Izvorna jezična inačica ove stranice grčki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Temeljna prava

Grčka

Sadržaj omogućio
Grčka
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Nacionalni sudovi

Pravobranitelj

Nacionalna tijela za zaštitu ljudskih prava

Nacionalni sudovi

Grčka nema poseban nadležni sud kojem se treba obratiti u slučaju navodnog kršenja temeljnih prava. Ovisno o prirodi prekršaja ili kaznenog djela, pravna zaštita može se zatražiti od nacionalnog građanskog, kaznenog ili upravnog suda.

Kršenje temeljnih prava utvrđuje se na temelju nacionalnog materijalnog prava. Postupak koji se primjenjuje pri nadležnom (građanskom, kaznenom ili upravnom) sudu utvrđen je nacionalnim proceduralnim (građanskim, kaznenim ili upravnim) pravom.

Mjerodavni postupak završava sudskom odlukom kojom se tužba odbacuje ili konačnom presudom koja je izravno izvršiva.

Građanski i kazneni sudovi

Upravni sudovi

Nacionalna tijela za zaštitu ljudskih prava

Nacionalni odbor za ljudska prava

Neofitou Vamva 6
10674 Atena, Grčka

Nacionalni odbor za ljudska prava nedavno je uspostavljen na temelju Pariških načela kao savjetodavno tijelo Vlade u području ljudskih prava. Sastavljen je od članova koje imenuju 32 tijela (neovisna tijela, pravni i znanstveni fakulteti, radnički sindikati, nevladine organizacije, političke stranke i ministarstva).

Svrha je Odbora stalno savjetovati sva vladina tijela u području poštovanja ljudskih prava svih osoba koje borave na državnom području Grčke.

U skladu sa zakonom o uspostavi Odbora (Zakon br. 2667/1998, kako je izmijenjen i trenutačno na snazi), Odbor je nadležan za sljedeće ključne zadaće:

(a) razmatranje pitanja ljudskih prava na zahtjev Vlade ili predsjedništva Parlamenta ili na prijedlog njegovih članova ili nevladinih organizacija;

(b) podnošenje preporuka i prijedloga, izradu studija te podnošenje izvješća i mišljenja povezanih sa zakonodavnim, upravnim ili drugim mjerama za promicanje ljudskih prava;

(c) razvoj inicijativa za podizanje razine osviještenosti javnosti i medija o pitanjima ljudskih prava;

(d) pokretanje inicijativa za poštovanje ljudskih prava u obrazovnom sustavu;

(e) održavanje kontakata i suradnja s međunarodnim organizacijama, sličnim tijelima u drugim zemljama te nacionalnim i međunarodnim NVO-ima;

(f) davanje mišljenja o nacionalnim izvješćima o pitanjima ljudskih prava koja se podnose međunarodnim organizacijama;

(g) objavljivanje stajališta Nacionalnog odbora za ljudska prava na sve raspoložive načine;

(h) izrada godišnjeg izvješća o ljudskim pravima;

(i) organiziranje dokumentacijskog centra o ljudskim pravima i

(j) razmatranje kompatibilnosti grčkih i međunarodnih propisa o ljudskim pravima i davanje mjerodavnih mišljenja nadležnim vladinim tijelima.

Nevladine organizacije (NVO-i)

Postoje mnogi NVO-i od kojih možete zatražiti pomoć u slučaju kršenja temeljnih prava. Nadležno tijelo za NVO-e jest Ministarstvo vanjskih poslova.

http://www.mfa.gr/

Pravobranitelj

Pravobranitelj je neovisno tijelo čiji je temelj u Ustavu. Institucija pravobranitelja utvrđena je Zakonom br. 2477/97 i postoji od 1. listopada 1998. Pravni okvir za rad pravobranitelja uređen je Zakonom br. 3094/03. Usluge su pravobranitelja besplatne.

Pravobranitelj razmatra pojedinačne upravne radnje ili slučajeve nedjelovanja ili djelovanja tijela javne uprave kojima se krše prava ili zakoniti interesi fizičkih ili pravnih osoba.

Građani koji se obraćaju pravobranitelju prvo moraju stupiti u kontakt s dotičnom javnom službom. Ako u tom kontaktu problem nije riješen, građani se mogu obratiti pravobranitelju.

Misija je pravobranitelja posredovati između građana i javnih službi kako bi se zaštitila građanska prava, spriječilo neučinkovito upravljanje i poštovala vladavina prava.

Kao posrednik, pravobranitelj daje savjete i preporuke tijelima javne uprave. Pravobranitelj ne nameće sankcije niti poništava protuzakonite upravne radnje.

Hadziyanni Mexi 5
11528 Atena, Grčka

Nacionalna tijela za zaštitu ljudskih prava

  • Pravobranitelj za prava djeteta

Pravobranitelj (vidjeti gore) razmatra i djela ili nedjelovanje tijela javne uprave i pojedinaca kojima se krše prava djeteta.

U cilju zaštite prava djeteta, pravobranitelj je nadležan i za djela pojedinaca, fizičkih i pravnih osoba kojima se krše prava djeteta.

  • Tijela za promicanje načela jednakosti

I. Zakonom br. 3304/2005 kojim se prenose Direktiva Vijeća 2000/43/EZ od 29. lipnja 2000. i Direktiva Vijeća 2000/78/EZ od 27. studenoga 2000. pravobranitelju, tijelu za jednakost i inspektoratu rada dodijeljena je službena odgovornost za promicanje jednakosti i definirane su njihove zadaće.

