Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Temeljna prava

Irska

Sadržaj omogućio
Irska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Nacionalne institucije za zaštitu ljudskih prava

Pravobranitelj

Specijalizirana tijela za zaštitu ljudskih prava

Nacionalne institucije za zaštitu ljudskih prava

Irska komisija za ljudska prava i jednakost (The Irish Human Rights & Equality Commission)

Adresa:

Irish Human Rights Commission
4th Floor, Jervis House
Jervis Street
Dublin 1
Telefon: + 353 (0) 1 8589601
Telefaks: + 353 (0) 1 8589609
E-pošta: info@ihrec.ie

Irska komisija za ljudska prava i Tijelo za jednakost spojili su se 2013. godine u Irsku komisiju za ljudska prava i jednakost (IHREC). Irska komisija za ljudska prava i jednakost osnovana je kao nezavisno zakonsko tijelo. Njezin je cilj zaštititi i promicati ljudska prava i jednakost te potaknuti razvoj kulture poštovanja ljudskih prava, jednakosti i međukulturalnog razumijevanja u Irskoj.

Zadaće Komisije:

 • zaštita i promicanje ljudskih prava i jednakosti,
 • poticanje kulture poštovanja ljudskih prava, jednakosti i međukulturalnog razumijevanja u državi,
 • promicanje razumijevanja i osviještenosti o važnosti ljudskih prava i jednakosti u državi,
 • poticanje dobre prakse u međukulturalnim odnosima, promicanje tolerancije i prihvaćanja različitosti u državi i poštovanja slobode i dostojanstva svake osobe te
 • rad na uklanjanju povreda ljudskih prava, diskriminacije i zabranjenih oblika ponašanja.

Komisija također može preispitati prikladnost i učinkovitost zakona i prakse u državi u vezi sa zaštitom ljudskih prava i jednakosti. Ona to može napraviti samoinicijativno ili na zahtjev ministra Vlade kako bi ispitala bilo koji zakonodavni prijedlog i izvijestila o stajalištima o mogućim učincima na ljudska prava ili jednakost. Komisija također može samoinicijativno ili na zahtjev Vlade dati preporuke Vladi koje ona smatra prikladnima u pogledu mjera koje ona smatra da bi trebalo poduzeti radi jačanja, zaštite i poštovanja ljudskih prava i jednakosti u Irskoj.

U pogledu pravnih pitanja funkcija Komisije jest rad na uklanjanju povreda ljudskih prava, diskriminacije i zabranjenih oblika ponašanja. IHREC također može zahtijevati privilegiju da nastupi pred Vrhovnim sudom ili Visokim sudom, ovisno o slučaju, kao amicus curiae u postupku pred tim sudom koji uključuje ili je povezan s ljudskim pravima ili pravima na jednakost te da nastupi kao takav amicus curiae na temelju dodijeljenog odobrenja (takvo odobrenje svaki od navedenih sudova ovlašten je dodijeliti po vlastitom nahođenju).

IHREC također osobama pruža praktičnu pomoć, uključujući pravnu pomoć, u obrani njihovih prava ako ocijeni to prikladnim u skladu s člankom 40. U skladu s člankom 41. ili 19. Zakona iz 2003. godine IHREC može prema potrebi pokrenuti odgovarajući postupak. IHREC ima ovlast provoditi istrage na temelju članka 35. i u skladu s njime. Komisija također može pripremiti i objaviti na način na koji to smatra prikladnim izvješća, uključujući izvješća o bilo kakvom istraživanju koje je provela, naručila, kojemu je bila pokrovitelj ili pomogla izvesti.

