Nacionalni sudovi i druga, nepravosudna tijela

Bugarska

Sadržaj omogućio
Bugarska

Nacionalni sudovi

Nacionalne institucije za zaštitu temeljnih prava

Pučki pravobranitelj

Specijalizirana tijela za zaštitu ljudskih prava

Ostalo

Nacionalni sudovi

Svaki bugarski sudac može kao prvostupanjski sudac odlučivati u predmetima koji se odnose na pravo EU-a u području temeljnih prava s obzirom na to da je Povelja o temeljnim pravima dio primarnog europskog zakonodavstva (primjenjuje se u istoj mjeri kao Ugovor iz Lisabona). Stoga se bugarski građani mogu obratiti Okružnom sudu („Окръжен съд”) i pozvati se na Povelju ako smatraju da su im uskraćena temeljna prava. Bugarski sudovi imaju jednake ovlasti u odnosu na temeljna prava utvrđena u Ustavu Republike Bugarske te u odnosu na sve međunarodne ugovore kojih je Bugarska stranka.

Žalbe protiv pojedinačnih upravnih odluka mogu se podnijeti upravnim sudovima i Vrhovnom upravnom sudu („Върховен административен съд”).

Svaki sud u Bugarskoj ima vlastitu internetsku stranicu gdje je prikazano kako je sud organiziran i čime se bavi. Na internetskoj stranici Vrhovnog sudbenog vijeća („Висшия съдебен съвет”) nalazi se detaljan popis sudova u Bugarskoj, njihove adrese i internetske stranice (samo na bugarskom jeziku).

Nacionalne institucije za zaštitu temeljnih prava

Vidjeti odjeljak „Pučki pravobranitelj” u nastavku.

Pučki pravobranitelj

Pučki pravobranitelj Republike Bugarske („Омбудсман на Република България”)

Adresa:

Ul. George Washington 22
Sofija 1202, Bugarska
Tel.: +359 2 810 69 55
E-pošta: priemna@ombudsman.bg
Internetska stranica: http://www.ombudsman.bg/
 • Naziv jedinice / institucionalnog tijela koje prihvaća molbe/pritužbe/zahtjeve koji proizlaze iz povreda prava (ako je primjenjivo)

Pučki pravobranitelj upotrebljava sredstva predviđena zakonom kako bi istražio jesu li prava i slobode građana ugrožena ili povrijeđena radnjama ili propustima državnih i općinskih tijela i njihovih uprava te osoba kojima je povjereno pružanje javnih usluga. Pučki pravobranitelj ima široke ovlasti koje obuhvaćaju sva politička, ekonomska, građanska, socijalna, kulturna i druga prava građana. To je tijelo koje štiti prava svih građana, uključujući djecu, osobe s invaliditetom, manjine, strane državljane itd.

 • Kratak opis molbi/pritužbi/zahtjeva koje obrađuje institucija

Pučkom se pravobranitelju pritužbe mogu podnijeti poštom, elektroničkom poštom, osobno ili čak usmeno, a službenik ih upisuje u registar. Pritužbe obrađuju prijamni odjel („priemna”) i tajništvo („delovodstvo”). Prijamni odjel, koji postoji od 5. siječnja 2006., otvoren je svaki dan. Stručnjaci iz ovog odjela građane primaju osobno ili odgovaraju na njihove telefonske pozive. Pučki pravobranitelj isto tako prima građane, uz prethodnu najavu, svakog četvrtka od 9:00 do 12:30.

 • Kratak opis postupka u skladu s kojim se obrađuju molbe/pritužbe/zahtjevi

Svaka fizička osoba, neovisno o državljanstvu, spolu, političkoj opredijeljenosti ili vjeroispovijesti, može pučkom pravobranitelju podnijeti pritužbu ili dojavu. Anonimne pritužbe ili dojave povezane s događajima starijima od dvije godine ne uzimaju se u obzir. Ako smatra da je to u javnom interesu, pučki pravobranitelj može pokrenuti istragu na vlastitu inicijativu.

Pritužbe se evidentiraju u registru, a nakon toga ih voditelj Ureda pučkog pravobranitelja prosljeđuje odgovarajućem odjelu ovisno o vrsti pritužbe. Voditelj odjela predmet dodjeljuje osobi zaduženoj za predmet, koja je dužna provesti istragu u roku od mjesec dana. Za predmete koji zahtijevaju detaljniju istragu, taj se rok produljuje na tri mjeseca. Osoba zadužena za predmet može od podnositelja pritužbe zatražiti dodatne informacije ili od nadležnog upravnog tijela zahtijevati da poduzme određene korake ili pruži određene informacije. Državna i općinska tijela i njihove uprave te pravne i fizičke osobe moraju dobrovoljno pružiti informacije koje su im povjerene te surađivati s pučkim pravobraniteljem u vezi s pritužbama podnesenima tom tijelu. Ako se pritužba odnosi na predmet koji se može uputiti višem upravnom tijelu ili drugoj specijaliziranoj instituciji (odboru ili agenciji), pučki pravobranitelj može savjetovati podnositelja pritužbe da se obrati dotičnoj instituciji, osim ako je riječ o predmetu koji treba razmotriti i pučki pravobranitelj. Ako pučki pravobranitelj nije nadležan za određeni predmet, umjesto da ga uzme u razmatranje, pravobranitelj će o tome obavijestiti podnositelja pritužbe te mu savjetovati da se obrati odgovarajućem tijelu. Ako se podnositelj pritužbe slaže s time, pučki pravobranitelj može pritužbu proslijediti tom tijelu.

Pučki se pravobranitelj u svakom trenutku može ponuditi kao miritelj u cilju postizanja sporazumnog rješenja spora slanjem ponude za mirenje podnositelju pritužbe i tijelu ili osobi protiv koje je podnesena pritužba. Ako obje stranke pristanu na tu ponudu, pučki pravobranitelj poduzet će sve razumne korake za rješavanje spora, primjerice uspostavom kontakta ili pružanjem pomoći u pregovorima između stranaka.

