Tämän sivun alkukielistä versiota kreikka on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Perusoikeudet

Kreikka

Sisällön tuottaja:
Kreikka
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Kansalliset tuomioistuimet

Oikeusasiamies

Erikoistuneet ihmisoikeuselimet

Kansalliset tuomioistuimet

Kreikassa ei ole tuomioistuinta, joka olisi toimivaltainen nimenomaan perusoikeuksien loukkaamista koskevissa tapauksissa. Kreikassa käännytään joko siviili-, rikos- tai hallintotuomioistuimen puoleen sen mukaan, millaisesta rikoksesta tai teosta on kyse.

Siitä, onko kyse perusoikeuden loukkaamisesta vai ei, päätetään kansallisten aineellisoikeudellisten sääntöjen perusteella. Kansallisten (siviili-, rikos- tai hallinto-oikeudenalan) prosessioikeudellisten normien mukaan päätetään, missä toimivaltaisessa (siviili-, rikos- tai hallinto-) tuomioistuimessa menettely käydään.

Tuomioistuin antaa joko hylkäävän tai suoraan täytäntöönpanokelpoisen lopullisen päätöksen.

Siviili- ja rikosoikeudelliset tuomioistuimet

Hallintotuomioistuimet

Kansalliset ihmisoikeuselimet

Kreikan kansallinen ihmisoikeuskomissio

Neofytou Vamva 6
10674 Athens, GREECE

Kansallinen ihmisoikeuskomissio on riippumaton neuvoa-antava valtion elin ihmisoikeuksien suojeluun liittyvissä asioissa. Se on perustettu Yhdistyneiden kansakuntien sääntöjen ja Pariisin periaatteiden mukaisesti. Sen jäsenet edustavat 32:ta eri organisaatiota (mm. riippumattomat viranomaiset, yliopistojen oikeustieteelliset ja muut tiedekunnat, ammattiliitot, kansalaisjärjestöt, puolueet ja ministeriöt).

Ihmisoikeuskomission tehtävänä on muistuttaa jatkuvasti kaikkia valtion elimiä tarpeesta suojata kaikkien niiden henkilöiden ihmisoikeudet, jotka oleskelevat Kreikan alueella.

Ihmisoikeuskomissiolla on perustuslakinsa 2667/1998 (sellaisena kuin se on muutettuna ja voimassa) mukaan asiallinen toimivalta

a) tutkia ihmisoikeuksien suojelua koskevia kysymyksiä, joita on esittänyt joko hallitus, parlamentin puheenjohtajakokous, sen jäsenet tai kansalaisjärjestöt

b) antaa suosituksia, tehdä ehdotuksia, laatia tutkimuksia, esittää kertomuksia ja lausuntoja, jotta toteutettaisiin ihmisoikeuksien suojelua parantavia lainsäädännöllisiä, hallinnollisia tai muita toimenpiteitä

c) laatia aloitteita, jotta yleinen tietoisuus ihmisoikeuskysymyksistä lisääntyisi ja jotta tiedotusvälineissä kiinnitettäisiin ihmisoikeuksien kunnioittamiseen enemmän huomiota

d) toteuttaa aloitteita ihmisoikeuksien kunnioittamisen edistämiseksi koulutusjärjestelmässä

e) vaalia pysyviä yhteyksiä ja tehdä yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen, muiden maiden vastaavien elinten sekä kansallisten tai kansainvälisten kansalaisjärjestöjen kanssa

f) antaa lausunto kertomuksista, joita Kreikka aikoo esittää kansainvälisille järjestöille ihmisoikeuksien suojelusta

g) tuoda esiin Kreikan kansallisen ihmisoikeuskomission kantoja eri yhteyksissä

h) laatia vuosikertomuksia ihmisoikeuksien suojelusta

i) organisoida ihmisoikeuksien dokumentointikeskuksen toimintaa

j) tarkastella Kreikan lainsäädännön saattamista kansainvälisen ihmisoikeuksien suojelua koskevan lainsäädännön mukaiseksi ja antaa asiaa koskevia lausuntoja valtion toimivaltaisille elimille.

KANSALAISJÄRJESTÖT

Kreikassa on lukuisia kansalaisjärjestöjä, joiden puoleen henkilöt voivat kääntyä ja pyytää apua silloin kun heidän perusoikeuksiaan loukataan. Toimivaltainen viranomainen kansalaisjärjestöihin liittyvissä kysymyksissä on sisäministeriö, ks. verkkosivu

http://www.mfa.gr/

Oikeusasiamies

Oikeusasiamies on riippumaton viranomainen, jonka asema on vahvistettu perustuslaissa. Oikeusasiamies perustettiin lailla 2477/97, ja se aloitti toimintansa 1. lokakuuta 1998. Oikeusasiamiehen toiminnasta säädetään laissa 3094/03. Oikeusasiamiehen palvelut ovat maksuttomia.

