Nacionalni sudovi i druga, nepravosudna tijela

Irska

Sadržaj omogućio
Irska

Nacionalne institucije za zaštitu ljudskih prava

Irska komisija za ljudska prava i jednakost (The Irish Human Rights & Equality Commission)

Adresa:

16-22 Green Street,
Rotunda,
Dublin 7
D07 CR20

Telefon: + 353 (0) 1 8589601 – Telefonske linije otvorene su od ponedjeljka do petka od 9 do 13 sati i od 14 do 17 sati.
Telefaks: + 353 (0) 1 8589609

E-pošta: info@ihrec.ie

Irska komisija za ljudska prava i Tijelo za jednakost spojili su se 2013. u Irsku komisiju za ljudska prava i jednakost (IHREC). Irska komisija za ljudska prava i jednakost osnovana je kao nezavisno zakonsko tijelo. Njezin je cilj zaštititi i promicati ljudska prava i jednakost te potaknuti razvoj kulture poštovanja ljudskih prava, jednakosti i međukulturalnog razumijevanja u Irskoj.

Zadaće Komisije:

 • zaštita i promicanje ljudskih prava i jednakosti
 • poticanje razvoja kulture poštovanja ljudskih prava, jednakosti i međukulturalnog razumijevanja u državi
 • promicanje razumijevanja i osviještenosti o važnosti ljudskih prava i jednakosti u državi
 • poticanje dobre prakse u međukulturalnim odnosima, promicanje tolerancije i prihvaćanja različitosti u državi i poštovanja slobode i dostojanstva svake osobe te
 • rad na uklanjanju povreda ljudskih prava, diskriminacije i zabranjenih oblika ponašanja.

Komisija također može preispitati prikladnost i učinkovitost zakona i prakse u državi u vezi sa zaštitom ljudskih prava i jednakosti. To može napraviti samoinicijativno ili na zahtjev ministra Vlade kako bi ispitala bilo koji zakonodavni prijedlog i izvijestila o stajalištima o mogućim učincima na ljudska prava ili jednakost. Komisija također može samoinicijativno ili na zahtjev Vlade dati preporuke Vladi koje smatra prikladnima kad je riječ o mjerama za koje drži da bi ih trebalo poduzeti radi jačanja, zaštite i poštovanja ljudskih prava i jednakosti u Irskoj.

Kad je riječ o pravnim pitanjima, funkcija je Komisije rad na uklanjanju povreda ljudskih prava, diskriminacije i zabranjenih oblika ponašanja. IHREC također može zahtijevati privilegiju da nastupi pred Vrhovnim sudom ili Visokim sudom, ovisno o slučaju, kao amicus curiae u postupku pred tim sudom koji uključuje ili je povezan s ljudskim pravima ili pravima na jednakost te da nastupi kao takav amicus curiae na temelju dodijeljenog odobrenja (takvo odobrenje svaki od navedenih sudova ovlašten je dodijeliti po vlastitom nahođenju).

IHREC također osobama pruža praktičnu pomoć, uključujući pravnu pomoć, u obrani njihovih prava ako ocijeni to prikladnim u skladu s člankom 40. U skladu s člankom 41. ili 19. Zakona iz 2003. IHREC može prema potrebi pokrenuti odgovarajući postupak. IHREC ima ovlast provoditi istrage na temelju članka 35. i u skladu s njime. Komisija također može pripremiti i objaviti, na način na koji to smatra prikladnim, izvješća, uključujući izvješća o bilo kakvom istraživanju koje je provela, naručila, kojemu je bila pokrovitelj ili ga je pomogla izvesti.

IHREC nastoji omogućiti promjene te može sponzorirati, organizirati, naručiti ili pružiti financijsku ili drugu pomoć za aktivnosti istraživanja i izobrazbe. IHREC može osigurati ili pomoći u pružanju izobrazbe i osposobljavanja u području ljudskih prava i jednakosti. Samoinicijativno ili na zahtjev ministra IHREC može organizirati, sponzorirati ili naručiti ili pružiti financijski ili drugi oblik pomoći za aktivnosti i projekte kojima se promiče integracija migranata i drugih manjina, jednakost (uključujući rodnu ravnopravnost) i poštovanje različitosti i kulturnih razlika. IHREC može provesti preispitivanje jednakosti te pripremati akcijske planove ili pozvati druge da to učine kad je to potrebno.

