Kansalliset tuomioistuimet ja muut valituselimet

Irlanti

Sisällön tuottaja:
Irlanti

Kansalliset ihmisoikeuselimet

Irlannin ihmisoikeus- ja tasa-arvokeskus (Irish Human Rights & Equality Commission)

Osoite:

16-22 Green Street,
Rotunda,
Dublin 7,
D07 CR20

Puhelin: +(353) 1 858 9601  – Puhelin palvelee Ma–Pe klo 9–13 ja 14–17.
Faksi: (+353) 1 858 9609

Sähköposti: info@ihrec.ie

Irlannin ihmisoikeuskomissio ja tasa-arvovaltuutettu yhdistyivät vuonna 2013 ja muodostivat Irlannin ihmisoikeus- ja tasa-arvokomission (Irish Human Rights and Equality Commission, IHREC). IHREC on riippumaton lakisääteinen elin. Sen tarkoituksena on suojella ja edistää ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa sekä kehittää ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja kulttuurien välisen yhteisymmärryksen kunnioittamista Irlannissa.

IHREC:n tehtävänä on

 • suojella ja edistää ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa
 • kehittää ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja kulttuurien välisen yhteisymmärryksen kunnioittamista Irlannissa
 • edistää ihmisoikeuksien ja tasa-arvon merkityksen ymmärtämistä Irlannissa
 • edistää hyviä käytäntöjä kulttuurienvälisissä suhteissa, suvaitsevaisuutta ja monimuotoisuuden hyväksymistä Irlannissa sekä henkilön vapauden ja ihmisarvon kunnioittamista
 • auttaa lopettamaan ihmisoikeusloukkaukset, syrjintä ja kielletty käyttäytyminen.

IHREC voi myös arvioida ihmisoikeuksien suojelua ja tasa-arvoa koskevan lainsäädännön ja oikeuskäytännön asianmukaisuutta ja vaikuttavuutta Irlannissa. Se voi tehdä näin oma-aloitteisesti tai hallituksen ministerin pyynnöstä. Se voi tutkia lainsäädäntöehdotuksia ja esittää näkemyksensä ihmisoikeuksiin tai tasa-arvoon liittyvistä vaikutuksista. IHREC voi myös joko oma-aloitteisesti tai hallituksen pyynnöstä esittää sopiviksi katsomiaan suosituksia hallitukselle toimenpiteistä, joihin olisi IHREC:n mielestä ryhdyttävä ihmisoikeuksien ja tasa-arvon lujittamiseksi, suojelemiseksi ja ylläpitämiseksi Irlannissa.

Oikeusasioissa IHREC:n tehtävänä on auttaa lopettamaan ihmisoikeusloukkaukset, syrjintä ja kielletty käyttäytyminen. IHREC voi myös pyytää lupaa esiintyä tapauksen mukaan joko ylemmän oikeusasteen tuomioistuimessa (High Court) tai ylimmässä muutoksenhakutuomioistuimessa (Supreme Court) ulkopuolisena asiantuntijana (amicus curiae) oikeudenkäynnissä, jossa käsitellään ihmisoikeus- tai tasa-arvokysymyksiä. (Kumpi tahansa tuomioistuin voi oman harkintavaltansa mukaan myöntää tällaisen luvan).

IHREC antaa yksityishenkilöille tarpeen mukaan käytännön apua, myös oikeusapua, jotta nämä voivat puolustaa oikeuksiaan 40 §:n mukaisesti. Vuoden 2003 lain 41 tai 19 §:n mukaan IHREC voi tarvittaessa nostaa kanteen. IHREC:llä on toimivalta suorittaa tutkimuksia 35 §:n nojalla ja sen mukaisesti. IHREC voi myös laatia ja julkaista sopivaksi katsomallaan tavalla selontekoja, myös sen toteuttamista, rahoittamista, teettämistä tai avustamista tutkimuksista.

