Liikmesriikide kohtud ja muud kaebusi lahendavad organid

Hispaania

Sisu koostaja:
Hispaania

Siseriiklikud kohtud

Inimõigustega tegelevad riiklikud asutused

Ombudsman

Spetsiaalsed inimõigustega tegelevad asutused

Muu

Siseriiklikud kohtud

Konstitutsioonikohus (Tribunal Constitucional)

Põhiõiguste ja -vabaduste tagamise eest vastutavad eelkõige kohtunikud ja kohtud, samas on lõppastmes nende õiguste kaitseks põhiseadusega ette nähtud konkreetne õiguskaitsevahend: kui kodaniku põhiõigusi või -vabadusi ei järgita, võib ta nende kaitseks pöörduda konstitutsioonikohtusse. Konstitutsioonikohus on põhiseaduse kõrgeim tõlgendaja. Tegemist on kõrgema kohtuga, kes kaitseb põhiseaduslikke tagatisi, ja on põhiseaduses sätestatud põhiõiguste ja vabaduste peamine tagaja.

Küsimuste korral saab konstitutsioonikohtuga ühendust võtta neljal viisil:

 • postiga:
  Tribunal Constitucional
  Calle Domenico Scarlatti 6
  28003 Madrid
  Spain
 • telefoniga: +34 915508000
 • faksiga: +34 915444088
 • e-postiga: buzon@tribunalconstitucional.es.

Lisateavet leiab veebisaitidel https://www.tribunalconstitucional.es/en ja https://www.poderjudicial.es

Inimõigustega tegelevad riiklikud asutused

Vt ombudsmani käsitlev peatükk.

Ombudsman (Defensor del Pueblo)

Ombudsmani büroo on institutsioon, kes tegeleb kodanike põhiõiguste ja -vabaduste säilitamise ja kaitsmisega. Selleks võib ta kontrollida Hispaanias avalikke teenuseid pakkuvate ametite ja asutuste ning Hispaania kodanikke välismaal abistavate Hispaania haldusbüroode tegevust.

Ombudsmani ametit peab praegu Francisco Fernandez Marugan.

Kui ombudsman saab kaebuse selle kohta, et õigust on mõistetud seadusega vastuolus, saadab ta selle prokuratuuri (Ministerio Fiscal), kus kaebust uuritakse ja kus võetakse seadusega kooskõlas vajalikud meetmed või kus otsustatakse kaebus edastada Hispaania kohtute üldnõukogule (Consejo General del Poder Judicial). Ta võib ka esitada valitsusele soovitusi, kui on vaja teha õigusaktides muudatusi.

Ombudsmanil on õigus esitada apellatsioonkaebusi põhiseadusvastasuse ja õiguste ja vabaduste rikkumise kohta ning algatada habeas corpus’e menetlus.

Ombudsman EI SAA sekkuda järgmistes olukordades:s

 • kaebus ei ole seotud riigiasutuste tegevusega;
 • tegemist on üksikisikutevahelise konfliktiga;
 • isik saab oma kaebusega seotud asjaoludest teada alles rohkem kui aasta möödudes;
 • tegemist on anonüümse kaebusega, mis ei sisalda konkreetseid nõudeid, mis on esitatud pahauskselt või mille menetlemine võib kahjustada kolmanda isiku õigustatud huve;
 • kaebus on sisulises vastuolus konkreetse kohtuotsusega.

Kodanikud võivad pöörduda ombudsmani poole otse, ilma advokaadi või õigusliku esindaja abita. Kogu menetlus on tasuta.

Menetlus algab kaebuse esitamisega. Allkirjastatud kaebus peab sisaldama selle esitaja ees- ja perekonnanime, kontaktaadressi, kaebuse asjaolusid ja asjaomas(t)e ametiasutus(t)e nime.

Kaebusele tuleb lisada selles kirjeldatud probleemiga seonduvate olulisemate dokumentide koopiad. Pärast kaebuse esialgset läbivaatamist saadetakse selle esitajale toimiku number, mille abil saab ta nõutada teavet juhtumi menetlemise seisu kohta.

Kaebuse saab esitada järgmiselt:

 • internetis: ombudsmani veebisaidi rubriigis „Presenta tu queja“ („Kaebuse esitamine”) asuvas elektroonilises registris;
 • isiklikult: ombudsmani büroos aadressil Calle Zurbano nr 42, Madrid. Büroo on avatud esmaspäevast reedeni kl 9.00–14.00 ja esmaspäevast neljapäevani kl 16.00–18.00. Augustikuus on büroo pärastlõunati suletud;
 • postiga: kiri tuleb saata järgmisel aadressil:
  Ombudsman (Defensor del Pueblo)
  Calle Zurbano, 42
  28010 Madrid
  Spain
 • faksiga: allkirjastatud kaebus tuleb faksida numbril +34 913081158.

