Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2022. aasta lõpuni.

Põhiõigused

Põhja-Iirimaa

Sisu koostaja:
Põhja-Iirimaa

Siseriiklikud kohtud

Inimõigustega tegelevad riiklikud asutused

Ombudsman

Spetsiaalsed inimõigustega tegelevad asutused

Muu

Siseriiklikud kohtud

1. Kuninglik kohtuamet

Kuninglik kohtuamet vastutab kriminaal-, tsiviil- ja perekonnaasjade kohtute haldamise eest Inglismaal ja Walesis ning tsentraliseeritud kohtute haldamise eest Šotimaal ja Põhja-Iirimaal. Amet tagab õiglase, tõhusa ja tulemusliku kohtusüsteemi, kus töötavad sõltumatud kohtunikud.

Kuningliku kohtuameti eesmärk on tagada, et kõigil kodanikel on nende erinevatele vajadustele vastav ja õigeaegne juurdepääs õigusemõistmisele olenemata sellest, kas nad on kuriteoohvrid või kuriteo tunnistajad, kuriteo toimepanemises süüdistatavad, võlgadesse sattunud tarbijad, ohus olevad lapsed, ärivaidlustes osalevad ettevõtjad või üksikisikud, kes jõustavad oma õigusi seoses tööhõivega või vaidlustavad riigiasutuste otsuseid.

Teavet kohtutega ühenduse võtmise kohta leiate järgmiselt aadressilt: http://www.justice.gov.uk/global/contacts/hmcts/courts/index.htm

Teavet tribunalidega ühenduse võtmise kohta leiate järgmiselt aadressilt: http://www.justice.gov.uk/global/contacts/hmcts/tribunals/index.htm

2. Põhja-Iirimaa kohtuteenistus

Põhja-Iirimaa kohtuteenistus (NICTS) on Põhja-Iirimaa justiitsministeeriumi allasutus. Kohtuteenistus pakub haldustuge Põhja-Iirimaa kohtutele, s.t apellatsioonikohtule, kõrgema astme kohtule, kroonikohtule, maakohtutele, rahukohtutele ja koronerikohtutele. Lisaks pakub kohtuteenistus haldustuge tribunalidele ning pöörab kohtuotsuste täitevbüroo kaudu täitmisele tsiviilkohtute otsused.

Veebisait: https://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals

Kontaktandmed: http://www.courtsni.gov.uk/en-GB/ContactDetails/

Lisateave

Tsiviilkohtumenetlus

Põhja-Iirimaal on menetlused sarnased Inglismaal ja Walesis teostatavate menetlustega. Kõrgema astme kohtus algab menetlus hagiavaldusega ja maakohtus tsiviilhagi või väiksema kohtuvaidluse avalduse esitamisega. See tuleb teha teatavaks kostjale, kellel on õigus ennast kaitsta. Tsiviilkohtute otsused pööratakse täitmisele kohtuotsuste täitevbüroo tsentraliseeritud menetluse kaudu.

