selleks, et teha tööd eesmärgiga kaotada ebaseaduslik diskrimineerimine, edendada võrdseid võimalusi ning anda üldsusele teavet võrdõiguslikkust käsitlevate õigusaktide ja teatavate muude seaduste kohta.

1998. aasta võrdõiguslikkust töökohal käsitleva seadusega ja 2000. aasta võrdset seisundit käsitleva seadusega tunnistatakse ebaseaduslikuks diskrimineerimine töökohal, kutsehariduses, reklaamides, kollektiivlepingutes, kaupade müümisel ja teenuste osutamisel ning muudes olukordades, millega üldsus tavaliselt kokku puutub, ning neis seadustes sätestatakse ebaseadusliku diskrimineerimise üheksa konkreetset alust. Need on:

 • sugu;
 • perekonnaseis;
 • perekondlik seisund;
 • vanus;
 • puue;
 • rass;
 • seksuaalne sättumus;
 • usulised tõekspidamised; ning
 • rändkogukonna liikmeks olek.

Võrdõiguslikkuse edendamise asutusel on oma õigustalitus, mis võib strateegilise tähtsusega juhtumite puhul anda oma äranägemisel tasuta õigusalast nõu neile, kes esitavad diskrimineerimise kohta kaebuse 1998. aasta võrdõiguslikkust töökohal käsitleva seaduse ja 2000. aasta võrdset seisundit käsitleva seaduse alusel. Õigustalitus annab sellist abi üksnes väheste juhtumite puhul, tuginedes võrdõiguslikkuse edendamise asutuse nõukogu kehtestatud kriteeriumidele.

Võrdõiguslikkuse vahekohus

3 Clonmel Street
Dublin 2
Ireland
Tel: +353 1 4774100
Faks: +353 1 4774141
E-post: info@equalitytribunal.ie
Veebisait: https://www.workplacerelations.ie

Võrdõiguslikkuse vahekohus loodi 1998. aasta võrdõiguslikkust töökohal käsitleva seadusega. Nimetatud seadusega nähakse ette õigusraamistik, mille kohaselt võrdõiguslikkuse vahekohus lepitab ebaseaduslikku diskrimineerimist käsitleva hagi pooli ja/või uurib selliseid juhtumeid kooskõlas nimetatud seaduse sätetega. Alates vahekohtu loomisest on tehtud mitmesuguseid seadusandlikke muudatusi ning praegu on vahekohtul eriline kohustus lepitada ebaseaduslikku diskrimineerimist käsitlevate kaebuste pooli ja uurida selliseid kaebuseid järgmiste õigusaktide alusel:

 • võrdõiguslikkust töökohal käsitlevad seadused (1998–2008);
 • võrdset seisundit käsitlevad seadused (2000–2008);
 • pensioniseadused (1990–2008).

Uurimine on poolkohtulik menetlus, mida toimetab vahekohtu võrdõiguslikkuse ametnik, kes enne ühise istungi või ühiste istungite korraldamist kuulab ära mõlema poole avaldused. See võimaldab tal asjas otsust langetada. Uurimist toimetavad väljaõppe saanud vahekohtu võrdõiguslikkuse ametnikud, kellel on ulatuslikud volitused ruumidesse sisenemiseks ja teabe saamiseks, mis aitab neil uurimist läbi viia. Otsused on siduvad ja kuuluvad avaldamisele.

Lepitusmenetluse viivad läbi vahekohtu lepitusametnikud võrdõiguslikkuse küsimustes, kes aitavad vaidluse pooltel jõuda vastastikku sobivale kokkuleppele. Lepituskokkulepped on siduvad ja konfidentsiaalsed.

Võrdõiguslikkuse vahekohtu pädevus on suur – see hõlmab tööhõive, kutsealaste hüvede (nt pensionid) ja võrdse seisundiga (s.t juurdepääs kaupadele ja teenustele) seotud kaebusi. Kuid on kaks erandit:

 • registreeritud klubisid ja alkoholimüügi õigusega asutusi käsitlevate hagidega tegeleb piirkonnakohus 2003. aasta alkoholiseaduse alusel;
 • isikutel, kes esitavad kaebuse seoses soolise diskrimineerimisega töökohal, on võimalus pöörduda ebaseadusliku diskrimineerimise hüvitamiseks ringkonnakohtu poole.

