Tagállami bíróságok és más, nem igazságszolgáltatási szervek

Horvátország

Tartalomszolgáltató:
Horvátország

Nemzeti bíróságok

A bíróságok különleges szerepet töltenek be az emberi jogok védelmében. Autonómiájukat és függetlenségüket az alkotmány garantálja. Az alkotmányos jogok és szabadságok gyakorlását külön mechanizmus biztosítja: az alkotmányjogi panasz, amelyet az állampolgárok nyújthatnak be, ha úgy vélik, hogy az országos hatóságok, helyi és regionális önkormányzati szervek, valamint közjogi szervezetek a jogaik és kötelezettségei elbírálása során vagy bűncselekménnyel való gyanúsítás vagy megvádolás tekintetében megsértették az Alkotmány által biztosított emberi jogaikat vagy alapvető szabadságaikat. A panasz csak akkor nyújtható be, ha minden egyéb rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőséget kimerítettek.

A Horvát Köztársaság Alkotmánybírósága (Ustavni sud Republike Hrvatske)
Trg svetog Marka 4
10 000 Zágráb
Tel.: +385 1 6400 251
Fax: +385 1 4551 055
https://www.usud.hr/

A Horvát Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Vrhovni sud Republike Hrvatske)
Trg Nikole Šubića Zrinskog 3
10 000 Zágráb
Tel.: +385 1 486 22 22, +385 1 481 00 36
Fax: +385 1 481 00 35
Email: vsrh@vsrh.hr
http://www.vsrh.hr/

Megyei bíróságok (Županijski sudovi)
Helyi bíróságok (Općinski sudovi)

A Horvát Köztársaság Kereskedelmi Fellebbviteli Bírósága (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske)
Berislavićeva 11, 10 000 Zágráb
Tel.: +385 1 489 68 88
Fax: +385 1 487 23 29
http://www.vtsrh.hr/
Kereskedelmi bíróságok (Trgovački sudovi) a Horvát köztársaságban  PDF (192 Kb) hr

Kereskedelmi bíróságok

A Horvát Köztársaság Közigazgatási Fellebbviteli Bírósága (Visoki upravni sud Republike Hrvatske)
Frankopanska 16, 10 000, Zágráb
Tel.: +385 1 480 78 00
Fax: +385 1 480 79 28
http://www.upravnisudrh.hr/

Közigazgatási bíróságok (Upravni sudovi)

A Horvát Köztársaság Szabálysértési Fellebbviteli Bírósága (Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske)
Ulica Augusta Šenoe 30, 10 000 Zágráb
Tel.: +385 1 480 75 10
Fax: +385 1 461 12 91
E-mail: predsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
https://sudovi.hr/VPSRH/

Ombudsman (Pučki pravobranitelj)

Trg hrvatskih velikana 6
10 000 Zágráb
Horvátország
Tel.: +385 1 4851 855, +385 1 4851 853
E-mail: info@ombudsman.hr
Fax: +385 1 6431 628

A horvát Alkotmány 93. cikke értelmében az ombudsman a Horvát Köztársaságban az Alkotmányban, az emberi jogokról és szabadságokról szóló jogszabályokban és a Horvát Köztársaság részéről aláírt nemzetközi egyezményekben meghatározott emberi jogok és szabadságok előmozdításáért és védelméért felelős szerv.

Az ombudsmant és helyetteseit a horvát parlament választja meg nyolcéves időtartamra. Az ombudsman védi a polgárokat az állami szervek vagy a közhatalmi jogosítványokkal felruházott jogalanyok intézkedéseiből eredő emberi jogi jogsértésektől. Az ombudsman hivatala a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem, valamint a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni nemzeti megelőző mechanizmus feladatait ellátó központi szerv. E feladatok ellátása során az ombudsman független és önálló.

Hatáskörök:

Emberi jogok védelme

Az állampolgároknak joguk van panaszt benyújtani az ombudsmanhoz, ha úgy vélik, hogy jogaikat a hatóságok megsértették. Az ombudsman a panaszra reagálva és a beérkezett iratok alapján vizsgálatot végez. Valamennyi állami szerv, hatósági jogkörrel felruházott szerv, valamint helyi és regionális önkormányzati szerv – vagyis minden közjogi szerv – köteles megadni minden kért információt.