 • Kratak opis mogućih ishoda postupka

Ovisno o nalazima i zaključcima istrage, osim odgovora podnositelju pritužbe, pravobranitelj može nadležnom tijelu izdati preporuku o mjerama koje treba poduzeti za otklanjanje razloga ili praksi koji su doveli do povrede prava te osobe. Pučki pravobranitelj često izdaje mišljenja o određenim pitanjima, koja se zatim objavljuju na internetskoj stranici te prosljeđuju nadležnom tijelu i medijima. Ako zaključi da je problem u postojećem pravnom okviru, pučki pravobranitelj može izdati preporuke Nacionalnoj skupštini i Vijeću ministara radi donošenja odgovarajućih zakonodavnih izmjena. Ako utvrdi da je određeni propis u suprotnosti s Ustavom i da se njime krše građanska prava i slobode, pučki pravobranitelj ovlašten je to pitanje uputiti na ocjenu Ustavnom sudu. Nadalje, ako je utvrdio proturječja u sudskoj praksi, pučki pravobranitelj ovlašten je to pitanje uputiti Vrhovnom kasacijskom sudu ili Vrhovnom upravnom sudu radi donošenja interpretativne odluke.

Specijalizirana tijela za zaštitu ljudskih prava

Nacionalno tijelo za jednakost („Орган по въпросите на равенството”)

1. Komisija za zaštitu od diskriminacije („Комисия за защита от дискриминация”)

Adresa:

Bul. Dragan Tsankov 35
Sofija 1125, Bugarska
Tel.: + 359 2 807 30 30
Telefaks: + 359 2 807 30 58
E-pošta: kzd@kzd.bg
Internetska stranica: http://www.kzd-nondiscrimination.com/
 • Naziv jedinice / institucionalnog tijela koje prihvaća molbe/pritužbe/zahtjeve koji proizlaze iz povreda prava (ako je primjenjivo)

Komisija za zaštitu od diskriminacije („Комисия за защита от дискриминация”)

 • Kratak opis molbi/pritužbi/zahtjeva koje obrađuje institucija

Postupci pred Komisijom za zaštitu od diskriminacije mogu se pokrenuti:

 • na temelju pisane pritužbe povrijeđene osobe ili više njih
 • na vlastitu inicijativu Komisije za zaštitu od diskriminacije
 • na temelju informacija dobivenih od fizičkih ili pravnih osoba te državnih ili javnih tijela.

Pritužba ili dojava mora se podnijeti Komisiji za zaštitu od diskriminacije u roku od tri godine od počinjenja povrede. Ako je razdoblje od tri godine prošlo, pritužba se ne razmatra ili, ako je istraga već u tijeku, predmet se zatvara. Ako je predmet već pokrenut pred sudom, Komisija ne pokreće postupak. Ako je pritužba ili dojava povučena ili podnositelj pritužbe ne ispravi pogrešku u roku koji odredi Komisija, predmet se zatvara.

Pritužba mora sadržavati:

 • ime i prezime/naziv podnositelja pritužbe
 • adresu za kontakt ili sjedište podnositelja pritužbe
 • opis činjeničnog stanja na kojem se temelji pritužba: u slučaju radnji počinjenih u osobnom svojstvu, informacije o tome koje su radnje ili propusti počinjeni te kada, gdje i tko ih je počinio ili, u slučaju zaposlenika tuženika, informacije o tome koje radnje ili propusti koji proizlaze iz njihovih zakonskih ili ugovornih obveza i koji se odnose na njihove aktivnosti čine tuženika odgovornim za počinjenu diskriminaciju)
 • konkretne pojedinosti zahtijevanog pravnog lijeka koji mora biti unutar ovlasti Komisije za zaštitu od diskriminacije utvrđenih u Zakonu o zaštiti od diskriminacije. Podnositelji pritužbi moraju dostaviti dokaze, primjerice pisane dokumente ili druge posebne dokaze koje bi prema njihovu mišljenju trebala razmotriti Komisija za zaštitu od diskriminacije (u kojima se navode na primjer osobe koje bi trebale biti ispitane kao svjedoci i pisani dokazi koji su u posjedu trećih strana koje ne sudjeluju u postupku)
 • datum i potpis podnositelja pritužbe ili njegova zastupnika.
 • Kratak opis postupka u skladu s kojim se obrađuju molbe/pritužbe/zahtjevi

Predsjednik Komisije za zaštitu od diskriminacije dodjeljuje spis odboru specijaliziranom za predmetnu vrstu diskriminacije. Odbor iz redova svojih članova imenuje predsjednika i izvjestitelja. Izvjestitelj prikuplja pisane dokaze potrebne za dokumentiranje činjenica. Istraga se mora završiti u roku od 30 dana. U složenim predmetima predsjednik Komisije za zaštitu od diskriminacije može taj rok produljiti za još 30 dana. Nakon okončanja istrage izvjestitelj svoje nalaze predstavlja predsjedniku odbora. Predsjednik utvrđuje datum održavanja javne rasprave te poziva stranke na raspravu.

Komisija za zaštitu od diskriminacije ima pravo:

 • zatražiti dokumente i druge informacije povezane s istragom
 • zatražiti objašnjenja od osoba koje su predmet istrage
 • ispitivati svjedoke.

Sve osobe te državna i lokalna tijela dužni su surađivati s Komisijom za zaštitu od diskriminacije pružanjem informacija i dokumentacije te, kada se to od njih zatraži, davanjem objašnjenja u pisanom obliku. Za odbijanje suradnje izriče se novčana kazna.

 • Kratak opis mogućih ishoda postupka

Na prvom sastanku predsjednik odbora poziva stranke na sporazumno rješavanje spora. Ako stranke to uspiju postići, predmetni sporazum odobrava se odlukom i predmet se zatvara. Ako stranke postignu djelomično rješenje spora, postupak se nastavlja za onaj dio za koji nije postignut sporazum. Sporazum je izvršiv, a njegovo poštovanje nadzire Komisija.

Ako nije moguće postići sporazum, Komisija za zaštitu od diskriminacije donosi odluku o meritumu spora u roku od 14 dana nakon javne rasprave.

U svojoj odluci, Komisija za zaštitu od diskriminacije može:

 • utvrditi je li povreda počinjena
 • utvrditi tko je počinio povredu i tko je žrtva
 • izreći kaznu i/ili obvezujuće upravne mjere, ako utvrdi da je povreda počinjena.

Komisija za zaštitu od diskriminacije može poduzeti sljedeće obvezujuće upravne mjere:

 • može poslodavcima i javnim dužnosnicima dati obvezujuće upute za uklanjanje povreda zakonodavstva o suzbijanju diskriminacije
 • može suspendirati nezakonite odluke ili pravila poslodavaca koja uzrokuju ili bi mogla uzrokovati diskriminaciju.

