Nacionalni sudovi i druga, nepravosudna tijela

Rumunjska

Sadržaj omogućio
Rumunjska

Nacionalni sudovi

Pučki pravobranitelj

Specijalizirana tijela za zaštitu ljudskih prava

Ostale specijalizirane institucije

Nacionalni sudovi

Ovisno o kategoriji prava koja općenito obuhvaća radnju koja je dovela do povrede prava osobe (tj. građansko pravo, kazneno pravo, upravni sporovi itd.), osoba čija su prava povrijeđena može predmet uputiti izravno sudu, obično pokretanjem tužbe u kontekstu građanskog prava, ili drugim javnim institucijama u skladu s postupcima utvrđenima zakonom.

U kaznenom pravu, osoba čija su prava povrijeđena radnjom obuhvaćenom Kaznenim zakonom može predmet uputiti policiji ili uredu javnog tužitelja, a suđenje će se provesti u skladu s kaznenim postupkom.

U slučaju upravnog spora, u skladu sa Zakonom br. 554/2004 svaka osoba koja tvrdi da je javno tijelo upravnim aktom ili nerješavanjem zahtjeva u zakonskom roku povrijedilo njezino pravo ili legitimni interes može od nadležnog upravnog suda zahtijevati opoziv akta, priznavanje traženog prava ili legitimnog interesa te naknadu za nastalu štetu. Osim toga, osoba koja tvrdi da su joj pravo ili legitimni interes povrijeđeni upravnim aktom pojedinačne prirode koji je namijenjen drugoj pravnoj osobi isto tako može predmet uputiti upravnom sudu. U pravilu, prije upućivanja predmeta nadležnom upravnom sudu dotična osoba mora slijediti prethodni postupak (detaljno opisan u članku 7. Zakona br. 554/2004) koji se sastoji od podnošenja zahtjeva za potpuni ili djelomični opoziv akta javnom tijelu koje je izdalo akt ili tijelu koje mu je hijerarhijski nadređeno (ako takvo tijelo postoji).

Nadležnost prethodno navedenih sudova i ostalih institucija utvrđena je važećim zakonodavnim aktima (na primjer, Zakon o građanskom postupku, Zakon o kaznenom postupku, Zakon br. 554/2004).

Postupci pred sudovima u pravilu su postupci općeg prava koji imaju određene posebnosti ovisno o kategoriji predmetnog prava (za više informacija vidjeti https://portal.just.ro/SitePages/ghid.aspx, dostupno samo na rumunjskom jeziku).

Podaci za kontakt sudova i ostale dodatne informacije dostupni su na Portalul instanțelor de judecată [portal sudova] (dostupno samo na rumunjskom jeziku).

Pučki pravobranitelj

PUČKI PRAVOBRANITELJ

(AVOCATUL POPORULUI)

Adresa sjedišta:

Strada Eugeniu Carada br. 3
Sektor 3.
Bukurešt

Karta: https://avp.ro/index.php/en/contact-2/

Podaci za kontakt sjedišta:

Telefonski broj pozivnog centra: (+40) (0)21 3127134;
Centrala: (+40) (0)21 3129462
E-pošta: avp@avp.ro
Internetska stranica: https://avp.ro

Radno vrijeme za primanje stranaka:

od ponedjeljka do četvrtka od 9:00 do 16:00 te petkom od 9:00 do 12:00 za sastanke sa specijaliziranim osobljem (savjetnici i stručnjaci). Građani koji to žele mogu zakazati sastanak s pučkim pravobraniteljem i zamjenicima.

Adrese regionalnih ureda:

Regionalni uredi rumunjskog pučkog pravobranitelja

Pregled institucije (pravna osnova, predstavljanje, organizacija, zadaće, pritužbe, postupci)

https://avp.ro/index.php/en/presentation/scurt-istoric/

Obrazac za pritužbe:

https://avp.ro/index.php/cum-sesizez-avocatul-poporului/formularul-unei-petitii/

Glavni važeći propisi koji se odnose na pučkog pravobranitelja:

 • članci od 58. do 60., članak 65. stavak 2., članak 146. točke (a) i (d) rumunjskog Ustava,
 • Zakon br. 35/1997 o organizaciji i funkcioniranju institucije pučkog pravobranitelja, ponovno objavljen u Službenom listu Rumunjske, dio I., br. 844 od 15. rujna 2004., kako je naknadno izmijenjen i dopunjen,
 • Uredba o organizaciji i funkcioniranju institucije pučkog pravobranitelja, ponovno objavljena u Službenom listu Rumunjske, dio I., br. 922 od 11. listopada 2004., kako je izmijenjena Odlukom br. 6/2007 Zastupničkog doma i Senata, objavljena u Službenom listu Rumunjske, br. 445 od 29. lipnja 2007.,
 • Zakon br. 554/2004 o upravnim postupcima objavljen u Službenom listu Rumunjske, dio I., br. 1154 od 7. prosinca 2004., kako je naknadno izmijenjen,
 • Zakon br. 202/2010 o određenim mjerama za brže rješavanje predmeta, objavljen u Službenom listu Rumunjske, dio I., br. 714 od 26. listopada 2010., kako je naknadno izmijenjen i dopunjen.

Svrha osnivanja i karakteristike:

 1. zaštita prava i sloboda pojedinaca u njihovim odnosima s javnim tijelima;
 2. pučki pravobranitelj samostalno je javno tijelo koje ne ovisi ni o kojem drugom javnom tijelu;
 3. institucija ima vlastiti proračun koji je sastavni dio državnog proračuna;
 4. ne djeluje kao zamjena za javna tijela u obavljanju svojih zadaća;
 5. pučki pravobranitelj ne može podlijegati bilo kojem imperativnom ili predstavničkom mandatu te ga ni jedna osoba ne može prisiliti da se podvrgne njezinim uputama ili nalozima;
 6. djelovanje je pučkog pravobranitelja javno, ali se na zahtjev osoba čija su prava i slobode povrijeđeni ili zbog opravdanih razloga njegovo djelovanje može proglasiti povjerljivim;
 7. obavlja svoje zadaće po službenoj dužnosti ili na zahtjev fizičkih osoba, poduzeća, udruženja ili drugih pravnih osoba. Pritužbe se mogu podnijeti bez obzira na državljanstvo, dob, spol, političku pripadnost ili vjerska uvjerenja.

Zamjenici pučkog pravobranitelja

Pučkom pravobranitelju pomažu zamjenici specijalizirani za sljedeća područja djelovanja:

 1. ljudska prava, jednake mogućnosti za žene i muškarce, vjerske zajednice i nacionalne manjine;
 2. prava djece, obitelji, mladih, umirovljenika i osoba s invaliditetom;
 3. oružane snage, pravosuđe, policija, zatvori;
 4. imovina, radni odnosi, socijalna zaštita, porezi i pristojbe.