A megállapított tényállás alapján az ombudsman véleményeket, ajánlásokat és értesítéseket bocsáthat ki az illetékes hatóságoknak vagy a felügyeleti szerveknek, és szükség esetén tájékoztatja a horvát parlamentet.

Ezenkívül az ombudsman ellenőrzi, hogy a jogszabályok megfelelnek-e a horvát Alkotmánynak és az emberi jogok védelméről szóló nemzetközi egyezményeknek, és jelezheti a horvát kormánynak az emberi jogokkal kapcsolatos jogszabályok módosításának vagy elfogadásának szükségességét. Az ombudsman arra is felkérheti a horvát parlamentet, hogy hozza összhangba a szabályozást az alkotmánnyal és a jogszabályokkal, és joga van eljárást kezdeményezni a horvát alkotmánybíróságon annak vizsgálata érdekében, hogy a törvények és egyéb szabályozások megfelelnek-e a horvát alkotmánynak.

Emberi jogok előmozdítása

Az emberi jogok előmozdítása magában foglalja a kutatást és elemzést, adatbázisok és dokumentáció kialakítását és fenntartását, a nyilvánosság és az érintettek időben és rendszeresen történő tájékoztatását, a civil társadalommal, nemzetközi szervezetekkel és tudományos kutatóintézetekkel való aktív kapcsolattartást és együttműködést, valamint a jogszabályoknak a nemzetközi és az európai előírásokkal való összhangba hozását és e jogszabályok alkalmazását.

Hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem központi szerve

Az ombudsman fogadja a természetes és jogi személyek panaszait, biztosítja a szükséges tájékoztatást a jogokkal és kötelezettségekkel, bírósági és egyéb védelemmel kapcsolatban, megvizsgálja az egyéni kérelmeket, és hatáskörében intézkedik a hátrányos megkülönböztetés megszüntetése és a megkülönböztetett személyek jogainak védelme érdekében (a folyamatban lévő peres eljárások kivételével), mindkét fél beleegyezésével peren kívüli egyezség megkötésére lehetőséget nyújtó közvetítési eljárásokat folytat le, és a hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatban az illetékes ügyészségnél büntetőeljárást kezdeményez.

Nemzeti megelőző mechanizmus

Az ombudsman ellátja a nemzeti megelőző mechanizmus feladatait, amelynek célja a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés megakadályozása minden olyan államilag felügyelt helyen, ahol a személyeket szabadságuktól megfosztják, őrizetben tartják, fogva tartják vagy befogadják, és amelyet saját akaratukból nem hagyhatnak el.

Ez azt jelenti, hogy az ombudsman hivatalának ilyen minőségben eljáró munkatársai meglátogatják a börtönöket, büntetés-végrehajtási intézeteket, egyéb fogvatartási helyeket és a mentális rendellenességekkel küzdő személyek befogadására alkalmas intézményeket, megelőző intézkedésként a szabadságuktól megfosztott vagy szabadságukban korlátozott személyek védelme érdekében.

Nemzeti emberi jogi intézmény (NEJI)

2009 óta az ombudsman az emberi jogok védelmét és előmozdítását szolgáló, az emberi jogi intézmények függetlenségi kritériumait meghatározó – ENSZ keretében kidolgozott – párizsi alapelvek értelmében A-státuszú nemzeti intézmény (NEJI) a Horvát Köztársaságban.

Ez az intézményi függetlenség legmagasabb szintje, és 2013 júliusában ítélték oda újra az ombudsman hivatalának, miután az ENSZ megvizsgálta a független státusz megőrzésével és támogatásával kapcsolatos ajánlásai végrehajtását.