IHREC pyrkii mahdollistamaan muutoksen. Tätä varten se voi rahoittaa, toteuttaa ja teettää tutkimuksia ja koulutustoimia tai antaa niitä varten taloudellista tai muuta tukea. IHREC voi tarjota koulutusta tai avustaa ihmisoikeus- ja tasa-arvokoulutuksen tarjoamisessa. IHREC voi joko omasta aloitteestaan tai ministerin pyynnöstä toteuttaa, rahoittaa tai teettää toimintaohjelmia ja hankkeita, joilla edistetään maahanmuuttajien ja muiden vähemmistöjen kotouttamista, tasa-arvoa (myös sukupuolten tasa-arvoa) sekä monimuotoisuuden ja kulttuurierojen kunnioittamista, tai antaa niiden toteuttamiseen taloudellista tai muuta tukea. IHREC voi tehdä tasa-arvoa koskevia arviointeja ja laatia toimintasuunnitelmia tai tarvittaessa pyytää muita toteuttamaan niitä.

Lapsiasiavaltuutettu

Osoite:

Ombudsman for Children’s Office
Millennium House
52-56 Great Strand Street
Dublin 1,
Ireland

Puhelin: (+353) 1 865 6800

Verkkosivut: http://www.oco.ie/
Sähköposti: ococomplaint@oco.ie


Tehtävät: Lapsiasiavaltuutetun toimisto (Ombudsman for Children’s Office, OCO) on riippumaton lakisääteinen elin, joka perustettiin vuonna 2004 edistämään ja valvomaan lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten oikeuksien ja hyvinvoinnin toteutumista Irlannissa. Se on Yhdistyneiden kansakuntien antamissa, kansallisia ihmisoikeuselimiä koskevissa Pariisin periaatteissa tarkoitettu kansallinen ihmisoikeuselin. Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintaa ohjaavat Irlannin kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet, jotka sisältyvät erityisesti YK:n yleissopimukseen lapsen oikeuksista.

Lapsiasiavaltuutettu hoitaa tehtävänsä riippumattomasti ja vastaa toiminnastaan suoraan parlamentille (Oireachtas).

Lapsiasiavaltuutetun toimiston tehtävät on kirjattu vuonna 2002 annettuun lakiin (Ombudsman for Children Act). Tärkeimmät tehtävät ovat:

 • tarjota riippumaton, puolueeton ja ilmainen kantelujärjestelmä, jossa käsitellään lasten ja nuorten tai aikuisten heidän puolestaan tekemiä kanteluja, jotka koskevat viranomaisten, koulujen tai sairaaloiden toimintaa
 • toimia ministereiden neuvonantajana lapsia koskevaan lainsäädäntöön ja politiikkaan liittyvissä kysymyksissä
 • kannustaa viranomaisia kehittämään toimintatapojaan ja menettelyjään lasten eduksi
 • tuoda esiin lapsia ja nuoria askarruttavia asioita sekä
 • lisätä tietämystä lasten oikeuksiin ja hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä ja siitä, miten nämä oikeudet saadaan toteutumaan.

Vuonna 2002 annetussa laissa esitetään yleiset hallinnollisia epäkohtia koskevat perusteet, joiden nojalla lapsiasiavaltuutetun toimisto käsittelee kantelut ja suorittaa tutkimuksensa. Alustavat selvitykset tai tutkimukset voidaan käynnistää joko toimiston saaman kantelun perusteella tai lapsiasiavaltuutetun omasta aloitteesta.

Lapsiasiavaltuutetun kaikkien tutkimusten kohteena on oltava jonkin toimenpiteen lapselle aiheuttamat vaikutukset, ja lapset voivat itse esittää kantelun toimistolle. Tämän vuoksi laissa säädetään seuraavat erityisvelvoitteet, joissa otetaan huomioon lasten erityinen haavoittuvuus:

 • velvoite ajaa lapsen etua
 • velvoite ottaa asianmukaisesti huomioon lapsen toiveet.

