Nacionalni sudovi i druga, nepravosudna tijela

Finska

Sadržaj omogućio
Finska

Nacionalni sudovi

Nacionalne institucije za zaštitu ljudskih prava

Ombudsman

Specijalizirana tijela za zaštitu ljudskih prava

Ostala tijela

Nacionalni sudovi

Okružni sudovi rješavaju kaznene i građanske predmete te predmete koji se pokreću na zahtjev stranaka. Odluka prvostupanjskog suda obično se može uputiti višem sudu na razmatranje. Žalba protiv odluke okružnog suda može se podnijeti žalbenom sudu. Žalba protiv odluke žalbenog suda može se podnijeti Vrhovnom sudu, ako on to odobri.

Upravni sudovi rješavaju žalbe koje se odnose na odluke državnih tijela. Žalba protiv odluke upravnog suda podnosi se Vrhovnom upravnom sudu.

Specijalizirani sudovi obuhvaćaju Trgovački sud, Radni sud, Osiguravajući sud i Visoki sud opoziva.

Podaci za kontakt tih sudova mogu se pronaći na sljedećim internetskim stranicama na finskom i na engleskom.

Nacionalne institucije za zaštitu ljudskih prava

Početkom 2012. pod okriljem Ureda parlamentarnog ombudsmana uspostavljen je funkcionalno autonoman i neovisan centar za zaštitu ljudskih prava. Uloga je Centra za zaštitu ljudskih prava širiti informacije i promicati obrazovanje, osposobljavanje, istraživanje i suradnju u području temeljnih i ljudskih prava. Centar priprema izvješća o provedbi temeljnih i ljudskih prava te pokreće inicijative i daje izjave u svrhu promicanja tih prava. Centar za ljudska prava sudjeluje i u međunarodnim nastojanjima za promicanje temeljnih i ljudskih prava. Centar za ljudska prava ne bavi se pritužbama ili drugim pojedinačnim predmetima za koje je nadležno najviše zakonsko nadzorno tijelo.

Ombudsman

Parlamentarni ombudsman

Parlamentarnom ombudsmanu može se obratiti ako postoji sumnja da tijela ili službenici nisu postupili u skladu sa zakonom ili nisu izvršili svoje obveze. Na primjer, nezakonito je činiti povredu temeljnih prava. Pritužbu ombudsmanu može podnijeti svatko. Predmet pritužbe može biti pitanje koje se odnosi na podnositelja, a može se podnijeti i u ime druge osobe ili zajedno s drugim osobama. Ombudsman istražuje pritužbu ako postoje razlozi za sumnju da je tijelo postupilo nezakonito. Za istrage na temelju pritužbi ne naplaćuje se naknada. U okviru istrage ombudsman održava saslušanje s osobom ili tijelom protiv kojeg je pritužba podnesena. Osim toga, od različitih tijela zahtijeva da mu dostave izvješća i izjave te, ako je potrebno, inspektorima iz svojeg ureda nalaže da provedu istrage. Za istrage na temelju pritužbi ne naplaćuje se naknada.

Od različitih mjera koje su dostupne ombudsmanu, najstroža je kazneni progon prekršaja. Osim toga, ombudsman može dotičnom službeniku izdati službenu opomenu. U većini slučajeva izražava svoj stav o tome kako je primijenjeni postupak bio nezakonit ili je uključivao nemarno postupanje, te podsjeća na ispravni način provedbe postupka. Ombudsman može izdati i prijedlog za ispravak pogreške te državnom vijeću ukazati na nedostatke koje je primijetio u pravnim odredbama ili propisima.

Ured parlamentarnog ombudsmana

Adresa: Arkadiankatu 3, Helsinki
Poštanska adresa: 00102 Parliament
Internetske stranice: https://www.oikeusasiamies.fi/en_GB
E-pošta: oikeusasiamies@eduskunta.fi
Telefon: +358 9 4321
Telefaks: +358 9432 2268

Državni odvjetnik

Državnom se odvjetniku može obratiti u predmetima koji se izravno odnose na podnositelja pritužbe ili u bilo kojem drugom predmetu, ako podnositelj pritužbe smatra da su vlasti, službenici ili druge osobe ili tijela koja obavljaju javne funkcije postupili neispravno ili zanemarili svoje obveze, ili ako je član Odvjetničke komore zanemario svoje obveze. Osim toga, državnom se odvjetniku može obratiti svatko tko smatra da neko temeljno ili ljudsko pravo zajamčeno Ustavom nije poštovano. Pritužbe obrađuju članovi osoblja koji su pravnici te pribavljaju svu potrebnu dodatnu dokumentaciju. Podnositelju pritužbe obično se pruža mogućnost da dostavi odgovor osobi protiv koje je pritužba upućena. Podnositelj pritužbe zatim poštom prima pisanu odluku. Podnositelju pritužbe ne naplaćuju se naknade za usluge Ureda državnog odvjetnika.