Szakosodott emberi jogi szervek

Gyermekvédelmi ombudsman (pravobranitelj za djecu)

Teslina 10
10 000 Zágráb
Horvátország
E-mail: info@dijete.hr
Tel.: 01/4929 669
Fax: 01/4921 277
http://www.dijete.hr

Tevékenységek

A gyermekjogi ombudsman hivatala ellenőrzi a horvát törvényeknek és egyéb jogszabályoknak a gyermekek jogainak és érdekeinek védelme tekintetében a horvát alkotmánnyal, a gyermekek jogairól szóló egyezménnyel és más, a gyermekek jogainak és érdekeinek védelmével kapcsolatos nemzetközi egyezményekkel való összhangját. A hivatal egyedi esetekben kivizsgálja a gyermekek jogainak megsértését, és tanulmányozza a gyermekek jogai és érdekei megsértésének általános előfordulását és típusait. Támogatja a sajátos nevelési igényű gyermekek jogainak és érdekeinek védelmét és előmozdítását. Intézkedéseket javasol a gyermekek jogainak védelmére és előmozdítására irányuló átfogó rendszer létrehozása, valamint a gyermekek érdekeit veszélyeztető káros intézkedések megelőzése érdekében. Tájékoztatja és tanácsokkal látja el a gyermekeket jogaik és érdekeik gyakorlásának és védelmének módjával kapcsolatban, együttműködik a gyermekekkel, véleménynyilvánításra ösztönzi őket, meghallgatja véleményüket, a gyermekek helyzetének javítását célzó nyilvános tevékenységeket kezdeményez és azokban részt vesz, valamint intézkedéseket javasol a gyermekek társadalomban betöltött szerepének erősítésére. A minősítés fokától függetlenül hozzáférhet a gyermekek jogaival és a gyermekek védelmével kapcsolatos minden adathoz, információhoz, intézkedéshez és dokumentumhoz, és azokba betekinthet. Jogosult ellenőrizni minden, gyermekek gondozását törvényi felhatalmazás alapján végző intézményt, állami szervet, jogi és természetes személyt, valamint minden olyan vallási közösséget, ahol gyermekek tartózkodnak, illetve ideiglenesen vagy tartósan laknak.

Ha az ombudsman hivatala megállapítja, hogy a gyermek fizikai vagy pszichikai erőszaknak, szexuális zaklatásnak, bántalmazásnak vagy kizsákmányolásnak, elhanyagolásnak vagy gondatlan bánásmódnak van kitéve, azonnal jelentenie kell az illetékes ügyészségnek, és értesítenie kell az illetékes szociális gondozóközpontot, intézkedéseket javasolva a gyermek jogainak és érdekeinek védelme érdekében. A gyermekek védelmét, gondozását, fejlesztését és jogait kutató szakértők és szakmai intézmények szakmai segítségét kérheti, akiknek/amelyeknek kellő időben kell a támogatást biztosítaniuk.

A nemek közötti egyenlőségért felelős ombudsman (Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova)

Preobraženska 4/1
10 000 Zágráb
Tel.: +385 1 48 48 100
Fax: +385 1 48 44 600
E-mail: ravnopravnost@prs.hr
http://www.prs.hr

Tevékenységek

A nemek közötti egyenlőségért felelős ombudsman kezeli a nemhez, családi állapothoz vagy családi állapothoz és szexuális irányultsághoz kapcsolódó megkülönböztetéssel kapcsolatos panaszokat. A hivatal kivizsgálja a nemek közötti egyenlőség elvének megsértését, valamint a nemzeti hatóságok, a helyi és regionális önkormányzati szervek egységei és a közhatalmat gyakorló egyéb szervek, e szervek alkalmazottai, valamint más jogi és természetes személyek által elkövetett, magánszemélyekkel vagy egyének csoportjaival szembeni megkülönböztetési ügyeket.

Az ombudsman jogosult bejelentést, javaslatokat és ajánlásokat tenni.

Ha az ombudsman megállapítja, hogy megsértették a nemek közötti egyenlőség elvét, jogosult kezdeményezni a jogszabályok alkotmányossági felülvizsgálatát, illetve más szabályozások alkotmányosságának és jogszerűségének felülvizsgálatát.

