Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata cseh nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Alapjogok

Csehország

Tartalomszolgáltató:
Csehország
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Nemzeti bíróságok

A hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos ügyekben általában az alperes (azaz a hátrányos megkülönböztetéssel vádolt személy) szerinti helyi bíróság az első fokon illetékes bíróság. Miután minden rendes fellebbezési jogot kimerítettek, az Alkotmánybírósághoz lehet egyéni alkotmányjogi panaszt benyújtani ( http://www.usoud.cz/).

Alkotmánybíróság

Joštova 8, 660 83 Brno 2

Tel. (+420) 542162111
Fax: (+420) 542161309, (+420) 542161169

Email: podani@usoud.cz

Az Alkotmánybíróság az alkotmányosság védelmére hivatott bírói testület, jogállását és hatásköreit a Cseh Köztársaság Alkotmánya rögzíti. Az Alkotmánybíróság nem tartozik a rendes bírósági rendszerbe. Fő feladata az alkotmányosság, valamint az Alkotmányban, az Alapjogok és Alapvető Szabadságok Chartájában, a Cseh Köztársaság egyéb alkotmányos törvényeiben megállapított alapvető jogok és szabadságok védelme, valamint annak biztosítása, hogy az államhatalmat alkotmányos módon gyakorolják.

Az Alkotmány 87. cikke alapján az Alkotmánybíróság elbírálja –többek között – a jogi vagy természetes személyek által az állami szervek olyan jogerős és végrehajtható határozataival, valamint egyéb intézkedéseivel szemben benyújtott alkotmányjogi panaszokat, amelyek az Alkotmány által biztosított alapvető jogaikat és szabadságaikat érintik. Az Alkotmánybíróság határozatai jogerősek, és azokkal szemben fellebbezés nem terjeszthető elő.

Az Alkotmánybíróság honlapján alkotmányjogi panaszokkal kapcsolatos eljárási útmutató található, amely tartalmazza az eljárásra vonatkozó alapvető információkat (lásd: http://www.usoud.cz/pruvodce-rizenim-o-ustavni-stiznosti).

Az emberi jogok védelmét biztosító nemzeti intézmények

Az alapvető emberi jogok megsértését vizsgáló legfőbb nemzeti emberi jogi szervezet az alapvető jogok biztosa (lásd alább).

Kormányzati szinten az emberi jogok kérdése az emberi jogokért, esélyegyenlőségért és jogalkotásért felelős miniszter hatáskörébe tartozik; ezzel a kérdéssel foglalkozó egyéb szervek közé tartozik az emberi jogokért felelős kormánytanács, a nemek közötti egyenlőségért felelős kormánytanács, a nemzeti kisebbségekért felelős kormánytanács és a fogyatékossággal élő személyekért felelős kormánybizottság, amelyek a kormány tanácsadó testületeiként működnek.

Alapvető jogok biztosa

Alapvető jogok biztosa http://www.ochrance.cz/

Údolní 39
Brno, 602 00

Telefon: +420 542 542 111
Fax: +420 542 542 112

Email:  podatelna@ochrance.cz

Az alapvető jogok biztosa önálló, független és pártatlan állami szerv, nem tartozik a közigazgatás rendszerébe, ezért nem minősül közigazgatási hatóságnak. Védi az embereket az állami szervek és egyéb intézmények eljárásával szemben, amennyiben:

 • az eljárás jogellenes;
 • az eljárás jogszerű, de egyéb hibában szenved vagy helytelen, és ezért ellentétes a demokratikus jogállamiság elveivel és a gondos ügyintézés elveivel;
 • a szerv nem jár el.

A biztos az alábbi szervek eljárásával szemben benyújtott panaszok vizsgálatára jogosult:

 • minisztériumok és országos hatáskörrel rendelkező más közigazgatási hatóságok, valamint e szervek irányítása alá tartozó közigazgatási hatóságok;
 • területi önkormányzati szervek (azaz az önkormányzatok és a régiók), de csak államigazgatási cselekmények végzése esetén, nem pedig saját hatáskörük gyakorlásakor (önigazgatás);
 • a Cseh Nemzeti Bank, amennyiben közigazgatási hatóságként jár el;
 • Rádiós és Televíziós Műsorszolgáltatási Tanács;
 • a Cseh Köztársaság rendőrsége, a büntetőeljárásokban folytatott nyomozások kivételével;
 • a Cseh Köztársaság hadserege és a várőrség;
 • a Cseh Köztársaság Büntetés-végrehajtási Szolgálata;
 • olyan létesítmények, amelyekben a személyeket őrizetben tartják, szabadságvesztés büntetést hajtanak végre, védelmi vagy intézményi oktatást és védelmi kezelést végeznek;
 • egészségbiztosítási társaságok;
 • bírósági és ügyészségi szervek államigazgatási cselekmények végzése esetén (különösen eljárási késedelmek, a bíróságok mulasztása és a bírák nem megfelelő eljárása tekintetében), nem pedig a bíróság vagy az ügyész tényleges döntésével szemben jár el.

