Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2022 loppuun.

Perusoikeudet

Pohjois-Irlanti

Sisällön tuottaja:
Pohjois-Irlanti

Kansalliset tuomioistuimet

Kansalliset ihmisoikeuselimet

Oikeusasiamies

Erikoistuneet ihmisoikeuselimet

Muut

Kansalliset tuomioistuimet

1. Oikeusvirasto (Her Majesty’s Courts & Tribunals Service)

Oikeusvirasto vastaa rikos-, siviili- ja perhetuomioistuinten hallinnoinnista Englannissa ja Walesissa sekä ei-hajautettujen tuomioistuinten hallinnoinnista Skotlannissa ja Pohjois-Irlannissa. Se huolehtii, että riippumaton tuomioistuinlaitos toteuttaa oikeudenmukaista, tehokasta ja toimivaa oikeusjärjestelmää.

Oikeusviraston tavoitteena on varmistaa, että kaikkien kansalaisten oikeussuoja toteutuu heidän tarpeitaan vastaavasti, olivatpa he rikoksen uhreja tai todistajia tai siitä syytettyjä, velkaantuneita kuluttajia, vahingoittumisvaarassa olevia lapsia, yrityksiä, jotka ovat kaupankäyntiä koskevan riita-asian osapuolena, tai yksityishenkilöitä, jotka hakevat työoikeuden alaan kuuluvia oikeuksiaan tai riitauttavat viranomaisten tekemiä päätöksiä.

Yleisten tuomioistuinten (courts) yhteystiedot: http://www.justice.gov.uk/global/contacts/hmcts/courts/index.htm

Erityistuomioistuinten (tribunals) yhteystiedot: http://www.justice.gov.uk/global/contacts/hmcts/tribunals/index.htm

2. Pohjois-Irlannin oikeusvirasto (Northern Ireland Courts and Tribunals Service)

Pohjois-Irlannin oikeusvirasto (NICTS) on Pohjois-Irlannin oikeusministeriön alainen virasto. Se tarjoaa hallinnollista tukea Pohjois-Irlannin tuomioistuimille, joita ovat Court of Appeal, High Court, crown court, county court -tuomioistuimet, magistrates’ court -tuomioistuimet ja coroner’s court -tuomioistuimet. Se tarjoaa hallinnollista tukea myös erityistuomioistuimille ja huolehtii siviilituomioistuimien tuomioiden täytäntöönpanosta Enforcement of Judgments Office -viraston kautta

Verkko-osoite: https://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals

Yhteystiedot: http://www.courtsni.gov.uk/en-GB/ContactDetails/

Lisätietoa

Siviilioikeudellinen menettely

Menettelyt ovat Pohjois-Irlannissa samanlaisia kuin Englannissa ja Walesissa. Menettely käynnistetään High Court -tuomioistuimissa haasteella (writ) ja county court -tuomioistuimissa kanteella (civil bill) tai vähäisiä vaateita koskevalla hakemuksella (small claims application). Nämä on annettava tiedoksi vastaajalle, jolla on oikeus puolustautua. Siviilituomioistuinten tuomiot voidaan panna täytäntöön keskitetyllä menettelyllä, jota Enforcement of Judgments Office -virasto hallinnoi.

