Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Temeljna prava

Luksemburg

Sadržaj omogućio
Luksemburg
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Nacionalni sudovi

Temeljna prava utvrđena su u međunarodnim tekstovima kao što su Europska konvencija o ljudskim pravima i konvencije Ujedinjenih naroda te Ustavom Luksemburga i Poveljom Europske unije o temeljnim pravima za pitanja koja se odnose na europsko pravo.

Na temeljna prava utvrđena u tim pravnim tekstovima može se pozivati pred bilo kojim nacionalnim sudom: kaznenim, građanskim, trgovačkim ili upravnim.

Trebalo bi napomenuti da se povrede temeljnih prava kažnjavaju u presudama nacionalnih sudova, kaznenih ili građanskih, ili u presudama koje su u odgovarajućim predmetima donijeli trgovački ili upravni sudovi.

https://justice.public.lu/fr.html

http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Ombudsman

Ombudsman

Ombudsman djeluje u okviru Parlamenta (Chambre des députés) i u obavljanju svojih zadaća ne prima upute ni od kojeg drugog tijela.

Zadaća je ombudsmana primati pritužbe fizičkih osoba ili privatnih pravnih osoba u pogledu pitanja koja se odnose na funkcioniranje državnih i lokalnih tijela te javnih ustanova za koje su odgovorna državna i lokalna tijela, osim u pogledu njihovih industrijskih, financijskih i komercijalnih djelatnosti. U tom kontekstu može primati pritužbe koje su izravno ili neizravno povezana s ljudskim pravima.

Svaka fizička osoba ili privatna pravna osoba koja smatra da u njezinom predmetu tijelo navedeno u prethodnom odlomku nije postupilo u skladu sa svojom ulogom ili je počinilo povredu konvencija, zakona ili propisa na snazi može na temelju pojedinačne pisane pritužbe ili usmene izjave dane u tajništvu ombudsmana zatražiti da se to pitanje uputi na razmatranje ombudsmanu.

Pritužba se može podnijeti tek nakon što su izvršeni odgovarajući administrativni koraci pri tijelima koja rješavaju predmetno pitanje.

Podnošenjem pritužbe ombudsmanu ne obustavlja se rok određen za drugi postupak, a posebno kad je riječ o postupku pred nadležnim sudovima.

Ombudsman ne smije intervenirati u sudski postupak ni dovesti u pitanje utemeljenost sudske presude. Međutim, u slučaju neizvršenja pravomoćne odluke može predmetnom tijelu naložiti da postupi u skladu s tom odlukom u roku koji on odredi.

Pritužba se mora odnositi na konkretno pitanje koje se odnosi na podnositelja pritužbe. Pritužba se ne može odnositi na općenito funkcioniranje uprave.

Ako ombudsman smatra da je pritužba opravdana, o tome će obavijestiti podnositelja pritužbe i upravu te iznijeti sve preporuke predmetnoj službi i podnositelju pritužbe za koje smatra da će omogućiti sporazumno rješenje pritužbe. Te preporuke mogu uključivati prijedloge za poboljšanje načina na koji služba djeluje.

Ako ombudsman smatra da, kad je riječ o pritužbi koju je primio, primjena osporavane odluke dovodi do nepravde, predmetnoj službi može u skladu s relevantnim zakonodavstvom i propisima preporučiti bilo koje rješenje kojim se omogućuje pravično rješenje situacije podnositelja pritužbe te predložiti izmjene zakonodavstva ili propisa na kojima se predmetna odluka temelji za koje smatra da bi ih trebalo provesti.

Protiv odluke ombudsmana da neće postupiti na temelju pritužbe ne može se podnijeti žalba sudu.

Ombudsman

36, rue du Marché-aux-Herbes
L-1728 Luxembourg

Telefon: (+352) 26 27 01 01
Telefaks: (+352) 26 27 01 02

Internetske stranice: http://www.ombudsman.lu/
E-pošta: info@ombudsman.lu

Specijalizirana tijela za zaštitu ljudskih prava

Savjetodavna komisija za ljudska prava (Commission consultative des droits de l'Homme)

Savjetodavna komisija za ljudska prava (CCDH) vladino je savjetodavno tijelo odgovorno za promicanje i zaštitu ljudskih prava u Velikom Vojvodstvu Luksemburgu. U tu svrhu vladi dostavlja mišljenja, studije, dokumente o stajalištima i preporuke koje u potpunosti sastavlja samostalno, a odnose se na sva pitanja opće primjene povezana s ljudskim pravima u Velikom Vojvodstvu Luksemburgu. U svojim mišljenjima vladi skreće pozornost na mjere za koje smatra da će pomoći u zaštiti i promicanju ljudskih prava. Premijer mišljenja, studije, dokumente o stajalištima i preporuke Komisije predstavlja Parlamentu.