Tko može podnijeti pritužbu pučkom pravobranitelju i u vezi s kojim pitanjima?

1. Akti i mjere u pogledu kojih se može podnijeti pritužba

Upravni akti ili mjere javnih tijela koji su doveli do povrede prava i sloboda pojedinaca mogu biti predmet pritužbe.

U skladu sa zakonom, akti samostalnih javnih poduzeća isto su tako obuhvaćeni kategorijom upravnih akata u nadležnosti pučkog pravobranitelja.

Nedjelovanje tijela javne uprave i kasno izdavanje akata isto se tako smatraju upravnim aktima.

Sljedeći akti nisu u nadležnosti pučkog pravobranitelja te će pritužbe koje se odnose na takve akte biti odbijene bez obrazloženja:

 • akti koje izdaje Zastupnički dom, Senat ili Parlament,
 • akti i mjere zastupnika i senatora;
 • akti i mjere predsjednika Rumunjske;
 • akti i mjere Vlade, osim zakona i odluka;
 • akti i mjere Ustavnog suda;
 • akti i mjere predsjednika Zakonodavnog vijeća;
 • akti i mjere pravosudnog tijela.

2. Tko može podnijeti pritužbu pučkom pravobranitelju?

Pritužbu pučkom pravobranitelju može podnijeti svaka fizička osoba bez obzira na državljanstvo, dob, spol, političku pripadnost ili vjerska uvjerenja.

3. Institucija pučkog pravobranitelja obavlja dužnost zaštite prava i sloboda građana u njihovim odnosima s javnim tijelima:

 • na zahtjev oštećene osobe,
 • po službenoj dužnosti.

4. Uvjeti za prihvaćanje i ispitivanje pritužbe:

 • mora biti sastavljena u pisanom obliku te može biti poslana poštom, uključujući e-poštu ili telefaks; može se podnijeti i osobno ili putem odvjetnika (koji mora navesti svoje identifikacijske podatke) u sjedištu institucije ili jednom od njezinih regionalnih ureda, bilo tijekom sastanka bilo u pisarnici ureda,
 • ako za to postoje opravdani razlozi, podnositelju pritužbe se na njegov zahtjev može dopustiti da svoju pritužbu iznese usmeno ili putem kurirske službe; pritužbu će na standardnim obrascima zabilježiti osoblje zaduženo za to,
 • mora ju potpisati podnositelj pritužbe,
 • mora sadržavati:
  • potpune identifikacijske podatke osobe čija su prava i slobode kao građanina navodno povrijeđeni (prezime, ime, prebivalište);
  • pojedinosti o nastaloj šteti (povrijeđena prava i slobode, predmetne mjere i njihov opis);
  • identifikacijske podatke predmetnog upravnog tijela ili javnog službenika;
  • dokaz o kašnjenju ili odbijanju tijela javne uprave da predmet riješi u skladu sa zakonom u utvrđenom roku;
  • obvezno navođenje je li pritužba (bila) predmet postupka pred sudom ili ne;
  • pojedinosti o prethodno obaviještenim javnim tijelima;
  • kao prilog, sve dokumente koji mogu potkrijepiti pritužbu,
 • za pritužbu podnesenu pučkom pravobranitelju ne naplaćuje se biljeg.

5. Slučajevi u kojima se pritužba ne razmatra:

 • ako predmet pritužbe nije u nadležnosti pučkog pravobranitelja,
 • anonimne pritužbe (koje nisu registrirane) ili pritužbe podnesene u ime druge osobe bez njezine suglasnosti,
 • pritužbe podnesene više od godinu dana nakon datuma nastanka navodne povrede ili datuma kada je predmetna osoba saznala za navodnu povredu;
 • pritužbe koje su očigledno neutemeljene mogu se odbiti uz obrazloženje.

6. Metode rada pri rješavanju pritužbi

 • Istrage – pučki pravobranitelj ovlašten je provoditi vlastite istrage, od tijela javne uprave tražiti sve informacije ili dokumente potrebne za istragu, razgovarati i uzimati izjave od rukovodstva tijela javne uprave i svakog javnog službenika koji može pružiti informacije potrebne za rješavanje pritužbe.
 • Preporuke – u obavljanju svojih dužnosti institucija pučkog pravobranitelja izdaje preporuke. Tim preporukama pučki pravobranitelj obavješćuje tijela javne uprave, ovisno o slučaju, o nezakonitosti upravnih akata ili mjera.
 • Posebna izvješća – ako institucija pučkog pravobranitelja tijekom istraga utvrdi nedostatke u zakonodavstvu ili ozbiljne slučajeve korupcije ili nepoštovanja nacionalnih zakona, izvješće s nalazima podnosi predsjednicima dvaju domova Parlamenta ili, prema potrebi, predsjedniku vlade.
 • Pozivni centar – služba za primanje poziva dostupna je u sjedištu pučkog pravobranitelja i u 14 regionalnih ureda (Tel.: 021 312 7134 [sjedište]; https://avp.ro/index.php/contact/birouri-teritoriale/). Radno vrijeme za pozive građana: od ponedjeljka do četvrtka od 9:00 do 16:00 te petkom od 9:00 do 14:00.
 • Sastanci – dostupni su sastanci sa specijaliziranim osobljem institucije, građani mogu zakazati sastanak i sa samim pučkim pravobraniteljem ili zamjenicima u skladu s Pravilima o organizaciji i funkcioniranju institucije pučkog pravobranitelja ili s predstavnicima regionalnih ureda.

Specijalizirana tijela za zaštitu ljudskih prava

Pravobranitelj za djecu

NACIONALNO TIJELO ZA ZAŠTITU PRAVA DJECE I POSVOJENJE (AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA COPILULUI ȘI ADOPȚIE)

Adresa:

Bulevardul G-ral Gheorghe Magheru br. 7
Sektor 1
010322 Bukurešt

Podaci za kontakt:

Tel.: (+40) (0)21 3153633, (+40) (0)21 3153630, (+40) (0)21 3100789, (+40) (0)21 3100790
Telefaks: (+40) (0)21 3127474
E-pošta: office@anpfdc.ro
Internetska stranica: http://www.copii.ro

Radno vrijeme za primanje stranaka:

od ponedjeljka do četvrtka: 8:30–16:30

petkom: 8:30–14:00

Odjel za posvojenje: utorkom i četvrtkom: 9:00–12:00

Pregled institucije (pravna osnova, predstavljanje, organizacija, zadaće, vrste usluga):

http://www.copii.ro/despre-noi/misiune/,
http://www.copii.ro/activity/child-protection-system/overview/?lang=en.