Menettelyt: Kun lapsiasiavaltuutetun toimistoon jätetään kantelu, toimisto tutkii, voiko se ottaa kantelun käsiteltäväksi, ja määrittää, edellyttääkö kantelu nopeutettua käsittelyä.

Lapsiasiavaltuutetun toimisto pyrkii löytämään ratkaisun kantelun kohteena olevaan ongelmaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Sen velvollisuutena on antaa kantelun kohteena olevalle viranomaiselle tilaisuus ensin vastata esitettyihin väitteisiin.

Jos kantelu otetaan käsiteltäväksi, se siirtyy alustavaan tarkasteluun. Jos lapsiasiavaltuutetun toimiston suorittaman alustavan tarkastelun perusteella vaikuttaa siltä, että asiaa on syytä tutkia, toimisto voi tutkia kantelua perusteellisemmin.

Lisätietoja lapsiasiavaltuutetun toimiston soveltamasta kantelumenettelystä on verkkosivuilla: https://www.oco.ie/complaints/

Ratkaisut: Kun lapsiasiavaltuutetun toimisto on saanut tutkintansa päätökseen, se voi esittää tutkinnan tulosten perusteella suosituksia kyseiselle viranomaiselle, koululle tai sairaalalle. Suositukset voivat liittyä lapsen tai lasten tilanteen parantamiseen ja/tai lasten edun mukaisten laajempien muutosten tekemiseen.

Suositukset eivät ole oikeudellisesti sitovia. Yksi lapsiasiavaltuutetun toimiston lakisääteisistä valtuuksista on kuitenkin toimivalta esittää parlamentille erityinen selonteko, jos viranomainen ei hyväksy sen esittämiä suosituksia.

Oikeusasiamies

Osoite:

Office of the Ombudsman,
6 Earlsfort Terrace,
Dublin 2

Verkkosivusto: https://www.ombudsman.ie/
Sähköposti: communications@ombudsman.ie

Puhelin: (+353) 1 639 5600

Käsiteltävät kantelutyypit:

Oikeusasiamiehelle voi kannella

 • valtion viranomaisista
 • paikallisviranomaisista
 • terveydenhuoltoviranomaisesta (Health Service Executive, HSE)
 • järjestöistä, kuten hyväntekeväisyys- ja vapaaehtoisjärjestöistä, jotka tarjoavat terveys- ja sosiaalipalveluja terveydenhuoltoviranomaisen lukuun
 • An Post -postilaitoksesta, ja
 • kaikista viranomaisista, jotka kuuluvat vuonna 2005 annetun vammaislain (Disability Act) piiriin laissa tarkoitetulla tavalla.

Kantelun esittämisestä käynnistyvä menettely
Kyseiseltä julkiselta elimeltä voidaan pyytää selvitystä. Tarvittaessa voidaan tutkia asiakirjoja ja tietokantoja ja kuulla virkamiehiä. Oikeusasiamiehen toimisto päättää sen perusteella,

 • onko kantelu aiheellinen, ja
 • onko kantelijalle aiheutunut vahinkoa kyseisen julkisen elimen toimenpiteestä tai päätöksestä.

Useimmiten kantelut käsitellään vapaamuotoisesti. Oikeusasiamiehen toimisto voi keskustella ongelmasta suoraan kyseisen viranomaisen kanssa tai tutkia asiaa koskevaa aineistoa. Monimutkaisemmissa tapauksissa toimisto voi tehdä yksityiskohtaisen tutkimuksen. Jos kantelija on tyytymätön kantelun käsittelyssä saavutettuun ratkaisuun, asiasta voi valittaa ja valitus käsitellään toimiston sisäisessä valitusmenettelyssä.

Menettelyn mahdolliset ratkaisut

Jos oikeusasiamiehen toimisto päättää, että kantelijalle on aiheutunut vahinkoa viromaisen kohtuuttomista tai virheellisistä toimista eikä viranomainen ole oikaissut asiaa, toimisto voi antaa asiasta suosituksen. Oikeusasiamiehen toimisto voi tarvittaessa pyytää viranomaista

 • harkitsemaan uudelleen toimiaan
 • muuttamaan päätöstään ja/tai
 • esittämään kantelijalle:
  • selityksen
  • anteeksipyynnön ja/tai
  • antamaan kantelijalle taloudellisen korvauksen.