Pravobranitelj za prava djeteta

Adresa:

Ombudsman for Children's Office
Millennium House
52-56 Great Strand Street
Dublin 1
Ireland

Telefon: 01 865 6800

Internetska stranica: http://www.oco.ie/
E-pošta: ococomplaint@oco.ie


Funkcije: Ured pravobranitelja za djecu nezavisno je zakonsko tijelo osnovano 2004. radi promicanja i zaštite prava i dobrobiti djece i mladih do 18 godina u Irskoj. To je institucija za ljudska prava u smislu Pariških načela Ujedinjenih naroda za nacionalne institucije za ljudska prava. Ured pravobranitelja za djecu u svojem se radu vodi obvezama Irske u vezi s ljudskim pravima, posebno onima utvrđenima u Konvenciji UN-a o pravima djeteta.

Ured pravobranitelja za djecu neovisan je u provođenju svojih funkcija te izravno odgovara irskom parlamentu (Oireachtas).

Funkcije Ureda pravobranitelja za djecu utvrđene su Zakonom o pravobranitelju za djecu (Ombudsman for Children Act) iz 2002. Njegove su glavne funkcije:

 • osigurati neovisan, nepristran i besplatan mehanizam za rješavanje pritužbi kako bi se ispitale pritužbe koje ulože djeca i mladi, ili odrasli u njihovo ime, u vezi s javnim tijelima, školskim ili zdravstvenim ustanovama
 • savjetovati ministre u Vladi o zakonima i politikama koji se odnose na djecu
 • poticati javna tijela da poboljšaju svoje prakse i postupke u interesu djece
 • naglasiti pitanja koja su važna za djecu i mlade i
 • promicati osviještenost o pitanjima povezanima s pravima i dobrobiti djece te o načinima provedbe tih prava.

Kad je riječ o funkciji Ureda povezanoj s rješavanjem pritužbi, Zakonom iz 2002. utvrđuju se standardne osnove u vezi s nepravilnostima u postupcima institucija na temelju kojih se preispituju pritužbe i provode istrage. Prethodna ispitivanja ili istrage mogu se pokrenuti na temelju pritužbi koje je zaprimio Ured ili na inicijativu pravobranitelja za djecu.

Uzimajući u obzir da predmet svake istrage koju provodi pravobranitelj za djecu mora biti učinak nekog postupanja na dijete i da sama djeca mogu podnositi pritužbe Uredu, zakonom se utvrđuju posebne odredbe kojima se uzima u obzir ranjivost djece:

 • obveza uvažavanja najboljih interesa djeteta
 • obveza uvažavanja želja djeteta.

Postupci: Nakon podnošenja pritužbe Uredu pravobranitelja za djecu, ispituje se je li ona prihvatljiva te zahtijeva li njezina priroda ubrzani postupak.

Ured pravobranitelja za djecu nastoji lokalno riješiti pritužbu u najranijoj mogućoj fazi te je obvezan najprije omogućiti javnom tijelu na koje se odnosi pritužba da samo riješi pritužbu.

Ako je pritužba prihvatljiva, slijedi faza prethodnog ispitivanja. Ako nakon okončanja prethodnog ispitivanja Ured pravobranitelja za djecu procijeni da je istraga opravdana, može nastaviti potpunu istragu pritužbe.

Dodatne informacije o postupku povodom pritužbi Ureda pravobranitelja za djecu dostupne su na: https://www.oco.ie/complaints/

Ishod: Nakon završetka istrage Ured pravobranitelja za djecu na osnovi svojih zaključaka daje preporuke predmetnom javnom tijelu, školskoj ili zdravstvenoj ustanovi. Te preporuke mogu se odnositi na poboljšanje položaja predmetnog djeteta ili djece i/ili na donošenje većih sustavnih promjena u interesu djece.