Az alapvető jogok biztosa 2006 óta a szabadságukban korlátozott személyek jogainak védelmét is felügyeli.

A biztos nem jogosult beavatkozni a magánjogi jogviszonyokba vagy vitákba (beleértve a munkavállalók és a munkáltatók közötti vitákat, még akkor is, ha a munkáltató állami szerv), az egyetlen kivétel a hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos panaszok – ebben az esetben a biztos beavatkozhat a magánjog területén is.

A biztos független vizsgálatokat végezhet, de nem járhat el az államigazgatási szervek helyett, és nem semmisítheti meg vagy változtathatja meg határozataikat. Ha azonban szabálytalanságot tapasztal, felkérheti a hatóságokat vagy intézményeket, hogy orvosolják azt.

Ha egy államigazgatási szerv vagy szabadságukban korlátozott személyeket fogva tartó létesítmény nem működik együtt a biztossal, vagy ha a szabálytalanság megállapítását követően nem orvosolja megfelelően azt, akkor a biztos tájékoztathatja a nyilvánosságot az ügyről.

A nyilvánosságra hozatal a törvény által biztosított szankció. Ebben az esetben a biztos közölheti a nyilvánossággal a vétkes hatóság nevében eljáró személyek vezeték- és keresztnevét is.

Az alapvető jogok biztosához a jogai védelmét kérő személy vagy jogi képviselője nyújthat be panaszt. Ha a panaszt egy másik személy nevében nyújtják be, a képviseletet írásbeli meghatalmazással vagy más, a meghatalmazás terjedelmét megállapító dokumentummal kell igazolni.

A panasz kötelező tartalmi elemei:

 • a panaszos vezetékneve, keresztneve, címe és telefonszáma; jogi személy esetén neve, székhelye és a képviseletre jogosult személy;
 • a probléma lényeges körülményeinek ismertetése, beleértve annak feltüntetését, hogy az üggyel fordultak-e más szervhez, és az milyen eredménnyel járt;
 • azon hatóság vagy hatóságok megjelölése, amelyekkel szemben a panaszt előterjesztették;
 • annak bizonyítéka, hogy a panaszos sikertelenül kért jogorvoslatot a panasszal érintett hatóságtól.
 • ha az ügyben bármilyen határozatot hoztak, a panaszosnak csatolnia kell annak másolatát,
 • valamint az ügyhöz kapcsolódó és fontos információkat tartalmazó dokumentumok másolatait.

A vizsgálatok időtartama és a panaszok rendezése változó, és mindig az eset körülményeitől és összetettségétől függ. A törvény nem ír elő határidőt a biztos részére; a biztos megpróbálja a lehető legrövidebb időn belül a lehető legalaposabban megvizsgálni az összes panaszt.

Nincs jogorvoslat (fellebbezés) annak módjával szemben, ahogyan a biztost a panaszt kezelte, sem annak eredményével szemben.

A panasz a következő módokon nyújtható be:

Írásban – lehetőleg a kinyomtatott panaszbejelentő űrlapon postai úton: Veřejný ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno. Űrlap helyett szabadon megfogalmazott kérelem is benyújtható.

E-mailben (nem szükséges elektronikus aláírással ellátni) a podatelna@ochrance.cz e-mail címre küldve, ismertetve az ügy lényegét, de ajánlottabb a panaszbejelentő űrlap kitöltése és elküldése e-mailben.

Adatdoboz – az alapvető jogok biztosa hivatalának azonosítója jz5adky. Az adatüzenet tartalmazhat kitöltött panaszbejelentő űrlapot vagy szabadon megfogalmazott levelet, amely tartalmazza az üggyel kapcsolatos fontos információkat.

Egy elektronikus állománytovábbítási szolgáltató által biztosított interaktív online űrlap használatával, amely biztosítja, hogy a bejelentés tartalmazza az összes szükséges adatot.

