Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje sloveeni keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Põhiõigused

Sloveenia

Sisu koostaja:
Sloveenia
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Siseriiklikud kohtud

Inimõigustega tegelevad riiklikud asutused

Inimõiguste ombudsman (Varuh človekovih pravic)

Spetsiaalsed inimõigustega tegelevad asutused

Siseriiklikud kohtud

http://www.sodisce.si/sodisca/sodni_sistem/seznam_sodisc/

Sloveenia Vabariigi konstitutsioonikohus (Ustavno sodišče Republike Slovenije)
Beethovnova ulica 10
1001 Ljubljana
p. p. 1713
Tel: + 386 (01) 477 64 00; + 386 (01) 477 64 15
E-post: info@us-rs.si,

Sloveenia Vabariigi halduskohus (Upravno sodišče Republike Slovenije)
Fajfarjeva 33
1000 Ljubljana
Tel: + 386 (01) 47 00 100
Faks: + 386 (01) 47 00 150
E-post: urad.uprlj@sodisce.si

Maribori kohtu välisosakond
Tel: + 386 (02) 230 20 30
Faks: + 386 (02) 230 20 48
E-post: oddelek.uprmb@sodisce.si

Nova Gorica kohtu välisosakond
Tel: + 386 (05) 33 55 200
Faks: + 386 (05) 33 55 221
E-post: oddelek.uprng@sodisce.si

Celje kohtu välisosakond
Tel: + 386 (03) 42 75 380
Faks: + 386 (03) 42 75 388
E-post: oddelek.uprce@sodisce.si

Inimõigustega tegelevad riiklikud asutused

Vt inimõiguste ombudsmani käsitlev osa.

Inimõiguste ombudsman (Varuh človekovih pravic)

Inimõigustega tegeleva ombudsmani amet loodi Sloveenia Vabariigis selleks, et tagada inimõiguste ja põhivabaduste üldkaitse. Inimõiguste ombudsman, tema neli asetäitjat ja assistendid võtavad vastu kaebusi nendelt inimestelt, kelle arvates on riigiasutus, kohaliku omavalitsuse asutus või avalik-õiguslik juriidiline isik rikkunud inimõigusi või piiranud põhivabadusi. Inimõiguste ombudsman tegutseb kooskõlas 1994. aasta inimõiguste ombudsmani seadusega (Zakon o Varuhu človekovih pravic).

Inimõiguste ombudsman võib

  • anda rikkumise toimepanijale korralduse rikkumine heastada või lõpetada;
  • nõuda toimepanijalt isegi kahjutasu maksmist;
  • esitada kaebaja nimel ja nõusolekul konstitutsioonikohtule taotluse hinnata teatavate sätete või õigusakti põhiseaduslikkust ja legaalsust; või
  • esitada konstitutsioonikohtule kaebuse õiguse rikkumise kohta;
  • teha valitsusele või parlamendile ettepaneku seaduse või muu akti muutmiseks;
  • soovitada kõikidel tema vastutusalas olevatel asutustel parandada toimimist ja suhteid asjaosalistega;
  • esitada arvamuse õiguste rikkumise ja vabaduste piiramisega seonduva juhtumi kohta sõltumata selle menetluse etapist või liigist, mida asjaomane asutus teostab.

Inimõiguste ombudsman ei või tegutseda asjaomase riigiasutuse, kohaliku omavalitsuse asutuse ega avalik-õigusliku juriidilise isiku asemel ega rikkumisi heastada.

Rikkumise toime pannud asutus on kohustatud selle ise heastama. Ombudsman võib vaid erandkorras menetleda kohtus pooleli olevaid asju.

Seaduse kohaselt puuduvad ombudsmanil volitused tegutseda erasektoris, seega ei või ta sekkuda näiteks erafirma toimepandud rikkumistesse. Sellistes olukordades võib ta avaldada survet riigi-, kohaliku omavalitsuse asutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, kes teostab järelevalvet asjaomase eraettevõtja või isiku üle.

Ombudsman teostab järelevalvet ka kinnipidamisasutuste ja kinnipeetud isikute või vabadusepiiranguga isikute üle koostöös vabaühenduste ja inimõiguste organisatsioonidega.

Ombudsmanil on volitused teostada järelevalvet, anda hoiatusi ja soovitusi, kuid ametlike otsuste vastuvõtmine on keelatud.

