Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Põhiõigused

Luksemburg

Sisu koostaja:
Luksemburg
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Siseriiklikud kohtud

Põhiõigused on sätestatud rahvusvahelistes tekstides, nt Euroopa inimõiguste konventsioonis ja ÜRO konventsioonides, samuti Luksemburgi konstitutsioonis ja Euroopa õigusega seotud küsimustes Euroopa Liidu põhiõiguste hartas.

Nendes õigustekstides sätestatud põhiõigustele on võimalik tugineda kõikides siseriiklikes kohtutes: kriminaal-, tsiviil-, kaubandus- või halduskohtus.

Tuleks märkida, et põhiõiguste rikkumiste eest võivad karistusi määrata kõik siseriiklikud kohtud, olgu siis tegemist kriminaal- või tsiviilkohtu või kui asjakohane, kaubandus- või halduskohtuga.

https://justice.public.lu/fr.html

http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html.

Ombudsman

Ombudsman

Ombudsman tegutseb parlamendi (Chambre des députés) juures ja ei saa oma töö käigus juhiseid üheltki teiselt asutuselt.

Ombudsmani ülesanne on tegeleda kaebustega, mille on esitanud füüsilised isikud või eraõiguslikud juriidilised isikud neid puudutavas küsimuses, mis on seotud riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuste või nende hallatavate asutuste tegevusega, välja arvatud nende tööstus-, finants- ja äritegevus. Ombudsmanile võib esitada kaebusi, mis puudutavad otse või kaudselt inimõigusi.

Füüsiline isik või eraõiguslik juriidiline isik, kes leiab, et eelmises lõigus loetletud asutus ei toiminud tema suhtes kooskõlas oma missiooniga või rikkus kehtivaid konventsioone, seadusi või muid õigusnorme, võib ombudsmani sekretariaadile esitada individuaalse kirjaliku kaebuse või suulise avalduse, paludes juhtida ombudsmani tähelepanu sellele küsimusele.

Kaebuse võib esitada alles pärast seda, kui asjaomased asutused on viinud küsimuse lahendamiseks lõpule asjakohased haldusmeetmed.

Kaebuse esitamine ombudsmanile ei katkesta muudeks menetlusteks ette nähtud tähtaegu, eelkõige pädevates kohtutes.

Ombudsmanil ei ole võimalik sekkuda kohtumenetlusse, samuti ei ole tal võimalik seada kahtluse alla kohtuotsuse põhjendatust. Kui aga tegemist on jõustunud kohtuotsuse täitmata jätmisega, on tal siiski võimalik anda kõnealusele asutusele korraldus täita otsus tema kehtestatud tähtaja jooksul.

Kaebus peab olema seotud kaebuse esitajat puudutava konkreetse küsimusega. Kaebus ei saa puudutada haldusasutuse toimimist üldiselt.

Kui kaebus on ombudsmani arvates põhjendatud, konsulteerib ta kaebuse esitaja ja haldusasutusega ning esitab kõik kõnealuse teenistuse ja kaebuse esitajaga seotud soovitused, mille abil on tema meelest võimalik kaebus lahendada vastastikusel kokkuleppel. Soovitused võivad sisaldada ettepanekuid teenistuse toimimise parandamiseks.

Kui ombudsmani arvates toob talle esitatud kaebusega seotud vaidlustatud otsuse kohaldamine kaasa ebaõigluse, võib ta soovitada kooskõlas asjaomaste õigusnormidega sellele teenistusele lahendust, mis võimaldab kaebuse esitaja olukorra õiglaselt lahendada, ning anda nõu, mis muudatusi tema arvates tuleks otsuse aluseks olevates õigusnormides teha.

Ombudsmani otsust jätta kaebus rahuldamata ei saa kohtus vaidlustada.

Ombudsman

36, rue du Marché-aux-Herbes
L-1728 Luxembourg

Tel: (+352) 26 27 01 01
Faks: (+352) 26 27 01 02

Veebisait: http://www.ombudsman.lu/
E-post: info@ombudsman.lu

Spetsiaalsed inimõigustega tegelevad asutused

Inimõiguste alane nõuandekomisjon (Commission consultative des droits de l'Homme)

Inimõiguste alane nõuandekomisjon (CCDH) on valitsuse nõuandekogu, mis vastutab inimõiguste edendamise ja kaitse eest Luksemburgi Suurhertsogiriigis. Sel eesmärgil esitab ta valitsusele kõikides üldiselt olulistes küsimustes, mis on seotud inimõigustega Luksemburgi Suurhertsogiriigis, arvamusi, uuringuid, seisukohti ja soovitusi, mille ta koostab täiesti sõltumatult. Oma arvamustes juhib ta valitsuse tähelepanu meetmetele, mis tema arvates aitavad inimõigusi kaitsta ja edendada. Peaminister esitab komisjoni arvamused, uuringud, seisukohad ja soovitused parlamendile.

