Liikmesriikide kohtud ja muud kaebusi lahendavad organid

Iirimaa

Sisu koostaja:
Iirimaa

Riiklikud inimõiguste asutused

Iirimaa inimõiguste ja võrdõiguslikkuse komisjon

Aadress:

16–22 Green Street,
Rotunda,
Dublin 7,
D07 CR20

Tel: + 353 (0) 1 8589601 – telefoniliinid on avatud esmaspäevast reedeni 9.00–13.00 ja 14.00–17.00.
Faks: + 353 (0) 1 8589609

E-post: info@ihrec.ie

Iirimaa inimõiguste komisjon ja võrdõiguslikkuse edendamise asutus ühinesid 2013. aastal ja moodustasid Iirimaa inimõiguste ja võrdõiguslikkuse komisjoni (IHREC). Iirimaa inimõiguste ja võrdõiguslikkuse komisjon (edaspidi „komisjon“) loodi seaduse alusel moodustatud sõltumatu organina. Selle eesmärk on kaitsta ja edendada inimõigusi ja võrdõiguslikkust ning soodustada inimõiguste, võrdõiguslikkuse ja kultuuridevahelise mõistmise austamise kultuuri Iirimaal.

Komisjoni ülesanded on järgmised:

 • kaitsta ja edendada inimõigusi ja võrdõiguslikkust;
 • soodustada inimõiguste, võrdõiguslikkuse ja kultuuridevahelise mõistmise austamise kultuuri riigis;
 • edendada mõistmist ja teadlikkust inimõiguste ja võrdõiguslikkuse tähtsusest riigis;
 • soodustada häid tavasid kultuuridevahelistes suhetes, edendada sallivust ja mitmekesisuse aktsepteerimist riigis ja iga inimese vabaduse ja väärikuse austamist ning
 • teha tööd inimõiguste rikkumiste, diskrimineerimise ja keelatud käitumise kaotamiseks.

Komisjon võib ka kontrollida inimõiguste ja võrdõiguslikkuse kaitsega seotud seaduste ja tavade nõuetekohasust ja tõhusust riigis. Komisjon võib teha seda omal tahtel või valitsuse ministri taotluse alusel, et uurida mis tahes seadusandlikku ettepanekut ja esitada oma seisukohad selle mõju kohta inimõigustele või võrdõiguslikkusele. Komisjon võib omal tahtel või valitsuse taotlusel esitada ka valitsusele soovitusi, mida peab asjakohaseks seoses meetmetega, mida komisjoni arvates tuleks võtta inimõiguste ja võrdõiguslikkuse tugevdamiseks, kaitsmiseks ja toetamiseks Iirimaal.

Õigusasjades on komisjoni ülesanne teha tööd inimõiguste rikkumiste, diskrimineerimise ja keelatud käitumise kaotamiseks. Komisjon võib ka taotleda õigust ilmuda kõrgesse kohtusse või kõrgeimasse kohtusse olenevalt olukorrast menetlustes, mis hõlmavad või on seotud mis tahes isiku inimõiguste või võrdsete õigustega, ning tulla antud õiguse alusel kohale amicus curiae’na (seda õigust on nimetatud kohtud volitatud andma absoluutse kaalutlusõiguse alusel.)

Komisjon annab ka praktilist abi, sealhulgas õigusabi isikutele nende õiguste kaitsmisel, nagu ta peab asjakohaseks vastavalt artiklile 40. Komisjon võib 2003. aasta seaduse artikli 41 või 19 alusel algatada vajaduse korral menetlusi. Komisjonil on õigus viia läbi uurimist vastavalt artiklile 35 ja sellega kooskõlas. Komisjon võib ka koostada ja avaldada endale sobival viisil aruandeid, sealhulgas aruandeid enda teostatud, toetatud või tellitud uuringu kohta või uuringu kohta, millele ta on kaasa aidanud.

Komisjoni eesmärk on võimaldada muutusi. Ta võib toetada, teostada või tellida uuringuid või osutada nende jaoks või haridustegevuseks rahalist või muud abi. Komisjon võib pakkuda või aidata pakkuda haridust ja koolitust inimõiguste ja võrdõiguslikkuse küsimustes. Komisjon võib omal tahtel või ministri taotlusel teostada, toetada või tellida tegevusprogramme ja projekte rändajate ja muude vähemuste lõimimise, võrdõiguslikkuse (sealhulgas soolise võrdõiguslikkuse) ning mitmekesisuse ja kultuuriliste erinevuste austamise edendamiseks või osutada selleks rahalist või muud abi. Komisjon võib teha võrdõiguslikkuse hindamisi ja koostada tegevuskavasid või paluda seda vajaduse korral teha teistel.

