Tagállami bíróságok és más, nem igazságszolgáltatási szervek

Bulgária

Tartalomszolgáltató:
Bulgária

Nemzeti bíróságok

Az alapvető jogok védelmének nemzeti szervezetei

Ombudsman

Szakosodott emberi jogi szervek

Egyéb intézmények

Nemzeti bíróságok

Bármelyik bolgár bíró tárgyalhat elsőfokú bíróként az Európai Unió alapvető jogokra vonatkozó jogával összefüggő ügyeket, mivel az Alapjogi Charta része az elsődleges európai jognak (ugyanolyan körben alkalmazandó, mint a Lisszaboni Szerződés). Ezáltal a bolgár állampolgárok a regionális bírósághoz (Окръжен съд) fordulhatnak és hivatkozhatnak a Chartára, amennyiben megítélésük szerint megfosztották őket alapvető jogaiktól. A bolgár bíróságok azonos hatáskörrel rendelkeznek a bolgár alkotmányban szereplő alapvető jogokkal kapcsolatban és minden olyan nemzetközi szerződés tekintetében, amelynek Bulgária tagja.

A közigazgatási határozatokkal szemben panaszok a közigazgatási bíróságokhoz, és a Legfelsőbb Közigazgatási Bírósághoz nyújthatók be.

Minden bolgár bíróság rendelkezik saját honlappal, amely bemutatja szervezetét és működését. A Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (Висшия съдебен съвет) honlapján részletes lista található a bolgár bíróságokról, azok címével és honlapjával (csak bolgár nyelven).

Az alapvető jogok védelmének nemzeti szervezetei

Lásd lent az „Ombudsman” részt.

Ombudsman

A Bolgár Köztársaság ombudsmanja (Омбудсман на Република България)

Cím:

Ul. George Washington No 22
Sofia 1202, Bulgaria
Tel. +359 2 810 69 55
E-mail: priemna@ombudsman.bg
Honlap: http://www.ombudsman.bg/
 • A jogsértés alapján benyújtott kérelmeket/panaszokat/követeléseket fogadó szervezeti egység/szervezet neve (ha van ilyen);

Az ombudsman törvény által biztosított eszközei révén vizsgálatot folytat le annak megállapítására, hogy az állami és önkormányzati hatóságok, illetve azok igazgatási szervei, valamint a közszolgáltatást nyújtó személyek tevékenységük vagy mulasztásuk során megsértették-e az állampolgárok jogait és szabadságait. Az ombudsman hatásköre széleskörű, magában foglalja az összes politikai, gazdasági, polgári, szociális, kulturális és egyéb állampolgári jogot. Az ombudsman olyan intézmény, amely biztosítja valamennyi állampolgár jogainak védelmét, ideérve a gyermekeket, a fogyatékossággal élőket, a kisebbségeket és a külföldi állampolgárokat stb.

 • Az intézmény által vizsgált kérelmek/panaszok/követelések rövid leírása;

Az ombudsmannak címzett panaszokat postán, személyesen, e-mailben vagy akár szóban lehet előterjeszteni, és azokat egy tisztviselő hivatalosan nyilvántartásba veszi. A panaszokat a fogadó részleg (priemna) és a nyilvántartás (delovodstvo) kezeli. A 2006. január 5. óta működő fogadó részleg minden nap nyitva tart. A részlegen dolgozó szakértők személyesen vagy telefonon járnak el az állampolgárok ügyeiben. Az ombudsman továbbá előzetes bejelentkezést követően minden csütörtökön 9 és 12:30 óra között személyesen is fogadja az állampolgárokat.

 • A kérelmek/panaszok/követelések kivizsgálására vonatkozó eljárás rövid leírása;

Állampolgárságra, nemre, politikai meggyőződésre vagy vallásra való tekintet nélkül valamennyi állampolgár panasszal fordulhat az ombudsmanhoz, vagy bejelentéseket tehet. A névtelen vagy két évnél korábbi eseményekre vonatkozó panaszokat és bejelentéseket nem vizsgálják. Az ombudsman közérdekből hivatalból is indíthat vizsgálatot.

A panaszokat nyilvántartásba veszik, majd az ombudsmani hivatal vezetője továbbítja azokat a panasz jellege szerinti megfelelő részleghez. A részleg vezetője kijelöli az ügyintézőt, akinek egy hónap áll rendelkezésére a vizsgálat lefolytatására. Az alaposabb vizsgálatot igénylő ügyeknél a határidő három hónappal meghosszabbodik. Az ügyintéző további tájékoztatást kérhet a panaszostól, illetve felhívhatja az illetékes közigazgatási hatóságot a szükséges lépések megtételére vagy tájékoztatás nyújtására. Az országos és önkormányzati hatóságoknak, illetve igazgatási szerveiknek, a jogi személyeknek és a nyilvánosság tagjainak önkéntes tájékoztatást kell nyújtani a rendelkezésükre álló információról, illetve a megküldött panaszokkal kapcsolatban együtt kell működniük az ombudsmannal. Ha a panasz olyan ügyre vonatkozik, amely magasabb közigazgatási szervhez vagy más szakosodott intézményhez (bizottsághoz vagy ügynökséghez) tartozhat, az ombudsman javasolhatja a panaszosnak, hogy lépjen kapcsolatba az érintett intézménnyel, kivéve, ha az ügyben az ombudsman vizsgálata is szükséges. Amennyiben az ügy nem tartozik az ombudsman hatáskörébe, vizsgálat helyett az ombudsman ennek megfelelően értesíti a panaszost, és tanácsolhatja neki, hogy lépjen kapcsolatba a megfelelő hatósággal. Amennyiben a panaszos hozzájárul, az ombudsman a panaszt továbbíthatja ehhez a hatósághoz.

Az ombudsman a panaszosnak és a bepanaszolt szervnek vagy személynek címzett közvetítői ajánlat megküldésével az ügy békés megoldása érdekében bármikor felajánlhatja közvetítői eljárás lefolytatását. Amennyiben mindketten elfogadják, az ombudsman minden lehetséges módon segítséget nyújt a vita megoldásához, például azáltal, hogy kapcsolatot alakít ki a felek között, vagy segítséget nyújt tárgyalásaikhoz.

 • Az eljárás lehetséges eredményeinek rövid leírása.

A vizsgálat során feltárt megállapításoktól függően a panaszosnak nyújtott válaszon túlmenően az ombudsman ajánlásokat fogalmazhat meg az illetékes hatóság számára azon intézkedésekkel kapcsolatban, amelyeket az a személy jogainak megsértéséhez vezető okok vagy gyakorlat felszámolása érdekében foganatosíthat. Az ombudsman gyakran bocsát ki véleményeket meghatározott problémákkal kapcsolatban, amelyeket azután közzétesznek a honlapon, és továbbítanak az illetékes hatóságnak és a médiának. Amennyiben a probléma a fennálló jogi szabályozásban keresendő, az ombudsman a megfelelő törvénymódosítások megtétele érdekében ajánlásokat fogalmazhat meg az Országgyűlés, illetve a Miniszterek Tanácsa számára. Amennyiben valamilyen jogszabály alkotmányellenes, illetve polgári jogokat és szabadságokat sért, az ombudsman hatáskörrel rendelkezik arra, hogy az ügyet az Alkotmánybírósághoz továbbítsa annak eldöntésére, hogy valóban ez-e a helyzet. Amennyiben továbbá az ítélkezési gyakorlatban áll fenn ellentmondás, az ombudsmannak joga van az ügyben értelmező végzés meghozatala érdekében eljárást indítani a Legfelsőbb Semmítőszék vagy pedig a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság előtt.