Andmekaitseasutus

Andmekaitsevoliniku büroo

Canal House
Station Road
Portarlington
Co. Laois
Ireland
https://www.dataprotection.ie

Andmekaitsevoliniku büroo vastutab üksikisikute nende õiguste kaitsmise eest, mis on sätestatud 1988. ja 2003. aasta andmekaitseseaduses, ning vastutavatele töötlejatele pandud andmekaitsekohustuste täitmise tagamise eest.

Üksikisikud, kes leiavad, et nende õigusi on rikutud, võivad pöörduda kaebusega voliniku poole, kes uurib asja ja võtab mis tahes vajalikke meetmeid olukorra lahendamiseks. Üldsuse liikmed võivad anda andmekaitsevolinikule kirjalikult üksikasjalikku teavet kaebuse aluseks oleva vahejuhtumi kohta. Nad peaksid selgelt märkima, millise organisatsiooni või üksikisiku kohta kaebus esitatakse. Nad peaksid samuti näitama, mida on asjaomane organisatsioon teinud nende kaebuse käsitlemiseks ning millise vastuse nad organisatsioonilt said. Tuleks esitada ka organisatsiooniga peetud kirjavahetuse koopia ja tõendavad dokumendid. Andmekaitsevoliniku büroo võtab seejärel kaebusega seoses organisatsiooniga ühendust.

Sõltuvalt kaebuse laadist võib andmekaitsevolinik esmalt püüda leida lahenduse, mis on vastuvõetav kõigile pooltele. Kui juhtumit ei ole võimalik sõbralikult lahendada, uurib andmekaitsevolinik enne ametliku otsuse tegemist põhjalikult kõiki asjaolusid. Pärast uurimise lõpetamist teavitab volinik asjaomaseid pooli kirjalikult oma otsusest. Kui kaebus käsitleb elektroonilise side määruste (2003. aasta õigusakt nr 535, mida on muudetud 2008. aasta õigusaktiga nr 526) rikkumist, võib volinik otsustada, et asjaomane organisatsioon tuleb vastutusele võtta.

Muud spetsiaalsed asutused

i)         Inimkaubanduse vastu võitlemise üksus

Department of Justice & Equality
51 St. Stephen’s Green.
Dublin 2.
Tel:       +353 1 6028202
E-post:   AHTU@justice.ie

 • Kui see on asjakohane, siis institutsiooni üksus/organ, kes taotlusi vastu võtab
  Inimkaubanduse vastu võitlemise üksusele saab asjakohaseid teabenõudeid saata e-posti aadressil AHTU@justice.ie.
  Teave on kättesaadav ka aadressil https://www.blueblindfold.ie
 • Menetlusse võetavate kaebuseliikide lühikirjeldus
  Inimkaubanduse küsimusi Iirimaal käsitlevad teabenõuded.

ii)        Pagulaste apellatsioonikomisjon

Refugee Appeals Tribunal,
6-7 Hanover Street East,
Dublin 2.

Ülesanded: pagulaste apellatsioonikomisjon on sõltumatu organ, mis lahendab varjupaigaküsimustega seotud apellatsioone, mis on esitatud varjupaigataotluste läbivaatamise eest vastutava voliniku büroo soovituse peale mitte anda isikule pagulasseisundit. Pagulaste apellatsioonikomisjon lahendab ka apellatsioone, mis on esitatud otsuste peale, mille on teinud varjupaigataotluste läbivaatamise eest vastutava voliniku büroo Dublini II määruse alusel.

Menetlus: kui soovite esitada kohtuotsuse peale apellatsiooni, peaksite täitma apellatsiooniteatise vormi. See vorm on lisatud varjupaigataotluste läbivaatamise eest vastutava voliniku kirjale, millega teid teavitatakse sellest, et teie pagulasseisundi saamiseks esitatud taotlus on tagasi lükatud. Vorm on allalaadimiseks kättesaadav ka pagulaste apellatsioonikomisjoni veebisaidil https://www.protectionappeals.ie.

Alates varjupaigataotluste läbivaatamise eest vastutava voliniku negatiivse soovituse väljastamise kuupäevast on teile ette nähtud teatav aeg apellatsiooni esitamiseks. See aeg on siiski erineva pikkusega sõltuvalt varjupaigataotluste läbivaatamise eest vastutava voliniku järeldustest teie juhtumi kohta. Seega võib teil apellatsiooni esitamiseks olla aega 15, 10 või 4 tööpäeva. Apellatsiooni esitamiseks ette nähtud päevade arv märgitakse varjupaigataotluste läbivaatamise eest vastutava voliniku kirjas, milles teavitatakse teid asjaolust, et volinik on teinud soovituse teile pagulasseisundit mitte anda.