Kui Te soovite saada teavet ombudsmani tegevuse või oma kaebuse menetlemise kohta, võite kasutada järgmisi võimalusi:

 • minna ombudsmani büroosse aadressil Calle Zurbano nr 42, Madrid;
 • e-postiga: registro@defensordelpueblo.es.
 • helistada numbril:
  • 900101025 (ainult Hispaaniast): tasuta number, millel helistades saab teavet ombudsmani tegevuse ja kaebuse esitamise võimaluste kohta;
  • +34 914327900: teave kaebuse menetlemise seisu kohta.
  • Kõnealust telefoniteenust saab kasutada järgmistel aegadel:
   - esmaspäevast neljapäevani kl 9.00–14.00 ja kl 15.00–18.00;
   - reedeti kl 9.00–14.00 ja 16.00–18.00. Augustikuus teenust pärastlõunati ei pakuta.

Lisateavet leiab veebisaitidel https://www.defensordelpueblo.es.

Spetsiaalsed inimõigustega tegelevad asutused

 • Lasteombudsman

Ombudsman tagab kõikide kodanike õiguste kaitse hoolimata nende vanusest. Lisaks sellele on mitmes Hispaania autonoomses piirkonnas ka institutsioonid, kes tegelevad alaealiste kaitsega.

Hispaania õigus tunnustab alaealise õigust esitada ombudsmanile või samaväärsele autonoomse piirkonna institutsioonile kaebus.

 • Võrdse kohtlemisega tegelevad asutused

Rassilisest või etnilisest päritolust sõltumatu võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise edendamise nõukogu (Consejo para la promoción de la igualdad de trato y no discriminación de las personas por el origen racial y étnico)

Nõukogusse kuuluvad erinevad riiklikud, sõltumatute piirkondade ja kohalikud ametiasutused, ettevõtlus- ja ametiühinguliidud ning mittetulundusasutused, kes tegelevad rassilisest või etnilisest päritolust sõltumatu võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise edendamisega.

Nõukogu eesmärk on edendada rassilisest või etnilisest päritolust sõltumatut võrdset kohtlemist ja mittediskrimineerimist hariduse ja tervishoiu valdkonnas, samuti juurdepääsu sotsiaalkindlustushüvitistele, sotsiaalteenustele, eluasemele, töökohtadele, koolitusele ning üldisemalt kõikidele kaupadele ja teenustele.

Nõukogu neli peamist ülesannet on:

 1. anda sõltumatut nõu diskrimineerimise ohvritele nende kaebuste menetlemisel;
 2. avaldada omal algatusel sõltumatuid uuringuid, uurimistulemusi ja aruandeid;
 3. edendada võrdse kohtlemise meetmeid ja diskrimineerimiskeeldu, tehes asjaomaseid soovitusi ja ettepanekuid;
 4. koostada ja kiita heaks nõukogu iga-aastane tegevusaruanne ning esitada see võrdõiguslikkuse ministrile (Ministerio de Igualdad).

Lisateavet leiab veebisaitidel https://igualdadynodiscriminacion.igualdad.gob.es ja https://igualdadynodiscriminacion.igualdad.gob.es/contactar/home.htm.

 • Andmekaitseasutus

Hispaania andmekaitseamet (Agencia Española de Protección de Datos)

Hispaania andmekaitseamet on sõltumatu järelevalveasutus, kes jälgib, et mis tahes tegevus toimuks kooskõlas andmekaitset käsitlevate õigusaktidega, ning kes kindlustab ja tagab isikuandmete kaitsega seotud põhiõiguste järgimise.

Hispaania andmekaitseamet tegeleb kodanike taotluste ja kaebustega ning annab teavet andmekaitseseaduses sätestatud õiguste kohta Ley Orgánica de Protección de Datos (andmekaitset käsitlev konstitutsiooniline seadus). Samuti annab ta nõu ja abi asutustele, kes kasutavad isikuandmeid sisaldavaid vorme (näiteks äriühingud, institutsioonid ja ametiasutused), et tagada nende tegevuse vastavus seaduse nõuetele.

Ülesanded seoses isikutega, kelle andmeid töödeldakse:

 • taotluste ja kaebuste menetlemine;
 • teabe andmine seadusega ettenähtud õiguste kohta;
 • meediakampaaniate edendamine.

Ülesanded seoses isikutega, kes andmeid töötlevad:

 • seadusega ettenähtud lubade väljaandmine;
 • korrigeerivate meetmete määramine;
 • seaduse rikkumise korral andmete kustutamise ja andmete töötlemise peatamise nõudmine;
 • karistuste määramine;
 • vajaduse korral abi ja teabe nõutamine;
 • rahvusvahelise andmeedastuse lubade andmine.

Hispaania andmekaitseametiga saab küsimuste või kaebuste esitamiseks ning selgituste või soovituste saamiseks ühendust võtta kolmel eri viisil:

 • postiga:
  Agencia Española de Protección de Datos
  Calle Jorge Juan 6
  28001 Madrid
  Spain
 • telefoniga: +34 912663517
 • e-postiga: ciudadano@agpd.es.

