Liikmesriikide kohtud ja muud kaebusi lahendavad organid

Sloveenia

Sisu koostaja:
Sloveenia

Kohtud

http://www.sodisce.si/sodisca/sodni_sistem/seznam_sodisc/

Sloveenia Vabariigi konstitutsioonikohus (Ustavno sodišče Republike Slovenije)
Beethovnova ulica 10
1001 Ljubljana
p. p. 1713
Tel: + 386 (01) 477 64 00; + 386 (01) 477 64 15
E-post: info@us-rs.si,
Sloveenia Vabariigi halduskohus (Upravno sodišče Republike Slovenije)
Fajfarjeva 33
1000 Ljubljana
Tel: + 386 (01) 47 00 100
Faks: + 386 (01) 47 00 150
E-post: urad.uprlj@sodisce.si
Maribori kohtu välisosakond
Tel: + 386 (02) 230 20 30
Faks: + 386 (02) 230 20 48
E-post: oddelek.uprmb@sodisce.si
Nova Gorica kohtu välisosakond
Tel: + 386 (05) 33 55 200
Faks: + 386 (05) 33 55 221
E-post: oddelek.uprng@sodisce.si
Celje kohtu välisosakond
Tel: + 386 (03) 42 75 380
Faks: + 386 (03) 42 75 388
E-post: oddelek.uprce@sodisce.si

Inimõigustega tegelevad riiklikud asutused

Vt ombudsman

Ombudsman

Ombudsmani amet loodi Sloveenia Vabariigis selleks, et tagada inimõiguste ja põhivabaduste üldkaitse. Ombudsman, tema neli asetäitjat ja assistendid võtavad vastu kaebusi inimestelt, kelle arvates on riigiasutuse, kohaliku omavalitsuse asutuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku otsusega rikutud inimõigusi või piiratud põhivabadusi. Ombudsman tegutseb kooskõlas 1994. aasta inimõiguste ombudsmani seadusega (Zakon o Varuhu človekovih pravic).

Ombudsmanil on õigus:

  • nõuda rikkumise toimepanijalt rikkumise heastamist või lõpetamist;
  • teha rikkumise toimepanijale ettepanek maksta kahjutasu;
  • esitada kaebaja nimel ja nõusolekul konstitutsioonikohtule taotlus hinnata teatavate sätete või õigusakti põhiseaduslikkust ja legaalsust;
  • esitada konstitutsioonikohtule kaebus õiguse rikkumise kohta;
  • teha valitsusele ja parlamendile ettepanekuid seaduse või muu akti muutmiseks;
  • teha kõigile tema vastutusalas olevatele asutustele soovitusi nende toimimise ja kliendisuhete parandamiseks;
  • vabalt levitada oma arvamust õiguste rikkumise ja vabaduste piiramisega seonduva juhtumi kohta sõltumata selle menetluse etapist või liigist, mida asjaomane asutus teostab.

Ombudsman ei või tegutseda asjaomase riigiasutuse, kohaliku omavalitsuse asutuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku nimel ega selle asemel rikkumisi heastada.

Rikkumise toime pannud asutus on kohustatud selle ise heastama. Ombudsman võib vaid erandkorras menetleda kohtus pooleli olevaid asju.

Seaduse kohaselt puuduvad ombudsmanil volitused tegutseda erasektoris, seega ei saa ta sekkuda näiteks erafirma toimepandud inimõiguste rikkumistesse. Sellistes olukordades võib Ombudsman avaldada survet riigi-, kohaliku omavalitsuse asutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, kes teostab järelevalvet asjaomase eraettevõtja või isiku üle.

Ombudsman teostab järelevalvet ka kinnipidamisasutuste ja kinnipeetud isikute või vabadusepiiranguga isikute üle koostöös vabaühenduste ja inimõiguste organisatsioonidega.

Ombudsmanil on volitused teostada järelevalvet, anda hoiatusi ja soovitusi, kuid ametlike otsuste vastuvõtmine on keelatud.

Ombudsman korraldab laste tugiisikute tegevust. Tugiisikud kuuluvad vabatahtlike võrgustikku, mis tagab kõigile lastele võrdse juurdepääsu tugiteenustele.

Laste tugiisikute tegevuse eesmärk on aidata lastel väljendada oma arvamust kohtu- ja muudes menetlustes, milles nad osalevad, ning edastada laste arvamus asjaga tegelevatele asutustele ja organisatsioonidele laste õiguste ja hüvede kohta otsuse tegemiseks. Lapse tugiisik ei ole lapse õigusesindaja. Abi, mida tugiisikud pakuvad, kujutab endast psühho-sotsiaalset tuge, lastega rääkimist nende soovidest, tunnetest ja arvamustest, menetlustest ja toimingutest (lastele kohasel viisil), lastega töötamist õige lahenduse leidmiseks ning lastega otsuseid tegevates ametiasutustes kaasas käimist.

