Tämän sivun alkukielistä versiota latvia on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Kansalliset tuomioistuimet ja muut valituselimet

Latvia

Sisällön tuottaja:
Latvia

Kansalliset tuomioistuimet

Siviili-, rikos- ja hallintoasioita koskevat oikeudenkäynnit käydään Latviassa kolmessa oikeusasteessa: alioikeuksissa (rajonu (pilsētu) tiesas), aluetuomioistuimissa (apgabaltiesas) ja korkeimmassa oikeudessa (Augstākā tiesa). Tuomioistuinten luettelo on saatavilla täällä.

Lisäksi perustuslakituomioistuimen (Satversmes tiesa) tehtävänä on perustuslain ja perustuslakituomioistuimesta annetun lain (Satversmes tiesas likums) mukaisesti käsitellä lakien ja asetusten perustuslainmukaisuutta koskevat asiat sekä muut sen toimivaltaan laissa määrätyt asiat.

Tuomiovallan käyttämisestä annetun lain (Likums “Par tiesu varu”) mukaisesti oikeudenkäyntejä koskevat periaatteet ja niissä noudattavat menettelyt vahvistetaan perustuslakituomioistuimesta annetussa laissa, siviiliprosessilaissa (Civilprocesa likums), rikosprosessilaissa (Kriminālprocesa likums) sekä hallintoprosessilaissa (Administratīvā procesa likums). Näissä laeissa säädetään, kuinka asioiden käsittelyssä edetään, mitä päätöksiä tehdään oikeudenkäynnin aikana ja sen päätteeksi ja mitä menettelytapoja täytäntöönpanossa noudatetaan.

Erikoistuneet ihmisoikeuselimet

Oikeusasiamies (Tiesībsarga birojs) toimii oikeusasiamiehestä annetun lain (Tiesībsarga likums) nojalla.

Jokaisella, joka katsoo, että hänen ihmisoikeuksiaan tai jonkun toisen henkilön ihmisoikeuksia tai hyvän hallinnon periaatetta on loukattu, on oikeus kannella tai ilmoittaa asiasta kirjallisesti oikeusasiamiehen toimistolle. Kanteluiden vastaanottamisesta ja tutkimisesta säädetään oikeusasiamiehestä annetussa laissa sekä kanteluiden käsittelemisestä annetussa laissa (sūdzību izskatīšanas reglaments). Säännösten mukaan oikeusasiamiehen on kirjallisen kantelun saapuessa päätettävä, tutkiiko hän kantelun vai ei. Kantelu jätetään tutkimatta, jos siinä ei selosteta väitettyä oikeudenloukkausta riittävän täsmällisesti tai jos sen käsittely ei kuulu oikeusasiamiehen toimivaltaan. Oikeusasiamiehen on ilmoitettava päätöksestään kantelijalle. Kantelu on tutkittava kolmen kuukauden kuluessa. Asian käsittely päättyy joko osapuolten väliseen sopimukseen tai oikeusasiamiehen suositukseen. Oikeusasiamiehen suositus ei ole oikeudellisesti sitova.

Oikeusasiamiehestä annetun lain 13 §:n 6 momentin mukaan oikeusasiamies voi ottaa asioita käsiteltäväkseen myös omasta aloitteestaan.

Latvian oikeusasiamiehen yhteystiedot:

Baznīcas ielā 25
Riika
LV-1010

Puhelin: +371 67686768
Faksi: 67244074

Sähköposti:  tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Avoinna yleisölle joka päivä klo 9.00–16.00.

Tapaaminen on varattava etukäteen. Palvelu on maksuton.

Oikeusasiamies ja lasten oikeudet

Oikeusasiamies toimii oikeusasiamiehestä annetun lain (Tiesībsarga likums) nojalla. Lisäksi lasten oikeuksien suojaamisesta annetun lain (Bērnu tiesību aizsardzības likums) 65.1 §:n 2 momentissa säädetään, että oikeusasiamies tutkii kantelut, jotka koskevat lasten oikeuksien loukkauksia. Tällöin hän kiinnittää erityistä huomiota rikkomuksiin, joista epäillään valtion- ja paikallishallinnon viranomaisia sekä niiden työntekijöitä.

Latvian oikeusasiamiehen yhteystiedot:

Baznīcas ielā 25
Riika
LV-1010

Puhelin: +371 67686768
Faksi: 67244074

Sähköposti:  tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Avoinna yleisölle joka päivä klo 9.00–16.00.

Tapaaminen on varattava etukäteen. Palvelu on maksuton.

Lasten oikeuksien suojelusta vastaava valtion valvontaviranomainen (Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija) valvoo ja varmentaa lasten oikeuksien suojaamiseksi annettujen lakien ja asetusten täytäntöönpanoa (lasten oikeuksien suojaamisesta annetun lain 65.1 §).

Lasten oikeuksien suojelusta vastaavan valtion valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Ventspils iela 53
Riika
LV-1002

Puhelin: + 371 67359128, + 371 67359133

Avoinna yleisölle maanantaisin klo 13.00–18.00 ja torstaisin 8.30–14.00.

Lisätietoa lasten oikeuksiin liittyvistä hakemuksista ja kanteluista on saatavilla täällä.

Oikeusasiamies ja tasa-arvokysymykset

Oikeusasiamies toimii oikeusasiamiehestä annetun lain (Tiesībsarga likums) nojalla.

Latvian oikeusasiamiehen yhteystiedot:

Baznīcas ielā 25
Riika
LV-1010

Puhelin: +371 67686768
Faksi: 67244074

Sähköposti:  tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Avoinna yleisölle joka päivä klo 9.00–16.00.