Õigusabi

 1. Ühendkuningriigi kõigis kolmes jurisdiktsioonis kehtib laiaulatuslik süsteem, mille alusel võib õigusalast nõu või kohtus esindamist vajav isik saada rahalist abi riiklikest vahenditest. Need on õigusabi andmise süsteemid, mis on väga olulised iga üksikisiku seaduslike õiguste kasutamise eesmärgil. Õigusabi on suunatud neile inimestele, kelle sissetulek on väike või tagasihoidlik. Abi võib anda tasuta või võib abi andmise tingimuseks seada isiku omapoolse rahalise panuse. Kui antakse õigusabi, menetletakse asja tavalisel viisil selle erandiga, et isiku ja tema õigusnõustaja vahel ei toimu raha liikumist: kõik maksed tehakse õigusabi fondi kaudu.
 2. Põhja-Iirimaal vastutab õigusabi pakkumise eest Põhja-Iirimaa õigusteenuste komisjon. Tsiviil- või kriminaalasjas õigusabi saamise õigus tehakse kindlaks olemasolevate vahendite ja põhjendatuse kontrolli abil.
 3. Kui isik leiab, et on rikutud tema õigusi, mis tulenevad Euroopa inimõiguste kaitse konventsioonist, ning ta kavatseb anda oma asja Euroopa Inimõiguste Kohtusse, on tal mitu võimalust õigusalase nõu ja abi saamiseks. Õigusabi süsteemi alusel võib isikule abi anda kogenud õigusnõustaja hagi esitamisele eelnevates etappides. Kui Strasbourgis asuv Euroopa Inimõiguste Kohus tunnistab hagiavalduse vastuvõetavaks, võib hageja saada rahalist abi otse Strasbourgist. Abikõlblikkuse kindlaksmääramisel võetakse aluseks, kas hageja oleks kõlblik oma riigis kehtiva tasuta õigusabi saamiseks.
 4. Mitmes linnapiirkonnas annavad õigusalast nõu ja osutavad esindamise teenust õiguskeskused. Selline abi võib olla tasuta, sõltuvalt olemasolevatest vahenditest. Õiguskeskustes, mida rahastatakse eri allikatest – nende allikate hulka kuuluvad sageli ka kohalikud omavalitsusasutused –, töötavad tavaliselt täiskohaga palgalised juristid, kuid paljudes keskustes tehakse tööd ka ühiskondlikel alustel. Suur osa ajast on pühendatud eluaseme-, tööhõive-, sotsiaalkindlustus- ja immigratsiooniprobleemidele. Tasuta nõuandeid jagavad ka järgmised organid: kodanike nõuandebürood (Citizens Advice Bureaux), tarbijakaitse- ja eluasemeküsimustega tegelevad keskused ning spetsiaalsed nõuandekeskused, mida haldavad mitmesugused vabatahtlikud organisatsioonid. Pagulaste õiguskeskus (Refugee Legal Centre) ja sisserändajate nõuandeteenistus (Immigration Advisory Service), mis mõlemad saavad toetust riigieelarvest, annavad tasuta nõu ja abi varjupaigataotlejatele, ning sisserändajate nõuandeteenistus pakub tasuta nõu ja abi ka sisserändajatele, kellel on apellatsiooniõigus.

Kuriteoohvrid

 1. Kohtud võivad õigusrikkuja süüdimõistmise korral määrata, et õigusrikkuja peab ohvrile maksma hüvitist õigusrikkumisega põhjustatud vigastuste või tekitatud kahju eest. Inglismaal ja Walesis peavad kohtud kaaluma hüvitise määramist igal asjakohasel juhul ja põhjendama hüvitise määramata jätmist. Kui kohus kaalub nii hüvitise kui ka rahatrahvi määramist, on ohvritele hüvitise määramine olulisem ning määratud hüvitisesummade sissenõudmine peab toimuma enne rahatrahvi sissenõudmist.
 2. Kui riigiprokuratuur (Crown Prosecution Service) otsustab süüdistuse esitamata jätta, võivad ohvrid Inglismaal ja Walesis algatada erasüüdistusmenetluse, kuid praktikas tehakse seda harva. Ohvrid võivad ka esitada tsiviilkohtule hagi hüvitise saamiseks. Kohtumenetlust on lihtsustatud, nii et ka õigusalaste teadmisteta isikud saaksid algatada väiksemaid kohtuvaidlusi kahjuhüvitise saamiseks.
 3. Mis tahes riigi kodanikud, kes saavad Inglismaal, Walesis või Šotimaal kannatada vägivaldse kuriteo tagajärjel, võivad taotleda hüvitist riiklikest vahenditest kuriteokahjude hüvitamise kava alusel. Hüvitis määratakse tariifide põhjal ning maksed algavad 1000 naelsterlingist ja ulatuvad kõige raskemaid vigastusi saanud ohvrite puhul kuni 500 000 naelsterlingini.
 4. Põhja-Iirimaal kehtib eraldi kord, mille kohaselt saab teatavatel asjaoludel maksta kuriteokahjude, vara kuritahtliku kahjustamise, sealhulgas selle tagajärjel saamata jäänud tulu eest hüvitist riiklikest vahenditest.
 5. Ühendkuningriigis on kolm organisatsiooni, kes annavad kuriteoohvritele üldist abi: Inglismaa ja Walesi ohvriabiorganisatsioon, Šotimaa ohvriabiorganisatsioon ja Põhja-Iirimaa ohvriabiorganisatsioon. Neid organisatsioone rahastab valitsus.
 6. 1996. aasta juunis avaldas valitsus uue kuriteoohvri õiguste harta, mille järgimine muudeti 2006. aasta aprillis kohustuslikuks kuriteoohvreid käsitleva tegevusjuhendiga. Ohvritel on nüüd seaduslik õigus saada kriminaalmenetlusasutustelt kvaliteetset teenust. Tegevusjuhendis antakse ohvritele teavet ka selle kohta, kuidas esitada kaebust, kui nad ei saa kvaliteetset teenust. Tunnistaja õiguste harta kehtestamisega tagati tunnistajatele samasugune, kuid mitte seadusega sätestatud teenusestandardite pakett. Põhja-Iirimaal on avaldatud kuriteoohvreid käsitlev eraldi tegevusjuhend, milles esitatakse nende teenuste standardid, mida ohvrid peaksid saama, kui nad pöörduvad Põhja-Iirimaa kriminaalkohtusüsteemi poole, ja antakse teavet selle kohta, kuidas esitada kaebust. Kõigile teatatud kuriteo ohvritele antakse kuriteoohvrite õigusi käsitlev teabeleht, milles pakutakse praktilist nõu selle kohta, mida teha pärast kuriteo toimumist. Selles selgitatakse lihtsas keeles politsei- ja kohtumenetlust, hüvitise taotlemise menetlust ja seda, millist edasist abi nad võivad saada.

