Tagállami bíróságok és más, nem igazságszolgáltatási szervek

Finnország

Tartalomszolgáltató:
Finnország

Nemzeti bíróságok

Nemzeti emberi jogi intézmények

Ombudsmanok

Szakosodott emberi jogi szervek

Egyéb

Nemzeti bíróságok

A körzeti bíróságok foglalkoznak a büntető és polgári ügyekkel, valamint a beadványokkal. Az elsőfokú bíróság határozata felülvizsgálat céljából rendszerint magasabb fokú bíróság elé terjeszthető. A körzeti bíróság határozata ellen a fellebbviteli bírósághoz lehet fellebbezni. A fellebbviteli bíróság határozata ellen pedig a Legfelsőbb Bírósághoz lehet fellebbezni, amennyiben a Legfelsőbb Bíróság engedélyt ad a fellebbezésre.

A közigazgatási bíróságok foglalkoznak a hatóságok határozatai ellen benyújtott fellebbezésekkel. A közigazgatási bíróság határozata ellen a Legfelsőbb Közigazgatási Bírósághoz lehet fellebbezni.

A szakosított bíróságok közé tartozik a Piaci Ügyekkel Foglalkozó Bíróság, a Munkaügyi Bíróság, a Biztosítási Ügyekkel Foglalkozó Bíróság, valamint a magas rangú köztisztviselők felelősségre vonása esetén eljáró bíróság.

A bíróságok elérhetőségei a következő honlapokon találhatók meg:

Elérhetőségek finn nyelven
Elérhetőségek angol nyelven

Nemzeti emberi jogi intézmények

2012-ben önállóan működő és független emberi jogi központot hoztak létre a parlamenti ombudsman hivatalának égisze alatt. Az Emberi Jogi Központ szerepe a tájékoztatás, valamint az oktatás, képzés, kutatás és együttműködés előmozdítása az alapvető és emberi jogok területén. A Központ jelentéseket fog készíteni az alapvető és emberi jogok végrehajtásáról, valamint e jogok előmozdítása érdekében kezdeményezéseket tesz és nyilatkozatokat ad ki. Az Emberi Jogi Központ emellett részt vesz majd az alapvető és emberi jogok előmozdítását célzó nemzetközi erőfeszítésekben. Az Emberi Jogi Központ nem jár el olyan panaszokkal vagy más egyéni ügyekkel kapcsolatban, amelyek a legfelsőbb jogi felülvizsgálati szerv hatáskörébe tartoznak.

Ombudsman

A parlamenti ombudsman

A parlamenti ombudsmanhoz akkor lehet fordulni, ha felmerül annak gyanúja, hogy a hatóságok vagy tisztségviselők nem tartották be a jogszabályokat, vagy nem teljesítették a kötelezettségeiket. Például jogellenes az alapvető jogok megsértése. Bárki tehet panaszt az ombudsmannál. A panasz vonatkozhat a panaszost érintő ügyre, de arra is van lehetőség, hogy más személy nevében, vagy más személyekkel együttesen tegyenek panaszt. Az ombudsman megvizsgálja a panaszt, ha okkal feltehető, hogy egy hatóság jogellenesen járt el. A panaszok kivizsgálása ingyenes. A vizsgálat keretében az ombudsman meghallgatja a bepanaszolt személyt vagy hatóságot. Ezenfelül jelentéseket és nyilatkozatokat kér különböző hatóságoktól, továbbá szükség esetén vizsgálatok elvégzése céljából vizsgálókat küldhet ki a hivatalából. A panaszok kivizsgálása ingyenes.

Az ombudsman rendelkezésére álló különböző intézkedések közül a legsúlyosabb a büntetőeljárás megindítása hivatali bűncselekmény miatt. Ennek alternatívájaként az ombudsman hivatalos megrovást adhat az érintett tisztségviselőnek. A legtöbb esetben kifejti álláspontját arról, hogy a követett eljárás miért volt jogellenes, vagy miért járt gondatlansággal, és emlékeztetőt ad ki a helyes eljárásról. Az ombudsman továbbá javaslatot tehet a hiba kijavítására, és felhívhatja az Államtanács figyelmét a jogszabályi rendelkezésekben általa tapasztalt hiányosságokra.