Glavna uprava za zaštitu djece specijalizirana je uprava u okviru Nacionalnog tijela za zaštitu prava djece i posvojenje.

Zadaće:

 • pripremiti i opravdati programe u području zaštite obitelji te sprečavanja i borbe protiv obiteljskog nasilja, kao i u području zaštite i promicanja prava djece,
 • pratiti poštovanje prava djece te središnjim ili lokalnim tijelima davati preporuke o mjerama koje treba poduzeti,
 • prikupljati i sažimati informacije o poštovanju načela i pravila utvrđenih Konvencijom o pravima djeteta koja je ratificirana Zakonom br. 18/1990, kako je naknadno izmijenjen i ponovno objavljen, te donijeti i poduzeti potrebne mjere za provedbu preporuka Odbora za prava djeteta,
 • koordinirati i metodološki usmjeravati aktivnosti službi zaduženih za sprečavanje odvajanja djeteta od roditelja i službi zaduženih za posebnu zaštitu djece te aktivnosti koje provode odbori za zaštitu djece,
 • pripremiti standarde, detaljna pravila i radne postupke za službe zadužene za sprečavanje odvajanja djeteta od roditelja i za osiguranje posebne zaštite djece i mladih te zaštite obitelji i žrtava obiteljskog nasilja, kao i za službe koje se bave počiniteljima nasilja,
 • pripremiti metodologiju za izdavanje dozvola te kriterije za ocjenjivanje službi zaduženih za sprečavanje odvajanja djeteta od roditelja, posebnu zaštitu djece i mladih te žrtava obiteljskog nasilja; te izdavati dozvole za te službe,
 • koordinirati i metodološki usmjeravati aktivnosti koje se provode radi potpore obitelji i pomoći žrtvama obiteljskog nasilja te usluge koje su im namijenjene.

Tijelo za jednakost

NACIONALNO VIJEĆE ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE (CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII - CNCD)

Adresa sjedišta:

Piata Valter Maracineanu br. 1-3, Sektor 1., 010155 Bukurešt

Telefon: (+40) (0)21 3126578; (+40) (0)21 3126579
Telefaks: (+40) (0)21 3126585
E-pošta: support@cncd.org.ro
Internetska stranica: https://www.cncd.ro/

Radno vrijeme za primanje stranaka:

od ponedjeljka do četvrtka: 8:00–16:30; petkom: 8:00–14:00

Adrese regionalnih ureda i Istraživačkog centra:

https://www.cncd.ro/contact/

Pregled institucije (pravna osnova, predstavljanje, organizacija, zadaće, pritužbe, postupci):

https://www.cncd.ro/ ,
https://www.cncd.ro/proiecte,
https://www.cncd.ro/despre-cncd-prezentare-generala/

Pravna osnova:

Nacionalno vijeće za borbu protiv diskriminacije djeluje na temelju Vladine uredbe br. 137/2000 o sprečavanju i sankcioniranju svih oblika diskriminacije, kako je ponovno objavljena

Predstavljanje institucije:

Nacionalno vijeće za borbu protiv diskriminacije (CNCD) samostalno je državno tijelo pod nadzorom Parlamenta koje provodi aktivnosti usmjerene na borbu protiv diskriminacije. U skladu s važećim nacionalnim zakonodavstvom te međunarodnim sporazumima kojih je Rumunjska stranka Vijeće je jamac poštovanja i primjene načela zabrane diskriminacije. Nacionalno vijeće za borbu protiv diskriminacije djeluje na temelju Vladine odluke br. 137/2000 o sprečavanju i sankcioniranju svih oblika diskriminacije, kako je ponovno objavljena.

1. Što pritužba mora sadržavati?

Pritužba mora sadržavati sljedeće obvezne podatke:

 • prezime i ime osobe koja podnosi pritužbu,
 • adresu na koju podnositelj pritužbe želi primiti odgovor; adresu na kojoj CNCD može kontaktirati podnositelja pritužbe radi davanja dodatnih informacija potrebnih za rješavanje predmeta,
 • telefonski broj na koji se može kontaktirati podnositelja pritužbe radi davanja dodatnih informacija,
 • predmet pritužbe, koji treba uključivati detaljan opis navodnog diskriminacijskog postupanja,
 • identifikacijske podatke osobe optužene za diskriminaciju (adresa, telefon, ako je moguće itd.) kako bi se tu osobu moglo pozvati pred Izvršni odbor CNCD-a ili radi daljnje istrage.

2. Što se događa nakon podnošenja pritužbe?

Pritužba se registrira te prosljeđuje na rješavanje Izvršnom odboru. Pritužba se može uputiti CNCD-u u roku od godinu dana od datuma navodnog diskriminacijskog postupanja ili od datuma kada je dotična osoba saznala za to. Navodno diskriminirana osoba može podnijeti zahtjev sudu za otklanjanje posljedica diskriminacijskog postupanja te vraćanje u stanje koje je prethodilo diskriminacijskom postupanju. Rok za rješavanje pritužbe jest 90 dana.

Izvršni odbor istražuje postojanje diskriminacijskog postupanja upućivanjem obvezujućeg poziva strankama bilo kojim sredstvima kojima se osigurava potvrda primitka. Nepojavljivanje stranaka ne utječe na rješavanje pritužbe. Kako bi se osiguralo pravilno donošenje odluke mogu se provesti dodatna istraživanja, uključujući saslušanje stranaka.

Podnositelj pritužbe mora dokazati postojanje diskriminacijskog postupanja, dok osoba optužena za diskriminaciju mora dokazati da predmetno postupanje ne predstavlja diskriminaciju.

Presuda (odluka Izvršnog odbora) dostavlja se u roku od 15 dana nakon donošenja odluke na sjednici Izvršnog odbora. Na odluku Izvršnog odbora stranke mogu uložiti žalbu sudu u roku od 15 dana nakon primitka odluke. Obje stranke oslobođene su plaćanja sudskih pristojbi.