Laste õiguste ombudsman

Aadress:

Ombudsman for Children’s Office
Millennium House
52-56 Great Strand Street
Dublin 1
Iirimaa

Tel: 01 865 6800

Veebisait: http://www.oco.ie
E-post: ococomplaint@oco.ie


Ülesanded: lasteombudsmani büroo on sõltumatu, seaduse alusel moodustatud organ. See loodi 2004. aastal eesmärgiga edendada ja kaitsta laste ja kuni 18aastaste noorte õigusi ja heaolu Iirimaal. See on riiklik inimõiguste asutus selliseid asutusi käsitlevate ÜRO Pariisi põhimõtete tähenduses. Lasteombudsmani büroo juhindub oma töös Iirimaa rahvusvahelistest inimõiguste alastest kohustustest, eelkõige nendest, mis on sätestatud ÜRO lapse õiguste konventsioonis.

Lasteombudsman on sõltumatu oma ülesannete täitmisel ning annab aru otse parlamendile (Oireachtas).

Lasteombudsmani büroo ülesanded on sätestatud 2002. aastal vastu võetud lasteombudsmani seaduses. Põhiülesanded on järgmised:

 • tagada sõltumatu, erapooletu ja tasuta kaebuste käsitlemise mehhanism, mille abil uurida riigiasutuste, koolide või haiglatega seotud kaebusi, mille on esitanud lapsed ja noored või täiskasvanud nende nimel;
 • anda valitsuse ministritele nõu lastega seotud õigusnormide ja poliitika kohta;
 • kutsuda riigiasutusi üles parandama oma tegevust ja menetlusi laste huvidest lähtuvalt;
 • juhtida tähelepanu küsimustele, mis lastele ja noortele muret valmistavad, ning
 • edendada teadlikkust laste õiguste ja heaoluga seotud küsimuste kohta ning selle kohta, kuidas neid õigusi jõustada.

Seoses büroo kaebuste lahendamise pädevusega on 2002. aasta seaduses sätestatud standardsed haldusomavoliga seotud alused kaebuste läbivaatamiseks ja uurimiste teostamiseks. Esialgset läbivaatamist või uurimist võib alustada kas büroosse saadetud kaebuse alusel või lasteombudsmani omal algatusel.

Võttes arvesse asjaolu, et iga uurimise käigus, mille võtab ette lasteombudsman, tuleb analüüsida meetme mõju lapsele ning et lastel endil on õigus pöörduda kaebusega büroo poole, sisaldab seadus konkreetseid seadusandlikke sätteid, mille puhul võetakse arvesse laste eriti suurt haavatavust:

 • kohustus võtta arvesse lapse parimaid huve;
 • kohustus võtta nõuetekohaselt arvesse lapse soove.

Menetlus: kui lasteombudsmani büroo saab kaebuse, vaadatakse see läbi, et hinnata kaebuse vastuvõetavust ning seda, kas kaebuse laad tingib selle läbivaatamise kiirkorras.

Lasteombudsmani büroo püüab alati lahendada kaebused poolte vahel ja võimalikult varases etapis ning on kohustatud võimaldama riigiasutusel, kelle peale kaebus esitati, tegeleda kaebuse esitaja murega esmalt ise.

Kui kaebus tunnistatakse vastuvõetavaks, toimub kaebuse esialgne läbivaatamine. Kui esialgse läbivaatamise tulemusel jõuab lasteombudsmani büroo järeldusele, et uurimine on põhjendatud, võib ta alustada kaebuse põhjalikumat uurimist.

Lisateavet lasteombudsmani büroole esitatud kaebuste menetlemise kohta võib leida järgmiselt veebisaidilt: https://www.oco.ie/complaints/

Tulemus: pärast uurimise lõpuleviimist võib lasteombudsmani büroo anda uurimise tulemuste põhjal vastavale riigiasutusele, koolile või haiglale soovitusi. Need soovitused võivad käsitleda olukorra leevendamist asjaomase lapse või asjaomaste laste jaoks ja/või üldisemate süsteemsete muudatuste tegemist laste huvidest lähtuvalt.

Soovitused ei ole õiguslikult siduvad. Kuid üks lasteombudsmani büroole seadusega antud õigus on esitada parlamendile (Oireachtas) eriaruanne juhul, kui riigiasutus ei järgi lasteombudsmani büroo soovitusi.