Komisija za zaštitu od diskriminacije osigurava poštovanje svojih odluka u skladu sa zakonom.

Žalba protiv odluke Komisije za zaštitu od diskriminacije može se podnijeti Upravnom sudu grada Sofije u roku od 14 dana.

2. Nacionalno vijeće za ravnopravnost spolova („Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет”)

Adresa:

Vijeće ministara
Bul. Dondukov 1
Sofija 1594, Bugarska
Internetska stranica: https://saveti.government.bg/web/cc_19/1
 • Naziv jedinice / institucionalnog tijela koje prihvaća molbe/pritužbe/zahtjeve koji proizlaze iz povreda prava (ako je primjenjivo)

Nacionalno vijeće za ravnopravnost spolova u okviru Vijeća ministara („Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет”)

 • Kratak opis molbi/pritužbi/zahtjeva koje obrađuje institucija

Nacionalno vijeće za ravnopravnost spolova osigurava da državna tijela i nevladine organizacije zajedno rade na razvoju i provedbi nacionalne politike ravnopravnosti spolova omogućivanjem savjetovanja, suradnje i koordinacije.

 • Kratak opis postupka u skladu s kojim se obrađuju molbe/pritužbe/zahtjevi

Nacionalno vijeće za ravnopravnost spolova:

 • savjetuje Vijeće ministara
 • razmatra prijedloge zakonodavnih i drugih akata povezane s ravnopravnošću spolova te izdaje mišljenja o njima
 • razmatra nacrte odluka koje je sastavilo Vijeće ministara te izdaje mišljenje o tome jesu li su skladu s politikom ravnopravnosti spolova
 • koordinira djelovanje državnih tijela i nevladinih organizacija u provedbi nacionalne politike ravnopravnosti spolova te međunarodnih obveza Bugarske u tom području
 • predlaže nacionalne mjere u području politike ravnopravnosti spolova, samostalno ili zajedno s Komisijom za zaštitu od diskriminacije
 • održava kontakte sa srodnim tijelima u inozemstvu i međunarodnim organizacijama sa sličnim zadaćama i područjem djelovanja
 • pomaže socijalnim partnerima i nevladinim organizacijama u provedbi nacionalnih i regionalnih projekata u području ravnopravnosti spolova i postizanja ravnoteže između obiteljskih/roditeljskih odgovornosti i poslovnih aktivnosti te prati rezultate
 • organizira istraživanja o pitanjima koja utječu na njegove aktivnosti.
 • Kratak opis mogućih ishoda postupka

Razvoj i provedba nacionalne politike ravnopravnosti spolova.

Tijelo za zaštitu podataka

1. Komisija za zaštitu osobnih podataka („Комисията за защита на личните данни”)

Adresa:

Bul. Prof. Tsvetan Lazarov 2
Sofija 1592, Bugarska
Tel.: + 359 2 91 53 518
Telefaks: + 359 2 91 53 525
E-pošta: kzld@cpdp.bg
Internetska stranica: http://www.cpdp.bg/
 • Naziv jedinice / institucionalnog tijela koje prihvaća molbe/pritužbe/zahtjeve koji proizlaze iz povreda prava (ako je primjenjivo)

Komisija za zaštitu osobnih podataka („Комисията за защита на личните данни”)

 • Kratak opis molbi/pritužbi/zahtjeva koje obrađuje institucija

Komisija za zaštitu osobnih podataka pomaže vladi u provedbi njezine politike zaštite osobnih podataka.

Ovlaštena je istraživati pritužbe kojima se traži zaštita povrijeđenih prava u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

 • Kratak opis postupka u skladu s kojim se obrađuju molbe/pritužbe/zahtjevi

Svatko ima pravo Komisiji za zaštitu osobnih podataka prijaviti povredu svojih prava u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka u roku od jedne godine nakon otkrivanja povrede, a najkasnije pet godina nakon počinjenja povrede. Nakon podnošenja pritužbe Komisiji ona se dodjeljuje Upravi za pravne postupke i nadzor, koja Komisiji daje svoje mišljenje o klasifikaciji i prihvatljivosti pritužbe. Komisija zatim na zatvorenoj sjednici odlučuje je li pritužba prihvatljiva i koji bi postupak trebalo slijediti. Može pokrenuti istragu, prikupiti dokaze ili zatražiti mišljenja trećih strana. Ako se utvrdi da je pritužba prihvatljiva, uključene stranke obavješćuju se o tome i utvrđuje se datum održavanja javne rasprave. Stranke se pozivaju na raspravu zajedno sa svim drugim zainteresiranim stranama. Komisija donosi odluku u roku od 30 dana od primitka pritužbe. Primjerak odluke šalje se predmetnim strankama i svim drugim zainteresiranim stranama. Komisija može stranki koja je počinila povredu izdati obvezujuće upute, odrediti rok u kojem uzrok povrede mora biti uklonjen ili izreći upravnu sankciju. Žalba protiv odluke može se podnijeti Vrhovnom upravnom sudu u roku od 14 dana od njezina primitka.

 • Kratak opis mogućih ishoda postupka

Fizičke i pravne osobe ili državna tijela mogu od Komisije zatražiti mišljenje o zakonodavnim prijedlozima koji se odnose na Zakon o zaštiti osobnih podataka.

Komisija može upraviteljima osobnih podataka izdati obvezujuće upute

te odrediti privremenu zabranu obrade osobnih podataka ako su prekršeni standardi zaštite osobnih podataka.

Ostala specijalizirana tijela

1. Nacionalno vijeće za etničke manjine i integraciju („Националния съвет по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет”)

Adresa:

Vijeće ministara
Bul. Dondukov 1
Sofija 1594, Bugarska
Tel.: +359 2 940 36 22
Telefaks: +359 2 940 21 18
E-pošta: Rositsa.Ivanova@government.bg - tajnica Nacionalnog vijeća
Internetska stranica: http://www.nccedi.government.bg/
 • Naziv jedinice / institucionalnog tijela koje prihvaća molbe/pritužbe/zahtjeve koji proizlaze iz povreda prava (ako je primjenjivo)

Nacionalno vijeće za etničke manjine i integraciju u okviru Vijeća ministara („Националния съвет по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет”)

 • Kratak opis molbi/pritužbi/zahtjeva koje obrađuje institucija

Ovo tijelo i njegovo tajništvo rješavaju sva pitanja koja se odnose na etničke manjine.