Oikeusapu

 1. Kaikilla kolmella Yhdistyneen kuningaskunnan lainkäyttöalueella on kattava järjestelmä, jossa oikeudellista neuvontaa tai edustajaa tarvitseva henkilö voi saada taloudellista tukea julkisista varoista. Tällaiset oikeusapujärjestelmät ovat yksilöiden laillisten oikeuksien toteutumisen kannalta erittäin tärkeitä. Oikeusapu on tarkoitettu vähävaraisille, ja sitä voidaan myöntää maksutta tai korvausta vastaan. Jos oikeusapua myönnetään, asia käsitellään tavanomaiseen tapaan, paitsi että avustettava ei maksa asianajajalleen, vaan kaikki maksut suoritetaan oikeusapurahastosta.
 2. Pohjois-Irlannissa oikeusapua antaa Pohjois-Irlannin oikeuspalvelukomissio (Northern Ireland Legal Services Commission). Oikeusapua voidaan myöntää useimmissa siviili- ja rikosoikeudellisissa asioissa, jos tulotasoa ja aiheellisuutta koskevat kriteerit täyttyvät.
 3. Jos henkilö katsoo, että hänelle Euroopan ihmisoikeussopimuksen nojalla kuuluvia oikeuksia on loukattu, ja haluaa saattaa asiansa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käsiteltäväksi, tarjolla on useita järjestelmiä, joista voi saada oikeudellista neuvontaa ja apua. Hakumenettelyn alkuvaiheissa voi saada apua kokeneelta asianajajalta tai oikeudelliselta neuvonantajalta. Jos Euroopan ihmisoikeustuomioistuin Strasbourgissa ilmoittaa ottavansa hakemuksen tutkittavaksi, hakija voi saada taloudellista apua suoraan Strasbourgista. Avun saanti riippuu siitä, voisiko hakija saada kotimaansa oikeusapua.
 4. Useissa kaupungeissa oikeusaputoimistot (law centres) tarjoavat oikeudellista neuvontaa ja oikeusavustajan, myös maksutta henkilön varallisuudesta riippuen. Oikeusaputoimistojen toimintaa rahoitetaan eri lähteistä, ja myös paikalliset viranomaiset rahoittavat niitä. Niissä työskentelee yleensä kokopäiväisesti palkattuja lakiasiantuntijoita, mutta monissa työskentelee myös sosiaalityöntekijöitä. He käyttävät suuren osan työajastaan asumiseen, työllisyyteen, sosiaaliturvaan ja maahanmuuttoon liittyviin kysymyksiin. Tietoa on saatavana ilmaiseksi myös kansalaisten neuvontatoimistoista (Citizens Advice Bureaux), kuluttaja- ja asumisneuvontakeskuksista sekä erilaisten vapaaehtoisjärjestöjen erilaisiin aiheisiin erikoistuneista neuvontakeskuksista. Pakolaisille oikeusapua antava Refugee Legal Centre ja maahanmuuton neuvontapalvelu Immigration Advisory Service, jotka saavat valtion rahoitusta, antavat maksutonta neuvontaa ja apua turvapaikanhakijoille. Maahanmuuton neuvontapalvelu tarjoaa maksutonta neuvontaa ja apua myös henkilöille, jotka voivat hakea muutosta maahanmuuttoasiassa tehtyyn päätökseen.

Rikoksen uhrit

 1. Tuomioistuimet voivat määrätä tuomitun rikoksentekijän maksamaan uhrille korvausta henkilövahingoista, menetyksistä ja esinevahingoista, jotka johtuvat rikoksesta. Englannissa ja Walesissa tuomioistuinten on käsiteltävä korvausasia kaikissa tapauksissa, joissa korvaus tulee kysymykseen, ja perusteltava päätöksensä, jos korvausta ei myönnetä. Uhrille maksettava korvaus on etusijalla sakkoon nähden, jos tuomioistuin harkitsee kumpaakin, ja uhrille maksettavan korvauksen perintä on etusijalla sakkojen perintään nähden.
 2. Jos valtion syyttäjälaitos (Crown Prosecution Service) ei nosta syytettä, uhrit voivat Englannissa ja Walesissa nostaa syytteen yksityisesti, mutta käytännössä näin tapahtuu harvoin. Uhrit voivat myös nostaa vahingonkorvauskanteen siviilituomioistuimissa. Tuomioistuinmenettelyjä on yksinkertaistettu niin, että vähäisissä vahingonkorvausvaatimuksissa voi nostaa kanteen ilman oikeudellista asiantuntemusta.
 3. Englannissa, Walesissa ja Skotlannissa väkivaltarikoksen seurauksena vahinkoa kärsineet uhrit voivat kansalaisuudestaan riippumatta hakea korvausta julkisista varoista rikoksesta aiheutuneiden vahinkojen korvausjärjestelmän puitteissa (Criminal Injuries Compensation Scheme). Korvaus perustuu vahingonkorvaustariffiin, ja maksut vaihtelevat 1 000 punnasta 500 000 puntaan, joka on korvaus kaikkein vakavimmista vahingoista.
 4. Pohjois-Irlannissa on omat järjestelynsä. Tietyissä tapauksissa korvaus rikosvahingoista, omaisuuden tahallisesta vahingoittamisesta ja tulojen menettämisestä rikoksen seurauksena maksetaan julkisista varoista.
 5. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on kolme järjestöä, jotka tarjoavat yleistä tukea rikoksen uhreille: Englannissa ja Walesissa toimiva Victim Support, Skotlannissa toimiva Victim Support Scotland ja Pohjois-Irlannissa toimiva Victim Support Northern Ireland. Järjestöt saavat rahoitusta valtiolta.
 6. Kesäkuussa 1996 hallitus julkaisi uuden uhrien oikeuksien peruskirjan (Victim’s Charter), josta on sittemmin huhtikuussa 2006 tehty velvoittava rikoksen uhreja koskevien käytännesääntöjen myötä (Victims Code of Practice). Uhreilla on laissa säädetty oikeus saada rikosoikeusviranomaisilta korkealaatuista palvelua. Käytännesäännöissä kerrotaan uhreille myös, miten valittaa, jos he eivät saa korkealaatuista palvelua. Todistajien oikeuksien peruskirjalla (Witness Charter) on annettu todistajille vastaava, mutta ei-velvoittava, palvelujen tasoa koskeva ohjeisto. Pohjois-Irlannissa on julkaistu omat rikoksen uhreja koskevat käytännesäännöt. Niissä asetetaan standardit palvelulle, jota uhrit saavat Pohjois-Irlannin rikosoikeusjärjestelmän kanssa asioidessaan, ja kerrotaan, miten palvelusta voi valittaa. Rikoksen uhreille annetaan Victims of crime -esite, jossa on käytännön ohjeita siitä, mitä rikoksen tapahduttua tulisi tehdä. Siinä selitetään helppotajuisesti poliisin roolia ja tuomioistuinprosesseja ja kerrotaan, miten korvausta haetaan ja mitä apua on saatavilla.

