Liikmesriikide kohtud ja muud kaebusi lahendavad organid

Rootsi

Sisu koostaja:
Rootsi

Põhiseadused ja valitsemisseadus

Rootsis kaitstakse kodanike õigusi ja vabadusi eelkõige kolme seadusega: valitsemisseadus (regeringsformen), ajakirjandusvabaduse seadus (tryckfrihetsförordningen) ja sõnavabaduse seadus (yttrandefrihetsgrundlagen). Valitsemisseaduses on sätestatud, et avalikku võimu tuleb teostada kõikide inimeste võrdsust ning iga üksikisiku vabadust ja väärikust austades.

Kohtusüsteemi sõltumatus ja õigus pöörduda kohtusse

Kohtusüsteemi sõltumatus on tagatud valitsemisseadusega. Rootsis on kohtutel üksikisiku õiguste kaitsel keskne roll. Rootsi kohtusüsteemis on õiguskaitsevahenditega tagatud põhiõiguste kaitse. Kohtumenetlus toimub tavaliselt üldkohtus või üldises halduskohtus, teatavaid juhtumeid lahendavad haldusasutused. Milline kohus on pädev menetlema põhiõiguste rikkumisega seotud kohtuasja, sõltub konkreetsetest asjaoludest, nagu see, millist õigust rikuti ja millises olukorras. Ka see, kas õigust rikkus eraõiguslik või avalik-õiguslik asutus, võib mõjutada seda, milline kohus on pädev asja menetlema.

Rohkem teavet Rootsi kohtusüsteemi kohta leiate siit.

Abi või teave ametiasutustelt

Rootsis on palju ametiasutusi, kelle ülesandeks on erineval viisil aidata kaasa põhiõiguste austamisele. Nendel asutustel on erinevad tööülesanded. Osa asutusi annab näiteks ainult teavet õiguste kohta oma tegevusvaldkonnas, kuid teised võivad pakkuda konkreetsel juhul juriidilist abi.

Ametiasutuse otsimiseks võite kasutada interaktiivset vahendit Fundamental Rights Interactive Tool.

Viimati uuendatud: 09/11/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.