Fogyatékossággal élő személyekért felelős ombudsman (Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom)

Savska cesta 41/3
10 000 Zágráb
Tel.: +385 1 6102 170
Fax: +385 1 6177 901
E-mail: ured@posi.hr

Tevékenységek

A fogyatékossággal élő személyekért felelős ombudsman hivatala önálló nemzeti intézmény, amelynek fő feladata a Horvát Köztársaság Alkotmánya, a nemzetközi szerződések és törvények alapján a fogyatékossággal élő személyek jogainak figyelemmel kísérése és előmozdítása. A fogyatékossággal élő személyek jogainak megsértése esetén az ombudsman jogosult értesíteni, intézkedéseket javasolni, ajánlásokat tenni, tájékoztatni és beszámolót kérni a végrehajtott intézkedésekről.

Ha az ombudsman megállapítja, hogy valamely jogszabályi rendelkezés a fogyatékossággal élők vagy a fejlődési nehézségekkel küzdő gyermekek számára hátrányos, valamilyen módon megfosztja őket, vagy kevésbé kedvező helyzetbe hozza őket a fogyatékosság nélkül élő személyekhez viszonyítva, az ombudsman javaslatot tesz a jogszabályi rendelkezés módosítására.

A fogyatékossággal élő személyekért felelős ombudsman hivatala kivizsgálja a fogyatékossággal élők és az érdekeiket képviselő személyek egyedi panaszait, a fogyatékossággal élő személyek jogainak megsértésével kapcsolatos panaszokat, valamint e problémák megoldására illetékes intézményekkel együttműködve megpróbálja elérni a legkedvezőbb megoldást. A fogyatékossággal élő személyekért felelős ombudsman tanácsadást nyújt a fogyatékossággal élők számára a jogaik és érdekeik gyakorlásával és védelmével kapcsolatban.

Személyes adatok védelme

Adatvédelmi Hatóság (Agencija za zaštitu osobnih podataka)

Martićeva 14
10 000 Zágráb

Tel.: +385 460 90 00
Fax: +385 4609-099
E-mail: azop@azop.hr
http://www.azop.hr

Az Adatvédelmi Hatóság jogi személy, feladat- és hatásköre keretében függetlenül és önállóan eljáró hatóság. A Hatóság feladata a személyes adatok védelmével kapcsolatos igazgatási és szakmai feladatok ellátása. A Hatóság hatósági jogkörében figyelemmel kíséri a személyes adatok védelmét, jelzi a személyes adatok gyűjtése során elkövetett visszaéléseket, vezeti a megfelelően szabályozott adatvédelemmel rendelkező országok és nemzetközi szervezetek listáját, kivizsgálja a személyes adatok védelméről szóló törvény által biztosított jogok megsértése miatt benyújtott kérelmeket, és vezeti a személyesadat-állományokkal kapcsolatos központi nyilvántartást.

Költségmentesség

A költségmentességről szóló törvény elfogadásával az Igazságügyi Minisztérium végzi a költségmentességgel kapcsolatos rendszer létrehozásának átfogó és kihívást jelentő feladatait.

A költségmentesség rendszere a hátrányos szociális helyzetű polgárok számára lehetővé teszi a jogi képviseletet, bizonyos perekben a költségmentességet, valamint a bírósági és a közigazgatási eljárásokhoz való egyenlő hozzáférést.

A költségmentesség kedvezményezettjei

A költségmentességről szóló törvény alapján költségmentességre az alábbiak jogosultak:

 • horvát állampolgárok,
 • nem horvát állampolgár gyermekek, akik jogszabály alapján értük felelős felnőtt kísérete nélkül tartózkodnak Horvátországban,
 • viszonossági alapon ideiglenes tartózkodási hellyel rendelkező külföldiek és az állandó lakóhellyel rendelkező külföldiek,
 • ideiglenes védelem alatt álló külföldi állampolgárok,
 • az illegálisan tartózkodó külföldiek és külföldiek a rövid távú tartózkodás alatt a kitoloncolási vagy kiutasítási eljárásban,
 • menedékkérők, menekült jogállású személyek és kiegészítő védelmi jogállású külföldiek, valamint a Horvátországban jogszerűen tartózkodó családtagjaik olyan eljárásokban, amelyekben külön jogszabály alapján nem biztosítanak számukra költségmentességet.