Jos oikeusasiamiehen toimisto päättää, että kantelua ei voida hyväksyä, se perustelee päätöksensä.

Erikoistuneet ihmisoikeuselimet

Lapsiasiavaltuutettu

Ks. edellä mainitut kansalliset ihmisoikeuselimet.

Tietosuojaelin

Tietosuojavaltuutetun toimisto

21 Fitzwilliam Square South,
Dublin 2,
D02 RD28

Verkkosivusto: https://www.dataprotection.ie/

Tietosuojavaltuutetun toimisto (Office of the Data Protection Commissioner) vastaa vuosina 1988 ja 2003 annetuissa tietosuojalaeissa (Data Protection Act) vahvistetuista yksilöiden oikeuksista ja siitä, että rekisterinpitäjät noudattavat tietosuojavelvoitteitaan.

Tietosuojavaltuutetulle voi esittää kantelun, jos katsoo oikeuksiaan loukatun. Tietosuojavaltuutettu tutkii asian ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen ratkaisemiseksi. Kuka tahansa voi ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun ja esittää selostuksen kantelun kohteena olevasta tapahtumasta. Kantelussa olisi mainittava selvästi sen kohteena olevan yhteisön tai henkilön nimi. Kantelussa olisi myös kerrottava, mihin toimenpiteisiin on jo ryhdytty, jotta yhteisö puuttuisi ongelmaan, ja miten kyseinen yhteisö on reagoinut tähän. Tietosuojavaltuutetulle olisi myös toimitettava kopiot yhteydenpidosta kyseisen yhteisön kanssa ja todistusaineistoa kantelun tueksi.  Tietosuojavaltuutetun toimisto ottaa tämän jälkeen asiassa yhteyttä kyseiseen yhteisöön.

Kantelun luonteesta riippuen tietosuojavaltuutettu voi ensin pyrkiä löytämään molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun. Jos sovintoratkaisuun ei päästä, tietosuojavaltuutettu suorittaa täyden tutkinnan kaikista asiaan liittyvistä seikoista ja tekee virallisen päätöksen asiassa. Kun tutkinta on saatu päätökseen, tietosuojavaltuutettu ilmoittaa päätöksestään kirjallisesti asianosaisille. Jos kantelu koskee sähköisestä viestinnästä annettujen asetusten (asetus SI 535, 2003; muutettu asetuksella SI526, 2008) rikkomista, tietosuojavaltuutettu saattaa haastaa kyseisen yhteisön oikeuteen.

Muut erikoistuneet elimet

i) Ihmiskaupan vastainen yksikkö (Anti-Human Trafficking Unit)

Oikeusministeriö (Department of Justice)
Rikosoikeuspolitiikka (Criminal Justice Policy)
Ihmiskaupan torjuntaa koskeva politiikka (Human Trafficking Policy)
Yhteisön turvallisuuspolitiikka & talousrikollisuuden, rajat ylittävän rikollisuuden ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntapolitiikka (Community Safety Policy & Economic, Transnational and Organised Crime Policy)
51 St Stephen's Green
Dublin, D02 HK52

Puhelin: (+353) 1 602 8202

Sähköposti: info@justice.ie

Ihmiskauppaa käsittelevä tutkinta- ja koordinointiyksikkö,

An Garda Síochána (Irlannin kansallinen poliisilaitos)

Garda National Protective Service Bureau,
Harcourt St
Saint Kevin's
Dublin

Puhelin: (+353) 1 666 0000

Sähköposti: blueblindfold@garda.ie
Verkkosivusto: http://www.garda.ie/Controller.aspx?Page=5416&Lang=1
 • Lyhyt kuvaus kanteluista, joita yksikkö käsittelee:
  ihmiskauppaan Irlannissa liittyviä kysymyksiä koskevat tietopyynnöt.