IHREC nastoji omogućiti promjene te može sponzorirati, organizirati, naručiti ili pružiti financijsku ili drugu pomoć za aktivnosti istraživanja i izobrazbe. IHREC može osigurati ili pomoći u pružanju izobrazbe i osposobljavanja u području ljudskih prava i jednakosti. Samoinicijativno ili na zahtjev ministra IHREC može organizirati, sponzorirati ili naručiti te pružiti financijski ili drugi oblik pomoći za aktivnosti i projekte kojima se promiče integracija migranata i drugih manjina, jednakost (uključujući jednakost spolova) i poštovanje različitosti i kulturnih razlika. IHREC može provesti preispitivanje jednakosti te pripremati akcijske planove ili pozvati druge da to učine kada je to potrebno.

Pravobranitelj za prava djeteta

Adresa:

Ombudsman for Children’s Office
Millennium House
52-56 Great Strand Street
Dublin 1
Ireland
https://www.oco.ie
E-pošta: ococomplaint@oco.ie

Funkcije: Ured pravobranitelja za djecu nezavisno je zakonsko tijelo osnovano 2004. godine radi promicanja i zaštite prava i dobrobiti djece i mladih do 18 godina starosti u Irskoj. To je institucija za ljudska prava u smislu Pariških načela Ujedinjenih naroda za nacionalne institucije za ljudska prava. Ured pravobranitelja za djecu u svom se radu vodi obvezama Irske u pogledu ljudskih prava, osobito onih utvrđenih u Konvenciji UN-a o pravima djeteta.

Ured pravobranitelja za djecu neovisan je u provođenju svojih funkcija te izravno odgovara irskom parlamentu (Oireachtas).

Funkcije Ureda pravobranitelja za djecu utvrđene su Zakonom o pravobranitelju za djecu (Ombudsman for Children Act) iz 2002. godine. Njegove glavne funkcije:

 • osigurati neovisni, nepristrani i besplatni mehanizam za rješavanje pritužbi kako bi se ispitale pritužbe koje ulože djeca i mladi, ili odrasli u njihovo ime, u vezi s javnim tijelima, školskim ili zdravstvenim ustanovama,
 • savjetovati ministre u Vladi o zakonima i politikama povezanima s djecom,
 • poticati javna tijela da poboljšaju svoje prakse i postupke u interesu djece,
 • naglasiti pitanja koja su važna za djecu i mlade i
 • promicati osviještenost o pitanjima povezanima s pravima i dobrobiti djece te o načinima provedbe tih prava.

U pogledu funkcije Ureda povezane s rješavanjem pritužbi Zakonom iz 2002. godine utvrđuju se standardne osnove u vezi s nepravilnostima u postupcima institucija na temelju kojih se preispituju pritužbe i provode istrage. Prethodna ispitivanja ili istrage mogu se pokrenuti na temelju pritužbi koje je zaprimio Ured ili na inicijativu pravobranitelja za djecu.

Uzimajući u obzir da predmet svake istrage koju provodi pravobranitelj za djecu mora biti učinak nekog postupanja na dijete i da sama djeca mogu podnositi pritužbe Uredu, zakonom se utvrđuju posebne odredbe kojima se uzima u obzir ranjivost djece:

 • obveza uvažavanja najboljih interesa djece,
 • obveza uvažavanja želja djeteta.

Postupci: Nakon podnošenja pritužbe Uredu pravobranitelja za djecu, ispituje se je li pritužba prihvatljiva te zahtijeva li njezina priroda ubrzani postupak.

Ured pravobranitelja za djecu nastoji lokalno riješiti pritužbu u najranijoj mogućoj fazi te je obvezan najprije omogućiti javnom tijelu na koje se odnosi pritužba da samo riješi pritužbu.

Ako je pritužba prihvatljiva, slijedi faza prethodnog ispitivanja. Ako nakon okončanja prethodnog ispitivanja, Ured pravobranitelja za djecu procijeni da je istraga opravdana može nastaviti potpunu istragu pritužbe.

