Izvorna jezična inačica ove stranice latvijski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Nacionalni sudovi i druga, nepravosudna tijela

Latvija

Sadržaj omogućio
Latvija

Nacionalni sudovi

O građanskim, kaznenim i upravnim predmetima u Latviji odlučuju sudovi u tri stupnja odnosno okružni ili gradski sudovi (rajonu (pilsētu) tiesas), regionalni sudovi (apgabaltiesas) i Vrhovni sud (Augstākā tiesa). Za popis sudova kliknite ovdje.

Postoji i Ustavni sud (Satversmes tiesa), koji u skladu s Ustavom i Zakonom o Ustavnom sudu (Satversmes tiesas likums) odlučuje o predmetima koji se odnose na usklađenost zakona i propisa s Ustavom te o drugim pitanjima za koja je nadležan u skladu sa zakonom.

U skladu sa Zakonom o sudbenoj vlasti (Likums „Par tiesu varu”), načela i postupci za suđenje u predmetima utvrđeni su u Zakonu o Ustavnom sudu, Zakonu o parničnom postupku (Civilprocesa likums), Zakonu o kaznenom postupku (Kriminālprocesa likums) i Zakonu o upravnom postupku (Administratīvā procesa likums), kojima su uređeni napredak predmeta, odluke koje treba donijeti tijekom i na kraju postupka i postupci za izvršenje.

Specijalizirana tijela za zaštitu ljudskih prava

Ured ombudsmana (Tiesībsarga birojs) djeluje na temelju Zakona o ombudsmanu (Tiesībsarga likums).

Svaka osoba koja smatra da je počinjena povreda ljudskih prava, bez obzira na to je li riječ o njezinim pravima ili pravima druge osobe, ili povreda načela dobrog upravljanja, ima pravo podnijeti pisanu pritužbu ili podnesak Uredu ombudsmana. Postupak za zaprimanje i razmatranje pritužbi uređen je Zakonom o ombudsmanu i propisima o postupanju s pritužbama (sūdzību izskatīšanas reglaments). U skladu s tim odredbama, nakon što zaprimi pisanu pritužbu ombudsman mora odlučiti hoće li prihvatiti predmet ili ga odbiti (pritužba se odbija ako ne sadržava dovoljno pojedinosti o povredi ili nije u nadležnosti ombudsmana) te na odgovarajući način obavijestiti podnositelja pritužbe. Predmet se mora razmotriti u roku od tri mjeseca. Predmet završava ili sporazumom između stranaka ili preporukom ombudsmana. Preporuka ombudsmana nije pravno obvezujuća.

Člankom 13. stavkom 6. Zakona o ombudsmanu propisano je da ombudsman može pokrenuti predmete i na vlastitu inicijativu.

Podaci za kontakt ombudsmana Republike Latvije:

Baznīcas ielā 25
Riga
LV-1010

Telefon: +371 67686768
Telefaks: 67244074

E-pošta: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Otvoreno za javnost svaki dan od 9:00 do 16:00.

Savjetovanja se održavaju na temelju prethodnog dogovora. Ne naplaćuju se naknade.

Ombudsman u predmetima koji se odnose na prava djece

Ombudsman postupa u skladu sa Zakonom o ombudsmanu. Osim toga, u skladu s člankom 65.2 stavkom 2. Zakona o zaštiti prava djeteta (Bērnu tiesību aizsardzības likums), Ured ombudsmana bavi se i pritužbama koje se odnose na povrede prava djece, a posebno je usmjeren na povrede koje su počinila tijela državne i lokalne vlasti ili njihovi zaposlenici.

Podaci za kontakt ombudsmana Republike Latvije:

Baznīcas ielā 25
Riga
LV-1010

Telefon: +371 67686768
Telefaks: 67244074

E-pošta: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Otvoreno za javnost svaki dan od 9:00 do 16:00.

Savjetovanja se održavaju na temelju prethodnog dogovora. Ne naplaćuju se naknade.

Državni inspektorat za zaštitu prava djece (Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija) prati i provjerava izvršenje zakona i propisa u području zaštite prava djece u skladu s člankom 65.1 Zakona o zaštiti prava djeteta.

Inspektorima za zaštitu prava djece može se obratiti na:

53 Ventspils iela
Riga
LV–1002

Telefon: +371 67359128, +371 67359133

Otvoreno za javnost ponedjeljkom od 13:00 do 18:00 i četvrtkom od 8:30 do 14:00.
Kliknite ovdje za više informacija o zahtjevima i pritužbama koji se odnose na pitanja zaštite prava djeteta.

Tijelo za promicanje ravnopravnosti

Ombudsman djeluje u skladu sa Zakonom o ombudsmanu.

Podaci za kontakt ombudsmana Republike Latvije:

25 Baznīcas ielā
Riga
LV-1010

Telefon: +371 67686768
Telefaks: 67244074

E-pošta: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Otvoreno za javnost svaki dan od 9:00 do 16:00.