ii) Kansainvälisen suojelun muutoksenhakutuomioistuin

International Protection Appeals Tribunal,
7 Hanover Street East,
Dublin 2

Tehtävät: Kansainvälisen suojelun muutoksenhakutuomioistuin (International Protection Appeals Tribunal) on riippumaton elin, joka käsittelee muutoksenhakupyynnöt, jotka koskevat turvapaikkahakemuksista vastaavan viraston (Office of the Refugee Applications Commissioner) kielteistä päätöstä pakolaisaseman myöntämisestä. Kansainvälisen suojelun muutoksenhakutuomioistuin käsittelee myös asiat, joissa haetaan muutosta turvapaikkahakemuksista vastaavan viraston Dublin II -asetuksen nojalla tekemään päätökseen.

Menettelyt:

Turvapaikanhakija, jonka kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen kansainvälistä suojelua käsittelevä virasto (International Protection Office) on hylännyt, voi hakea päätökseen muutosta kansainvälisen suojelun muutoksenhakutuomioistuimelta. Hylkäyskirjeessä ilmoitetaan, onko henkilöllä oikeus hakea muutosta, ja ilmoitetaan määräaika, johon mennessä muutoksenhakemus on tehtävä.

Hylkäyskirjeen liitteenä toimitetaan lomake muutoksenhakemuksen laatimista varten. Lomakkeen voi ladata myös tältä sivulta.

Kaikki kansainvälistä suojelua käsittelevään virastoon saapuneet muutoksenhakemukset käsitellään päivämäärän mukaisessa järjestyksessä. Asianomaiselle ilmoitetaan, kun kuulemispäivä on vahvistettu.

Ennen muutoksenhakemuksen tekemistä kannattaa varmistaa, että

 • muutoksenhakemus on tehty oikealle lomakkeelle
 • muutoksenhakemus toimitetaan määräajassa, joka on ilmoitettu kansainvälistä suojelua käsittelevän viraston lähettämässä hylkäyskirjeessä
 • kaikki lomakkeen kohdat on täytetty ja lomake on allekirjoitettu.

Muutoksenhakemus voidaan toimittaa

postitse osoitteeseen:
The International Protection Appeals Tribunal
6/7 Hanover Street East
Dublin D02 W320
Puhelin: (+353) 1 474 8400

skannattuna sähköpostitse osoitteeseen: info@protectionappeals.ie

Jos turvapaikkahakemuksista vastaavan viranomaisen kielteiseen päätökseen haluaa hakea muutosta, se on tehtävä tietyn ajan kuluessa päätöksen antamisesta. Muutoksenhaun määräaika riippuu kuitenkin turvapaikkahakemuksista vastaavan viranomaisen päätelmistä kyseisessä asiassa. Määräaika on tapauksesta riippuen 15, 10 tai 4 työpäivää. Määräajan pituus ilmoitetaan turvapaikkahakemuksista vastaavan viranomaisen kirjeessä, jossa kerrotaan, että viranomainen ei suosita pakolaisaseman myöntämistä.

Täytetty muutoksenhakulomake lähetetään seuraavaan osoitteeseen:

The Chairperson
International Protection Appeals Tribunal
6/7 Hanover Street East
Dublin 2

Faksi: (+353) 1 474 8410

Tosite lomakkeen lähettämisestä postitse tai faksilla on säilytettävä.

Ratkaisut: Jos muutoksenhaku hyväksytään, se tarkoittaa, että muutoksenhakulautakunnan jäsen on suosittanut pakolaisaseman myöntämistä. Tästä päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti. Aineisto toimitetaan sen jälkeen oikeus- ja tasa-arvoasioiden ministeriön päätöksistä vastaavan yksikön (Ministerial Decisions Unit, Department of Justice and Equality) käsiteltäväksi.

