Kansalliset tuomioistuimet ja muut valituselimet

Slovenia

Sisällön tuottaja:
Slovenia

Kansalliset tuomioistuimet

http://www.sodisce.si/sodisca/sodni_sistem/seznam_sodisc/

Ustavno sodišče Republike Slovenije
Beethovnova ulica 10
1001 Ljubljana
p. p. 1713
Puhelin: + 386 (01) 477 64 00; + 386 (01) 477 64 15
S-posti: info@us-rs.si

Upravno sodišče Republike Slovenije
Fajfarjeva 33
1000 Ljubljana
Puhelin: + 386 (01) 47 00 100
Faksi: + 386 (01) 47 00 150
S-posti: urad.uprlj@sodisce.si

Zunanji oddelek sodišča v Mariboru
Puhelin: + 386 (02) 230 20 30
Faksi: + 386 (02) 230 20 48
S-posti: oddelek.uprmb@sodisce.si

Zunanji oddelek sodišča v Novi Gorici:
Puhelin: + 386 (05) 33 55 200
Faksi: + 386 (05) 33 55 221
S-posti: oddelek.uprng@sodisce.si

Zunanji oddelek sodišča v Celju:
Puhelin: + 386 (03) 42 75 380
Faksi: + 386 (03) 42 75 388
S-posti: oddelek.uprce@sodisce.si

Kansalliset ihmisoikeuselimet

Ks. oikeusasiamies.

Oikeusasiamies

Sloveniassa on perustettu oikeusasiamiehen virka (varuh človekovih pravic) ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojelemiseksi. Oikeusasiamies, neljä apulaisoikeusasiamiestä ja heidän avustajansa vastaanottavat kanteluja henkilöiltä, jotka katsovat, että valtion tai paikallistason viranomainen tai julkisoikeudellinen oikeushenkilö on toiminnallaan loukannut ihmisoikeuksia tai perusvapauksia. Oikeusasiamies toimii oikeusasiamiehestä vuonna 1994 annetun lain nojalla.

Oikeusasiamies voi

  • antaa varoituksen, jotta loukkaaja korjaisi tai lopettaisi lainvastaisuuden
  • tehdä ehdotuksen vahinkojen korvaamiseksi
  • kantelijan puolesta ja tämän valtuuttamana pyytää perustuslakituomioistuinta arvioimaan, ovatko tietyt säännökset ja teot perustuslain ja lainsäädännön mukaisia
  • tehdä perustuslakituomioistuimeen valituksen oikeuden loukkaamisesta.
  • esittää hallitukselle tai parlamentille lakien ja muiden säännösten muuttamista.
  • kehottaa toimivaltaansa kuuluvia elimiä parantamaan toimintaansa ja suhteitaan osapuoliin
  • esittää mielipiteensä mistä tahansa oikeuksien ja vapauksien loukkaamisen liittyvästä asiasta riippumatta siitä, millaista menettelyä noudatetaan tai mihin vaiheeseen asian käsittely on edennyt kyseisessä elimessä.

Oikeusasiamies ei voi toteuttaa toimia tai korjata loukkaamista tai lainvastaisuuksia kyseisen viranomaisen tai julkisoikeudellisen oikeushenkilön puolesta.

Loukkaukseen tai lainvastaisuuteen syyllistynyt taho vastaa itse sen korjaamisesta. Oikeusasiamies ei myöskään voi käsitellä asioita, joita käsitellään tuomioistuimissa, paitsi poikkeustapauksissa.

Lain mukaan oikeusasiamiehellä ei ole toimivaltaa yksityissektorilla, joten hän ei voi toimia tapauksissa, joissa esimerkiksi yksityinen yritys loukkaa oikeuksia. Tällaisissa tapauksissa oikeusasiamies voi vedota viranomaisiin tai julkisoikeudellisiin oikeushenkilöihin, joiden tehtävänä on valvoa kyseistä yksityistä yritystä tai henkilöä.

Oikeusasiamies valvoo yhteistyössä kansalaisjärjestöjen ja humanitaaristen järjestöjen kanssa myös säilöönottopaikkoja ja sellaisten henkilöiden kohtelua, jotka on otettu säilöön tai joiden vapautta on rajoitettu.

Oikeusasiamies voi valvoa, kehottaa ja neuvoa, mutta hän ei voi tehdä virallisia päätöksiä.

Oikeusasiamies järjestää ns. lapsen puolestapuhujia (zagovornik). Se käyttää tässä vapaaehtoisverkostoa, joka huolehtii siitä, että kaikilla lapsilla on yhtäläiset mahdollisuudet saada tulla kuulluiksi.