Dodatne informacije o postupku povodom pritužbi Ureda pravobranitelja za djecu dostupne su na: https://www.oco.ie/complaints/make-a-complaint

Ishod: Po završetku istrage Ured pravobranitelja za djecu na osnovi svojih zaključaka daje preporuke predmetnom javnom tijelu, školskoj ili zdravstvenoj ustanovi. Te preporuke mogu se odnositi na poboljšanje položaja dotičnog djeteta ili djece i/ili donošenje većih sustavnih promjena u interesu djece.

Te preporuke nisu pravno obvezujuće. Međutim, jedna od zakonskih ovlasti Ureda pravobranitelja za djecu jest podnošenje posebnog izvješća parlamentu (Oireachtas) u slučaju da javno tijelo ne prihvati njegove preporuke.

Pravobranitelj

Adresa:

Office of the Ombudsman
18 Lower Leeson Street,
Dublin 2
https://www.ombudsman.ie
E-pošta: ombudsman@ombudsman.gov.ie
Telefon: +353(0)1 639 5600

Vrsta zahtjeva koji se rješavaju

Osoba može Pravobranitelju podnijeti pritužbu o:

 • državnim tijelima,
 • lokalnim tijelima,
 • Upravi za zdravstvene usluge (Health Service Executive, HSE),
 • agencijama, kao što su humanitarna i dobrovoljna tijela koja pružaju zdravstvene i socijalne usluge za račun Uprave za zdravstvene usluge,
 • pošti, i
 • svim tijelima koje obuhvaća Zakon o osobama s invaliditetom (Disability Act) iz 2005. godine u smislu tog zakona.

Postupak nakon podnošenja zahtjeva

Može se zahtijevati da predmetno javno tijelo podnese izvješće. Dokumentacija i evidencija mogu se po potrebi pregledati, a službenici ispitati. Ured pravobranitelja odlučuje o sljedećem:

 • valjanosti vaše pritužbe i
 • jeste li pretrpjeli štetu zbog postupka ili odluke javnog tijela.

U većini slučajeva pritužbe se rješavaju na neformalan način. Ured pravobranitelja može raspraviti problem izravno s javnim tijelom ili pregledati odgovarajuću dokumentaciju. U složenijim slučajevima možda će morati provesti detaljnu istragu. Također postoji interni žalbeni postupak dostupan za podnositelje pritužbe koji nisu zadovoljni s ishodom svoje pritužbe.

Mogući ishodi postupka

Ako Ured pravobranitelja ocijeni da ste pretrpjeli štetu kao posljedicu nepoštenog ili neprimjerenog postupanja javnog tijela, a javno tijelo nije poduzelo korake da to ispravi, on može preporučiti predmetnom tijelu da to učini. Ured pravobranitelja može zahtijevati od tijela, ako to smatra prikladnim, da učini sljedeće:

 • preispita svoje postupanje,
 • promijeni svoju odluku i/ili,
 • da vam ponudi:
  – objašnjenje,
  – ispriku i/ili
  – financijsku naknadu štete.

Ako Ured pravobranitelja ocijeni da ne može prihvatiti vašu pritužbu, dužan vam je objasniti zašto je donio takvu odluku.

Specijalizirana tijela za zaštitu ljudskih prava

Pravobranitelj za prava djeteta

Vidjeti prethodno navedene Nacionalne institucije za zaštitu ljudskih prava.

Tijela za jednakost

Tijelo za jednakost (The Equality Authority)

Birchgrove House,
Roscrea,
Co. Tipperary,
Ireland
Telefon: +353 505 24126
Telefaks: +353 505 22388
E-pošta: info@equality.ie

Tijelo za jednakost poludržavno je tijelo osnovano radi rada na ukidanju nezakonite diskriminacije, promicanja jednakih mogućnosti i informiranja javnosti o zakonodavstvu o jednakosti i određenim drugim zakonima.