Te preporuke nisu pravno obvezujuće. Međutim, jedna je od zakonskih ovlasti Ureda pravobranitelja za djecu podnošenje posebnog izvješća parlamentu (Oireachtas) ako javno tijelo ne prihvati njegove preporuke.

Pravobranitelj

Adresa:

Office of the Ombudsman,
6 Earlsfort Terrace,
Dublin 2

Internetska stranica: https://www.ombudsman.ie/
E-pošta: communications@ombudsman.ie

Telefon: +353 (0) 1 639 5600

Vrsta zahtjeva koji se rješavaju

Osoba može Pravobranitelju podnijeti pritužbu o:

 • državnim tijelima
 • lokalnim tijelima
 • Upravi za zdravstvene usluge (Health Service Executive, HSE)
 • agencijama, kao što su humanitarna i dobrovoljna tijela koja pružaju zdravstvene i socijalne usluge za račun Uprave za zdravstvene usluge
 • pošti i
 • svim tijelima koje obuhvaća Zakon o osobama s invaliditetom (Disability Act) iz 2005. u smislu tog zakona.

Postupak nakon podnošenja zahtjeva
Može se zahtijevati da predmetno javno tijelo podnese izvješće. Dokumentacija i evidencija mogu se, prema potrebi, pregledati, a službenici ispitati. Ured pravobranitelja odlučuje o sljedećem:

 • valjanosti vaše pritužbe i
 • jeste li pretrpjeli štetu zbog postupka ili odluke javnog tijela.

U većini slučajeva pritužbe se rješavaju na neformalan način. Ured pravobranitelja može raspraviti problem izravno s javnim tijelom ili pregledati odgovarajuću dokumentaciju. U složenijim slučajevima možda će morati provesti detaljnu istragu. Također postoji interni žalbeni postupak dostupan za podnositelje pritužbe koji nisu zadovoljni s ishodom svoje pritužbe.

Mogući ishodi postupka

Ako Ured pravobranitelja ocijeni da ste pretrpjeli štetu kao posljedicu nepoštenog ili neprimjerenog postupanja javnog tijela, a javno tijelo nije poduzelo korake da to ispravi, on može preporučiti predmetnom tijelu da to učini. Ured pravobranitelja može zahtijevati od tijela, ako to smatra prikladnim, da učini sljedeće:

 • preispita svoje postupanje
 • promijeni svoju odluku i/ili
 • da vam ponudi:
  • objašnjenje
  • ispriku i/ili
  • financijsku naknadu štete.

Ako Ured pravobranitelja ocijeni da ne može prihvatiti vašu pritužbu, dužan vam je objasniti zašto je donio takvu odluku.

Specijalizirana tijela za zaštitu ljudskih prava

Pravobranitelj za prava djeteta

Vidjeti navedene nacionalne institucije za zaštitu ljudskih prava.

Tijelo za zaštitu podataka

Ured povjerenika za zaštitu podataka (Office of the Data Protection Commissioner)

21 Fitzwilliam Square South,
Dublin 2
D02 RD28

Internetska stranica: https://www.dataprotection.ie/

Ured povjerenika za zaštitu podataka odgovoran je za zaštitu prava pojedinaca kako je predviđeno zakonima o zaštiti podataka (Data Protection Acts) iz 1988. i 2003. te za provođenje obveze zaštite podataka za voditelje obrade podataka.

Pojedinci koji smatraju da su im povrijeđena prava mogu podnijeti pritužbu povjereniku koji će ispitati predmet i poduzeti sve potrebne korake za njegovo rješavanje. Pripadnici javnosti mogu pisati povjereniku za zaštitu podataka te predočiti pojedinosti o slučaju koji je doveo do pritužbe. Oni moraju jasno navesti organizaciju ili pojedinca na koje se žale. Također moraju navesti korake koje su poduzeli da organizacija riješi njihove probleme te kakav su odgovor od nje dobili. Potrebno je dostaviti i preslike korespondencije s organizacijom te dodatne dokaze.  Ured povjerenika za zaštitu podataka zatim će podnijeti predmet organizaciji.

