Nacionalni sudovi i druga, nepravosudna tijela

Španjolska

Sadržaj omogućio
Španjolska

Nacionalna pravosudna tijela

Nacionalne institucije za zaštitu ljudskih prava

Pučki pravobranitelj

Tijela za zaštitu ljudskih prava

Ostalo

Nacionalna pravosudna tijela

Ustavni sud (Tribunal Constitucional)

Suci i sudovi primarno su odgovorni za jamčenje temeljnih sloboda i ljudskih prava. Međutim, Ustavom se propisuje i poseban krajnji sustav zaštite tih prava: ustavna tužba (el recurso de amparo constitucional), koja se podnosi Ustavnom sudu. Ustavni sud vrhovni je tumač Ustava. To znači da kao viši sud štiti ustavna jamstva te je posljednji jamac temeljnih prava i sloboda iz Ustava.

Za bilo kakve upite Ustavnom se sudu može obratiti na četiri načina:

 • poštom na:
  Tribunal Constitucional
  Calle Domenico Scarlatti, 6
  28003 Madrid
  Španjolska
 • telefonom na broj +34 915508000
 • faksom: +34 915444088
 • elektroničkom poštom: buzon@tribunalconstitucional.es.

Za više informacija posjetite https://www.tribunalconstitucional.es/en i https://www.poderjudicial.es.

Nacionalne institucije za ljudska prava

Vidjeti odjeljak o pučkom pravobranitelju.

Pučki pravobranitelj

Pučki pravobranitelj institucija je koja štiti i brani temeljna prava i građanske slobode građana te u tu svrhu smije nadgledati aktivnosti tijela i agencija koje upravljaju javnim uslugama na cijelom državnom području, kao i španjolskih administrativnih ureda u inozemstvu koji vode brigu o španjolskim građanima.

Dužnost pučkog pravobranitelja trenutačno obavlja Francisco Fernandez Marugan.

Kada pučki pravobranitelj zaprimi pritužbe na nepravilno funkcioniranje pravosuđa, prosljeđuje ih državnom odvjetništvu radi istrage i donošenja primjerenih mjera u skladu sa zakonom ili ih upućuje Državnom sudbenom vijeću (Consejo General del Poder Judicial). Usto, vladi može uputiti preporuke u slučaju potrebe za uvođenjem zakonodavnih izmjena.

Pučki pravobranitelj ovlašten je za ulaganje žalbe na temelju protuustavnosti i kršenja prava i sloboda, kao i za pokretanje postupka habeas corpus.

Pučki pravobranitelj NE smije posredovati u sljedećim slučajevima:

 • kada nisu posredovala javna tijela
 • kada je riječ o sporu među pojedincima
 • kada je prošlo više od godinu dana otkad se građanin upoznao s činjenicama povezanima sa svojom pritužbom
 • kada je riječ o anonimnim pritužbama bez konkretnog zahtjeva podnesenima u lošoj vjeri ili čija obrada može nanijeti štetu zakonitim pravima treće osobe
 • kada je riječ o neslaganju sa sudskom odlukom.

Za obraćanje pučkom pravobranitelju nije potreban odvjetnik ili pravni zastupnik. Cijeli je postupak za građane besplatan.

Postupak počinje pritužbom. U pritužbi se uz obvezni potpis mora navesti ime i prezime, adresa za kontakt te opis činjenica povezanih s pritužbom, uz navođenje tijela na koje se pritužba odnosi.

Preporuča se da uz pritužbu bude priložen i preslik najvažnijih isprava povezanih s dotičnim problemom. Nakon što se pritužba razmotri, podnositelju pritužbe šalje se dopis s brojem pritužbe poželi li uvid u spis predmeta.

Pritužba se može podnijeti na bilo koji od navedenih načina:

 • putem interneta: pristup elektroničkom registru dostupan je na web-mjestu u rubrici „Presenta tu queja” (Podnesi pritužbu)
 • osobno: u središnjem uredu pučkog pravobranitelja u Calle Zurbano 42, Madrid. Radno vrijeme za građane je od ponedjeljka do petka od 9.00 do 14.00 i od ponedjeljka do četvrtka od 16.00 do 18.00 (u kolovozu je ured zatvoren u poslijepodnevnim satima)
 • poštom: poslati potpisanu pritužbu na sljedeću adresu:
  Defensor del Pueblo
  Calle Zurbano, 42
  28010 Madrid
  Španjolska
 • faksom: poslati potpisanu pritužbu na broj +34913081158.