Lisateavet leiab veebisaitidel https://www.agpd.es/.

 • Muud sptesialiseerunud asutused

Hispaania puudega inimeste esindajate komitee (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad)

Hispaania puudega inimeste esindajate komitee (CERMI) on puudega Hispaania kodanike nimel toimiv esindus-, kaitse- ja tegevusüksus. Üle kolme ja poole miljoni oma ebasoodsast olukorrast teadlikku inimest ja nende pereliikmed on otsustanud ühineda katusorganisatsioonidesse, et edendada puudega inimeste õiguste tunnustamist ja saavutada nende kohtlemine täieõiguslike kodanikena, kellel on samad õigused ja võimalused nagu muul elanikkonnal.

Küsimuste korral saab CERMIga ühendust neljal eri viisil:

 • postiga:
  Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
  Secretaría General
  Calle Recoletos, 1 Bajo
  28001 Madrid
  Spain
 • telefoniga: +34 913601678
 • faksiga: +34 914290317
 • e-postiga: cermi@cermi.es

Lisateavet leiab veebisaitidel http://www.cermi.es/

või konsulteerida võib ka puudega inimeste olukorra riikliku vaatluskeskuse veebisaiti https://www.observatoriodeladiscapacidad.info.

Varjupaiga- ja pagulaste amet (Oficina de Asilo y Refugio)

Varjupaiga- ja pagulaste amet (OAR) kuulub siseministeeriumi juurde ja tema ülesanne on teha kooskõlas varjupaigaõigust reguleerivate õigusaktidega ettepanekuid Hispaania elamislubade andmiseks.

Lisaks sellele hõlmab varjupaiga- ja pagulaste ameti tegevus järgmist:

 • toimikute kontrollimine ja töötlemine, et teha kindlaks riigid, kes vastutavad varjupaigataotluste menetlemise eest kooskõlas kehtivate rahvusvaheliste konventsioonidega;
 • Hispaania piiripunktides ja Hispaania välisesindustes esitatud varjupaigataotluste kontrollimine ja nende kohta otsuste tegemine.

Teavet saab varjupaiga- ja pagulaste ametilt nõutada:

 • postiga:
  Oficina de Asilo y Refugio
  Calle Pradillo, 40
  28002 Madrid
  Spain
 • telefoniga: +34 915372170.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust siseministeeriumi asjaomase osakonnaga (la sección correspondiente del Ministerio del Interior) .

Kinnipidamisasutuste peasekretariaat (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias)

Karistussüsteem on riigi julgeoleku- ja sotsiaalpoliitika oluline osa. Kinnipidamisasutuste põhiseaduslik ülesanne ja peamine eesmärk on korraldada ja ellu viia tegevust, mis seisneb kriminaalkaristuste ja -meetmete jõustamisega seotud avalike teenuste pakkumises.

Teavet saab varjupaiga- ja pagulaste ametilt nõutada:

 • postiga:
  Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
  Calle Alcalá 38-40
  28014 Madrid
  Spain
 • telefoniga: +34 913354700
 • faksiga: +34 913354052.

Lisateavet saab veebisaidil http://www.institucionpenitenciaria.es/.

Muu

Hispaania advokaatide üldnõukogu (Consejo General de la Abogacía Española)

Hispaania advokaatide üldnõukogu (CGAE) on Hispaania advokaatide kodade esindus-, koordinatsiooni- ja täitevorgan. Tegemist on avalik-õigusliku organiga, kellel on juriidilise isiku staatus ja kellel on oma ülesannete täitmiseks täieulatuslikud volitused.

Advokaatide üldnõukogu reguleerib advokaatide kutsetegevust ja kaitseb kõnealuse elukutse mainet. Hispaanias on 83 advokaatide koda, kuhu kuulub kokku 137 447 praktiseerivat advokaati (andmed on esitatud 2016. aasta detsembri seisuga), ning 10 autonoomset advokaatide kodade nõukogu (Consejos Autonómicos de Colegios de Abogados).

Õigus tasuta õigusabile on Hispaanias väga laiaulatuslik. Advokaatide kojad tagavad õiguse tõhusale õiguskaitsele kõikidele kodanikele, kasutades selleks riigi õigusabi süsteemi, samuti õigusabi- ja õigusnõustamisteenuseid konkreetsetele inimrühmadele, näiteks sisserändajatele, kinnipeetavatele, naistele, koduvägivalla ohvritele ja eakatele.

Küsimuste korral saab advokaatide üldnõukoguga ühendust kolmel eri viisil:

 • postiga:
  Consejo General de la Abogacía Española
  Paseo Recoletos 13
  28004 Madrid
  Spain
 • telefoniga: +34 915232593
 • e-postiga:informacion@cgae.es.

Lisateavet leiab veebisaitidel http://www.cgae.es/ ja https://www.abogacia.es/servicios/ciudadanos/servicios-de-orientacion-juridica-gratuita.

Viimati uuendatud: 17/01/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.