Inimõigustega tegelevad riiklikud asutused

Põhja-Iirimaa inimõiguste komisjon

Põhja-Iirimaa inimõiguste komisjon (NIHRC) on inimõigustega tegelev riiklik asutus, mis on saanud ÜROlt A-taseme akrediteeringu. Põhja-Iirimaa inimõiguste komisjoni rahastab Ühendkuningriigi valitsus, kuid see on sõltumatu avalik-õiguslik asutus, mis tegutseb täielikult kooskõlas ÜRO Pariisi põhimõtetega.

Meie töö on tagada, et valitsus ja muud avalik-õiguslikud asutused kaitseksid Põhja-Iirimaal igaühe inimõigusi. Aitame ka inimestel aru saada, millised on nende inimõigused ja mida nad saavad teha, kui nende õigusi eiratakse või rikutakse.

Kontaktandmed:

Temple Court
39 North Street
Belfast
Northern Ireland
BT1 1NA
Tel: +44 (0)28 9024 3987
E-post: information@nihrc.org
Veebisait: http://www.nihrc.org/

Ombudsman

Parlamentaarne ja tervishoiuteenuste ombudsman

Selle ombudsmani seadis ametisse parlament nii üksikisikute kui ka üldsuse abistamiseks.

Meie ülesanne on uurida kaebusi selle kohta, et ministeeriumid, muud Ühendkuningriigi riigiasutused ja Inglismaa riiklik tervishoiuteenistus ei ole toiminud õiglasel moel või on osutanud ebakvaliteetset teenust. Meie volitused on kehtestatud seadusega ja meie teenus on kõikidele tasuta.

Kontaktandmed:

The Parliamentary and Health Service Ombudsman
Millbank Tower
Millbank
London
SW1P 4QP
Veebisait: https://www.ombudsman.org.uk/

Spetsiaalsed inimõigustega tegelevad asutused

Laste õiguste ombudsman

Põhja-Iirimaa laste- ja noortevolinik

Laste- ja noortevolinik on 2003. aastal loodud struktuuriväline avalik-õiguslik asutus.

Volinik on praegu Koulla Yiasouma ning tema ülesanne on kaitsta ja edendada laste ja noorte õigusi ja parimaid huve Põhja-Iirimaal. Volinik järgib ka ÜRO lapse õiguste konventsiooni asjaomaseid sätteid.

Rahastaja on kogukondade ministeerium.