Komisija je samo savjetodavno tijelo koje nema ovlasti za donošenje odluka.

Komisija nema ovlasti baviti se pojedinačnim slučajevima.

U okviru svojeg djelovanja Komisija:

 • slobodno ispituje svako pitanje koje je u području njezine nadležnosti, bez obzira na to je li ga iznijela vlada ili ga je iznijela sama na temelju prijedloga jednog od njezinih članova ili bilo koje osobe ili organizacije
 • saslušava pojedince i prima sve relevantne informacije ili dokumente potrebne za ocjenjivanje situacija koje su u području njezine nadležnosti
 • obraća se javnosti izravno ili putem medija, posebno kako bi objavila svoja mišljenja i preporuke
 • održava dijalog s drugim tijelima, sudskim i nesudskim, u svrhu promicanja i zaštite ljudskih prava.

Savjetodavna komisija za ljudska prava (Commission consultative des droits de l'Homme)

71-73, rue Adolphe Fischer
L-1520 Luxembourg

Telefon: (+352) 26 20 28 52
Telefaks: (+352) 26 20 28 55

Internetske stranice: https://ccdh.public.lu/
E-pošta: info@ccdh.public.lu

Odbor za prava djeteta (Comité luxembourgeois des droits de l’enfant), poznat i pod nazivom Ombudscomité fir d’Rechter vum Kand (ORK)

Članovi Odbora u obavljanju svojih zadaća djeluju posve neutralno i neovisno.

Konkretno, u okviru svojeg djelovanja Odbor može:

 • analizirati mehanizme uspostavljene za zaštitu i promicanje prava djece kako bi, prema potrebi, relevantnim tijelima dao preporuku za potrebne prilagodbe
 • izdati mišljenje o zakonima i propisima te izraditi nacrt zakonodavstva o pravima djece
 • pružiti informacije o stanju prava djece i osigurati da se primjenjuje Konvencija o pravima djeteta te podnijeti godišnje izvješće vladi i Parlamentu o stanju prava djece i svojim aktivnostima
 • promicati razvoj slobodnog izražavanja djece i njihovo aktivno sudjelovanje u pitanjima koja se odnose na njih
 • ispitati situacije u kojima se prava djece ne poštuju i iznijeti preporuke kako takve situacije ispraviti
 • primati informacije i pritužbe o povredama prava djece i u tu svrhu saslušati svako dijete koje to zatraži, u skladu s postupcima koje će utvrditi
 • predstaviti, na temelju informacija ili pritužbi, ili konkretnih predmeta koje je istraživao, preporuke ili savjete kako bi se osigurala bolja zaštita prava i interesa djece.

Informacije o pojedinačnim situacijama ili predmetima u okviru njegova djelovanja povjerljive su. Međutim, Odbor može nadležnim pravosudnim tijelima pružiti sve informacije koje bi mogle spriječiti ugrožavanje najboljih interesa djeteta.

Članovi Odbora svoje zadaće obavljaju bez interveniranja u sudske postupke koji su u tijeku.

U okviru svojeg posla i u skladu s ograničenjima utvrđenima zakonom i propisima, članovi Odbora imaju slobodan pristup svim zgradama javnih ili privatnih tijela u kojima borave djeca, stalno ili povremeno, kako bi djeci pružili savjete, pomoć, usmjeravanje, obrazovanje i razonodu.

Članovi Odbora imaju pravo zatražiti sve informacije, dokaze ili dokumente, osim onih na koje se primjenjuju pravila povjerljivosti između liječnika i pacijenta ili bilo koja druga pravila o čuvanju profesionalne tajne.

Ombuds-comité fir d'Rechter vum Kand (ORK)

2, rue Fort Wallis
L-2714 Luxembourg

Telefon: (+352) 26 123 124
Telefaks: (+352) 26 123 125

Internetske stranice: http://ork.lu/index.php/en/

Centar za jednako postupanje

Centar za jednako postupanje, koji svoje zadaće obavlja u potpunosti neovisno, nastoji promicati, analizirati i pratiti jednako postupanje prema svim osobama bez diskriminacije na temelju rase, etničkog podrijetla, spola, vjere ili uvjerenja, invaliditeta ili dobi.