Zakonom o jednakosti u pitanjima zapošljavanja (Employment Equality Acts) iz 1998. godine i Zakonom o jednakom statusu (Equal Status Act) iz 2000. godine zabranjuje se diskriminacija pri zapošljavanju, strukovnom osposobljavanju, oglašavanju, kolektivnim ugovorima, pružanju robe i usluga te drugim mogućnostima kojima javnost općenito ima pristup na temelju devet različitih osnova, a to su:

 • spol,
 • bračno stanje,
 • obiteljski status,
 • dob,
 • invaliditet,
 • rasa,
 • spolno opredjeljenje,
 • vjersko uvjerenje, i
 • pripadnost nomadskoj zajednici (Traveller Community).

Tijelo za jednakost interna je pravna služba koja može, prema vlastitoj ocjeni, ako je predmet od strateške važnosti, pružiti besplatnu pravnu pomoć onima koji podnose pritužbe zbog diskriminacije na temelju Zakona o jednakosti pri zapošljavanju iz 1998. godine i Zakona o jednakom statusu iz 2000. godine. Ona pruža takvu pomoć samo u malom broju predmeta prema kriterijima koje je utvrdio Upravni odbor Tijela za jednakost.

Sud za jednakost (The Equality Tribunal)

3 Clonmel Street
Dublin 2
Ireland
Telefon: +353 1 4774100
Telefaks: +353 1 4774141
E-pošta: info@equalitytribunal.ie
Internetska stranica: https://www.workplacerelations.ie

Sud za jednakost osnovan je na temelju Zakona o jednakosti pri zapošljavanju iz 1998. godine. Njime se pruža zakonski okvir u kojem Sud za jednakost provodi postupke mirenja i/ili istražuje tvrdnje o nezakonitoj diskriminaciji u skladu s odredbama Zakona.  Od njegova osnutka došlo je do raznih zakonodavnih promjena i on sada ima isključivu nadležnost za postupke mirenja i istraživanje pritužbi u vezi s nezakonitom diskriminacijom na temelju sljedećih propisa:

 • Zakona o jednakosti pri zapošljavanju 1998. – 2008.
 • Zakona o jednakom statusu 2000. – 2008.
 • Zakona o mirovinama (Pensions Acts) 1990. – 2008.

Istraga je neformalni sudski postupak koji provodi službenik Suda za jednakost koji će razmotriti podneske obiju strana prije zakazivanja zajedničke rasprave ili rasprava u postupku kako bi mogao donijeti odluku u predmetu. Istrage provode obučeni sudski službenici za jednakost koji imaju široke ovlasti ulaska u prostore i pribavljanja informacija koje im omogućuju provođenje istrage. Odluke su obvezujuće te se objavljuju.

Mirenje provodi obučeni službenik za postupke mirenja pri Sudu za jednakost koji će pomoći strankama u sporu da postignu obostrano prihvatljivu nagodbu. Nagodbe na temelju mirenja obvezujuće su i povjerljive.

Nadležnost Suda za jednakost širokog je raspona te obuhvaća pritužbe u vezi sa zapošljavanjem, uživanjem profesionalnih pogodnosti, primjerice mirovina i jednakog statusa, odnosno pristupa robi i pružanju usluga, uz dvije iznimke:

 • pritužbe koje se odnose na registrirane klubove i licencirane objekte rješava regionalni sud u skladu sa Zakonom o jakim alkoholnim pićima (Intoxicating Liquor Act) iz 2003. godine.
 • podnositelji pritužbi koje se odnose na diskriminaciju pri zapošljavanju na temelju spola pravnu zaštitu mogu zatražiti od okružnog suda.

Tijelo za zaštitu podataka

Ured povjerenika za zaštitu podataka (Office of the Data Protection Commissioner)

Canal House
Station Road
Portarlington
Co. Laois
Ireland
https://www.dataprotection.ie

Ured povjerenika za zaštitu podataka odgovoran je za zaštitu prava pojedinaca kako je predviđeno Zakonima o zaštiti podataka (Data Protection Acts) iz 1988. i 2003. godine te za provođenje obveze zaštite podataka za nadzornike podataka.

