Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata horvát nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Alapjogok

Horvátország

Tartalomszolgáltató:
Horvátország
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Nemzeti bíróságok

Ombudsman

Szakosodott emberi jogi szervek

Személyes adatok védelme

Költségmentesség

Nemzeti bíróságok

A bíróságok különleges szerepet játszanak az emberi jogok védelmében. A bíróságok olyan, törvényben létrehozott szervek, amelyek függetlenségét az Alkotmány biztosítja. Az alkotmányos jogok és szabadságok gyakorlását külön mechanizmus biztosítja: az alkotmányjogi panasz, amelyet az állampolgárok nyújthatnak be, ha úgy vélik, hogy az országos hatóságok, helyi és regionális önkormányzati szervek, valamint közjogi szervezetek a jogaik és kötelezettségei elbírálása során vagy bűncselekménnyel való gyanúsítás vagy megvádolás tekintetében megsértették az Alkotmány által biztosított emberi jogaikat vagy alapvető szabadságaikat. A panasz csak akkor nyújtható be, ha minden egyéb rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőséget kimerítettek.

A Horvát Köztársaság Alkotmánybírósága
Trg svetog Marka 4
10000 Zágráb
Telefon: +385 1 6400 251
Fax: +385 1 4551 055
https://www.usud.hr/

A Horvát Köztársaság Legfelsőbb Bírósága
Trg Nikole Šubića Zrinskog 3
10 000 Zágráb
Telefon: +385 1 486 22 22, +385 1 481 00 36
Fax: +385 1 481 00 35
E-mail: vsrh@vsrh.hr
http://www.vsrh.hr/

Megyei bíróságok  PDF (209 Kb) hr (megyei bíróságok listája)

Városi bíróságok  PDF (296 Kb) hr (városi bíróságok listája)

A Horvát Köztársaság Kereskedelmi Fellebbviteli Bírósága
Berislavićeva 11, 10 000 Zágráb
Telefon: +385 1 489 68 88
Fax: +385 1 487 23 29
http://www.vtsrh.hr/ />
Kereskedelmi bíróságok  PDF (192 Kb) hr (kereskedelmi bíróságok listája)

A Horvát Köztársaság Közigazgatási Fellebbviteli Bírósága
Frankopanska 16, 10 000 Zágráb
Telefon: +385 1 480 78 00
Fax: +385 1 480 79 28
http://www.upravnisudrh.hr/

Közigazgatási bíróságok listája  PDF (180 Kb) hr

A Horvát Köztársaság Szabálysértési Fellebbviteli Bírósága
Ulica Augusta Šenoe 30, 10 000 Zágráb
Telefon: +385 1 480 75 10
Fax: +385 1 461 12 91
E-mail: predsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/

Szabálysértési bíróságok  PDF (274 Kb) hr (szabálysértési bíróságok listája)

Ombudsman

Trg hrvatskih velikana 6
10 000 Zágráb
Horvát Köztársaság
Telefon: +385 1 4851 855, +385 1 4851 853
E-mail: info@ombudsman.hr
Fax: +385 1 6431 628

A horvát Alkotmány 93. cikke értelmében az ombudsman a Horvát Köztársaságban az Alkotmányban, az emberi jogokról és szabadságokról szóló jogszabályokban és a Horvát Köztársaság részéről aláírt nemzetközi egyezményekben meghatározott emberi jogok és szabadságok előmozdításáért és védelméért felelős szerv.

Az ombudsmant és helyetteseit nyolcéves időtartamra választja a horvát parlament azzal a céllal, hogy megvédje az állampolgárokat az emberi jogoknak az állami szervek vagy hatósági jogkörrel felruházott szervek aktusai által történő megsértésével szemben. Az ombudsman a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem, valamint a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni nemzeti megelőző mechanizmus feladatait ellátó központi szerv. E feladatok ellátása során az ombudsman független és önálló.

Feladatai:

Emberi jogok védelme

Az állampolgároknak joguk van panaszt benyújtani az ombudsmanhoz, ha úgy vélik, hogy jogaikat a hatóságok megsértették. Az ombudsman a panasz és a beérkezett iratok alapján vizsgálatot végez. Valamennyi állami szerv, hatósági jogkörrel felruházott szerv, valamint helyi és regionális önkormányzati szerv – vagyis minden közjogi szerv – köteles megadni minden kért információt. A megállapított tényállás alapján az ombudsman véleményeket, ajánlásokat és értesítéseket bocsáthat ki az illetékes hatóságoknak vagy a felügyeleti szerveknek, és szükség esetén tájékoztatja a horvát parlamentet.