See on puhtalt nõuandev valitsusorgan, millel puudub otsustuspädevus.

CCDH-l ei ole õigust üksikjuhtumeid menetleda.

Oma töö käigus teeb CCDH järgmist:

 • uurib vabalt kõiki tema pädevusse kuuluvaid küsimusi, mille on esitanud valitsus või mille komisjon on ise menetlusse võtnud ühe oma liikme või mõne isiku või organisatsiooni ettepaneku alusel;
 • kuulab ära üksikisikud ja võtab vastu asjakohast teavet või dokumente, mida on vaja tema pädevusvaldkonda kuuluvate olukordade hindamiseks;
 • pöördub otse või ajakirjanduse vahendusel üldsuse poole, eelkõige selleks, et teha oma arvamused ja soovitused avalikuks;
 • peab inimõiguste edendamise ja kaitsmise eesmärgil dialoogi teiste asutustega, nii kohtu- kui ka kohtuväliste asutustega.

Inimõiguste alane nõuandekomisjon

71-73, rue Adolphe Fischer
L-1520 Luxembourg

Tel: (+352) 26 20 28 52
Faks: (+352) 26 20 28 55

Veebisait: https://ccdh.public.lu/
E-post: info@ccdh.public.lu

Laste õigustega tegelev komisjon (Comité luxembourgeois des droits de l’enfant), tuntud kui Ombudscomité fir d’Rechter vum Kand (ORK)

ORKi liikmed tegutsevad oma ülesandeid täites erapooletult ja sõltumatult.

ORKil on võimalik oma töö käigus teha eelkõige järgmist:

 • analüüsida laste õiguste kaitseks ja edendamiseks loodud mehhanisme, et esitada asjaomastele asutustele vajaduse korral soovitusi vajalike kohanduste tegemiseks;
 • esitada arvamus laste õigustega seotud seaduste ja määruste ning seaduseelnõude kohta;
 • esitada teavet laste olukorra kohta ja tagada lapse õiguste konventsiooni kohaldamine; esitada valitsusele ja parlamendile iga-aastane aruanne laste õiguste olukorra ja enda tegevuse kohta;
 • edendada laste sõnavabadust ja nende aktiivset osalemist neid puudutavates küsimustes;
 • uurida olukordi, kus laste õigusi ei austata ja esitada soovitusi nende olukordade parandamiseks;
 • saada teavet ja kaebusi laste õiguste rikkumiste kohta ning kuulata sel eesmärgil lapse valitud tingimustel ära iga laps, kes palub ärakuulamist;
 • esitada teabe või kaebuste alusel või konkreetsetel juhtudel, mida ta on uurinud, soovitusi või nõuandeid laste õiguste ja huvide parema kaitse tagamiseks.

Selle tööga seoses on üksikuid olukordi või juhtumeid puudutav teave konfidentsiaalne. Konfidentsiaalsus ei takista ORKil esitamast pädevatele õigusasutustele teavet, mis võib ära hoida lapse parimate huvide kahjustamise.

ORKi liikmed teevad oma tööd käimasolevatesse kohtumenetlustesse sekkumata.

ORKi liikmetel on võimalik oma töö raames ning seadustes ja määrustes kindlaks määratud piires vabalt juurde pääseda kõikidele hoonetele, mis kuuluvad avalik- või eraõiguslikele asutustele, kes pakuvad lastele mõeldud vastuvõtuteenust (majutusega või ilma), nõustamist, abi, suuniseid, haridust või meelelahutust.

ORKi liikmetel on õigus küsida teavet, tõendeid või dokumente, välja arvatud neid, mis on hõlmatud arsti ja patsiendi vahelise konfidentsiaalsuse või muude ametisaladuse hoidmise nõudega.

Ombuds-comité fir d'Rechter vum Kand (ORK)

2, rue Fort Wallis
L-2714 Luxembourg

Tel: (+352) 26 123 124
Faks: (+352) 26 123 125

Veebisait: http://ork.lu/index.php/en/

Võrdse kohtlemise keskus (Centre pour l'égalité de traitement)

Täielikult sõltumatult oma tööd tegeva võrdse kohtlemise keskuse eesmärk on edendada, analüüsida ja jälgida kõikide isikute võrdset kohtlemist ilma diskrimineerimiseta rassi, etnilise päritolu, soo, usutunnistuse või veendumuste, puude või vanuse alusel.