Személyesen az alapvető jogok biztosa hivatalának kezelőirodájánál (Údolní 39, Brno), hétköznaponként 8.00 és 16.00 óra között. Így a panaszt és mellékleteit nem csak írásban (papír alapon), hanem adathordozón is benyújthatja.

Személyesen jegyzőkönyvben – hétköznaponként 8.00 és 16.00 óra között személyesen szóban is bejelentheti a panaszt az alapvető jogok biztosának hivatalában a panaszirodában, amit írásban rögzít a hivatal jogásza.

Az emberi jogok védelmét biztosító szakosodott hatóságok

Az alapvető jogok biztosa és a gyermekek által benyújtott panaszok

A Cseh Köztársaságban nincs gyermekjogi ombudsman; az alapvető jogok biztosa azonban vizsgálja a gyermekek által a jogaik és érdekeik védelme tekintetében benyújtott panaszokat.

Alapvető jogok biztosa http://deti.ochrance.cz/

Údolní 39
Brno, 602 00

Telefon: +420 542 542 888
Fax: +420 542 542 112

Email:  deti@ochrance.cz

A gyermekek az alábbi módokon fordulhatnak az alapvető jogok biztosához: rendes levélben, amelyet postai úton vagy személyesen nyújthatnak be a Veřejná ochránkyně práv, Údolní 39, 602 00 Brno címen, az útmutató szerint kitöltött interaktív űrlapon, a deti@ochrance.cz e-mail címre küldött e-mailben, vagy a gyermek személyesen szóban bejelentheti az alapvető jogok biztosának hivatalánál a panaszt, amit írásban rögzít a biztos hivatalának jogásza.

A panasznak különösen a következőket kell tartalmaznia:

 • kivel vagy mivel szemben terjeszt elő panaszt a gyermek (beleértve legalább a hatóság vagy más intézmény vagy személy nevét, aki/ami a gyermek ügyével foglalkozott);
 • a gyermek vezeték- és keresztneve, születési ideje és lakóhelye;
 • az ügy ismertetése;
 • elérhetőség, azaz telefonszám, e-mail és levelezési cím.

A biztos különösen az alábbi esetekben nyújthat segítséget a gyermeknek:

 • szociális munkás szakmai mulasztása;
 • ha a bírósági eljárás elhúzódik;
 • ha a bíró nem megfelelő módon viselkedik;
 • ha a gyermeket az iskolában zaklatják;
 • ha a gyermeket nem vették fel az iskolába;
 • a gyermekotthon szokatlanul szigorú rendszere, ott történt zaklatás stb. esetén;
 • ha a gyermek szülei nem kaptak szociális ellátást;
 • ha a gyermek nagyszüleinek nyugdíját a hatóságok hibásan számolták ki;
 • ha az építési hatóság nem foglalkozik egy épület rossz (konstrukciós és műszaki) állapotával, vagy a szomszéd engedély nélkül épít építményt;
 • ha a hatóságok nem foglalkoznak az illegális hulladéklerakóval;
 • ha egy nem működő termékre vonatkozó panaszt nem kezeltek.

Ezzel szemben az alapvető jogok biztosa nem jogosult különösen az alábbiakra:

 • bíróság döntésének megváltoztatása;
 • beavatkozás a Cseh Köztársaság rendőrsége által folytatott nyomozásba (e tekintetben a rendőrség tevékenységét felügyelő ügyészség rendelkezik bizonyos hatáskörökkel);
 • beavatkozás magánszemélyek közötti vitába (például a szomszédok között földterülettel kapcsolatos vitákba, a szülők vagy más családtagok közötti vitákba stb.) – ezekkel az ügyekkel bírósághoz kell fordulni.

Hátrányos megkülönböztetés áldozatai részére segítséget nyújtó intézmények

Alapvető jogok biztosa

Údolní 39
Brno, 602 00
Telefon: +420 542 542 111
Fax: +420 542 542 112

Email:  podatelna@ochrance.cz

A biztos az alapvető jogok biztosáról szóló törvény alapján módszertani segítséget nyújt a hátrányos megkülönböztetés áldozatai részére:

 • a biztos megvizsgálja, hogy a szóban forgó magatartás ténylegesen hátrányos megkülönböztetést jelent-e a hátrányos megkülönböztetéssel szembeni védelemről szóló törvény értelmében;
 • tanácsot ad a hátrányos megkülönböztetés áldozatainak arról, hogyan kell eljárni, kihez kell fordulni és hogyan kell panaszt benyújtani hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos eljárás kezdeményezéséhez.