Kui olete täitnud apellatsiooniteatise vormi, peaksite selle saatma järgmisel aadressil:

The Chairperson
Refugee Appeals Tribunal
6/7 Hanover Street East
Dublin 2
Faks: 00353 1 4748410

Hoidke kindlasti alles kirjaga saadetud või faksitud vormi kättesaamise kinnitus.

Tulemus: kui teie suhtes antud varasem soovitus tühistatakse, siis tähendab see, et apellatsioonikohtu liige on soovitanud anda teile pagulasseisundi. Otsusest teatatakse teile kirjalikult. Seejärel edastatakse toimik justiits- ja võrdõiguslikkuse ministeeriumi otsuste üksusele.

Kui teie apellatsiooni ei rahuldata, siis tähendab see, et apellatsioonikohtu liige on soovitanud teile pagulasseisundit mitte anda. Otsusest teatatakse teile kirjalikult. Seejärel edastatakse toimik justiits- ja võrdõiguslikkuse ministeeriumi repatrieerimisüksusele.

iii)       Politseiombudsman (Garda ombudsman)

The Garda Síochána Ombudsman Commission

150 Abbey Street Upper,
Dublin 1,
Ireland.
https://www.gardaombudsman.ie

Menetlusse võetavate kaebuseliikide lühikirjeldus

Organisatsioon võib tegeleda kaebuste ja talle arutamiseks suunatud juhtumitega, mis on seotud Iirimaa politseiteenistusega (An Garda Síochána). Kõige levinumad süüdistused, millele kaebustes viidatakse, on seotud võimu kuritarvitamise, ebaviisakuse, vägivalla tarvitamise või ametikohustuste täitmata jätmisega.
Arutamiseks suunatavad juhtumid, mis on seotud surma põhjustamise või tõsise kahju tekitamisega

Üldsuse liikmed (kes ei teeni Iirimaa politseiteenistuses) saavad organisatsioonile kaebuseid esitada ametiasutusse isiklikult kohale minnes, elektrooniliselt, telefoni või kirja teel, mis tahes politseijaoskonna kaudu või isiklikult komisjoni liikme poole pöördudes. Organisatsioonile saab juhtumeid arutamiseks suunata Iirimaa politseiteenistuse volinik seoses mis tahes küsimusega, mis annab politseivolinikule alust arvata, et politseiteenistuse liikme käitumise tulemusel võidi põhjustada isiku surm või tekitada talle tõsist kahju. Komisjon võib alustada uurimist ka kaebust saamata, kui leitakse, et uurimine on üldsuse huvides.

Kaebuse esitamisele järgneva menetluse lühikirjeldus

Pärast kaebuse saamist otsustatakse, kas see on õigusaktide alusel vastuvõetav või mitte. Kui kaebus tunnistatakse vastuvõetamatuks, siis uurimist ei järgne.
Kui kaebus tunnistatakse vastuvõetavaks, võidakse kaebuse esitaja ja kaebuse subjektiks oleva Iirimaa politseiteenistuse liikme nõusolekul teha vajaduse korral jõupingutusi, et saavutada menetlusväline lahendus. Vastasel korral võidakse asja uurida kui 2007. aasta politseiteenistuse määrustiku (distsipliin) või kriminaalõiguse võimalikku rikkumist. Huvitatud isikutel on õigus saada teavet uurimise käigu ja tulemuste kohta.

Menetluse võimalike tulemuste lühikirjeldus

Kaebus võidakse tunnistada vastuvõetamatuks.

Uurimine võidakse igal ajal lõpetada, kui pärast kaebuse vastuvõetavaks tunnistamist kogutud teabe alusel leiab komisjon, et kaebus on põhjendamatu või pahatahtlik, kaebus esitati teadmisega, et see on vale või eksitav, või kui pärast kõigi asjaolude kaalumist leiab komisjon, et edasine uurimine ei ole vajalik või mõistlikul määral võimalik.

Uurimise tulemusel võidakse politseinikule määrata karistus.

Uurimise tulemusel võidakse politseiniku suhtes alustada distsiplinaarmenetlus ja talle võidakse määrata karistus.

Toimik võidakse saata riigiprokuratuuri direktorile ning anda korraldus süüdistuse esitamiseks. Sellisel juhul võib järgneda kohtumenetlus.

Viimati uuendatud: 13/02/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.