Keskusel on võimalik oma töö käigus teha eelkõige järgmist:

 • avaldada aruandeid, esitada arvamusi ja soovitusi, teha uuringuid kõikides küsimustes, mis on seotud eespool nimetatud diskrimineerimise liikidega;
 • koostada ja esitada teavet või dokumente, mis on olulised tema ülesannete täitmise seisukohast;
 • anda abi inimestele, kes leiavad, et nad on 28. novembri 2006. aasta võrdse kohtlemise seaduse alusel diskrimineerimise ohvrid, pakkudes neile nõu ja juhendamist seoses nende isiklike õiguste, õigusaktide, kohtupraktika ja õiguskaitsevahenditega.

Üksikolukordi või -juhtumeid puudutav teave, mis saab liikmetele teatavaks nende töö käigus, on konfidentsiaalne. Konfidentsiaalsus ei takista keskusel esitamast pädevatele õigusasutustele teavet ohvri diskrimineerimise kohta vastavalt 28. novembri 2006. aasta võrdse kohtlemise seaduse artiklile 1.

Keskuse liikmetel ei ole võimalik sekkuda oma töö käigus käimasolevatesse kohtumenetlustesse.

Keskuse liikmetel on õigus küsida teavet, tõendeid või dokumente, mida neil on vaja oma töö tegemiseks, välja arvatud teave, mis on hõlmatud arsti ja patsiendi vahelise konfidentsiaalsuse või muude ametisaladuse nõuetega.

Võrdse kohtlemise keskus

B.P. 2026
L-1020 Luxembourg

Tel: (+352) 26 48 30 33
Faks: (+352) 26 48 38 73

Veebisait: http://cet.lu/fr/
E-post: info@cet.lu

Riiklik andmekaitsekomisjon (Commission nationale pour la protection des données)

Riiklik andmekaitsekomisjon on avalik-õigusliku institutsioon. Ta täidab oma ülesandeid sõltumatult.

Igal aastal esitab ta valitsuskabinetile oma töö kohta kirjaliku aruande.

Komisjoni roll on

 • jälgida ja kontrollida töödeldud andmete kogumise ja kasutamise õiguspärasust ning teavitada nende töötlemise eest vastutavaid isikuid nende kohustustest;
 • tagada inimeste põhiõiguste ja -vabaduste austamine, eelkõige nende eraelu puutumatus, ning teavitada üldsust asjaomaste isikute õigustest;
 • võtta vastu ja vaadata läbi kaebusi ja taotlusi andmete töötlemise õiguspärasuse kontrollimiseks;
 • anda valitsusele viimase taotlusel või komisjoni enda algatusel nõu andmetöötluse ja infotehnoloogia arengu tagajärgede kohta, mis puudutab põhiõiguste ja -vabaduste austamist; sel eesmärgil võib komisjon teha uuringuid, küsitlusi või anda eksperdihinnanguid.

Komisjon vastutab ka muudetud 30. mai 2005. aasta seaduse, mis käsitleb eraelu kaitset elektroonilise side sektoris, ja selle rakenduseeskirjade kohaldamise tagamise eest.

Iga isik, kes tegutseb enda nimel, advokaadi või nõuetekohaselt volitatud füüsilise või juriidilise isiku kaudu, võib esitada komisjonile taotluse, mis puudutab andmetöötlusega seotud põhiõiguste ja -vabaduste järgimist. Asjaomast isikut teavitatakse tema taotluse järelmitest.

Taotluse võib komisjonile esitada eelkõige isik, kes soovib isikuandmete töötlemise õiguspärasuse kontrollimist, kui talle keelduti andmast juurdepääsu või seda piirati.

Komisjon teavitab õiguskaitseasutusi kõikidest talle teadaolevatest rikkumistest.

Riiklik andmekaitsekomisjon

1, avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette

Tel: (+352) 26 10 60 -1
Faks: (+352) 26 10 60 - 29

Veebisait: https://cnpd.public.lu/fr/index.html

Luksemburgi vastuvõtu- ja integratsiooniamet (Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration (OLAI))

Luksemburgi vastuvõtu- ja integratsiooniameti ülesanne on korraldada uute välismaalt saabuvate isikute vastuvõtmist ning lihtsustada välismaalaste integratsiooniprotsessi, rakendades ja koordineerides koos kohalike asutuste ja kodanikuühiskonna osalejatega vastuvõtu- ja integratsioonipoliitikat, mille oluline element on diskrimineerimise vastu võitlemine. Amet korraldab sotsiaalabi andmist välismaalastele, kellel puudub õigus olemasolevale abile või hüvitistele, ning rahvusvahelise kaitse taotlejatele.

Amet teeb oma töö käigus koostööd ELi ja rahvusvaheliste organitega ning välismaalaste päritoluriikide asutustega.