Ombudsman

Aadress:

Office of the Ombudsman,
6 Earlsfort Terrace,
Dublin 2

Veebisait: https://www.ombudsman.ie/
E-post: communications@ombudsman.ie

Tel: +353 (0) 1 639 5600

Menetletavad kaebused

Isik võib esitada ombudsmanile kaebuse järgmiste asutuste kohta:

 • ministeeriumid;
 • kohalikud omavalitsused;
 • tervishoiuamet (Health Service Executive – HSE);
 • asutused, näiteks heategevusorganisatsioonid ja vabaühendused, mis osutavad tervise- ja sotsiaalteenuseid HSE nimel;
 • Iirimaa postiamet ning
 • kõik avalik-õiguslikud asutused, mis on hõlmatud 2005. aasta puudega isikute seadusega nimetatud seaduse rakendamise eesmärgil.

Kaebuse esitamisele järgnev menetlus
Asjaomasel avalik-õiguslikul asutusel võidakse paluda esitada aruanne. Vajaduse korral võib tutvuda toimikute ja dokumentidega ning küsitleda ametnikke. Seejärel otsustab ombudsmani büroo, kas

 • teie kaebusel on alust ning
 • kas te olete avalik-õigusliku asutuse tegevuse või otsuse tagajärjel kahju kannatanud.

Enamikul juhtudel menetletakse kaebuseid mitteametlikult. Ombudsmani büroo võib teie probleemi arutada vahetult asjaomase avalik-õigusliku asutusega või tutvuda asjakohaste dokumentidega. Keerukamate juhtumite korral võidakse pidada vajalikuks teostada üksikasjalik uurimine. Kaebuse esitajad, kes ei ole rahul oma kaebust käsitleva menetluse tulemusega, saavad kasutada ka sisemist edasikaebamist.

Menetluse võimalikud tulemused

Kui ombudsmani büroo leiab, et te olete kannatanud kahju avalik-õigusliku asutuse ebaõiglase või sobimatu tegevuse tagajärjel, ning kui asjaomane avalik-õiguslik asutus ei ole astunud samme olukorra heastamiseks, võib ombudsmani büroo soovitada tal seda teha. Kui ombudsmani büroo peab seda asjakohaseks, võib ta paluda, et asutus teeks järgmist:

 • vaataks läbi oma tegevuse;
 • muudaks oma otsust ja/või
 • pakuks kaebuse esitajale:
  • selgitust;
  • vabandust ja/või
  • rahalist hüvitist.

Kui ombudsmani büroo otsustab, et teie kaebusel ei ole alust, selgitatakse teile, kuidas sellisele järeldusele jõuti.

Spetsiaalsed inimõigustega tegelevad asutused

Laste õiguste ombudsman

Vt riiklikke inimõiguste asutusi käsitlevat osa.

Andmekaitseasutus

Andmekaitsevoliniku büroo

21 Fitzwilliam Square South,
Dublin 2,
D02 RD28

Veebisait: https://www.dataprotection.ie/

Andmekaitsevoliniku büroo vastutab üksikisikute nende õiguste kaitsmise eest, mis on sätestatud 1988. ja 2003. aasta andmekaitseseaduses, ning vastutavatele töötlejatele pandud andmekaitsekohustuste täitmise tagamise eest.

Üksikisikud, kes leiavad, et nende õigusi on rikutud, võivad pöörduda kaebusega voliniku poole, kes uurib asja ja võtab mis tahes vajalikke meetmeid olukorra lahendamiseks. Üldsuse liikmed võivad anda andmekaitsevolinikule kirjalikult üksikasjalikku teavet kaebuse aluseks oleva vahejuhtumi kohta. Nad peaksid selgelt märkima, millise organisatsiooni või üksikisiku kohta kaebus esitatakse. Nad peaksid samuti näitama, mida on asjaomane organisatsioon teinud nende kaebuse käsitlemiseks ning millise vastuse nad organisatsioonilt said. Tuleks esitada ka organisatsiooniga peetud kirjavahetuse koopia ja tõendavad dokumendid. Andmekaitsevoliniku büroo võtab seejärel kaebusega seoses organisatsiooniga ühendust.

