Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Perusoikeudet

Irlanti

Sisällön tuottaja:
Irlanti
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Kansalliset ihmisoikeuselimet

Oikeusasiamies

Erikoistuneet ihmisoikeuselimet

Kansalliset ihmisoikeuselimet

Irlannin ihmisoikeus- ja tasa-arvokeskus (Irish Human Rights & Equality Commission)

Osoite:

Irish Human Rights Commission
4th Floor, Jervis House
Jervis Street
Dublin 1
Puhelin: + 353 1 858 9601
Faksi: + 353 1 858 9609
Sähköposti: info@ihrec.ie

Irlannin ihmisoikeuskomissio ja tasa-arvovaltuutettu yhdistyivät vuonna 2013 ja muodostivat Irlannin ihmisoikeus- ja tasa-arvokomission (Irish Human Rights and Equality Commission, IHREC). IHREC on riippumaton lakisääteinen elin. Sen tarkoituksena on suojella ja edistää ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa sekä kehittää ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja kulttuurien välisen yhteisymmärryksen kunnioittamista Irlannissa.

IHREC:n tehtävänä on

 • suojella ja edistää ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa,
 • kehittää ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja kulttuurien välisen yhteisymmärryksen kunnioittamista Irlannissa,
 • edistää ihmisoikeuksien ja tasa-arvon merkityksen ymmärtämistä Irlannissa,
 • edistää hyviä käytäntöjä kulttuurien välisissä suhteissa, suvaitsevaisuutta ja monimuotoisuuden hyväksymistä Irlannissa sekä henkilön vapauden ja ihmisarvon kunnioittamista,
 • auttaa lopettamaan ihmisoikeusloukkaukset, syrjintä ja kielletty käyttäytyminen.

IHREC voi myös arvioida ihmisoikeuksien suojelua ja tasa-arvoa koskevan lainsäädännön ja oikeuskäytännön asianmukaisuutta ja vaikuttavuutta Irlannissa. Se voi tehdä näin oma-aloitteisesti tai hallituksen ministerin pyynnöstä. Se voi tutkia lainsäädäntöehdotuksia ja esittää näkemyksensä ihmisoikeuksiin tai tasa-arvoon liittyvistä vaikutuksista. IHREC voi myös joko oma-aloitteisesti tai hallituksen pyynnöstä esittää sopiviksi katsomiaan suosituksia hallitukselle toimenpiteistä, joihin olisi IHREC:n mielestä ryhdyttävä ihmisoikeuksien ja tasa-arvon lujittamiseksi, suojelemiseksi ja ylläpitämiseksi Irlannissa.

Oikeusasioiden osalta IHREC:n tehtävänä on auttaa lopettamaan ihmisoikeusloukkaukset, syrjintä ja kielletty käyttäytyminen. IHREC voi myös pyytää lupaa esiintyä tapauksen mukaan joko ylemmän oikeusasteen tuomioistuimessa (High Court) tai ylimmässä muutoksenhakutuomioistuimessa (Supreme Court) ulkopuolisena asiantuntijana (amicus curiae) oikeudenkäynnissä, jossa käsitellään ihmisoikeus- tai tasa-arvokysymyksiä. (Kumpi tahansa tuomioistuin voi oman harkintavaltansa mukaan myöntää tällaisen luvan).

IHREC antaa yksityishenkilöille tarpeen mukaan käytännön apua, myös oikeusapua, jotta nämä voivat puolustaa oikeuksiaan 40 §:n mukaisesti. Vuoden 2003 lain 41 tai 19 §:n mukaan IHREC voi tarvittaessa nostaa kanteen. IHREC:llä on toimivalta suorittaa tutkimuksia 35 §:n nojalla ja sen mukaisesti. IHREC voi myös laatia ja julkaista sopivaksi katsomallaan tavalla selontekoja, myös sen toteuttamista, rahoittamista, teettämistä tai avustamista tutkimuksista.

IHREC pyrkii mahdollistamaan muutoksen. Tätä varten se voi rahoittaa, toteuttaa ja teettää tutkimuksia ja koulutustoimia tai antaa niille taloudellista tai muuta tukea. IHREC voi tarjota koulutusta tai avustaa ihmisoikeus- ja tasa-arvokoulutuksen tarjoamisessa. IHREC voi joko omasta aloitteestaan tai ministerin pyynnöstä toteuttaa, rahoittaa tai teettää toimintaohjelmia ja hankkeita, joilla edistetään maahanmuuttajien ja muiden vähemmistöjen kotouttamista, tasa-arvoa (myös sukupuolten tasa-arvoa) sekä monimuotoisuuden ja kulttuurierojen kunnioittamista, tai antaa niille taloudellista tai muuta tukea. IHREC voi tehdä tasa-arvoa koskevia arviointeja ja laatia toimintasuunnitelmia tai tarvittaessa pyytää muita tekemään niin.

