Nacionalni sudovi i druga, nepravosudna tijela

Slovenija

Sadržaj omogućio
Slovenija

Nacionalni sudovi

http://www.sodisce.si/sodisca/sodni_sistem/seznam_sodisc/

Ustavni sud Republike Slovenije (Ustavno sodišče Republike Slovenije)
Beethovnova ulica 10
1001 Ljubljana
p. p. 1713
Tel.: + 386 (01) 477 64 00; + 386 (01) 477 64 15
E-adresa: info@us-rs.si

Upravni sud Republike Slovenije (Upravno sodišče Republike Slovenije)
Fajfarjeva 33
1000 Ljubljana
Tel.: + 386 (01) 47 00 100
Faks: + 386 (01) 47 00 150
E-adresa: urad.uprlj@sodisce.si

Vanjski odjel Suda u Mariboru
Tel.: + 386 (02) 230 20 30
Faks: + 386 (02) 230 20 48
E-adresa: oddelek.uprmb@sodisce.si

Vanjski odjel Suda u Novoj Gorici
Tel.: + 386 (05) 33 55 200
Faks: + 386 (05) 33 55 221
E-adresa: oddelek.uprng@sodisce.si

Vanjski odjel Suda u Celju
Tel.: + 386 (03) 42 75 380
Faks: + 386 (03) 42 75 388
E-adresa: oddelek.uprce@sodisce.si

Nacionalne institucije za zaštitu ljudskih prava

Vidjeti odjeljak o pučkom pravobranitelju.

Pučki pravobranitelj

Funkcija pučkog pravobranitelja u Sloveniji uspostavljena je kako bi se osigurala opća zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda. Pučki pravobranitelj, njegova četiri zamjenika ili njegovi pomoćnici zaprimaju zahtjeve od osoba koje smatraju da su ljudsko pravo ili temeljna sloboda povrijeđeni odlukom javnog tijela, tijela lokalne samouprave ili pravne osobe javnog prava. Pučki pravobranitelj djeluje na temelju Zakona o pučkom pravobranitelju iz 1994. (Zakon o Varuhu človekovih pravic).

Pučki pravobranitelj može:

  • upozoriti počinitelja povrede da ispravi ili prestane činiti nepravilnost ili
  • čak predložiti da se dodijeli naknada štete,
  • u vaše ime i uz vaše odobrenje podnijeti zahtjev Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti određenih odredaba ili akata ili
  • podnijeti ustavnu tužbu na temelju povrede određenog prava,
  • vladi ili parlamentu predložiti izmjenu zakona i drugih odredaba,
  • svim tijelima za koje je odgovoran predložiti da poboljšaju svoje funkcioniranje i odnose sa strankama,
  • svakome dati svoje mišljenje o određenom predmetu povrede prava i sloboda, neovisno o vrsti postupka ili fazi ispitivanja predmeta pred dotičnim tijelom.

Pučki pravobranitelj ne može djelovati ni ispravljati povrede ili nepravilnosti umjesto relevantnog državnog tijela, tijela lokalne samouprave ili pravne osobe javnog prava.

Stranka koja je počinila povredu ili nepravilnost isto je tako odgovorna za njezino ispravljanje. Pučki pravobranitelj ne može ispitivati predmete koje rješavaju sudovi, osim u iznimnim slučajevima.

Pučki pravobranitelj na temelju zakona nema nikakve ovlasti u privatnom sektoru, zbog čega ne može intervenirati, na primjer, u predmetima u kojima je prava prekršilo privatno društvo. U takvim slučajevima može izvršiti pritisak na državna tijela, tijela lokalne samouprave ili pravne osobe javnog prava koji nadziru rad dotičnog privatnog društva ili pojedinca.

Pučki pravobranitelj, u suradnji s nevladinim i humanitarnim organizacijama, nadzire i objekte za pritvor i postupanje s osobama koje su u pritvoru ili čija je sloboda ograničena.

Pučki pravobranitelj ima ovlast pratiti, upozoravati i savjetovati, ali nema ovlast donositi službene odluke.

Pučki pravobranitelj organizira i angažira zagovornike maloljetnika koji su članovi dobrovoljne mreže i koji svim maloljetnicima osiguravaju jednak pristup uslugama zagovornika.

Svrha je zagovornika maloljetnicima pomoći da izraze svoje mišljenje u svim postupcima u koje su uključeni te to mišljenje proslijediti nadležnim tijelima i organizacijama koji odlučuju o njihovim pravima i povlasticama. Zagovornik nije pravni zastupnik maloljetnika. Njegova pomoć uključuje psihosocijalnu potporu, razgovor s maloljetnikom o njegovim željama, osjećajima i mišljenjima, upoznavanje maloljetnika s postupcima i poduzetim radnjama na primjeren način, pronalaženje najboljeg rješenja zajedno s maloljetnikom te pratnja maloljetnika pred tijelima i institucijama koji odlučuju o njegovim pravima i povlasticama.