A parlamenti ombudsman hivatala

Cím: Arkadiankatu 3, Helsinki
Levelezési cím: 00102 Parliament
Honlap: https://www.oikeusasiamies.fi/en/web/guest
E-mail: oikeusasiamies@eduskunta.fi
Telefon: +358 9 4321
Fax: +358 9 432 2268

Az igazságügyi biztos

Az igazságügyi biztoshoz olyan ügyben lehet fordulni, amely közvetlenül érinti a panaszost, vagy bármely más ügyben, amennyiben a panaszos úgy véli, hogy a hatóságok, tisztségviselők, vagy más közfeladatot ellátó személyek vagy szervek nem helyesen jártak el, vagy figyelmen kívül hagyták kötelezettségeiket, illetve, ha úgy véli, hogy az ügyvédi kamara egy tagja figyelmen kívül hagyta a kötelezettségeit. Emellett az is az igazságügyi biztoshoz fordulhat, aki úgy véli, hogy az Alkotmányban biztosított alapvető jogot vagy emberi jogot nem tartottak tiszteletben. A panaszokat jogi képzettséggel rendelkező munkatársak dolgozzák fel, továbbá beszerzik az összes szükséges kiegészítő dokumentációt. A panaszosnak rendszerint lehetőséget biztosítanak arra, hogy választ adjon a bepanaszolt félnek. A panaszosnak ezt követően postai úton megküldik az írásbeli döntést. Az igazságügyi biztos hivatalának szolgáltatásai ingyenesek a panaszos számára.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy egy eljárás jogellenes vagy helytelen volt, az igazságügyi biztos megrovásban részesíti a tisztségviselőt, vagy utasítást ad a jövőbeli helyes eljárásra. Súlyosabb esetekben elrendelheti a vádemelést a tisztségviselő ellen. Amennyiben szükségesnek tartja, az igazságügyi biztos jogosult javaslatot tenni rendelkezések vagy utasítások módosítására, bírósági ítélet hatályon kívül helyezésére, vagy egyéb rendkívüli jogorvoslat megtételére. Az igazságügyi biztos által végzett vizsgálat eredménye az is lehet, hogy a hatóság vagy a tisztségviselő maga kijavítja a hibáját.

Az igazságügyi biztos hivatala

Cím: Snellmaninkatu 1, Helsinki
Levelezési cím: PO Box 20, FIN-00023 Government
Honlap: https://www.okv.fi/en/
E-mail: kirjaamo@okv.fi
Telefon: +358 295 162 902
Fax: +358 9 1602 3975
Kapcsolattartás: tiedotus@okv.fi

Szakosodott emberi jogi szervek

Gyermekjogi ombudsman

A jogszabályok a következő feladatokat írják elő a gyermekjogi ombudsman számára:

 • A gyermekek és fiatalok jólétének figyelemmel kísérése, jogaik érvényesítése
 • A döntéshozók befolyásolása a gyermekek szempontjaira figyelemmel
 • Kapcsolatok fenntartása a gyermekekkel és a fiatalokkal, és a tőlük kapott információk továbbítása a döntéshozók számára
 • A gyermekekkel kapcsolatos információk továbbítása a gyermekekkel foglalkozó szakemberek, hatóságok, valamint a nyilvánosság számára
 • A gyermekekkel kapcsolatos politika felelősei közötti együttműködés fejlesztése
 • A gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezmény népszerűsítése.

A gyermekjogi ombudsman hivatala

Cím: Vapaudenkatu 58 A, 40100 Jyväskylä
Honlap: http://www.lapsiasia.fi/en/
E-mail: lapsiasiavaltuutettu@oikeus.fi
Telefon: +358 295 666 850
Fax: +358 14 337 4248

Az egyenlőség előmozdításával foglalkozó szervek

Esélyegyenlőségi ombudsman

Az esélyegyenlőségi ombudsman feladata a nők és férfiak közötti esélyegyenlőségről szóló törvénynek való megfelelés, valamint a hátrányos megkülönböztetés, és különösen a hátrányos megkülönböztetéssel járó álláshirdetések tilalmának ellenőrzése; a törvény céljának előmozdítása kezdeményezések, tanácsadás és iránymutatások révén; tájékoztatás nyújtása az esélyegyenlőségről szóló törvénnyel, és annak végrehajtásával kapcsolatban; valamint a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség végrehajtásának ellenőrzése a társadalom különböző területein. Ezenfelül az esélyegyenlőségi ombudsman felügyeli a nemi kisebbségek hátrányos megkülönböztetéssel szembeni védelmét.

