Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2022. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Temeljna prava

Sjeverna Irska

Sadržaj omogućio
Sjeverna Irska

Nacionalni sudovi

Nacionalne institucije za zaštitu ljudskih prava

Pravobranitelj

Specijalizirana tijela za zaštitu ljudskih prava

Ostalo

Nacionalni sudovi

1. Služba sudova i tribunala Njezina Veličanstva

Služba sudova i tribunala Njezina Veličanstva nadležna je za upravljanje kaznenim, građanskim i obiteljskim sudovima i tribunalima u Engleskoj i Walesu te decentraliziranim tribunalima u Škotskoj i Sjevernoj Irskoj. Ona osigurava pravedan, učinkovit i djelotvoran pravosudni sustav koji provodi neovisna sudbena vlast.

Služba sudova i tribunala Njezina Veličanstva nastoji svim građanima osigurati pravodobni pristup pravosuđu, uzimajući u obzir njihove različite potrebe (bilo da su žrtve ili svjedoci kaznenog djela, osobe optužene za kaznena djela, zaduženi potrošači, djeca čija je dobrobit ugrožena, poduzeća u trgovačkim sporovima ili pojedinci koji traže svoja prava iz radnog odnosa ili osporavaju odluke državnih tijela).

Informacije o stupanju u kontakt sa sudovima dostupne su na stranici: http://www.justice.gov.uk/global/contacts/hmcts/courts/index.htm

Informacije o stupanju u kontakt s tribunalima dostupne su na stranici: http://www.justice.gov.uk/global/contacts/hmcts/tribunals/index.htm

2. Služba sudova i tribunala Sjeverne Irske

Služba sudova i tribunala Sjeverne Irske (NICTS) jest agencija Ministarstva pravosuđa Sjeverne Irske. Ona pruža administrativnu pomoć sudovima u Sjevernoj Irskoj, odnosno Žalbenom sudu, Visokom sudu, krunskom sudu, regionalnim sudovima, magistratskim sudovima i istražnim sudovima. Ona također pruža administrativnu pomoć i izvršava presude građanskih sudova putem Ureda za izvršavanje presuda.

Internetska stranica: https://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals

Podaci za kontakt: http://www.courtsni.gov.uk/en-GB/ContactDetails/

Dodatne informacije

Građanski postupci

Sudski postupci u Sjevernoj Irskoj slični su onima u Engleskoj i Walesu. Postupci pred Visokim sudom pokreću se nalogom, a postupci pred regionalnim sudovima građanskom tužbom ili podnošenjem zahtjeva za pokretanje postupka za sporove male vrijednosti. Navedeni podnesci dostavljaju se tuženiku koji će imati pravo da se brani od optužbe. Presude građanskih sudova izvršavaju se centraliziranim postupkom koji provodi Ured za izvršavanje presuda.