Kansalliset ihmisoikeuselimet

Pohjois-Irlannin ihmisoikeuskomissio (Northern Ireland Human Rights Commission)

Pohjois-Irlannin ihmisoikeuskomissio on kansallinen ihmisoikeusinstituutio, jolle Yhdistyneet kansakunnat (YK) on antanut A-statuksen. Yhdistynyt kuningaskunta rahoittaa ihmisoikeuskomissiota, mutta se on riippumaton julkinen elin, joka toimii täysin YK:n Pariisin periaatteiden mukaisesti.

Ihmisoikeuskomission tehtävänä on varmistaa, että valtio ja viranomaiset suojelevat Pohjois-Irlannissa kaikkien ihmisoikeuksia. Se lisää myös tietoisuutta ihmisoikeuksista ja kertoo, mitä ihmiset voivat tehdä, jos heidän oikeutensa evätään tai niitä loukataan.

Yhteystiedot:

Temple Court
39 North Street
Belfast
Northern Ireland
BT1 1NA
Puhelin: +44 (0)28 9024 3987
Sähköposti: information@nihrc.org
Verkko-osoite: http://www.nihrc.org/

Oikeusasiamies

Parlamentin ja terveydenhuollon oikeusasiamies (Parliamentary and Health Service Ombudsman)

Parlamentti on perustanut oikeusasiamiehen viraston, jonka tehtävänä on auttaa sekä yksittäisiä ihmisiä että suurta yleisöä.

Oikeusasiamies tutkii kantelut, jotka koskevat yksittäisten ihmisten epäoikeudenmukaista kohtelua tai ministeriöiltä, muilta julkisen sektorin elimiltä ja Englannin terveydenhuoltojärjestelmältä (NHS) saatua huonoa palvelua. Oikeusasiamiehen toimivallasta säädetään laissa, ja palvelu on maksuton kaikille.

Yhteystiedot

The Parliamentary and Health Service Ombudsman
Millbank Tower
Millbank
London
SW1P 4QP
Verkko-osoite: https://www.ombudsman.org.uk/

Erikoistuneet ihmisoikeuselimet

Lapsiasiavaltuutettu

Pohjois-Irlannin lapsi- ja nuorisoasiavaltuutettu (Northern Ireland Commissioner for Children and Young People)

Lapsi- ja nuorisoasiavaltuutetun virasto on riippumaton julkinen elin, joka perustettiin lokakuussa 2003.

Nykyinen lapsi- ja nuorisoasiavaltuutettu on Koulla Yiasouma. Hänen tehtävänään on suojella ja edistää lasten ja nuorten oikeuksia ja etua Pohjois-Irlannissa. Lapsiasiavaltuutettu ottaa huomioon myös kaikki lapsen oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen määräykset.

Toiminnan rahoittaja on kuntaministeriö.