Az esélyegyenlőségi ombudsman hivatala

Levelezési cím: PO Box 22, FIN-00023 Government
Cím: Hämeentie 3, Helsinki
Honlap: https://www.tasa-arvo.fi/web/EN/
E-mail: tasa-arvo@oikeus.fi
Telefon: +358 295 666 840
Telefonos segélyvonal: +358 295 666 842 (hétfőtől csütörtökig 9-től 11-ig és 13-tól 15-ig, pénteken 9-től 11-ig)
Fax: +358 9 1607 4582

A hátrányos megkülönböztetés tilalmával foglalkozó ombudsman (Yhdenvertaisuusvaltuutettu)

A hátrányos megkülönböztetés tilalmával foglalkozó ombudsman az egyenlőséget népszerűsíti és a hátrányos megkülönböztetés ellen küzd. Az ombudsman független hatóság.

A hátrányos megkülönböztetés tilalmával foglalkozó ombudsmanhoz az a személy fordulhat, aki életkoron, származáson, állampolgárságon, nyelven, valláson, meggyőződésen, nézeten, politikai tevékenységen, szakszervezeti tevékenységen, családi kapcsolaton, egészségi állapoton, fogyatékosságon, szexuális irányultságon, vagy e személlyel kapcsolatos más okon alapuló hátrányos megkülönböztetést tapasztalt vagy észlelt. Szintén az ombudsman feladatai közé tartozik a hátrányos megkülönböztetés kockázatának kitett csoportok, mint például a külföldiek körülményeinek, jogainak és helyzetének előmozdítása. Az ombudsman emellett felügyeli a külföldi állampolgárok kiutasítását, valamint az emberkereskedelem nemzeti előadójaként is eljár.

A gyakorlatban szintén a hátrányos megkülönböztetés tilalmával foglalkozó ombudsman feladatai közé tartozik a tanácsadás, az egyedi ügyek kivizsgálása, a megbékélés előmozdítása, a képzés, az adatgyűjtés, a jogalkotás és a hatóságok eljárásának befolyásolása, valamint a jogi segítségnyújtás. Az ombudsman feladatait és jogait a hátrányos megkülönböztetés tilalmáról szóló törvény és a hátrányos megkülönböztetés tilalmával foglalkozó ombudsmanről szóló törvény tartalmazza.

A nemen és nemi identitáson alapuló hátrányos megkülönböztetéssel is a hátrányos megkülönböztetés tilalmával foglalkozó ombudsman foglalkozik.

A hátrányos megkülönböztetés tilalmával foglalkozó ombudsman hivatala

Levelezési cím: PO Box 24, FIN-00023 Government
Cím: Ratapihantie 9, Helsinki
Honlap: https://www.syrjinta.fi/web/EN/
E-mail: yvv@oikeus.fi
Telefon: +358 295 666 800.
Ügyfélszolgálat: +358 295 666 817 (hétköznap 10-től 12-ig, a nyári hónapok kivételével)
Fax: +358 295 666 829
Kapcsolattartás: +358 295 666 813 vagy +358 295 666 806