Ezenkívül az ombudsman ellenőrzi, hogy a jogszabályok megfelelnek-e a horvát Alkotmánynak és az emberi jogok védelméről szóló nemzetközi egyezményeknek, és jelezheti a horvát kormánynak az emberi jogokkal kapcsolatos jogszabályok módosításának vagy elfogadásának szükségességét. Jelezheti a horvát parlamentnek is a jogszabályoknak az Alkotmánnyal és a törvényekkel való összhangba hozatalát. Eljárást kezdeményezhet a horvát Alkotmánybíróság előtt annak érdekében, hogy vizsgálja meg a törvények és egyéb jogszabályok horvát Alkotmánynak való megfelelését.

Emberi jogok előmozdítása

Az emberi jogok előmozdítása magában foglalja a kutatást és elemzést, adatbázisok és dokumentáció kialakítását és fenntartását, a nyilvánosság és az érintettek időben és rendszeresen történő tájékoztatását, a civil társadalommal, nemzetközi szervezetekkel és tudományos kutatóintézetekkel való aktív kapcsolattartást és együttműködést, valamint a jogszabályoknak a nemzetközi és az európai előírásokkal való összhangba hozását és e jogszabályok alkalmazását.

Hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem központi szerve

Az ombudsman fogadja a természetes és jogi személyek panaszait, biztosítja a szükséges tájékoztatást a jogokkal és kötelezettségekkel, bírósági és egyéb védelmi eljárásokkal kapcsolatban, megvizsgálja az egyéni kérelmeket, és hatáskörében intézkedik a hátrányos megkülönböztetés megszüntetése és a megkülönböztetett személyek jogainak védelme érdekében (a folyamatban lévő peres eljárások kivételével), mindkét fél beleegyezésével peren kívüli egyezség megkötésének lehetőségét nyújtó mediációs eljárásokat folytat, és a hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatban büntetőeljárást kezdeményez az illetékes ügyészségnél.

Nemzeti megelőző mechanizmus

Az ombudsman ellátja a nemzeti megelőző mechanizmus feladatait, amelynek célja a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés megakadályozása minden olyan államilag felügyelt helyen, ahol a személyeket szabadságuktól megfosztják, őrizetben tartják, fogva tartják vagy befogadják, és amelyet saját akaratukból nem hagyhatnak el.

Ez azt jelenti, hogy az ombudsman hivatalának ilyen minőségben eljáró munkatársai meglátogatják a börtönöket, büntetés-végrehajtási intézeteket, egyéb fogvatartási helyeket és a mentális rendellenességekkel küzdő személyek befogadására alkalmas intézményeket, megelőző intézkedésként a szabadságuktól megfosztott vagy szabadságukban korlátozott személyek védelme érdekében.

Nemzeti emberi jogi intézmény (NEJI)

2009 óta az ombudsman az emberi jogok védelmét és előmozdítását szolgáló, az emberi jogi intézmények függetlenségi kritériumait meghatározó – ENSZ keretében kidolgozott – párizsi alapelvek értelmében A-státuszú nemzeti intézmény (NEJI) a Horvát Köztársaságban.

Ez az intézményi függetlenség legmagasabb szintje, és 2013 júliusában ítélték oda újra az ombudsman hivatalának, miután az ENSZ megvizsgálta a független státusz megőrzésével és támogatásával kapcsolatos ajánlásai végrehajtását.

Szakosodott emberi jogi szervek

Gyermekjogi ombudsman

Teslina 10
10 000 Zagreb
Hrvatska
E-mail: info@dijete.hr
Telefon: 01/4929 669
Fax: 01/4921 277
http://www.dijete.hr/