A költségmentességet nyújtók

A költségmentességről szóló törvény hatálya alá a költségmentességet biztosító alábbi jogalanyok tartoznak:

 • ügyvédek,
 • jóváhagyott egyesületek,
 • jogi klinikák,
 • megyei közigazgatási hivatalok.

A költségmentesség fajtái

A költségmentesség fajtáját tekintve lehet elsődleges költségmentesség és másodlagos költségmentesség.

Elsődleges költségmentesség

Az elsődleges költségmentesség formái a következők:

 • általános jogi tájékoztatás,
 • jogi tanácsadás,
 • beadványok készítése a közjogi szervekhez, az Emberi Jogok Európai Bíróságához és nemzetközi szervezetekhez nemzetközi megállapodások, valamint az e szervek működésére vonatkozó szabályok alapján
 • Képviselet közjogi szervek előtti eljárásokban,
 • jogi segítségnyújtás jogviták peren kívüli rendezéséhez.

Az elsődleges költségmentességet a megyei állami közigazgatási hivatalok, a jóváhagyott egyesületek és a jogi klinikák biztosítják.
Elsődleges költségmentesség keretében a hivatalok jogosultak általános jogi tájékoztatást és jogi tanácsadást kínálni, beadványokat készíteni.

Az elsődleges költségmentességet kérelmező személyeknek közvetlenül kell felvenniük a kapcsolatot az elsődleges költségmentességet nyújtó szolgáltatóval.

Másodlagos költségmentesség

A másodlagos költségmentesség formái a következők:

 • jogi tanácsadás,
 • beadványok készítése a munkavállalók jogainak védelmére irányuló, a munkáltató előtt folyó eljárásban,
 • beadványok készítése peres eljárásokban,
 • képviselet bírósági eljárásokban,
 • jogi segítségnyújtás a jogvita egyezség útján történő rendezéséhez,
 • a bírósági eljárás költségei alóli mentesség,
 • az eljárási illetékek alóli mentesség.

A másodlagos költségmentességet ügyvédek nyújtják.

Az eljárás típusa tekintetében másodlagos költségmentesség a következő eljárásokban biztosítható:

 • dologi jogi eljárások, kivéve az ingatlan-nyilvántartási eljárásokat,
 • munkaviszonnyal kapcsolatos eljárások,
 • családi kapcsolatokkal kapcsolatos eljárások, kivéve a házasság közös megegyezéssel történő felbontására irányuló eljárásokat, amennyiben a házastársaknak nincs közös vagy örökbe fogadott kiskorú vagy szülői felügyelet alatt álló gyermeke,
 • az eljárásokból eredő követelések behajtására vagy biztosítására irányuló végrehajtási és biztosítási eljárásokkal kapcsolatos eljárások olyan eljárások esetében, amelyben a költségmentességről szóló törvény rendelkezései alapján költségmentesség adható,
 • a jogvita egyezség útján történő rendezése,
 • kivételként minden más közigazgatási és polgári bírósági eljárásban, amennyiben a költségmentesség a kérelmezők és háztartásuk tagjai sajátos életkörülményei miatt szükséges, a költségmentességről szóló törvény alapvető céljával összhangban.

A másodlagos költségmentesség megadására irányuló eljárást a megye vagy Zágráb városa illetékes közigazgatási szervéhez benyújtott kérelemmel kell megindítani.

A költségmentességről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően a költségmentességhez való jogukat gyakorolni kívánó személyeknek a kitöltött egységes költségmentesség iránti kérelem formanyomtatványt a lakóhelyük szerint illetékes közigazgatási hivatalhoz kell benyújtaniuk. A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és a vele közös háztartásában élő nagykorú családtagok kifejezett írásbeli hozzájárulását, amelyben engedélyezik az összes vagyoni jellegű adathoz való hozzáférést, valamint az arra vonatkozó nyilatkozatukat, hogy vállalják az anyagi és büntetőjogi felelősséget a kérelmező állításainak valódiságát.

A formanyomtatvány letölthető az Igazságügyi Minisztérium honlapjáról, vagy a megyei közigazgatási hivataloknál, városi bíróságoknál, szociális gondozó központoknál hivatali időben beszerezhető.

A kérelmek személyesen vagy ajánlott levélben történő benyújtása nem jár adminisztratív költségekkel.