Tapaaminen on varattava etukäteen. Palvelu on maksuton.

Tietosuojaviranomainen

Tietosuojaviranomainen (Datu valsts inspekcija, DVI) varmistaa henkilötietojen suojaa. Se valvoo, että henkilötietojen käsittely Latviassa toteutuu henkilötietojen suojaamisesta annetun lain (Fizisko personu datu aizsardzības likums) mukaisesti.

Tietosuojaviranomaisen on tutkittava hakemus tai kantelu ja annettava siihen vastauksensa kuukauden kuluessa hakemuksen tai kantelun vastaanottamisesta (ks. 1. tammikuuta 2008 lähtien voimassa olleen virallisista hakemuksista annetun lain (Iesniegumu likums) 5 §:n 3 momentti ja 1. helmikuuta 2004 lähtien voimassa olleen hallintomenettelylain 64 §). Määräaikaa voidaan pidentää, jos se on tarpeen hakemuksen tai kantelun tutkimista varten.

Tietosuojaviranomainen voi määrätä sanktioita henkilötietojen suojan rikkomisesta. Sen päätökset voidaan saattaa tuomioistuimen käsiteltäviksi.

Tietosuojaviranomaisen yhteystiedot:

Blaumaņa iela 11/13-15
Riika
LV-1011

Puhelin: +371 67223131
Sähköposti:  info@dvi.gov.lv

Tapaamisista on sovittava etukäteen.

Henkilökunta antaa neuvoja puhelimitse arkipäivisin klo 14.00–16.00.

Muut erikoistuneet elimet

Latvian ihmisoikeuskeskus (Latvijas cilvēktiesību centrs, LCC) on riippumaton kansalaisjärjestö, joka on keskittynyt ihmisoikeuskasvatukseen ja -tutkimukseen sekä kansallisiin suhteisiin. Järjestön toimialaan kuuluvat sellaiset kysymykset kuin yhteiskuntaan integroituminen, suvaitsevaisuus ja syrjinnän torjuminen, suljetut laitokset, oikeudellisen neuvonnan järjestäminen, mielenterveysongelmista kärsivien henkilöiden etujen suojaaminen ja heihin kohdistuvan syrjinnän torjuminen, viharikokset sekä turvapaikanhakijoiden tilanne.

Latvian ihmisoikeuskeskuksen yhteystiedot:

13 Alberta iela
7. kerros
Riika, LV-1010
Latvia

Puhelin: +371 67039290
Faksi: +371 67039291

Sähköposti:  office@humanrights.org.lv

Muut elimet

Valtion oikeusapuvirasto (Juridiskās palīdzības administrācija, JPA) toimii julkisesta oikeusavusta annetun lain (Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums), rikosvahinkolain (Likums par valsts kompensāciju cietušajiem) sekä valtion oikeusapuviraston työjärjestyksen vahvistamisesta 15 päivänä marraskuuta 2005 annetun ministeriön asetuksen nro 869 mukaisesti. Valtion oikeusapuvirasto käsittelee julkista oikeusapua ja rikosvahingon korvaamista koskevat hakemukset ja päättää niiden hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Virasto tutkii hakemukset, joissa pyydetään nimeämistä julkisten oikeusapupalvelujen tuottajaksi, ja tekee näitä palveluja koskevat sopimukset. Lisäksi se hoitaa muut tehtävät, jotka sille on annettu edellä mainituissa laeissa ja asetuksissa.

Lomake, jolla haetaan nimeämistä julkisten oikeusapupalvelujen tuottajaksi, on viraston verkkosivuilla https://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng. Ks. otsikko Juridiskās palīdzības sniedzējiem (julkisten oikeusapupalvelujen tuottajat).

Valtion oikeusapuviraston yhteystiedot:

Brīvības gatve 214
Riika
LV-1039

Maksuton puhelin: + 371 680001801, puhelin: +371 67514208
Faksi: +37167514209

Sähköposti: jpa@jpa.gov.lv

Turvakotiyhdistys Patvērums „Drošā māja”

Turvakotiyhdistys Patvērums „Drošā māja” kehittää ihmiskaupan uhrien ja laillisten maahanmuuttajien tukipalveluja. Yhdistys auttaa myös turvapaikanhakijoita, pakolaisia ja henkilöitä, joille on myönnetty toissijainen suojeluasema. Pyrkimyksenä on varmistaa, että henkilöt saavat riittävää apua ja suojaa. Yhdistys edistää ihmiskaupan uhrien kuntoutusta ja integroitumista uudelleen yhteiskuntaan. Se tarjoaa tukea laillisille maahanmuuttajille kehittämällä vuorovaikutteisia koulutusmuotoja sekä edistämällä yhteistyötä valtion ja paikallisviranomaisten sekä yhteiskunnallisiin kysymyksiin keskittyneiden ja kristittyjen järjestöjen kanssa Latviassa ja muualla maailmassa. Syyskuussa 2010 yhdistys sai yleishyödyllisen yhteisön aseman. Vuodesta 2007 yhdistyksellä on ollut oikeus tarjota ihmiskaupan uhreille valtion rahoittamia sosiaalisen kuntoutuksen palveluja.

Yhteystiedot:

Lāčplēša iela 75-9/10
Riika
LV-1011

Puhelin: +371 67898343,  +371 28612120

Sähköposti:  drosa.maja@gmail.com

Päivitetty viimeksi: 25/12/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.