Ako se utvrdi da je postupak bio nezakonit ili neispravan, državni odvjetnik može službeniku izdati opomenu ili upute o ispravnom postupku za buduće postupanje. U slučajevima težih povreda, može naložiti podizanje optužnice protiv dotičnog službenika. Ako smatra da je to potrebno, državni odvjetnik ovlašten je predložiti izmjenu odredbi ili uputa, poništenje sudske odluke ili primjenu nekog drugog izvanrednog pravnog sredstva. Posljedica istrage koju provede državni odvjetnik može biti ta da dotično tijelo ili službenik sami isprave svoju pogrešku.

Ured državnog odvjetnika

Adresa: Snellmaninkatu 1, Helsinki
Poštanska adresa: P O Box 20, FIN-00023 Government
Internetske stranice: https://www.okv.fi/en/
E-pošta:kirjaamo@okv.fi
Telefon: +358 295 162 902
Telefaks: +358 9 1602 3975
Adresa e-pošte za komunikaciju: tiedotus@okv.fi

Specijalizirana tijela za zaštitu ljudskih prava

Pravobranitelj za djecu

Zakonom su utvrđene sljedeće dužnosti pravobranitelja za djecu:

 • praćenje dobrobiti djece i mladih te provedbe njihovih prava
 • utjecanje na donositelje odluka da u obzir uzmu učinke tih odluka na djecu
 • održavanje kontakta s djecom i mladima te prenošenje informacija koje od njih primi donositeljima odluka
 • prenošenje informacija o djeci stručnjacima koji rade s djecom, tijelima i javnosti
 • razvijanje suradnje među osobama odgovornima za politiku u pogledu djece
 • promicanje Konvencije UN-a o pravima djeteta.

Ured pravobranitelja za djecu

Adresa: Vapaudenkatu 58 A, 40100 Jyväskylä
Internetske stranice: http://www.lapsiasia.fi/en/
E-pošta:lapsiasiavaltuutettu@oikeus.fi
Telefon: +358 295 666 850
Telefaks: +358 14 337 4248

Tijelo za promicanje ravnopravnosti

Pravobranitelj za ravnopravnost

Pravobranitelj za ravnopravnost odgovoran je za: nadziranje usklađenosti sa Zakonom o ravnopravnosti žena i muškaraca te zabranu diskriminacije i diskriminirajućeg oglašavanja slobodnih radnih mjesta, promicanje ciljeva Zakona s pomoću inicijativa, savjeta i smjernica, pružanje informacija o Zakonu o ravnopravnosti i njegovoj primjeni te praćenje provedbe ravnopravnosti žena i muškaraca u različitim sektorima društva. Osim toga, pravobranitelj za ravnopravnost nadzire provedbu zaštite rodnih manjina od diskriminacije.

Ured pravobranitelja za ravnopravnost

Poštanska adresa: P O Box 22, FIN-00023 Government
Adresa: Hämeentie 3, Helsinki
Internetske stranice: https://www.tasa-arvo.fi/web/EN/
E-pošta:tasa-arvo@oikeus.fi
Telefon: +358 295 666 840
Telefonski broj za savjetovanje: +358 295 666 842 (ponedjeljak – četvrtak 9:00 – 11:00 i 13:00 – 15:00, petak 9:00 – 11:00)
Telefaks: +358 9 1607 4582

Pravobranitelj za nediskriminaciju (Yhdenvertaisuusvaltuutettu)

Pravobranitelj za nediskriminaciju promiče ravnopravnost i bori se protiv diskriminacije. Pravobranitelj je neovisno tijelo.

Pravobranitelju za nediskriminaciju može se obratiti svatko tko je doživio ili primijetio diskriminaciju na temelju dobi, porijekla, nacionalnosti, jezika, vjeroispovijesti, uvjerenja, mišljenja, političkih aktivnosti, sindikalnih aktivnosti, obiteljskih veza, zdravlja, invaliditeta, spolnog opredjeljenja ili drugih razloga povezanih s nekom osobom. Zadaće pravobranitelja uključuju i promicanje uvjeta, prava i statusa skupina izloženih diskriminaciji, kao što su stranci. Usto, pravobranitelj nadgleda protjerivanje stranih državljana i djeluje kao nacionalni izvjestitelj o trgovini ljudima.

Posao pravobranitelja za nediskriminaciju u praksi uključuje, na primjer, savjetovanje, ispitivanje pojedinačnih slučajeva, promicanje pomirenja, osposobljavanje, prikupljanje podataka, vršenje utjecaja na zakonodavstvo i prakse tijela te pružanje pravne pomoći. Zadaće i prava pravobranitelja utvrđeni su u Zakonu o suzbijanju diskriminacije i Zakonu o pravobranitelju za nediskriminaciju.

Diskriminacijom na temelju roda ili rodnog identiteta bavi se pravobranitelj za nediskriminaciju.