Lapsiasiavaltuutettu

Osoite:

Ombudsman for Children’s Office
Millennium House
52-56 Great Strand Street
Dublin 1
Ireland
https://www.oco.ie
Sähköposti: ococomplaint@oco.ie

Tehtävät: Lapsiasiavaltuutetun toimisto (Ombudsman for Children’s Office, OCO) on riippumaton lakisääteinen elin, joka perustettiin vuonna 2004 edistämään ja valvomaan lasten ja enintään 18-vuotiaiden nuorten oikeuksien ja hyvinvoinnin toteutumista Irlannissa. Se on Yhdistyneiden kansakuntien antamissa, kansallisia ihmisoikeuselimiä koskevissa Pariisin periaatteissa tarkoitettu kansallinen ihmisoikeuselin. Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintaa ohjaavat Irlannin kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet, jotka sisältyvät erityisesti YK:n yleissopimukseen lapsen oikeuksista.

Lapsiasiavaltuutettu hoitaa tehtävänsä riippumattomasti ja vastaa toiminnastaan suoraan parlamentille (Oireachtas).

Lapsiasiavaltuutetun toimiston tehtävät on kirjattu lapsiasiavaltuutetusta vuonna 2002 annettuun lakiin (Ombudsman for Children Act). Tärkeimmät tehtävät ovat:

 • tarjota riippumaton, puolueeton ja ilmainen kantelujärjestelmä, jossa käsitellään lasten ja nuorten tai aikuisten heidän puolestaan tekemiä kanteluja, jotka koskevat viranomaisten, koulujen tai sairaaloiden toimintaa;
 • toimia ministereiden neuvonantajana lapsia koskevaan lainsäädäntöön ja politiikkaan liittyvissä kysymyksissä;
 • kannustaa viranomaisia kehittämään toimintatapojaan ja menettelyjään lasten eduksi;
 • tuoda esiin lapsia ja nuoria askarruttavia asioita; ja
 • lisätä tietoisuutta lasten oikeuksiin ja hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä ja siitä, miten nämä oikeudet saadaan toteutumaan.

Vuonna 2002 annetussa laissa esitetään yleiset hallinnollisia epäkohtia koskevat perusteet, joiden nojalla lapsiasiavaltuutetun toimisto käsittelee kantelut ja suorittaa tutkimuksensa. Alustavat selvitykset tai tutkimukset voidaan käynnistää joko toimiston saaman kantelun perusteella tai lapsiasiavaltuutetun omasta aloitteesta.

Lapsiasiavaltuutetun kaikkien tutkimusten kohteena on oltava jonkin toimenpiteen lapselle aiheuttamat vaikutukset, ja lapset voivat itse esittää kantelun toimistolle. Tämän vuoksi laissa säädetään seuraavat erityisvelvoitteet, joissa otetaan huomioon lasten erityinen haavoittuvuus:

 • velvoite ajaa lapsen etua;
 • velvoite ottaa asianmukaisesti huomioon lapsen toiveet.

Menettelyt: Kun lapsiasiavaltuutetun toimistoon jätetään kantelu, toimisto tutkii, voiko se ottaa kantelun käsiteltäväksi, ja määrittää, edellyttääkö kantelu nopeutettua käsittelyä.

Lapsiasiavaltuutetun toimisto pyrkii löytämään ratkaisun kantelun kohteena olevaan ongelmaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Sen velvollisuutena on antaa kantelun kohteena olevalle viranomaiselle tilaisuus ensin vastata esitettyihin väitteisiin.

Jos kantelu otetaan käsiteltäväksi, se siirtyy alustavaan tarkasteluun. Jos lapsiasiavaltuutetun toimiston suorittaman alustavan tarkastelun perusteella vaikuttaa siltä, että asiaa on syytä tutkia, toimisto voi tutkia kantelua perusteellisemmin.