Yhteystiedot:

NICCY
Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
Northern Ireland BT2 7DP
Puhelin: 028 9031 1616
Sähköposti: info@niccy.org
Verkko-osoite: http://www.niccy.org/

Vanhusasiamies (Commissioner for Older People)

Vanhusasiamiehen virasto on riippumaton julkinen elin, joka perustettiin marraskuussa 2011. Nykyinen vanhusasiamies on Eddie Lynch. Hänen tehtävänään on suojella ja ajaa vanhusten etua Pohjois-Irlannissa.

Yhteystiedot:

COPNI
Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
Northern Ireland BT2 7DP
Puhelin: 028 9089 0892
Sähköposti: info@copni.org
Verkko-osoite: http://www.copni.org/

Tasa-arvoelin

Pohjois-Irlannin tasa-arvokomissio (Equality Commission for Northern Ireland)

Yhteystiedot:

Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
Northern Ireland BT 2 7DP
Puhelin: 028 90 500 600
Sähköposti: information@equalityni.org
Verkko-osoite:http://www.equalityni.org/

Pohjois-Irlannin tasa-arvokomissio on riippumaton julkinen elin, joka on perustettu lailla (Northern Ireland Act 1998). Sen toimivalta ja tehtävät perustuvat lukuisiin viime vuosikymmeninä annettuihin säädöksiin, joilla suojellaan syrjinnältä iän, vamman, rodun, uskonnon, poliittisen vakaumuksen, sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Tasa-arvokomissiolla on myös viranomaisia koskevia lakisääteisiä tasa-arvoon ja hyviin suhteisiin liittyviä tehtäviä (Northern Ireland Act 1998).

Toiminnan rahoittaja on Pohjois-Irlannin hallitus (Executive Office).

Tietosuojaelin

1. Tietovaltuutettu (Information Commissioner)

Tietovaltuutetun virasto on Yhdistyneen kuningaskunnan riippumaton viranomainen, joka on perustettu ylläpitämään tiedonsaantioikeuksia yleisen edun mukaisesti sekä edistämään julkisten laitosten avoimuutta ja yksilöiden tietosuojaa.

Yhteystiedot

Information Commissioner's Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire SK9 5AF
Puhelin: 0303 123 1113 (tai 01625 545745 niille, jotka eivät halua soittaa 03-alkuiseen numeroon, tai +44 1625 545745 ulkomailta soittaville)
Verkko-osoite: https://ico.org.uk/

2. Tietovaltuutetun aluetoimisto

Pohjois-Irlanti

Information Commissioner's Office – Northern Ireland
3rd floor, 14 Cromac Place
Belfast,
Northern Ireland BT7 2JB
Puhelin: 028 9026 9380
Sähköposti: ni@ico.org.uk

Muut

1. Directgov-verkkosivut

Yhdistyneen kuningaskunnan virallinen verkkosivusto kansalaisille.

Verkko-osoite: http://www.gov.uk/

2. Kansalaisten neuvontapalvelu (Citizens Advice Service)

Kansalaisten neuvontapalvelu auttaa kansalaisia ratkaisemaan oikeudellisia, taloudellisia ja muita ongelmia tarjoamalla maksutonta, riippumatonta ja luottamuksellista neuvontaa ja vaikuttamalla poliittisiin päättäjiin.

Verkko-osoite: http://www.citizensadvice.org.uk/

3. Pohjois-Irlannin oikeuspalvelukomissio (Northern Ireland Legal Services Commission)

Pohjois-Irlannin oikeuspalvelukomissio on oikeusministeriön alainen riippumaton julkinen elin, joka on perustettu lain nojalla (Access to Justice (Northern Ireland) Order 2003). Oikeusministeri David Ford ilmoitti syksyllä 2014 aikovansa siirtää oikeuspalvelukomission tehtävät ministeriöön kuuluvalle toimeenpanovirastolle. Uuden organisaation nimeksi tulee Legal Services Agency Northern Ireland (Pohjois-Irlannin oikeuspalveluvirasto). Muutos ei vaikuta kovinkaan paljon palvelujen tarjoamiseen, mutta sillä voidaan parantaa hallintoa monin tavoin ja lisätä kustannustehokkuutta.

