Kansalliset tuomioistuimet ja muut valituselimet

Espanja

Sisällön tuottaja:
Espanja

Kansalliset tuomioistuimet

Kansalliset ihmisoikeuselimet

Oikeusasiamies

Erikoistuneet ihmisoikeuselimet

Muut

Kansalliset tuomioistuimet

Perustuslakituomioistuin

Tuomarit ja tuomioistuimet vastaavat ensi kädessä yksilöiden perusoikeuksien ja ‑vapauksien takaamisesta, vaikka viime kädessä ne taataan perustuslailla. Jos kansalaisen perusoikeuksia tai ‑vapauksia ei kunnioiteta, hän voi vedota perustuslakituomioistuimen (Tribunal Constitucional) tarjoamaan perustuslailliseen suojaan . Perustuslakituomioistuin on perustuslain ylin tulkitsija. Se on siis ylin oikeusaste, joka antaa perustuslailliset takeet ja vastaa viime kädessä perustuslaissa turvattujen oikeuksien ja vapauksien noudattamisesta.

Perustuslakituomioistuimeen voi ottaa yhteyttä

 • postitse:
  Tribunal Constitucional
  Calle Domenico Scarlatti 6
  28003 Madrid
  España
 • puhelimitse: +34 915508000
 • faksitse: +34 915444088.
 • sähköpostitse: buzon@tribunalconstitucional.es.

Lisätietoja on saatavilla verkkosivuilta: https://www.tribunalconstitucional.es/en ja https://www.poderjudicial.es

Kansalliset ihmisoikeuselimet

Katso oikeusasiamiestä koskeva kohta.

Oikeusasiamies

Oikeusasiamies (El Defensor del Pueblo) on instituutio, joka turvaa kansalaisten perus- ja kansalaisoikeudet sekä puolustaa niitä. Oikeusasiamiehen tehtävänä on valvoa, että julkisia tehtäviä hoitavat viranomaiset ja virkamiehet täyttävät velvollisuutensa koko Espanjan alueella ja Espanjan kansalaisten hallinnollisia asioita hoitavissa espanjalaisissa toimistoissa ulkomailla.

Espanjan oikeusasiamiehenä toimii Francisco Fernandez Marugan.

Kun oikeusasiamiehen kansliaan tulee kantelu oikeuslaitoksen toiminnasta, se toimitetaan joko syyttäjälaitokselle (Ministerio Fiscal), joka tutkii sen ja toteuttaa tarvittavat lain mukaiset toimenpiteet, tai korkeimmalle tuomioneuvostolle (Consejo General del Poder Judicial). Oikeusasiamies voi myös antaa hallitukselle suosituksia lainsäädännön muuttamistarpeista.

Oikeusasiamiehellä on valtuudet nostaa kanne perustuslainvastaisuutta tai oikeuksien ja vapauksien loukkaamista koskevissa asioissa sekä aloittaa habeas corpus ‑menettely.

Oikeusasiamies EI voi puuttua seuraavanlaisiin asioihin:

 • Mikään julkisyhteisö ei ole osallisena asiassa.
 • Kyseessä on yksityishenkilöiden välinen riita.
 • On kulunut yli vuosi siitä, kun kansalainen sai tietää kantelunsa perustana olevista tosiseikoista.
 • On kyse nimettömästä kantelusta, jossa ei esitetä yksityiskohtaisia vaatimuksia mutta joka on tehty vilpillisellä mielellä tai jonka käsittely voi aiheuttaa vahinkoa kolmansien laillisille oikeuksille.
 • Kantelu on ristiriidassa oikeuden päätöksen sisällön kanssa.

Kansalainen voi kääntyä oikeusasiamiehen puoleen suoraan ilman asianajajan tai syyttäjän apua, ja koko menettely on maksuton.

Menettely aloitetaan tekemällä kantelu. Kantelu tehdään kirjallisesti, ja se on allekirjoitettava. Siinä on mainittava tekijän yhteystiedot eli nimi, sukunimi ja osoite sekä selostus kantelun perustana olevista tosiseikoista ja asianosaiset viranomaiset.