Jos muutoksenhaku hylätään, se tarkoittaa, että muutoksenhakulautakunnan jäsen ei ole suosittanut pakolaisaseman myöntämistä. Tästä päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti. Aineisto toimitetaan sen jälkeen oikeus- ja tasa-arvoasioiden ministeriön kotiuttamisyksikön (Repatriation Unit, Department of Justice and Equality) käsiteltäväksi.

iii) Poliisitoimen oikeusasiamies (Garda (Police) Ombudsman)

The Garda Síochána Ombudsman Commission

150 Abbey Street Upper,
Dublin 1,
Ireland

Verkkosivusto: https://www.gardaombudsman.ie/

Lyhyt kuvaus kanteluista, joita yksikkö käsittelee

Poliisitoimen oikeusasiamies (Garda (Police) Ombudsman) käsittelee kanteluita ja lausuntopyyntöjä, jotka koskevat poliisin (Garda Síochána) toimintaa. Useimmat kanteluihin sisältyvät väitteet koskevat virka-aseman väärinkäyttöä, epäkunnioittavaa käytöstä, voimankäyttöä ja virkavelvollisuuden laiminlyöntiä.
Lausuntopyynnöt käsittelevät kuolemantapauksia tai vakavan haitan aiheutumista.

Poliisitoimen oikeusasiamies ottaa vastaan kanteluita henkilöiltä, jotka eivät ole poliisilaitoksen palveluksessa. Kantelun voi esittää oikeusasiamiehen toimistoon henkilökohtaisesti, sähköisesti, puhelimella, postitse, poliisilaitoksen kautta tai henkilökohtaisesti suoraan oikeusasiamiehen toimiston työntekijälle. Lausuntopyyntöjä voidaan ottaa vastaan myös poliisiylijohtajalta asioissa, joissa hän katsoo, että poliisin toiminta on voinut johtaa kuolemaan tai vakavaan haittaan. Poliisitoimen oikeusasiamies voi aloittaa tutkinnan myös ilman kantelua, jos se on yleisen edun mukaista.

Lyhyt kuvaus kantelun käsittelyssä noudatettavasta menettelystä

Vastaanotettu kantelu luokitellaan käsittelykelpoiseksi tai hylättäväksi lainsäädännön perusteella. Jos kantelu katsotaan hylättäväksi, asiaa ei tutkita enempää.
Jos se otetaan käsiteltäväksi, oikeusasiamies voi tilanteen mukaan ja kantelijan ja kantelun kohteena olevan poliisin suostumuksella pyrkiä löytämään sovitteluratkaisun. Muussa tapauksessa asiaa voidaan tutkia mahdollisena poliisin toimintaa koskevien asetusten (Garda Síochána (Discipline) Regulations 2007) tai rikoslain rikkomisena. Asianosaisilla on oikeus saada tietoa tutkinnan etenemisestä ja tuloksista.

Lyhyt kuvaus mahdollisista ratkaisuista

Kantelu voidaan hylätä.

Tutkinta voidaan päättää missä vaiheessa tahansa, jos oikeusasiamies toteaa kantelun käsiteltäväksi ottamisen jälkeen saatujen tietojen perusteella, että kantelu on aiheeton tai tehty haitantekotarkoituksessa, jos oikeusasiamies katsoo, että kantelu on tehty tietoisena siitä, että se on virheellinen tai harhaanjohtava, tai jos oikeusasiamies katsoo kaikkia asiaan liittyviä seikkoja tarkasteltuaan, että lisätutkinta ei ole tarpeen tai kohtuullisesti katsoen mahdollista.

Tutkinnan perusteella poliisille voidaan määrätä seuraamuksia.

Häntä vastaan voidaan myös aloittaa kurinpitomenettely ja määrätä seuraamuksia.

Aineisto voidaan lähettää yleiselle syyttäjälle ja asiassa voidaan nostaa syyte. Tällöin asia käsitellään tuomioistuimessa.

Päivitetty viimeksi: 16/04/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.