Nacionalni sudovi i druga, nepravosudna tijela

Njemačka

Sadržaj omogućio
Njemačka

Nacionalni sudovi

Sva javna tijela dužna su poštovati temeljna prava. Svaka osoba koja smatra da su joj povrijeđena temeljna prava može tražiti pravnu zaštitu.

Ako osoba smatra da se određenom pravnom odredbom koja na nju utječe vrši povreda njemačkog Temeljnog zakona (Grundgesetz), može se obratiti specijaliziranom sudu. Ako specijalizirani sud prihvati njezino shvaćanje, uputit će predmetnu zakonodavnu odredbu Saveznom ustavnom sudu (Bundesverfassungsgericht) radi donošenja odluke u posebnom postupku sudskog preispitivanja. Ako specijalizirani sud ne postupi prema odluci, nakon što se iscrpi pravni lijek može se podnijeti ustavna tužba Saveznom ustavnom sudu.

Ako se osporavanim zakonom ili pravnom odredbom provodi pravo Unije, osoba može pokrenuti postupak pred specijaliziranim sudom te se pozvati na povredu Povelje o temeljnim pravima. Specijalizirani sud dužan je uputiti svako s tim povezano pitanje Sudu Europske unije (članak 267. UFEU-a). Ako se ne postupi na taj način, može se podnijeti ustavna tužba (Verfassungsbeschwerde) Saveznom ustavnom sudu zbog povrede prava na zakonito postupanje predviđenog člankom 101. stavkom 1. Temeljnog zakona. Savezni ustavni sud primjenjuje Povelju o temeljnim pravima kao neposredni standard za preispitivanje ustavnih tužbi koje se odnose na pitanja utvrđena pravom Unije.

Protiv odluka Saveznog ustavnog suda ne može se podnijeti žalba i one su obvezujuće za sva druga državna tijela.

Njemački Savezni ustavni sud (Bundesverfassungsgericht)

Savezni ustavni sud smatra se čuvarom Temeljnog zakona. Njegove zadaće uključuju obvezujuća tumačenja Temeljnog zakona i osiguravanje poštovanja temeljnih prava. Riječ je o saveznom sudu koji je samostalan i nezavisan od svih ostalih ustavnih tijela te je nezavisno ustavno tijelo.

Savezni ustavni sud u skladu s (među ostalim) člankom 93. stavkom 1. točkom 4. podtočkom (a) Temeljnog zakona odlučuje o ustavnim tužbama koje može podnijeti svaka fizička ili pravna osoba koja smatra da je njemačko javno tijelo povrijedilo neko od njezinih temeljnih prava (vidjeti članke od 1. do 19. Temeljnog zakona) ili prava koja su jednakovrijedna temeljnim pravima (članak 20. stavak 4. i članci 33., 38., 101. i 104. Temeljnog zakona).

Ustavna tužba nije nastavak postupaka koje provode specijalizirani niži sudovi, već izvanredni pravni lijek u okviru kojeg se ispituje samo postojanje povrede određenog ustavnog prava. Pojedinosti su navedene u članku 93. stavku 1. točkama 4.a i 4.b Temeljnog zakona i članku 90. i dalje Zakona o Saveznom ustavnom sudu (Bundesverfassungsgerichtsgesetz).

Informacije o ustavnoj tužbi, a posebice podaci koje bi trebala sadržavati, sažeti su u informativnom članku Saveznog ustavnog suda.

Podaci za kontakt Saveznog ustavnog suda:

PP 1771
76006 Karlsruhe

Telefon: +49 07219101 – 0
Faks: +49 07219101 – 382

Internetske stranice: https://www.bundesverfassungsgericht.de/DE/Homepage/homepage_node.html

Nacionalne institucije za ljudska prava

Njemački institut za ljudska prava (Deutsche Institut für Menschenrechte)

Njemački institut za ljudska prava neovisna je njemačka nacionalna institucija za ljudska prava (članak 1. Zakona o Njemačkom institutu za ljudska prava). Institut ulaže trud kako bi Njemačka poštovala i promicala ljudska prava u domaćim i međunarodnim odnosima. Institut isto tako pruža podršku i prati provedbu Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom i Konvencije UN-a o pravima djeteta te je u te svrhe uspostavio mehanizme praćenja.

Institut je isključivo posvećen ljudskim pravima i politički je nezavisan. Zakon o pravnom položaju i zadaćama Njemačkog instituta za ljudska prava iz 2015. (Gesetz über die Rechtsstellung und Aufgaben des Deutschen Instituts für Menschenrechte) uređuje pravni položaj, zadaće i financiranje Instituta. Institut je organiziran kao neprofitna organizacija i dobiva sredstva od donjeg doma njemačkog parlamenta (Bundestag) i vanjskih izvora financiranja za pojedinačne projekte.

Zadaće Instituta ne uključuju rješavanje zahtjeva pojedinaca kojima su povrijeđena ljudska prava. Međutim, Institut ulaže velik trud kako bi pružio informacije o odgovarajućim savjetodavnim uslugama.