Szakosodott emberi jogi szervek

Nemzeti Esélyegyenlőségi Hatóság (Орган по въпросите на равенството)

1. Megkülönböztetés Elleni Bizottság (Комисия за защита от дискриминация)

Cím:

Bul. Dragan Tsankov No 35
Sofia 1125, Bulgaria
Tel.: + 359 2 807 30 30
Fax: + 359 2 807 30 58
E-mail: kzd@kzd.bg
Honlap: http://www.kzd-nondiscrimination.com/
 • A jogsértés alapján benyújtott kérelmeket/panaszokat/követeléseket fogadó szervezeti egység/szervezet neve (ha van ilyen);

Megkülönböztetés Elleni Bizottság (Комисия за защита от дискриминация)

 • Az intézmény által vizsgált kérelmek/panaszok/követelések rövid leírása;

A Megkülönböztetés Elleni Bizottság előtti eljárás:

 • az érintett személy vagy személyek írásbeli panasza alapján;
 • a Megkülönböztetés Elleni Bizottság saját kezdeményezésére;
 • természetes vagy jogi személyektől, az államtól vagy közintézményektől kapott információ alapján indítható.

A panasz vagy bejelentés a sérelem elkövetésétől számított három éven belül terjeszthető a Megkülönböztetés Elleni Bizottság elé. Három év elteltével a panaszt nem vizsgálják ki, ha pedig a vizsgálat már folyamatban van, az ügyet lezárják. Ha az ügyet már bíróság elé terjesztették, a Bizottság nem indít eljárást. Amennyiben a panaszt vagy bejelentést visszavonják, vagy a panaszos nem orvosolja a hiányokat a Bizottság által megállapított határidőn belül, az ügyet lezárják.

A panasznak tartalmaznia kell:

 • a panaszos nevét;
 • a panaszos levelezési és állandó lakcímét;
 • a panasz alapjául szolgáló körülmények leírását: személyes minőségben elkövetett ügyek esetében azt, hogy milyen tevékenységet vagy mulasztást mikor, hol és ki követett el, az alperes munkavállalóinak esetében pedig azt, hogy milyen törvényes vagy szerződéses kötelezettségből származó és tevékenységükkel kapcsolatos tevékenység vagy mulasztás miatt vonható az alperes az elkövetett diszkrimináció miatt felelősségre;
 • a kért jogorvoslat meghatározott adatait. A panasznak a Megkülönböztetés Elleni Bizottság hátrányos megkülönböztetés elleni védelemről szóló törvényben meghatározott hatáskörébe kell tartoznia. A panaszosoknak olyan bizonyítékot – például írásbeli dokumentumokat vagy egyéb konkrét bizonyítékokat – kell szolgáltatniuk, amelyet álláspontjuk szerint a Megkülönböztetés Elleni Bizottságnak meg kell vizsgálnia (megjelölve például a tanúként megidézni kívánt személyeket, valamint az eljárásban részt nem vevő harmadik személyek birtokában lévő írásos bizonyítékok helyét);
 • a keltezést, és a panaszos és/vagy képviselőjének aláírását.
 • A kérelmek/panaszok/követelések kivizsgálására vonatkozó eljárás rövid leírása;

A Megkülönböztetés Elleni Bizottság elnöke az aktát szignálja a szóban forgó hátrányos megkülönböztetés típusa szerinti albizottságnak. Az albizottság elnököt és előadót jelöl ki tagjai közül. Az előadó összegyűjti a tényállás alátámasztásához szükséges írásbeli bizonyítékokat. A vizsgálatot 30 napon belül kell lefolytatni. Bonyolult ügyekben a Megkülönböztetés Elleni Bizottság elnöke ezt a határidőt további 30 nappal meghosszabbíthatja. Amikor a vizsgálat lezárult, az előadó ismerteti megállapításait az albizottság elnökével. Az elnök időpontot tűz ki a nyilvános meghallgatásra, és felhívja a feleket, hogy azon jelenjenek meg.

A Megkülönböztetés Elleni Bizottságnak joga van:

 • a vizsgálattal kapcsolatban dokumentumokat és tájékoztatást kérni;
 • a vizsgálat alatt állóktól felvilágosítást kérni;
 • tanúkat meghallgatni.

Megkeresés esetén valamennyi magánszemély, állami és helyi hatóság köteles a Megkülönböztetés Elleni Bizottsággal tájékoztatás és felvilágosítás nyújtása, valamint dokumentumok rendelkezésre bocsátása révén együttműködni. Az együttműködés megtagadása bírság kiszabását vonja maga után.

 • Az eljárás lehetséges eredményeinek rövid leírása.

Az első ülésen az albizottság elnöke felhívja a feleket, hogy jogvitájukat békésen oldják meg. Amennyiben ennek eleget tesznek, az így létrejött megállapodást határozattal jóváhagyják, és az ügyet lezárják. Amennyiben a feleknek részben sikerül megállapodniuk, az eljárás folytatódik arra a részre tekintettel, amelyben nem sikerült megállapodásra jutni. A megállapodás végrehajtható, az annak való megfelelést pedig a Bizottság felügyeli.

Amennyiben nem születik megállapodás, a Megkülönböztetés Elleni Bizottság a nyilvános meghallgatást követő 14 napon belül dönt az ügy érdemében.

Döntésében a Megkülönböztetés Elleni Bizottság:

 • megállapíthatja jogsértés megtörténtét vagy meg nem történtét;
 • megállapíthatja, ki követte el a jogsértést és ki az áldozat;
 • bírságot szabhat ki és/vagy kötelező közigazgatási intézkedéseket rendelhet el, amennyiben megállapítja a jogsértés elkövetését;

A Megkülönböztetés Elleni Bizottság az alábbi kötelező közigazgatási intézkedéseket foganatosíthatja:

 • kötelező utasításokat adhat a munkáltatóknak vagy köztisztviselőknek a hátrányosan megkülönbözető jogszabályok jogsértéseinek javítására;
 • felfüggesztheti a munkáltató azon döntését vagy szabályzatát, amely hátrányos megkülönböztetést eredményez vagy eredményezhet.

A Megkülönböztetés Elleni Bizottság a jogszabályoknak megfelelően kényszeríti ki a döntéseinek való megfelelést.

A Megkülönböztetés Elleni Bizottság döntéseivel szemben a Szófiai Városi Közigazgatási Bírósághoz lehet 14 napon belül fellebbezést benyújtani.