Iako tajništvo nema poseban odjel za primanje pritužbi ili zahtjeva, njegovi stručnjaci obrađuju ih kada je to potrebno.

 • Kratak opis postupka u skladu s kojim se obrađuju molbe/pritužbe/zahtjevi

Nacionalno vijeće za etničke manjine i integraciju savjetodavno je i koordinacijsko tijelo koje pomaže Vijeću ministara u razvoju i provedbi politike o etničkim manjinama i njihovoj integraciji.

Ono olakšava suradnju među državnim tijelima i nevladinim organizacijama koje štite interese etničkih manjina i promiču međuetničke odnose.

Nadalje, koordinira i nadgleda provedbu Nacionalnog akcijskog plana za provedbu inicijative „Desetljeće za uključivanje Roma 2005.–2015.” te obveza koje su sva državna tijela u skladu sa svojom nadležnošću preuzela u pogledu te inicijative.

Svaka regija ima vlastito vijeće za etničke manjine i integraciju koje surađuje s guvernerom regije. To su savjetodavna i koordinacijska tijela koja pružaju potporu provedbi politike o pitanjima etničkih manjina i integracije na razini okruga.

Općinska vijeća mogu uspostaviti svoja lokalna vijeća za etničke manjine i integraciju.

 • Kratak opis mogućih ishoda postupka

Osim brojnih upravnih zadaća, tajništvo Nacionalnog vijeća za etničke manjine i integraciju dužno je održavati operativne veze i pružati metodološku pomoć regionalnim i lokalnim vijećima za suradnju u pitanjima etničkih manjina i integracije.

2. Agencija za osobe s invaliditetom („Агенция за хора с увреждания”)

Adresa:

Ul. Sofroni Vrachanski 104–106
Sofija 1233, Bugarska
Tel.: +359 2 931 80 95; 832 90 73
Telefaks: +359 2 832 41 62
E-pošta: ahu@mlsp.government.bg
Internetska stranica: https://ahu.mlsp.government.bg
 • Naziv jedinice / institucionalnog tijela koje prihvaća molbe/pritužbe/zahtjeve koji proizlaze iz povreda prava (ako je primjenjivo)

Agencija za osobe s invaliditetom („Агенция за хора с увреждания”)

 • Kratak opis molbi/pritužbi/zahtjeva koje obrađuje institucija

Agencija uglavnom obrađuje zahtjeve za upis u registar dobavljača medicinskih pomagala i uređaja te registar specijaliziranih poduzeća koja vode osobe s invaliditetom i koja se bave pravima osoba s invaliditetom. Osim toga, upravlja projektima u okviru različitih programa koje financira Agencija.

 • Kratak opis postupka u skladu s kojim se obrađuju molbe/pritužbe/zahtjevi

Zahtjevi se registriraju u automatiziranom informacijskom sustavu „Dokman”, a zatim ih izvršni direktor prosljeđuje voditelju ureda Agencije i njezinim direktorima, koji ih dodjeljuju odgovarajućim osobama zaduženima za predmete.

 • Kratak opis mogućih ishoda postupka

Zahtjev se obrađuje ili se šalje odgovor.

3. Državna agencija za zaštitu djece („Държавната агенция за закрила на детето”)

Adresa:

Ul. Triaditsa 2
Sofija 1051, Bugarska
Tel.: +359 2 933 90 10, +359 2 933 90 16
Telefaks: +359 2 980 24 15
E-pošta: sacp@sacp.government.bg
Internetska stranica: http://sacp.government.bg/
 • Naziv jedinice / institucionalnog tijela koje prihvaća molbe/pritužbe/zahtjeve koji proizlaze iz povreda prava (ako je primjenjivo)

Državna agencija za zaštitu djece („Държавната агенция за закрила на детето”)

 • Kratak opis molbi/pritužbi/zahtjeva koje obrađuje institucija

Prava djece, kako su utvrđena Konvencijom UN-a o pravima djeteta, u Bugarskoj su zajamčena donošenjem Zakona o zaštiti djece 2000. te uspostavom Državne agencije za zaštitu djece 2001. Stoga je Bugarska posvećena pružanju odgovarajuće pomoći roditeljima i skrbnicima te stvaranju infrastrukture institucija, službi i usluga dječje skrbi.

Za zaštitu djece u Bugarskoj odgovorni su:

 • predsjednik Državne agencije za zaštitu djece („Държавната агенция за закрила на детето”) te njezine službe koje mu pomažu u izvršavanju njegovih ovlasti
 • podružnice sustava socijalnih usluga
 • ministri rada i socijalne politike, unutarnjih poslova, obrazovanja, mladih i znanosti, pravosuđa, vanjskih poslova, kulture,i zdravstva te lokalni gradonačelnici.
 • Kratak opis postupka u skladu s kojim se obrađuju molbe/pritužbe/zahtjevi

Zakonom o zaštiti djece osigurava se posebna zaštita ugroženoj djeci te uređuje pravo svakog djeteta na zaštitu od nasilja, što uključuje prisilno obavljanje aktivnosti koje štete njegovu fizičkom, mentalnom, moralnom ili obrazovnom razvoju; od odgojnih metoda štetnih za njegov osjećaj dostojanstva; od fizičkog, psihičkog ili drugih oblika nasilja i utjecaja suprotnih njegovim interesima; od iskorištavanja za prosjačenje, prostituciju, širenje pornografskih sadržaja, prikupljanje nezakonitih prihoda ili od seksualnog zlostavljanja.

Bugarska je uvela sljedeće mjere zaštite djece:

 • u obiteljskom okruženju: savjetovanje, pomoć, pravna pomoć, psihološko savjetovanje i socijalne usluge. Te mjere na zahtjev djetetovih roditelja, skrbnika, staratelja ili samog djeteta ili na vlastitu inicijativu poduzima Agencija za socijalne usluge. Usluge pruža Agencija za socijalne usluge ili drugi pružatelji
 • izvan obiteljskog okruženja: smještanje djeteta u obitelj rođaka ili bliskih prijatelja ili u udomiteljsku obitelj te socijalne usluge koje se pružaju na adresi boravišta djeteta ili u specijaliziranoj instituciji. Takve mjere nalaže sud. Agencija za socijalne usluge organizira privremeni smještaj dok sud ne izda nalog
 • samo kada su svi pokušaji da se dijete smjesti u obiteljsko okruženje bili neuspješni, dijete se smješta u specijaliziranu ustanovu.
 • Kratak opis mogućih ishoda postupka