3. Koje su sankcije za diskriminacijsko postupanje?

Diskriminacijsko postupanje kažnjava se:

 • opomenom,
 • novčanom kaznom u iznosu od 1 000 RON do 30 000 RON ako se diskriminacija odnosi na osobu,
 • novčanom kaznom u iznosu od 2 000 RON do 100 000 RON ako se diskriminacija odnosi na skupinu osoba ili zajednicu

NACIONALNA AGENCIJA ZA ROME

(AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ROMI – ANR)

Podaci za kontakt:

Ul. Splaiul Independentei br. 202, 8. kat, soba 23, Sektor 6., Bukurešt

Tel.: (+40) (0)21 3113048
Telefaks: (+40) (0)21 3113047
E-pošta: info@anr.gov.ro.
Internetska stranica: http://www.anr.gov.ro

Podaci za kontakt regionalnih i okružnih ureda:

http://www.anr.gov.ro/index.php/contact

Pregled institucije (misija, struktura, rezultati):

http://www.anr.gov.ro

Pravna osnova:

Vladina odluka br. 78/2004 o osnivanju Nacionalne agencije za Rome, odobrena kako je izmijenjena Zakonom br. 7/2005

U obavljanju funkcija utvrđenih člankom 3. Odluke br. 1703/2004 o organizaciji i funkcioniranju Nacionalne agencije za Rome, kako je naknadno izmijenjena i dopunjena, institucija obavlja sljedeće glavne zadaće:

 • izrađuje Vladine politike i strategije za zaštitu prava pripadnika romske manjine usporedno s drugim zadaćama predviđenima zakonodavnim aktima u svojem području djelovanja,
 • potiče i provodi mjere osposobljavanja u području borbe protiv diskriminacije Roma u okviru središnje i lokalne javne uprave,
 • potvrđuje nacrte zakona i drugih zakonodavnih akata relevantnih za prava i dužnosti pripadnika romske manjine,
 • prati primjenu nacionalnih i međunarodnih zakonodavnih akata o zaštiti romske manjine,
 • prima i pregledava zahtjeve i upućivanja primljena od institucija, organizacija ili pojedinaca te daje stručno mišljenje Agencije,
 • razvija sustav informiranja, osposobljavanja i stručnog savjetovanja za romsku manjinu,
 • analizira i ocjenjuje sve potencijalno diskriminirajuće učinke važećih propisa te aktivno radi na poboljšanju postojećeg pravnog okvira.

U okviru obavljanja svojih funkcija, Nacionalna agencija za Rome:

 • surađuje s ministarstvima, središnjim i lokalnim tijelima javne uprave, ostalim javnim institucijama te fizičkim i pravnim osobama,
 • surađuje s međuvladinim i nevladinim organizacijama u Rumunjskoj i inozemstvu,
 • prima stručne savjete i pomoć u Rumunjskoj i inozemstvu te koristi programe osposobljavanja i dodatnog osposobljavanja osoblja podložno proračunskim sredstvima ili drugim sredstvima dodijeljenima u Rumunjskoj ili inozemstvu u skladu sa zakonom,
 • pokreće, sudjeluje i promiče mjere, projekte i sektorske programe sa specijaliziranim nevladinim institucijama i organizacijama radi poboljšanja položaja Roma.

NACIONALNO TIJELO ZA OSOBE S INVALIDITETOM (AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI)

Adresa sjedišta:

Calea Victoriei br. 194
Bukurešt

Podaci za kontakt:

Tel.: (+40) (0)21 2125438; (+40) (0) 21 2125439; (+40) (0)21 3220976; (+40) (0)21 3226303; (+40) (0)213226304; (+40) (0)21 3207155
Telefaks: (+40) (0)21 2125443
E-pošta: registratura@anph.ro

Radno vrijeme za primanje stranaka:

od ponedjeljka do petka: 9:00–16:00 (za telefonske pozive)

Pregled institucije (struktura, zadaće, pravila organizacije i funkcioniranje):

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/en/about-us

Pravna osnova:

Nacionalno tijelo za osobe s invaliditetom specijalizirano je tijelo s pravnom osobnošću u okviru središnje javne uprave koje je podređeno Ministarstvu rada, obitelji, socijalne zaštite i starijih osoba.

Tijelo na središnjoj razini koordinira aktivnosti povezane s posebnom zaštitom osoba s invaliditetom i promicanjem njihovih prava; priprema politike, strategije i standarde za promicanje tih prava te prati primjenu relevantnih pravila i aktivnosti u pogledu posebne zaštite osoba s invaliditetom.

Zakonodavni akti kojima se utvrđuju prava osoba s invaliditetom:

Osobe s invaliditetom imaju pogodnosti koje su utvrđene odredbama:

 • Izvanredne Vladine odluke br. 86/2014 o uspostavi određenih mjera reorganizacije na središnjoj razini javne uprave te izmjeni i dopuni određenih zakonodavnih akata,
 • Vladine odluke br. 50/2015 o organizaciji, funkcioniranju i zadaćama Nacionalnog tijela za osobe s invaliditetom.

Tijelo za zaštitu podataka

NACIONALNO NADZORNO TIJELO ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

(AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL – ANSPDCP)

Adresa sjedišta:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru br. 28-30, Sektor 1., 010336 Bukurešt

Podaci za kontakt:

Tel.: (+40) (0)31 8059211; (+40) (0)31 8059212
Telefaks: (+40) (0)31 8059602
E-pošta: anspdcp@dataprotection.ro
Internetska stranica: https://www.dataprotection.ro

Radno vrijeme za primanje stranaka:

 • pisarnica Nacionalnog nadzornog tijela otvorena je za javnost od ponedjeljka do petka, 9:00–13:00,
 • sastanci sa strankama održavaju se od ponedjeljka do petka, 11:00–13:00.

Pregled institucije:

Nacionalno nadzorno tijelo za obradu osobnih podataka svoje aktivnosti provodi potpuno samostalno i objektivno. Tijelo prati i provjerava zakonitost obrade osobnih podataka koji su obuhvaćeni Zakonom br. 677/2001 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, kako je naknadno izmijenjen i dopunjen.

Cilj:

zaštititi temeljna prava i slobode pojedinaca, posebice pravo na privatnost te na obiteljski i privatni život u pogledu obrade osobnih podataka i slobodnog protoka takvih podataka.

Pravna osnova:

Zakon br. 102/2005 o uspostavi, organizaciji i funkcioniranju Nacionalnog nadzornog tijela za obradu osobnih podataka.

Zadaće (odabir):

 • prima i analizira prijave u pogledu obrade osobnih podataka,
 • odobrava obradu podataka u slučajevima utvrđenima zakonom,
 • kada utvrdi bilo kakvu povredu odredaba zakona, odlučuje o privremenoj obustavi ili prekidu obrade podataka i/ili djelomičnom ili potpunom brisanju obrađenih podataka te, prema potrebi, obavješćuje tijela kaznenog progona ili pokreće sudski postupak,
 • obavješćuje fizičke i/ili pravne osobe o potrebi ispunjavanja obveza i provođenja postupaka iz Zakona br. 677/2001,
 • vodi registar obrade osobnih podataka koji je dostupan javnosti,
 • prima i rješava pritužbe, upućivanja ili zahtjeve koje podnose pojedinci te ih obavješćuje o donesenom rješenju ili, prema potrebi, poduzetim mjerama,
 • provodi prethodne provjere ako voditelj obrade obrađuje osobne podatke koji bi mogli predstavljati posebne rizike za prava i slobode osoba,
 • provodi istrage po službenoj dužnosti ili na temelju primljenih pritužbi ili upućivanja,
 • daje preporuke i mišljenja o svakom pitanju povezanom sa zaštitom temeljnih prava i sloboda u pogledu obrade osobnih podataka na zahtjev bilo koje osobe, javnog tijela ili tijela javne uprave.