Trebate li informaciju o Uredu ili želite uvid u status predmeta povezanog s vašom pritužbom, možete:

 • otići u središnji ured u Calle Zurbano 42, Madrid
 • poslati elektroničku poštu na: registro@defensordelpueblo.es
 • nazvati na telefonski broj:
  – 900101025 (samo iz Španjolske): besplatan broj za informacije o Uredu, čemu služi, koje su mu zadaće i kako se može poslati pritužba
  – +34 914327900: za informacije o statusu predmeta.
  Telefonske linije otvorene su:
  – 9.00 – 14.00 i 15.00 – 18.00, od ponedjeljka do petka
  – 9.00 – 14.00 i 16.00 – 18.00, petkom (osim u kolovozu u poslijepodnevnim satima).

Više informacija na https://www.defensordelpueblo.es

Tijela za zaštitu ljudskih prava

 • Pučki pravobranitelj za djecu

Pučki pravobranitelj štiti prava svih građana, neovisno o njihovoj dobi. Povrh toga, neke su autonomne zajednice osnovale institucije za zaštitu maloljetnih osoba.

Prema španjolskom zakonodavstvu maloljetne osobe pritužbe mogu podnijeti pučkom pravobranitelju ili drugim jednakovrijednim institucijama autonomnih zajednica.

 • Tijelo za ravnopravnost

Vijeće za promicanje ravnopravnosti i nediskriminaciju osoba na osnovi rasnog i etničkog podrijetla (Consejo para la promoción de la igualdad de trato y no discriminación de las personas por el origen racial y étnico)

Vijeće sačinjavaju različita državna, autonomna i lokalna tijela, predstavnici udruženja gospodarstvenika i sindikalnih organizacija, kao i neprofitnih organizacija koje djeluju u području promicanja ravnopravnosti i nediskriminacije osoba na osnovi rasnog i etničkog podrijetla.

Njegov je cilj promicanje načela ravnopravnosti i nediskriminacije osoba na osnovi rasnog i etničkog podrijetla u područjima poput obrazovanja, zdravlja te pristupa socijalnim naknadama, socijalnoj skrbi, stanovanju, zapošljavanju, izobrazbi itd. i općenito svakom dobru ili usluzi.

Vijeće ima četiri primarne zadaće:

 1. neovisno savjetovanje žrtava diskriminacije pri rješavanju njihovih pritužbi;
 2. objavljivanje autonomnih i nezavisnih istraživanja, istraga i izvješća;
 3. promicanje mjera koje doprinose ravnopravnosti i iskorjenjivanju diskriminacije sastavljanjem poticajnih preporuka i prijedloga;
 4. sastavljanje i odobravanje godišnjih izvješća o aktivnostima Vijeća te njihovo dostavljanje ministru za ravnopravnost.

Više informacija na https://igualdadynodiscriminacion.igualdad.gob.es i na https://igualdadynodiscriminacion.igualdad.gob.es/contactar/home.htm

 • Tijelo za zaštitu podataka

Španjolska agencija za zaštitu podataka (Agencia Española de Protección de Datos)

Španjolska agencija za zaštitu podataka neovisno je tijelo koje nadzire poštovanje propisa o zaštiti podataka i jamči zaštitu temeljnog prava na zaštitu osobnih podataka.

Španjolska agencija za zaštitu podataka prihvaća zahtjeve i prigovore građana te ih informira o pravima zajamčenima Organskim zakonom o zaštiti podataka. Usto, informira subjekte odgovorne za obrasce koji sadržavaju osobne podatke (poduzeća, institucije i tijela) te im pomaže u ispunjavanju uvjeta predviđenih zakonom.

U pogledu predmetnih osoba:

 • rješava njihove zahtjeve i prigovore
 • informira o pravima na temelju zakona
 • promiče medijske informativne kampanje.

U pogledu onih koji obrađuju podatke:

 • daje odobrenja u skladu sa zakonom
 • nalaže korektivne mjere
 • u slučaju kršenja zakona, naređuje prestanak obrade podataka i njihovo brisanje
 • izriče sankcije
 • zahtijeva potrebnu pomoć i informacije
 • odobrava međunarodni prijenos podataka.

Za bilo kakve upite, objašnjenja, prijedloge i pritužbe Španjolskoj agenciji za zaštitu podataka možete se obratiti na tri načina:

 • poštom na:
  Agencia Española de Protección de Datos
  Calle Jorge Juan, 6
  28001 Madrid
  Španjolska
 • telefonom na broj +34 912663517
 • elektroničkom poštom na ciudadano@agpd.es.

Za više informacija posjetite https://www.agpd.es/.