Oikeusasiamies tutkii julkisen palvelun tehtäviä suorittavien elinten yksittäisiä hallintokäytäntöjä tai laiminlyöntejä tai konkreettisia toimia, jotka loukkaavat luonnollisten tai oikeushenkilöiden oikeuksia tai haittaavat näiden oikeutettuja etuja.

Jokainen kansalainen voi kääntyä oikeusasiamiehen puoleen, jos yhteydenotto toimivaltaiseen viranomaiseen ei ole johtanut ongelman ratkaisuun.

Oikeusasiamiehen tehtävänä on kansalaisten ja viranomaisten välinen sovittelu, jonka tavoitteena on kansalaisen oikeuksien suojelu, huonon hallinnon torjuminen ja lainsäädännön noudattaminen.

Sovittelijana oikeusasiamies antaa ohjeita ja tekee ehdotuksia hallintoviranomaisille. Oikeusasiamies ei langeta seuraamuksia eikä kumoa viranomaisten laittomia käytäntöjä.

Chatzigianni Mexi 5
115 28 Athens, GREECE

Erikoistuneet ihmisoikeuselimet

  • Lapsiasiavaltuutettu

Oikeusasiamies (ks. edellä) tutkii myös hallintoviranomaisten ja yksityishenkilöiden tekoja ja laiminlyöntejä, jotka loukkaavat lasten oikeuksia.

Lastensuojelukysymyksissä oikeusasiamies on toimivaltainen myös silloin, kun luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt loukkaavat lasten oikeuksia.

  • Yhdenvertaisen kohtelun periaatetta edistävät elimet

I. Neuvoston direktiivi 2000/43/EY (annettu 29.6.2000) ja neuvoston direktiivi 2000/78/EY (annettu 27.11.2000) saatettiin osaksi Kreikan kansallista oikeusjärjestelmää lailla 3304/2005. Laissa määrätään, että oikeusasiamies, tasa-arvokomissio ja työtarkastusvirasto (S.EP.E.) edistävät yhdenvertaisen kohtelun periaatetta, ja vahvistetaan niiden toimivaltuudet.

Siinä määrätään erityisesti seuraavaa:

  1. Oikeusasiamies puolustaa yhdenvertaisen kohtelun periaatetta tapauksissa, joissa julkisen palvelun tehtäviä hoitava viranomainen loukkaa kyseistä periaatetta. Julkisen palvelun tehtäviä hoitavasta viranomaisesta määrätään lain 3094/2003 (Kreikan virallinen lehti A 10) 3 §:n 1 momentissa ”Oikeusasiamies ja muut säännökset”.
  2. Tapauksissa, joissa luonnolliset tai oikeushenkilöt loukkaavat yhdenvertaisen kohtelun periaatetta, edellä mainittuja tapauksia lukuun ottamatta, kyseistä periaatetta puolustaa tasa-arvokomissio; poikkeuksena tähän ovat työhön ja ammattiin liittyvät tapaukset.
  3. Työhön ja ammattiin liittyvissä tapauksissa, joissa luonnolliset tai oikeushenkilöt loukkaavat yhdenvertaisen kohtelun periaatetta, lukuun ottamatta edellä (1 kohdassa) mainittuja tapauksia, kyseistä periaatetta puolustaa työtarkastusvirasto (S.EP.E.).

ΙΙ. Kaikenlainen sukupuoleen perustuva syrjintä kielletään ehdottomasti laissa 3896/2010. Laki koskee miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanoa työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa – voimassaolevan lainsäädännön saattaminen yhdenmukaiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston 5 päivänä heinäkuuta 2006 annetun direktiivin 2006/54/EY kanssa (Kreikan virallinen lehti A 207, 8.12.2012).

Lain tarkoituksena on taata miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen soveltaminen työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa seuraavilla aloilla: a) mahdollisuudet työhön, myös uralla etenemiseen, ja ammatilliseen koulutukseen, b) työsopimukset ja työehdot, mukaan lukien palkka, ja c) ammatilliset sosiaaliturvajärjestelmät, sellaisena kuin niistä on määrätty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2006/54/EY.

Oikeusasiamies seuraa ja edistää miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen soveltamista edellä mainitun lain soveltamisalalla (lain 3896/2010 25 §).

  • Tietosuojaelin

Tietosuojaelin on riippumaton viranomainen. Se perustettiin lailla 2472/1997, jolla saatetaan direktiivi 95/46/EY osaksi Kreikan lainsäädäntöä.