Podaci za kontakt:

Pučki pravobranitelj Republike Slovenije

Dunajska cesta 56 (4. kat)
1109 Ljubljana
Telefon: 01 475 00 50
Besplatni telefon: 080 15 30
Telefaks: 01 475 00 40
E-adresa: info@varuh-rs.si
https://www.varuh-rs.si/

Specijalizirana tijela za zaštitu ljudskih prava

  • Pravobranitelj za djecu (Varuh otrokovih pravic)

Dio je institucije pučkog pravobranitelja i specijalizirani zamjenik pučkog pravobranitelja.

  • Zagovornik načela jednakosti (Zagovornik načela enakosti)

Zagovornik načela jednakosti nastoji spriječiti i ukloniti diskriminaciju u Sloveniji.

INICIJATIVE (PRITUŽBE): postupa na temelju vaših inicijativa ili pritužbi u predmetima navodne diskriminacije. Izdaje pravno neobvezujuće mišljenje o tome jeste li u određenoj situaciji diskriminirani, odnosno postupa li se prema vama nejednako zbog osobnih okolnosti. Istovremeno daje preporuke počiniteljima povreda o tome kako ih ispraviti te o razlozima i posljedicama takvih povreda. Na taj način svojim djelovanjem nastoji neslužbeno ispraviti povrede i pomoći u poboljšanju buduće prakse. Međutim, ako se problem ne može riješiti na taj način, može predložiti da inspektorati pokrenu kazneni progon. Postupci pred zagovornikom načela jednakosti besplatni su i povjerljivi.

POMOĆ: nudi pomoć u pogledu pravne zaštite protiv diskriminacije u drugim postupcima, na primjer pružanjem savjeta o tome koja su vam pravna sredstva raspoloživa i kako ih iskoristiti pred drugim državnim tijelima.

SAVJETI: možete ga zatražiti za mišljenje o tome predstavlja li vaše postupanje ili bi moglo predstavljati diskriminaciju te savjet o tome kako postupiti da bi se diskriminacija izbjegla i učinkovitije očuvalo pravo na jednako postupanje.

INFORMACIJE: pruža opće informacije o pitanju diskriminacije i stanju u tom području u Sloveniji.

Podaci za kontakt:

Zagovornik načela jednakosti (Zagovornik načela enakosti)
Železna cesta 16, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 / 473 55 31
E-adresa: gp@zagovornik-rs.si
http://www.zagovornik.si/

Sve osnovne informacije na prethodno navedenoj internetskoj stranici dostupne su i na engleskom, francuskom, njemačkom, talijanskom, mađarskom, srpskom, bosanskom, albanskom i romskom jeziku.

http://www.zagovornik.gov.si/si/o-zagovorniku/kdo-je-zagovornik/index.html

http://www.zagovornik.gov.si/si/o-zagovorniku/osebna-izkaznica/index.html

  • Povjerenik za informacije

Povjerenik za informacije odlučuje o prijavama u vezi s povredama prava na zaštitu osobnih podataka u skladu s odredbama okvirnog Zakona o zaštiti osobnih podataka iz 2004. (Zakon o varstvu osebnih podatkov) i sektorskih zakona kojima su uređena posebna pitanja povezana s osobnim podacima, npr. Zakon o osobnoj iskaznici (Zakon o osebni izkaznici). Djeluje i na vlastitu inicijativu (po službenoj dužnosti) ako utvrdi da je možda nastupila povreda prava na zaštitu osobnih podataka te prati određena područja bez uložene prijave. Inspekcije provode državni inspektori odgovorni za zaštitu osobnih podataka koje angažira povjerenik za informacije. Povjerenik za informacije može naložiti ispravak osobnih podataka, utvrditi povrede koje uključuju nezakonito pribavljanje ili obradu osobnih podataka te odrediti kazne (novčane kazne) nadzornicima za zaštitu osobnih podataka. Na njegove odluke može se uložiti upravna pritužba Upravnom sudu Republike Slovenije.

Podaci za kontakt:

Povjerenik za informacije
Zaloška 59
1000 Ljubljana
Telefon: 01 230 97 30
Telefaks: 01 230 97 78
E-adresa: gp.ip@ip-rs.si
https://www.ip-rs.si/
Posljednji put ažurirano: 16/12/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.