Adatvédelmi szerv

Az adatvédelmi ombudsman

 • ellenőrzi az adatvédelmi jogszabályok és a személyes adatok védelméről szóló egyéb jogszabályok betartását
 • felhívja a figyelmet a személyes adatok kezelésével kapcsolatos kockázatokra, szabályokra, biztosítékokra, kötelezettségekre és jogokra
 • ellenőrzéseket és vizsgálatokat végez
 • közigazgatási szankciót alkalmaz az általános adatvédelmi rendelet megsértése esetén
 • véleményt bocsát ki a személyes adatok kezelésével kapcsolatban a magánszemélyeket megillető jogok és szabadságok védelmére vonatkozó jogalkotási és közigazgatási reformokról
 • véleményt bocsát ki a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsértésekről
 • felügyeli a hitelezési adatok és a vállalati hitelezési adatok kezelését
 • kezeli az érintettek jogaival kapcsolatos rendelkezések kibocsátására irányuló kéréseket, valamint a személyes adatok kezelésével kapcsolatos egyéb aggályokról szóló értesítéseket
 • értesítéseket kap az adatvédelmi tisztviselőktől
 • értesítéseket kap a személyes adatok megsértéséről
 • listát készít ezekről, amennyiben adatvédelmi hatásvizsgálatra van szükség
 • előzetes egyeztetéseket folytat a kiemelt biztonsági kockázatú adatok kezelésével kapcsolatban
 • magatartási kódexeket és általános szerződési feltételeket fogad el
 • ösztönzi a tanúsítványok bevezetését, a tanúsító szervek akkreditációját, valamint foglalkozik a kibocsátott tanúsítványok visszavonásával
 • együttműködik más uniós adatvédelmi hatóságokkal egyablakos ügyintézés alapján
 • részt vesz az Európai Adatvédelmi Testület tevékenységében és döntéshozatalában, valamint indokolt esetben egyes ügyeket az Európai Adatvédelmi Testülethez irányít

Az adatvédelmi ombudsman hivatala

Levelezési cím: PO Box 800, 00531 Helsinki
Cím: Lintulahdenkuja 4, 00530
Honlap: https://tietosuoja.fi/en/home
E-mail: tietosuoja@om.fi
Telefon: +358 2956 66700
Telefonos segélyvonal: +358 2956 66777 (hétfőtől szerdáig 9-től 16-ig, a nyári időszak kivételével)

Egyéb

Költségmentesség

A költségmentesség célja, hogy lehetőséget nyújtson magánszemélyek számára, hogy részben vagy egészben az állam költségén professzionális jogi segítségben részesüljenek. A költségmentesség minden jogi ügyre kiterjed. Ugyanakkor a költségmentességet rendszerint nem ítélik meg, ha a kérelmező rendelkezik a jogi költségekre kiterjedő biztosítással, amely fedezi a szóban forgó ügy költségeit. Büntetőeljárásokban a vádlott bizonyos körülmények között anyagi helyzetétől függetlenül jogosult az állam által fizetett kirendelt védőre. A súlyos, erőszakos bűncselekmények vagy szexuális bűncselekmények áldozatának a jövedelmétől függetlenül biztosítható az állam által fizetett jogi képviselő a tárgyaláson. A költségmentesség nem terjed ki gazdasági társaságokra vagy vállalatokra. A külföldön zajló ügyekben a költségmentesség a jogi tanácsadás költségeit fedezi.

A bírósági eljárásokban jogi segítségnyújtást a kirendelt ügyvéd, támogató vagy más jogász biztosít; más ügyekben pedig az állami jogi segítségnyújtó hivatalban dolgozó kirendelt ügyvéd nyújt jogi segítséget. Ezek a hivatalok rendszerint ugyanazokon a településeken találhatók, mint a körzeti bíróságok. Az állami jogi segítségnyújtó hivatalok elérhetőségei a következő honlapon találhatók: https://oikeus.fi/en/index/yhteystiedot.html.

Menekültek Tanácsadó Központja

A Menekültek Tanácsadó Központja nem kormányzati szervezet, amely jogi segítséget és tanácsot nyújt a menedékkérőknek, menekülteknek és egyéb külföldieknek Finnországban. A Központ emellett előmozdítja a menedékkérők, menekültek, és egyéb finnországi bevándorlók helyzetét, valamint figyelemmel kíséri az Európai Unió menedék- és menekültügyi politikáját.

Cím: Pasilanraitio 9 B, 00240 Helsinki
Honlap: https://www.pakolaisneuvonta.fi/en/legal-services/
E-mail: pan@pakolaisneuvonta.fi
Telefon: +358 9 2313 9300
Fax:+358 9 2313 9310
Utolsó frissítés: 19/05/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.