A költségmentesség engedélyezése a jogi segítségnyújtás költségeinek teljes vagy részleges elengedését jelenti a kérelmező anyagi helyzetétől függően. Előfordulhat, hogy az anyagi körülményeitől függően a kedvezményezettnek bizonyos mértékben viselni kell az eljárási költségeket.

A részleges költségmentesség engedélyezése esetén az ügyvédi díj és költségek fennmaradó részét a kedvezményezett viseli, a szolgáltatás ügyvédi díjszabás és költségtérítés szerint meghatározott értéke alapján.

Az Igazságügyi Minisztérium dönt másodfokon a jogi támogatást kérelmezők fellebbezéséről, első fokon dönt az egyesületeknek és a jogi klinikáknak az költségmentességet nyújtók névjegyzékébe való felvételéről, vezeti a névjegyzéket, valamint adminisztratív és szakmai ellenőrzést végez a költségmentességet nyújtók munkája felett.

A költségmentességgel kapcsolatos információk megtalálhatók a Horvát Köztársaság Igazságügyi Minisztériumának honlapján vagy lekérhetők e-mailben: tobesplatna.pravna.pomoc@pravosudje.hr, és erre a lehető legrövidebb időn belül válasz várható.

A kérdések közvetlenül a megyei állami közigazgatási hivatalokhoz intézhetők.

Határon átnyúló jogviták

Határon átnyúló jogvita az a jogvita, amelyben a költségmentességet kérelmező személynek nem a bíróság székhelye vagy a határozat végrehajtásának helye szerinti tagállamban van a lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye.

Határon átnyúló jogviták esetén költségmentességet biztosítanak polgári és kereskedelmi ügyekben, közvetítői eljárásokban, peren kívüli egyezségekben, közokiratok végrehajtásában és ezen eljárásokban történő jogi tanácsadáshoz. A határokon átnyúló jogvitákra vonatkozó rendelkezések nem alkalmazandók az adó-, vám- és egyéb közigazgatási eljárásokban.

A kérelmet a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes hivatalhoz kell benyújtania annak a kérelmezőnek, akinek a lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye a Horvát Köztársaságban van, és egy másik tagállam bírósága előtt folyamatban lévő, határon átnyúló jogvitában kér költségmentességet. Az illetékes hivatal a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül továbbítja a kérelmet az Igazságügyi Minisztériumhoz. Az Igazságügyi Minisztérium lefordítja a kérelmet és az azt alátámasztó iratokat a tagállam és az illetékes fogadó hatóság hivatalos nyelvére vagy egyik hivatalos nyelvére, és a kézhezvételtől számított 15 napon belül továbbítja a bíróság székhelye vagy a határozat végrehajtásának helye szerinti tagállam illetékes hatóságához (fogadó hatóság). Ha a költségmentességet nem engedélyezik, a kérelmező viseli a fordítás költségeit.

A kérelmező közvetlenül a bíróság székhelye vagy a határozat végrehajtásának helye szerinti tagállam fogadó hatóságához is benyújthatja a kérelmet.

A költségmentességről szóló törvény rendelkezései alapján jogosult költségmentességre az a kérelmező, aki egy másik tagállamban rendelkezik lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel, és a Horvát Köztársaság bírósága előtt folyamatban lévő, határon átnyúló jogvitában kér költségmentességet. A Horvát Köztársaságban a költségmentesség iránti kérelmet az Igazságügyi Minisztériumhoz (fogadó hatóság) a kérelmezőknek vagy azon tagállam illetékes hatóságának kell benyújtania, ahol a kérelmező lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van (áttevő hatóság). A formanyomtatványt és az alátámasztó iratokat le kell fordítani horvát nyelvre, ellenkező esetben a kérelmet elutasítják.

A kérelmet a határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében az ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre vonatkozó közös minimumszabályok megállapításáról szóló 2003/8/EK tanácsi irányelv alapján a költségmentesség iránti kérelem benyújtásához használandó formanyomtatvány kidolgozásáról szóló, 2004. november 9-i 2004/844/EK bizottsági határozatban meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

Utolsó frissítés: 20/12/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.