2. Nemek Közötti Egyenlőség Nemzeti Tanácsa (Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет)

Cím:

Miniszterek Tanácsa
bul. Dondukov No 1
Sofia 1594, Bulgaria
Honlap: https://saveti.government.bg/web/cc_19/1
 • A jogsértés alapján benyújtott kérelmeket/panaszokat/követeléseket fogadó szervezeti egység/szervezet neve (ha van ilyen);

Nemek Közötti Egyenlőség Nemzeti Tanácsa (Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет)

 • Az intézmény által vizsgált kérelmek/panaszok/követelések rövid leírása;

A Nemek Közötti Egyenlőség Nemzeti Tanácsa biztosítja a kormányzati szervek, és a nem kormányzati szervezetek együttműködését a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó nemzeti politika kidolgozásában és végrehajtásában, a konzultációk elősegítése, az együttműködés és a koordináció révén.

 • A kérelmek/panaszok/követelések kivizsgálására vonatkozó eljárás rövid leírása;

A Nemek Közötti Egyenlőség Nemzeti Tanácsa:

 • tanácsot nyújt a Miniszterek Tanácsának;
 • megvizsgálja a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos törvénytervezeteket és más jogi aktusukat, illetve véleményezi azokat;
 • megvizsgálja a Miniszterek Tanácsának döntéstervezeteit, és véleményezi azokat a nemi egyenlőséggel kapcsolatos politikáknak való megfelelőség szempontjából;
 • összehangolja az állami szervek és a nem kormányzati szervek nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos politikák végrehajtásával kapcsolatos tevékenységeit, valamint Bulgária e területen fennálló nemzetközi kötelezettségeit;
 • önállóan, vagy a Megkülönböztetés Elleni Bizottsággal együttesen javaslatokat tesz a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos nemzeti politikai intézkedésekre;
 • kapcsolatot tart külföldi partnereivel, valamint a hasonló feladatokat ellátó és hasonló területen tevékenykedő nemzetközi szervezetekkel;
 • segíti a szociális partnereket és a nem kormányzati szervezeteket a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos nemzeti és regionális politikák végrehajtásában, valamint a családi/szülői kötelezettségek szakmai tevékenységgel kapcsolatos összehangolását, továbbá nyomon követi az eredményeket;
 • kutatásokat szervez a tevékenységét befolyásoló kérdésekben.
 • Az eljárás lehetséges eredményeinek rövid leírása.

Nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos nemzeti politikák fejlesztése és végrehajtása.

Adatvédelmi szerv

1. Adatvédelmi Bizottság (Комисията за защита на личните данни)

Cím:

Bul. Prof. Tsvetan Lazarov No 2
Sofia 1592, Bulgaria
Tel. + 359 2 91 53 518
Fax: + 359 2 91 53 525
E-mail: kzld@cpdp.bg
Honlap: http://www.cpdp.bg/
 • A jogsértés alapján benyújtott kérelmeket/panaszokat/követeléseket fogadó szervezeti egység/szervezet neve (ha van ilyen);

Adatvédelmi Bizottság (Комисията за защита на личните данни)

 • Az intézmény által vizsgált kérelmek/panaszok/követelések rövid leírása;

Az Adatvédelmi Bizottság segítséget nyújt a kormányzatnak az adatvédelmi politikái végrehajtása során.

Hatáskörrel rendelkezik a személyes adatok védelméről szóló törvényben foglalt jogok megsértése esetén előterjesztett panaszok kivizsgálására.

 • A kérelmek/panaszok/követelések kivizsgálására vonatkozó eljárás rövid leírása;

Mindenkinek joga van ahhoz, hogy a személyes adatok védelméről szóló törvényben foglalt adatainak sérelme esetén a tudomásszerzéstől számított egy éven belül, de legkésőbb a bekövetkezéstől számított öt éven belül bejelentést tegyen az Adatvédelmi Bizottságnak. Bizottságnak történő benyújtását követően a panasz a jogi eljárások és felügyeleti igazgatósághoz kerül, amely véleményt ad a Bizottságnak a panasz minősítéséről és elfogadhatóságáról. A Bizottság ezt követően zárt ülésen dönt a panasz elfogadhatóságáról, valamint a követendő eljárásról. A Bizottság vizsgálatot indíthat, bizonyítékot gyűjthet, illetve beszerezheti harmadik személyek véleményét. Amennyiben a panasz elfogadható, a feleket megfelelően értesítik, és kitűzik a nyilvános tárgyalás napját. A feleket a többi érintettel együtt felkérik a személyes megjelenésre. A Bizottság a panasz kézhezvételétől számított 30 napon belül dönt. A döntés másolatát valamennyi érintett félnek és más érintett személynek meg kell küldeni. A Bizottság kötelező utasítást adhat a sérelmet elkövető félnek, határidőt tűzhet a jogsérelem okának megszüntetésére, továbbá közigazgatási bírságot szabhat ki. A határozattal szemben a kézbesítést követő 14 napon belül fellebbezést lehet benyújtani a Legfelsőbb Közigazgatási Bírósághoz.

 • Az eljárás lehetséges eredményeinek rövid leírása.

A lakosság, jogi személyek és kormányzati szervek felkérhetik a Bizottságot, hogy nyilvánítson véleményt a személyes adatok védelméről szóló törvénnyel kapcsolatos jogszabálytervezetekről.

A Bizottság kötelező instrukciókat fogalmazhat meg a személyes adatkezelők számára,

továbbá a személyes adatok védelmére vonatkozó követelmények megsértése esetén ideiglenesen megtilthatja az adatkezelést.

Egyéb szakhatóságok

1. Etnikai Kisebbségek és az Integráció Nemzeti Tanácsa (Националния съвет по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет)

Cím:

Miniszterek Tanácsa
bul. Dondukov No 1
Sofia 1594, Bulgaria
Tel. +359 2 940 36 22
Fax: +359 2 940 21 18
E-mail: Rositsa.Ivanova@government.bg – a NSSIEV titkársága
Honlap: http://www.nccedi.government.bg/
 • A jogsértés alapján benyújtott kérelmeket/panaszokat/követeléseket fogadó szervezeti egység/szervezet neve (ha van ilyen);

Etnikai Kisebbségek és az Integráció Nemzeti Tanácsa (Националния съвет по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет)

 • Az intézmény által vizsgált kérelmek/panaszok/követelések rövid leírása;

Valamennyi etnikai jellegű kérdésben ez a szerv és annak titkársága jár el.

Noha a titkárságnak nincsen a panaszok vagy kérelmek kezelésére szakosodott részlege, a szakértői szükség esetén eljárnak.

 • A kérelmek/panaszok/követelések kivizsgálására vonatkozó eljárás rövid leírása;

Az Etnikai Kisebbségek és az Integráció Nemzeti Tanácsa tanácsadó és koordinatív testület, amely a Minisztertanácsot segíti az etnikai kisebbségekkel és integrációjukkal kapcsolatos politikák kialakításában és végrehajtásában.