Feladatkör

A gyermekjogi ombudsman hivatala ellenőrzi a gyermekek jogainak és érdekeinek védelme tekintetében a horvát törvényeknek és egyéb jogszabályoknak a horvát Alkotmánnyal, a gyermekek jogairól szóló egyezménnyel és más, a gyermekek jogainak és érdekeinek védelmével kapcsolatos nemzetközi egyezményekkel való összhangját. Egyedi esetekben megvizsgálja a gyermekek jogainak megsértését, és tanulmányozza a gyermekek jogai és érdekei megsértésének általános előfordulásait és típusait. Támogatja a sajátos nevelési igényű gyermekek jogainak és érdekeinek védelmét és előmozdítását; intézkedéseket javasol a gyermekek jogainak védelmére és előmozdítására irányuló átfogó rendszer létrehozása, valamint a gyermekek érdekeit veszélyeztető káros intézkedések megelőzése érdekében. Tájékoztatást és tanácsot nyújt a gyermekeknek, hogy hogyan gyakorolják és védjék meg jogaikat és érdekeiket, együttműködik a gyermekekkel, ösztönzi őket véleményük kifejtésére és tiszteletben tartja azt; a gyermekek helyzetének javítását célzó állami tevékenységeket kezdeményez és részt vesz azokban, és intézkedéseket javasol a társadalomra gyakorolt hatásuk növelése érdekében. A minősítés fokától függetlenül hozzáférhet és betekinthet a gyermekek jogaival és a gyermekek védelmével kapcsolatos minden adathoz, információhoz és intézkedéshez. Jogosult belépni és ellenőrizni minden, gyermekek gondozását törvényi felhatalmazás alapján végző intézményt, állami szervet, jogi és természetes személyt, valamint minden olyan vallási közösséget, ahol gyermekek tartózkodnak, ideiglenesen vagy tartósan ott élnek.

Ha az ombudsman hivatala megállapítja, hogy a gyermek fizikai vagy pszichikai erőszaknak, szexuális zaklatásnak, bántalmazásnak vagy kizsákmányolásnak, elhanyagolásnak vagy gondatlan bánásmódnak van kitéve, azonnal jelentést kell küldenie az illetékes ügyészségnek, és értesítenie kell az illetékes szociális központot, intézkedéseket javasolva a gyermek jogainak és érdekeinek védelme érdekében. A gyermekek védelmét, gondozását, fejlesztését és jogait kutató szakértők és szakmai intézmények szakmai segítségét kérheti, amelyeknek időben kell a támogatást biztosítani.

Nemek közötti egyenlőségért felelős ombudsman

Preobraženska 4/1
10 000 Zágráb
Telefon: +385 1 48 48 100
Fax: +385 1 48 44 600
E-mail: ravnopravnost@prs.hr
http://www.prs.hr/

Feladatkör

A nemek közötti egyenlőségért felelős ombudsman hivatala a nemen, családi állapoton és szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos panaszokat, a nemek közötti egyenlőség elvének megsértését, valamint az országos hatóságok, helyi és regionális önkormányzati szervek és más közhatalmi szervek, e szervek alkalmazottai, más jogi és természetes személyek által egyénekkel vagy egyének csoportjaival szemben elkövetett hátrányos megkülönböztetés eseteit vizsgálja.

Az ombudsman jogosult értesítést, javaslatot és ajánlást tenni.

Ha az ombudsman megállapítja, hogy megsértették a nemek közötti egyenlőség elvét, jogosult kezdeményezni a törvények alkotmányossági felülvizsgálatát, illetve más jogszabályok alkotmányosságának és jogszerűségének felülvizsgálatát.

Fogyatékossággal élő személyekért felelős ombudsman

Savska cesta 41/3
10 000 Zágráb
Telefon: +385 1 6102 170
Fax: +385 1 6177 901
E-mail: ured@posi.hr

Feladatkör

A fogyatékossággal élő személyekért felelős ombudsman hivatala önálló nemzeti intézmény, amelynek fő feladata a Horvát Köztársaság Alkotmánya, a nemzetközi szerződések és törvények alapján a fogyatékossággal élő személyek jogainak figyelemmel kísérése és előmozdítása. A fogyatékossággal élő személyek jogainak megsértése esetén az ombudsman jogosult értesíteni, intézkedéseket javasolni, ajánlásokat tenni, tájékoztatni és beszámolót kérni a végrehajtott intézkedésekről.

Ha az ombudsman megállapítja, hogy valamely jogszabályi rendelkezés a fogyatékossággal élők vagy a fejlődési nehézségekkel küzdő gyermekek számára hátrányos, valamilyen módon megfosztja őket, vagy kevésbé kedvező helyzetbe hozza őket a fogyatékosság nélkül élő személyekhez viszonyítva, az ombudsman javaslatot tesz a jogszabályi rendelkezés módosítására.

Az ombudsman hivatala kivizsgálja a fogyatékossággal élők és az érdekeiket képviselő személyek egyedi panaszait, a fogyatékossággal élő személyek jogainak megsértésével kapcsolatos panaszokat, valamint e problémák megoldására illetékes intézményekkel együttműködve megpróbálja elérni a legkedvezőbb megoldást.