Kontaktandmed:

Sloveenia Vabariigi inimõiguste ombudsman

Dunajska cesta 56 (4th floor)
1109 Ljubljana
Tel: 01 475 00 50
Tasuta abitelefon: 080 15 30
Faks: 01 475 00 40
E-post: info@varuh-rs.si

Spetsiaalsed inimõigustega tegelevad asutused

Laste ombudsman (Varuh otrokovih pravic)

Laste ombudsman kuulub ombudsmani institutsiooni ja töötab ombudsmani asetäitjana, täites eriülesandeid.

Võrdõiguslikkusega tegelev asutus (Zagovornik načela enakosti)

Võrdõiguslikkusega tegeleva asutuse eesmärk on diskrimineerimise ennetamine ja kaotamine Sloveenias.

ALGATUSED (KAEBUSED): võrdõiguslikkusega tegelev asutus menetleb teie algatusi või kaebusi väidetavate diskrimineerimisjuhtude kohta. Asutus esitab õiguslikult mittesiduva arvamuse selle kohta, kas teid on teatavas olukorras diskrimineeritud, st kas teid on koheldud ebavõrdselt isiklike asjaolude alusel. Samal ajal esitab ta soovitusi diskrimineerimise põhjustajale olukorra parandamiseks ning selgitusi rikkumise asjaolude ja tagajärgede kohta. Nii üritab asutus oma tegevuse kaudu rikkumisi mitteametlikult heastada ja aitab rikkujal edaspidi rikkumisi vältida. Kui probleemile sel viisil lahendust ei leita, võib asutus paluda, et vastav riigiamet rikkumist menetleks. Võrdõiguslikkusega tegeleva asutuse poole pöördumine on tasuta ja konfidentsiaalne.

ABISTAMISTEENUS: asutus pakub õiguslikku kaitset diskrimineerimise vastu muudes menetlustes, nt andes nõu, millised õiguskaitsevahendid teie käsutuses on ja kuidas neid muude riigiasutuste ees kasutada.

NÕUSTAMINE: Te võite küsida asutuselt arvamust selle kohta, kas teie käitumist peetakse või võib pidada diskrimineerimiseks ning nõu selle kohta, kuidas vältida diskrimineerimist ja järgida paremini võrdse kohtlemise nõuet.

TEAVE: asutus pakub üldteavet diskrimineerimise teema ja olukorra kohta Sloveenias.

Kontaktandmed:

Võrdõiguslikkusega tegelev asutus
Töö, perekonna, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste ministeerium
Kotnikova 28
1000 Ljubljana
Tel: 01/369 7 03
Faks: 01/369 78 29
E-post: zagovornik.uem@gov.si
Tasuta abitelefon: 080 12 13 (vaid riigisisesed kõned)
http://www.zagovornik.gov.si/

Kõnealusel veebisaidil on põhiteave esitatud täies mahus inglise, prantsuse, saksa, itaalia, ungari, serbia, bosnia, albaania ja roma keeles.

http://www.zagovornik.gov.si/si/o-zagovorniku/kdo-je-zagovornik/index.html

http://www.zagovornik.gov.si/si/o-zagovorniku/osebna-izkaznica/index.html

Teabevolinik (Informacijski pooblaščenec)

Teabevolinik teeb otsuseid isikuandmete kaitse nõude rikkumise kohta kooskõlas 2004. aasta isikuandmete kaitse seadusega (Zakon o varstvu osebnih podatkov) ja valdkondlike isikuandmete küsimusi käsitlevate seadustega (nt isikutunnistuse seadus (Zakon o osebni izkaznici)). Ta tegutseb ka omal algatusel (ex officio), kui leiab, et isikuandmete kaitse nõudest ei ole kinni peetud, ning teostab järelevalvet konkreetsetes valdkondades, ilma et talle oleks esitatud kaebus. Kontrolle teostavad teabevoliniku värvatud riiklikud isikuandmete kaitse eest vastutavad inspektorid. Teabevolinik võib nõuda isikuandmete parandamist, selgitada välja isikuandmete ebaseaduslikus omandamises või töötlemises seisnevaid rikkumisi ja määrata karistusi (trahve) isikuandmete vastutavatele töötlejatele. Teabevoliniku otsuste kohta võib esitada halduskaebuse Sloveenia Vabariigi halduskohtusse.

Kontaktandmed:

Teabevolinik
Zaloška 59
1000 Ljubljana
Tel: 01 230 97 30
Faks: 01 230 97 78
E-post: gp.ip@ip-rs.si

Viimati uuendatud: 23/03/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.