Elősegíti az állami szervek és az etnikai kisebbségek érdekeit védő, valamint az etnikumok közötti kapcsolatokat előmozdító nem kormányzati szervezetek közötti együttműködést.

Emellett koordinálja és felügyeli a roma integráció évtizedéről (2005–2015) szóló nemzeti cselekvési terv, valamint a roma integráció évtizedére tekintettel valamennyi állami szerv működési körének megfelelően vállalt kötelezettségek végrehajtását.

Minden megyében van etnikai kisebbségi és integrációs tanács, amely együttműködik a megyei kormányzóval. Ezek konzultatív és koordináló szervek, amelyek körzeti szinten segítik az etnikai és integrációs kérdésekkel kapcsolatos politikák végrehajtását.

A városi, községi tanácsok szintén létrehozhatják saját helyi etnikai kisebbségi és integrációs tanácsaikat.

 • Az eljárás lehetséges eredményeinek rövid leírása.

Széleskörű közigazgatási feladatai mellett az Etnikai Kisebbségek és az Integráció Nemzeti Tanácsa felel a működési kapcsolatok fenntartásáért, valamint módszertani segítséget nyújt az etnikai és integrációs kérdésekben történő együttműködés megyei és helyi tanácsainak.

2. Fogyatékossággal élő Személyek Ügynöksége (Агенция за хора с увреждания)

Cím:

Ul. Sofroni Vrachanski No 104-106
Sofia 1233, Bulgaria

Tel. +359 2 940 80 95; 832 90 73

Fax: +359 2 832 41 62

E-mail: ahu@mlsp.government.bg
Honlap: https://ahu.mlsp.government.bg
 • A jogsértés alapján benyújtott kérelmeket/panaszokat/követeléseket fogadó szervezeti egység/szervezet neve (ha van ilyen);

Fogyatékossággal élő Személyek Ügynöksége (Агенция за хора с увреждания)

 • Az intézmény által vizsgált kérelmek/panaszok/követelések rövid leírása;

Az Ügynökség főként gyógyászati eszközöket és segédeszközöket beszállítók, valamint a fogyatékossággal élő személyek jogainak védelmére szakosodott, fogyatékossággal élők által vagy számára működtetett cégek nyilvántartásba vételével foglalkozik. Emellett számos, Ügynökség által finanszírozott programmal kapcsolatot projektet irányít.

 • A kérelmek/panaszok/követelések kivizsgálására vonatkozó eljárás rövid leírása;

A kérelmeket a „Dokman” automatizált információs rendszerben rögzítik, majd az igazgató továbbítja azokat az Ügynökség hivatalának vezetőjéhez és igazgatóihoz, akik szignálják azokat a megfelelő ügyintézőknek.

 • Az eljárás lehetséges eredményeinek rövid leírása.

A kérelmet teljesítik, vagy válaszolnak.

3. Állami Gyermekvédelmi Ügynökség (Държавната агенция за закрила на детето)

Cím:

Ul. Triaditsa No 2
Sofia 1051, Bulgaria
Tel. +359 2 933 90 10, +359 2 933 90 16
Fax: +359 2 980 24 15
E-mail: sacp@sacp.government.bg
Honlap: http://sacp.government.bg/
 • A jogsértés alapján benyújtott kérelmeket/panaszokat/követeléseket fogadó szervezeti egység/szervezet neve (ha van ilyen);

Állami Gyermekvédelmi Ügynökség (Държавната агенция за закрила на детето)

 • Az intézmény által vizsgált kérelmek/panaszok/követelések rövid leírása;

Az ENSZ Gyermekek Jogairól szóló Egyezményében rögzített gyermekjogokat Bulgária a 2000-ben elfogadott gyermekvédelmi törvény, valamint a 2001-ben alapított Állami Gyermekvédelmi Ügynökség révén biztosítja. Ezáltal Bulgária elkötelezett amellett, hogy megfelelő segítséget nyújtson a szülők és gyámok számára, illetve, hogy biztosítsa az infrastruktúrát a gyermekgondozó intézmények és szolgáltatások számára.

Bulgáriában a gyermekvédelem a következő szervek feladata:

 • az Állami Gyermekvédelmi Ügynökség (Държавната агенция за закрила на детето) elnöke, akit az Ügynökség segít hatásköre gyakorlásában;
 • szociális szolgáltatások ágazati irodái;
 • miniszterek az alábbi területeken: Munka és szociálpolitika; Belügy; Oktatás, Fiatalság és Tudomány; Igazságügy; Külügy; Kultúra; Egészségügy; illetve a polgármesterek helyi szinten.
 • A kérelmek/panaszok/követelések kivizsgálására vonatkozó eljárás rövid leírása;

A gyermekvédelmi törvény különleges védelmet biztosít a veszélyben lévő gyermekeknek, továbbá szabályozza valamennyi gyermek erőszakkal szembeni védelemre való jogát, ideértve a védelmet attól, hogy olyan tevékenységek végzésére kényszerítsék, amelyek ártalmasak egészségére, vagy fizikai, szellemi, erkölcsi fejlődésére vagy oktatási előmenetelére; attól, hogy vele szemben méltóságát sértő gyermeknevelési módszereket alkalmazzanak, vagy fizikai, szellemi vagy más formájú erőszaknak, valamint az érdekeikkel ellentétes befolyásnak legyenek kitéve; attól, hogy koldulásra, prostitúcióra, pornográfia terjesztésére, jogellenes jövedelmek begyűjtésére használják fel, vagy szexuálisan zaklassák. .

Bulgáriában az alábbi gyermekvédelmi intézkedések léteznek:

 • a családi környezeten belül: tanácsadás, segítségnyújtás, jogi segítségnyújtás, pszichológiai tanácsadás és szociális szolgáltatások. Ezeket az intézkedéseket a gyermek szüleinek, gyámjának, gondozóinak, illetve magának a gyermeknek a kérésére, illetve saját kezdeményezésből a Szociális Szolgáltatások Ügynöksége alkalmazza. A szolgáltatásokat a Szociális Szolgáltatások Ügynöksége vagy más szolgáltatók nyújtják;
 • a családi környezeten kívül: a gyermek rokon családnál, közeli barátok családjánál vagy nevelőszülőknél történő elhelyezése, valamint a gyermek lakóhelyén, vagy szakosított intézményben nyújtott szociális szolgáltatások. Az ilyen típusú intézkedéseket a bíróság rendeli el. Amíg a bíróság meghozza döntését, a Szociális Szolgáltatások Ügynöksége gondoskodik az ideiglenes elhelyezésről;
 • a gyermeket csak akkor helyezik el szakosított intézményben, ha a családi környezetben való elhelyezésére irányuló minden kísérlet kudarcot vallott.
 • Az eljárás lehetséges eredményeinek rövid leírása.