Ovisno o prirodi pritužbe, povjerenik za zaštitu podataka prvo mora pokušati pronaći rješenje koje je prihvatljivo za sve stranke. Ako nije moguće postići sporazumno rješenje, povjerenik za zaštitu podataka provest će punu istragu svih činjenica prije donošenja službene odluke. Kad istraga završi, povjerenik će pisano obavijestiti predmetne stranke o svojoj odluci. Ako bude pritužbi na povrede Pravilnika o elektroničkim komunikacijama (SI 535 iz 2003., kako je izmijenjen pravilnikom SI 526 iz 2008.), povjerenik može odlučiti pokrenuti sudski postupak protiv predmetne organizacije.

Ostala specijalizirana tijela

i. Odjel za borbu protiv trgovine ljudima (Anti-Human Trafficking Unit)

Department of Justice
Criminal Justice Policy
Human Trafficking Policy
Community Safety Policy & Economic, Transnational and Organised Crime Policy
51 St Stephen's Green
Dublin, D02 HK52

Telefon: +353 1 602 8202

E-pošta: info@justice.ie

Odjel za istrage i koordinaciju u području trgovine ljudima (Human Trafficking Investigation and Co-ordination Unit)

An Garda Síochána (Irska nacionalna policijska služba)

Garda National Protective Service Bureau,
Harcourt St
Saint Kevin's
Dublin

Telefon: +353 1 666 0000

E-pošta: blueblindfold@garda.ie
Internetska stranica: http://www.garda.ie/Controller.aspx?Page=5416&Lang=1
 • kratko objašnjenje vrste zahtjeva koje rješava institucija,
  Zahtjevi za informacije o trgovini ljudima u Irskoj.

ii. Žalbeni sud za međunarodnu zaštitu (International Protection Appeals Tribunal)

International Protection Appeals Tribunal,
7 Hanover Street East,
Dublin 2

Funkcije: Žalbeni sud za međunarodnu zaštitu neovisno je tijelo koje odlučuje o žalbama podnositelja zahtjeva za azil protiv negativne preporuke koju je izdao povjerenik Ureda za zahtjeve izbjeglica u vezi s odobravanjem statusa izbjeglice podnositelju zahtjeva. Žalbeni sud za međunarodnu zaštitu također odlučuje o žalbama u vezi s odlukama povjerenika Ureda za zahtjeve izbjeglica u skladu s Uredbom Dublin II.

Postupci:

Podnositelj zahtjeva za azil čiji je zahtjev za međunarodnu zaštitu odbio Ured za međunarodnu zaštitu može podnijeti žalbu na tu odluku Žalbenom sudu za međunarodnu zaštitu. U dopisu o odbijanju navodi se imate li pravo na žalbu i rok za podnošenje žalbe.

Obrazac za žalbu bit će vam dostavljen zajedno s dopisom o odbijanju. Ako niste dobili obrazac za žalbu, možete ga preuzeti s ove stranice. Sve žalbe koje zaprimi Žalbeni sud za međunarodnu zaštitu obrađuju se prema utvrđenom redoslijedu datuma. Bit ćete obaviješteni kad se odredi datum ročišta za vašu žalbu.

Prije podnošenja žalbe trebali biste se pobrinuti:

 • da ispunite odgovarajući obrazac za vrstu žalbe koju podnosite
 • da podnesete žalbu u određenom roku koji je naveden u pismu o odbijanju koje ste primili od Ureda za međunarodnu zaštitu
 • da ste ispunili sve dijelove žalbe i potpisali obrazac.

Obrazac za žalbu možete podnijeti na sljedeći način:

poštom na sljedeću adresu:
The International Protection Appeals Tribunal
6/7 Hanover Street East
Dublin D02 W320
Telefon: +353 (0) 1 474 8400

skenirani obrazac e-poštom na sljedeću adresu e-pošte: info@protectionappeals.ie

Od dana izdavanja negativne preporuke povjerenika za zahtjeve izbjeglica imat ćete na raspolaganju određeni rok za podnošenje žalbe. Međutim, taj se rok razlikuje s obzirom na zaključke povjerenika za zahtjeve izbjeglica u vezi s vašim predmetom. Stoga možete imati petnaest, deset ili četiri radna dana za podnošenje žalbe. Točan broj dana koji su vam na raspolaganju za podnošenje žalbe doznat ćete u dopisu povjerenika za zahtjeve izbjeglica u kojem vas se obavještava da niste dobili preporuku za odobravanje statusa izbjeglice.