Državna agencija za zaštitu djece osigurava poštovanje prava djece:

 • provođenjem inspekcijskih nadzora radi zaštite prava djeteta u svim javnim i privatnim školama, vrtićima i jaslicama ili odjelima njihovih službi, zdravstvenim ustanovama, podružnicama sustava socijalnih usluga, pružateljima socijalnih usluga za djecu i neprofitnim organizacijama koje djeluju u području zaštite djece
 • nadziranjem centara koji pružaju specijaliziranu skrb za djecu
 • osiguravanjem poštovanja minimalnih standarda socijalnih usluga. Za sve navedeno Agencija može izdati obvezujuće upute radi uklanjanja povreda. Nepoštovanje obvezujuće upute podliježe novčanoj kazni, čijem izricanju prethodi dugi postupak. Ako se u istrazi otkrije da su prava djeteta povrijeđena, Agencija prvo izdaje obvezujuću uputu (pojedinačni upravni akt) protiv koje se može podnijeti žalba sudu u zakonskom roku od 14 dana. Ako se žalba ne podnese, obvezujuća uputa stupa na snagu. Nakon isteka valjanosti upute, stranka koja je počinila povredu mora obavijestiti Agenciju da je postupila u skladu s uputom.

4. Državna agencija za izbjeglice („Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет”)

Adresa:

Bul. Knyaginya Maria Luiza 114 B
Serdika
1233 Sofija; Bugarska
Tel.: +359 2 80 80 901 – predsjednik
Telefaks: +359 2 295 59 905
E-pošta: sar@saref.government.bg
Internetska stranica: http://www.aref.government.bg/
 • Naziv jedinice / institucionalnog tijela koje prihvaća molbe/pritužbe/zahtjeve koji proizlaze iz povreda prava (ako je primjenjivo)

Državna agencija za izbjeglice („Държавна агенция за бежанците”)

 • Kratak opis molbi/pritužbi/zahtjeva koje obrađuje institucija

Zahtjevi za azil i spajanje obitelji razmatraju se u skladu sa Zakonom o azilu i izbjeglicama (spajanje obitelji uređeno je člankom 34.). Na temelju tog zakona protiv svih odluka o azilu i spajanju obitelji može se podnijeti žalba. Svi drugi zahtjevi uređeni su Agencijinim internim postupovnim pravilima za dodjelu zaštite.

 • Kratak opis postupka u skladu s kojim se obrađuju molbe/pritužbe/zahtjevi

Zakon o azilu i izbjeglicama temeljni je zakon kojim se uređuju prava tražitelja azila, izbjeglica i osoba koje traže humanitarni status (supsidijarna zaštita) u Bugarskoj. Taj zakon, zajedno sa Zakonom o upravnom postupku i Zakonom o stranim državljanima u Bugarskoj, čini pravni okvir bugarskog sustava azila.

Na temelju Zakona o azilu i izbjeglicama postoje četiri vrste posebne zaštite:

 • azil: predsjednik Bugarske dodjeljuje ga stranim državljanima koji su proganjani zbog svojih uvjerenja ili djelovanja kojima podupiru međunarodno priznata prava i slobode
 • status izbjeglice
 • humanitarni status (koji je istovjetan supsidijarnoj zaštiti iz članka 15. Direktive o kvalifikaciji – 2004/83/EZ)
 • privremena zaštita: dodjeljuje se pod određenim uvjetima u vrijeme masovnog priljeva izbjeglica
 • Državna agencija za izbjeglice odgovorna je za razmatranje zahtjeva za dodjelu izbjegličkog ili humanitarnog statusa. Njezin je predsjednik jedina službena osoba koja može odobriti izbjeglički ili humanitarni status u Bugarskoj.

Svi zahtjevi za dodjelu statusa izbjeglice trenutačno se obrađuju u izbjegličkim centrima u Sofiji i selu Banja blizu Nove Zagore.

Svi tražitelji azila moraju se osobno prijaviti Agenciji. Ako je zahtjev podnesen na granici ili bilo kojem drugom tijelu, odmah se mora proslijediti Agenciji.

Tražitelji azila registriraju se na dan kad je njihov zahtjev podnesen Agenciji.

Agencija je dužna tražiteljima azila pružiti informacije o postupku, njihovim pravima i obvezama te organizacijama koje pružaju pravnu i socijalnu pomoć. Te informacije moraju tražiteljima azila biti predstavljene na jeziku koji razumiju, a tumač će im ih pročitati neposredno prije registracije njihova zahtjeva. Isto će tako dobiti kopiju informacija na tom jeziku. Moraju ispuniti obrazac u kojem navode samo svoje biološke značajke. Zahtjev se zatim obrađuje u skladu s dublinskim postupkom. Tražiteljima azila uzimaju se otisci prstiju radi unosa u sustav Eurodac te im se postavlja niz standardnih pitanja o njihovu putovanju.

Ako je za obradu zahtjeva odgovorna Bugarska, zahtjev se rješava u okviru brzog postupka u kojem je odjel koji je provjerio podnositelja zahtjeva (delegat predsjednika) odgovoran za donošenje odluke. Taj odjel može odbiti davanje azila ako predmet ne ispunjuje kriterije iz Zakona o azilu i izbjeglicama te zatvoriti predmet ili proslijediti spis na daljnju obradu u okviru standardnog postupka.

Ako odluka nije donesena u roku od tri dana, zahtjev se automatski rješava u okviru standardnog postupka. Odluku odjela za provjeru moraju odobriti nadležne službene osobe. Prema potrebi, spis se može vratiti radi provođenja daljnje istrage. Nakon njezina odobrenja, odluka se službeno sastavlja u pisanom obliku, a zatim je odobrava odjel za metodologiju, potpisuje određeni broj službenih osoba te se podnosi na potpis predsjedniku Agencije.

 • Kratak opis mogućih ishoda postupka

Dodjela statusa izbjeglice, humanitarnog statusa ili odbijanje zahtjeva za azil.

