Nacionalni sudovi i druga, nepravosudna tijela

Luksemburg

Sadržaj omogućio
Luksemburg

Nacionalni sudovi

Temeljna prava utvrđena su u međunarodnim tekstovima kao što su Europska konvencija o ljudskim pravima i konvencije Ujedinjenih naroda te Ustavom Luksemburga i Poveljom Europske unije o temeljnim pravima za pitanja koja se odnose na europsko pravo.

Na temeljna prava utvrđena u tim pravnim tekstovima može se pozivati pred bilo kojim nacionalnim sudom: kaznenim, građanskim, trgovačkim ili upravnim.

Trebalo bi napomenuti da se povrede temeljnih prava kažnjavaju u presudama nacionalnih sudova, kaznenih ili građanskih, ili u presudama koje su u odgovarajućim predmetima donijeli trgovački ili upravni sudovi.

https://justice.public.lu/fr.html

https://justice.public.lu/fr/annuaire.html

Ombudsman (Médiateur institutionnel)

Ombudsman

Ombudsman djeluje u okviru Parlamenta (Chambre des députés) i u obavljanju svojih zadaća ne prima upute ni od kojeg drugog tijela.

Zadaća je ombudsmana primati pritužbe fizičkih osoba ili privatnih pravnih osoba u pogledu pitanja koja se odnose na funkcioniranje državnih i lokalnih tijela te javnih ustanova za koje su odgovorna državna i lokalna tijela, osim u pogledu njihovih industrijskih, financijskih i komercijalnih djelatnosti. U tom kontekstu ombudsman može primati pritužbe koje su izravno ili neizravno povezane s ljudskim pravima.

Svaka fizička osoba ili privatna pravna osoba koja smatra da u njezinom predmetu tijelo navedeno u prethodnom odlomku nije postupilo u skladu sa svojom ulogom ili je počinilo povredu konvencija, zakona ili propisa na snazi može na temelju pojedinačne pisane pritužbe ili usmene izjave dane u tajništvu ombudsmana zatražiti da se to pitanje uputi na razmatranje ombudsmanu.

Pritužba se može podnijeti tek nakon što su izvršeni odgovarajući administrativni koraci pri tijelima koja rješavaju predmetno pitanje.

Podnošenjem pritužbe ombudsmanu ne obustavlja se rok određen za drugi postupak, a posebno kad je riječ o postupku pred nadležnim sudovima.

Ombudsman ne smije intervenirati u sudski postupak ni dovesti u pitanje utemeljenost sudske presude. Međutim, u slučaju neizvršenja pravomoćne odluke može predmetnom tijelu naložiti da postupi u skladu s tom odlukom u roku koji on odredi.

Pritužba se mora odnositi na konkretno pitanje koje se odnosi na podnositelja pritužbe. Pritužba se ne može odnositi na općenito funkcioniranje uprave.

Ako ombudsman smatra da je pritužba opravdana, o tome će obavijestiti podnositelja pritužbe i upravu te iznijeti sve preporuke predmetnoj službi i podnositelju pritužbe za koje smatra da će omogućiti sporazumno rješenje pritužbe. Te preporuke mogu uključivati prijedloge za poboljšanje načina na koji služba djeluje.

Ako ombudsman smatra da, kad je riječ o pritužbi koju je primio, primjena osporavane odluke dovodi do nepravde, predmetnoj službi može u skladu s relevantnim zakonodavstvom i propisima preporučiti bilo koje rješenje kojim se omogućuje pravično rješenje situacije podnositelja pritužbe te predložiti izmjene zakonodavstva ili propisa na kojima se predmetna odluka temelji za koje smatra da bi ih trebalo provesti.

Protiv odluke ombudsmana da neće postupiti na temelju pritužbe ne može se podnijeti žalba sudu.

Ombudsman

36, rue du Marché-aux-Herbes
L-1728 Luxembourg

Tel. +352 26270101
Faks +352 26270102

Internetske stranice: http://www.ombudsman.lu/
E-pošta: info@ombudsman.lu

Specijalizirana tijela za zaštitu ljudskih prava

Savjetodavna komisija za ljudska prava (Commission consultative des droits de l'Homme)

Savjetodavni odbor za ljudska prava (CCDH) vladino je savjetodavno tijelo odgovorno za promicanje i zaštitu ljudskih prava u Velikom Vojvodstvu Luksemburgu. U tu svrhu vladi dostavlja mišljenja, studije, dokumente o stajalištima i preporuke koje u potpunosti sastavlja samostalno, a odnose se na sva pitanja opće primjene povezana s ljudskim pravima u Velikom Vojvodstvu Luksemburgu. U svojim mišljenjima vladi skreće pozornost na mjere za koje smatra da će pomoći u zaštiti i promicanju ljudskih prava. Premijer mišljenja, studije, dokumente o stajalištima i preporuke Odbora predstavlja Parlamentu.