Oikeuspalvelukomission tehtävänä on hallinnoida julkisin varoin rahoitettuja oikeudellisia palveluja lakisääteisten oikeusapujärjestelmien mukaisesti. Komissio määrittää lakisääteisten testien perusteella, onko henkilöllä oikeus saada oikeusapua, ja jos on, komissio maksaa asianajajille heidän antamastaan oikeudellisesta palvelusta. Vaikka oikeuslaitos vastaa oikeusavun myöntämisestä, komissio maksaa oikeudellisista palveluista. Oikeusapujärjestelmän hallinnoinnin lisäksi oikeuspalvelukomissio tukee myös oikeusministeriötä sen työssä oikeusavun uudistamiseksi.

Yhteystiedot:

The Northern Ireland Legal Services Commission
2nd Floor,
Waterfront Plaza,
8 Laganbank Road,
Mays Meadow,
Belfast,
Northern Ireland BT1 3BN
Puhelin: +44 (0)28 9040 8888
Verkko-osoite:http://www.nilsc.org.uk/

Oikeuspalvelukomission tehtävänä on edistää oikeudenmukaista ja yhtäläistä oikeussuojan saatavuutta Pohjois-Irlannissa tarjoamalla julkisin varoin rahoitettuja oikeudellisia palveluja.

Sen tavoitteena on tarjota kustannustehokkaasti korkealaatuisia asiakaslähtöisiä palveluja, jotka on suunnattu näitä palveluja eniten tarvitseville.

Se palkkaa lakimiehiä ja muita neuvonantajia:

 • auttamaan oikeusapuun oikeutettuja henkilöitä puolustamaan oikeuksiaan siviilioikeudellisissa asioissa
 • auttamaan henkilöitä, jotka ovat tutkinnan kohteena tai joita tullaan syyttämään rikoksesta.

4. Rikosuhrivaltuutettu (Victims’ Commissioner)

Baroness Newlove of Warrington,
Victims' Commissioner for England & Wales
The Tower, 9th Floor,
102 Petty France,
London, SW1H 9AJ
Sähköposti: victims.commissioner@victimscommissioner.gsi.gov.uk
Verkko-osoite: http://victimscommissioner.org.uk/

Rikosuhrivaltuutettu edistää uhrien ja todistajien etua, kannustaa hyviin käytäntöihin uhrien ja todistajien kohtelussa ja tarkastelee säännöllisesti rikoksen uhreja koskevia käytännesääntöjä, joissa määrätään uhreille tarjottavista palveluista.

Hän kuuntelee uhreja ja todistajia, tarkastelee rikosoikeusjärjestelmää heidän näkökulmastaan ja yrittää parantaa tarjolla olevia palveluita ja tukea.

Rikosuhrivaltuutettu ei saa puuttua yksittäistapauksiin. Sen sijaan hän pyrkii ohjaamaan sinne, mistä parhaiten saa neuvontaa ja tukea.

5. Rikoksen uhrien tukijärjestö (Victim Support Northern Ireland)

Yhteystiedot:

Central Office
Victim Support NI
Annsgate House
3rd Floor
70/74 Ann Street
Belfast
Northern Ireland BT 1 4EH
Puhelin: 028 9024 3133
Sähköposti: belfast@victimsupportni.org.uk

Pohjois-Irlannin rikoksen uhrien tukijärjestö on hyväntekeväisyysjärjestö, joka auttaa kaikenlaisten rikosten uhreiksi joutuneita ihmisiä. Se tarjoaa henkistä tukea, tietoa ja käytännön apua uhreille, todistajille ja muille, joita rikos koskee.

Tukijärjestö on johtava rikoksesta kärsimään joutuneita ihmisiä tukeva hyväntekeväisyysjärjestö. Palvelu on maksutonta ja luottamuksellista, riippumatta siitä, onko rikoksesta tehty rikosilmoitus. Tukijärjestö on riippumaton organisaatio – se ei ole osa poliisia, tuomioistuinlaitosta tai mitään muuta rikosoikeuden alalla toimivaa virastoa.

Pohjois-Irlannin rikosuhrien tukijärjestö tarjoaa vuosittain apua lähes 30 000 henkilölle, jotka ovat joutuneet rikoksen uhriksi.

6. Pohjois-Irlannin vankila-asiamies (Prisoner Ombudsman for Northern Ireland)

Unit 2
Walled Garden
Stormont Estate
Belfast
Northern Ireland BT4 3SH
Puhelin: 028 90 44 3982
Maksuton palvelunumero: 0800 7836317
Sähköposti: pa@prisonerombudsman.x.gsi.gov.uk
Verkko-osoite: http://www.niprisonerombudsman.gov.uk/

Pohjois-Irlannin oikeusministeri nimittää vankila-asiamiehen, joka on täysin riippumaton Pohjois-Irlannin vankilalaitoksesta (NIPS).