Lisätietoja lapsiasiavaltuutetun toimiston soveltamasta kantelumenettelystä on verkkosivuilla: https://www.oco.ie/complaints/make-a-complaint

Ratkaisut: Kun lapsiasiavaltuutetun toimisto on saanut tutkintansa päätökseen, se voi esittää tutkinnan tulosten perusteella suosituksia kyseiselle viranomaiselle, koululle tai sairaalalle. Suositukset voivat liittyä lapsen tai lasten tilanteen parantamiseen ja/tai lasten edun mukaisten laajempien muutosten tekemiseen.

Suositukset eivät ole oikeudellisesti sitovia. Yksi lapsiasiavaltuutetun toimiston lakisääteisistä valtuuksista on kuitenkin toimivalta esittää parlamentille (Oireachtas) erityinen selonteko, jos viranomainen ei hyväksy sen esittämiä suosituksia.

Oikeusasiamies

Osoite:

Office of the Ombudsman
18 Lower Leeson Street
Dublin 2
https://www.ombudsman.ie
Sähköposti: ombudsman@ombudsman.gov.ie
Puhelin: +353 1 639 5600

Käsiteltävät kantelutyypit

Oikeusasiamiehelle voi kannella

 • valtion viranomaisista,
 • paikallisviranomaisista,
 • terveydenhuoltoviranomaisesta (Health Service Executive, HSE),
 • järjestöistä, kuten hyväntekeväisyys- ja vapaaehtoisjärjestöistä, jotka tarjoavat terveys- ja sosiaalipalveluja terveydenhuoltoviranomaisen lukuun,
 • An Post -postilaitoksesta ja
 • kaikista viranomaisista, jotka kuuluvat vuonna 2005 annetun vammaislain (Disability Act) piiriin laissa tarkoitetulla tavalla.

Kantelun esittämisestä käynnistyvä menettely

Kyseiseltä julkiselta elimeltä voidaan pyytää selvitystä. Tarvittaessa voidaan tutkia asiakirjoja ja tietokantoja ja kuulla virkamiehiä. Oikeusasiamiehen toimisto päättää sen perusteella,

 • onko kantelu aiheellinen ja
 • onko kantelijalle aiheutunut vahinkoa kyseisen julkisen elimen toimenpiteestä tai päätöksestä.

Useimmiten kantelut käsitellään vapaamuotoisesti. Oikeusasiamiehen toimisto voi keskustella ongelmasta suoraan kyseisen viranomaisen kanssa tai tutkia asiaa koskevaa aineistoa. Monimutkaisemmissa tapauksissa toimisto voi tehdä yksityiskohtaisen tutkimuksen. Jos kantelija on tyytymätön kantelun käsittelyssä saavutettuun ratkaisuun, asiasta voi valittaa ja valitus käsitellään toimiston sisäisessä valitusmenettelyssä.

Menettelyn mahdolliset ratkaisut

Jos oikeusasiamiehen toimisto päättää, että kantelijalle on aiheutunut vahinkoa viranomaisen kohtuuttomista tai virheellisistä toimista eikä viranomainen ole oikaissut asiaa, toimisto voi antaa asiasta suosituksen. Oikeusasiamiehen toimisto voi tarvittaessa pyytää viranomaista

 • harkitsemaan uudelleen toimiaan,
 • muuttamaan päätöstään ja/tai
 • esittämään kantelijalle:
  – selityksen
  – anteeksipyynnön ja/tai
  – taloudellisen korvauksen.

Jos oikeusasiamiehen toimisto päättää, että kantelua ei voida hyväksyä, se perustelee päätöksensä.

Erikoistuneet ihmisoikeuselimet

Lapsiasiavaltuutettu

Ks. edellä mainitut kansalliset ihmisoikeuselimet.

Tasa-arvoelimet

Tasa-arvovaltuutettu (The Equality Authority)

Birchgrove House
Roscrea
Co. Tipperary
Ireland
Puhelin: +353 505 24126
Faksi: +353 505 22388
Sähköposti: info@equality.ie

Tasa-arvovaltuutettu (Equality Authority) on puolivaltiollinen viranomainen, jonka tehtävänä on auttaa poistamaan lainvastaista syrjintää, edistää tasavertaisia mahdollisuuksia ja tiedottaa tasa-arvolainsäädäntöä ja eräitä muita säädöksiä koskevista asioista.

Työsyrjintälaki (Employment Equality Act, 1998) ja tasa-arvolaki (Equal Status Act, 2000) tekevät syrjinnästä lainvastaista työssä, ammattikoulutuksessa, ilmoittelussa, työehtosopimuksissa, tavaroiden ja palvelujen tarjonnassa ja muissa tilaisuuksissa, joihin yleisöllä on yleensä pääsy. Syrjintä on kiellettyä yhdeksällä seuraavalla perusteella:

 • sukupuoli
 • siviilisääty
 • perhetilanne
 • ikä
 • toimintarajoitteisuus
 • rotu
 • sukupuolinen suuntautuminen
 • uskonto sekä
 • kuuluminen liikkuvan väestön yhteisöön.