Sõltuvalt kaebuse laadist võib andmekaitsevolinik esmalt püüda leida lahenduse, mis on vastuvõetav kõigile pooltele. Kui juhtumit ei ole võimalik sõbralikult lahendada, uurib andmekaitsevolinik enne ametliku otsuse tegemist põhjalikult kõiki asjaolusid. Pärast uurimise lõpetamist teavitab volinik asjaomaseid pooli kirjalikult oma otsusest. Kui kaebus käsitleb elektroonilise side määruste (2003. aasta õigusakt nr 535, mida on muudetud 2008. aasta õigusaktiga nr 526) rikkumist, võib volinik otsustada, et asjaomane organisatsioon tuleb vastutusele võtta.

Muud spetsiaalsed asutused

i) Inimkaubanduse vastu võitlemise üksus

Department of Justice
Criminal Justice Policy
Human Trafficking Policy
Community Safety Policy & Economic, Transnational and Organised Crime Policy
51 St Stephen's Green
Dublin, D02 HK52

Tel: +353 1 602 8202

E-post: info@justice.ie

Inimkaubanduse uurimise ja selle vastu võitlemise koordineerimise üksus,

An Garda Síochána (Iirimaa riiklik politseiteenistus)

Garda National Protective Service Bureau,
Harcourt St
Saint Kevin’s
Dublin

Tel: +353 1 666 0000

E-post: blueblindfold@garda.ie
Veebisait: http://www.garda.ie/Controller.aspx?Page=5416&Lang=1
 • Menetlusse võetavate kaebuseliikide lühikirjeldus,
  inimkaubanduse küsimusi Iirimaal käsitlevad teabenõuded.

ii) Rahvusvahelise kaitse taotlustega seoses esitatud edasikaebusi lahendav kohus

International Protection Appeals Tribunal,
7 Hanover Street East,
Dublin 2.

Ülesanded: rahvusvahelise kaitse taotlustega seoses esitatud edasikaebusi lahendav kohus on sõltumatu organ, mis lahendab varjupaigaküsimustega seotud apellatsioone, mis on esitatud varjupaigataotluste läbivaatamise eest vastutava voliniku büroo soovituse peale mitte anda isikule pagulasseisundit. Rahvusvahelise kaitse taotlustega seoses esitatud edasikaebusi lahendav kohus lahendab ka apellatsioone, mis on esitatud otsuste peale, mille on teinud varjupaigataotluste läbivaatamise eest vastutava voliniku büroo Dublini II määruse alusel.

Menetlus:

varjupaigataotleja, kelle rahvusvahelise kaitse taotluse on rahvusvahelise kaitse amet tagasi lükanud, võib otsuse edasi kaevata rahvusvahelise kaitse taotlustega seoses esitatud edasikaebusi lahendavasse kohtusse. Taotluse tagasilükkamise kirjas teatatakse, kas teil on õigus edasi kaevata, ning määratakse apellatsiooni esitamise tähtaeg.

Koos taotluse tagasilükkamise kirjaga saadetakse teile apellatsioonivorm. Kui te ei ole apellatsioonivormi saanud, saate selle alla laadida sellelt lehelt.

Kõiki rahvusvahelise kaitse taotlustega seoses esitatud edasikaebusi lahendavale kohtule laekunud apellatsioone menetletakse kuupäevalises järjekorras. Teid teavitatakse, kui teie apellatsioonile on määratud ärakuulamise kuupäev.

Enne apellatsiooni esitamist peaksite tegema järgmist:

 • veenduma, et olete täitnud teie apellatsiooni liigile vastava vormi;
 • veenduma, et teie apellatsioon esitatakse rahvusvahelise kaitse ameti saadetud taotluse tagasilükkamise kirjas esitatud tähtajaks;
 • veenduma, et apellatsiooni kõik osad on täidetud ja vorm allkirjastatud.

Apellatsioonivormi saate esitada järgmiselt.

Postiaadressil:
The International Protection Appeals Tribunal
6/7 Hanover Street East
Dublin D02 W320
Tel: +353 (0) 1 474 8400

Skannituna e-posti aadressil: info@protectionappeals.ie

Alates varjupaigataotluste läbivaatamise eest vastutava voliniku negatiivse soovituse väljastamise kuupäevast on teile ette nähtud teatav aeg apellatsiooni esitamiseks. See aeg on siiski erineva pikkusega sõltuvalt varjupaigataotluste läbivaatamise eest vastutava voliniku järeldustest teie juhtumi kohta. Seega võib teil apellatsiooni esitamiseks olla aega 15, 10 või 4 tööpäeva. Apellatsiooni esitamiseks ette nähtud päevade arv märgitakse varjupaigataotluste läbivaatamise eest vastutava voliniku kirjas, milles teavitatakse teid asjaolust, et volinik on teinud soovituse teile pagulasseisundit mitte anda.