Az Állami Gyermekvédelmi Ügynökség a gyermekek jogait a következő módokon biztosítja:

 • vizsgálatot folytat le annak érdekében, hogy meggyőződjön a gyermekek jogai védelmének megvalósulásáról valamennyi állami- és magániskolában, óvodában, gyermekgondozó központban vagy azok szolgáltató részlegeiben, a Szociális Szolgáltatások helyi irodáiban, a gyermekek részére szociális szolgáltatás nyújtóknál, valamint a gyermekvédelem területén működő nem kormányzati szervekben;
 • a gyermekeknek különleges ellátást nyújtó központok ellenőrzése;
 • a minimumkövetelmények érvényesítése a szociális szolgáltatások területén. Ezek érvényesítése érdekében az Ügynökség kötelező utasításokat ad a jogsértések orvoslására. A kötelező utasítások elmulasztása bírság vagy pénzügyi szankció kiszabását vonja maga után, amit hosszú eljárás előz meg. Amennyiben a vizsgálat során megállapításra kerül, hogy a gyermekek jogait megsértették, az Ügynökség először kötelező utasítást (egyedi ügyben hozott közigazgatási aktust) bocsát ki, amely ellen 14 napos törvényes határidőn belül bíróság előtt fellebbezésnek van helye. Amennyiben fellebbezésre nem kerül sor, a kötelező utasítás hatályba lép. Amennyiben az utasítás lejár, a sérelmet elkövető félnek tájékoztatnia kell az Ügynökséget arról, hogy az utasításnak eleget tett.

4. Állami Menekültügyi Ügynökség (Държавната агенция за закрила на детето)

Cím:

Bul. Knyaginya Maria Luiza No 114 B
Serdika
1233 Sofia; Bulgaria
Tel.: +359 2 80 80 901 – elnök
Fax: +359 2 295 59 905
E-mail: sar@saref.government.bg
Honlap: http://www.aref.government.bg/
 • A jogsértés alapján benyújtott kérelmeket/panaszokat/követeléseket fogadó szervezeti egység/szervezet neve (ha van ilyen);

Állami Menekültügyi Ügynökség (Държавната агенция за закрила на детето)

 • Az intézmény által vizsgált kérelmek/panaszok/követelések rövid leírása;

A menedékjogok és családegyesítés iránti kérelmek a menedékjogról és a menekültekről szóló törvénynek megfelelően kerülnek vizsgálatra (a 34. cikk rendelkezik a családegyesítésről). Az említett törvény értelmében a menedékjoggal és a családegyesítéssel kapcsolatos minden határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani. Minden más kérelemre az Ügynökségnek a védelem megadására vonatkozó belső eljárási szabályai irányadók.

 • A kérelmek/panaszok/követelések kivizsgálására vonatkozó eljárás rövid leírása;

Bulgáriában a menedékkérők, menekültek, továbbá humanitárius jogállást (kiegészítő védelmet) kérő személyek jogait szabályozó legfőbb jogszabály a menedékjogról és a menekültekről szóló törvény. Ez a törvény a közigazgatási eljárásról szóló törvénnyel, valamint a Bulgáriában elő külföldiekről szóló törvénnyel együtt képezi a bolgár menedékrendszer jogi szabályozási keretét.

A menedékjogról és a menekültekről szóló törvény szerint négyfajta különleges védelem létezik:

 • menedékjog: ezt Bulgária köztársasági elnöke adja meg azon külföldi állampolgároknak, akiket meggyőződésük, vagy a nemzetközileg elismert jogok és szabadságok támogatását célzó cselekményeik miatt üldöznek;
 • menekültstátusz;
 • humanitárius jogállás (amely egyenértékű a kvalifikációs irányelv – a 2004/83/EK irányelv – 15. cikke szerinti kiegészítő védelemmel);
 • ideiglenes védelem: ezt meghatározott feltételek mellett jelentős menekülthullámok esetén adják meg;
 • Az Állami Menekültügyi Ügynökség jár el a menekült vagy humanitárius jogállással kapcsolatos kérelmek vizsgálata során. Elnöke az egyetlen olyan tisztviselő, aki Bulgáriában menekült jogállást vagy humanitárius jogállást biztosíthat.

Jelenleg minden menekült jogállás iránti kérelmet a Szófiában és a Nova Zagora melletti Banya faluban található menekültügyi központokban dolgoznak fel.

A menedékkérőknek személyesen kell megjelenniük az Ügynökségen. A határon vagy más hatóságnál előterjesztett kérelmeket megfelelően továbbítani kell az Ügynökséghez.

A menedékkérőket azon a napon veszik nyilvántartásba, amikor kérelmüket benyújtották az Ügynökséghez.

Az Ügynökségnek tájékoztatnia kell a menedékkérőket az eljárásról, jogaikról és kötelezettségeikről, valamint a jogi és szociális segítséget nyújtó szervezetekről. E tájékoztatást olyan nyelven kell megadni, amelyet megértenek, és azt egy tolmács felolvassa nekik, mielőtt nyilvántartásba vennék a kérelmüket. Minderről ezen a nyelven másolatot kell kapniuk. A menedékkérőknek ki kell tölteniük egy formanyomtatványt, amelyen kizárólag biológiai jellemzőiket rögzítik. A kérelmet ezt követően a dublini eljárásnak megfelelően kezelik. A menedékkérő ujjnyomatait az Eurodac rendszerbe való bevitel céljából rögzítik, továbbá feltesznek neki néhány szokásos kérdést az utazásával kapcsolatban.

Amennyiben Bulgária jár el a kérelem feldolgozása során, azt gyorsított eljárásban kell elbírálni, amelynek keretében a kérelmezőt átvilágító részleg (az elnök megbízottja) hozza meg a döntést. E részleg megtagadhatja a menedékjogot, amennyiben az ügy nem felel meg a menedékjogról és a menekültekről szóló törvényben rögzített feltételeknek, lezárhatja az ügyet, vagy továbbíthatja az iratokat a rendes eljárás szerinti további vizsgálat céljából.

Amennyiben három napon belül nem születik döntés, a kérelmet automatikusan a rendes eljárás szerint vizsgálják. Az átvilágító részleg döntését jóvá kell hagyniuk a hatáskörrel rendelkező tisztségviselőknek. Amennyiben szükséges, az iratokat vissza lehet küldeni további vizsgálat céljából. Miután a határozatot jóváhagyták, azt hivatalosan írásba foglalják, a módszertani részleg jóváhagyja, meghatározott tisztségviselők aláírják, és előterjesztik aláírásra az Ügynökség elnökéhez.

 • Az eljárás lehetséges eredményeinek rövid leírása.

A menekült jogállás, a humanitárius jogállás megadása, vagy a menedékjog iránti kérelem elutasítása.