Tasa-arvovaltuutetulla on oma oikeudellinen yksikkönsä, joka voi harkintansa mukaan antaa erityisen merkittävissä tapauksissa ilmaista oikeusapua henkilöille, jotka aikovat tehdä kantelun syrjinnästä vuoden 1998 työsyrjintälain ja vuoden 2000 tasa-arvolain nojalla. Oikeusapua annetaan vain pienessä osassa tapauksista, jotka valitaan sen hallintoneuvoston määrittämien kriteerien perusteella.

Tasa-arvotuomioistuin (The Equality Tribunal)

3 Clonmel Street
Dublin 2
Ireland
Puhelin: +353 1 477 4100
Faksi: +353 1 477 4141
Sähköposti: info@equalitytribunal.ie
Verkkosivusto: https://www.workplacerelations.ie

Tasa-arvotuomioistuin (Equality Tribunal) perustettiin vuonna 1998 annetun työsyrjintälain myötä. Laissa vahvistetaan sääntelykehys, jota noudattaen tasa-arvotuomioistuin sovittelee ja/tai tutkii laitonta syrjintää koskevia väitteitä. Lainsäädäntöä on muutettu toistuvasti tasa-arvotuomioistuimen perustamisen jälkeen. Sen tuloksena tasa-arvotuomioistuimella on nykyään yksinomainen vastuu laitonta syrjintää koskevien kantelujen sovittelusta ja tutkinnasta seuraavien säädösten nojalla:

 • työsyrjintälait (Employment Equality Acts, 1998–2008)
 • tasa-arvolait (Equal Status Acts, 2000–2008)
 • eläkelait (Pensions Acts, 1990–2008).

Tutkinta on tuomioistuintyyppinen menettely, jonka suorittaa tasa-arvotuomioistuimen virkamies (Equality Officer). Ennen ratkaisun antamista asiassa hän tarkastelee kummankin osapuolen lausuntoa ja järjestää tämän jälkeen yhden tai useamman yhteisen kuulemisen. Tutkinnasta vastaavat koulutetut virkamiehet, joilla on laajat valtuudet päästä toimitiloihin ja hankkia tietoja tutkinnan suorittamiseksi. Tasa-arvotuomioistuimen päätökset ovat sitovia, ja ne julkaistaan.

Sovittelusta vastaa koulutettu sovitteleva virkamies (Equality Mediation Officer), joka auttaa riidan osapuolia pääsemään molempia tyydyttävään sopimukseen asiassa. Sovittelun tuloksena syntyneet sopimukset ovat sitovia ja luottamuksellisia.

Tasa-arvotuomioistuimen toimivalta on laaja. Se käsittelee työsuhteeseen, työntekoon liittyviin etuuksiin (esim. eläkkeisiin) ja tasa-arvoiseen asemaan (esim. tavaroiden ja palvelujen saanti) liittyvät kantelut seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:

 • kanteet, jotka koskevat rekisteröityjä yökerhoja ja anniskeluluvan saaneita yrityksiä, käsittelee alemman oikeusasteen tuomioistuin (District Court) alkoholilain (Intoxicating Liquor Act, 2003) mukaisesti;
 • kanteissa, jotka koskevat työsyrjintää sukupuolen perusteella, kantaja voi viedä laitonta syrjintää koskevan tapauksen vaihtoehtoisesti myös ylemmän tuomioistuimen (Circuit Court) käsiteltäväksi.

Tietosuojaelin

Tietosuojavaltuutetun toimisto (Office of the Data Protection Commissioner)

Canal House
Station Road
Portarlington
Co. Laois
Ireland
https://www.dataprotection.ie

Tietosuojavaltuutetun toimisto (Office of the Data Protection Commissioner) vastaa vuosina 1988 ja 2003 annetuissa tietosuojalaeissa (Data Protection Act) vahvistetuista yksilöiden oikeuksista ja siitä, että rekisterinpitäjät noudattavat tietosuojavelvoitteitaan.