Pravna pomoć

 1. U sva tri područja sudske nadležnosti u Ujedinjenoj Kraljevini postoji razgranat sustav primanja novčane pomoći iz javnih sredstava za osobe kojima je potrebna pravna pomoć ili zastupanje pred sudom. Takvi se programi nazivaju „pravnom pomoći” i bitni su za ostvarivanje zakonskih prava svakog pojedinca. Pravna pomoć namijenjena je građanima s niskim odnosno skromnim prihodima, a može se odobriti u potpunosti ili uz financijski doprinos pojedinca. Ako se pravna pomoći odobri, postupak se vodi na uobičajeni način, osim što između pojedinca i njegova odvjetnika nema razmjene novca: sva plaćanja vrše se preko fonda za pravnu pomoć.
 2. U Sjevernoj Irskoj pružanje pravne pomoći u nadležnosti je Komisije za pravne usluge Sjeverne Irske. Ispunjavanje uvjeta za primanje pravne pomoći u gotovo svim vrstama građanskih i kaznenih predmeta utvrđuje se provjerom imovinskog stanja i opravdanosti.
 3. Ako neka osoba smatra da su joj povrijeđena prava iz Europske konvencije o ljudskim pravima i namjerava pokrenuti postupak pred Europskim sudom za ljudska prava, može se koristiti nizom raspoloživih programa za pravno savjetovanje i pomoć. U okviru sustava pravnog savjetovanja osobi u početnim fazama tužbe može pomoći iskusni pravnik ili pravni savjetnik (solicitor / legal advisor). Ako Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu prihvati tužbu, tužitelj može dobiti financijsku pomoć neposredno iz Strasbourga. O tome ima li tužitelj na to pravo odlučuje se na temelju toga bi li imao pravo na besplatnu pravnu pomoć u vlastitoj zemlji.
 4. U nizu urbanih područja pravni centri (law centres) pružaju usluge pravnog savjetovanja i zastupanja koje ovisno o raspoloživim sredstvima mogu biti besplatne. U tim pravnim centrima, koji se financiraju iz različitih izvora (koji često uključuju tijela lokalne vlasti), obično su zaposleni plaćeni odvjetnici na puno radno vrijeme, ali u mnogima od njih rade i socijalni radnici. Oni velik dio vremena posvećuju poteškoćama s kojima se ljudi susreću u vezi sa stanovanjem, zapošljavanjem, socijalnom sigurnošću i imigracijom. Besplatno savjetovanje pruža se i u uredima za savjetovanje građana (Citizens Advice Bureaux), centrima za savjetovanje potrošača i stambeno savjetovanje te centrima za stručno savjetovanje koje vode različite volonterske organizacije. Pravni centar za izbjeglice (Refugee Legal Centre) i Savjetodavna služba za imigrante (Immigration Advisory Service) financiraju se iz proračuna i pružaju besplatno savjetovanje i pomoć tražiteljima azila, a Savjetodavna služba za imigrante pruža i besplatno savjetovanje te pomoć osobama koje imaju pravo žalbe u pitanjima imigracije.

Žrtve kaznenih djela

 1. Sudovi mogu počinitelju naložiti da u slučaju osuđujuće presude žrtvi plati odštetu zbog tjelesne ozljede, gubitka ili štete koje je nanio svojim kaznenim djelom. U Engleskoj i Walesu sudovi su dužni u svakom relevantnom slučaju razmotriti odgovarajuću odštetu, a u slučaju da se odšteta ne dodijeli, navesti odgovarajuće razloge. Odšteta žrtvi mora imati prednost nad novčanom kaznom ako sud razmatra oba instrumenta, a naplata dodijeljenih iznosa mora imati prednost nad naplatom kazni.
 2. Ako Služba krunskog tužiteljstva (Crown Prosecution Service) odbije kazneni progon, žrtve u Engleskoj i Walesu mogu pokrenuti privatnu tužbu, što se u praksi, međutim, rijetko događa. Žrtve mogu podnijeti i tužbu građanskom sudu radi odštete. Sudski je postupak pojednostavnjen, tako da i osobe bez pravnog znanja mogu zatražiti pokretanje postupka u sporovima male vrijednosti radi naknade gubitka ili štete.
 3. Žrtve nasilničkog kaznenog djela počinjenog u Engleskoj, Walesu ili Škotskoj, mogu bez obzira na nacionalnost u okviru Sustava odštete za žrtve nasilničkih kaznenih djela (Criminal Injuries Compensation Scheme) podnijeti zahtjev za naknadu štete iz javnih sredstava. Naknada štete temelji se na tarifi dodjele odštete: plaćanja sežu od 1 000 GBP do maksimalnog iznosa od 500 000 GBP za žrtve najtežih ozljeda.
 4. Za Sjevernu Irsku vrijede posebna pravila. Ondje se pod određenim okolnostima naknada štete iz javnih sredstava može platiti za ozljede izazvane nasilničkim kaznenim djelima i za namjerno nanesenu materijalnu štetu, uključujući gubitak dobiti koji je iz toga proizašao.
 5. U Ujedinjenoj Kraljevini postoje tri organizacije koje pružaju opću podršku žrtvama kaznenih djela: Udruga za pomoć žrtvama (Victim Support) koja pokriva Englesku i Wales, Udruga Škotske za pomoć žrtvama (Victim Support Scotland) i Udruga Sjeverne Irske za pomoć žrtvama (Victim Support Northern Ireland). Sve tri organizacije financiraju se iz proračuna.
 6. U lipnju 1996. Vlada je objavila novu Povelju o žrtvama (Victim’s Charter), koja je zatim u travnju 2006. temeljem Kodeksa postupanja sa žrtvama (Victims Code of Practice) postala zakonska obveza. Žrtve sada imaju zakonsko pravo na visoku kvalitetu usluga koje pružaju pravosudna i policijska tijela. U kodeksu se žrtvama također objašnjavaju načini podnošenja prigovora ako im se ne pruže visokokvalitetne usluge. Uvođenjem Povelje o svjedocima (Witness Charter) i svjedocima je osiguran sličan paket usluga, čija razina kvalitete, međutim, nije zakonski regulirana. U Sjevernoj Irskoj objavljen je poseban Pravilnik o postupanju sa žrtvama kaznenih djela (Code of Practice for victims of crime) u kojem se utvrđuje razina usluga koje se žrtvama trebaju pružiti dok su u kontaktu sa sjevernoirskim kaznenim pravosuđem te se objašnjavaju načini podnošenja prigovora. Sve žrtve prijavljenih kaznenih djela dobivaju letak „Žrtve kaznenih djela” (Victims of crime) koji sadržava praktične savjete o tome što žrtva kaznenog djela treba učiniti nakon počinjenja takvog djela. U njemu se na jednostavan način objašnjavaju policijski i sudski postupci, način podnošenja zahtjeva za odštetu te ostale vrste raspoložive pomoći.