Puolestapuhumisen tarkoituksena on auttaa lapsia ilmaisemaan näkemyksensä oikeudellisissa menettelyissä ja oikeudenkäynneissä, joissa he ovat asianosaisia, ja välittää lapsen näkemys toimivaltaisille elimille ja laitoksille, jotta ne voivat tehdä päätöksiä lapsen oikeuksista ja etuuksista. Puolestapuhuja ei ole lapsen laillinen edustaja. Apuun kuuluu psykososiaalisen tuen antaminen, keskusteleminen lapsen toiveista, tunteista ja näkemyksistä, kertominen menettelyn kulusta ja toteutettavista toimista lapselle sopivalla tavalla, parhaan ratkaisun löytäminen yhdessä lapsen kanssa ja meneminen lapsen mukana niihin elimiin ja laitoksiin, jotka tekevät päätöksiä lapsen oikeuksista ja etuuksista.

Yhteystiedot:

Varuh človekovih pravic RS

Dunajska cesta 56 (4. nadstropje)
1109 Ljubljana
Puhelin: 01 475 00 50
Maksuton numero: 080 15 30
Faksi: 01 475 00 40
Sähköposti: info@varuh-rs.si
https://www.varuh-rs.si/

Erikoistuneet ihmisoikeuselimet

  • Lapsiasiavaltuutettu

Lapsiasiavaltuutettu (varuh otrokovih pravic) on lapsiasioihin erikoistunut osa oikeusasiamiesinstituutiota.

  • Tasa-arvovaltuutettu

Tasa-arvovaltuutettu (zagovornik načela enakosti) ehkäisee ja poistaa syrjintää Sloveniassa.

http://www.zagovornik.gov.si/si/pobuda-zagovorniku/index.htmlKANTELUT: Tasa-arvovaltuutettu käsittelee väitettyjä syrjintätapauksia koskevat kantelut. Hän antaa ei-sitovan lausunnon siitä, onko kantelun tekijää tietyssä tilanteessa syrjitty eli kohdeltu eriarvoisesti henkilökohtaisen tilanteen vuoksi. Lisäksi tasa-arvovaltuutettu antaa syrjintään syyllistyneille suosituksia tilanteen sekä sen syiden ja seurausten korjaamiseksi. Tällä tavoin hän pyrkii toimillaan korjaamaan tilanteen epävirallisesti ja edistämään käytäntöjen parantamista. Jos ongelmaa ei kuitenkaan voida ratkaista tällä tavoin, hän voi ehdottaa syytteen nostamista. Tasa-arvovaltuutettu käsittelee asiat maksutta ja luottamuksellisesti.

APU: Tasa-arvovaltuutettu auttaa varmistamaan oikeussuojan syrjintää vastaan muissa menettelyissä esimerkiksi kertomalla, mitä oikeussuojakeinoja on käytettävissä ja miten niitä käytetään muissa viranomaisissa.

NEUVONTA: Tasa-arvovaltuutetulta voi pyytää lausuntoa siitä, täyttyvätkö syrjinnän tunnusmerkit tai voisivatko ne täyttyä tietyssä tilanteessa, ja hän neuvoo, miten tulisi toimia syrjinnän välttämiseksi ja tasa-arvon toteutumiseksi.

TIEDOTTAMINEN: Tasa-arvovaltuutettu antaa tietoa syrjinnästä Sloveniassa.

Yhteystiedot:

Zagovornik načela enakosti
Železna cesta 16, SI-1000 Ljubljana
Puhelin: +386 (0)1 / 473 55 31
S-posti: gp@zagovornik-rs.si
http://www.zagovornik.si/

Perustiedot ovat edellä mainituilla verkkosivuilla myös englanniksi, ranskaksi, saksaksi, italiaksi, unkariksi, serbiaksi, bosniaksi, albaniaksi ja romaniksi.

http://www.zagovornik.gov.si/si/o-zagovorniku/kdo-je-zagovornik/index.html

http://www.zagovornik.gov.si/si/o-zagovorniku/osebna-izkaznica/index.html

  • Tietosuojavaltuutettu

Tietosuojavaltuutettu (informacijski pooblaščenec) käsittelee ilmoitetut henkilötietosuojan rikkomistapaukset vuoden 2004 yleisen henkilötietosuojalain ja muiden henkilötietosuojaa koskevien alakohtaisten lakien (esim. henkilökorttilaki) nojalla. Hän toimii myös omasta aloitteestaan (viran puolesta), jos hän havaitsee, että henkilötietosuojaa on saatettu loukata, ja valvoo tiettyjä asioita, vaikka ei olisi saanut niistä ilmoitusta. Henkilötietosuojan rikkomistapauksia koskevan tutkinnan suorittavat tietosuojavaltuutetun virastossa työskentelevät tietosuojasta vastaavat tutkijat. Tietosuojavaltuutettu voi määrätä oikaisemaan henkilötietoja, todeta henkilötietojen hankkimisen tai käsittelyn laittomaksi ja määrätä seuraamuksia (sakkoja) rekisterinpitäjälle. Tietosuojavaltuutetun päätöksistä voi valittaa Slovenian hallintotuomioistuimeen.

Yhteystiedot:

Informacijski pooblaščenec
Zaloška 59
1000 Ljubljana
Puhelin: 01 230 97 30
Faksi: 01 230 97 78
Sähköposti: gp.ip@ip-rs.si
https://www.ip-rs.si/
Päivitetty viimeksi: 16/12/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.