Tietosuojavaltuutetulle voi esittää kantelun, jos katsoo oikeuksiaan loukatun. Tietosuojavaltuutettu tutkii asian ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen ratkaisemiseksi. Kuka tahansa voi ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun ja esittää selostuksen kantelun kohteena olevasta tapahtumasta. Kantelussa olisi mainittava selvästi sen kohteena olevan yhteisön tai henkilön nimi. Kantelussa olisi myös kerrottava, mihin toimenpiteisiin on jo ryhdytty, jotta yhteisö puuttuisi ongelmaan, ja miten kyseinen yhteisö on reagoinut tähän. Tietosuojavaltuutetulle olisi myös toimitettava kopiot yhteydenpidosta kyseisen yhteisön kanssa ja todistusaineistoa kantelun tueksi. Tietosuojavaltuutetun toimisto ottaa tämän jälkeen asiassa yhteyttä kyseiseen yhteisöön.

Kantelun luonteesta riippuen tietosuojavaltuutettu voi ensin pyrkiä löytämään molemmille osapuolille tyydyttävän ratkaisun. Jos sovintoratkaisuun ei päästä, tietosuojavaltuutettu suorittaa täyden tutkinnan kaikista asiaan liittyvistä seikoista ja tekee virallisen päätöksen asiassa. Kun tutkinta on saatu päätökseen, tietosuojavaltuutettu ilmoittaa päätöksestään kirjallisesti asianosaisille. Jos kantelu koskee sähköisestä viestinnästä annettujen asetusten (asetus SI 535, 2003; muutettu asetuksella SI526, 2008) rikkomista, tietosuojavaltuutettu saattaa haastaa kyseisen yhteisön oikeuteen.

Muut erikoistuneet elimet

(i)         Ihmiskaupan vastainen yksikkö (Anti-Human Trafficking Unit)

Department of Justice & Equality
51 St. Stephen’s Green
Dublin 2
Puhelin:       +353 1 602 8202
Sähköposti:   AHTU@justice.ie

 • Pyynnöt vastaanottava yksikkö
  Ihmiskaupan vastaiselle yksikölle (Anti-Human Trafficking Unit) voi esittää tietopyyntöjä sähköpostitse osoitteeseen AHTU@justice.ie.
  Tietoja yksikön toiminnasta esitetään myös verkkosivuilla https://www.blueblindfold.ie
 • Lyhyt kuvas pyynnöistä, joita yksikkö käsittelee
  Ihmiskauppaan Irlannissa liittyviä kysymyksiä koskevat tietopyynnöt.

(ii)        Pakolaisasioiden muutoksenhakutuomioistuin (Refugee Appeals Tribunal)

Refugee Appeals Tribunal
6-7 Hanover Street East
Dublin 2

Tehtävät: Pakolaisasioiden muutoksenhakutuomioistuin (Refugee Appeals Tribunal) on riippumaton elin, joka tekee päätöksiä muutoksenhakupyynnöissä, jotka koskevat turvapaikkahakemuksista vastaavan viraston (Office of the Refugee Applications Commissioner) kielteistä päätöstä pakolaisaseman myöntämisestä. Pakolaisasioiden muutoksenhakutuomioistuin tekee päätöksiä myös asioissa, joissa haetaan muutosta turvapaikkahakemuksista vastaavan viraston Dublin II -asetuksen nojalla tekemään päätökseen.

Menettelyt: Kielteiseen päätökseen voi hakea muutosta täyttämällä muutoksenhakulomakkeen (Notice of Appeal Form). Tämä lomake liitetään turvapaikkahakemuksista vastaavan viraston johtajan (Refugee Applications Commissioner) kirjeeseen, jossa ilmoitetaan, että pakolaisasemaa koskeva hakemus on hylätty. Lomakkeen voi myös ladata tuomioistuimen verkkosivuilta https://www.protectionappeals.ie.

Jos turvapaikkahakemuksista vastaavan viraston kielteiseen päätökseen haluaa hakea muutosta, se on tehtävä tietyn ajan sisällä päätöksen antamisesta. Tämä muutoksenhakuaika riippuu kuitenkin viraston päätelmistä kyseisessä asiassa. Muutosta on tapauksesta riippuen haettava joko 15, 10 tai 4 työpäivän kuluessa. Muutoksenhakuajan pituus ilmoitetaan turvapaikkahakemuksista vastaavan viraston kirjeessä, jossa kerrotaan, että virasto ei suosita pakolaisaseman myöntämistä.

Täytetty muutoksenhakulomake lähetetään seuraavaan osoitteeseen:

The Chairperson
Refugee Appeals Tribunal
6/7 Hanover Street East
Dublin 2
Faksi: 00353 1 474 8410

Tosite lomakkeen lähettämisestä postitse tai faksilla on säilytettävä.