Vankila-asiamies tutkii

 • kanteluja, joita Pohjois-Irlannissa vangittuna olevat tekevät
 • kanteluja, joita Pohjois-Irlannin vankiloissa vierailevat tekevät
 • Pohjois-Irlannin vankilakuolemat.

Nykyinen vankila-asiamies on Tom McGonigle, ja hänen tukenaan on tutkijaryhmä ja muuta henkilöstöä.

7. Maahanmuuttopalveluvaltuutetun virasto (The Office of the Immigration Services Commissioner)

Yhteystiedot:

5th Floor
21 Bloomsbury Street
London
WC1B 3HF
Puhelin: 020 7211 1500

Maahanmuuttopalveluvaltuutetun virasto (OISC) on vuoden 1999 maahanmuutto- ja turvapaikkalain (Immigration and Asylum Act 1999) nojalla perustettu riippumaton julkinen elin, joka ei toimi minkään ministeriön alaisuudessa.

Vuoden 1999 maahanmuutto- ja turvapaikkalain ja vuoden 2002 kansalaisuus-, maahanmuutto- ja turvapaikkalain (Nationality, Immigration and Asylum Act 2002) nojalla maahanmuuttopalveluvaltuutetulla on valtuudet muun muassa

 • evätä neuvonantajan pääsy lakisääteiseen järjestelmään
 • peruuttaa neuvonantajan valtuutus
 • rajoittaa tai vaihtaa neuvonantajan työn vaativuustasoa
 • nostaa kurinpitosyyte valtuutuksen saanutta neuvonantajaa vastaan
 • hakea lähestymiskieltoa tai kieltotuomiota
 • panna syytteeseen maahanmuuttoneuvonnan ja/tai -palvelujen laittomasta tarjoamisesta
 • panna syytteeseen maahanmuuttoneuvonnan ja/tai -palvelujen laittomasta mainostamisesta
 • mennä neuvonantajan tiloihin
 • ottaa haltuunsa neuvonantajan kirjanpito

Lisätietoja: http://www.oisc.gov.uk/

8. Levottomuuksien uhrien komissio

Yhteystiedot:

Commission for Victims and Survivors
Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
BT2 7DP
Puhelin: 028 9031 1000
Faksi: 028 9060 7424

Pohjois-Irlannin levottomuuksien uhrien komissio huolehtii siitä, että kaikki uhrit tulevat kuulluiksi, heidän oikeutensa toteutuvat ja heidän saatavillaan on parhaat mahdolliset palvelut. Levottomuuksien uhrien komission tavoitteena on parantaa levottomuuksien uhrien elämää.

Komission tehtävänä on vastata kaikkien uhrien tarpeisiin varmistamalla, että palvelutarjonta on erinomaista, ja samalla tunnustaa menneisyyden taakka ja rakentaa parempaa tulevaisuutta. Sen työ perustuu tiettyihin perusarvoihin, jotka näkyvät päivittäisessä työssä. Tuloksiin pyritään näiden arvojen pohjalta. Arvot ovat seuraavat:

 • Uhrikeskeisyys – Uhrit ovat keskiössä kaikessa komission toiminnassa. Uhreja kannustetaan osallistumaan, ja heidän osallistumistaan arvostetaan.
 • Avoimuus ja läpinäkyvyys – Komissio on kaikessa työssään avoin, rehellinen, vastuullinen ja vastaanottavainen.
 • Tasa-arvoisuus ja moninaisuus – Komissio kohtelee kaikkia tasa-arvoisesti ja kyseenalaistaa epätasa-arvon puolueettomasti, riippumattomasti ja lahjomattomasti.
 • Kunnioitus – Komissio suhtautuu kohteliaasti ja ammattimaisesti kaikkiin, jotka ottavat siihen yhteyttä.
 • Puolueettomuus – Komissio säilyttää riippumattomuutensa ja pitää kriittistä etäisyyttä hallitukseen ja viranomaisiin voidakseen haastaa niitä.
 • Laatutietoisuus – Komissio pyrkii toteuttamaan kaikki ohjelmansa laadukkaasti.

Lisätietoja: http://www.cvsni.org/

Päivitetty viimeksi: 10/04/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.