Amet vastutab ministeeriumidevahelise integratsioonikomisjoniga konsulteerides integratsiooni ja diskrimineerimise vastu võitlemist käsitleva mitmeaastase riikliku tegevuskava projekti koostamise eest, määrates kindlaks peamised strateegilised sekkumisvaldkonnad ning käimasolevad ja tulevased poliitikameetmed.

Minister esitab kava projekti valitsusele heakskiitmiseks.

Valitsus esitab üldstrateegia ja määrab kindlaks integratsiooni ja diskrimineerimise vastu võitlemise eesmärgistatud meetmed.

Luxembourg Reception and Integration Agency (OLAI)

7,-9, avenue Victor Hugo
L-1750 Luxembourg

Tel: (+352) 247-85700

Veebisait: http://www.olai.public.lu/fr/index.html
E-post: info@olai.public.lu

Juurdepääs õiguskaitsele

Õigusalase teabe teenistus (Service d’accueil et d’information juridique)

See kohtute juurde loodud teenistus kuulub riigi peaprokuröri (procureur général d’Etat) alluvusse. Selle eesmärk on vastata eraisikute küsimustele ja anda neile üldist teavet nende õiguste ulatuse ning viiside ja vahendite kohta, mida on võimalik nende kaitseks kasutada.

Teenistuse ülesanne on

 • vastata eraisikute küsimustele ja suunata neid vastavatesse osakondadesse, andes neile teavet ja tehnilisi vahendeid, mida nad vajavad;
 • anda eraisikutele seoses tõstatatud probleemidega üldist teavet nende õiguste ulatuse kohta ning nende õiguste teostamise viiside ja vahendite kohta;
 • kuulata nende muresid seoses probleemidega, millega nad on oma õiguste teostamisel kokku puutunud, ja soovitada viise nendest üle saamiseks.

Teenistus annab teavet ainult suuliselt, kirjalikke konsultatsioone ei toimu.

Õigusalase teabe teenistus – Luksemburg

Cité judiciaire
Bâtiment BC
L-2080 - Luxembourg

Tel: (+352) 22 18 46

Õigusalase teabe teenistus – Diekirch

Justice de paix
Place Joseph Bech
L-9211 - Diekirch

Tel: (+352) 80 23 15

Õigusalase teabe teenistus – Esch sur Alzette

Justice de paix
Place Norbert Metz
L-4239 - Esch-sur-Alzette

Tel: (+352) 54 15 52

Riigi õigusabi

Riigi õigusabi võib anda kohtu- ja kohtuväliste menetluste, hagimenetluste ja hagita menetluste, hageja või kostja jaoks. Õigusabi saamiseks peavad seda taotleva isiku vahendid olema ebapiisavad, st samaväärsed tagatud miinimumsissetulekuga (revenu minimum garanti (RMG)). Vahendite ebapiisavust hinnatakse abi taotleva isiku ning temaga ühises majapidamises elavate isikute sissetuleku ja vara alusel.

Riigi õigusabi andmisest keeldutakse, kui isiku tegevus on selgelt lubamatu, alusetu, sobimatu või kui tekkivad kulud ei ole eesmärgiga proportsionaalsed.

Riigi õigusabi andmisest keeldutakse ka juhul, kui taotluse esitajal on õigus saada õigusabiga kaetavate kulude eest mis tahes alusel hüvitist kolmandalt isikult.

Riigi õigusabi saaval isikul on õigus juhtumi, menetluse või selle täimise jaoks vajaliku advokaadi ja juriidilise kutseala esindaja abile.

Selle üle, kas riigi õigusabi anda või mitte, otsustab advokatuuri esimees (Bâtonnier de l’Ordre des avocats) või tema määratud taotluse esitaja elukohajärgse assotsiatsiooninõukogu (Conseil de l’ordre) liige. Kui isik ei ole resident, teeb otsuse esimees või tema sel eesmärgil määratud assotsiatsiooninõukogu liige.

Ebapiisavate vahenditega isikud võivad pöörduda esimehe poole tema vastuvõtuaegadel või teha seda kirjalikult.

Kui politsei poolt kinnipeetud isik väidab, et tal on õigus saada riigi õigusabi ja ta taotleb seda, edastab taotluse esimehele teda kinnipidamise ajal abistav advokaat.

Veebisait:http://barreau.lu/votre-avocat/assistance-judiciaire/presentation

Luksemburgi kohtupiirkond

Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Luxembourg
B.P. 361
L-2013 Luxembourg

45, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

Diekirchi kohtupiirkond

Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Diekirch
B.P. 68
L-9201 Diekirch

Viimati uuendatud: 29/10/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.