5. Stalna komisija za ljudska prava i policijsku etiku („Постоянна комисия по правата на човека и полицейската етика”)

Adresa:

Ministarstvo unutarnjih poslova
Ul 6 Septemvri 29
Sofija 1000, Bugarska
Tel.: + 359 2 982 50 00 – (centrala)
Internetska stranica: http://www.mvr.bg/
 • Naziv jedinice / institucionalnog tijela koje prihvaća molbe/pritužbe/zahtjeve koji proizlaze iz povreda prava (ako je primjenjivo)

Stalna komisija za ljudska prava i policijsku etiku („Постоянна комисия по правата на човека и полицейската етика”)

 • Kratak opis molbi/pritužbi/zahtjeva koje obrađuje institucija

Komisija služi kao spona između Ministarstva unutarnjih poslova i organizacija civilnog društva te kao takva ima važnu ulogu. Podružnice ima u regionalnim uredima Ministarstva.

Komisija razmatra sve materijale povezane sa zaštitom ljudskih prava koje su zaprimili odjeli Ministarstva.

 • Kratak opis postupka u skladu s kojim se obrađuju molbe/pritužbe/zahtjevi

Rad Komisije uključuje aktivnu suradnju s organizacijama civilnog društva, poticanje pozitivnih policijskih praksi i usklađivanje obveza koje proizlaze iz članstva Bugarske u EU-u. Komisija djeluje u skladu sa svojim planom rada koji se ažurira jednom godišnje. Njezin godišnji plan rada obuhvaća sljedeće aktivnosti:

 • proučavanje provedbe relevantnog zakonodavstva i predlaganje poboljšanja
 • poticanje etičkog ponašanja i poštovanja ljudskih prava u svakodnevnom radu policije
 • pružanje osposobljavanja u području ljudskih prava za policijske službenike.
 • Kratak opis mogućih ishoda postupka
 • poštuju se prava osumnjičenika u policijskom pritvoru
 • poštuje se etički kodeks
 • provode se provjere kako bi se osiguralo poštovanje zakona te pravila i propisa Ministarstva, uključujući one koji se odnose na policijsku etiku i ljudska prava.

6. Odbor Nacionalne skupštine za ljudska prava, vjeroispovijest te pritužbe i predstavke građana („Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите към Народното събрание”)

Adresa:

Pl. Narodno Sabranie 2 (Vijećnica)
Pl. Knyaz Aleksandar I br. 1 (komisije i kabineti članova parlamenta)
Sofija 1169, Bugarska
Centrala: +359 2 939 39
Telefaks: +359 2 981 31 31

E-pošta: infocenter@parliament.bg
E-pošta: humanrights@parliament.bg
Internetska stranica: https://www.parliament.bg

 • Naziv jedinice / institucionalnog tijela koje prihvaća molbe/pritužbe/zahtjeve koji proizlaze iz povreda prava (ako je primjenjivo)

Odbor Nacionalne skupštine za ljudska prava, vjeroispovijest te pritužbe i predstavke građana („Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите към Народното събрание”)

 • Kratak opis molbi/pritužbi/zahtjeva koje obrađuje institucija

Aktivnosti Odbora obuhvaćaju zakonodavstvo koje se odnosi na ljudska prava i slobodu vjeroispovijesti te druga područja koja uključuju pitanja građana, nevladinih organizacija, udruga i zaklada podnesena u obliku pritužbi, zahtjeva, dojava, predstavki, prijedloga itd.

Područje djelovanja vrlo je raznoliko te obuhvaća sve aspekte društva kojima se sudovi ne bave. Većina pritužbi odnosi se na socijalne probleme, nakon kojih slijede pravosudni sustav, prava potrošača, radnje i propusti tijela Ministarstva unutarnjih poslova, opći i detaljni prostorni planovi gradova i naselja, bespravna gradnja te povrat poljoprivrednih i šumskih zemljišta. Za pitanja koja se odnose na obrazovanje i zdravstvenu skrb, radnje i propuste lokalnih tijela i lokalnih samouprava, vjerska pitanja, pritužbe povezane s radnjama državnih tijela i diskriminacijom, pitanja etničkih manjina itd. traži se suradnja.

 • Kratak opis postupka u skladu s kojim se obrađuju molbe/pritužbe/zahtjevi

Odbor je izravna poveznica između bugarskog parlamenta i bugarskih građana. Njegova je uloga strogo definirana. U njegovu je poslovniku detaljno utvrđeno kako registrirati, proslijediti te arhivirati veliki broj pritužbi, zahtjeva, predstavki i prijedloga koji su Odboru dostavljeni poštom ili elektroničkom poštom i/ili koje je zaprimila pisarnica Nacionalne skupštine te kako evidentirati svaki korak u tom postupku. Svaki dokument dobiva referentni broj, upisuje se u posebni registar te dodjeljuje osobi zaduženoj za predmet koja će proučiti dokument i poslati odgovor ili prema potrebi pravodobno proslijediti spis odgovarajućem tijelu. Odbor posebno vodi računa o tome poštuju li lokalna i nacionalna tijela zakonske rokove za odgovor utvrđene u Zakonu o upravnom postupku. Osobe zadužene za predmete u okviru Odbora mogu i telefonom davati savjete o postupovnim pravima te objasniti u kojim slučajevima mogu pružiti pomoć.

Anonimne se predstavke ne razmatraju.

 • Kratak opis mogućih ishoda postupka

Građanima se daju savjeti i pruža pomoć u obrani građanskih prava zajamčenih Ustavom Republike Bugarske.

7. Uprava Ministarstva pravosuđa za izvršenje kaznenih sankcija („Главна дирекция „Изпълнение на наказанията””)

Adresa:

Bul. General N. Stoletov 21
Sofija 1309, Bugarska
Tel.: + 359 2 813 91 90
Telefaks: +359 2 931 15 74
E-pošta: mailto:gdin_ias@abv.bg; gdin@gdin.bg
Internetska stranica: http://www.gdin.bg/
 • Naziv jedinice / institucionalnog tijela koje prihvaća molbe/pritužbe/zahtjeve koji proizlaze iz povreda prava (ako je primjenjivo)

Uprava Ministarstva pravosuđa za izvršenje kaznenih sankcija („Главна дирекция „Изпълнение на наказанията””)

 • Kratak opis molbi/pritužbi/zahtjeva koje obrađuje institucija

Pritužbe osoba lišenih slobode uglavnom se odnose na disciplinske mjere, premještaj u drugi zatvor, uvjete u zatvoru, životne uvjete, zdravstvenu skrb i postupanje zatvorskog osoblja.