Ured pravobranitelja za nediskriminaciju

Poštanska adresa: P O Box 24, FIN-00023 Government
Adresa: Ratapihantie 9, Helsinki
Internetske stranice: https://www.syrjinta.fi/web/other/hr
E-pošta:yvv@oikeus.fi
Telefon: +358 295 666 800
Korisnička služba: +358 295 666 817 (radnim danom od 10:00 do 12:00, osim u ljetnim mjesecima)
Telefaks: +358 295 666 829
Broj telefona za kontakt: +358 295 666 813 ili +358 295 666 806

Tijelo za zaštitu podataka

Pravobranitelj za zaštitu podataka

 • prati usklađenost sa zakonodavstvom o zaštiti podataka i drugim propisima koji se odnose na obradu osobnih podataka
 • podiže svijest o rizicima, pravilima, zaštitnim mjerama, obvezama i pravima uključenima u obradu osobnih podataka
 • provodi istrage i inspekcije
 • izriče administrativne kazne za kršenje Opće uredbe o zaštiti podataka
 • izdaje mišljenja o zakonodavnim i upravnim reformama koje se odnose na zaštitu prava i sloboda pojedinaca s obzirom na obradu osobnih podataka
 • izdaje mišljenja o kaznenim djelima povezanima s obradom osobnih podataka
 • nadgleda obradu podataka o kreditima i korporativnim kreditima
 • obrađuje zahtjeve za donošenje odredbi o pravima ispitanika i izdavanje obavijesti o drugim zabrinutostima u pogledu obrade osobnih podataka
 • prima obavijesti službenika za zaštitu podataka
 • prima obavijesti o povredama osobnih podataka
 • utvrđuje raspored provedbe potrebnih procjena učinka na zaštitu podataka
 • procjenjuje ex-ante savjetovanja o obradi visokorizičnih podataka
 • donosi kodekse ponašanja i standardne ugovorne klauzule
 • potiče uvođenje certificiranja i akreditaciju certifikacijskog tijela te odlučuje o povlačenju izdanih certifikata
 • surađuje s drugim tijelima EU-a za zaštitu podataka prema načelu „sve na jednome mjestu”
 • sudjeluje u aktivnostima i donošenju odluka Europskog odbora za zaštitu podataka te prema potrebi upućuje predmete Europskom odboru za zaštitu podataka

Ured pravobranitelja za zaštitu podataka

Poštanska adresa: PO Box 800, 00531 Helsinki
Adresa: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Internetske stranice: https://tietosuoja.fi/en/home
E-pošta: tietosuoja@om.fi
Telefon: +358 2956 66700
Telefonski broj za savjetovanje: +358 2956 66777 (ponedjeljak – srijeda 09:00 – 11:00, osim u ljetnim mjesecima)

Ostala tijela

Pravna pomoć

Svrha je pravne pomoći pojedincima omogućiti da dobiju stručnu pravnu pomoć u potpunosti ili djelomično na trošak države. Pravna pomoć obuhvaća sva pravna pitanja. Međutim, pravna pomoć obično se ne odobrava ako podnositelj zahtjeva ima osiguranje pravnih troškova koje pokriva troškove predmeta o kojem je riječ. U kaznenom postupku tuženik, bez obzira na njegov financijski status, u određenim okolnostima ima pravo na javnog branitelja kojeg plaća država. Žrtvi teškog kaznenog djela nasilja ili kaznenog djela seksualnog nasilja, bez obzira na njezin financijski status, može na trošak države biti osiguran odvjetnik za suđenje. Pravna pomoć nije dostupna trgovačkim društvima ni korporacijama. U predmetima koji se rješavaju u inozemstvu, pravna pomoć pokriva troškove pravnog savjeta.

U sudskom postupku pravnu pomoć pružaju odvjetnici specijalizirani za pružanje javne pravne pomoći, branitelji i drugi odvjetnici, dok u drugim predmetima pravnu pomoć pružaju odvjetnici specijalizirani za pružanje javne pravne pomoći koji rade u uredima državne pravne pomoći. Ti se uredi obično nalaze u istim općinama kao i okružni sudovi. Podaci za kontakt ureda državne pravne pomoći mogu se pronaći na sljedećoj poveznici: https://oikeus.fi/en/index/yhteystiedot.html.

Savjetodavni centar za izbjeglice

Savjetodavni centar za izbjeglice nevladina je organizacija koja pruža pravnu pomoć i savjete tražiteljima azila, izbjeglicama i drugim strancima u Finskoj. Centar radi i na promicanju položaja tražitelja azila, izbjeglica i drugih imigranata u Finskoj te postupa u skladu s politikom Europske unije o azilu i izbjeglicama.

Adresa: Pasilanraitio 9 B, 00240 Helsinki
Internetske stranice: https://www.pakolaisneuvonta.fi/en/legal-services/
E-pošta: pan@pakolaisneuvonta.fi
Telefon: +358 9 2313 9300
Telefaks:+358 9 2313 9310
Posljednji put ažurirano: 19/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.