5. Emberi Jogi és Rendőrségi Etikai Állandó Bizottság (Постоянна комисия по правата на човека и полицейската етика)

Cím:

Belügyminisztérium
Ul 6 Septemvri No 29
Sofia 1000, Bulgaria
Tel.: + 359 2 982 50 00 – (központ)
Honlap: http://www.mvr.bg/
 • A jogsértés alapján benyújtott kérelmeket/panaszokat/követeléseket fogadó szervezeti egység/szervezet neve (ha van ilyen);

Emberi Jogi és Rendőrségi Etikai Állandó Bizottság (Постоянна комисия по правата на човека и полицейската етика)

 • Az intézmény által vizsgált kérelmek/panaszok/követelések rövid leírása;

E Bizottság összekötő szerepet tölt be a Belügyminisztérium és a civil társadalom szervezetei között, és mint ilyen, fontos szerepet játszik. Irodákkal rendelkezik a Minisztérium helyi hivatalain belül.

A Bizottság megvizsgál valamennyi emberi jogok védelmével kapcsolatos olyan anyagot, amelyet a Minisztérium részlegei kapnak kézhez.

 • A kérelmek/panaszok/követelések kivizsgálására vonatkozó eljárás rövid leírása;

A Bizottság munkája során aktívan együttműködik a civil társadalom szervezeteivel, ösztönzi a pozitív rendőrségi gyakorlatok megvalósítását, valamint érvényesíti Bulgária uniós tagságából származó kötelezettségeinek való megfelelést. A Bizottság az évente felülvizsgálatra kerülő munkatervének megfelelően működik. Éves munkaterve a következő tevékenységeket tartalmazza:

 • a vonatkozó jogszabályok végrehajtásának tanulmányozása és javító javaslatok megfogalmazása;
 • az etikus magatartás és az emberi jogok tiszteletben tartásának ösztönzése a mindennapi rendőri munkában;
 • emberi jogi képzés nyújtása rendőrök számára.
 • Az eljárás lehetséges eredményeinek rövid leírása.
 • a rendőrség őrizetében lévő gyanúsítottak jogait tiszteletben tartják;
 • betartják az etikai kódexet;
 • ellenőrzéseket végeznek annak biztosítása érdekében, hogy betartják – a többek között a rendőri etikára és az emberi jogokra vonatkozó – jogszabályokat, illetve a minisztérium által meghatározott szabályokat és előírásokat.

6. Az Országgyűlés Emberi jogi, Vallási, Állampolgári Panaszokkal és Kérelmekkel Kapcsolatos Bizottsága (Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите към Народното събрание)

Cím:

Pl. Narodno Sabranie No 2 (Hemicycle)
Pl. Knyaz Aleksandar I No 1 (országgyűlési képviselők bizottságai és kabinetjei)
Sofia 1169, Bulgaria
Központi szám: +359 2 939 39
Fax: +359 2 981 31 31

E-mail: infocenter@parliament.bg
E-mail: humanrights@parliament.bg
Honlap: https://www.parliament.bg

 • A jogsértés alapján benyújtott kérelmeket/panaszokat/követeléseket fogadó szervezeti egység/szervezet neve (ha van ilyen);

Az Országgyűlés Emberi jogi, Vallási, Állampolgári Panaszokkal és Kérelmekkel Kapcsolatos Bizottsága (Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите към Народното събрание)

 • Az intézmény által vizsgált kérelmek/panaszok/követelések rövid leírása;

A Bizottság tevékenységi körébe az emberi jogokkal és vallással kapcsolatos jogalkotás, valamint egyéb ügyek –, így az állampolgárok, nem kormányzati szervek, egyesületek és alapítványok panaszok, kérelmek, bejelentések, petíciók, javaslatok stb. formájában előterjesztett kérdéseinek – elbírálása tartozik.

Ezek tárgya igen sokrétű, és kiterjed a társadalom minden olyan vetületére, amellyel nem a bíróságok foglalkoznak. A legtöbb panasz szociális problémákkal kapcsolatos, ezt követik a bírósági rendszerrel, fogyasztói jogokkal, belügyminisztérium alá tartozó hatóságok tevékenységeivel és mulasztásaival, általános és részletes várostervezési döntésekkel, jogellenes építéssel, illetve a mezőgazdasági és erődgazdasági telek tulajdonjogának helyreállításával kapcsolatos panaszok. Oktatási és egészségügyi kérdésekben, helyi hatóságok és önkormányzati szervek tevékenységeivel és mulasztásaival, vallási kérdésekkel, állami hatóságok tevékenységével, hátrányos megkülönböztetéssel, etnikai kisebbségi kérdésekkel stb. kapcsolatos panaszokra vonatkozóan együttműködésre törekednek.

 • A kérelmek/panaszok/követelések kivizsgálására vonatkozó eljárás rövid leírása;

A Bizottság a bolgár parlament közvetlen kapcsolata az ország polgáraival. Szerepe pontosan meg van határozva. A Bizottság eljárási szabályai részletesen meghatározzák, hogyan kell nyilvántartásba venni, továbbítani és archiválni a Bizottságnak postán vagy e-mailben megküldött és/vagy az Országgyűlés hivatala által kézhez vett nagy számú panaszt, kérelmet, petíciót és javaslatot. Minden dokumentum hivatkozási számot kap, rögzítik egy különleges nyilvántartásban, és szignálják egy ügyintézőre, aki megvizsgálja, és megválaszolja azt, illetve, ha szükséges, kellő időben továbbítja az ügyet a megfelelő hatósághoz. A Bizottság különös figyelmet szentel azoknak a helyi és országos hatóságoknak, amelyek nem tartják be a közigazgatási eljárásról szóló törvényben számukra előírt kötelező válaszadási határidőket. A Bizottság ügyintézői emellett telefonon tanácsot adnak az eljárási jogokról, valamint elmagyarázzák, hogy milyen esetekben tudnak segítséget nyújtani.

A névtelen petíciókat nem vizsgálják meg.

 • Az eljárás lehetséges eredményeinek rövid leírása.

Az állampolgároknak tanácsot adnak és segítséget nyújtanak a bolgár alkotmányban rögzített polgári jogaik védelme érdekében.

7. Az Igazságügyi Minisztérium Büntetés-végrehajtási Főigazgatósága (Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”)

Cím:

Bul. General N. Stoletov No 21
Sofia 1309, Bulgaria
Tel.: + 359 2 813 91 90
Fax: +359 2 931 15 74
E-mail: mailto:gdin_ias@abv.bg; gdin@gdin.bg
Honlap: http://www.gdin.bg/
 • A jogsértés alapján benyújtott kérelmeket/panaszokat/követeléseket fogadó szervezeti egység/szervezet neve (ha van ilyen);

Az Igazságügyi Minisztérium Büntetés-végrehajtási Főigazgatósága (Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”)

 • Az intézmény által vizsgált kérelmek/panaszok/követelések rövid leírása;

A fogvatartottaktól érkező panaszok főként a fegyelmi intézkedésekre, a más intézménybe történő átszállításra, a fogvatartás körülményeire, az életkörülményekre, az egészségügyi ellátásra és a létesítmény személyzetének magatartására vonatkoznak.