Kirjalliseen kanteluun on syytä liittää kopio esitettyyn ongelmaan liittyvästä tärkeimmästä asiakirjasta. Kun kantelukirjelmä on luettu, kantelijalle lähetetään tiedoksi kantelun numero siltä varalta, että hän halua pyytää tietoja kantelun etenemisestä.

Kantelun voi tehdä

 • verkossa käyttämällä sähköisessä rekisterissä olevaa lomaketta Presenta tu queja
 • henkilökohtaisesti oikeusasiamiehen kansliassa osoitteessa calle Zurbano nro 42, Madrid, maanantaista perjantaihin klo 9.00–14.00 ja maanantaista torstaihin myös klo 16.00–18.00 (paitsi elokuussa, jolloin kanslia on kiinni iltapäivisin)
 • postitse lähettämällä sen allekirjoitettuna osoitteeseen:
  Defensor del Pueblo
  Calle Zurbano 42
  28010 Madrid
  España
 • faksitse lähettämällä sen allekirjoitettuna numeroon +34 913081158.

Tietoja oikeusasiamiesinstituutiosta tai kantelun käsittelyn etenemisestä voi saada

 • käymällä oikeusasiamiehen kansliassa osoitteessa: calle Zurbano nro 42, Madrid
 • sähköpostitse osoitteesta: registro@defensordelpueblo.es
 • seuraavista puhelinnumeroista:
  – 900101025 (soitettaessa Espanjasta) – tämä on maksuton palvelunumero, josta saa tietoa oikeusasiamiesinstituutiosta, siitä, kenelle se on tarkoitettu, oikeusasiamiehen tehtävistä ja kantelun tekemisestä
  – +34 914327900 – tietoja kantelun käsittelyn etenemisestä
  puhelinpalvelun aukioloajat:
  – maanantaista torstaihin klo 9.00–14.00 ja klo 15.00–18.00
  – perjantaisin klo 9.00–14.00 ja klo 16.00–18.00 (paitsi elokuussa, jolloin puhelinpalvelu toimii vain aamupäivisin).

Lisätietoja on saatavilla verkkosivuilta: https://www.defensordelpueblo.es.

Erikoistuneet ihmisoikeuselimet

 • Lapsiasiavaltuutettu

Oikeusasiamies puolustaa kaikkien kansalaisten oikeuksia heidän iästään riippumatta. Sen lisäksi eräillä itsehallintoalueilla on perustettu erikseen lapsiasiavaltuutetun tehtävä (Defensor del Pueblo para los derechos de la infancia).

Espanjan lainsäädännössä tunnustetaan alaikäisten oikeus tehdä kantelu oikeusasiamiehelle tai itsehallintoalueiden vastaaville instituutioille.

 • Tasa-arvoelin

Tasa-arvoneuvosto

Tasa-arvoneuvosto (Consejo para la promoción de la igualdad de trato y no discriminación de las personas por el origen racial y étnico) koostuu valtion ja itsehallintoalueiden eri viranomaisista, paikallisviranomaisista, työnantaja- ja ammattijärjestöistä sekä voittoa tavoittelemattomista organisaatioista, jotka toimivat henkilöiden yhdenvertaisen kohtelun edistämiseksi ja rotuun tai etniseen alkuperään perustuvan syrjinnän torjumiseksi.

Sen tavoitteena on edistää henkilöiden yhdenvertaisen kohtelun periaatetta sekä torjua rotuun tai etniseen alkuperään perustuvaa syrjintää eri aloilla, kuten koulutus ja terveys sekä sosiaalietuuksien, sosiaalipalvelujen, asunnon, työpaikan, koulutuksen ja kaikenlaisten tavaroiden ja palvelujen saanti.