Postupak primanja i rješavanja pritužbi, upućivanja i zahtjeva

Osobe čiji se osobni podaci obrađuju i koje smatraju da su njihova prava na temelju Zakona br. 677/2001 povrijeđena mogu se obratiti Nadzornom tijelu ako prije toga nije pokrenut nikakav sudski postupak u tom pogledu te nakon što su se obratili voditelju obrade protiv kojeg se podnosi pritužba.

Standardni obrasci koje osobe mogu upotrijebiti za podnošenje pritužbe ANSPDCP-u dostupni su na internetskoj stranici institucije.

Ostala specijalizirana tijela

DELEGIRANI SUDAC

(JUDECĂTORUL DELEGAT)

Pravna osnova:

Zakon br. 254 od 2. lipnja 2013. o izvršavanju kazni zatvora i mjera pritvora koje sudska tijela izriču u kaznenim postupcima te Odluka br. 89/2014 Visokog sudskog vijeća o odobrenju Pravila organizacije rada sudaca zaduženih za nadzor izvršenja kazni zatvora.

Predstavljanje i uloga:

Delegirani suci u rumunjskom su sudskom sustavu pravosudni službenici. Svake im godine predsjednik Žalbenog suda delegira ovlasti nadzora za svaki zatvor u mjesnoj nadležnosti Žalbenog suda. Uloga suca zaduženog za nadzor izvršenja kazni zatvora jest nadgledati i pratiti zakonitost izvršenja takvih kazni. Sudac zadužen za zatvor koji obuhvaća centar za pritvor i preventivno zadržavanje ili samo centar za preventivno zadržavanje isto tako nadgleda i prati zakonitost provedbe preventivnih mjera koje uključuju oduzimanje slobode. Istovremeno, sudac osigurava poštovanje zakonskih prava osoba koje služe zatvorsku kaznu.

Pritužbe:

 1. Osuđenik može, u roku od tri dana nakon što je obaviješten o odluci kojom se utvrđuju uvjeti izdržavanja kazne zatvora, sucu zaduženom za nadzor izvršenja kazni zatvora podnijeti pritužbu u vezi s tim uvjetima (članak 39. stavak 3. Zakona br. 254/2013).
 2. Osuđenik može, u roku od tri dana nakon što je obaviješten o odluci odbora kojom se izmjenjuju uvjeti izdržavanja kazne zatvora, sucu zaduženom za nadzor izvršenja kazni zatvora podnijeti pritužbu u vezi s tom odlukom (članak 40. stavak 11. Zakona br. 254/2013).
 3. Osuđenik može, u roku od deset dana nakon što je saznao za odluku zatvorske uprave u pogledu mjera ostvarenja prava predviđenih tim zakonom, sucu zaduženom za nadzor izvršenja kazni zatvora podnijeti pritužbu u vezi s tim mjerama (članak 56. stavak 2. Zakona br. 254/2013).
 4. Osuđenik može, u roku od tri dana nakon što je obaviješten o odluci stegovnog odbora kojom se određuje stegovna kazna, sucu zaduženom za nadzor izvršavanja kazni zatvora podnijeti pritužbu u vezi s tom odlukom (članak 104. stavak 1. Zakona br. 254/2013).

Pritvorenik može, u roku od tri dana nakon što je obaviješten o odluci odbora kojom se izmjenjuju uvjeti pritvora, sucu zaduženom za nadzor mjera koje uključuju oduzimanje slobode podnijeti pritužbu u vezi s tom odlukom (članak 153. stavak 8. Zakona br. 254/2013).

GLAVNI INSPEKTORAT ZA IMIGRACIJU

(INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI)

Adresa sjedišta:

Strada Lt. col. Marinescu C-tin br. 15A, Sektor 5., Bukurešt

Tel.: (+40) (0)21 4109940

Telefaks: (+40) (0)21 4107501

E-pošta: igi@mai.gov.ro i document.igi@mai.gov.ro –adresa namijenjena isključivo za slanje preslike osobne iskaznice

Adrese različitih uprava Glavnog inspektorata za imigraciju:

https://igi.mai.gov.ro/contact/

Regionalne jedinice Glavnog inspektorata za imigraciju:

https://igi.mai.gov.ro/en/contact-en/

Predstavljanje institucije:

Glavni inspektorat za imigraciju osnovan je i djeluje kao specijalizirano tijelo središnje javne uprave. To je javna institucija s pravnom osobnošću koja je podređena Ministarstvu uprave i unutarnjih poslova (Ministerul Administrației și Internelor).

Cilj:

Glavni inspektorat za imigraciju, uspostavljen u okviru reorganizacije rumunjskog Ureda za imigraciju (Oficiul Român pentru Imigrări), obavlja zakonske zadaće provedbe rumunjskih politika u području imigracije, azila i integracije stranaca te provedbe povezanog zakonodavstva.

Glavni inspektorat za imigraciju javna je služba koja služi interesima pojedinaca i zajednice te podupire državne institucije isključivo na temelju zakona i u skladu s njime.

Pravna osnova:

Organizacijska struktura i dužnosti Glavnog inspektorata za imigraciju utvrđene su u Vladinoj odluci br. 639 od 20. lipnja 2007., kako je naknadno izmijenjena i dopunjena.

Inspektorat se sastoji od središnjih uprava, službi i drugih funkcionalnih tijela, regionalnih centara za prihvat tražitelja azila i obradu njihovih zahtjeva, regionalnih prihvatnih centara za strance koji su pritvoreni te tijela na okružnoj razini.

U obavljanju dužnosti Glavni inspektorat za imigraciju surađuje s tijelima Ministarstva uprave i unutarnjih poslova te drugim državnim institucijama kao i s nevladinim organizacijama i stranim građanima uključenima u aktivnosti povezane s migracijama i humanitarnom zaštitom. U skladu sa zakonodavstvom sklapa sporazume s usporedivim institucijama u inozemstvu i međunarodnim organizacijama.

Više informacija o kategorijama građana EU-a i izvan EU-a, azilu i imigraciji, zakonodavstvu te programima i strategijama Glavnog inspektorata za imigraciju dostupno je na internetskoj stranici institucije.