Odbor je samo savjetodavno tijelo koje nema ovlasti za donošenje odluka.

Odbor nema ovlasti baviti se pojedinačnim slučajevima.

U okviru svojeg djelovanja Odbor:

 • slobodno ispituje svako pitanje koje je u području njegove nadležnosti, bez obzira na to je li ga iznijela vlada ili ga je iznio sam na temelju prijedloga jednog od njegovih članova ili bilo koje osobe ili organizacije
 • saslušava pojedince i prima sve relevantne informacije ili dokumente potrebne za ocjenjivanje situacija koje su u području njegove nadležnosti
 • obraća se javnosti izravno ili putem medija, posebno kako bi objavio svoja mišljenja i preporuke
 • održava dijalog s drugim tijelima, pravosudnim i onima koja to nisu, u svrhu promicanja i zaštite ljudskih prava.

Savjetodavni odbor za ljudska prava

71-73, rue Adolphe Fischer
L-1520 Luxembourg

Tel.: +352 26202852
Faks: +352 26202855
Faks: +352 26202855

Internetske stranice: https://ccdh.public.lu/
E-pošta: info@ccdh.public.lu

Ombudsman za djecu i mlade (Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher (OKaJu))

Dužnosti ombudsmana za djecu i mlade

Zakonom od 1. travnja 2020. o uspostavljanju ombudsmana za djecu i mlade utvrđuju se njegove sljedeće dužnosti:

 1. ispituje pritužbe o povredama prava djece daje preporuke za rješavanje prijavljenog slučaja
 2. analizira postojeće sustave kako bi, prema potrebi, nadležnim tijelima preporučio prilagodbe za dugoročno osiguranje bolje zaštite i promicanja prava djece
 3. prijavljuje povrede prava djeteta nadležnim tijelima
 4. savjetuje fizičke i pravne osobe o načinu ostvarivanja prava djeteta
 5. informira djecu o njihovim pravima i javnost o pravima djece
 6. daje mišljenja o svim prijedlozima zakona, nacrtima zakona i nacrtima uredaba Velikog Vojvodstva koji utječu na poštovanje prava djeteta
 7. izdaje mišljenja na zahtjev vlade ili parlamenta o bilo kojem pitanju koje se odnosi na prava djece.

Članovi institucije ombudsmana za djecu i mlade svoje zadaće obavljaju bez interveniranja u sudske postupke koji su u tijeku.

Sve fizičke i pravne osobe mogu podnijeti pisani ili usmeni zahtjev ombudsmanu za djecu i mlade kako bi dobile savjete o ostvarivanju prava djeteta.

Odgovor ombudsmana za djecu i mlade može biti u pisanom ili usmenom obliku, ovisno o obliku zahtjeva.

Ombudsman za djecu i mlade

2, rue Fort Wallis
L-2714 Luxembourg

Tel. +352 26123124
Faks +352 26123125

Internetske stranice: http://ork.lu/index.php/en/

Centar za jednako postupanje (Centre pour l'égalité de traitement)

Centar za jednako postupanje, koji svoje zadaće obavlja u potpunosti neovisno, nastoji promicati, analizirati i pratiti jednako postupanje prema svim osobama bez diskriminacije na temelju rase, etničkog podrijetla, spola, vjere ili uvjerenja, invaliditeta ili dobi.

Konkretno, u okviru svojeg djelovanja Centar može:

 • objavljivati izvješća, izdavati mišljenja i preporuke te provoditi studije o svim pitanjima povezanima s prethodno navedenim vrstama diskriminacije
 • stvarati i dostavljati sve informacije i korisnu dokumentaciju u okviru svojih dužnosti
 • pomagati osobama koje se smatraju žrtvama diskriminacije na temelju članka 1. Zakona o jednakom postupanju od 28. studenoga 2006. pružajući im smjernice i savjete o njihovim pojedinačnim pravima, zakonodavstvu, sudskoj praksi i sredstvima za ostvarenje njihovih prava.