Tietosuojaelimen tehtäviin kuuluu suojella oikeutta henkilöllisyyteen ja henkilön oikeutta yksityiselämään Kreikassa lain 2472/1997 ja lain 3471/2006 säännösten mukaisesti.

Tietosuojaelimen päätehtävänä on suojella kansalaisia, jotta heidän henkilötietojaan ei käsitellä lainvastaisesti, ja auttaa heitä aina, kun heidän oikeuksiaan voidaan todeta loukatun millä tahansa toiminta-alalla.

Tietosuojaelimen tavoitteena on lisäksi tukea ja ohjata tietojen käsittelystä vastaavia tahoja niiden täyttäessä lakisääteisiä velvollisuuksiaan ottaen huomioon kreikkalaisen yhteiskunnan uudet palvelutarpeet sekä digitaalisen viestinnän ja internetin läpilyönnin.

Kifisias 1-3
115 23 Athens, GREECE

Hallinnolliset tarkastukset

Tietosuojaelin tekee omasta aloitteestaan tai kantelun perusteella arkistoja koskevia hallinnollisia tarkastuksia niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Tarkastuksia tekevät tarkastusosaston valtuuttamat virkamiehet, joiden mukana kulkee tärkeiksi arvioiduissa tapauksissa tietosuojaelimen jäsen. Tarkastuksen tekijöillä on erityistutkijan asemassa oikeus päästä jokaiseen arkistoon ilman minkäänlaisia luottamuksellisuutta koskevia rajoituksia.

Aluksi tarkastetaan, että tarkastuksen kohde täyttää lain 2472/97 ja lain 3471/2006 vaatimukset (ilmoittaminen, tiedottaminen, muut tapauskohtaiset velvoitteet, näyttö). Myöhemmin tietojärjestelmän tarkastuksessa tutkitaan lain 2472/1997 6 ja 10 §:n mukaisesti järjestelmän keskeiset ominaisuudet, tietojen luonne sekä niiden organisatoristen ja teknisten toimenpiteiden varmistama turvallisuustaso, jotka tietojenkäsittelystä vastaava on toteuttanut tietojen suojaamiseksi. Tarkastuksen päätyttyä laaditaan päätelmä, joka toimitetaan tietosuojaelimen täysistuntoon.

Tietosuojaelin tekee riippumattomia tarkastuksia Schengenin tietojärjestelmän kansallisessa osassa Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 114 artiklan 1 kohdan (laki 2514/1997, Kreikan virallinen lehti 140 A) mukaisesti. Se käyttää Europol-yleissopimuksen 23 artiklan (laki 2605/1998, Kreikan virallinen lehti 88 A) mukaisia kansallisen valvontaviranomaisen toimivaltuuksia, tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyn yleissopimuksen 17 artiklan (laki 2706/1999, Kreikan virallinen lehti 77 A) mukaisia toimivaltuuksia sekä mistä tahansa muusta kansainvälisestä yleissopimuksesta johtuvia valvontavaltuuksia.

Muutoksenhaut, kantelut ja kyselyt

Tietosuojaelin tutkii kantelut ja kyselyt, jotka koskevat lain soveltamista ja hakijoiden oikeuksien suojaa tapauksissa, joissa tietojenkäsittely on loukannut näitä oikeuksia, ja tekee niissä päätökset. Se myös määrää tietojenkäsittelystä vastaaville tai näiden mahdollisille edustajille hallinnollisia seuraamuksia silloin, kun ne ovat rikkoneet velvollisuuksia, jotka kuuluvat niille lain 2472/97 nojalla tai minkä tahansa muun sellaisen säädöksen nojalla, joka koskee yksilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojaelin voi myös tehdä kantelun lain rikkomisesta toimivaltaisille hallinto- ja oikeusviranomaisille.

  • Muut erikoistuneet elimet

EPANODOS on voittoa tavoittelematon yksityisoikeudellinen oikeushenkilö, joka toimii oikeus-, avoimuus- ja ihmisoikeusministeriön alaisuudessa.

EPANODOS-elimen päätehtävänä on vankilasta vapautuneiden juoheva sopeuttaminen yhteiskuntaan erityisesti tukemalla heidän ammatillista koulutustaan ja pääsyään työmarkkinoille, tarjoamalla heille neuvontaa ja psykososiaalista tukea sekä kehittämällä integroitumista edistäviä suojarakenteita.

Derigny 28-30 & Tritis Septemvriou
Plateia Viktorias, 104 34 Athens, GREECE

Päivitetty viimeksi: 17/09/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.