Konkretno:

  1. pravobranitelj je odgovoran za provođenje načela jednakosti ako tijela javne uprave krše to načelo. Pojam „tijela javne uprave” ovdje se odnosi na tijela navedena u članku 3. stavku 1. Zakona br. 3094/2003 (Službeni list, serija I, br. 10), „Pravobranitelj i ostale odredbe”;
  2. tijelo za jednakost nadležno je za provođenje načela jednakosti ako to načelo krše fizičke ili pravne osobe koje nisu obuhvaćene prethodnim stavkom, osim pitanja povezanih sa zapošljavanjem i radom;
  3. u pitanjima povezanima sa zapošljavanjem i radom, inspektorat rada (SEPE) odgovoran je za provođenje načela jednakosti ako to načelo krše fizičke ili pravne osobe koje nisu obuhvaćene prvim stavkom.

ΙΙ. Zakonom br. 3896/2010 (Službeni list, serija I, br. 207, 8.12.2010.) o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada (usklađivanje važećeg zakonodavstva s Direktivom 2006/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006.) i drugim mjerodavnim odredbama uvodi se potpuna zabrana svih oblika izravne ili neizravne diskriminacije na temelju spola.

Svrha je Zakona osigurati provedbu načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada s obzirom na: a) pristup zapošljavanju, uključujući napredovanje, i strukovnom osposobljavanju b) radne uvjete, uključujući plaću i c) sustave strukovnog socijalnog osiguranja, kako je propisano u Direktivi 2006/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.

Pravobranitelj je odgovoran za praćenje i promicanje provedbe načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u okviru područja primjene gore navedenog Zakona (članak 25. Zakona br. 3896/2010).

  • Tijelo za zaštitu podataka

Tijelo za zaštitu podataka neovisno je tijelo uspostavljeno Zakonom br. 2472/1997 o prenošenju Direktive 95/46/EZ.

Tijelo za zaštitu podataka odgovorno je za provođenje i poštovanje prava na privatnost u Grčkoj, kako je propisano Zakonom br. 2472/1997 i Zakonom br. 3471/2006.

Glavni je cilj Tijela za zaštitu podataka zaštititi građane od nezakonite obrade osobnih podataka i pomoći im kad god je njihova privatnost na bilo koji način narušena.

Svrha je Tijela za zaštitu podataka podupirati i savjetovati obrađivače podataka u izvršenju njihovih pravnih obveza, imajući na umu potrebe moderne uprave u Grčkoj i prisutnost novih digitalnih komunikacija i mreža.

Κifissias 1-3
11523 Atena, Grčka

Administrativne provjere

Tijelo za zaštitu podataka, djelujući po službenoj dužnosti ili na temelju pritužbe, provodi administrativne provjere podataka pohranjenih u javnom i privatnom sektoru. Te provjere vrše dužnosnici revizorskog odjela, kojima u složenijim slučajevima pomažu članovi Tijela za zaštitu podataka. Kontrolori, kao posebni istražitelji, imaju pristup svim evidencijama i izuzeti su od ograničenja u pogledu povjerljivosti.

Administrativne provjere uključuju provjeru postupaju li tijela u skladu sa zahtjevima zakona br. 2472/1997 i 3471/2006 (u pogledu obavješćivanja, informiranja, prema potrebi drugih obveza, te dokaza). Nakon toga slijedi provjera informatičkog sustava, uključujući osnovne značajke sustava, prirodu podataka i razinu sigurnosti ostvarenu organizacijskim i tehničkim mjerama zaštite podataka koje je poduzeo obrađivač podataka, kako je propisano u člancima 6. i 10. Zakona br. 2471/1997. Zaključci provjere iznose se u izvješću koje se podnosi Tijelu za zaštitu podataka.

Tijelo za zaštitu podataka provodi i neovisnu provjeru nacionalnog dijela Schengenskog informacijskog sustava u skladu s člankom 114. stavkom 1. Schengenske konvencije (Zakon br. 2514/1997, Službeni list, serija I, br. 140), djeluje kao nacionalno nadzorno tijelo kako je propisano u članku 23. Konvencije o Europolu (Zakon br. 2605/1998, Službeni list I/88) i kao nacionalno nadzorno tijelo u skladu s člankom 17. Konvencije o korištenju informacijske tehnologije za carinske potrebe (Zakon br. 2706/1999, Službeni list I/77) te je odgovorno za sve dužnosti koje proizlaze iz međunarodnih sporazuma.

Razmatranje zahtjeva, pritužbi i pitanja

Tijelo za zaštitu podataka razmatra pritužbe i pitanja povezane sa zaštitom i zakonskom provedbom prava podnositelja pritužbe ako su ta prava prekršena obradom podataka te donosi mjerodavne odluke. Tijelo nameće i upravne sankcije obrađivačima podataka ili njihovim predstavnicima, ako ih imaju, zbog kršenja njihovih dužnosti na temelju Zakona br. 2472/1997, kao i na temelju svih drugih propisa o zaštiti pojedinaca od obrade osobnih podataka. Na kraju, Tijelo za zaštitu podataka može prijaviti kršenja zakonodavstva o zaštiti podataka nadležnim upravnim i pravosudnim tijelima.

  • Druga specijalizirana tijela

EPANODOS je neprofitna javna organizacija uređena privatnim pravom, a nadređeno joj je Ministarstvo pravosuđa, transparentnosti i ljudskih prava.

Glavni je cilj EPANODOS-a društvena rehabilitacija bivših prijestupnika, posebice stručnim osposobljavanjem, promicanjem radnih vještina, savjetovanjem i psihološkom potporom te izgradnjom prikladnih potpornih struktura.

Derigny 28-30 & Tritis Septemvriou
Victoria Square, 10434 Atena, Grčka

Posljednji put ažurirano: 17/09/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.