Liikmesriikide kohtud ja muud kaebusi lahendavad organid

Holland

Põhiõigused on kirjas põhiseaduse 1. peatükis. Need õigused annavad kodanikele vabaduse elada ilma riigi sekkumiseta. Põhiseaduses on ka kirjas õigus osaleda ühiskondlikus elus ja poliitikas. Põhiõigused on näiteks väljendusvabadus, õigus isikuandmete kaitsele, hääleõigus ja õigus võrdsele kohtlemisele.

Sisu koostaja:
Holland

Põhiõigusi on kahte liiki.

  • Klassikalised põhiõigused: kodanikuõigused ja poliitilised õigused. Nende hulka kuuluvad muu hulgas hääleõigus, väljendusvabadus, õigus eraelu puutumatusele, usuvabadus ja diskrimineerimiskeeld.
  • Sotsiaalsed põhiõigused: majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised õigused. Nende hulka kuuluvad muu hulgas õigus eluasemele, sotsiaalkindlustusele, tervishoiule ja haridusele.

Sotsiaalsed põhiõigused ei ole enamasti kohtulikult kaitstavad õigused, küll aga on kohtulikult kaitstavad klassikalised põhiõigused. Seega võib kodanik pöörduda kohtusse, kui kohalik omavalitsus tahab piisava põhjenduseta keelata meeleavalduse korraldamise.

Viimati uuendatud: 14/05/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.