 • Kratak opis postupka u skladu s kojim se obrađuju molbe/pritužbe/zahtjevi

Protiv disciplinskih mjera izrečenih u skladu s člankom 101. Zakona o izvršenju kaznenih sankcija i pritvora može se u roku od sedam dana nakon primitka obavijesti podnijeti žalba načelniku Uprave za izvršenje kaznenih sankcija, ako ih je izdao ravnatelj zatvora ili druge zatvorske ustanove, ili ministru pravosuđa, ako ih je izdao načelnik Uprave. Protiv smještanja u samicu može se podnijeti žalba Okružnom sudu nadležnom za predmetnu ustanovu u roku od tri dana nakon primitka obavijesti.

Smještanje u samicu dulje od dva mjeseca bez prava na sudjelovanje u grupnim aktivnostima (članak 120. Zakona) mora naložiti načelnik Uprave za izvršenje kaznenih sankcija, a žalba se može podnijeti nadležnom Okružnom sudu u roku od tri dana nakon primitka obavijesti.

Premještaje nalaže načelnik Uprave za izvršenje kaznenih sankcija, a žalba se može podnijeti ministru pravosuđa u roku od 14 dana nakon primitka obavijesti.

Odluke o izricanju strožih uvjeta ograničenja kretanja izdaje Komisija za izvršenje kaznenih sankcija (članak 74. stavak 1. točka 3. Zakona), a žalba se može podnijeti Okružnom sudu nadležnom za predmetnu ustanovu u roku od 14 dana nakon primitka obavijesti.

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o odgovornosti države i općina za štetu nastalu građanima, o pritužbama u pogledu životnih uvjeta, zdravstvene skrbi i postupanja zatvorskog osoblja odlučuju upravni sudovi u skladu sa Zakonom o upravnom postupku. Žalba protiv odluke može se podnijeti jedanput. O zahtjevima na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o zaštiti od diskriminacije odlučuju okružni sudovi ili Komisija za zaštitu od diskriminacije. Postupak je uređen Zakonom o parničnom postupku, a žalba protiv odluke može se podnijeti dvaput. Protiv odluka Komisije može se podnijeti žalba Vrhovnom upravnom sudu u skladu sa Zakonom o upravnom postupku.

 • Kratak opis mogućih ishoda postupka

Nakon što postanu pravomoćne, upravne odluke i sudske presude obvezujuće su, a provodi ih Uprava ili njezini regionalni odjeli.

8. Nacionalna komisija za borbu protiv trgovanja ljudima („Национална комисия за борба с трафика на хора към Министерския съвет”)

Adresa:

Blvd G. M. Dimitrov 52A, 1797 Sofija, Bugarska
Tel.: + 359 2 807 80 50
Telefaks: + 359 2 807 80 59
E-pošta: office@antitraffic.government.bg
Internetska stranica: http://antitraffic.government.bg/
 • Naziv jedinice / institucionalnog tijela koje prihvaća molbe/pritužbe/zahtjeve koji proizlaze iz povreda prava (ako je primjenjivo)

Nacionalna komisija za borbu protiv trgovanja ljudima u okviru Vijeća ministara („Национална комисия за борба с трафика на хора към Министерския съвет”)

 • Kratak opis molbi/pritužbi/zahtjeva koje obrađuje institucija

Dojave o trgovanju ljudima tajništvu Komisije mogu podnijeti same žrtve ili netko drugi u njihovo ime.

Komisija isto tako rješava pritužbe građana u vezi s njezinim upravnim funkcioniranjem. Rokovi za rješavanje takvih pritužbi utvrđeni su zakonom.

 • Kratak opis postupka u skladu s kojim se obrađuju molbe/pritužbe/zahtjevi

Komisija prosljeđuje dojave odgovarajućoj državnoj službi radi daljnje obrade, istrage i/ili pojašnjenja. U skladu s člankom 20. Zakona o trgovanju ljudima, žrtvama je zajamčena anonimnost i njihovi su osobni podaci zaštićeni. Ako je žrtva maloljetna, Komisija mora o tome odmah obavijestiti Državnu agenciju za zaštitu djece, koja poduzima odgovarajuće mjere u skladu sa Zakonom o zaštiti djece.

U skladu s člankom 4. stavkom 4. Zakona o trgovanju ljudima, predstavnici neprofitnih pravnih osoba i međunarodnih organizacija s uredima u Bugarskoj koje su aktivne u području trgovanja ljudima mogu sudjelovati na sastancima Komisije. U skladu s člankom 12. unutarnjih propisa Komisije, da bi to mogli učiniti moraju podnijeti pisani zahtjev te dostaviti određene popratne dokumente.

 • Kratak opis mogućih ishoda postupka

Ako su dostavljeni dokumenti nepotpuni ili sadržavaju pogreške, Komisija može od podnositelja zahtjeva zatražiti da ih u određenom roku dopuni ili ispravi. U roku od 30 dana od primitka zahtjeva i popratnih dokumenata, predsjednik Komisije ili ovlašteni službenik donosi odluku protiv koje se može podnijeti žalba Vrhovnom upravnom sudu.

9. Središnja komisija za sprečavanje maloljetničke delikvencije („Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет”)

Adresa:

Bul. Knyaz Dondukov 9, 4. kat
Sofija 1000, Bugarska
Tel.: + 359 2 981 11 33
Telefaks: +359 2 987 40 01
Internetska stranica: http://www.ckbppmn.government.bg/obshti/funktzii.html
 • Naziv jedinice / institucionalnog tijela koje prihvaća molbe/pritužbe/zahtjeve koji proizlaze iz povreda prava (ako je primjenjivo)

Središnja komisija za sprečavanje maloljetničke delikvencije („Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет”)

 • Kratak opis molbi/pritužbi/zahtjeva koje obrađuje institucija

Zadaće Komisije obuhvaćaju:

 • koordinaciju rada vladinih tijela i neprofitnih pravnih osoba koje se bave sprečavanjem maloljetničke delikvencije
 • upravljanje radom lokalnih komisija za sprečavanje maloljetničke delikvencije u cijeloj zemlji i nadzor njihova rada
 • analizu i obradu statističkih podataka, proučavanje trendova i pripremu prognoza
 • sudjelovanje u pripremi zakonodavstva o problemima s kojima se suočavaju maloljetnici
 • podizanje svijesti javnosti o problematičnim ponašanjima adolescenata

obavješćivanje javnosti o situacijama koje mogu dovesti do delikventnog ponašanja, odgojnim mjerama koje se mogu poduzeti, stanju maloljetničke delikvencije u zemlji i smjeru u kojem se razvija.