 • A kérelmek/panaszok/követelések kivizsgálására vonatkozó eljárás rövid leírása;

A büntetés-végrehajtásról és fogvatartásról szóló törvény 101. cikke által előírt fegyelmi intézkedésekkel szemben a közlést követő hét napon belül fellebbezést lehet benyújtani a büntetés-végrehajtás főigazgatójához, amennyiben arról a büntetés-végrehajtási intézet vagy egyéb fogvatartó intézet igazgatója döntött, illetve az igazságügyi miniszterhez, ha arról a főigazgató döntött. A magánelzárással szemben az intézet székhelye szerint illetékes kerületi bírósághoz lehet fellebbezni, a közléstől számított három napon belül.

A csoporttevékenységekben való részvételt kizáró, két hónapot meghaladó tartamú magánelzárást (a törvény 120. cikke) a büntetés-végrehajtás főigazgatója szabhatja ki, és azzal szemben az illetékes megyei bírósághoz lehet fellebbezést benyújtani, a közlést követő három napon belül.

Az átszállításokat a büntetés-végrehajtás főigazgatója rendeli el, és azokkal szemben az igazságügyi miniszterhez lehet fellebbezni, a közléstől számított 14 napon belül.

A szigorúbb fogvatartási feltételeket előíró határozatokat a Büntetés-végrehajtási Bizottság (a törvény 74. cikkének (1) bekezdése) hozza meg, és azokkal szemben az intézmény székhelye szerint illetékes megyei bírósághoz lehet fellebbezni a közléstől számított 14 napon belül.

Az állam és a helyi önkormányzatok által okozott kárért való felelősségről szóló törvény 1. cikkének (1) bekezdése értelmében az életkörülményekkel, gyógyászati ellátással, valamint a létesítmény személyzetének magatartásával kapcsolatos panaszokat a közigazgatási eljárásról szóló törvénnyel összhangban a közigazgatási bíróságok tárgyalják. A határozatokkal szemben egyszer lehet fellebbezni. A hátrányos megkülönböztetéssel szembeni védelemről szóló törvény 71. cikkének (1) bekezdése szerinti követeléseket a kerületi bíróság, vagy a Megkülönböztetés Elleni Bizottság tárgyalja. Ezt az eljárást a polgári perrendtartás szabályozza, és a határozatokkal szemben két alkalommal lehet fellebbezni. A Bizottság határozatait a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság előtt lehet megtámadni, a közigazgatási eljárásról szóló törvénnyel összhangban.

 • Az eljárás lehetséges eredményeinek rövid leírása.

Miután hatályba lépnek, a közigazgatási határozatok és a bírósági döntések kötelezőek, és azokat a főigazgatóság, illetve regionális főosztályai hajtják végre.

8. Emberkereskedelem Elleni Küzdelem Nemzeti Bizottsága (Национална комисия за борба с трафика на хора към Министерския съвет)

Cím:

Blvd G. M. Dimitrov No 52, 1797 Sofia, Bulgaria
Tel. + 359 2 807 80 50
Fax: + 359 2 807 80 59
E-mail: office@antitraffic.government.bg
Honlap: http://antitraffic.government.bg/
 • A jogsértés alapján benyújtott kérelmeket/panaszokat/követeléseket fogadó szervezeti egység/szervezet neve (ha van ilyen);

Emberkereskedelem Elleni Küzdelem Nemzeti Bizottsága (Национална комисия за борба с трафика на хора към Министерския съвет)

 • Az intézmény által vizsgált kérelmek/panaszok/követelések rövid leírása;

Az emberkereskedelemmel kapcsolatos bejelentést a Bizottság titkárságán maguk az áldozatok, vagy a nevükben eljáró személyek tehetnek.

A Bizottság emellett kivizsgálja a lakosságtól érkező, igazgatási működésével kapcsolatos panaszokat is. Az ilyen panaszok elbírálásának határidejét törvény állapítja meg.

 • A kérelmek/panaszok/követelések kivizsgálására vonatkozó eljárás rövid leírása;

A Bizottság a bejelentéseket továbbítja a hatáskörrel rendelkező kormányzati szolgálatnak, figyelemmel kísérés, vizsgálat és/vagy feltárás céljából. Az emberkereskedelemről szóló törvény 20. cikke alapján az áldozatokat megilleti az anonimitás joga, személyes jogaik pedig védelemben részesülnek. Amennyiben az áldozat kiskorú, a Bizottságnak egyidejűleg értesítenie kell az Állami Gyermekvédelmi Ügynökséget is, amely megteszi a gyermekvédelmi törvény által előírt intézkedéseket.

Az emberkereskedelemről szóló törvény 4. cikkének (4) bekezdése értelmében az emberkereskedelem területén működő, Bulgáriában székhellyel rendelkező non-profit jogi személyek és nemzetközi szervezetek képviselői részt vehetnek a Bizottság találkozóin. Ennek érdekében írásbeli kérelmet és bizonyos igazoló dokumentációt kell előterjeszteniük a Bizottság belső szabályzatának 12. cikke értelmében.

 • Az eljárás lehetséges eredményeinek rövid leírása.

Amennyiben a benyújtott dokumentumok hiányosak vagy hibásak, a Bizottság felhívhatja a kérelmezőt azok meghatározott határidőn belüli pótlására vagy javítására. A kérelem és az igazoló dokumentáció kézhezvételét követő 30 napon belül a Bizottság elnöke vagy felhatalmazott tisztviselője döntést hoz, amely a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság előtt fellebbezhető.

9. A Fiatalkori Bűnözéssel Foglalkozó Központi Bizottság (Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет)

Cím:

Bul. Knyaz Dondukov No 9, 4. emelet
Sofia 1000, Bulgaria
Tel.: + 359 2 981 11 33
Fax: +359 2 987 40 01
Honlap: http://www.ckbppmn.government.bg/obshti/funktzii.html
 • A jogsértés alapján benyújtott kérelmeket/panaszokat/követeléseket fogadó szervezeti egység/szervezet neve (ha van ilyen);

A Fiatalkori Bűnözéssel Foglalkozó Központi Bizottság (Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет)

 • Az intézmény által vizsgált kérelmek/panaszok/követelések rövid leírása;

A Bizottság tevékenysége körében:

 • a fiatalkori bűnözés megelőzése, illetve az ellene folyó küzdelem érdekében összehangolja a kormányzati szervek és a nonprofit jogi személyek munkáját;
 • irányítja és felügyeli az ország fiatalkori bűnözéssel foglalkozó bizottságainak munkáját;
 • statisztikai adatokat gyűjt és elemez, tanulmányozza a trendeket és előrejelzéseket készít;
 • részt vesz a fiatalkorúak problémáira vonatkozó jogszabályok előkészítésében;
 • gondoskodik a problémás serdülőkori viselkedésre való figyelemfelhívásról;

tájékoztatja a nyilvánosságot azokról a helyzetekről, amelyek bűnöző magatartást válthatnak ki, a szükséges oktatási intézkedésekről, az ország fiatalkori bűnözéssel kapcsolatos állapotáról, valamint azokról az irányokról, amelyekben az fejlődik.