A hátrányos megkülönböztetés kivizsgálására irányuló kérelemnek a biztos részére történő benyújtásakor a kérelmezőnek a lehető legpontosabban meg kell határoznia az állítólagos megkülönböztető magatartást, és csatolni kell a kérelemhez minden olyan bizonyítékot, amely bizonyítani tudja a hátrányos megkülönböztetést.

Adatvédelmi hivatal

Adatvédelmi hivatal https://www.uoou.cz/

Pplk. Sochora 27
170 00 Prága 7

Telefon: +420 234 665 111
Fax: +420 234 665 444

Email: posta@uoou.cz

Az Adatvédelmi Hatóság független szerv, amely:

 • felügyeli a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek betartását;
 • nyilvántartást vezet a személyes adatok feldolgozása iránti engedélyekről
 • kivizsgálja az állampolgárok jogsértéssel kapcsolatos panaszait;
 • konzultációt folytat a személyes adatok védelméről.

A Hatóság tevékenységeit a személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról szóló 101/2000. sz., többször módosított törvény határozza meg.

A személyes adatok védelméről szóló törvény célja a magánéletbe való jogosulatlan beavatkozással és a személyes adatok jogosulatlan gyűjtésével, közzétételével vagy a személyes adatokkal való egyéb visszaéléssel szembeni védelemmel kapcsolatban az Alapjogok és Alapvető Szabadságok Chartája által az állampolgárok részére biztosított jog érvényesítése.

Bárki fordulhat a Hatósághoz, aki észleli vagy megalapozottan feltételezi, hogy személyes adatait a magánélet védelméhez való jog vagy a személyes adatok védelméről szóló törvény megsértésével kezelik, például, ha a feldolgozott személyes adatok tévesek, vagy meghaladják azt a célt, amelyre azokat kérték.

A személyes adatok védelméről szóló törvény feltételezett megsértésével kapcsolatos beadványnak a következőket kell tartalmaznia:

 • a személyes adatok védelméről szóló törvény megsértésével gyanúsított személy megnevezése;
 • a személyes adatoknak a személyes adatok védelméről szóló törvényt megsértő feldolgozásával kapcsolatos tevékenység ismertetése;
 • a személyes adatok védelméről szóló törvény megsértésével feldolgozott személyes adatok (vagy legalább azok kategóriáinak) feltüntetése;
 • dokumentumok vagy egyéb anyagok (vagy azok másolata), amelyek igazolják a bejelentő (a panaszos) és a személyes adatokat tévesen feldolgozó személy közötti kapcsolatot;
 • dokumentumok vagy egyéb anyagok (vagy azok másolata), amelyekből a személyes adatok védelméről szóló törvény megsértése megállapítható;
 • a rendelkezésre álló forrásokra való minden olyan hivatkozás megadása, amelyek bizonyíthatják az ismertetett tényeket;
 • a bejelentő (panaszos) elérhetősége.

A panasz névtelenül vagy elektronikus úton is benyújtható a hivatalhoz.

A panaszos a lehetséges közigazgatási eljárásban nem vesz részt félként, de tanúként meghallgatható.

Egyéb hatóságok

Az alapvető jogok biztosa az elsődleges hatóság, amelyhez a természetes személyek fordulhatnak az alapvető emberi jogok megsértése esetén. Az ezen a területen eljáró egyéb hatóságok különösen a következők:

A Belügyminisztérium Menekültügyi Hivatala

http://www.suz.cz/

Lhotecká 7
143 01 Prága 12

Telefon: +420 974 827 118

Fax: +420 974 827 280

Email: podatelna@suz.cz

A Menekültügyi Hivatal a belügyminiszter közrendért és közbiztonságért felelős helyettesének irányítása alá tartozó állami szerv; együttműködik kormányzati és nemzetközi intézményekkel, helyi önkormányzati szervekkel és nem kormányzati szervezetekkel. Ezenkívül a külföldi állampolgárokat fogva tartó létesítményeket is irányítja; 2009 óta működteti a külföldiek integrációját támogató, a regionális székhelyeken működő központok hálózatát.
A Cseh Köztársaságban a Menekültügyi Hivatal biztosít elhelyezést és más ellátást a menedékkérők, a menekültek és a fogva tartott külföldiek részére a külföldi állampolgárok Cseh Köztársaságban való tartózkodásáról szóló 326/1999. sz. törvény és a menedékjogról szóló 325/1999. sz. törvény alapján. A Menekültügyi Hivatal célja az, hogy ezeknek a személyeknek megfelelő és méltóságteljes körülményeket biztosítson.