Informacije o pojedinačnim situacijama ili predmetima koje članovi doznaju tijekom obavljanja svojih zadaća povjerljive su. Međutim, Centar može nadležnim pravosudnim tijelima pružiti sve informacije o diskriminaciji protiv žrtve na temelju članka 1. Zakona o jednakom postupanju od 28. studenoga 2006.

Članovi Centra u obavljanju svojih zadaća ne mogu intervenirati u sudske postupke koji su u tijeku.

Članovi Centra imaju pravo zatražiti sve informacije, dokaze ili dokumente potrebne za obavljanje njihovih zadaća, osim onih informacija na koje se primjenjuju pravila povjerljivosti između liječnika i pacijenta ili bilo koja druga pravila o čuvanju profesionalne tajne.

Centar za promicanje jednakog postupanja

B.P. 2026
L-1020 Luxembourg

Tel. +352 26483033
Faks +352 26483873

Internetske stranice: http://cet.lu/fr/
E-pošta: info@cet.lu

Nacionalna komisija za zaštitu podataka (Commission nationale pour la protection des données)

Nacionalna komisija za zaštitu podataka javno je tijelo uspostavljeno kao javna institucija. Svoje zadaće obavlja potpuno neovisno.

Svake godine vladi predstavlja pisano izvješće o svojem radu.

Komisija:

 • prati i provjerava zakonitost prikupljanja i upotrebe obrađenih podataka te obavješćuje osobe odgovorne za obradu o njihovim obvezama
 • osigurava da se poštuju temeljna prava i slobode osoba, a posebno njihova privatnost, te obavješćuje javnost o njihovim pravima
 • zaprima i razmatra pritužbe i zahtjeve za provjeru zakonitosti obrade podataka
 • savjetuje vladu, na njezin zahtjev ili na vlastitu inicijativu, o posljedicama razvoja obrade podataka i informacijskih tehnologija za temeljna prava i slobode, a u tu svrhu može provoditi studije, ankete ili stručne procjene.

Komisija je odgovorna i za osiguranje primjene izmijenjenog Zakona od 30. svibnja 2005. o zaštiti privatnosti u sektoru elektroničkih komunikacija i njegovih provedbenih pravila.

Svaka osoba, samostalno, putem svojeg odvjetnika ili bilo koje propisno ovlaštene fizičke ili pravne osobe, može Komisiji podnijeti zahtjev u pogledu poštovanja njezinih temeljnih prava i sloboda u obradi podataka. Predmetna osoba primit će odgovor na taj zahtjev.

Konkretno, zahtjev Komisiji može podnijeti osoba koja traži provjeru zakonitosti obrade osobnih podataka ako joj je pravo na pristup tim podacima odbijeno ili ograničeno.

Komisija obavješćuje pravosudna tijela o svim povredama za koje dozna.

Nacionalna komisija za zaštitu podataka

15, Boulevard du Jazz
L-4370 Belvaux

Tel. +352 261060-1
Faks +352 261060-29

Internetske stranice: https://cnpd.public.lu/fr/index.html

Nacionalni ured za prihvat (Office national de l'accueil (ONA))

Nacionalni ured za prihvat (ONA) uspostavljen je Zakonom od 4. prosinca 2019.. Odredbe novog Zakona o prihvatu stupile su na snagu 1. siječnja 2020.

Nacionalni ured za prihvat zamjenjuje Luksemburšku agenciju za prihvat i integraciju (Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration (OLAI)) uspostavljenu izmijenjenim Zakonom od 16. prosinca 2008. o prihvatu i integraciji stranaca u Velikom Vojvodstvu Luksemburgu.

Dužnosti Nacionalnog ureda za prihvat uključuju:

 1. organizaciju prihvata podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu kako je definirano Zakonom od 18. prosinca 2015. o međunarodnoj zaštiti i privremenoj zaštiti
 2. upravljanje smještajnim objektima namijenjenima privremenom smještaju podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu, izbjeglica i osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu kako je definirano navedenim Zakonom od 18. prosinca 2015.
 3. suradnju s drugim tijelima u uspostavljanju i upravljanju smještajnim objektima namijenjenim privremenom smještaju podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu, izbjeglica i osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu
 4. suradnju s nadležnim tijelima u poticanju izgradnje i opremanja smještajnih objekata namijenjenih privremenom smještaju podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu, izbjeglica i osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu.

U obavljanju tih zadaća Nacionalni ured za prihvat surađuje s europskim i međunarodnim tijelima.