Pojedinci koji smatraju da su im povrijeđena prava mogu podnijeti pritužbu povjereniku koji će ispitati predmet i poduzeti sve potrebne korake za njegovo rješavanje. Pripadnici javnosti mogu pisati povjereniku za zaštitu podataka te predočiti pojedinosti o slučaju koji je doveo do pritužbe. Oni moraju jasno navesti organizaciju ili pojedinca na koje se žale. Također moraju navesti korake koje su poduzeli da organizacija riješi njihove probleme te kakav su odgovor dobili od nje. Također je potrebno dostaviti preslike korespondencije s organizacijom te dodatne dokaze.  Ured povjerenika za zaštitu podataka zatim će podnijeti predmet organizaciji.

Ovisno o prirodi pritužbe povjerenik za zaštitu podataka mora prvo pokušati pronaći rješenje koje je prihvatljivo za sve stranke. Ako nije moguće postići sporazumno rješenje povjerenik za zaštitu podataka provest će punu istragu svih činjenica prije donošenja službene odluke. Po završetku istrage povjerenik će pisano obavijestiti predmetne stranke o svojoj odluci. U slučaju pritužbi na povrede Pravilnika o elektroničkim komunikacijama (SI 535 iz 2003.godine, kako je izmijenjena pravilnikom SI 526 iz 2008. godine) povjerenik može odlučiti pokrenuti sudski postupak protiv predmetne organizacije.

Ostala specijalizirana tijela

i.         Odjel za borbu protiv trgovanja ljudima (Anti-Human Trafficking Unit)

Department of Justice & Equality
51 St. Stephen’s Green.
Dublin 2.
Telefon:       +353 1 6028202
E-pošta:   AHTU@justice.ie

 • Prema potrebi odjel/tijelo unutar institucije koja prihvaća zahtjeve,
  Odjel za borbu protiv trgovanja ljudima prihvaća zahtjeve za informacije, kada je to prikladno, putem adrese e-pošte AHTU@justice.ie.
  Informacije se također mogu dobiti na https://www.blueblindfold.ie
 • kratko objašnjenje vrste zahtjeva koje rješava institucija,
  Zahtjevi za informacije o trgovanju ljudima u Irskoj.

ii.        Žalbeni sud za izbjeglice (Refugee Appeals Tribunal)

Refugee Appeals Tribunal,
6-7 Hanover Street East,
Dublin 2.

Funkcije: Žalbeni sud za izbjeglice neovisno je tijelo koje odlučuje o žalbama tražitelja azila protiv negativne preporuke koju je izdao povjerenik Ureda za zahtjeve izbjeglica u pogledu odobravanja statusa izbjeglice podnositelju zahtjeva. Žalbeni sud za izbjeglice također odlučuje o žalbama u pogledu odluka povjerenika Ureda za zahtjeve izbjeglica u skladu s Uredbom Dublin II.

Postupci: Ako želite podnijeti žalbu, trebate ispuniti obrazac za žalbu. Taj obrazac prilaže se dopisu povjerenika za zahtjeve izbjeglica u kojem vas se obavještava da vam je odbijen zahtjev za odobravanje statusa izbjeglice. Taj obrazac dostupan je za preuzimanje s internetske stranice suda https://www.protectionappeals.ie.

Od dana izdavanja negativne preporuke povjerenika za zahtjeve izbjeglica imat ćete na raspolaganju određeni rok za podnošenje žalbe. Međutim, taj se rok razlikuje s obzirom na zaključke povjerenika za zahtjeve izbjeglica u vezi s vašim predmetom. Stoga možete imati petnaest, deset ili četiri radna dana za podnošenje žalbe. Točan broj dana koji su vam na raspolaganju za podnošenje žalbe saznat ćete u dopisu povjerenika za zahtjeve izbjeglica u kojem vas se obavještava da niste dobili preporuku za odobravanje statusa izbjeglice.