Fogyatékossággal Élő Személyek Nemzeti Tanácsa

Partyzánská 7
170 00 Prága 7 – Holešovice
Telefon: 266 753 421
Email: nrzpcr@nrzp.cz

2014. december 11. óta a Fogyatékossággal Élő Személyek Nemzeti Tanácsa a fogyatékossággal élő személyek érdekeit az állami és közigazgatási szervekkel szemben képviselő, bejegyzett országos szövetség. A Nemzeti Tanács feladata, hogy elősegítse a fogyatékossággal élő személyek társadalomba való integrációját és e személyek emberi jogainak következetes védelmét. A Tanács a fogyatékossággal élő személyekért felelős kormánybizottság legfőbb tanácsadó testülete.

Feladatai különösen az alábbiak:

 • a fogyatékossággal élő személyek szervezeteinek koordinálása a közös érdekű ügyekben;
 • a közvélemény tájékoztatása a fogyatékosság kérdéséről;
 • a fogyatékossággal élő személyek hátrányos megkülönböztetésének ellenőrzése;
 • projektek végrehajtása a fogyatékossággal élő személyek életminőségének javítása érdekében;
 • a fogyatékossággal élő személyek esélyegyenlőségével kapcsolatos regionális szintű tervezés;
 • a szociális szaktanácsadó központok országos hálózatának működtetése;
 • kiadványok, magazinok és tájékoztató anyagok kiadása.

Egyéb intézmények

Számos olyan nonprofit szervezet létezik Csehországban, amely emberi jogi kérdésekkel foglalkozik, és segíti az embereket e jogok megsértése esetén.

Külföldiek Integrációs Központja

http://www.cicpraha.org/

Pernerova 32/10, 186 00, Praha 8
Email: info@cicpraha.org

A Külföldiek Integrációs Központja egy 2003-ban létrehozott civil szervezet, amely segítséget nyújt a külföldi állampolgároknak a cseh társadalomba való integrációjához.

A Központ feladata járóbeteg-szakellátási és gondozási szolgáltatások, valamint oktatási programok nyújtása a tartósan vagy véglegesen a Cseh Köztársaságban tartózkodó külföldiek számára. A Központ minden cseh régióban rendelkezik irodával, középpontjában Prága és Közép-Csehország áll. A Központ a szociális ellátásokról szóló törvény szerinti szociális szolgáltatóként regisztrált és az önkéntes szolgálatról szóló törvény szerint akkreditált szervezet.

A szervezet fő tevékenységei a következők:

 • Szociális tanácsadás biztosítása a bevándorlók számára: a véglegesen vagy tartósan Csehországban tartózkodó külföldi állampolgárok és nemzetközi, illetve kiegészítő védelem alatt állók részére;
 • munkavállalási tanácsadás a bevándorlók részére és a munkaerőpiacra való belépésüket célzó programok és tevékenységek kialakítása;
 • alacsony szintű (nyitott) cseh képzések és más cseh szakképzések szervezése a külföldiek részére, beleértve új és progresszív tanítási módszerek kidolgozását;
 • más oktatási tevékenységek szervezése (cseh és idegennyelvi tanárok oktatása, idegen nyelvek oktatása, pedagógusok továbbképzése, mentorálás, számítógépes tanfolyamok stb.);
 • önkéntes program – az ügyfél és az önkéntes egyéni együttműködésének mentorálása, valamint szabadidős és szociális tevékenységek, találkozók, megbeszélések, tematikus esték stb. szervezése)
 • tájékoztató tevékenységek: szemináriumok, tájékoztató anyagok

A programok célja, hogy lehetővé tegyék a csehországi bevándorlók számára, hogy önálló és méltóságteljes életet élhessenek Csehországban, miközben betartják és ismerik a törvényeket és a tisztán interperszonális viselkedési és magatartási normákat, valamint elősegítik a fogadó társadalom részéről a megértést, segítőkészséget és a bevándorlók egyéniségének tiszteletben tartását.

Utolsó frissítés: 16/09/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.