Konkretno, u okviru svojeg djelovanja Centar može:

 • objavljivati izvješća, izdavati mišljenja i preporuke te provoditi studije o svim pitanjima povezanima s prethodno navedenim vrstama diskriminacije
 • stvarati i pružati sve informacije i korisne dokumente u okviru svojih zadaća
 • pomagati osobama koje se smatraju žrtvama diskriminacije na temelju članka 1. Zakona o jednakom postupanju od 28. studenoga 2006. pružajući im smjernice i savjete o njihovim pojedinačnim pravima, zakonodavstvu, sudskoj praksi i sredstvima za ostvarenje njihovih prava.

Informacije o pojedinačnim situacijama ili predmetima koje članovi doznaju tijekom obavljanja svojih zadaća povjerljive su. Međutim, Centar može nadležnim pravosudnim tijelima pružiti sve informacije o diskriminaciji protiv žrtve na temelju članka 1. Zakona o jednakom postupanju od 28. studenoga 2006.

Članovi Centra u obavljanju svojih zadaća ne mogu intervenirati u sudske postupke koji su u tijeku.

Članovi Centra imaju pravo zatražiti sve informacije, dokaze ili dokumente potrebne za obavljanje njihovih zadaća, osim onih informacija na koje se primjenjuju pravila povjerljivosti između liječnika ‑i pacijenta ili bilo koja druga pravila o čuvanju profesionalne tajne.

Centar za jednako postupanje

B.P. 2026
L-1020 Luxembourg

Telefon: (+352) 26 48 30 33
Telefaks: (+352) 26 48 38 73

Internetske stranice: http://cet.lu/fr/
E-pošta: info@cet.lu

Nacionalna komisija za zaštitu podataka

Nacionalna komisija za zaštitu podataka (Commission nationale pour la protection des données) javno je tijelo uspostavljeno kao javna institucija.

Svoje zadaće obavlja u potpunosti neovisno. Svake godine vladi predstavlja pisano izvješće o svojem radu.

Komisija:

 • prati i provjerava zakonitost prikupljanja i upotrebe obrađenih podataka te obavješćuje osobe odgovorne za obradu o njihovim obvezama
 • osigurava da se poštuju temeljna prava i slobode osoba, a posebno njihova privatnost, te obavješćuje javnost o njihovim pravima
 • zaprima i razmatra pritužbe i zahtjeve za provjeru zakonitosti obrade podataka
 • savjetuje vladu, na njezin zahtjev ili na vlastitu inicijativu, o posljedicama razvoja obrade podataka i informacijskih tehnologija za temeljna prava i slobode, a u tu svrhu može provoditi studije, ankete ili stručne procjene.

Komisija je odgovorna i za osiguranje primjene izmijenjenog Zakona od 30. svibnja 2005. o zaštiti privatnosti u sektoru elektroničkih komunikacija i njegovih provedbenih pravila.

Svaka osoba, samostalno, putem svojeg odvjetnika ili bilo koje propisno ovlaštene fizičke ili pravne osobe, može Komisiji podnijeti zahtjev u pogledu poštovanja njezinih temeljnih prava i sloboda u obradi podataka. Dotična osoba primit će odgovor na taj zahtjev.

Konkretno, zahtjev Komisiji može podnijeti osoba koja traži provjeru zakonitosti obrade osobnih podataka ako joj je pravo na pristup tim podacima odbijeno ili ograničeno.

Komisija obavješćuje pravosudna tijela o svim povredama za koje dozna.

Nacionalna komisija za zaštitu podataka

1, avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette

Telefon: (+352) 26 10 60 -1
Telefaks: (+352) 26 10 60 - 29

Internetske stranice: https://cnpd.public.lu/fr/index.html

Luksemburška agencija za prihvat i integraciju (Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration (OLAI))

Uloga je Luksemburške agencije za prihvat i integraciju organizirati prihvat novopridošlih osoba iz inozemstva te olakšati postupak integracije stranaca provođenjem i koordiniranjem, zajedno s lokalnim tijelima i pojedincima i organizacijama civilnog društva, politike prihvata i integracije, čiji je ključni element suzbijanje diskriminacije. Organizira i socijalnu pomoć strancima koji nemaju pravo na postojeću pomoć ili naknade te osobama koje traže međunarodnu zaštitu.

U okviru svojeg djelovanja agencija surađuje s tijelima iz EU-a i međunarodnim tijelima te s tijelima iz država podrijetla stranaca.