Savjetovanja se održavaju na temelju prethodnog dogovora. Ne naplaćuju se naknade.

Tijelo za zaštitu podataka

Državni inspektorat za podatke (Datu valsts inspekcija, „DVI”) nadzire zaštitu osobnih podataka. On provjerava i prati usklađenost obrade osobnih podataka u Latviji sa zahtjevima Zakona o zaštiti osobnih podataka (Fizisko personu datu aizsardzības likums).

U skladu s člankom 5. stavkom 3. Zakona o službenim zahtjevima (Iesniegumu likums, stupio na snagu 1. siječnja 2008.) i člankom 64. Zakona o upravnom postupku (stupio na snagu 1. veljače 2004.), Inspektorat mora razmotriti zahtjev ili pritužbu koja mu je podnesena i odgovoriti u roku od mjesec dana od primitka. Taj se rok može produljiti ako su za ispitivanje zahtjeva ili pritužbe potrebne dodatne informacije.

Inspektorat je ovlašten odrediti novčane kazne za prekršaje koji se odnose na obradu osobnih podataka. Njegove odluke mogu se osporiti na sudovima.

Podaci za kontakt Državnog inspektorata za podatke:

Blaumaņa iela 11/13-15.
Riga
LV-1011

Telefon: +371 67223131
E-pošta: info@dvi.gov.lv

Primanje na temelju prethodnog dogovora.

Osoblje je dostupno za telefonska savjetovanja svakog radnog dana od 14:00 do 16:00.

Ostala specijalizirana tijela

Latvijski centar za ljudska prava (Latvijas cilvēktiesību centrs, „LCC”) neovisna je nevladina organizacija koja se bavi obrazovanjem i istraživanjem u području ljudskih prava te pitanjima nacionalnih odnosa. Njegova područja djelovanja obuhvaćaju socijalnu integraciju, toleranciju i suzbijanje diskriminacije, institucije zatvorenog tipa, pravno savjetovanje, zaštitu interesa psihičkih bolesnika i sprečavanje diskriminacije protiv tih osoba, kaznena djela počinjena iz mržnje te tražitelje azila.

Podaci za kontakt Latvijskog centra za ljudska prava

13 Alberta iela
7.stāvs
Riga
LV-1010
Latvija

Telefon: +371 67039290
Telefaks: +371 67039291

E-pošta: office@humanrights.org.lv

Ostala tijela

Uprava za pravnu pomoć (Juridiskās palīdzības administrācija, „JPA”) postupa na temelju Zakona o državnoj pravnoj pomoći (Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums), Zakona o državnoj naknadi žrtvama (Likums par valsts kompensāciju cietušajiem) i Vladine uredbe br. 869 od 15. studenoga 2005. o utvrđivanju Statuta Uprave za pravnu pomoć (Juridiskās palīdzības administrācijas nolikums). Ona preispituje zahtjeve za državnu pravnu pomoć i odlučuje hoće li se pomoć odobriti ili odbiti, razmatra zahtjeve za državnu naknadu i odlučuje hoće li se ona isplatiti ili ne, razmatra zahtjeve pojedinaca za izdavanje odobrenja za djelovanje u svojstvu pružatelja državne pravne pomoći, sklapa ugovore s pružateljima pravne pomoći te obavlja druge zadaće u skladu s prethodno navedenim zakonima i propisima.

Obrazac za odobrenje statusa pružatelja državne pravne pomoći dostupan je na internetskim stranicama Uprave https://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng, pod odjeljkom „Juridiskās palīdzības sniedzējiem” [pružatelji pravne pomoći].

Podaci za kontakt Uprave za pravnu pomoć:

Brīvības gatve 214
Riga
LV-1039

Besplatni telefon: + 371 680001801, telefon: +371 67514208
Telefaks: +37167514209

E-pošta: jpa@jpa.gov.lv

Udruženje Sklonište „Sigurna kuća”

Udruženje Sklonište „Sigurna kuća” [NVO „Patvērums ‚Drošā māja’”] osnovano je radi razvoja usluga potpore žrtvama trgovanja ljudima i legalnim imigrantima, uključujući tražitelje azila, izbjeglice i osobe kojima je odobren alternativni status, kako bi se osiguralo pravo pojedinca na odgovarajuću pomoć i zaštitu, promicanja rehabilitacije i reintegracije žrtava trgovanja ljudima te pružanja usluga potpore legalnim imigrantima razvojem interaktivnih oblika osposobljavanja i suradnje s državnim i lokalnim institucijama te socijalnim i kršćanskim organizacijama u Latviji i drugdje u svijetu. U rujnu 2010. udruženje je priznato kao organizacija od javnog interesa. Od 2007. ima pravo žrtvama trgovanja ljudima pružati usluge socijalne rehabilitacije koje financira država.

Podaci za kontakt:

Lāčplēša iela 75 - 9/10
Riga
LV-1011

Telefon: +371 67898343, +371 28612120

E-pošta: drosa.maja@gmail.com

Posljednji put ažurirano: 25/12/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.