 • Druga specijalizirana tijela

Španjolski odbor predstavnika osoba s invaliditetom (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad)

Španjolski odbor predstavnika osoba s invaliditetom, poznatiji po svom akronimu CERMI, platforma je za predstavljanje, zaštitu i djelovanje španjolskih građana s invaliditetom. Više od tri i pol milijuna osoba i njihovih obitelji odlučili su se ujediniti u organizaciju kako bi ostvarili napredak u priznavanju svojih prava i živjeli kao punopravni građani s jednakim pravima i prilikama kao i drugi pripadnici društva.

Za bilo kakav savjet, CERMI-ju se možete obratiti na tri načina:

 • poštom na:
  Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
  Secretaría General
  Calle Recoletos, 1 Bajo
  28001 Madrid
  Španjolska
 • telefonom na broj +34 913601678
 • faksom: +34 914290317
 • elektroničkom poštom na cermi@cermi.es.

Za više informacija posjetite http://www.cermi.es/.

Kao i web-mjesto Državnog ureda za praćenje invalidnosti https://www.observatoriodeladiscapacidad.info.

Ured za azil i izbjeglice (Oficina de Asilo y Refugio, OAR)

Ured za azil i izbjeglice dio je Ministarstva unutarnjih poslova zadužen za sastavljanje prijedloga za odobravanje ili odbijanje daljnjeg boravka u Španjolskoj u skladu sa zakonodavstvom kojim se regulira pravo na azil.

Povrh ove, obavlja i sljedeće zadaće:

 • provjerava i obrađuje spise u svrhu utvrđivanja država odgovornih za provjeru zahtjeva za azil u skladu s važećim međunarodnim sporazumima
 • pregledava i rješava sve zahtjeve za azil podnesene na graničnim prijelazima, na državnom području i u španjolskim diplomatskim predstavništvima u inozemstvu.

Za više informacija obratite se:

 • poštom na:
  Oficina de Asilo y Refugio
  Calle Pradillo, 40
  28002 Madrid
  Španjolska
 • telefonom na broj +34 915372170.

Za više informacija obratite se odgovarajućem odjelu Ministarstva unutarnjih poslova.

Glavno tajništvo kaznenih ustanova (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias)

Kaznene ustanove neizbježan su dio sigurnosne i socijalne politike svake zemlje. Ustavna i glavna zadaća ove ustanove praćenje je svih aktivnosti povezanih s pružanjem javne usluge izvršavanja kaznenih mjera i presuda te upravljanje tim aktivnostima.

Za više informacija obratite se:

 • poštom na:
  Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
  Calle Alcalá, 38-40
  28014 Madrid
  Španjolska
 • telefonom na broj +34 913354700
 • faksom: +34 913354052.

Za više informacija posjetite web-mjesto http://www.institucionpenitenciaria.es/.

Ostalo

Opće vijeće španjolskih odvjetnika (Consejo General de la Abogacía Española)

Opće vijeće španjolskih odvjetnika (CGAE) predstavničko je, koordinacijsko i izvršno tijelo Španjolske odvjetničke komore te zapravo ima status tijela javnog prava, vlastitu pravnu osobnost i punu sposobnost ispunjenja svojih zadaća.

CGAE je tijelo odgovorno za uređenje odvjetničke prakse i brigu o ugledu struke. U Španjolskoj postoje 83 odvjetničke komore, koje okupljaju 137 447 odvjetnika (podaci iz prosinca 2016.), te 10 vijeća odvjetničkih komora autonomnih zajednica.

Pravo na besplatnu pravnu pomoć u Španjolskoj vrlo je široko i odvjetničke komore jamče temeljno pravo na učinkovitu pravnu zaštitu svih državljana tako što njihovi članovi pružaju usluge branitelja po službenoj dužnosti, pomoći i pravnog savjetovanja za pritvorenike, pomoći i pravnog savjetovanja za imigrante, pravnog savjetovanja za zatvorenike, pomoći i pravnog savjetovanja za žene, pomoći za žrtve obiteljskog nasilja te pomoći i pravnog savjetovanja za starije građane.

Za bilo kakav savjet, CGAE-u se možete obratiti na tri načina:

 • poštom na:
  Consejo General de la Abogacía Española
  Paseo Recoletos, 13
  28004 Madrid
  Španjolska
 • telefonom na broj +34 915232593
 • elektroničkom poštom na informacion@cgae.es.

Za više informacija posjetite http://www.cgae.es/ i https://www.abogacia.es/servicios/ciudadanos/servicios-de-orientacion-juridica-gratuita.

Posljednji put ažurirano: 17/01/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.