Kui olete täitnud apellatsiooniteatise vormi, peaksite selle saatma järgmisel aadressil:

The Chairperson
International Protection Appeals Tribunal
6/7 Hanover Street East
Dublin 2

Faks: 00353 1 4748410

Hoidke kindlasti alles kirjaga saadetud või faksitud vormi kättesaamise kinnitus.

Tulemus: kui teie suhtes antud varasem soovitus tühistatakse, siis tähendab see, et apellatsioonikohtu liige on soovitanud anda teile pagulasseisundi. Otsusest teatatakse teile kirjalikult. Seejärel edastatakse toimik justiits- ja võrdõiguslikkuse ministeeriumi otsuste üksusele.

Kui teie apellatsiooni ei rahuldata, siis tähendab see, et apellatsioonikohtu liige on soovitanud teile pagulasseisundit mitte anda. Otsusest teatatakse teile kirjalikult. Seejärel edastatakse toimik justiits- ja võrdõiguslikkuse ministeeriumi repatrieerimisüksusele.

iii) Politseiombudsman (Garda ombudsman)

The Garda Síochána Ombudsman Commission

150 Abbey Street Upper,
Dublin 1,
Iirimaa

Veebisait: https://www.gardaombudsman.ie/

Menetlusse võetavate kaebuseliikide lühikirjeldus

Organisatsioon võib tegeleda kaebuste ja talle arutamiseks suunatud juhtumitega, mis on seotud Iirimaa politseiteenistusega (An Garda Síochána). Kõige levinumad süüdistused, millele kaebustes viidatakse, on seotud võimu kuritarvitamise, ebaviisakuse, vägivalla tarvitamise või ametikohustuste täitmata jätmisega.
Arutamiseks suunatavad juhtumid on seotud surma põhjustamise või tõsise kahju tekitamisega.

Üldsuse liikmed (kes ei teeni Iirimaa politseiteenistuses) saavad organisatsioonile kaebuseid esitada ametiasutusse isiklikult kohale minnes, elektrooniliselt, telefoni või kirja teel, mis tahes politseijaoskonna kaudu või isiklikult komisjoni liikme poole pöördudes. Organisatsioonile saab juhtumeid arutamiseks suunata Iirimaa politseiteenistuse volinik seoses mis tahes küsimusega, mis annab politseivolinikule alust arvata, et politseiteenistuse liikme käitumise tulemusel võidi põhjustada isiku surm või tekitada talle tõsist kahju. Komisjon võib alustada uurimist ka kaebust saamata, kui leitakse, et uurimine on üldsuse huvides.

Kaebuse esitamisele järgneva menetluse lühikirjeldus

Pärast kaebuse saamist otsustatakse, kas see on õigusaktide alusel vastuvõetav või mitte. Kui kaebus tunnistatakse vastuvõetamatuks, siis uurimist ei järgne.
Kui kaebus tunnistatakse vastuvõetavaks, võidakse kaebuse esitaja ja kaebuse subjektiks oleva Iirimaa politseiteenistuse liikme nõusolekul teha vajaduse korral jõupingutusi, et saavutada menetlusväline lahendus. Vastasel korral võidakse asja uurida kui 2007. aasta politseiteenistuse määrustiku (distsipliin) või kriminaalõiguse võimalikku rikkumist. Huvitatud isikutel on õigus saada teavet uurimise käigu ja tulemuste kohta.

Menetluse võimalike tulemuste lühikirjeldus

Kaebus võidakse tunnistada vastuvõetamatuks.

Uurimine võidakse igal ajal lõpetada, kui pärast kaebuse vastuvõetavaks tunnistamist kogutud teabe alusel leiab komisjon, et kaebus on põhjendamatu või pahatahtlik, kaebus esitati teadmisega, et see on vale või eksitav, või kui pärast kõigi asjaolude kaalumist leiab komisjon, et edasine uurimine ei ole vajalik või mõistlikul määral võimalik.

Uurimise tulemusel võidakse politseinikule määrata karistus.

Uurimise tulemusel võidakse politseiniku suhtes algatada distsiplinaarmenetlus ja talle võidakse määrata karistus.

Toimik võidakse saata riigiprokuratuuri direktorile ning võidakse anda korraldus esitada süüdistus. Sellisel juhul võib järgneda kohtumenetlus.

Viimati uuendatud: 16/04/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.