Kontaktandmed:

NICCY
Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
Northern Ireland BT2 7DP
Tel: 028 9031 1616
E-post: info@niccy.org
Veebisait: http://www.niccy.org/

Eakate volinik

Eakate volinik on 2011. aasta novembris loodud struktuuriväline avalik-õiguslik asutus. Volinik on praegu Eddie Lynch ning tema ülesanne on kaitsta ja edendada eakate huve Põhja-Iirimaal.

Kontaktandmed:

COPNI
Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
Northern Ireland BT2 7DP
Tel: 028 9089 0892
E-post: info@copni.org
Veebisait: http://www.copni.org/

Võrdõiguslikkust edendav asutus – correct JH

Põhja-Iirimaa võrdõiguslikkuse komisjon

Kontaktandmed:

Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
Northern Ireland BT 2 7DP
Tel: 028 90 500 600
E-post: information@equalityni.org
Veebisait:http://www.equalityni.org/

Põhja-Iirimaa võrdõiguslikkuse komisjon on 1998. aasta Põhja-Iirimaa seaduse (Northern Ireland Act 1998) alusel loodud struktuuriväline avalik-õiguslik asutus. Meie õigused ja kohustused tulenevad mitmest viimastel kümnenditel jõustatud määrusest, mis pakuvad kaitset diskrimineerimise eest vanuse, puude, rassi, usutunnistuse ja poliitilise arvamuse, soo ja seksuaalse sättumuse alusel. Meil on ka 1998. aasta Põhja-Iirimaa seadusest tulenevaid ülesandeid, mis on seotud avalik-õiguslikele asutustele kehtiva kohustusliku võrdõiguslikkuse ja heade suhete kohustusega.

Meie rahastaja on täitevamet.

Andmekaitseasutus

1. Teabevolinik

Teabevoliniku büroo on Ühendkuningriigi sõltumatu asutus, mis on loodud eesmärgiga toetada õigust saada teavet avalikes huvides, edendades avalik-õiguslike asutuste avatust ja üksikisikute andmete puutumatust.

Kontaktandmed:

Information Commissioner's Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire SK9 5AF
Tel: 0303 123 1113 (või 01625 545745, kui eelistate mitte helistada 03-ga algaval numbril; või +44 1625 545745, kui helistate välismaalt)
Veebisait: https://ico.org.uk/

2. Teabevolinik – piirkondlik büroo

Põhja-Iirimaa

Information Commissioner's Office – Northern Ireland
3rd floor, 14 Cromac Place
Belfast,
Northern Ireland BT7 2JB
Tel: 028 9026 9380
E-post: ni@ico.org.uk

Muu

1. Veebisait – Directgov

Ühendkuningriigi valitsuse ametlik veebisait, mis on mõeldud Ühendkuningriigi kodanikele.

Veebisait: http://www.gov.uk/

2. Kodanike nõustamise teenistus

Kodanike nõustamise teenistus aitab inimestel lahendada nende õiguslikke, rahalisi ja muid probleeme, andes tasuta sõltumatut ja konfidentsiaalset nõu ning mõjutades poliitikakujundajaid.

Veebisait: http://www.citizensadvice.org.uk/

3. Põhja-Iirimaa õigusteenuste komisjon

Põhja-Iirimaa õigusteenuste komisjon on justiitsministeeriumi struktuuriväline avalik-õiguslik asutus, mis loodi Põhja-Iirimaa 2003. aasta õiguskaitse kättesaadavuse määrusega. Justiitsminister David Ford on väljendanud kavatsust anda õigusteenuste komisjoni ülesanded 2014. aasta augustis üle ministeeriumi haldusalas tegutsevale täitevametile. Uue organisatsiooni nimeks saab Põhja-Iirimaa õigusteenuste amet. Üleviimine ei muuda põhimõtteliselt üldist teenuste osutamist, kuid toob kaasa juhtimise ulatusliku ja olulise paranemise ja suurema tõhususe.

Õigusteenuste komisjoni roll on hallata riiklikult rahastatavate õigusteenuste osutamist kohustusliku õigusabi süsteemide raames. Kasutame kohustuslikke teste, et määrata kindlaks, kas isik peaks saama tsiviilasjades õigusabi, ja kui ta on abikõlblik, maksame advokaatidele õigusteenuste osutamise eest. Kriminaalasjades õigusabi andmine on kohtusüsteemi ülesanne, kuid komisjon maksab ka vastavate osutatud õigusteenuste eest. Lisaks õigusabisüsteemi haldamisele toetame ka justiitsministeeriumi õigusabi reformimise töökava teostamisel.