 • A kérelmek/panaszok/követelések kivizsgálására vonatkozó eljárás rövid leírása;

A fiatalkori bűnözéssel foglalkozó helyi bizottságok feladata községi/városi szinten a fiatalkori antiszociális magatartás megelőzését és csökkentését célzó erőfeszítések megszervezése, irányítása és ellenőrzése.

Emellett hatáskörrel rendelkeznek a fiatalkori bűnözéssel kapcsolatos ügyek kivizsgálására. A büntető törvénykönyv egyik fejezetének címe „A Fiatalkorúakra vonatkozó különös rendelkezések”, amely megfelel az ENSZ Gyermekek Jogairól szóló Egyezménye 40. cikkének és a pekingi szabályok 11. szabályának. A fejezet értelmében a fiatalkorú bűnözésről szóló törvény 13. cikkében rögzített oktatási intézkedések elsőbbséget élveznek. Az ilyen intézkedéseket a büntető igazságszolgáltatási rendszeren kívül hozzák meg, és tisztán nevelési és szociális célokat szolgálnak. Ezen intézkedések közé tartozik a tanácsadás a magatartási problémák kezelése érdekében, a fokozottabb szülői részvétel ösztönzése és a hivatásos nevelők által nyújtott támogatás.

 • Az eljárás lehetséges eredményeinek rövid leírása.

A megfelelő intézkedéseket a problémás magatartás okainak elemzése után hozzák meg. Amennyiben elhanyagolásról van szó, szülőkkel kapcsolatos intézkedések is hozhatók.

10. Nemzeti Jogi segítségnyújtó Hivatal (Национално бюро за правна помощ)

Cím:

Ul. Razvigor No 1
Sofia 1421, Bulgaria
Tel.: +359 2 81 93 200
Fax: + 359 2 865 48 12
E-mail: nbpp@nbpp.government.bg
Honlap: https://mjs.bg
 • A jogsértés alapján benyújtott kérelmeket/panaszokat/követeléseket fogadó szervezeti egység/szervezet neve (ha van ilyen);

Nemzeti Jogi segítségnyújtó Hivatal (Национално бюро за правна помощ)

 • Az intézmény által vizsgált kérelmek/panaszok/követelések rövid leírása;

A jogi segítségnyújtás iránti kérelmeket az Iroda elnökéhez kell benyújtani.

 • A kérelmek/panaszok/követelések kivizsgálására vonatkozó eljárás rövid leírása;

A költségmentességre való jogosultsághoz a kérelmezőknek:

 • havi szociális juttatásokban kell részesülniük, vagy ilyenekre jogosultnak kell lenniük;
 • szakosított szociális intézményben elhelyezettnek kell lenniük, vagy pedig
 • a gyermekvédelmi törvény alapján gyermeket felügyelő nevelő családoknak, rokonoknak vagy közeli barátoknak kell lenniük;

A kérelmezőnek az alábbi dokumentumok egyikét kell benyújtania:

 • a helyi (szociális szolgáltatások igazgatóságaként is ismert) Szociális Szolgáltatások Ügynökségének elnökétől származó eredeti nyilatkozatot, amely igazolja, hogy a kérelem idejében a kérelmező a szociális segélyről szóló törvény végrehajtó rendelkezéseinek 9. cikkében foglalt havi szociális juttatásokban részesül;

vagy

 • a helyi Szociális Szolgáltatások Ügynöksége igazgatójának eredeti nyilatkozata, amely igazolja, hogy a kérelmező jogosult a havi szociális juttatásra;

valamint

 • A kérelmezőnek emellett nyilatkozatot kell benyújtania családja pénzügyi forrásairól.
 • Az eljárás lehetséges eredményeinek rövid leírása.

A hivatal elnöke dönt a költségmentesség odaítélésről vagy elutasításáról.

A döntése ellen a Szófiai Városi Közigazgatási Bíróság előtt a közigazgatási eljárásról szóló törvénynek megfelelően van helye fellebbezésnek.

11. Bűncselekmények Áldozatait Segítő és Kártalanító Nemzeti Tanács (Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления)

Cím:

Igazságügyi Minisztérium
ul. Slavyanska No 1
Sofia 1040, Bulgaria
Tel.: + 359 2 9 237 359
Fax: +359 2 980 62 93
E-mail: compensation@justice.government.bg
Honlap: https://www.compensation.bg
 • A jogsértés alapján benyújtott kérelmeket/panaszokat/követeléseket fogadó szervezeti egység/szervezet neve (ha van ilyen);

Bűncselekmények Áldozatait Segítő és Kártalanító Nemzeti Tanács (Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления)

 • Az intézmény által vizsgált kérelmek/panaszok/követelések rövid leírása;

A Tanács bírálja el a bűncselekmények áldozatainak megsegítéséről és kártalanításáról szóló törvény által meghatározott pénzügyi kártalanítással kapcsolatos kérelmeket. A kártalanításra való jogosultság feltétele, hogy az áldozat anyagi kárt szenvedett terrorcselekmény; emberölés; szándékosan súlyos testi sértés; az áldozat egészségét súlyosan károsító nemi erőszak vagy szexuális támadás; emberkereskedelem; szervezett bűnözés keretében elkövetett bűntettek; halált vagy súlyos testi sértést okozó egyéb előre megfontolt szándékú, súlyos bűntettek (a törvény 3. cikkének (3) bekezdése) következtében. A törvény hatálya a 2005. június 30. után elkövetett bűncselekményekre terjed ki. A törvény a következő, közvetlenül bűncselekménnyel okozott károkért való kártalanításról rendelkezik:

1. a nemzeti egészségbiztosítási alap által nem fedezett orvosi költségek;

2. kiesett jövedelem;

3. jogi költségek;

4. kiesett megélhetési források;

5. temetési költségek;

6. egyéb anyagi károk.

Okirati bizonyítékok benyújtása kötelező.

 • A kérelmek/panaszok/követelések kivizsgálására vonatkozó eljárás rövid leírása;

Az áldozatok támogatásáról és kártalanításáról szóló törvény 3. cikkének (3) bekezdésében foglalt bűncselekmények áldozatai a törvény 12. cikkében felsorolt bírósági szervek jogi aktusának jogerőre emelkedését követő két hónapon belül terjeszthetnek elő pénzügyi kártalanítás iránti kérelmet a megyei kormányzójuk vagy a Tanács előtt. A Tanács a hozzá való beérkezést követő három hónapon belül köteles megvizsgálni az igényt.

 • Az eljárás lehetséges eredményeinek rövid leírása.

A Tanács legalább háromhavonta ülésezik annak érdekében, hogy döntsön a kártalanítási igényekről. Határozatait a jelenlévők egyszerű többségével hozza, az elfogadást vagy elutasítást indokolni köteles, és a határozattal szemben nem lehet fellebbezni.

Egyéb intézmények

Civil szervezetek adatbázisa – http://www.ngobg.info/bg/search/advanced.html

Utolsó frissítés: 08/05/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.