Kontaktandmed:

Sloveenia Vabariigi inimõiguste ombudsman (Varuh človekovih pravic RS)

Dunajska cesta 56 (4th floor)
1109 Ljubljana
Tel:, 01 475 00 50
Tasuta abitelefon: 080 15 30
Faks: 01 475 00 40
E-post: info@varuh-rs.si
https://www.varuh-rs.si/

Spetsiaalsed inimõigustega tegelevad asutused

Laste ombudsman (Varuh otrokovih pravic)

Laste ombudsman kuulub ombudsmani institutsiooni ja töötab ombudsmani asetäitjana, täites eriülesandeid.

Võrdõiguslikkusega tegelev asutus (Zagovornik načela enakosti)

Võrdõiguslikkusega tegeleva asutuse eesmärk on diskrimineerimise ennetamine ja kaotamine Sloveenias.

AVALDUSED (TAOTLUSED): võrdõiguslikkusega tegelev asutus menetleb teie avaldusi ja kaebusi väidetavate diskrimineerimisjuhtude kohta. Asutus esitab õiguslikult mittesiduva arvamuse selle kohta, kas teid on teatavas olukorras diskrimineeritud, st kas teid on koheldud ebavõrdselt isiklike asjaolude alusel. Asutus annab diskrimineerimise põhjustajale soovitusi olukorra parandamiseks, selle põhjuste kõrvaldamiseks ja tagajärgedega tegelemiseks. Mitteametliku vahendamise teel üritab asutus aidata rikkumisi heastada ja edaspidi rikkumisi vältida. Kui probleemile sel viisil lahendust ei leita, võib asutus teha asjaomasele järelevalveasutusele ettepaneku kohtusse pöörduda. Võrdõiguslikkusega tegeleva asutuse poole pöördumine on tasuta ja konfidentsiaalne.

ABISTAMISTEENUS: asutus pakub õiguslikku kaitset diskrimineerimise vastu muudes menetlustes, nt andes nõu, millised õiguskaitsevahendid teie käsutuses on ja kuidas neid suhetes teiste riigiasutustega kasutada.

NÕUSTAMINE: Asutuselt saab küsida arvamust selle kohta, kas teie tegevus on või võib olla diskrimineeriv, ning nõu selle kohta, kuidas vältida diskrimineerimist ja järgida paremini võrdse kohtlemise nõuet.

TEAVE: asutus pakub üldteavet diskrimineerimise teema ja olukorra kohta Sloveenias.

Kontaktandmed:

Võrdõiguslikkusega tegelev asutus (Zagovornik načela enakosti)
Železna cesta 16, 1000 Ljubljana
Tel: +386 (0)1 / 473 55 31
E-post: gp@zagovornik-rs.si
http://www.zagovornik.si/

Sellel veebisaidil on põhiteave esitatud täies mahus inglise, prantsuse, saksa, itaalia, ungari, serbia, bosnia, albaania ja roma keeles.

http://www.zagovornik.gov.si/si/o-zagovorniku/kdo-je-zagovornik/index.html

http://www.zagovornik.gov.si/si/o-zagovorniku/osebna-izkaznica/index.html

Teabevolinik

Teabevolinik menetleb teateid isikuandmete kaitse nõude rikkumise kohta kooskõlas 2004. aasta isikuandmete kaitse seadusega (Zakon o varstvu osebnih podatkov) ja isikuandmete kaitse eriaspekte käsitlevate valdkondlike seadustega (nt isikutunnistuse seadus (Zakon o osebni izkaznici)). Teabevolinik tegutseb ka omal algatusel, kui saab teada võimalikust isikuandmete kaitse rikkumisest, ja teeb sihipäraseid kontrolle ilma rikkumisteadet saamata. Kontrolle teostavad teabevoliniku juures töötavad riiklikud isikuandmete kaitse inspektorid. Teabevolinik võib nõuda isikuandmete parandamist, selgitada välja isikuandmete ebaseaduslikus omandamises või töötlemises seisnevaid rikkumisi ja määrata karistusi (trahve) isikuandmete vastutavatele töötlejatele. Teabevoliniku otsuse peale saab esitada halduskaebuse Sloveenia Vabariigi halduskohtusse.

Kontaktandmed:

Teabevolinik
Zaloška 59
1000 Ljubljana
Tel: 01 230 97 30
Faks: 01 230 97 78
E-post: gp.ip@ip-rs.si
https://www.ip-rs.si/
Viimati uuendatud: 16/12/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.