Kontaktandmed:

The Northern Ireland Legal Services Commission
2nd Floor,
Waterfront Plaza,
8 Laganbank Road,
Mays Meadow,
Belfast,
Northern Ireland BT1 3BN
Tel: +44 (0)28 9040 8888
Veebisait:http://www.nilsc.org.uk/

Komisjoni ülesanne on edendada õiglast ja võrdset juurdepääsu õigusemõistmisele Põhja-Iirimaal, osutades selleks riigi eelarvest rahastatavaid õigusteenuseid.

Komisjoni eesmärk on osutada klientidele suunatud kvaliteetseid ja soodsaid teenuseid, mis on mõeldud eeskätt isikutele, kes neid teenuseid kõige enam vajavad.

Komisjon rahastab advokaate ja teisi nõustajad, et nad saaksid:

 • aidata kaitsta oma huve tsiviilasjades nendel inimestel, kellel on õigus saada õigusabi;
 • aidata inimesi, kes on eeluurimise all või kellele tahetakse esitada kriminaalsüüdistus.

4. Kuriteoohvrite volinik

Baroness Newlove of Warrington,
Victims' Commissioner for England & Wales
The Tower, 9th Floor,
102 Petty France,
London, SW1H 9AJ
E-post: victims.commissioner@victimscommissioner.gsi.gov.uk
Veebisait: http://victimscommissioner.org.uk/

Kuriteoohvrite voliniku ülesanne on edendada ohvrite ja tunnistajate huve, soodustada head tava nende kohtlemisel ning vaadata korrapäraselt läbi kuriteoohvrite tegevusjuhend, milles on esitatud need teenused, mida ohvritel on õigus saada.

Voliniku ülesanne on kuulata ära ohvrite ja tunnistajate arvamused, mõista kriminaalõigussüsteemi nende vaatekohast ja üritada aidata olemasolevaid teenuseid ja abi paremaks muuta.

Palun pange tähele, et seaduse kohaselt ei ole volinikul lubatud konkreetsetesse juhtumitesse sekkuda. Teeme siiski jõupingutusi juhiste andmiseks, kust saada parimat nõu ja abi.

5. Põhja-Iirimaa ohvriabiorganisatsioon

Kontaktandmed:

Central Office
Victim Support NI
Annsgate House
3rd Floor
70/74 Ann Street
Belfast
Northern Ireland BT 1 4EH
Tel: 028 9024 3133
E-post: belfast@victimsupportni.org.uk

Põhja-Iirimaa ohvriabiorganisatsioon on heategevusorganisatsioon, mis aitab mis tahes liiki kuriteost mõjutatud inimesi. Organisatsioon pakub emotsionaalset tuge, teavet ja praktilist abi kuriteoohvritele, tunnistajatele ja teistele kuriteost mõjutatud isikutele.

Põhja-Iirimaa ohvriabiorganisatsioon on juhtiv heategevusorganisatsioon, mis toetab kuriteost mõjutatud inimesi. Organisatsioon pakub tasuta konfidentsiaalset teenust olenemata sellest, kas kuriteost on teada antud või mitte. Tegemist on sõltumatu organisatsiooniga – see ei kuulu politsei, kohtute ega mis tahes muu kriminaalõigusasutuse haldusalasse.

Põhja-Iirimaa ohvriabiorganisatsioon annab igal aastal abi peaaegu 30 000 inimesele, keda kuritegu on mõjutanud.

6. Põhja-Iirimaa vangide ombudsman

Unit 2
Walled Garden
Stormont Estate
Belfast
Northern Ireland BT4 3SH
Tel: 028 90 44 3982
Tasuta telefoninumber: 0800 7836317
E-post: pa@prisonerombudsman.x.gsi.gov.uk
Veebisait: http://www.niprisonerombudsman.gov.uk/

Vangide ombudsmani nimetab ametisse Põhja-Iirimaa justiitsminister ning ta on täiesti sõltumatu Põhja-Iirimaa vanglaametist.