A fogyatékossággal élő személyekért felelős ombudsman tanácsadást nyújt a fogyatékossággal élők számára a jogaik és érdekeik gyakorlásával és védelmével kapcsolatban.

Személyes adatok védelme

Adatvédelmi Hatóság

Martićeva 14
10 000 Zágráb

Telefon: +385 460 90 00
Fax: +385 4609-099
E-mail: azop@azop.hr
http://www.azop.hr/

Az Adatvédelmi Hatóság feladat- és hatásköre keretében függetlenül és önállóan eljáró állami szerv. A Hatóság feladata a személyes adatok védelmével kapcsolatos igazgatási és szakmai feladatok ellátása. A Hatóság a hatósági jogkörében figyelemmel kíséri a személyes adatok védelmét, jelzi a személyes adatok gyűjtése során elkövetett visszaéléseket, vezeti a megfelelően szabályozott adatvédelemmel rendelkező országok és nemzetközi szervezetek listáját, vizsgálja a személyes adatok védelméről szóló törvény által biztosított jogok megsértése miatt benyújtott kérelmeket, és vezeti a személyes adatokkal kapcsolatos központi nyilvántartást.

Költségmentesség

A költségmentességről szóló törvény elfogadásával az Igazságügyi Minisztérium végzi a költségmentességgel kapcsolatos rendszer létrehozásának átfogó és kihívást jelentő feladatait.

A költségmentesség rendszere a megfelelő anyagi eszközökkel nem rendelkező polgárok számára lehetővé teszi a jogi képviseletet, bizonyos jogi eljárásokban a költségmentességet, valamint az igazságszolgáltatáshoz és a közigazgatási eljárásokhoz való egyenlő hozzáférést.

A költségmentesség rendszerének intézményi kerete az alábbi: az állampolgárok kérelmeit első fokon a közigazgatási hivatalok bírálják el, míg az Igazságügyi Minisztérium költségmentesség engedélyezésével foglalkozó főosztálya másodfokon eljárva dönt a fellebbezésekről, és első fokon dönt szervezetek bejegyzéséről a jogi segítségnyújtásra elsődlegesen jogosult szervezetek nyilvántartásába, valamint ellátja a jogi segítségnyújtásra elsődlegesen jogosult szervezetek hatósági és szakmai felügyeletét.

A költségmentességről szóló törvény alapján a jogi segítségnyújtásra az alábbiak jogosultak:

 • ügyvédek,
 • bejegyzett szervezetek
 • szakszervezetek,
 • jogklinikák és
 • megyei közigazgatási hivatalok.

Az elsődleges jogi segítségnyújtást a hivatalok, a bejegyzett szervezetek és jogklinikák biztosítják.
Elsődleges jogi segítségnyújtás keretében a hivatalok jogosultak általános jogi tájékoztatást és jogi tanácsadást nyújtani, beadványokat készíteni.

A másodlagos jogi segítségnyújtást az ügyvédek végzik.

A költségmentességről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően a költségmentességhez való jogot gyakorolni kívánó személyek kötelesek a költségmentesség iránti kérelemhez kitöltött egységes formanyomtatványt a lakóhelyük szerint illetékes közigazgatási hivatalhoz benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és a vele közös háztartásában élő nagykorú családtagok kifejezett írásbeli hozzájárulását, amelyben engedélyezik a tulajdonhoz kapcsolódó összes adathoz való hozzáférést, valamint az arra vonatkozó nyilatkozatukat, hogy vállalják az anyagi és jogi felelősséget a kérelmező állításainak valódiságával kapcsolatban.

A formanyomtatvány letölthető az Igazságügyi Minisztérium honlapjáról, vagy a megyei közigazgatási hivataloknál, városi bíróságoknál, szociális gondozó központoknál hivatali időben beszerezhető.

A kérelem benyújtásáért nem kell közigazgatási díjat fizetni, a kérelmet személyesen vagy ajánlott levélben kell benyújtani.

A költségmentesség engedélyezése a jogi segítségnyújtás költségeinek teljes vagy részleges elengedését jelenti a kérelmező anyagi helyzetétől függően. Előfordulhat, hogy az anyagi körülményeitől függően a kedvezményezettnek bizonyos mértékben viselni kell az eljárási költségeket.