Nacionalne institucije za zaštitu ljudskih prava

Komisija za ljudska prava Sjeverne Irske (Northern Ireland Human Rights Commission)

Komisija za ljudska prava Sjeverne Irske (NIHRC) jest nacionalna institucija za ljudska prava koja je nositelj akreditacije statusa A Ujedinjenih naroda (UN). Komisiju za ljudska prava Sjeverne Irske osnovala je vlada Ujedinjene Kraljevine, ali je ona nezavisno javno tijelo koje djeluje u potpunom skladu s Pariškim načelima UN-a.

Naša je zadaća osigurati da vlada i sva druga javna tijela štite ljudska prava svih osoba u Sjevernoj Irskoj. Mi također pomažemo osobama da shvate koja su njihova ljudska prava te što mogu poduzeti u slučaju da su im ona uskraćena ili prekršena.

Podaci za kontakt:

Temple Court
39 North Street
Belfast
Northern Ireland
BT1 1NA
Telefon: +44 (0)28 9024 3987
E-pošta: information@nihrc.org
Internetska stranica: http://www.nihrc.org/

Pravobranitelj

Pravobranitelj parlamenta i zdravstvene službe (Parliamentary and Health Service Ombudsman)

Ovog pravobranitelja uspostavio je parlament radi pružanja pomoći kako pojedincima tako i javnosti.

Naša je uloga istražiti prigovore o nepravednom postupanju prema pojedincima ili manjkavim uslugama državnih tijela i drugih javnih organizacija te Nacionalne zdravstvene službe (National Health Service, NHS) u Engleskoj. Naše ovlasti utvrđene su zakonom, a naše usluge besplatne su za sve.

Podaci za kontakt:

The Parliamentary and Health Service Ombudsman
Millbank Tower
Millbank
London
SW1P 4QP
Internetska stranica: https://www.ombudsman.org.uk/

Specijalizirana tijela za zaštitu ljudskih prava

Pravobranitelj za prava djeteta

Povjerenik Sjeverne Irske za djecu i mlade (Northern Ireland Commissioner for Children and Young People)

Povjerenik Sjeverne Irske za djecu i mlade javno je tijelo osnovano u listopadu 2003. godine.

Sadašnja je povjerenica Koulla Yiasouma, a njezina je uloga štiti i promicati prava i najbolje interese djece i mladih Sjeverne Irske. Povjerenica također vodi računa o svim odgovarajućim odredbama Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta.

Pokrovitelj je Ministarstvo zajednica.

Podaci za kontakt:

NICCY
Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
Northern Ireland BT2 7DP
Telefon: 028 9031 1616
E-pošta: info@niccy.org
Internetska stranica: http://www.niccy.org/

Povjerenik za starije osobe (Commissioner for Older People)

Povjerenik Sjeverne Irske za starije osobe jest javno tijelo osnovano u studenome 2011. godine. Sadašnji je povjerenik Eddie Lynch, a njegova je uloga štiti i promicati prava starijih osoba u Sjevernoj Irskoj.