Podaci za kontakt Njemačkog instituta za ljudska prava:

Zimmerstraße 26/27
10969 Berlin

Telefon: +49 030259359 – 0
Faks: +49 030259359 – 59

E-adresa: info@institut-fuer-menschenrechte.de
Internetske stranice: https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/

Specijalizirana tijela za ljudska prava

Savezna antidiskriminacijska agencija (Antidiskriminierungsstelle des Bundes)

Savezna antidiskriminacijska agencija s uredom pri Saveznom ministarstvu obitelji, starijih osoba, žena i mladih nezavisna je središnja točka za diskriminirane osobe. Njezine su zadaće utvrđene u Općem zakonu o jednakom postupanju (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz – AGG). Antidiskriminacijska agencija središnje je mjesto za sve osobe koje se smatraju diskriminiranima na temelju rasnog ili etničkog podrijetla, spola, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolnog identiteta.

Pravne zadaće Antidiskriminacijske agencije:

 • pružanje informacija, savjetovanje i pružanje pomoći strankama na zahtjev u postizanju nagodbe, uz upućivanje na lokalne centre za antidiskriminacijsko savjetovanje ako je to potrebno
 • odnosi s javnošću
 • mjere za sprečavanje diskriminacije
 • provođenje znanstvenih studija
 • podnošenje redovitih izvješća donjem domu njemačkog parlamenta (Bundestag) s preporukama za suzbijanje i izbjegavanje diskriminacije.

Osobe koje smatraju da su žrtve diskriminacije ili imaju pitanja o Općem zakonu o jednakom postupanju mogu se obratiti Antidiskriminacijskoj agenciji telefonski, e-poštom, poštanskim putem ili putem elektroničkog kontaktnog obrasca. Smjernice za poduzeća dostupne su na http://www.antidiskriminierungsstelle.de/ i pojašnjavaju osnovna pitanja o provedbi Općeg zakona o jednakom postupanju u trgovačkim društvima.

Podaci za kontakt Antidiskriminacijske agencije:

Glinkastraße 24
10117 Berlin

Telefon: +49 03018555 – 1855

E-adresa za savjetovanje: beratung@ads.bund.de
E-adresa za opće upite: poststelle@ads.bund.de
Internetske stranice: http://www.antidiskriminierungsstelle.de/

Savezni povjerenik za zaštitu podataka i slobodu informacija (Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit – BfDI)

Savezni povjerenik za zaštitu podataka i slobodu informacija (BfDI) samostalno je i nezavisno nadzorno tijelo za zaštitu podataka na saveznoj razini. Zadaće BfDI-ja navedene su u članku 57. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i članku 14. Saveznog zakona o zaštiti podataka (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG). Njegove su glavne zadaće:

 • praćenje i provedba GDPR-a i BDSG-a te drugih odredaba povezanih sa zaštitom podataka
 • informiranje i obrazovanje javnosti o opasnostima, pravilima, jamstvima i pravima povezanima s obradom osobnih podataka
 • savjetovanje donjeg doma (Bundestag) i gornjeg doma (Bundesrat) njemačkog parlamenta, savezne vlade i drugih institucija i odbora o zakonodavnim i upravnim mjerama zaštite podataka
 • informiranje i savjetovanje voditelja obrade podataka u području njihove odgovornosti koja se odnosi na njihove obveze koje proizlaze iz GDPR-a i BDSG-a te drugih odredaba o zaštiti podataka
 • rješavanje pritužbi ispitanika ili udruženja za zaštitu podataka
 • suradnja s drugim nadzornim tijelima u Njemačkoj i Europi, razmjena informacija i pružanje uzajamne pomoći
 • provođenje istraga i kontrola
 • sudjelovanje u radu Europskog odbora za zaštitu podataka.

BfDI isto tako može davati mišljenja donjem domu njemačkog parlamenta (Bundestag) ili nekom od njegovih odbora, gornjem domu njemačkog parlamenta (Bundesrat), saveznoj vladi, drugim tijelima i agencijama te javnosti. Na zahtjev donjeg doma njemačkog parlamenta (Bundestag), nekog od njegovih odbora ili savezne vlade BfDI isto tako istražuje sve informacije o zaštiti podataka koje se odnose na postupke unutar javnih tijela savezne vlade.

U skladu s člankom 77. GDPR-a ili, u okviru područja primjene Direktive o zaštiti podataka pri izvršavanju zakonodavstva, članka 60. BDSG-a, svaka osoba ima pravo podnijeti pritužbu BfDI-ju ako smatra da je tijelo pod njegovim nadzorom povrijedilo njezina prava.

Podaci za kontakt Saveznog povjerenika za zaštitu podataka i slobodu informacija:

Graurheindorferstraße 153
53117 Bonn

Telefon: +49 0228997799 – 0
Faks: +49 0228997799 – 5550

E-adresa: poststelle@bfdi.bund.de
Internetske stranice: http://www.bfdi.bund.de

Za kontaktiranje BfDI-ja, podnošenje pritužbi i prijavu povrede podataka mogu se upotrijebiti i obrasci na internetu.

Osim toga, na internetskim stranicama BfDI-ja dostupni su podaci za kontakt službenika za zaštitu podataka u saveznim pokrajinama u području javnog i nejavnog života, pružatelja radiodifuzijskih usluga, crkava i službenika za zaštitu podataka u Europi i drugdje.

Posljednji put ažurirano: 17/12/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.