A költségmentesség részleges engedélyezése esetén az ügyvédi díj és költségek fennmaradó részét a kedvezményezett viseli az ügyvédi díjszabás és költségtérítés szerint meghatározott szolgáltatás értéke alapján.

Kedvezményezettek

A költségmentességről szóló törvény alapján költségmentességre az alábbiak jogosultak:

 • horvát állampolgárok;
 • horvát állampolgársággal nem rendelkező gyermekek, akik felnőtt kísérő nélkül tartózkodnak a Horvát Köztársaságban;
 • viszonosság alapján az ideiglenes és állandó lakóhellyel rendelkező külföldi állampolgárok;
 • ideiglenes védelem alatt álló külföldi állampolgárok;
 • az országban jogellenesen vagy rövid ideig tartózkodó külföldi állampolgárok a Horvát Köztársaságból való kiutasítással vagy kitoloncolással kapcsolatos eljárás során;
 • a Horvát Köztársaságban jogszerűen tartózkodó menedékkérők, külföldi állampolgárok, a kiegészítő védelem alatt álló külföldi állampolgárok és családtagjaik azon eljárásokban, amelyekben a költségmentességről külön törvény nem rendelkezik.

A kedvezményezettek a költségmentességről információt találnak a Horvát Köztársaság Igazságügyi Minisztériumának honlapján , vagy az alábbi e-mail címre küldött e-mail útján kaphatnak tájékoztatást: besplatna.pravna.pomoc@pravosudje.hr,, amelyre a lehető legrövidebb időn belül kapnak választ.

A kedvezményezettek kérdést intézhetnek közvetlenül az adott megyei közigazgatási hivatalokhoz is.

Határon átnyúló jogviták

Határon átnyúló jogvita az a jogvita, amelyben a költségmentességet kérelmező személynek nem a bíróság székhelye vagy a határozat végrehajtásának helye szerinti tagállamban van a lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye.

A határon átnyúló jogvitákban jogi segítségnyújtás polgári és kereskedelmi ügyekben, békéltető eljárásokban, peren kívüli egyezségre irányuló eljárásokban, közokiratok végrehajtása során és ezen eljárásokban való jogi tanácsadás tekintetében biztosítható, míg a határon átnyúló jogvitákra vonatkozó rendelkezések nem alkalmazandók adóügyi, vám- és egyéb közigazgatási eljárásban.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes hivatalhoz kell kérelmet benyújtania annak a kérelmezőnek, aki a Horvát Köztársaságban lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik, és egy másik tagállam bírósága előtt folyamatban lévő, határon átnyúló jogvitában kér költségmentességet. Az illetékes hivatal a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül továbbítja a kérelmet az Igazságügyi Minisztériumhoz. Az Igazságügyi Minisztérium lefordítja a kérelmet és az azt alátámasztó iratokat a tagállam és az illetékes fogadó hatóság hivatalos nyelvére vagy egyik hivatalos nyelvére, és a kézhezvételtől számított 15 napon belül továbbítja a bíróság székhelye vagy a határozat végrehajtásának helye szerinti tagállam illetékes hatóságához (fogadó hatóság). Ha a költségmentességet nem engedélyezik, a kérelmező viseli a fordítás költségeit.

A kérelmező közvetlenül a bíróság székhelye vagy a határozat végrehajtásának helye szerinti tagállam fogadó hatóságához is benyújthatja a kérelmet. A költségmentességről szóló törvény rendelkezései alapján jogosult költségmentességre az a kérelmező, aki egy másik tagállamban rendelkezik lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel, és a Horvát Köztársaság bírósága előtt folyamatban lévő, határon átnyúló jogvitában kér költségmentességet. A kérelmező vagy a kérelmező lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam illetékes hatósága (továbbító hatóság) a költségmentesség iránti kérelmet a Horvát Köztársaság Igazságügyi Minisztériumához (fogadó hatóság) továbbítja. A formanyomtatványt és az alátámasztó iratokat le kell fordítani horvát nyelvre, ellenkező esetben a kérelmet elutasítják.

A kérelmet a határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében az ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre vonatkozó közös minimumszabályok megállapításáról szóló 2003/8/EK tanácsi irányelv alapján a költségmentesség iránti kérelem benyújtásához használandó formanyomtatvány kidolgozásáról szóló, 2004. november 9-i 2004/844/EK bizottsági határozatban meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

Utolsó frissítés: 15/03/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.