Podaci za kontakt:

COPNI
Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
Northern Ireland BT2 7DP
Telefon: 028 9089 0892
E-pošta: info@copni.org
Internetska stranica: http://www.copni.org/

Tijelo za jednakost

Komisija za jednakost Sjeverne Irske (Equality Commission for Northern Ireland)

Podaci za kontakt:

Equality House
7-9 Shaftesbury Square
Belfast
Northern Ireland BT 2 7DP
Telefon: 028 90 500 600
E-pošta: information@equalityni.org
Internetska stranica:http://www.equalityni.org/

Komisija za jednakost Sjeverne Irske javno je tijelo uspostavljeno Zakonom o Sjevernoj Irskoj iz 1998. godine. Naše ovlasti i dužnost proizlaze iz niza zakonskih akata koji se provode tijekom posljednjih desetljeća, pružajući zaštitu od diskriminacije na osnovi dobi, invaliditeta, vjeroispovijesti, političkog uvjerenja, spola i spolnog opredjeljenja. Također imamo odgovornosti koje proizlaze iz Zakona o Sjevernoj Irskoj (Northern Ireland Act) iz 1998. u pogledu jednakosti pred zakonom i obveza povezanih s dobrim odnosima koji se primjenjuju na javna tijela.

Naš je pokrovitelj Izvršni Ured.

Tijelo za zaštitu podataka

1. Povjerenik za pravo na pristup informacijama (The Information Commissioner)

Ured Povjerenika za pravo na pristup informacijama neovisno je tijelo Ujedinjene Kraljevine osnovano s ciljem poštovanja prava na pristup informacijama u interesu javnosti. Ono promiče transparentnost informacija kojima raspolažu javna tijela i zaštitu podataka pojedinaca.

Podaci za kontakt:

Information Commissioner's Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire SK9 5AF
Telefon: 0303 123 1113 (ili 01625 545745 ako ne želite nazvati broj koji počinje s „03” ili +44 1625 545745 ako zovete iz inozemstva)
Internetska stranica: https://ico.org.uk/

2. Povjerenik za pravo na pristup informacijama – područni ured

Sjeverna Irska

Information Commissioner's Office – Northern Ireland
3rd floor, 14 Cromac Place
Belfast,
Northern Ireland BT7 2JB
Telefon: 028 9026 9380
E-pošta: ni@ico.org.uk

Ostalo

1. INTERNETSKA STRANICA - Directgov

Službena internetska stranica vlade Ujedinjene Kraljevine namijenjena građanima Ujedinjene Kraljevine.

Internetska stranica: http://www.gov.uk/

2. Savjetodavna služba za građane (Citizens Advice Service)

Savjetodavna služba za građane pomaže građanima u rješavanju pravnih, novčanih i drugih poteškoća pružanjem besplatnog, neovisnog i povjerljivog savjetovanja te vršenjem utjecaja na donositelje političkih odluka.

Internetska stranica: http://www.citizensadvice.org.uk/

3. Komisija za pravne usluge Sjeverne Irske (Northern Ireland Legal Services Commission)

Komisija za pravne usluge Sjeverne Irske („komisija”) javno je tijelo Ministarstva pravosuđa uspostavljeno Zakonom o pristupu pravosuđu (Sjeverna Irska) (Access to Justice (Northern Ireland) Order) iz 2003. godine. Ministar pravosuđa, David Ford, istaknuo je svoju namjeru da prenese ovlasti komisije na izvršnu agenciju u okviru ministarstva u jesen 2014. godine. Nova organizacija zvat će se Agencija za pravne usluge Sjeverne Irske (Legal Services Agency Northern Ireland). Navedeni prijenos neće temeljito izmijeniti cjelokupno pružanje usluga, ali će donijeti niz važnih poboljšanja u upravljanju i uštede.