Tätä varten tasa-arvoneuvostolla on neljä pääasiallista tehtävää:

 1. Antaa puolueetonta neuvontaa syrjinnän uhreille silloin kun he tekevät kantelunsa.
 2. Julkaista puolueettomia tutkimuksia ja tiedotteita.
 3. Tukea toimenpiteitä, jotka edistävät yhdenvertaista kohtelua ja poistavat syrjintää, laatimalla suosituksia ja ehdotuksia.
 4. Laatia tasa-arvoneuvoston vuotuinen toimintakertomus, joka toimitetaan tasa-arvoministerille.

Lisätietoja on saatavilla verkkosivuilta: https://igualdadynodiscriminacion.igualdad.gob.es ja https://igualdadynodiscriminacion.igualdad.gob.es/contactar/home.htm

 • Tietosuojaelin

Espanjan tietosuojaviranomainen

Espanjan tietosuojaviranomainen (Agencia Española de Protección de Datos) toimii riippumattomana valvontaviranomaisena. Se valvoo, että tietosuojalainsäädäntöä noudatetaan sekä takaa ja turvaa henkilötietojen suojaa koskevan perusoikeuden.

Tietosuojaviranomainen käsittelee kansalaisten vaatimuksia ja kanteluita sekä tiedottaa tietosuojalaissa (Ley Orgánica de Protección de Datos) vahvistetuista oikeuksista. Se myös auttaa henkilötietoja sisältävistä tiedostoista vastaavia tahoja (yrityksiä, laitoksia ja viranomaisia) sekä antaa näille neuvontaa lain vaatimusten täyttämisessä.

Kun on kyse henkilöistä, joiden tietosuojaa on loukattu, tietosuojaviranomainen

 • käsittelee heidän vaatimuksensa ja kantelunsa
 • tiedottaa heille kuuluvista lakisääteisistä oikeuksista
 • tukee eri tiedotusvälineiden kautta lähetettäviä tiedotuskampanjoita.

Kun on kyse henkilötietoja käsittelevistä tahoista, tietosuojaviranomainen

 • antaa laissa määrättyjä lupia
 • vaatii oikaisutoimenpiteitä
 • määrää tietojenkäsittelyn keskeyttämisestä ja tietojen poistamisesta tapauksissa, joissa on kyse lainvastaisuuksista
 • määrää seuraamuksia
 • pyytää tarvittaessa apua tai tietoja
 • antaa luvan kansainvälisiin tiedonsiirtoihin.

Kaikissa kysymyksissä, selvityksissä, vaatimuksissa, ilmiannoissa, ehdotuksissa ja kanteluissa voi ottaa yhteyttä tietosuojaviranomaiseen

 • postitse:
  Agencia Española de Protección de Datos
  Calle Jorge Juan 6
  28001 Madrid
  España
 • puhelimitse: +34 912663517
 • sähköpostitse: ciudadano@agpd.es.

Lisätietoja on saatavilla verkkosivuilta: https://www.agpd.es/.

 • Muut erikoistuneet elimet

Espanjan vammaisten edustajaneuvosto

Espanjan vammaisten edustajaneuvosto (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI), edustaa ja puolustaa vammaisia ja ajaa heidän asioitaan. Epäedullisesta asemastaan tietoisina Espanjan yli 3,5 miljoonaa vammaista ja heidän perheenjäsenensä päättivät yhdistää useat järjestönsä, jotta vammaisten oikeudet tunnustettaisiin ja jotta heillä olisi samat oikeudet ja mahdollisuudet kuin muillakin kansalaisilla.

CERMIin voi ottaa yhteyttä

 • postitse:
  Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
  Secretaría General

  Calle Recoletos 1 Bajo
  28001 Madrid
  España
 • puhelimitse: +34 913601678
 • faksitse: +34 914290317.
 • sähköpostitse: cermi@cermi.es.

Lisätietoja on saatavilla verkkosivuilta: http://www.cermi.es/.

Tietoja saa myös vammaisten asemaa tutkivan valtion elimen (Observatorio Estatal de la discapacidad) verkkosivuilta: https://www.observatoriodeladiscapacidad.info.