INSPEKTORAT RADA

(INSPECȚIA MUNCII)

Adresa institucije:

Ul. Matei Voievod br. 14, Sektor 2., Bukurešt

Tel.: (+40) (0)21 3027030

Telefaks: (+40) (0)21 3027064; +40 21 2520097

E-pošta: comunicare@inspectiamuncii.ro

Adresa e-pošte za slanje preslike osobne iskaznice: copiedoc@inspectiamuncii.ro

Internetska stranica: https://www.inspectiamuncii.ro/

Radno vrijeme Inspektorata rada

od ponedjeljka do četvrtka: 8:00–16:30

petkom: 8:00–14:00

Predstavljanje institucije:

Inspektorat rada specijalizirano je tijelo središnje javne uprave koje je podređeno Ministarstvu rada, obitelji, socijalne zaštite i starijih osoba. Njegovo sjedište je u općini Bukurešt.

Institucija ima pravnu osobnost i obavlja ulogu državnog tijela koje provodi kontrolu u području radnih odnosa, zaštite zdravlja i sigurnosti na radu te nadzora tržišta.

Cilj institucije:

Inspektorat rada odgovoran je za osiguranje socijalne zaštite na radnom mjestu u skladu s člankom 41. rumunjskog Ustava, kako je ponovno objavljen, Konvencijom Međunarodne organizacije rada br. 81/1947 o inspekciji rada u industriji i trgovini, kako je ratificirana Odlukom Državnog vijeća br. 284/1973, te Konvencijom Međunarodne organizacije rada br. 129/1969 o inspekciji rada u poljoprivredi, kako je ratificirana Odlukom Državnog vijeća br. 83/1975.

Pravna osnova:

Institucija je osnovana i organizirana na temelju:

 • Zakona br. 108/1999, kako je naknadno izmijenjen i dopunjen te ponovno objavljen,
 • Vladine odluke br. 1377/2009, kako je naknadno izmijenjena i dopunjena.

Sljedeća su tijela podređena Inspektoratu rada:

Informacije o pritužbama koje se mogu podnijeti Inspektoratu rada dostupne su na internetskoj stranici institucije.

Informacije od javnog interesa dostupne su na internetskoj stranici institucije.

NACIONALNA AGENCIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE

(AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ - ANOFM)

Adresa sjedišta:

Strada Avalanșei br. 20-22, Sektor 4., 040305 Bukurešt

Radno vrijeme:

od ponedjeljka do četvrtka: 8:00–16:30

petkom: 8:00–14:00

Primanje stranaka:

Termini za sastanak s predsjednikom Nacionalne agencije za zapošljavanje svaki su prvi ili treći utorak u mjesecu od 11:00 do 12:00. Za zakazivanje sastanka nazovite (+40) (0)21 3039831

Internetska stranica: https://www.anofm.ro/index.html?agentie=ANOFM&page=0

E-pošta: anofm@anofm.ro

Informacije o internetskim stranicama okružnih podružnica Nacionalne agencije za zapošljavanje dostupne su na internetskoj stranici institucije.

Predstavljanje institucije:

Agencija pruža niz usluga koje, među ostalim, uključuju strukovno savjetovanje i programe strukovnog osposobljavanja, usluge savjetovanja prije otpuštanja, stažiranje, savjete o pokretanju poslovanja, subvencioniranje zapošljavanja osoba u nepovoljnom položaju te davanje povoljnih zajmova za stvaranje radnih mjesta.

Usluge pruža i nezaposlenim osobama i poduzećima.

Njezin je glavni cilj povećati stopu zaposlenosti i tako smanjiti nezaposlenost.

Pravna osnova:

– Zakon br. 202 o organizaciji i funkcioniranju Nacionalne agencije za zapošljavanje,

– Vladina odluka br. 1610 o statutu Nacionalne agencije za zapošljavanje (ANOFM).

Glavni su ciljevi Nacionalne agencije za zapošljavanje:

 • institucionalizirati socijalni dijalog u području zapošljavanja i strukovnog osposobljavanja,
 • primijeniti strategije u području zapošljavanja i strukovnog osposobljavanja,
 • primijeniti mjere socijalne zaštite za nezaposlene osobe.

Više informacija dostupno je na internetskoj stranici institucije.

NACIONALNA AGENCIJA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

(AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI - ANPM)

Sjedište:

Splaiul Independenței br. 294, Blok B, Sektor 6., 060031 Bukurešt

Tel.: (+40) (0)21 2071101; (+40) (0)21 2071102

Telefaks: (+40) (0) 21 2071103

E-pošta: office@anpm.ro

Internetska stranica: http://www.anpm.ro/

Radno vrijeme:

od ponedjeljka do četvrtka: 8:00–16:30

petkom: 8:00–14:00

Predstavljanje institucije:

Nacionalna agencija za zaštitu okoliša specijalizirana je institucija središnje javne uprave koja je podređena Ministarstvu zaštite okoliša. Na temelju Vladine odluke br. 1000 od 17. listopada 2012. o reorganizaciji i funkcioniranju Nacionalne agencije za zaštitu okoliša i podređenih javnih institucija, Agencija je ovlaštena za provedbu politika i zakonodavstva u području zaštite okoliša.

Cilj:

Nacionalna agencija za zaštitu okoliša djeluje u okviru europske i međunarodne suradnje radi zaštite načela i provedbe zakonodavstva u području zaštite okoliša.

Zadaće Nacionalne agencije za zaštitu okoliša jesu sljedeće:

 • osigurati strateško planiranje u području zaštite okoliša,
 • pratiti okolišne čimbenike,
 • davati odobrenja za djelatnosti koje imaju utjecaj na okoliš,
 • provoditi zakonodavstvo i politike u području zaštite okoliša na nacionalnoj i lokalnoj razini,
 • podnositi izvješća Europskoj agenciji za okoliš o sljedećem: kakvoća zraka, klimatske promjene, zaštićena područja te onečišćenje tla i vode.

Pritužbe se evidentiraju u skladu s Vladinom odlukom br. 27/2002 o uređenju rješavanja pritužbi, kako je odobrena Zakonom br. 233/2002, a mogu se poslati e-poštom na office@anpm.ro.

Anonimne pritužbe ili pritužbe koje ne sadržavaju identifikacijske podatke ne uzimaju se u obzir te se odbacuju.

NACIONALNO TIJELO ZA ZAŠTITU POTROŠAČA

(AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR - ANPC)

Adresa:

Bulevardul Aviatorilor br. 72, Sektor 1., 011865 Bukurešt

E-pošta: cabinet@anpc.ro

Radno vrijeme:

od ponedjeljka do četvrtka: 8:00–16:30

petkom: 8:00–14:00

Pravna osnova:

 • Vladina odluka br. 700/2012 o organizaciji i funkcioniranju Nacionalnog tijela za zaštitu potrošača.