Agencija je odgovorna za izradu, nakon savjetovanja s Međuministarskim odborom za integraciju, nacrta višegodišnjeg nacionalnog akcijskog plana za integraciju i suzbijanje diskriminacije u kojem se utvrđuju glavna strateška područja za intervenciju te aktualne i buduće političke mjere.

Ministar nacrt plana podnosi vladi na odobrenje.

Vlada predstavlja opću strategiju i utvrđuje ciljane mjere za integraciju i suzbijanje diskriminacije.

Luksemburška agencija za prihvat i integraciju (Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration (OLAI))

7,-9, avenue Victor Hugo
L-1750 Luxembourg

Telefon: (+352) 247-85700

Internetske stranice: http://www.olai.public.lu/fr/index.html
E-pošta: info@olai.public.lu

Pristup pravosuđu

Služba za pravosudne informacije (Service d’accueil et d’information juridique)

Za tu je službu, uspostavljenu u okviru sudova, nadležan glavni državni odvjetnik (procureur général d’Etat). Njezina je svrha odgovarati na upite privatnih osoba i pružati im opće informacije o opsegu njihovih prava te o načinima i sredstvima za njihovu zaštitu.

Služba:

 • odgovara na upite privatnih osoba i prosljeđuje ih odgovarajućim odjelima te im pruža potrebne informacije i tehnička sredstva
 • privatnim osobama pruža opće informacije o opsegu njihovih prava u pogledu predmetnih problema te o načinima i sredstvima za ostvarivanje tih prava
 • sluša njihove pritužbe u pogledu poteškoća s kojima su se suočili u ostvarivanju svojih prava i predlaže načine za njihovo rješavanje.

Služba pruža informacije samo usmenim putem. Ne pruža savjete u pisanom obliku.

Služba za pravosudne informacije – Luxembourg

Cité judiciaire
Bâtiment BC
L-2080 - Luxembourg

Telefon: (+352) 22 18 46

Služba za pravosudne informacije – Diekirch

Justice de paix
Place Joseph Bech
L-9211 - Diekirch

Telefon: (+352) 80 23 15

Služba za pravosudne informacije – Esch sur Alzette

Justice de paix
Place Norbert Metz
L-4239 - Esch-sur-Alzette

Telefon: (+352) 54 15 52

Pravna pomoć

Pravna pomoć može se odobriti za sudski i izvansudski postupak, za parnični i izvanparnični postupak, za tužitelja ili za obranu. Kako bi dobila pravnu pomoć, osoba koja je podnijela zahtjev mora imati nedostatna sredstva, tj. iznos istovjetan zajamčenom minimalnom dohotku (revenu minimum garanti (RMG)). Na temelju njezina dohotka i imovinskog stanja te dohotka i imovinskog stanja osoba koje žive s njom u zajedničkom kućanstvu procjenjuje se ima li osoba koja je podnijela zahtjev nedostatna sredstva.

Pravna pomoć ne odobrava se ako je jasno da je tužba dotične osobe nedopuštena, neutemeljena, nepropisna ili ako su troškovi koji bi nastali nerazmjerni njezinu cilju.

Pravna pomoć odbija se ako podnositelj zahtjeva ima pravo da mu treća strana, na bilo kojoj osnovi, naknadi troškove koji bi se pokrili pravnom pomoći.

Osoba koja prima pravnu pomoć ima pravo na pomoć odvjetnika i bilo kojeg pravnika potrebnog za njezin predmet, postupak ili izvršenje.

Predsjednik Odvjetničke komore ili član upravnog vijeća Komore kojeg je on imenovao za okrug mjesta boravišta podnositelja zahtjeva odlučuje hoće li se pravna pomoć odobriti ili ne. Ako osoba nema boravište, odluku donosi predsjednik luksemburške Komore ili član upravnog vijeća Komore kojeg je on imenovao u tu svrhu.

Osobe s nedostatnim sredstvima mogu podnijeti zahtjev predsjedniku na saslušanju ili u pisanom obliku.

Ako osoba koju je zadržala policija tvrdi da ima pravo na pravnu pomoć i zatraži je, odvjetnik koji joj pomaže tijekom zadržavanja podnosi zahtjev predsjedniku Komore.

Internetske stranice:http://barreau.lu/votre-avocat/assistance-judiciaire/presentation

Za sudski okrug Luxembourga

Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Luxembourg
B.P. 361
L-2013 Luxembourg

45, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

Za sudski okrug Diekircha

Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Diekirch
B.P. 68
L-9201 Diekirch

Posljednji put ažurirano: 29/10/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.