Turvapaikka- ja pakolaistoimisto

Sisäministeriön alaisuudessa toimiva turvapaikka- ja pakolaistoimisto (Oficina de Asilo y Refugio) vastaa ehdotusten laatimisesta erilaisten Espanjassa oleskelua koskevien lupien antamiseksi turvapaikkaoikeutta koskevaa lainsäädäntöä noudattaen.

Lisäksi se hoitaa seuraavia tehtäviä:

 • asiakirjojen käsittely ja toimittaminen niiden valtioiden määrittämiseksi, jotka ovat vastuussa turvapaikkahakemusten käsittelystä voimassa olevien kansainvälisten yleissopimusten mukaisesti
 • kaikkien sellaisten turvapaikkahakemusten käsittely, jotka on tehty Espanjassa rajanylityspaikoilla ja Espanjan diplomaattiedustustoissa ulkomailla, sekä niitä koskevien päätösten tekeminen.

Lisätietoja voi pyytää

 • postitse:
  Oficina de Asilo y Refugio
  Calle Pradillo 40
  28002 Madrid
  España
 • puhelimitse: +34 915372170.

Lisätietoja saa sisäministeriön asianomaiselta verkkosivulta.

Vankeinhoitolaitoksen keskusvirasto

Vankeinhoitolaitos on välttämätön osa sekä maan turvallisuus- että sosiaalipolitiikkaa. Vankeinhoitolaitoksen keskusviraston (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias) tärkein perustuslaissa vahvistettu tavoite on seurata ja johtaa kaikkea julkisen palvelun tarjoamiseen liittyvää toimintaa, joka koskee rangaistusten suorittamista tai rikosoikeudellisten toimenpiteiden toteuttamista.

Lisätietoja voi pyytää

 • postitse:
  Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
  Calle Alcalá 38-40
  28014 Madrid
  España
 • puhelimitse: +34 913354700
 • faksitse: +34 913354052.

Lisätietoja on saatavilla verkkosivuilta: http://www.institucionpenitenciaria.es/.

Muut

Espanjan asianajajien yleisneuvosto

Espanjan asianajajien yleisneuvosto (Consejo General de la Abogacía Española) edustaa Espanjan asianajajaliittoja ja koordinoi niiden toimintaa. Se on niiden ylin täytäntöönpaneva elin ja täysin oikeustoimikelpoinen julkisoikeudellinen oikeushenkilö.

Asianajajien yleisneuvosto säätelee asianajajien ammatinharjoittamista ja suojelee ammatin mainetta. Espanjassa on 83 asianajajaliittoa, joissa on nykyisin yhteensä 137 447 ammattiaan harjoittavaa asianajajaa (tiedot ovat joulukuulta 2016), sekä 10 itsehallintoalueiden asianajajaliittojen neuvostoa (Consejos Autonómicos de Colegios de Abogados).

Oikeus oikeusapuun on Espanjassa hyvin laaja. Asianajajaliitot takaavat kaikille kansalaisille perusoikeuden tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin tarjoamalla muun muassa seuraavia palveluja: asianajajapäivystys, pidätettyjen auttaminen ja oikeudelliset neuvontapalvelut, neuvonta vankiloissa sekä maahanmuuttajien, naisten, perheväkivallan uhrien ja vanhusten auttaminen ja oikeudellinen neuvonta.

Espanjan asianajajien yleisneuvostoon voi ottaa yhteyttä

 • postitse:
  Consejo General de la Abogacía Española
  Paseo Recoletos 13
  28004 Madrid
  España
 • puhelimitse: +34 915232593
 • sähköpostitse: informacion@cgae.es.

Lisätietoja on saatavilla verkkosivuilta: http://www.cgae.es/ ja https://www.abogacia.es/servicios/ciudadanos/servicios-de-orientacion-juridica-gratuita.

Päivitetty viimeksi: 17/01/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.