U iznimnim slučajevima, na temelju propisno obrazloženih obiteljskih, humanitarnih ili zdravstvenih razloga, Nacionalni ured za prihvat može odobriti ad hoc potporu državljanima trećih zemalja, kako je definirano člankom 3. točkom (c) izmijenjenog Zakona od 29. kolovoza 2008. o slobodnom kretanju osoba i useljavanju, koji nemaju pravo na postojeću pomoć i naknade.

Nacionalni ured za prihvat (ONA)

5, rue Carlo Hemmer
L-1734 Luxembourg

Tel.: +352 24785700
Faks: +352 24785720

Internetske stranice: https://ona.gouvernement.lu/en/service.html
E-pošta: info@olai.public.lu

Pristup pravosuđu

Služba za pravosudne informacije (Service d’accueil et d’information juridique)

Za ovu je službu, uspostavljenu u okviru sudova, nadležan glavni državni odvjetnik (procureur général d’Etat). Njezina je svrha odgovarati na upite privatnih osoba i pružati im opće informacije o opsegu njihovih prava te o načinima i sredstvima za njihovu zaštitu.

Služba:

 • odgovara na upite privatnih osoba i prosljeđuje ih odgovarajućim odjelima te im pruža potrebne informacije i tehnička sredstva
 • privatnim osobama pruža opće informacije o opsegu njihovih prava u pogledu predmetnih problema te o načinima i sredstvima za ostvarivanje tih prava
 • sluša njihove pritužbe u pogledu poteškoća s kojima su se suočili u ostvarivanju svojih prava i predlaže načine za njihovo rješavanje.

Služba pruža informacije samo usmenim putem. Ne provodi pisana savjetovanja.

Služba za pravosudne informacije – Luksemburg

Cité judiciaire
Bâtiment BC
L-2080 – Luxembourg

Tel.: +352 475981/-345/325/600

pgsin@justice.etat.lu

Služba za pravosudne informacije – Diekirch

Niži sud (Justice de paix)

Place Joseph Bech
L-9211 – Diekirch

Tel.: +352 802315

Pravna pomoć

Pravna pomoć može se odobriti za sudski i izvansudski postupak, za parnični i izvanparnični postupak, za tužitelja ili za obranu. Kako bi imao pravo na pravnu pomoć, dohodak podnositelja zahtjeva mora biti nedovoljan, tj. jednak naknadi za socijalnu integraciju (revenu d'insertion sociale (REVIS)). Na temelju njezina dohotka i imovinskog stanja te dohotka i imovinskog stanja osoba koje žive s njom u zajedničkom kućanstvu procjenjuje se ima li osoba koja je podnijela zahtjev nedostatna sredstva.

Pravna pomoć ne odobrava se ako je jasno da je tužba dotične osobe nedopuštena, neutemeljena, nepropisna ili ako su troškovi koji bi nastali nerazmjerni njezinu cilju.

Pravna pomoć odbija se ako podnositelj zahtjeva ima pravo da mu treća strana, na bilo kojoj osnovi, naknadi troškove koji bi se pokrili pravnom pomoći.

Osoba koja prima pravnu pomoć ima pravo na pomoć odvjetnika i bilo kojeg pravnika potrebnog za njezin predmet, postupak ili izvršenje.

Predsjednik Odvjetničke komore (Bâtonnier de l’Ordre des avocats) ili član Upravnog vijeća Komore kojeg je on imenovao za okrug mjesta boravišta podnositelja zahtjeva odlučuje hoće li se pravna pomoć odobriti ili ne. Ako osoba nema boravište, odluku donosi predsjednik luksemburške Komore ili član Upravnog vijeća Komore kojeg je on imenovao u tu svrhu.

Osobe s nedostatnim sredstvima mogu podnijeti zahtjev predsjedniku na saslušanju ili u pisanom obliku.

Ako osoba koju je zadržala policija tvrdi da ima pravo na pravnu pomoć i zatraži je, odvjetnik koji joj pomaže tijekom zadržavanja podnosi zahtjev predsjedniku Komore.

Internetske stranicehttps://www.barreau.lu/recourir-a-un-avocat/assistance-judiciaire/

Za sudski okrug Luxembourga

Predsjednik luksemburške Odvjetničke komore
Služba za pravnu pomoć (Service de l'Assistance Judiciaire)
45, Allée Scheffer, L–2520 Luxembourg
L–2013 Luxembourg

Tel.: +352 467272–1

Za sudski okrug Diekircha

Predsjednik Odvjetničke komore u Diekirchu
B.P. 68
L–9201 Diekirch

Posljednji put ažurirano: 25/04/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.