Ratkaisu: Jos muutoksenhaku hyväksytään, se tarkoittaa, että muutoksenhakutuomioistuimen jäsen on suosittanut pakolaisaseman myöntämistä. Tästä päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti. Aineisto toimitetaan sen jälkeen oikeus- ja tasa-arvoasioiden ministeriön päätöksistä vastaavan yksikön (Ministerial Decisions Unit, Department of Justice and Equality) käsiteltäväksi.

Jos muutoksenhaku hylätään, se tarkoittaa, että muutoksenhakutuomioistuimen jäsen on suosittanut, että pakolaisasemaa ei myönnetä. Tästä päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti. Aineisto toimitetaan sen jälkeen oikeus- ja tasa-arvoasioiden ministeriön kotiuttamisyksikön (Repatriation Unit, Department of Justice and Equality) käsiteltäväksi.

(iii)       Poliisitoimen oikeusasiamies (Garda (Police) Ombudsman)

The Garda Síochána Ombudsman Commission

150 Abbey Street Upper
Dublin 1
Ireland
https://www.gardaombudsman.ie

Lyhyt kuvaus kanteluista, joita yksikkö käsittelee

Poliisitoimen oikeusasiamies (Garda (Police) Ombudsman) käsittelee kanteluita ja lausuntopyyntöjä, jotka koskevat poliisin (Garda Síochána) toimintaa. Useimmat kanteluihin sisältyvät väitteet koskevat virka-aseman väärinkäyttöä, epäkunnioittavaa käytöstä, voimankäyttöä ja virkavelvollisuuden laiminlyöntiä.
Lausuntopyynnöt käsittelevät kuolemantapauksia tai vakavan haitan aiheutumista.

Poliisitoimen oikeusasiamies ottaa vastaan kanteluita henkilöiltä, jotka eivät ole poliisilaitoksen palveluksessa. Kantelun voi esittää oikeusasiamiehen toimistoon henkilökohtaisesti, sähköisesti, puhelimella, postitse, poliisilaitoksen kautta tai henkilökohtaisesti suoraan oikeusasiamiehen toimiston työntekijälle. Lausuntopyyntöjä voidaan ottaa vastaan myös poliisiylijohtajalta asioissa, joissa hän katsoo, että poliisin toiminta on voinut johtaa kuolemaan tai vakavaan haittaan. Poliisitoimen oikeusasiamies voi aloittaa tutkinnan myös ilman kantelua, jos se on yleisen edun mukaista.

Lyhyt kuvaus kantelun käsittelyssä noudatettavasta menettelystä

Vastaanotettu kantelu luokitellaan käsittelykelpoiseksi tai hylättäväksi lainsäädännön perusteella. Jos kantelu katsotaan hylättäväksi, asiaa ei tutkita enempää.
Jos se hyväksytään, oikeusasiamies voi tilanteen mukaan ja kantelijan ja kantelun kohteena olevan poliisin suostumuksella pyrkiä löytämään sovitteluratkaisun. Muussa tapauksessa asiaa voidaan tutkia mahdollisena poliisin toimintaa koskevien asetusten (Garda Síochána (Discipline) Regulations, 2007) tai rikoslain rikkomisena. Asianosaisilla on oikeus saada tietoa tutkinnan etenemisestä ja tuloksista.

Lyhyt kuvaus mahdollisista ratkaisuista

Kantelu voidaan hylätä.

Tutkinta voidaan päättää missä vaiheessa tahansa, jos oikeusasiamies toteaa kantelun hyväksymisen jälkeen saatujen tietojen perusteella, että kantelu on aiheeton tai tehty haitantekotarkoituksessa, jos oikeusasiamies katsoo, että kantelu on tehty tietoisena siitä, että se on virheellinen tai harhaanjohtava, tai jos oikeusasiamies katsoo kaikkia asiaan liittyviä seikkoja tarkasteltuaan, ettei lisätutkinta ole tarpeen tai kohtuullisesti katsoen mahdollista.

Tutkinnan perusteella poliisille voidaan määrätä seuraamuksia.

Häntä vastaan voidaan myös aloittaa kurinpitomenettely ja määrätä seuraamuksia.

Aineisto voidaan lähettää yleiselle syyttäjälle ja asiassa saatetaan nostaa syyte. Tällöin asia käsitellään tuomioistuimessa.

Päivitetty viimeksi: 13/02/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.