Uloga je komisije omogućiti pružanje javno financiranih pravnih usluga u skladu sa zakonskim sustavima besplatne pravne pomoći. Primjenjujemo zakonsko ispitivanje kako bi utvrdili ispunjava li pojedinac uvjete za primanje pravne pomoći u građanskim stvarima te plaćamo pravnicima i odvjetnicima za pravne usluge koje pružaju. Dok je pravosuđe odgovorno za dodjeljivanje kaznenopravne pomoći, komisija također pokriva troškove pružanja odgovarajućih pravnih usluga. Osim što provodimo sustav besplatne pravne pomoći, također pružamo informacije kojima podupiremo Ministarstvo pravosuđa u njegovu programu rada na reformi besplatne pravne pomoći.

Podaci za kontakt:

The Northern Ireland Legal Services Commission
2nd Floor,
Waterfront Plaza,
8 Laganbank Road,
Mays Meadow,
Belfast,
Northern Ireland BT1 3BN
Telefon: +44 (0)28 9040 8888
Internetska stranica:http://www.nilsc.org.uk/

Njezin je cilj promicati pravedan i jednak pristup pravosuđu u Sjevernoj Irskoj pružanjem javno financiranih pravnih usluga.

Njezin je cilj osigurati usluge visoke kvalitete koje su usmjerene na korisnike kojima je to najpotrebnije te dokazuju ostvarivanje vrijednosti za uloženi novac.

Ona omogućuje odvjetnicima i drugim savjetnicima:

 • da pomognu osobama koje ispunjavaju uvjete za primanje besplatne pravne pomoći da zaštite svoja prava u građanskim stvarima,
 • da pomognu osobama koje su pod istragom ili protiv kojih su podignute kaznene prijave.

4. Povjerenik za žrtve (The Victims’ Commissioner)

Baroness Newlove of Warrington,
Victims' Commissioner for England & Wales
The Tower, 9th Floor,
102 Petty France,
London, SW1H 9AJ
E-pošta: victims.commissioner@victimscommissioner.gsi.gov.uk
Internetska stranica: http://victimscommissioner.org.uk/

Uloga je povjerenika za žrtve promicanje interesa žrtava i svjedoka, poticanje dobre prakse u postupanju s njima i redovito preispitivanje Pravilnika o postupanju sa žrtvama, u kojem su utvrđene usluge koje žrtve mogu očekivati.

Zadaća je povjerenika da sasluša stajališta žrtava i svjedoka, da sagleda kaznenopravni sustav s njihove točke gledišta te da pokuša poboljšati dostupne usluge i potporu.

Napominjemo da po zakonu povjereniku nije dopušteno da intervenira u određenim slučajevima. Međutim, pokušat ćemo osigurati upute o tome gdje se može dobiti najbolji savjet i potpora.

5. Udruga Sjeverne Irske za pomoć žrtvama (Victim Support Northern Ireland)

Podaci za kontakt:

Central Office
Victim Support NI
Annsgate House
3rd Floor
70/74 Ann Street
Belfast
Northern Ireland BT 1 4EH
Telefon: 028 9024 3133
E-pošta: belfast@victimsupportni.org.uk

Udruga Sjeverne Irske za pomoć žrtvama humanitarna je organizacija koja pomaže osobama koje su pogođene bilo kakvom vrstom kaznenog djela. Žrtvama, svjedocima i drugim osobama koje su pogođene nekim kaznenim djelom pružamo emocionalnu podršku, informacije i praktičnu pomoć.

Udruga Sjeverne Irske za pomoć žrtvama vodeća je humanitarna organizacija koja podupire osobe koje su pogođene nekim kaznenim djelom. Nudimo besplatnu i povjerljivu uslugu bez obzira na to je li kazneno djelo prijavljeno. Neovisna smo organizacija, nismo u sastavu policije, sudova ili nekog drugog tijela u području kaznenog pravosuđa.

Svake godine Udruga Sjeverne Irske za pomoć žrtvama nudi pomoć za gotovo 30 000 osoba koje su pogođene nekim kaznenim djelom.

6. Pravobranitelj za prava zatvorenika Sjeverne Irske (The Prisoner Ombudsman for Northern Ireland)

Unit 2
Walled Garden
Stormont Estate
Belfast
Northern Ireland BT4 3SH
Telefon: 028 90 44 3982
Broj besplatnog telefona: 0800 7836317
E-pošta: pa@prisonerombudsman.x.gsi.gov.uk
Internetska stranica: http://www.niprisonerombudsman.gov.uk/

Pravobranitelja za prava zatvorenika Sjeverne Irske imenuje Ministarstvo pravosuđa za Sjevernu Irsku te je on potpuno neovisan od Službe za zatvorski sustav Sjeverne Irske (NIPS).