Nakon što popunite obrazac za žalbu, trebate ga poslati na sljedeću adresu:

The Chairperson
International Protection Appeals Tribunal
6/7 Hanover Street East
Dublin 2

Telefaks: 00353 1 4748410

Pobrinite se da sačuvate potvrdu da ste poslali obrazac poštom ili faksom.

Ishod: Ako je vaša žalba ukinuta, to znači da vas je član suda preporučio za dodjeljivanje statusa izbjeglice. O tome ćete biti obaviješteni pisanim putem. Spis predmeta potom će se proslijediti Odjelu za ministarske odluke Ministarstva pravosuđa i jednakosti.

Ako je vaša žalba potvrđena, to znači da je član suda preporučio da vam se ne dodijeli status izbjeglice. O tome ćete biti obaviješteni pisanim putem. Spis predmeta potom će se proslijediti Odjelu za repatrijaciju Ministarstva pravosuđa i jednakosti.

iii. Povjerenik za policiju (Garda Ombudsman)

The Garda Síochána Ombudsman Commission

150 Abbey Street Upper,
Dublin 1
Irska

Internetska stranica: https://www.gardaombudsman.ie/

Kratko objašnjenje vrste zahtjeva koje rješava institucija:

Organizacija obrađuje pritužbe i prijave povezane s postupanjem članova irske policije (Garda Síochána). U pritužbama se najčešće nalaze navodi o zlouporabi ovlasti, grubosti, napadima i zanemarivanju dužnosti.
Prijave se odnose na smrtne slučajeve ili ozbiljne ozljede.

Organizacija može prihvatiti pritužbe pripadnika javnosti (koji nisu aktivni pripadnici policije) putem javnog ureda osobno, elektroničkim putem, telefonom, e-poštom, u svakoj policijskoj postaji ili osobno članu Komisije. Organizacija također može prihvatiti prigovore povjerenika irske policije u vezi s bilo kojim pitanjem za koje on smatra da upućuje na to da postoji mogućnost da je postupanje pripadnika irske policije dovelo do smrti ili ozbiljne ozljede neke osobe. Komisija može pokrenuti istragu a da nije dobila pritužbu, ako smatra da je to u javnom interesu.

Kratko objašnjenje postupka nakon podnošenja zahtjeva:

Nakon primitka pritužbe ona se ocjenjuje prihvatljivom ili neprihvatljivom u skladu sa zakonodavstvom. Ako je ocijenjena neprihvatljivom, ne pokreće se istraga.
Ako je ocijenjena prihvatljivom i ako je to potrebno, može se pokušati, uz pristanak podnositelja pritužbe i pripadnika irske policije, postići neformalno rješenje. U suprotnome može se istražiti moguća povreda Disciplinskog pravilnika irske policije (Garda Síochána) iz 2007. ili kaznenog prava. Zainteresirane strane imaju pravo na informacije o tijeku i rezultatima istrage.

Kratko objašnjenje mogućih ishoda postupka:

Pritužba se može ocijeniti kao neprihvatljiva.

Istraga se može zaključiti u bilo kojem trenutku ako zbog informacije dobivene nakon utvrđivanja da je pritužba prihvatljiva Komisija smatra da je pritužba neosnovana ili zlonamjerna; Komisija smatra da je pritužba podnesena znajući da je lažna ili obmanjujuća, ili s obzirom na sve okolnosti, Komisija smatra da daljnja istraga nije potrebna ili razumno izvediva.

Istraga može dovesti do uvođenja sankcija za pripadnike irske policije.

Istraga može dovesti do pokretanja disciplinskog postupka i uvođenja sankcija za pripadnike irske policije.

Spis predmeta može se poslati glavnom državnom tužitelju koji može izdati nalog o pokretanju kaznenog progona. U tom se slučaju može pokrenuti sudski postupak.

Posljednji put ažurirano: 16/04/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.