 • Kratak opis postupka u skladu s kojim se obrađuju molbe/pritužbe/zahtjevi

Lokalne komisije za sprečavanje maloljetničke delikvencije odgovorne su za organizaciju, upravljanje i nadzor nastojanja na općinskoj razini usmjerenih na sprečavanje i smanjenje antisocijalnog ponašanja maloljetnika.

Ovlaštene su razmatrati i predmete maloljetničke delikvencije. Kazneni zakon sadržava poglavlje pod nazivom „Posebne odredbe za maloljetnike” koje odgovara članku 40. Konvencije UN-a o pravima djeteta i pravilu 11. Pekinških pravila. U skladu s tim poglavljem prednost se daje odgojnim mjerama iz članka 13. Zakona o maloljetničkoj delikvenciji. Takve se mjere poduzimaju izvan sustava kaznenog pravosuđa te imaju isključivo odgojnu i socijalnu funkciju. Uključuju savjetovanje radi rješavanja problema u ponašanju, poticanje većeg sudjelovanja roditelja te potporu stručnih edukatora.

 • Kratak opis mogućih ishoda postupka

Nakon analize uzroka problematičnog ponašanja poduzimaju se odgovarajuće mjere. U slučaju zanemarivanja, mjere se mogu poduzeti i u odnosu na roditelje.

10. Nacionalni ured za pravnu pomoć („Национално бюро за правна помощ”)

Adresa:

Ul. Razvigor 1
Sofija 1421, Bugarska
Tel.: +359 2 81 93 200
Telefaks: + 359 2 865 48 12
E-pošta: nbpp@nbpp.government.bg
Internetska stranica: https://mjs.bg
 • Naziv jedinice / institucionalnog tijela koje prihvaća molbe/pritužbe/zahtjeve koji proizlaze iz povreda prava (ako je primjenjivo)

Nacionalni ured za pravnu pomoć („Национално бюро за правна помощ”)

 • Kratak opis molbi/pritužbi/zahtjeva koje obrađuje institucija

Zahtjevi za pravnu pomoć moraju se podnijeti predsjedniku Ureda.

 • Kratak opis postupka u skladu s kojim se obrađuju molbe/pritužbe/zahtjevi

Pravo na pravnu pomoć imaju:

 • osobe koje primaju ili imaju pravo primati mjesečne socijalne naknade
 • osobe smještene u specijalizirane socijalne ustanove ili
 • udomiteljske obitelji, rođaci ili bliski prijatelji koji skrbe za dijete u skladu sa Zakonom o zaštiti djece.

Podnositelj zahtjeva mora podnijeti jedno od sljedećeg:

 • izvornik izjave direktora lokalne podružnice Agencije za socijalne usluge (poznata i kao uprava za socijalne usluge) kojom se potvrđuje da je podnositelj zahtjeva u vrijeme podnošenja zahtjeva primao mjesečne socijalne naknade u skladu s člankom 9. Provedbenih odredbi Zakona o socijalnoj pomoći

ili

 • izvornik izjave direktora lokalne podružnice Agencije za socijalne usluge kojom se potvrđuje da podnositelj zahtjeva ima pravo primati mjesečne socijalne naknade.
 • Podnositelj zahtjeva mora isto tako podnijeti izjavu u kojoj su detaljno opisana financijska sredstva njegove obitelji.
 • Kratak opis mogućih ishoda postupka

Predsjednik Ureda odlučuje hoće li pravna pomoć biti odobrena ili odbijena.

Protiv odluke Ureda može se podnijeti žalba Upravnom sudu grada Sofije u skladu sa Zakonom o upravnom postupku.

11. Nacionalno vijeće za potporu i novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela („Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления”)

Adresa:

Ministarstvo pravosuđa
Ul. Slavyanska 1
Sofija 1040, Bugarska
Tel.: + 359 2 9 237 359
Telefaks: +359 2 980 62 93
E-pošta: compensation@justice.government.bg
Internetska stranica: https://www.compensation.bg
 • Naziv jedinice / institucionalnog tijela koje prihvaća molbe/pritužbe/zahtjeve koji proizlaze iz povreda prava (ako je primjenjivo)

Nacionalno vijeće za potporu i novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela („Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления”)

 • Kratak opis molbi/pritužbi/zahtjeva koje obrađuje institucija

Vijeće obrađuje zahtjeve za novčanu naknadu predviđenu Zakonom o potpori i novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela. Pravo na novčanu naknadu imaju žrtve koje su pretrpjele financijsku štetu kao posljedicu sljedećih kaznenih djela: terorizma, ubojstva s predumišljajem, namjernog nanošenja teških tjelesnih ozljeda, silovanja ili seksualnog napada kojim je ozbiljno narušeno zdravlje žrtve, trgovanja ljudima, kaznenih djela počinjenih u ime organiziranog kriminala te drugih teških kaznenih djela s predumišljajem čija je posljedica smrt ili teška tjelesna ozljeda. Kazneno djelo moralo je biti počinjeno nakon 30. lipnja 2005. Zakonom je predviđena novčana naknada za sljedeće štete koje su izravna posljedica kaznenog djela:

1. troškove liječenja, osim onih koje pokriva Nacionalni zavod za zdravstveno osiguranje

2. izgubljenu zaradu

3. pravne troškove

4. gubitak uzdržavanja

5. pogrebne troškove

6. drugu materijalnu štetu.

Potrebno je dostaviti popratne dokumente.

 • Kratak opis postupka u skladu s kojim se obrađuju molbe/pritužbe/zahtjevi

Žrtve kaznenih djela iz članka 3. stavka 3. Zakona o potpori i novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela mogu podnijeti zahtjev za novčanu naknadu guverneru njihove regije ili Vijeću u roku od dva mjeseca nakon pravomoćnosti pravnog akta pravosudnog tijela posebno navedenog u članku 12. Zakona. Vijeće mora razmotriti zahtjev u roku od tri mjeseca od njegova primitka.

 • Kratak opis mogućih ishoda postupka

Vijeće se sastaje najmanje jednom svaka tri mjeseca radi odlučivanja o zahtjevima za naknadu. Odluke se donose običnom većinom prisutnih članova, pri čemu se moraju navesti razlozi za prihvaćanje ili odbijanje zahtjeva, a protiv odluka nije dopuštena žalba.

Ostalo

Baza podataka nevladinih organizacija – http://www.ngobg.info/bg/search/advanced.html

Posljednji put ažurirano: 08/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.