Vangide ombudsman uurib

 • Põhja-Iirimaal vangis hoitavate vangide kaebusi
 • Põhja-Iirimaal vangis hoitavate vangide külastajaid
 • surmajuhtumeid Põhja-Iirimaa vanglaameti haldusalas

Ombudsman on praegu Tom McGonigle, teda toetab uurijate ja muude töötajate meeskond.

7. Sisserändeteenuste voliniku büroo

Kontaktandmed:

5th Floor
21 Bloomsbury Street
London
WC1B 3HF
Tel: 020 7211 1500

Sisserändeteenuste voliniku büroo on sõltumatu struktuuriväline avalik-õiguslik asutus, mis loodi 1999. aasta sisserände- ja varjupaigaseaduse alusel.

1999. aasta sisserände- ja varjupaigaseaduses ning 2002. aasta kodakondsus-, sisserände- ja varjupaigaseaduses on antud sisserändeteenuste volinikule mitmesugused volitused, sealhulgas:

 • keelata nõustajal reguleeritud süsteemi sisenemine
 • reguleeritud süsteemiga liitunud nõustaja süsteemist väljaarvamine
 • nõustajate töö piiramine või erineva mahu kehtestamine
 • distsiplinaarsüüdistuse esitamine reguleeritud süsteemiga liitunud nõustajale
 • lähenemiskeelu või kohtumääruse taotlemine
 • vastutusele võtmine sisserände alase ebaseadusliku nõustamise ja/või teenuste osutamise eest
 • vastutusele võtmine sisserände alase nõustamise ja/või teenuste osutamise ebaseadusliku reklaamimise eest
 • nõustaja ruumidesse sisenemine
 • nõustaja dokumentide arestimine

Lisateabe saamiseks vt veebisait http://www.oisc.gov.uk/

8. Ohvrite ja kannatanutega tegelev komisjon

Kontaktandmed:

Commission for Victims and Survivors
Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
BT2 7DP
Tel: 028 9031 1000
Faks: 028 9060 7424

Põhja-Iirimaa ohvrite ja kannatanutega tegelev komisjon usub jäägitult oma töösse ja sellesse, et kõikidel ohvritel ja kannatanutel on õigus olla ära kuulatud, neile peab olema tagatud austav kohtlemine ja juurdepääs parimatele võimalikele teenustele. Põhja-Iirimaa ohvrite ja kannatanutega tegeleva komisjoni eesmärk on parandada konfliktide ohvrite ja kannatanute elu.

Komisjoni ülesanne on tegeleda kõikide ohvrite ja kannatanute vajadustega, tagades suurepärase teenuste osutamise, tunnustades mineviku pärandit ja ehitades üles paremat tulevikku. Komisjon tugineb mitmele põhiväärtusele, mida ta oma igapäevatöös kasutab. Komisjoni eesmärk on saavutada selliste väärtuste järgimisel põhinevaid tulemusi. Need väärtused on järgmised:

 • ohvrite kesksus – ohvrid ja kannatanud on komisjoni kogu tegevuse keskmes ning komisjon julgustab ja hindab nende osalemist;
 • avatus ja läbipaistvus – komisjon on oma töös alati avatud, aus, vastutustundlik ja vastutulelik;
 • võrdõiguslikkus ja mitmekesisus – komisjon kohtleb kõiki võrdselt ning astub ebavõrdsuse vastu erapooletuse, sõltumatuse ja terviklikkusega;
 • austus – komisjon suhtub kõikidesse, kes tema poole pöörduvad, viisakalt ja professionaalselt;
 • erapooletus – komisjon säilitab oma sõltumatuse ning hoiab kriitilist distantsi, et omada võimalust vaidlustada valitsuse ja asjaomaste asutuste tegevust;
 • kvaliteedi pakkumine – komisjoni eesmärk on pakkuda kõiki oma programme kõrgete standardite alusel.

Lisateabe saamiseks vt veebisait http://www.cvsni.org/

Viimati uuendatud: 10/04/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.