Nakon popunjavanja obrasca za žalbu trebate ga poslati na sljedeću adresu:

The Chairperson
Refugee Appeals Tribunal
6/7 Hanover Street East
Dublin 2
Telefaks: 00353 1 4748410

Pobrinite se da sačuvate potvrdu da ste poslali obrazac poštom ili faksom.

Ishod: Ako je vaša žalba ukinuta, to znači da vas je član suda preporučio za dodjeljivanje statusa izbjeglice. O tome ćete biti obaviješteni pismenim putem. Spis predmeta potom će se proslijediti Odjelu za ministarske odluke Ministarstva pravosuđa i jednakosti.

Ako je vaša žalba potvrđena, to znači da je član suda preporučio da vam se ne dodijeli status izbjeglice. O tome ćete biti obaviješteni pisanim putem. Spis predmeta potom će se proslijediti Odjelu za repatrijaciju Ministarstva pravosuđa i jednakosti.

iii.       Povjerenik za policiju (Garda Ombudsman)

The Garda Síochána Ombudsman Commission

150 Abbey Street Upper,
Dublin 1
Ireland.
https://www.gardaombudsman.ie

Kratko objašnjenje vrste zahtjeva koje rješava institucija:

Organizacija obrađuje pritužbe i prijave povezane s postupanjem članova irske policije (Garda Síochána). U pritužbama se najčešće nalaze navodi o zlouporabi vlasti, grubosti, napadima i zanemarivanju dužnosti.
Prijave se odnose na smrtne slučajeve ili ozbiljne ozljede.

Organizacija može prihvatiti pritužbe pripadnika javnosti (koji nisu aktivni pripadnici policije) putem javnog ureda osobno, elektroničkim putem, telefonom, e-poštom, u svakoj policijskoj postaji ili osobno članu Komisije. Organizacija također može prihvatiti prigovore povjerenika irske policije u vezi s bilo kojim pitanjem za koje on smatra da upućuje na to da postoji mogućnost da je postupanje pripadnika irske policije dovelo do smrti ili ozbiljne ozljede neke osobe. Komisija može pokrenuti istragu, a da nije dobila pritužbu, ako smatra da je to u javnom interesu.

Kratko objašnjenje postupka nakon podnošenja zahtjeva:

Nakon primitka pritužbe ona se ocjenjuje prihvatljivom ili neprihvatljivom u skladu sa zakonodavstvom. Ako je ocijenjena neprihvatljivom, ne pokreće se istraga.
Ako je ocijenjena prihvatljivom i ako je to prikladno, može se pokušati, uz pristanak podnositelja pritužbe i pripadnika irske policije, postići neformalno rješenje. U suprotnome može se istražiti moguća povreda Disciplinskog pravilnika irske policije (Garda Síochána) iz 2007. godine ili kaznenog prava. Zainteresirane strane imaju pravo na informacije o tijeku i rezultatima istrage.

Kratko objašnjenje mogućih ishoda postupka:

Pritužba se može ocijeniti kao neprihvatljiva.

Istraga se može zaključiti u bilo kojem trenutku ako, zbog informacije dobivene nakon utvrđivanja da je pritužba prihvatljiva, Komisija smatra da je pritužba neosnovana ili zlonamjerna, Komisija smatra da je pritužba podnesena znajući da je lažna ili obmanjujuća, ili s obzirom na sve okolnosti, Komisija smatra da daljnja istraga nije potrebna ili razumno izvediva.

Istraga može dovesti do uvođenja sankcija za pripadnike irske policije.

Istraga može dovesti do pokretanja disciplinskog postupka i uvođenja sankcija za pripadnike irske policije.

Spis predmeta može se poslati glavnom državnom tužitelju koji može izdati nalog o pokretanju kaznenog progona. U tom se slučaju može pokrenuti sudski postupak.

Posljednji put ažurirano: 13/02/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.