Zadaće Nacionalnog tijela za zaštitu potrošača uključuju:

 1. suradnju – zajedno s drugim specijaliziranim tijelima središnje i lokalne javne uprave zaduženima za relevantno područje te s nevladinim tijelima za zaštitu potrošača – u pripremi strategije za zaštitu potrošača, pri čemu osigurava njezinu usklađenost sa strategijom EU-a;
 2. usklađivanje nacionalnog pravnog okvira s propisima EU-a u području zaštite potrošača;
 3. podnošenje Vladi na odobrenje i donošenje nacrta zakonodavnih akata u području zaštite potrošača koji se odnose na proizvodnju, pakiranje, označivanje, očuvanje, skladištenje, prijevoz, uvoz i stavljanje na tržište proizvoda; koji se odnose na pružanje usluga, uključujući financijske usluge; te koje se odnose na zabranu nerazmjernih kazni za kršenje ugovora između stranaka i pružatelja javnih usluga te drugih usluga od općeg interesa kako se ne bi ugrozilo život, zdravlje i sigurnost potrošača ili utjecalo na njihova legitimna prava i interese;
 4. pripremu, zajedno s drugim specijaliziranim tijelima javne uprave, postupaka u pogledu ciljeva, uvjeta i metoda suradnje u provođenju aktivnosti zaštite potrošača.

Popis svih dužnosti Nacionalnog tijela za zaštitu potrošača dostupan je na internetskoj stranici institucije.

Prijave i pritužbe

Potrošači mogu poslati prijave i pritužbe sjedištima regionalnih/okružnih komesarijata za zaštitu potrošača ili Komesarijatu za zaštitu potrošača u općini Bukurešt, ovisno o nadležnosti u kojoj gospodarski subjekt koji je predmet pritužbe obavlja svoju djelatnost.

Za podnošenje prijave/pritužbe potrebno je pristupiti poveznici INFO pritužbe, gdje možete pronaći više o postupku za podnošenje pritužbi i podatke za kontakt regionalnih i okružnih komesarijata za zaštitu potrošača.

U skladu s relevantnim zakonskim odredbama, pritužbe i prijave moraju se podnijeti u pisanom ili elektroničkom obliku i mogu se podnijeti osobno.

Pritužbe se mogu podnijeti u elektroničkom obliku na ovoj internetskoj stranici.

Pritužba ili prijava mora se podnijeti u ime podnositelja pritužbe ili prijave.

Pritužba/prijava rješava se u zakonskom roku (u skladu s Vladinom odlukom br. 27/2002), pod uvjetom da su priloženi svi potrebni popratni dokumenti, tj., prema potrebi, račun za porezne svrhe, blagajnički račun ili drugi račun, ugovor ili potvrda o jamstvu ili ostali dokumenti.

Komesarijati rješavaju samo pritužbe koje ispunjavaju prethodno navedene uvjete. U suprotnom se odbacuju zbog nepotpunih informacija.

NACIONALNI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

(CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE - CNAS)

Adresa:

Calea Călărașilor br. 248, Bl. S19, Sektor 3., 030634 Bukurešt

Internetska stranica: http://www.cnas.ro/

E-pošta: relpubl1@casan.ro

Tel.: (+40) (0) 37-2309236

Telefaks: (+40) (0) 37-2309165

Predstavljanje institucije:

Nacionalni zavod za zdravstveno osiguranje (CNAS) samostalna je javna institucija od nacionalnog interesa koja ima pravnu osobnost. Njegova je nadležnost osigurati dosljedno i usklađeno funkcioniranje sustava socijalnog zdravstvenog osiguranja u Rumunjskoj.

Pravna osnova:

 • Izvanredna vladina odluka br. 150/20 iz studenoga 2002.,
 • Izvanredna vladina odluka br. 180/2000,
 • Zakon br. 145/1997.

Ciljevi:

razvijati i održavati sustav socijalnog zdravstvenog osiguranja u kojem se poštuju prava osiguranih osoba i ispunjavaju njihove potrebe.

Opći ciljevi:

 • zaštititi osigurane osobe od troškova zdravstvene skrbi u slučaju bolesti ili nesreće,
 • osigurati da su osigurane osobe osigurane na univerzalnoj, pravičnoj i nediskriminacijskoj osnovi u skladu s učinkovitom uporabom rumunjskog Jedinstvenog fonda za socijalno zdravstveno osiguranje.

Posebni ciljevi:

 • osigurati pristup zdravstvenim uslugama, lijekovima i medicinskim proizvodima,
 • osigurati pravičnu i nediskriminacijsku zaštitu u skladu s učinkovitom uporabom rumunjskog Jedinstvenog fonda za socijalno zdravstveno osiguranje,
 • povećati razinu zadovoljstva osiguranih osoba u pogledu kvalitete usluga,
 • poboljšati informiranje osiguranih osoba.

TRAJNO IZBORNO TIJELO

(AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ)

Adresa sjedišta:

Ul. Stavropoleos br. 6, Sektor 3., 030084 Bukurešt

Tel.: (+40) (0)21-3100824

Internetska stranica: https://www.roaep.ro/prezentare/en/

E-pošta: comunicare@roaep.ro

Predstavljanje institucije:

Trajno izborno tijelo samostalno je upravno tijelo s pravnom osobnošću koje ima opće ovlasti u izbornim pitanjima. Njegova je misija osigurati organizaciju i provedbu izbora i referenduma te osigurati da je financiranje političkih stranaka i izbornih kampanja u skladu s Ustavom i relevantnim zakonodavstvom te međunarodnim i europskim standardima.

Pravna osnova:

 • Odluka br. 4 od 22. lipnja 2016. o odobrenju pravila organizacije i funkcioniranja Trajnog izbornog tijela i Centra za „izborne stručnjake”,
 • Zakon br. 334/2006 o financiranju aktivnosti političkih stranaka i izbornih kampanja, kako je ponovno objavljen,
 • Zakon br. 208/2015 o izborima za Senat i Zastupnički dom te organizaciji i funkcioniranju Trajnog izbornog tijela, kako je naknadno izmijenjen i dopunjen.

Ciljevi:

 • osigurati održavanje redovitih, slobodnih i poštenih izbora uz učinkovitu i transparentnu uporabu ljudskih, financijskih i gospodarskih resursa,
 • osigurati pravilno i transparentno financiranje političkih stranaka i izbornih kampanja,
 • osigurati integrirani pristup upravljanju izborima.