Pravobranitelj za prava zatvorenika istražuje:

 • prigovore zatvorenika u Sjevernoj Irskoj,
 • pritužbe posjetitelja zatvorenika u Sjevernoj Irskoj,
 • smrtne slučajeve u zatvorima u Sjevernoj Irskoj.

Sadašnji je povjerenik Tom McGonigle, kojeg podupire tim istražitelja i drugo osoblje.

7. Ured povjerenika za imigracijska pitanja (The Office of the Immigration Services Commissioner)

Podaci za kontakt:

5th Floor
21 Bloomsbury Street
London
WC1B 3HF
Telefon: 020 7211 1500

Ured povjerenika za imigracijska pitanja (OISC) neovisno je javno tijelo osnovano Zakonom o imigraciji i azilu (Immigration and Asylum Act) iz 1999. godine.

Zakonom o imigraciji i azilu (Immigration and Asylum Act) iz 1999. godine i Zakonom o državljanstvu, imigraciji i azilu (Nationality, Immigration and Asylum Act) iz 2002. godine povjereniku za pitanja imigracije dodjeljuju se različite ovlasti koje uključuju:

 • odbijanje upisa savjetnika u regulatorni sustav,
 • oduzimanje statusa reguliranog savjetnika,
 • ograničavanje ili utvrđivanje različitih razina rada koje savjetnik može obavljati,
 • pokretanje disciplinskog postupka protiv reguliranog savjetnika,
 • podnošenje zahtjeva za zabranu prilaska ili naloga,
 • pokretanje kaznenog progona zbog nezakonitog pružanja savjeta i/ili usluga za imigracijska pitanja,
 • pokretanje kaznenog progona zbog nezakonitog oglašavanja pružanja savjeta i/ili usluga za imigracijska pitanja,
 • ulazak u prostorije savjetnika,
 • zapljenu savjetnikove evidencije.

Više informacija potražite na: http://www.oisc.gov.uk/

8. Komisija za žrtve i preživjele (Commission for Victims and Survivors)

Podaci za kontakt:

Commission for Victims and Survivors
Equality House
7-9 Shaftesbury Square
BelfastBT2 7DP
Telefon: 028 9031 1000
Telefaks: 028 9060 7424

Komisija za žrtve i preživjele za Sjevernu Irsku duboko vjeruje u svoj rad i pravo svih žrtava i preživjelih da budu saslušani, poštovani i da ostvare pristup najboljim mogućim uslugama. Komisija za žrtve i preživjele ima za cilj poboljšati živote žrtava i preživjelih u sukobu.

Njezin je cilj pobrinuti se za potrebe svih žrtava i preživjelih pružajući vrhunske usluge, priznavajući nasljeđe prošlosti i gradeći bolju budućnost. Njezin rad temelji se na nizu ključnih vrijednosti koje primjenjuje u svakodnevnom radu. Ona nastoji ostvariti rezultate koji se temelje na poštovanju tih vrijednosti. Te su vrijednosti sljedeće:

 • Usmjerenost na žrtve – žrtve i preživjeli u središtu su svakog djelovanja Komisije te ona potiče i cijeni njihovo sudjelovanje.
 • Otvorenost i transparentnost – Komisija je u svom radu otvorena, iskrena, pouzdana i puna razumijevanja.
 • Jednakost i različitost – Komisija prema svima postupa jednako te se protiv nejednakosti bori nepristranošću, neovisnošću i integritetom.
 • Poštovanje – članovi Komisije dužni su biti uljudni i profesionalni prema svima koji im se obrate.
 • Nepristranost – Komisija je dužna zadržati svoju neovisnost i kritički odmak da bi mogla preispitivati vladu i druga relevantna tijela.
 • Osiguranje kvalitete – Komisija nastoji osigurati visoki standard svih svojih programa.

Više informacija potražite na: http://www.cvsni.org/

Posljednji put ažurirano: 10/04/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.