Funkcije (popis nije cjelovit):

 • strateška funkcija: osigurati uspostavu sektorskih ciljeva u svojem području djelovanja,
 • regulatorna funkcija: osigurati pripremu i podnošenje na odobrenje zakonodavnog okvira potrebnog za obavljanje strateških dužnosti u izbornim pitanjima te pripremu i odobrenje standarda i obveznih tehničkih pravila za sva tijela zadužena za izborna pitanja,
 • upravljačka funkcija: osigurati organizaciju i koordinaciju aktivnosti i resursa potrebnih za provođenje izbornih postupaka,
 • funkcija državnog tijela: osigurati praćenje i primjenu propisa na nacionalnoj razini koji se posebno odnose na izborni sustav i pravila utvrđena radi modernizacije rumunjskog izbornog sustava te osigurati njegovu međusobnu povezanost s izbornim sustavima drugih zemalja EU-a,
 • kontrolna funkcija: osigurati provjere usklađenosti sa zakonom i primjenu kazni na temelju zakona, ako je primjenjivo.

Informacije o ostalim funkcijama dostupne su ovdje.

Zadaće (popis nije cjelovit):

 • pripremiti prijedloge u pogledu logistike povezane s održavanjem izbora koje šalje Vladi i predmetnim lokalnim tijelima te pratiti provedbu prijedloga,
 • pratiti metodu određivanja područja izbornih jedinica te odabrati prostore za biračka mjesta i lokacije biračkih ureda,
 • pratiti pravodobno opremanje i opskrbljivanje biračkih mjesta standardnim glasačkim kutijama i glasačkim kabinama, pečatima i jastučićima za pečate, spremnicima u kojima se prenose glasački listići itd. te pratiti čuvanje takve opreme i materijala između izbora,
 • pratiti metodu osiguravanja da su sredstva potrebna za postupno pružanje logistike povezane s održavanjem izbora pravodobno dostupna,
 • pratiti sigurnost biračkih mjesta, glasačkih listića te ostalih dokumenata i materijala potrebnih za izbore,
 • pratiti pripremu i ispis stalnih popisa birača,
 • pratiti i kontrolirati ažuriranje registra birača.

Informacije o ostalim zadaćama dostupne su ovdje.

RUMUNJSKI INSTITUT ZA LJUDSKA PRAVA

(INSTITUTUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE OMULUI - IRDO)

Adresa:

B-dul Nicolae Bălcescu br. 21, Sektor 1., Bukurešt

Tel.: (+40) (0)21-3114921

Internetska stranica: https://irdo.ro/english/index.php

E-pošta: office@irdo.ro

Predstavljanje institucije:

Rumunjski institut za ljudska prava (IRDO) neovisna je nacionalna institucija koja je, u skladu sa zakonom o njegovu osnivanju, ovlaštena obavljati zadaće u području istraživanja, osposobljavanja, širenja informacija i pružanja stručnih savjeta. Tim se zakonom isto tako pružaju jamstva neovisnosti i nepristranosti u skladu s kriterijima koje su utvrdili Ujedinjeni narodi i Vijeće Europe, a koji preporučuju osnivanje takvih institucija u svakoj demokratskoj državi.

U provođenju svih svojih posebnih zadaća u području istraživanja, osposobljavanja, širenja informacija i pružanja stručnih savjeta, Rumunjski institut za ljudska prava stalno uzima u obzir pravila i standarde utvrđene međunarodnim ugovorima u pogledu ljudskih prava i relevantnu sudsku praksu međunarodnih sudova.

Štoviše, Rumunjski institut za ljudska prava ima izabrane predstavnike u nizu međunarodnih tijela posvećenih promicanju i zaštiti ljudskih prava.

Usluge Instituta dostupne su svima kojima su potrebne. Tekstovi osnovnih dokumenata i bibliografska upućivanja distribuiraju se besplatno ili samo uz naplatu troškova reprodukcije.

Institut mogu angažirati znanstvene institucije ili tijela za provođenje specijalističkog istraživačkog rada te je dostupan za pripremu mišljenja na zahtjev specijaliziranih foruma u Rumunjskoj i inozemstvu. Naknade za takve usluge utvrđuje uprava Instituta.

Pravna osnova:

Zakon br. 9/1991 o osnivanju Rumunjskog instituta za ljudska prava.

Cilj:

Institut je nadležan osigurati da su javna tijela, nevladine organizacije i rumunjski građani dobro informirani o pitanjima povezanima s ljudskim pravima te o tome kako su ljudska prava zajamčena u drugim zemljama, posebice onima koje sudjeluju u Konferenciji o sigurnosti i suradnji u Europi.

Istodobno, Institut nastoji podići razinu osviještenosti međunarodnih tijela – i šire javnosti u inozemstvu – o praktičnim rješenjima za osiguranje poštovanja i zaštite ljudskih prava u Rumunjskoj.

Aktivnosti Rumunjskog instituta za ljudska prava:

 1. uspostavlja, održava i za sve korisnike upravlja dokumentacijskim centrom koji sadržava tekstove međunarodnih konvencija, zakona, dokumenata, studija i publikacija o ljudskim pravima te bibliografska upućivanja;
 2. informira javna tijela, nevladine organizacije i građane, posebice podizanjem svijesti o međunarodnim dokumentima, praksama i namjenama u području ljudskih prava, uključujući, prema potrebi, prijevode;
 3. organizira programe osposobljavanja koji su posebno prilagođeni potrebama osoba s posebnim odgovornostima u području zaštite ljudskih prava ili su oblikovani radi podizanja razine osviještenosti o pitanjima ljudskih prava u široj javnosti;
 4. pruža informacije, redovito ili na zahtjev, o naporima koje Vlada i nevladina tijela u Rumunjskoj poduzimaju u promicanju i zaštiti ljudskih prava te o sličnim naporima u drugim zemljama, kao i o međunarodnim obvezama koje je preuzela Rumunjska i načinu na koji se te obveze ispunjavaju;
 5. dostavlja dokumente parlamentarnim odborima, na zahtjev, o aspektima ljudskih prava na koje se odnose nacrti propisa te o drugim pitanjima koje razmatra Parlament;
 6. provodi istraživanja raznih aspekata promicanja i poštovanja ljudskih prava u Rumunjskoj i inozemstvu;
 7. objavljuje bilten o ljudskim pravima i osigurava njegovu široku distribuciju, uključujući prijevode na druge jezike;
 8. organizira ispitivanja javnog mnijenja o različitim pitanjima povezanima sa zaštitom ljudskih prava u Rumunjskoj.

Više informacija o Rumunjskom institutu za ljudska prava dostupno je na internetskoj stranici institucije.

Posljednji put ažurirano: 23/08/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.